Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sportélet támogatásáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - összhangban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel, az Európai Sport Chartával és a XXI. Nemzeti Sportstratégiával - a sportról szóló 2004. évi I. tv. (a továbbiakban: sporttörvény) 55. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § Jelen rendelet célja, hogy megállapítsa Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) a sporttörvényben meghatározottak szerint a sporttal kapcsolatos helyi feladatait, kötelezettségeit.

2. § A rendelet területi és személyi hatálya kiterjed az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásában közreműködő, Sopron sportéletének előmozdításában - különösen Sopron közigazgatási területén belül - tevékenyen résztvevő jogi és természetes személyekre.

3. § Az önkormányzat - a sporttörvényben meghatározott feladatok mellett - különösen fontosnak tartja az alábbi célok megvalósulásának elősegítését Sopronban:

Az önkormányzat

a) a lakosság minden rétegét ösztönzi a sportolásra, a sportnak az egészség megőrző és javító szerepére is figyelemmel,

b) fejleszti a szabadidősportot,

c) az egyéni sportteljesítmény javítása céljából támogatja, fejleszti az utánpótlás-nevelést,

d) fejleszti a sportlétesítményeket,

e) a köznevelés keretén belül segíti a sportfeladatok ellátását,

f) segíti a sportrendezvények lebonyolítását,

g) támogatja a fogyatékkal élők sportját,

h) segíti a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportolását,

i) támogatja a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételt,

j) kapcsolatot tart a városi sportszervezetekkel, valamint szakterületén a központi államigazgatási szervekkel,

k) közreműködik az egészséges életmóddal, felvilágosító tevékenységgel összefüggő feladatok ellátásában,

l) segíti a sportszakember képzést,

m) közreműködik a térség sportszervezési feladatainak ellátásában.

4. § Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásában közreműködnek:

a) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés), a polgármester, az alpolgármester(ek), a bizottság(ok) - különösen: az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság (a továbbiakban: bizottság) -, ellátják a jelen rendeletben meghatározott sportigazgatással kapcsolatos feladatokat,

b) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott szervezeti egység [Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Osztály, Sportfelügyeleti Csoport; Csoportvezető: Sportfelügyelő (a továbbiakban: sportfelügyelő)] látja el az önkormányzat számára a sporttörvényben előírt feladatok, a városi sportkoncepcióban, valamint e rendeletben meghatározott feladatok koordinálását, igazgatási, szervezési feladatait, ellenőrzi a sportcélú támogatások felhasználását,

c) az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Sopron Holding Zrt., illetve az Önkormányzat által megbízott egyes sportszervezetek, gazdasági társaságok látják el az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását, működtetését, üzemeltetését,

d) a köznevelési intézmények, iskolai sportkörök, diáksport-egyesületek látják el az iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos önkormányzati feladatokat.

II. FEJEZET

A SPORTTÁMOGATÁS RENDSZERE

1. Támogatási előirányzatok

5. § (1) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatellátásának pénzügyi forrását a közgyűlés az éves költségvetési rendeletében az alábbi előirányzatok keretében állapítja meg:

a) Általános támogatások,

b) Pályázati támogatások,

c) Egyéb előirányzatok,

d) Egyéb eseti támogatások.

(2) Az önkormányzat döntése alapján természetes és jogi személyek egyaránt támogatásban részesülhetnek, különösen a sporttevékenység társadalmi jelentőségére és eredményességére figyelemmel. A kiemelkedő sportteljesítményeket a közgyűlés külön is elismeri.

2. Sportszervezetek támogatása

6. § (1) Az önkormányzat a sportszervezetek működését, versenyzését és utánpótlás-nevelését - a városi sportkoncepcióban elfogadott szempontok alapján - az alábbi kategóriákban támogatja:

a) kiemelt sportágak, sportszervezetek támogatása,

b) nem kiemelt sportágak, sportszervezetek támogatása.

(2) A kiemelt sportágak, sportszervezetek támogatását az önkormányzat költségvetési rendelete - általános támogatások, sportfeladatok támogatása előirányzatában - nevesítve tartalmazza.

(3) A kiemelt sportágak, sportszervezetek körének megállapítására és a megállapítandó támogatás mértékére kérelemre, vagy a sportfelügyelő javaslatára a városi sportkoncepcióban elfogadott szempontok alapján a bizottság tehet javaslatot a közgyűlés számára.

(4) A kiemelt csapatsportágak esetében az országos bajnokság első, másod és harmadik legmagasabb osztályában szereplő sportszervezetek, egyéni sportágak esetében az országos sportági szakszövetség, sportszövetség versenyrendszerében résztvevő sportolókat foglalkoztató sportszervezetek részesülhetnek támogatásban.

(5) A nem kiemelt sportágak, sportszervezetek támogatásáról - különösen az elért eredményekre, a sporttevékenység társadalmi jelentőségére tekintettel - a bizottság dönt a városi sportkoncepcióban elfogadott szempontok alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében - a pályázati támogatások között - meghatározott pályázati keret terhére, az általa kiírt pályázat(ok) alapján.

(6) A támogatásról az önkormányzat a kedvezményezettekkel szerződést köt.

3. Diáksport támogatása

7. § Az önkormányzat bátorítja a diáksportot pályázatok kiírásával, egyéb eseti pénzügyi támogatások, valamint létesítményhasználat biztosítása útján. A diáksport támogatásának keretében az önkormányzat különösen az alábbi feladatokat támogatja:

a) a Magyar Diáksport Szövetség által kiírt városi diákolimpiai versenyek megrendezését,

b) az iskolai sportkörök városi alapfokú versenyeinek megrendezését,

c) a területi és országos szintű diáksport-versenyek soproni megrendezését,

d) a hazai és nemzetközi diáksport rendezvényeken való részvételt,

e) az óvodás sportfoglalkozásokat.

4. Szabadidősport-programok, sportversenyek, sportrendezvények, fogyatékkal élők sportjának támogatása

8. § Az önkormányzat támogatja a tömegsportot, a szabadidősport-programok, sportversenyek szervezését, a sport népszerűsítését szolgáló események, sportrendezvények lebonyolítását, a fogyatékkal élők sporttevékenységét pályázatok kiírásával, egyéb eseti pénzügyi támogatások, valamint létesítményhasználat biztosítása útján.

5. Kedvezményes létesítményhasználat

9. § Az önkormányzat a város diák-, szabadidős- és versenysportját a tulajdonában lévő önkormányzati sportlétesítmények kedvezményes létesítmény-használatával is támogatja. A rendszeres jellegű kedvezményes létesítményhasználatról a bizottság javaslata alapján a Gazdasági Bizottság dönt, az eseti létesítményhasználatról a sportfelügyelő javaslata alapján a polgármester dönt. Az önkormányzati sportlétesítmények napi használati beosztásának meghatározása a sportfelügyelő hatáskörébe tartozik.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § Jelen rendelet alkalmazásában a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. §-a az irányadó, továbbá:

Versenyeztetési kiadások: nevezési díj, bírói, játékvezetői díj, sportorvosi vizsgálat díja, felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő utazási, szállás, étkezési költségek, felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő sporteszközök beszerzésének, javításának költségei.

11. § Jelen rendelet 2016. június 6. napján lép hatályba, egyidejűleg Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sportélet támogatásáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére