Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) *  A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési, tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat, valamint szabályozza a közterület elnevezésével kapcsolatos eljárási rendet. A rendelet célja továbbá a házszám-megállapítás és házszámmegjelölés szabályainak meghatározása.

(2) A rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. A városban új közterületet elnevezni, a korábban megállapított közterületnevet megváltoztatni, valamint a lakóépületek, az igazgatási és egyéb épületek (a továbbiakban: épület), valamint beépítetlen telkek házszámát megállapítani e rendelet szabályai szerint lehet.

(3) * 

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontjában meghatározott terület,

2-7. * 

8. *  házszámtábla: épület vagy beépítetlen telek közterületi sorszámát feltüntető tábla,

9-10. * 

11. *  utcanévtábla: a közterületnevek fizikai megjelenítésére szolgál.

I. FEJEZET

KÖZTERÜLET ELNEVEZÉS

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. § (1) * 

(2) *  A közterületnév előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és a közterület jellegét jelző utótagból áll.

4. § * 

5. § (1) Személyről csak halálát követő 10 év múlva nevezhető el közterület.

(2) Az elnevezéskor elsősorban a város és környéke történelmi, kulturális emlékeit, hagyományait, földrajzi környezetét, jellegzetes élővilágát kell figyelembe venni.

(3) *  Kerülni kell az összetéveszthetően hasonló hangzású elnevezéseket.

6. § (1) Közterületnevet csak különösen indokolt esetben szabad megváltoztatni.

(2) *  A megváltoztatásra akkor kerülhet sor, ha a hasonló hangzású nevek zavarkeltők, a névhasználatban kimutatható változás következett be, a névvel jelölt mesterséges létesítményt megváltoztatták vagy átalakították, a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő, az új név adása kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja, vagy a közterületnév megváltoztatását jogszabály írja elő.

(3) * 

Eljárási szabályok

7. § (1) *  Új közterület elnevezéséről, valamint közterületnév megváltoztatásáról a Közgyűlés határozattal dönt.

(1a) *  A közterület elnevezését vagy a közterületnév megváltoztatását kezdeményezheti:

a) Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző),

b) a 7. § (4) bekezdésében felsorolt szervek és szervezetek,

c) a Földrajzinév-bizottság,

d) Sopron városában állandó bejelentett lakcímmel rendelkező választópolgár.

(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

(3) *  Magántulajdonban lévő utak (pl. közforgalom céljára átadott magánút) elnevezésére a tulajdonos (kezelő) kezdeményezésére is sor kerülhet.

(4) *  A Jegyző az elnevezésre vonatkozóan javaslatot kér a Soproni Városszépítő Egyesülettől, a Városi Levéltártól, a Soproni Múzeumtól, a Közgyűlésben képviselettel rendelkező frakciótól és a területileg érintett önkormányzati választókerületi képviselőtől. Az elnevezésre vonatkozóan az elnevezéssel érintett ingatlan tulajdonosa is javaslatot tehet.

(5) *  A Jegyző a megkeresésre érkezett javaslatok közül, valamint ha a megkeresésre javaslat nem érkezett, úgy a nyilvántartott javaslatok közül a Közgyűlés elé terjeszti mindazokat, amelyek a hivatalos földrajzi nevek megállapítására vonatkozó jogszabályoknak és a jelen rendeletben foglaltaknak megfelelnek.

(6) Az előterjesztésben fel kell sorolni azokat a javaslatokat is, amelyek az elnevezési szabályoknak nem felelnek meg.

8-9. § * 

10. § Új közterület elnevezését, vagy újra házszámozást igénylő névváltozást követően a Jegyző határozattal rendelkezik a közterület be-, illetve újra házszámozásáról.

11. § (1) A Jegyző az elnevezésről, illetve névváltoztatásról tájékoztatja a helyi rendészeti, posta és hírközlési, közegészségügyi és közüzemi szerveket és szervezeteket, valamint a lakosságot.

(2) Más szerveknek, szervezeteknek kérelmükre küld tájékoztatást.

(3) A közterület elnevezéséről szóló közgyűlési döntést a Jegyző közzéteszi a város honlapján, valamint kihirdeti a helyben szokásos módon.

12. § A közterület elnevezésére érkező javaslatokat a Polgármesteri Hivatal nyilvántartja.

Utcanévtáblák elhelyezése * 

13. § *  (1) Az utca nevét a tájékozódást jól segítő utcanévtáblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik.

(2) Az utcanévtábla kihelyezése, karbantartása, pótlása és cseréje a Jegyző feladata.

(3) A (2) bekezdésben leírt feladatok megvalósításának költségei az önkormányzatot terhelik.

(4) Az utcanévtáblán fel kell tüntetni az utcanév elő- és utótagját rövidítés nélkül.

(5) Az utcanévtáblán feltüntetett neveknek meg kell egyezniük az utcanévjegyzékben szereplő írásmóddal.

(6) Az utcanévtáblát az utca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utcánál, mindkét oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel kell szerelni.

(7) Az utcanévtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten - jól látható helyen - kell elhelyezni.

(8) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanévtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

(9) Az utcanévtáblák kihelyezéséről a kihelyezéssel érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját, valamint - szükség esetén - a közszolgálati szerveket, közüzemeket a jegyző köteles értesíteni.

