Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: TKtv.) 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az Étv. 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet (továbbiakban: TFR.) 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezés

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, a településrendezési eszközeinek, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények, a településképi rendelet, a településképi arculati kézikönyv készítése, vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül a TFR. és e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályok szerint történik.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) állandó partnerek: a lakosság, az érdekképviseleti szervek, érintett helyi önkormányzati szervek,

b) eseti partnerek: érintettség esetén a TFR. előírásainak megfelelően a területi önkormányzat, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek.

A tájékoztatás módja és eszközei

2. § (1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.sopron.hu honlapon helyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentáció egységes megjeleníthetősége érdekében. A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a honlapon és a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen tájékoztatót tesz közzé, a helyi lapban tájékoztatót jelentet meg, illetőleg lakossági fórumot tart a TFR. előírásai szerint.

(2) A polgármester a tájékoztatót a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és módjától függően - a meghatározott egyeztetési szakaszokra is figyelemmel - készíti el.

(3) A lakossági fórum tárgya, helye és ideje a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján a helyi lapban és a honlapon kerül megjelölésre a lakossági fórum előtt legalább 8 nappal.

(4) A lakossági fórumon elhangzott észrevételek, javaslatok - jelenléti ívvel kiegészített - jegyzőkönyv formájában rögzítésre kerülnek, az egyeztetési eljárás egyik dokumentumaként.

(5) A hirdetőtáblán kifüggesztett tájékoztató elérhetősége a véleményezés időtartamáig biztosított.

(6) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség ezen dokumentumba történő betekintésre.

(7) A partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül írásban tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében.

(8) A partnerségi egyeztetésben a véleménynyilvánítás határidejét a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokra és az egyeztetési eljárás módjára vonatkozó, a TFR.-ben meghatározott határidőknek megfelelően kell megállapítani.

A dokumentálás és nyilvántartás módja

3. § (1) A beérkezett véleményeket a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti csoportja rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízottnak, aki ezek figyelembevételével elkészíti a dokumentumok tervezetét, amely a honlapra feltöltésre kerül. Az érdemi észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell megőrizni.

(2) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, javaslatot az önkormányzat főépítésze a terv készítésével megbízottal együtt értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.

(3) Az érintettek meghívásáról a hivatal Városépítészeti csoportja gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.

(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, az esetleges egyeztetési jegyzőkönyvet is ismertetni kell a közgyűléssel, amelyek elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a Közgyűlés dönt.

(5) A Közgyűlési döntés a honlapra feltöltésre kerül.

A nyilvánosság biztosítása

4. § Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok a hatályba lépésüket követően a hivatal honlapján feltöltésre kerülnek.

Záró rendelkezés

5. § Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére