Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgt.) meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére. A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), akinél háztartási szennyvíz keletkezik, és

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével a közszolgáltatóra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Üdülőingatlan: az ingatlan nyilvántartásba üdülőként bejegyzett ingatlan.

b) Időlegesen használt ingatlan: a pihenés, üdülés céljára használt olyan ingatlan, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves ivóvízellátást igénybe veszik.

c) Nem használt ingatlan: az az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem veszik igénybe, és ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek.

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3. § (1) Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét rendszeresen és kizárólagosan Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával közszolgáltatási szerződést kötött közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, az abban meghatározott időtartamig. A Közszolgáltató megnevezését és a közszolgáltatás időtartamát e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Közszolgáltató által szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Soproni Vízmű Zrt. (Sopron, Bartók Béla u. 42.) által üzemeltetett soproni szennyvíztisztító telepen (9400 Sopron, Győri út 15811/1) kialakított fogadó műtárgyában kell elhelyezni.

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje

4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, Vgt. szerinti, előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.

(2) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt Közszolgáltató útján köteles gondoskodni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást a vezetékes ivóvíz fogyasztás mennyiségének és a közműpótló berendezés térfogatának figyelembe vételével szükség szerint, de legalább évente 1 alkalommal igénybe venni.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a Közszolgáltatónál megrendelni, a megrendelésről a Közszolgáltató nyilvántartást vezet. A közszolgáltatás megrendelésekor felek rögzítik a közszolgáltatás kölcsönösen meghatározott időpontját (nap, óra tól-ig).

(5) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, külön írásbeli szerződéskötés nélkül. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(6) A Közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül az igénylővel egyeztetett időpontban elvégezni.

5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5. § (1) A Közszolgáltató kötelessége - az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, a környezetvédelmi, vízgazdálkodási, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok irányában, a közszolgáltatás folyamatos ellátása.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben foglalt eszközzel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem közterületen.

(4) Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését saját költségen elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó Közszolgáltató kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.

(5) Közszolgáltató köteles a szennyvíz elszállításához speciális járművet és a szükséges megfelelő képzettségű szakembert biztosítani, a rendeletben meghatározott rendszerben és gyakorisággal végezni feladatát.

(6) Közszolgáltatónak rendelkeznie kell a közszolgáltatás ellátáshoz szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban lévő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan - tulajdonában, kezelésében, vagy bérleményében levő - telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére.

(7) Közszolgáltató, amennyiben rajta kívül álló okok miatt (utak járhatatlansága, rossz időjárási viszonyok, közműépítés stb.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása elmarad, úgy azt a rajta kívül álló ok megszűnését követő első naptári napon köteles pótolni.

(8) A Közszolgáltató mindenkor köteles a közszolgáltatást a megrendeléstől számított 72 órán belül - megrendelővel egyeztetett időpontban - elvégezni. A megrendelés történhet írásban (telefax, e-mail) vagy telefonon. A közszolgáltatás elvégzését a Közszolgáltató köteles a megrendelő aláírásával igazoltatni.

(9) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, amennyiben ingatlanhasználó azt a Vgt. előírásainak megfelelően gyűjti, kivéve azt az esetet, ha érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen, a szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe, a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem helyezhető el. Ez esetben a háztartási szennyvizet - veszélyességének, vagy veszélytelenségének akkreditált laboratóriumi szakvélemény kiállításáig - veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

(10) A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonostól begyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a begyűjtés napján e rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott átadási helyre szállítani. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.

6. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

6. § (1) Ahol a háztartási szennyvizek elvezetése szennyvízközművel nem biztosítható az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizek jogszabályok szerinti gyűjtéséről, elhelyezéséről, tárolásáról.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló berendezésbe csak háztartási (kommunális vagy kommunális jellegű) szennyvizet vezethet és tárolhat. Tilos a közműpótló műtárgyba mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést illetve ürítést végző, vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, a begyűjtést végző- és szállító eszközök, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését.

(3) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról e rendeletben szabályozott módon, a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(4) Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a közszolgáltatónak számla ellenében, e rendelet szerinti díjat megfizetni.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.

(6) Ingatlantulajdonos amennyiben a közszolgáltatást igénybe vette, de a vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanon az ivóvízfogyasztás mennyisége és az elszállíttatott háztartási szennyvíz mennyisége között lényeges (több köbméter) különbség van, akkor az eltérés, a különbözet okát az ingatlantulajdonosnak az önkormányzat felé felszólításra, igazolnia kell. Az ingatlantulajdonos az elszállítást igazoló számlát öt évig köteles megőrizni.

7. A közszolgáltatási szerződés

7. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatozó közszolgáltatási szerződésben rendelkezni kell az alábbiakról:

a) a közszolgáltatás megnevezéséről, minőségi ismérveiről, teljesítésének területi kiterjedéséről, a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáról, időtartamáról,

b) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásáról,

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségi és minőségi jármű-, gép, eszköz, berendezés biztosításáról, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazásáról,

d) a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására felügyeletet ellátó hatóság által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételére vonatkozó kötelezettségről,

e) a Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól történő évi beszámolási kötelezettségről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének,

f) a fogyasztók által hozzáférhető ügyfélszolgálatról, és tájékoztatási rendszer működtetéséről,

g) fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjéről, és

h) a szerződés módosításának, felmondásának módjáról.

8. A közszolgáltatási díj

8. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési díjáról a 2. melléklet rendelkezik.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján a helyszínen jogosult beszedni.

(3) Az ingatlanhasználó által fizetendő szolgáltatási díj tartalmazza jelen rendelet alapján ellátandó közszolgáltatás ellenértékét, az azzal járó költségeket, járulékokat és díjakat, így ezeken túlmenően Közszolgáltató semmilyen jogcímen nem jogosult a közszolgáltatást igénybevevőktől további díj-, vagy költségtérítés igénylésére.

(4) Az ingatlanon elszállításra átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét a közszolgáltató szippantó gépjárművébe beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.

(5) Vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíztisztító berendezés üzemeltetője - az itt kezelt szennyvíz mennyiségének mértékéig - mentesül a szolgáltatás igénybevétele, a díjfizetési kötelezettség alól.

(6) Amennyiben a közszolgáltatás biztosítása a megrendelő, vagy szolgáltatást igénylő ingatlantulajdonos hibájából meghiúsul, a Közszolgáltató az alapdíjra jogosult.

(7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatásért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az erre megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.

9. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

9. § Közszolgálattó jogosult a közszolgáltatást igénybevevők adatainak kezelésére a közszolgáltatás ellátásához szükséges mértékben és terjedelemben. A Közszolgáltató az adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul betartani az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvény rendelkezéseit. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázására, postázására, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok benyújtására használhatja fel a Közszolgáltató.

10. Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

10. § (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá nem használt vagy olyan ingatlana esetében, ahol szennyvíz nem keletkezik. Ezen rendelkezést az üdülőingatlanokra is megfelelően alkalmazni kell.

(2) Az ingatlantulajdonosnak - amennyiben a közszolgáltatást nem veszi igénybe - igazolnia kell, hogy adott ingatlant senki sem használja, ott szennyvíz nem keletkezik olyan számlaegyenleg bemutatásával, amely a gáz-, víz- vagy áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja.

11. Záró rendelkezések

11. § A rendelet 2016. május 5. napján lép hatályba.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletéhez

Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2016. január 5-től 2021. január 5. napjáig a FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft. (9354 Osli, Tőzegüzem 035/6) közszolgáltató végzi.

Telefon: +36-99/506-420

Fax: +36-99/506-452

e-mail: florasca@florasca.hu

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletéhez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő díj: 4540 Ft/m3.

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.


  Vissza az oldal tetejére
//