Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra,

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 76 444 328 639 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 76 444 328 639 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 124 817 969 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 582 942 832 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 180 565 370 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 823 370 846 Ft összeggel,

e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 280 708 586 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 128 130 166 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 760 134 576 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 1 259 887 113 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 13 422 698 517 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 24 667 151 880 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 248 165 886 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 74 500 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 486 784 745 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 21 628 740 707 Ft összeggel.

o) az általános tartalékot 654 807 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 775 074 639 Ft-tal.

5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2018. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;

c) az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2018. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;

h) az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati támogatások” felhasználásának szabályait a IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait a IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2018. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és az Önkormányzati Hivatalt.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 43 700 Ft 2018. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) Az intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(2) A Polgármesteri Hivatal kivételével az intézmények dologi kiadásokat esetenként 100 000 Ft-ig teljesíthetnek készpénzben. Az intézmények - likviditásuk ütemezése érdekében - 50 000 Ft-ot meghaladó készpénzes dologi kiadásaikat előzetesen írásban kötelesek az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztálya részére bejelenteni, az ellenjegyzésre megküldött kötelezettségvállalással együtt.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembe vételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Az év közben kifizetett jutalom összegéről az intézmény a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályát a kifizetés kezdeményezése előtt tájékoztatni köteles.

(5) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2018. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 769 379 196 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.

A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.

Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 1%-án belül - esetenként - 49,5 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

c) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

d) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

e) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

f) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitika” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 1 973 151 222 Ft tervezett összeg használható fel a 2018. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2019. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a „Lakásalap” számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a „Lakásalap” számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a „Lakásalap” számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

24. § (1) Jelen rendelet 2018. február 22 napján 16 óra 10 perckor lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 542 772 691 2 814 414 036 2 899 952 364
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 286 634 574 323 800 692 356 487 202
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 807 500 000 4 808 685 149 5 615 068 698
5. B400 Működési bevételek 2 789 064 591 3 024 455 792 3 236 520 651
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 5 035 050 5 920 024
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 425 971 856 10 976 390 719 12 113 948 939
9. K100 Személyi juttatások 3 085 299 464 3 296 603 706 3 309 125 766
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 669 902 226 742 344 497 741 070 520
11. K300 Dologi kiadások 3 917 691 656 4 559 448 566 5 435 158 448
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 125 000 000 127 553 705 132 683 871
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 10 000 000 10 000 000
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 290 537 484 341 195 347 361 490 753
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 8 100 000 8 100 000
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 388 920 000 1 569 015 535 1 625 948 717
17. K513 Tartalékok 919 140 251 936 655 095 775 729 446
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 10 406 491 081 11 590 916 451 12 399 307 521
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(8-18)
19 480 775 -614 525 732 -285 358 582
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 15 600 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 918 498 667 22 486 363 164 22 486 663 164
23. B500 Felhalmozási bevételek 231 078 000 251 179 575 374 086 915
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 6 551 071 7 842 771
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 48 000 000 55 871 650 55 871 650
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 14 197 576 667 22 799 965 460 22 940 064 500
27. K600 Beruházások (áfával) 22 064 563 975 30 932 223 081 31 015 046 308
28. K700 Felújítások (áfával) 11 418 503 357 11 677 946 308 10 849 616 198
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 7 596 801 125 713 335
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 37 013 836 38 305 536
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 198 993 198 426 793 198 425 599 034
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 33 682 060 530 43 081 573 224 42 454 280 411
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -19 484 483 863 -20 281 607 764 -19 514 215 911
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 24 623 548 523 33 776 356 179 35 054 013 439
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 44 088 551 611 54 672 489 675 54 853 587 932
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -19 465 003 088 -20 896 133 496 -19 799 574 493
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 19 550 243 141 26 185 303 549 25 078 315 200
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 15 312 000 000 16 312 000 000 16 312 000 000
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 34 862 243 141 42 497 303 549 41 390 315 200
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0
44. Különböző finanszírozási kiadások 15 397 240 053 21 601 170 053 21 590 740 707
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 15 397 240 053 21 601 170 053 21 590 740 707
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 19 465 003 088 20 896 133 496 19 799 574 493
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) 59 485 791 664 76 273 659 728 76 444 328 639
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) 59 485 791 664 76 273 659 728 76 444 328 639

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 226 900 000 227 690 000 229 976 100
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
5. Működési bevételek B400 914 583 608 968 658 344 973 892 079
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 35 050 35 050
8. Működési bevételek összesen: 1 141 483 608 1 196 383 394 1 203 903 229
9. Személyi juttatások K100 2 114 396 519 2 259 493 951 2 267 412 943
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 457 171 819 512 404 237 510 388 750
11. Dologi kiadások K300 1 172 835 099 1 224 557 179 1 265 063 668
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
17. Tartalékok K513 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: 3 744 403 437 3 996 455 367 4 042 865 361
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 602 919 829 -2 800 071 973 -2 838 962 132
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 1 196 769 1 196 769
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 1 196 769 1 196 769
26. Beruházások (áfával) K600 0 61 709 321 63 137 381
27. Felújítások (áfával) K700 0 8 921 840 17 474 426
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 1 340 801 1 340 801
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: 0 71 971 962 81 952 608
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -70 775 193 -80 755 839
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 141 483 608 1 197 580 163 1 205 099 998
34. Költségvetési kiadások összesen: 3 744 403 437 4 068 427 329 4 124 817 969
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 602 919 829 -2 870 847 166 -2 919 717 971
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 1 901 940 604 2 047 162 438 2 139 419 679
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 700 979 225 723 759 524 680 373 088
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 602 919 829 2 770 921 962 2 819 792 767
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 99 925 204 99 925 204
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
42. Finanszírozási bevételek összesen: 2 602 919 829 2 870 847 166 2 919 717 971
43. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
44. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
45. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 602 919 829 2 870 847 166 2 919 717 971
47. Tárgyévi kiadások összesen: 3 744 403 437 4 068 427 329 4 124 817 969
48. Tárgyévi bevételek összesen: 3 744 403 437 4 068 427 329 4 124 817 969
Egyesített Bölcsődék 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
49. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
50. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
51. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 200 000
52. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
53. Működési bevételek B400 34 790 035 34 790 035 35 704 856
54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
55. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
56. Működési bevételek összesen: 34 790 035 34 790 035 35 904 856
57. Személyi juttatások K100 327 288 437 336 526 295 335 827 400
58. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 72 465 022 78 941 938 79 216 457
59. Dologi kiadások K300 92 423 388 95 321 324 96 336 145
60. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
61. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
62. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
64. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
65. Tartalékok K513 0 0 0
66. Működési kiadások összesen: 492 176 847 510 789 557 511 380 002
67. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -457 386 812 -475 999 522 -475 475 146
68. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
69. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
70. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
71. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
72. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
73. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
74. Beruházások (áfával) K600 0 6 417 941 6 517 941
75. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
76. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
77. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
78. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
79. Felhalmozási kiadások összesen: 0 6 417 941 6 517 941
80. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -6 417 941 -6 517 941
81. Költségvetési bevételek összesen: 34 790 035 34 790 035 35 904 856
82. Költségvetési kiadások összesen: 492 176 847 517 207 498 517 897 943
83. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -457 386 812 -482 417 463 -481 993 087
84. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 255 073 858 315 843 317 324 726 953
85. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 202 312 954 154 265 629 144 957 617
86. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 457 386 812 470 108 946 469 684 570
87. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 12 308 517 12 308 517
89. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
90. Finanszírozási bevételek összesen: 457 386 812 482 417 463 481 993 087
91. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
92. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
93. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
94. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 457 386 812 482 417 463 481 993 087
95. Tárgyévi kiadások összesen: 492 176 847 517 207 498 517 897 943
96. Tárgyévi bevételek összesen: 492 176 847 517 207 498 517 897 943
Soproni Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
97. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
98. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
99. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 226 400 000 226 400 000 228 486 100
100. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
101. Működési bevételek B400 301 718 700 315 113 414 325 187 471
102. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
103. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
104. Működési bevételek összesen: 528 118 700 541 513 414 553 673 571
105. Személyi juttatások K100 636 533 869 707 916 087 707 774 634
106. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 132 789 451 153 928 567 152 739 500
107. Dologi kiadások K300 322 562 578 336 200 236 359 560 393
108. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
109. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
111. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
112. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
113. Tartalékok K513 0 0 0
114. Működési kiadások összesen: 1 091 885 898 1 198 044 890 1 220 074 527
115. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -563 767 198 -656 531 476 -666 400 956
116. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
117. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 1 196 769 1 196 769
118. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
119. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
120. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
121. Felhalmozási bevételek összesen: 0 1 196 769 1 196 769
122. Beruházások (áfával) K600 0 12 731 039 12 981 039
123. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 1 340 801 1 340 801
125. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
126. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
127. Felhalmozási kiadások összesen: 0 14 071 840 14 321 840
128. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -12 875 071 -13 125 071
129. Költségvetési bevételek összesen: 528 118 700 542 710 183 554 870 340
130. Költségvetési kiadások összesen: 1 091 885 898 1 212 116 730 1 234 396 367
131. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -563 767 198 -669 406 547 -679 526 027
132. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 318 981 581 431 863 545 441 170 425
133. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 244 785 617 218 172 335 218 984 935
134. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 563 767 198 650 035 880 660 155 360
135. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 19 370 667 19 370 667
137. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
138. Finanszírozási bevételek összesen: 563 767 198 669 406 547 679 526 027
139. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
140. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
141. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
142. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 563 767 198 669 406 547 679 526 027
143. Tárgyévi kiadások összesen: 1 091 885 898 1 212 116 730 1 234 396 367
144. Tárgyévi bevételek összesen: 1 091 885 898 1 212 116 730 1 234 396 367
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
145. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
146. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
147. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
148. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
149. Működési bevételek B400 18 830 950 22 467 950 22 177 587
150. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
151. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
152. Működési bevételek összesen: 18 830 950 22 467 950 22 177 587
153. Személyi juttatások K100 294 292 375 310 081 473 313 580 754
154. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 865 549 71 377 493 71 164 003
155. Dologi kiadások K300 78 559 028 77 615 395 77 325 032
156. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
157. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
158. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
159. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
160. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
161. Tartalékok K513 0 0 0
162. Működési kiadások összesen: 438 716 952 459 074 361 462 069 789
163. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -419 886 002 -436 606 411 -439 892 202
164. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
165. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
166. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
167. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
168. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
169. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
170. Beruházások (áfával) K600 0 2 150 400 1 865 128
171. Felújítások (áfával) K700 0 2 500 000 2 164 864
172. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
173. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
174. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
175. Felhalmozási kiadások összesen: 0 4 650 400 4 029 992
176. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -4 650 400 -4 029 992
177. Költségvetési bevételek összesen: 18 830 950 22 467 950 22 177 587
178. Költségvetési kiadások összesen: 438 716 952 463 724 761 466 099 781
179. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -419 886 002 -441 256 811 -443 922 194
180. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 354 419 748 348 508 303 356 183 978
181. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 65 466 254 88 648 508 83 638 216
182. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 419 886 002 437 156 811 439 822 194
183. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 4 100 000 4 100 000
185. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
186. Finanszírozási bevételek összesen: 419 886 002 441 256 811 443 922 194
187. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
188. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
189. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
190. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 419 886 002 441 256 811 443 922 194
191. Tárgyévi kiadások összesen: 438 716 952 463 724 761 466 099 781
192. Tárgyévi bevételek összesen: 438 716 952 463 724 761 466 099 781
Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
193. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
194. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
195. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
196. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
197. Működési bevételek B400 18 098 837 22 832 837 22 497 539
198. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
199. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
200. Működési bevételek összesen: 18 098 837 22 832 837 22 497 539
201. Személyi juttatások K100 284 135 393 286 889 535 286 464 935
202. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 64 085 216 66 168 087 64 903 877
203. Dologi kiadások K300 99 531 646 99 034 411 98 959 324
204. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
205. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
206. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
207. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
208. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
209. Tartalékok K513 0 0 0
210. Működési kiadások összesen: 447 752 255 452 092 033 450 328 136
211. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -429 653 418 -429 259 196 -427 830 597
212. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
213. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
214. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
215. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
216. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
217. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
218. Beruházások (áfával) K600 0 14 831 232 14 906 319
219. Felújítások (áfával) K700 0 2 021 840 2 021 840
220. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
221. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
222. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
223. Felhalmozási kiadások összesen: 0 16 853 072 16 928 159
224. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -16 853 072 -16 928 159
225. Költségvetési bevételek összesen: 18 098 837 22 832 837 22 497 539
226. Költségvetési kiadások összesen: 447 752 255 468 945 105 467 256 295
227. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -429 653 418 -446 112 268 -444 758 756
228. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 401 619 533 389 337 691 401 704 790
229. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 28 033 885 48 135 414 34 414 803
230. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 429 653 418 437 473 105 436 119 593
231. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 8 639 163 8 639 163
233. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
234. Finanszírozási bevételek összesen: 429 653 418 446 112 268 444 758 756
235. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0
236. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0
237. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
238. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 429 653 418 446 112 268 444 758 756
239. Tárgyévi kiadások összesen: 447 752 255 468 945 105 467 256 295
240. Tárgyévi bevételek összesen: 447 752 255 468 945 105 467 256 295
Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
241. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
242. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
243. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
244. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
245. Működési bevételek B400 12 097 965 14 526 987 14 513 767
246. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
247. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
248. Működési bevételek összesen: 12 097 965 14 526 987 14 513 767
249. Személyi juttatások K100 217 981 513 230 098 703 232 695 289
250. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 48 879 690 52 474 079 52 569 610
251. Dologi kiadások K300 74 928 903 71 848 453 71 835 233
252. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
253. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
254. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
255. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
256. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
257. Tartalékok K513 0 0 0
258. Működési kiadások összesen: 341 790 106 354 421 235 357 100 132
259. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -329 692 141 -339 894 248 -342 586 365
260. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
261. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
262. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
263. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
264. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
265. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
266. Beruházások (áfával) K600 0 4 350 868 4 350 868
267. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
268. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
269. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
270. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0
271. Felhalmozási kiadások összesen: 0 4 350 868 4 350 868
272. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -4 350 868 -4 350 868
273. Költségvetési bevételek összesen: 12 097 965 14 526 987 14 513 767
274. Költségvetési kiadások összesen: 341 790 106 358 772 103 361 451 000
275. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -329 692 141 -344 245 116 -346 937 233
276. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 296 319 829 286 669 898 296 534 978
277. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 33 372 312 56 519 585 49 346 622
278. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 329 692 141 343 189 483 345 881 600
279. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 1 055 633 1 055 633
281. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
282. Finanszírozási bevételek összesen: 329 692 141 344 245 116 346 937 233
283. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0
284. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0
285. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
286. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 329 692 141 344 245 116 346 937 233
287. Tárgyévi kiadások összesen: 341 790 106 358 772 103 361 451 000
288. Tárgyévi bevételek összesen: 341 790 106 358 772 103 361 451 000
Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
289. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
290. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
291. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
292. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
293. Működési bevételek B400 3 500 000 6 380 000 5 759 057
294. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
295. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 35 050 35 050
296. Működési bevételek összesen: 3 500 000 6 415 050 5 794 107
297. Személyi juttatások K100 62 790 974 68 496 763 69 467 674
298. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 12 450 794 13 861 695 13 630 079
299. Dologi kiadások K300 40 841 606 47 062 558 46 862 558
300. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
301. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
302. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
303. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
304. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
305. Tartalékok K513 0 0 0
306. Működési kiadások összesen: 116 083 374 129 421 016 129 960 311
307. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -112 583 374 -123 005 966 -124 166 204
308. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
309. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
310. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
312. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
313. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
314. Beruházások (áfával) K600 0 6 817 520 6 817 520
315. Felújítások (áfával) K700 0 0 10 175 967
316. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
317. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
318. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
319. Felhalmozási kiadások összesen: 0 6 817 520 16 993 487
320. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -6 817 520 -16 993 487
321. Költségvetési bevételek összesen: 3 500 000 6 415 050 5 794 107
322. Költségvetési kiadások összesen: 116 083 374 136 238 536 146 953 798
323. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -112 583 374 -129 823 486 -141 159 691
324. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 53 189 483 64 079 595 64 666 233
325. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 59 393 891 59 393 891 70 143 458
326. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 112 583 374 123 473 486 134 809 691
327. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 6 350 000 6 350 000
329. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
330. Finanszírozási bevételek összesen: 112 583 374 129 823 486 141 159 691
331. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0
332. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0
333. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
334. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 112 583 374 129 823 486 141 159 691
335. Tárgyévi kiadások összesen: 116 083 374 136 238 536 146 953 798
336. Tárgyévi bevételek összesen: 116 083 374 136 238 536 146 953 798
Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
337. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
338. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
339. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 500 000 1 290 000 1 290 000
340. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
341. Működési bevételek B400 52 999 894 89 999 894 82 898 090
342. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
343. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
344. Működési bevételek összesen: 53 499 894 91 289 894 84 188 090
345. Személyi juttatások K100 115 840 164 128 963 664 130 329 324
346. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 151 758 30 004 242 30 370 545
347. Dologi kiadások K300 43 919 284 88 928 723 103 032 419
348. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
349. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
350. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
351. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
352. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
353. Tartalékok K513 0 0 0
354. Működési kiadások összesen: 182 911 206 247 896 629 263 732 288
355. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -129 411 312 -156 606 735 -179 544 198
356. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
358. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
359. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
360. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
361. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
362. Beruházások (áfával) K600 0 2 000 000 2 000 000
363. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
364. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
365. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
366. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
367. Felhalmozási kiadások összesen: 0 2 000 000 2 000 000
368. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -2 000 000 -2 000 000
369. Költségvetési bevételek összesen: 53 499 894 91 289 894 84 188 090
370. Költségvetési kiadások összesen: 182 911 206 249 896 629 265 732 288
371. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -129 411 312 -158 606 735 -181 544 198
372. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 61 797 000 72 811 643 89 475 981
373. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 67 614 312 72 614 312 78 887 437
374. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 129 411 312 145 425 955 168 363 418
375. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 13 180 780 13 180 780
377. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
378. Finanszírozási bevételek összesen: 129 411 312 158 606 735 181 544 198
379. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0
380. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0
381. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
382. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 129 411 312 158 606 735 181 544 198
383. Tárgyévi kiadások összesen: 182 911 206 249 896 629 265 732 288
384. Tárgyévi bevételek összesen: 182 911 206 249 896 629 265 732 288
Központi Gyermekkonyha 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
385. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
386. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
387. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
388. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
389. Működési bevételek B400 472 547 227 462 547 227 465 153 712
390. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
391. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
392. Működési bevételek összesen: 472 547 227 462 547 227 465 153 712
393. Személyi juttatások K100 175 533 794 190 521 431 191 272 933
394. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 37 484 339 45 648 136 45 794 679
395. Dologi kiadások K300 420 068 666 408 546 079 411 152 564
396. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
397. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
398. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
399. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
400. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
401. Tartalékok K513 0 0 0
402. Működési kiadások összesen: 633 086 799 644 715 646 648 220 176
403. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -160 539 572 -182 168 419 -183 066 464
404. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
405. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
406. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
407. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
408. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
409. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
410. Beruházások (áfával) K600 0 12 410 321 13 698 566
411. Felújítások (áfával) K700 0 4 400 000 3 111 755
412. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
413. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
414. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
415. Felhalmozási kiadások összesen: 0 16 810 321 16 810 321
416. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -16 810 321 -16 810 321
417. Költségvetési bevételek összesen: 472 547 227 462 547 227 465 153 712
418. Költségvetési kiadások összesen: 633 086 799 661 525 967 665 030 497
419. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -160 539 572 -198 978 740 -199 876 785
420. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 160 539 572 138 048 446 164 956 341
421. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 26 009 850 0
422. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 160 539 572 164 058 296 164 956 341
423. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 34 920 444 34 920 444
425. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
426. Finanszírozási bevételek összesen: 160 539 572 198 978 740 199 876 785
427. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0
428. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0
429. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
430. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 160 539 572 198 978 740 199 876 785
431. Tárgyévi kiadások összesen: 633 086 799 661 525 967 665 030 497
432. Tárgyévi bevételek összesen: 633 086 799 661 525 967 665 030 497
Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
433. Szociális szervek
434. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117 117 117
435. Soproni Szociális Intézmény 269 269 269
436. Szociális szervek összesen: 386 386 386
437. Alapfokú oktatási szervek
438. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 98 98 98
439. Hermann Alice Óvoda 94 94 94
440. Trefort Téri Óvoda 70 70 70
441. Alapfokú oktatási szervek összesen: 261 261 261
442. Kulturális szervek
443. Széchenyi István Városi Könyvtár 25 25 25
444. Soproni Múzeum 49 49 49
445. Kulturális szervek összesen: 74 74 74
446. Igazgatási szervek
447. Központi Gyermekkonyha 93 93 93
448. Igazgatási szervek összesen: 93 93 93
449. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 814 814 814