(10) Tilos utcanévtáblát, ismertetőtáblát

a) megrongálni,

b) eltakarni, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszüntetni,

c) jogtalanul kihelyezni, eltávolítani.

(11) Aki a (10) bekezdés a)-c) pontjában leírt tilalmi szabályokat megszegi, a szabálysértési felelősségen túl köteles a helyreállítás költségeit is megtéríteni.

(12) *  A közterületnév megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető utcanévtáblát - az új elnevezést feltüntető utcanévtábla mellett - a változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva, az utca elején és végén az eredeti helyén kell hagyni.

II. FEJEZET

HÁZSZÁMOZÁS

A házszámozás szabályai

14. § (1) *  A házszámot a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet címképzésre vonatkozó előírásainak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) *  A házszámot közterület nevéhez kapcsolódóan kell megállapítani.

15. § (1) *  A házszám arab szám, továbbá - amennyiben ez szükséges - arab szám és az ABC nem ékezetes nagybetűit felhasználó kombináció lehet. Az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé tenni.

(2) *  Egy közterülethez tartozóan több azonos házszám nem lehet. Egy épület, beépítetlen telek egy házszámot kaphat.

(3)-(5) * 

(6) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.

16. § (1) A teljesen vagy részben már beépített területen a házszámozás a kialakult állapotnak megfelelően történik. Az újonnan kialakuló közterületeknél a házszámozást - a zsákutcák kivételével - a közterületnek Tűztoronyhoz közelebb eső részén kell kezdeni. A zsákutcát a bejáratától kezdve kell számozni.

(2) A kétoldalt számozandó közterületek jobb oldala kapja a folyamatos páros, a bal oldala a folyamatos páratlan számokat. Terek, parkok balról jobbra haladóan folyamatosan számozódnak.

(3) * 

(4) *  Amennyiben telekalakítás vagy egyéb ok miatt újabb épület vagy beépítetlen telek házszámának megállapítása szükséges, az újabb épület, illetve újonnan kialakult telek házszámát a számsor növekedésének irányában - az ABC nem ékezetes nagybetűit felhasználva - alátöréssel kell megállapítani.

(5) *  A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor, úgy, hogy az minél kevesebb érintett címének megváltoztatásával járjon.

Házszám-megállapítási eljárás

17. § (1) *  A házszám-megállapítási eljárás hivatalból vagy az ingatlan tulajdonosának kérelmére indul.

(2)-(3) * 

(4) *  A kérelmet a Jegyzőhöz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a telken meglévő önálló épületek, vagy önálló rendeltetési egységek számát és elhelyezkedését feltüntető dokumentumot (helyszínrajzot, alaprajzot), társasház esetén a társasházi alapító okirat másolatát.

(5) *  A kérelemre indult házszám-megállapítási eljárás illetékköteles.

18. § (1) A Jegyző a házszámot határozatban állapítja meg.

(2)-(5) * 

19. § * 

Házszámtábla elhelyezése

20. § (1) A házszám megjelölésére, az időjárási hatásoknak ellenálló, közterületről jól leolvasható házszámtáblát kell elhelyezni a házszám megállapítást követő 60 napon belül.

(2) *  A házszámtáblát az ingatlan utcafronti kerítésére, ennek hiányában az épület falára, ezek hiányában külön szerkezeten, az utcáról jól látható módon az ingatlan tulajdonosának kell elhelyezni.

(3) A házszámtáblát csak úgy szabad elhelyezni, hogy a környezet beépítési adottságaihoz, a táj- és településképhez illeszkedjen, a telek és az épület rendeltetésszerű használatát, megközelítését ne akadályozza, azok állagát ne rontsa.

(4) A házszámtábla mérete - a belterületi és külterületi településrésznevet is tartalmazó megjelölés kivételével - alapszám esetén legfeljebb 20 cm x 20 cm méretű lehet, házszám-kombináció alkalmazásakor csak a házszám jól olvasható megjelenítéséhez szükséges mértékben nagyobbítható.

(5) A külön jogszabályban meghatározott védett műemléki területen egyedileg nem védett épület esetén e rendelet rendelkezéseit a műemlékvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulásában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. A védett épület vonatkozásában a külön jogszabály rendelkezései szerint kell eljárni. A jelen rendelet hatálybalépését követően a védett területen szükségessé váló házszámtábla elhelyezésekor, cseréjekor, pótlásakor csak kő (műkő) anyagú házszámtábla alkalmazható. Az épület homlokzatát érintő építési munkával egyidejűleg az előbbieknek meg nem felelő házszámtáblát le kell cserélni.

21. § (1) A házszámtábla saját költségen történő elhelyezéséről, folyamatos karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(2) Az elhelyezett táblák megrongálása, beszennyezése, szövegének megváltoztatása, eltávolítása - kivéve a karbantartás időtartamát - tilos.

(3) Több önálló rendeltetési egységből álló épület esetén a lakás és egyéb huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység tulajdonosa köteles gondoskodni a saját vagy a jogszerű használó nevének elhelyezéséről a bejáraton.

(4) *  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat és azok szankcióit a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásáról és azok jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § A rendelet 2015. március 2. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a házszámozásról és a házszám megjelölésének módjáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/1998. (V. 26.) önkormányzati rendelete, és a közterület elnevezésről szóló 41/1992. (II. 25.) Kgy. határozata hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//