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 26 760 999 26 760 999
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 0 1 185 149 1 185 149
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 24 605 000 49 222 171 49 222 171
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 24 605 000 77 168 319 77 168 319
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 824 423 651 888 570 161 888 687 058
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 183 161 592 200 184 904 200 207 699
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 345 023 500 429 795 113 422 701 113
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000 4 553 705 4 553 705
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések 0 0 0
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 354 808 743 1 523 303 883 1 516 349 575
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 330 203 743 -1 446 135 564 -1 439 181 256
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 1 280 734 1 280 734
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 101 575 101 575
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 1 382 309 1 382 309
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 49 466 500 51 945 310 61 891 310
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 7 553 947 4 701 947
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) 53 403 500 59 499 257 66 593 257
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -53 403 500 -58 116 948 -65 210 948
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 24 605 000 78 550 628 78 550 628
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 408 212 243 1 582 803 140 1 582 942 832
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 383 607 243 -1 504 252 512 -1 504 392 204
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 300 696 901 304 799 975 304 939 667
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 082 910 342 1 156 925 342 1 156 925 342
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 383 607 243 1 461 725 317 1 461 865 009
39. 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 42 527 195 42 527 195
40. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 383 607 243 1 504 252 512 1 504 392 204
41. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0
42. Különböző finanszírozási kiadások 0
43. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
44. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 383 607 243 1 504 252 512 1 504 392 204
45. Tárgyévi kiadások összesen: (34+43) 1 408 212 243 1 582 803 140 1 582 942 832
46. Tárgyévi bevételek összesen: (33+40) 1 408 212 243 1 582 803 140 1 582 942 832
47. Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 188,00 196,00 197

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
Nyitó pénzkészlet
Nyitó számlaállomány
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 542 772 691 2 814 414 036 2 899 952 364
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 59 734 574 69 349 693 99 750 103
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 807 500 000 4 807 500 000 5 613 883 549
5. B400 Működési bevételek 1 849 875 983 2 006 575 277 2 213 406 401
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 5 000 000 5 884 974
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 9 259 883 248 9 702 839 006 10 832 877 391
9. K100 Személyi juttatások 146 479 294 148 539 594 153 025 765
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 568 815 29 755 356 30 474 071
11. K300 Dologi kiadások 2 399 833 057 2 905 096 274 3 747 393 667
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 000 000 123 000 000 128 130 166
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 10 000 000 10 000 000
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 290 537 484 341 195 347 361 490 753
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 8 100 000 8 100 000
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 388 720 000 1 568 815 535 1 625 748 717
17. K513 Tartalékok 919 140 251 936 655 095 775 729 446
18. Működési kiadások összesen: (9+..+17) 5 307 278 901 6 071 157 201 6 840 092 585
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 3 952 604 347 3 631 681 805 3 992 784 806
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 15 600 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 918 498 667 22 483 885 661 22 484 185 661
23. B500 Felhalmozási bevételek 231 078 000 251 078 000 373 985 340
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 6 551 071 7 842 771
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 48 000 000 55 871 650 55 871 650
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 14 197 576 667 22 797 386 382 22 937 485 422
27. K600 Beruházások (áfával) 22 015 097 475 30 818 568 450 30 890 017 617
28. K700 Felújítások (áfával) 11 414 566 357 11 661 470 521 10 827 439 825
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 6 256 000 124 372 534
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 37 013 836 38 305 536
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 198 993 198 426 793 198 425 599 034
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) 33 628 657 030 42 950 102 005 42 305 734 546
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -19 431 080 363 -20 152 715 623 -19 368 249 124
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 23 457 459 915 32 500 225 388 33 770 362 813
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 38 935 935 931 49 021 259 206 49 145 827 131
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -15 478 476 016 -16 521 033 818 -15 375 464 318
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 19 550 243 141 26 042 851 150 24 935 862 801
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 15 312 000 000 16 312 000 000 16 312 000 000
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 34 862 243 141 42 354 851 150 41 247 862 801
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 3 986 527 072 4 232 647 279 4 281 657 776
45. Különböző finanszírozási kiadások 15 397 240 053 21 601 170 053 21 590 740 707
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 19 383 767 125 25 833 817 332 25 872 398 483
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 15 478 476 016 16 521 033 818 15 375 464 318
48. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) 58 319 703 056 74 855 076 538 75 018 225 614
49. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) 58 319 703 056 74 855 076 538 75 018 225 614
Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámaSor-
számMEGNEVEZÉS2018. évi javaslat
2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
50. Egészségügyi Alapellátás 4,00 4,00 4,00
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00
52. Közfoglalkoztatottak 30,00 30,00 30,00
53. Önkormányzat összesen: 35,00 35,00 35,00

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2018. évi Állami támogatás

adatok Ft-ban


Sor-
számFeladat megnevezése
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Támogatás változás

Módosított előirányzat


Támogatás változás

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
A B C D E F G H I J K L M
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 133,92 4 580 000 613 353 600 133,92 4 580 000 613 353 600 133,92 4 580 000 613 353 600
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -312 656 699 -312 656 699 -312 656 699
4. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22 300 53 009 330 22 300 53 009 330 22 300 53 009 330
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -53 009 330 -53 009 330 -53 009 330
6. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 150 603 500 150 603 500 150 603 500
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -150 603 500 -150 603 500 -150 603 500
8. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 -2 134 930
10. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 95 912 900 95 912 900 95 912 900
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -95 912 900 -95 912 900 -95 912 900
12. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 611 2700 158 249 700 58 611 2700 158 249 700 58 611 2700 158 249 700
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -158 249 700 -158 249 700 -158 249 700
14. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 375 2550 956 250 375 2550 956 250 375 2550 956 250
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -956 250 -956 250 -956 250
16. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 162 386 338 1 162 386 338 162 386 338 1 162 386 338 162 386 338 1 162 386 338
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -162 386 338 -162 386 338 -162 386 338
18. I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 2 653 744 0 2 653 744 0
19. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 300 696 901 303 350 645 0 303 350 645 0
20. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
21. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 142,8 4 419 000 631 033 200 143,2 4 419 000 632 948 100 2 651 400 143,2 4 419 000 632 948 100 0
22. II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 97 2 205 000 213 885 000 95,5 2 205 000 210 651 000 0 95,5 2 205 000 210 651 000 0
23. II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,6 4 419 000 7 070 400 1,5 4 419 000 6 481 200 0 1,5 4 419 000 6 481 200 0
24. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1589 81 700 129 794 066 1582,3 81 700 129 276 633 354 033 1582,3 81 700 129 276 633 0
25. II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 27,3 401 000 10 947 300 26,4 401 000 10 586 400 -360 900 26,4 401 000 10 586 400 0
26. II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 5 367 584 1 837 920 5,6 367 584 2 058 470 -110 275 5,6 367 584 2 058 470 0
27. II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 7 1 463 000 10 241 000 7 1 463 000 10 241 000 7 1 463 000 10 241 000
28. Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása 0 1 056 000 0 1 056 000 0
29. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 004 808 886 1 003 298 803 2 534 258 1 003 298 803 0
30. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
31. Önkormányzati feladatok
32. III.1. szociális ágazati összevont pótlék 0 119 758 537 33 050 674 130 779 645 11 021 108
33. III.3.c. (1) szociális étkeztetés 302 55 360 16 718 720 273 55 360 15 113 280 -276 800 273 55 360 15 113 280 0
34. III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés 9 25 000 225 000 9 25 000 225 000 0 9 25 000 225 000 0
35. III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás 85 330 000 28 050 000 77 330 000 25 410 000 990 000 77 330 000 25 410 000 0
36. III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 28 109 000 3 052 000 28 109 000 3 052 000 0 28 109 000 3 052 000 0
37. III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 18 500 000 9 000 000 19 500 000 9 500 000 500 000 19 500 000 9 500 000 0
38. III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása 6 500 000 3 000 000 9 500 000 4 500 000 1 500 000 9 500 000 4 500 000 0
39. III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 15 310 000 4 650 000 20 310 000 6 200 000 1 550 000 20 310 000 6 200 000 0
40. III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 10 124 000 1 240 000 10 124 000 1 240 000 124 000 10 124 000 1 240 000 0
41. III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása 31 206 100 6 389 100 30 206 100 6 183 000 -206 100 30 206 100 6 183 000 0
42. III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen 34 490 000 16 660 000 29 490 000 14 210 000 -980 000 29 490 000 14 210 000 0
43. III. 3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységek támogatása 0 14 639 017 0 14 639 017 0
44. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 61 2 848 000 173 728 000 60 2 848 000 170 880 000 -2 848 000 60 2 848 000 170 880 000 0
45. III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 46 868 761 80 577 722 0 80 577 722 0
46. III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 67,97 1 900 000 129 143 000 66,76 1 900 000 126 844 000 190 000 66,76 1 900 000 126 844 000 0
47. III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 112 010 074 55 927 933 0 120 466 362 64 538 429
48. III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 120 285 34 200 52 285 14 820 -19 380 52 285 14 820 0
49. III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 19,5 4 419 000 86 170 500 19,4 4 419 000 85 728 600 -441 900 19,4 4 419 000 85 728 600 0
50. III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 46 2 993 000 137 678 000 45,2 2 993 000 135 283 600 -2 394 400 45,2 2 993 000 135 283 600 0
51. Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben fogl. eg. kiegészítő pótlék 0 588 066 80 581 614 926 26 860
52. Bölcsődei kiegészítő támogatás 0 55 882 000 0 55 882 000 0
53. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás 0 0
54. III.3.ma (1) alaptámogatás 12 3 400 000 3 400 000 12 3 400 000 3 400 000 0 12 3 400 000 3 400 000 0
55. III.3.ma (2) teljesítménytámogatás 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000 0 40 150 000 6 000 000 0
56. 9. számú melléklet összesen 9 400 000 9 400 000 0 9 400 000 0
57. Önkormányzati feladatok összesen: 784 017 355 941 157 575 30 818 675 1 016 743 972 75 586 397
58. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
59. III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat 10,3 3 400 000 35 020 000 10,3 3 400 000 35 020 000 10,3 3 400 000 35 020 000
60. III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás 15,6 3 300 000 51 480 000 15,6 3 300 000 51 480 000 15,6 3 300 000 51 480 000
61. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása 6 2 848 000 17 088 000 6 2 848 000 17 088 000 6 2 848 000 17 088 000
62. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 3 505 239 6 026 278 0 6 026 278 0
63. Támogató szolgáltatás
64. III.3.l (1) alaptámogatás 12 4 100 000 4 100 000 12 4 100 000 4 100 000 12 4 100 000 4 100 000
65. III.3.l (2) teljesítménytámogatás 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000
66. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 117 133 239 119 654 278 0 119 654 278 0
67. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 901 150 594 1 060 811 853 30 818 675 1 136 398 250 75 586 397
68. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
69. IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 58611 1 210 70 919 310 58611 1 210 70 919 310 58611 1 210 70 919 310
70. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 61 797 000 61 797 000 61 797 000
71. IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 0 4 279 204 0 4 279 204 0
72. IV. 2.a)Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása 203 400 000 203 400 000 203 400 000
73. IV.3 Kulturális illetmény pótlék 0 15 412 923 4 577 029 16 917 034 1 504 111
74. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 336 116 310 355 808 437 4 577 029 357 312 548 1 504 111
75. Működési célú költségvetési támogatások
76. Bérkompenzáció 0 23 328 775 6 408 678 23 948 595 619 820
77. I.2.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám. 0 28 091 085 0 28 091 085 0
I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 0 22 925 000 22 925 000 22 925 000 0
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása 0 0 0 6 048 000 6 048 000
Hajléktalanszállók meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltségek támogatása 0 0 0 1 780 000 1 780 000
78. Működési célú költségvetési támogatások összesen 0 74 344 860 29 333 678 82 792 680 8 447 820
79. Elszámolásból származó bevételek 0 16 799 437 0 16 799 437 0
79. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
80. Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása 0 0
82. II. 4.0b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 3 600 000 3 600 000
83. II. 4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) 12 000 000 12 000 000
84. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen 0 0 15 600 000 15 600 000
80. Mindösszesen 2 542 772 691 2 814 414 035 67 263 640 2 915 552 363 101 138 328

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2018. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-banSor-
számRovatszámBevételek
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 300 696 901 303 350 645 303 350 645
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 004 808 886 1 003 298 804 1 003 298 804
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 901 150 594 1 060 811 853 1 136 398 250
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 336 116 310 355 808 437 357 312 548
6. B115 01 1 Működési célú költségvetési támogatások 0 74 344 860 82 792 680
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 16 799 437 16 799 437
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 542 772 691 2 814 414 036 2 899 952 364
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10. B160 01 1 Társadalombiztosítási Alap 31 201 879 31 201 879 40 444 600
11. B160 02 2 Hiszek Benned sportprogram 2017. évi 4 200 000 4 200 000 4 200 000
12. B160 03 2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140 4 332 695 4 594 109 5 512 741
13. B160 04 1 Közfoglalkoztatottak 20 000 000 20 000 000 14 693 935
14. B160 05 1 Utcai szociális munka 0 6 800 000 6 800 000
15. B160 06 2 Nyári diákmunka támogatása 0 0 5 306 065
16. B160 07 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 2 553 705 2 553 705
17. B160 09 2 Mezőőri szolgálat fenntartása 0 0 1 701 000
18. B160 10 2 Autómentes Nap 0 0 899 681
19. B160 13 2 Hiszek Benned sportprogram 2018. évi 0 0 8 700 000
20. B160 16 2 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. - bér megtérítés 0 0 8 938 376
21. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 59 734 574 69 349 693 99 750 103
22. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 602 507 265 2 883 763 729 2 999 702 467
B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 15 600 000
23. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
24. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 76 000 000 76 000 000 76 000 000
25. B250 02 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) 150 000 000 150 000 000 150 000 000
26. B250 03 2 NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók 3 000 000 3 000 000 3 000 000
27. B250 04 2 NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem 5 000 000 5 000 000 5 000 000
28. B250 05 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban 7 217 000 7 217 000 7 217 000
29. B250 06 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 4 000 000 4 000 000 4 000 000
30. B250 07 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban 34 000 000 34 000 000 34 000 000
31. B250 08 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 1 125 000 000
32. B250 09 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 24 939 000 24 939 000 24 939 000
33. B250 10 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
34. B250 11 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 15 000 000 15 000 000 15 000 000
35. B250 12 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 37 750 000
36. B250 13 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 21 750 000 21 750 000 21 750 000
37. B250 14 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 22 722 787 22 722 787 22 722 787
38. B250 15 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 261 560 000 261 560 000 261 560 000
39. B250 16 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 20 000 000 20 000 000 20 000 000
40. B250 17 1 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-0001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 200 000 000 200 000 000 200 000 000
41. B250 18 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 514 000 000 514 000 000 514 000 000
42. B250 19 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 3 500 000 000 3 500 000 000 3 500 000 000
43. B250 20 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 400 000 000 400 000 000 400 000 000
44. B250 21 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése 1 416 950 000 1 416 950 000 1 416 950 000
45. B250 22 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 677 000 000 677 000 000 677 000 000
46. B250 23 1 EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban 37 609 880 37 609 880 37 609 880
47. B250 24 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 2 262 000 000 2 262 000 000 2 262 000 000
48. B250 25 1 Lőverek Program 3 100 000 000 11 661 386 994 11 661 386 994
49. B250 26 2 Széchenyi palota tetőszerkezet helyreállítása (NKA) 0 4 000 000 4 000 000
50. B250 30 2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás - Kórház 0 0 300 000
51. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 13 918 498 667 22 483 885 661 22 484 185 661
52. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 918 498 667 22 483 885 661 22 499 785 661
53. B340 Vagyoni típusú adók
54. B340 01 2 Építményadó 970 000 000 970 000 000 989 569 935
55. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 350 000 000 350 000 000 380 933 719
56. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 320 000 000 1 320 000 000 1 370 503 654
57. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
58. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 3 100 000 000 3 100 000 000 3 820 161 480
59. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 3 100 000 000 3 100 000 000 3 820 161 480
60. B354 Gépjárműadók
61. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 200 000 000 200 000 000 225 940 043
62. B354 Gépjárműadók összesen: 200 000 000 200 000 000 225 940 043
63. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
64. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 160 000 000 160 000 000 166 744 678
65. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 160 000 000 160 000 000 166 744 678
66. B35 Termékek és szolgáltatások adói 3 460 000 000 3 460 000 000 4 212 846 201
67. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
68. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 0 0 395 800
69. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 2 695 000
70. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 20 560 341
71. B360 04 1 Talajterhelési díj 5 000 000 5 000 000 6 594 126
72. B360 05 2 Vállalkozók kommunális adója 0 0 49 978
73. B360 06 2 Egyéb adóbevételek 0 0 217 806
74. B360 07 2 Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó 0 0 13 143
75. B363 01 1 Termőföld bérbeadás 0 0 7 500
76. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 27 500 000 27 500 000 30 533 694
77. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 4 807 500 000 4 807 500 000 5 613 883 549
78. Szolgáltatások ellenértéke
79. B402 01 2 Közterület foglalási díj 25 000 000 25 000 000 25 000 000
80. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 1 888 816
81. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 2 843 580
82. B402 04 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 0 0 11 329 268
83. B402 05 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 000
84. B402 06 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 37 359 694
85. B402 07 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 1 000 000 1 000 000 1 200 000
86. B402 08 2 Parkolók bérleti díja 350 000 000 370 000 000 394 894 000
87. B402 09 2 Bérleti díjak 10 000 000 10 000 000 18 919 478
88. B402 11 1 Egészségügyi alapellátás bérleti díj 0 0 726 514
89. B402 11 2 GESZTOR alapkezelési díj 0 0 5 038 650
90. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 847 410 000 867 410 000 867 410 000
91. B403 01 2 Továbbszámlázott szolgáltatás 0 6 510 286 9 771 412
92. B404 Tulajdonosi bevételek
93. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 295 000 000 295 000 000 295 000 000
94. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 70 000 000 70 000 000 70 000 000
95. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 200 000 200 000 200 000
96. Tulajdonosi bevételek összesen: 365 200 000 365 200 000 365 200 000
97. B405 01 1 Ellátási díjak 0 0 393 737
98. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 262 113 000 262 113 000 263 844 502
99. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 335 152 983 337 251 991 337 251 991
100. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 20 000 000 46 294 091
101. B408 02 2 Modern Városok Program - kamat 0 102 090 000 102 090 000
102. B410 01 2 Kártérítés biztosítóktól 0 0 684 360
103. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 20 000 000 25 000 000 187 466 236
104. B411 02 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 0 21 000 000 33 000 072
105. B4 Működési bevételek összesen: 1 849 875 983 2 006 575 277 2 213 406 401
106. Immateriális javak értékesítése
107. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 000
108. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) 2 516 000 2 516 000 2 516 000
109. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 000 9 878 000 9 878 000
110. Ingatlanok értékesítése
111. B520 01 2 Termőföld értékesítés 200 000 200 000 200 000
112. B520 02 2 Lakótelek értékesítés 5 000 000 5 000 000 11 148 950
113. B520 03 2 Egyéb épületek értékesítése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
114. B520 04 2 Egyéb helyiségek értékesítése 10 000 000 30 000 000 39 793 725
115. B520 05 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 200 000 000 200 000 000 303 858 967
116. B520 06 2 Egyéb célú telek értékesítés 1 000 000 1 000 000 4 094 281
117. Ingatlanok értékesítése összesen: 221 200 000 241 200 000 364 095 923
118. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
119. B530 01 2 Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése 0 0 11 417
120. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése összesen: 0 0 11417
121. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 231 078 000 251 078 000 373 985 340
122. B650 00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
123. B650 01 2 VÍZMŰ Zrt fürdőüzemeltetés eredmény 0 5 000 000 5 000 000
124. B650 02 2 Kéményseprő ipari tám. visszafiz. 0 0 564 974
125. B650 03 2 SÜH Kupa tám. 0 0 120 000
126. B650 04 2 Szociális támogatás (tűzifa) 0 0 200 000
127. B650 99 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 5 000 000 5 884 974
128. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 5 000 000 5 884 974
129. B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:
130. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 6 551 071 7 842 771
131. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: 0 6 551 071 7 842 771
132. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
133. B750 01 2 Parkoló megváltás 2 000 000 2 000 000 2 000 000
134. B750 02 2 Lakossági út- és közműépítés 15 000 000 15 000 000 14 008 423
135. B750 03 2 Csőszház dűlő szennyvíz-elvezetés 31 000 000 31 000 000 31 000 000
137. B750 05 2 56-os büszkeségpont kialakítása 0 5 000 000 5 000 000
138. B750 06 2 Tómalom 6. útépítő közösség 0 0 847 631
139. B750 07 2 Szépvölgyi utcai útépítő közösség 0 0 143 946
140. B750 08 2 Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap.víz-elvezeté 0 1 272 000 1 272 000
141. B750 09 2 Brennbergbányai Tagóvoda felújítási munkái 0 1 599 650 1 599 650
142. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 48 000 000 55 871 650 55 871 650
143. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 48 000 000 62 422 721 63 714 421
144. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 23 457 459 915 32 500 225 388 33 770 362 813
145. B8 00 Finanszírozási bevétel
146. B812 01 2 Kamatozó kincstárjegy visszaváltás, értékpapír 15 312 000 000 16 312 000 000 16 312 000 000
147. B812 02 2 Befektetési célú államkötvény vásárlás 0 5 094 930 000 3 889 370 997
148. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 19 550 243 141 20 947 921 150 20 947 921 150
149. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 98 570 654
150. Finanszírozási bevétel összesen: 34 862 243 141 42 354 851 150 41 247 862 801
151. Bevételek mindösszesen: 58 319 703 056 74 855 076 538 75 018 225 614

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2018. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-banSor-
számMegnevezés
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosításJavasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 3 986 527 072 4 232 647 279 49 010 497 4 281 657 776
2. 2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 176 048 109 178 294 950 2 270 420 180 565 370
3. 2018. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 531 505 296 1 821 744 394 1 626 452 1 823 370 846
4. 2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 983 987 197 1 234 607 977 46 100 609 1 280 708 586
5. 2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 000 000 123 000 000 5 130 166 128 130 166
6. Elvonások és befizetések 0 0 0 0
7. 2018. évi Önkormányzati fejlesztések 2 555 221 932 2 753 627 660 6 506 916 2 760 134 576
8. 2018. évi Önkormányzati felújítások 1 111 616 765 1 255 601 472 4 285 641 1 259 887 113
9. 2018.évi Terület és településfejlesztési program 13 383 856 068 13 392 157 117 30 541 400 13 422 698 517
10. 2018. évi Modern Városok Program 16 003 674 886 24 667 151 880 0 24 667 151 880
11. 2018. évi Önkormányzati általános támogatások 1 768 600 682 2 059 133 916 189 031 970 2 248 165 886
12. 2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások 74 500 000 74 500 000 0 74 500 000
13. 2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 266 784 745 486 784 745 0 486 784 745
14. 2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai 15 435 240 053 21 639 170 053 -10 429 346 21 628 740 707
15. 2018. évi Önkormányzati tartalékok 919 140 251 936 655 095 -160 925 649 775 729 446
16. - ebből általános tartalék 150 000 000 13 364 682 -12 709 875 654 807
17. Kiadások mindösszesen: 58 319 703 056 74 855 076 538 163 149 076 75 018 225 614

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 000 3 000 000 4 514 129
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 89 913 000 90 913 000 90 913 000
5. 0 1 01 04 K100 2 Diatetikus megbízási díj 0 0 0
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 92 913 000 93 913 000 95 427 129
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 20 000 000 20 000 000 20 000 000
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 20 000 000 20 000 000 20 000 000
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 6 456 000 6 456 000 6 456 000
12. 0 1 06 02 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 1 169 456
13. 0 1 06 04 K100 2 Diatetikus megbízási díj 0 1 050 000 1 156 800
14. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 7 456 000 8 506 000 8 782 256
15. Egészségügy
16. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 26 110 294 26 120 594 26 120 594
17. 0 1 07 Egészségügy összesen: 26 110 294 26 120 594 26 120 594
18. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 146 479 294 148 539 594 150 329 979
19. Munkaadót terhelő járulékok
20. Általános közszolgáltatás
21. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka (személyi) 585 000 585 000 880 896
22. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 19 738 310 19 738 310 19 738 310
23. 0 2 01 04 K200 2 Diatetikus megbízási díj 0 0 0
24. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 20 323 310 20 323 310 20 619 206
25. Gazdasági ügyek
26. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 2 700 000 2 700 000 2 700 000
27. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 2 700 000 2 700 000 2 700 000
28. Lakásépítés és kommunális létesítmények
29. 0 2 06 01 K200 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 1 258 920 1 258 920 1 258 920
30. 0 2 06 02 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 195 000 195 000 379 139
31. 0 2 06 04 K200 2 Diatetikus megbízási díj 0 184 275 184 275
32. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 453 920 1 638 195 1 822 334
33. Egészségügy
34. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 5 091 585 5 093 851 5 093 851
35. 0 2 07 Egészségügy összesen: 5 091 585 5 093 851 5 093 851
36. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 29 568 815 29 755 356 30 235 391
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 176 048 109 178 294 950 180 565 370
2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
38. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 163 553 189 164 565 755 164 565 755
39. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 12 494 920 13 729 195 15 999 615
40. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
41. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 176 048 109 178 294 950 180 565 370

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 46 000 000 46 000 000 46 000 000
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 240 000 000 280 000 000 310 000 000
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 60 000 000 60 000 000 9 200 000
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 106 000 000 106 000 000 106 000 000
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000 10 000 000
8. 1 0 01 07 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 000 500 000 4 172 409
9. 1 0 01 08 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 10 000 000 11 500 000 11 500 000
10. 1 0 01 09 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 500 000
11. 1 0 01 12 K300 2 Autómentes Nap 0 2 200 000 2 200 000
12. 1 0 01 15 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
13. 1 0 01 16 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 20 000 000 20 000 000
14. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 495 000 000 538 700 000 521 572 409
15. Gazdasági ügyek
16. 1 0 04 01 K300 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj 74 208 750 84 417 500 84 417 500
17. 1 0 04 02 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések 6 000 000 6 000 000 6 000 000
18. 1 0 04 03 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010 33 000 000 33 000 000 33 000 000
19. 1 0 04 04 K300 2 Buszvárók javítási munkái 2 000 000 2 000 000 2 000 000
20. 1 0 04 05 K300 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009), VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
21. 1 0 04 07 K300 1 Hídvizsgálat 9 955 000 9 955 000 9 955 000
22. 1 0 04 08 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 4 000 000 8 000 000 8 000 000
23. 1 0 04 09 K300 2 Út és közműtervek készítése 10 000 000 10 000 000 9 225 300
24. 1 0 04 09 K600 2 Út és közműtervek készítése (beruházás) 0 0 774 700
25. 1 0 04 10 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 150 000 000 170 000 000 172 800 000
26. 1 0 04 11 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 52 000 000 52 000 000 52 000 000
27. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 342 163 750 376 372 500 379 172 500
28. Környezetvédelem
29. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 38 100 000 38 100 000 38 100 000
30. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 1 000 000
31. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 7 000 000 7 000 000 7 000 000
32. 1 0 05 06 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
33. 1 0 05 08 K300 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt. 3 403 600 3 403 600 3 403 600
34. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 54 503 600 54 503 600 54 503 600
35. Lakásépítés és kommunális létesítmények
36. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 3 500 000 3 500 000 3 500 000
37. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 850 000
38. 1 0 06 03 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj 35 000 000 60 000 000 60 000 000
39. 1 0 06 04 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
40. 1 0 06 05 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 4 500 000
41. 1 0 06 06 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000 14 000 000
42. 1 0 06 07 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 2 000 000 2 000 000 2 000 000
43. 1 0 06 08 K100 2 Balf településrészi önkormányzat (személyi) 0 0 506 709
44. 1 0 06 08 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 1 493 291
45. 1 0 06 09 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi) 0 0 539 091
46. 1 0 06 09 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 2 350 000 2 350 000 1 589 899
47. 1 0 06 09 K512 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 150 000 150 000 150 000
48. 1 0 06 09 K600 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (beruházás) 0 0 221 010
49. 1 0 06 10 K100 2 Jereván településrészi önkormányzat (személyi) 0 0 8 754
50. 1 0 06 10 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 1 991 246
51. 1 0 06 11 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 1 948 001
52. 1 0 06 11 K600 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat (beruházás) 0 0 51 999
53. 1 0 06 12 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 15 240 000 15 240 000 15 240 000
54. 1 0 06 13 K300 2 Fizetendő bérleti díj 5 000 000 5 000 000 5 000 000
55. 1 0 06 14 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 14 000 000 19 765 546 19 765 546
56. 1 0 06 15 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
57. 1 0 06 16 K100 2 Önkormányzati tervtanács (személyi) 0 0 280 000
58. 1 0 06 16 K200 2 Önkormányzati tervtanács (járulék) 0 0 49 140
59. 1 0 06 16 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 2 070 860
60. 1 0 06 17 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 8 200 000 8 200 000 8 200 000
61. 1 0 06 18 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 98 925 000 98 925 000 87 562 690
62. 1 0 06 18 K600 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek (beruházás) 0 0 11 362 310
63. 1 0 06 19 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 815 000 815 000 815 000
64. 1 0 06 20 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 10 000 000 10 000 000 10 000 000
65. 1 0 06 21 K300 1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017) 0 66 530 000 66 530 000
66. 1 0 06 22 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 889 640 6 066 717 6 066 717
67. 1 0 06 23 K300 1 Befizetendő áfa 258 168 306 318 837 306 318 837 306
68. 1 0 06 24 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 500 000
69. 1 0 06 25 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000 1 500 000
70. 1 0 06 26 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 5 908 000
71. 1 0 06 27 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 9 000 000 41 133 186 52 860 386
72. 1 0 06 28 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 1 000 000 1 000 000
73. 1 0 06 29 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 3 000 000 3 000 000 3 000 000
74. 1 0 06 30 K100 2 Japán tanár (személyi) 0 0 103 692
75. 1 0 06 30 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 2 000 000 1 878 309
76. 1 0 06 30 K600 2 Japán tanár (beruházás) 0 0 17 999
77. 1 0 06 31 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 1 000 000 1 000 000 1 000 000
78. 1 0 06 32 K300 2 Polgármesteri keret 0 510 000 777 673
79. 1 0 06 33 K600 2 Polgármesteri keret (beruházás) 0 0 213 960
80. 1 0 06 34 K300 2 Digitális alaptérkép frissítése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
81. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 518 987 946 709 772 755 722 889 588
82. Egészségügy
83. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 5 000 000 5 000 000 5 000 000
84. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 15 000 000 21 644 808 21 644 808
85. 1 0 07 03 K100 2 Drogprevenciós akciók, programok (személyi) 0 0 82 677
86. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000 917 323
87. Egészségügy összesen: 21 000 000 27 644 808 27 644 808
88. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
89. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
90. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő 4 000 000 4 000 000 4 000 000
91. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 52 000 000 52 000 000 52 000 000
92. 1 0 08 06 K300 2 Hiszek Benned sportprogram 2017. évi 3 050 000 3 050 000 3 050 445
93. 1 0 08 07 K100 2 Egészséges városok rendezvényei (személyi) 0 0 94 863
94. 1 0 08 07 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 1 000 000 905 137
95. 1 0 08 08 K300 2 ICG Gyermeksport világjátékok 0 924 720 924 720
96. 1 0 08 09 K300 2 Hiszek Benned sportprogram 0 8 700 000 8 700 000
97. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 62 050 000 71 674 720 71 675 165
98. Oktatás
99. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 4 000 000 4 000 000 4 000 000
100. 1 0 09 03 K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények 0 6 510 286 8 429 217
101. 1 0 09 Oktatás összesen: 4 000 000 10 510 286 12 429 217
102. Szociális védelem
103. 1 0 10 01 K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 4 000 000 4 000 000 4 000 000
104. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 000 4 500 000 4 500 000
105. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 25 300 000 24 065 725 24 065 725
106. 1 0 10 04 K300 1 Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása 0 0 917 834
107. Szociális védelem összesen: 33 800 000 32 565 725 33 483 559
108. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 531 505 296 1 821 744 394 1 823 370 846
2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásaSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
109. 1 0 K100 Személyi juttatások 0 0 1 615 786
110. K200 Járulékok 0 0 49 140
111. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 469 355 296 1 759 594 394 1 797 713 942
112. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 150 000 2 150 000 2 150 000
113. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 12 641 978
114. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 60 000 000 60 000 000 9 200 000
115. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 531 505 296 1 821 744 394 1 823 370 846
2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
116. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 123 835 656 1 326 653 939 1 309 571 773
117. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 407 669 640 495 090 455 513 799 073
118. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
119. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 531 505 296 1 821 744 394 1 823 370 846

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 80 000 000 110 000 000 110 007 056
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 116 968 306 152 968 306 152 968 306
5. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 196 968 306 262 968 306 262 975 362
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 230 000 000 279 500 000 312 758 273
8. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 230 000 000 279 500 000 312 758 273
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. 220 000 000 260 000 000 272 835 280
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 30 000 000 30 000 000
12. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 250 000 000 290 000 000 302 835 280
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 676 968 306 832 468 306 878 568 915
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 12 000 000 12 000 000 12 000 000
17. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 12 000 000 12 000 000 12 000 000
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 9 518 891 59 018 891 59 018 891
20. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
21. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 11 018 891 60 518 891 60 518 891
22. Környezetvédelem
23. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 90 000 000 90 000 000 90 000 000
24. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 9 000 000 4 620 780 4 620 780
25. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 99 000 000 94 620 780 94 620 780
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 2 000 000 2 000 000 2 000 000
28. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 75 000 000 105 000 000 104 460 250
29. 2 2 06 02 K600 1 Önkorm. által ell. közvilágítás (beruházás) 0 0 539 750
30. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 10 000 000 10 000 000 8 564 900
31. 2 2 06 03 K600 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. (beruházás) 0 0 1 435 100
32. 2 2 06 05 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 98 000 000 118 000 000 109 231 389
33. 2 2 06 05 K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás) 0 0 6 080 021
34. 2 2 06 05 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (felújítás) 0 0 2 688 590
35. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 185 000 000 235 000 000 235 000 000
36. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 676 968 306 832 468 306 878 568 915
37. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 307 018 891 402 139 671 402 139 671
38. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 983 987 197 1 234 607 977 1 280 708 586
2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
39. 2 K300 Dologi kiadás 867 018 891 1 081 639 671 1 116 996 819
40. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 8 054 871
41. 2 K700 Felújítás (áfával) 116 968 306 152 968 306 155 656 896
42. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 983 987 197 1 234 607 977 1 280 708 586
2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
43. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 728 518 891 927 518 891 973 619 500
44. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 255 468 306 307 089 086 307 089 086
45. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
46. 2 Összesen: 983 987 197 1 234 607 977 1 280 708 586

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 

2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 110 000 000 110 000 000 115 130 166
3. 0 3 10 03 K400 2 Babakötvény 13 000 000 13 000 000 13 000 000
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 123 000 000 123 000 000 128 130 166
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 123 000 000 123 000 000 128 130 166
2018. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 123 000 000 123 000 000 128 130 166
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
9. 0 3 Összesen: 123 000 000 123 000 000 128 130 166

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2018. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-banSor-
számRovat számaKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 3 1 04 01 K300 2 Út- és közműtervek készítése (dologi) 0 0 76 200
4. 3 1 04 01 K600 2 Út- és közműtervek készítése 16 922 877 16 922 877 15 848 711
5. 3 1 04 01 K700 2 Út- és közműtervek készítése (felújítás) 0 0 997 966
6. 3 1 04 02 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 1 816 100 1 816 100 1 816 100
7. 3 1 04 03 K600 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés 6 000 000 6 000 000 6 000 000
8. 3 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 24 738 977 24 738 977 24 738 977
9. Környezetvédelem
10. 3 1 05 03 K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház dülő szennyvíz elvezetés 62 000 000 62 000 000 62 000 000
11. 3 1 05 04 K600 2 Ágfalvi út és környéke csapadékvíz elvezetés enged. és kivit. terv 1 898 523 1 898 523 1 898 523
12. 3 1 05 Környezetvédelem összesen: 63 898 523 63 898 523 63 898 523
13. Lakásépítés és kommunális létesítmények
14. 3 1 06 01 K600 1 Modern városok program megvalósítása 2 576 830 2 576 830 2 576 830
15. 3 1 06 02 K300 2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi) 0 43 339 43 339
16. 3 1 06 02 K600 2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 43 053 000 56 515 000 56 515 000
17. 3 1 06 03 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 28 500 000 28 500 000 28 500 000
18. 3 1 06 04 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 4 101 007 4 101 007 4 101 007
19. 3 1 06 05 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 5 501 640 5 501 640 5 501 640
20. 3 1 06 06 K600 2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása 15 875 000 40 980 360 40 980 360
21. 3 1 06 07 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 23 662 196 51 485 933 51 410 233
22. 3 1 06 07 K840 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 0 0 75 700
23. 3 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 123 269 673 189 704 109 189 704 109
24. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
25. 3 1 08 01 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 172 335 102 172 335 102 172 335 102
26. 3 1 08 05 K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial. 190 500 000 190 500 000 190 500 000
27. 3 1 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 362 835 102 362 835 102 362 835 102
28. 3 1 Kötelezettségvállalások összesen: 574 742 275 641 176 711 641 176 711
29. Új induló fejlesztési feladatok
30. Általános közszolgáltatás
31. 3 2 01 01 K300 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás (dologi) 0 0 5 452 649
32. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 10 000 000 42 050 000 36 597 351
33. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 10 000 000 42 050 000 42 050 000
34. Gazdasági ügyek
35. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 15 000 000 44 367 000 44 367 000
36. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 15 000 000 15 000 000 10 173 216
37. 3 2 04 03 K600 2 Járdaépítés 500 000 500 000 500 000
38. 3 2 04 04 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 1 183 900 1 183 900 1 183 900
39. 3 2 04 05 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 11 000 000 40 000 000 44 826 784
40. 3 2 04 06 K600 2 Út- és közműtervek készítése 10 000 000 10 000 000 35 000 000
41. 3 2 04 07 K600 2 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
42. 3 2 04 08 K600 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés 12 000 000 12 000 000 12 000 000
43. 3 2 04 09 K300 1 Területi infrastrukturális fejlesztések (dologi) 0 0 76 781 684
44. 3 2 04 09 K600 1 Területi infrastrukturális fejlesztések 403 920 350 403 920 350 322 853 824
45. 3 2 04 10 K600 2 GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése 5 236 000 5 237 988 5 237 988
46. 3 2 04 11 K600 2 Viziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg 109 000 000 0 0
47. 3 2 04 12 K300 2 Péterfai-Vepperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés (dologi) 0 0 2 536 655
48. 3 2 04 12 K600 2 Péterfai-Vepperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés 0 12 335 674 9 799 019
49. 3 2 04 13 K300 2 Deákkúti út 7238 hrsz. vízellátás és szennyvíz elvezetés (dologi) 0 0 858 600
50. 3 2 04 13 K600 2 Deákkúti út 7238 hrsz. vízellátás és szennyvíz elvezetés 0 9 873 113 9 014 513
51. 3 2 04 14 K600 2 Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap. víz elvezetés 0 1 905 000 1 905 000
52. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 583 840 250 557 323 025 578 038 183
53. Környezetvédelem
54. 3 2 05 01 K300 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése (dologi) 0 0 14 718 531
55. 3 2 05 01 K600 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 15 000 000 63 000 000 43 899 397
56. 3 2 05 01 K700 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése (felújítás) 0 0 10 750 700
57. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 15 000 000 63 000 000 69 368 628
58. Lakásépítés és kommunális létesítmények
59. 3 2 06 01 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 10 000 000 30 878 918 30 529 668
60. 3 2 06 01 K700 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése (felújítás) 0 0 349 250
61. 3 2 06 02 K300 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi) 0 0 207 693
62. 3 2 06 02 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 50 000 000 50 000 000 49 792 307
63. 3 2 06 03 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 1 000 000 1 000 000 1 000 000
64. 3 2 06 04 K100 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) (személyi) 0 0 1 080 000
65. 3 2 06 04 K200 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) (járulék) 0 0 189 540
66. 3 2 06 04 K300 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) (dologi) 0 0 7 500 924
67. 3 2 06 04 K600 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 372 066 624 372 066 624 363 296 160
68. 3 2 06 05 K600 2 Templomok díszkivilágításainak fejlesztése 12 000 000 10 234 454 3 865 826
69. 3 2 06 06 K600 2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása 30 000 000 90 000 000 90 000 000
70. 3 2 06 06 K700 2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása 0 4 208 242 0
71. 3 2 06 07 K300 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása (dologi) 0 0 9 290 500
72. 3 2 06 07 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 51 000 000 11 479 953 138 403
73. 3 2 06 07 K700 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása (felújítás) 0 0 2 051 050
74. 3 2 06 08 K300 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” (dologi) 0 0 19 438 257
75. 3 2 06 08 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 754 662 903 783 149 655 763 711 398
76. 3 2 06 09 K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) 8 000 000 8 000 000 8 000 000
77. 3 2 06 10 K600 1 SOSZI alagsor elkülönítő-vizsgáló egység kialakítása 0 584 200 584 200