Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 57 224 467 065 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. mellékletek rögzítik.

(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. mellékletek részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 5 454 700 Ft támogatás visszafizetés terheli.

3. § (1) A Közgyűlés a 2018. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 35 472 510 783 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 4 000 439 015 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 2 236 736 839 Ft,

ab) munkaadói járulékok 495 219 578 Ft,

ac) dologi kiadás 1 212 007 963 Ft,

ad) beruházási kiadások 48 780 784 Ft,

ae) felújítási kiadások 6 353 050 Ft,

af) egyéb felhalmozási célú tám. államházt-on belülre 144 032 Ft,

ag) egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 1 196 769 Ft,

az I/2. mellékletek részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 478 551 263 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 860 804 067 Ft,

bb) munkaadói járulékok 176 460 765 Ft,

bc) dologi kiadás 390 598 853 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 401 705 Ft,

be) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,

bf) beruházási kiadások 43 385 921 Ft,

bg) felújítási kiadások 4 699 952 Ft,

az I/3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 34 150 147 897 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 134 226 915 Ft,

cb) munkaadói járulékok 24 396 427 Ft,

cc) dologi kiadás 3 250 114 477 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 112 720 954 Ft,

ce) elvonások és befizetések 414 974 Ft,

cf) egyéb működési célú tám. államházt-on belülre 345 536 866 Ft,

cg) műk. c. visszatér. tám. és kölcsön áll. házt-on kívülre 8 100 000 Ft,

ch) egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre 1 562 548 604 Ft,

ci) beruházási kiadások 2 052 301 015 Ft,

cj) felújítási kiadások 2 516 420 917 Ft,

ck) egyéb felhalmozási célú tám. államházt-on belülre 124 372 534 Ft,

cl) felh.c.visszatér. tám. és kölcsön áll. házt-on kívülre 10 500 000 Ft,

cm) egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 59 696 769 Ft,

az I/4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 155 688 876 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint;

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 466 160 470 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 1 092 774 959 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 112 720 954 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 741 336 726 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 944 770 190 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;

j) a 2018. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 728 000 300 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint;

k) a Modern Városok Program teljesítését 2 765 284 585 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint

l) az általános támogatásokat 2 038 418 077 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;

m) a pályázati támogatásokat 64 114 736 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;

n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 58 441 692 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint;

o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 19 825 808 940 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,

(3) az önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat összevont 2018. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint III/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2018. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,

(11) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/1. melléklet,

(12) az Önkormányzat és intézményei 2018. évi konszolidált beszámolója a IV/2. melléklet,

(13) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/5. melléklet

(14) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/6. melléklet,

(15) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/7. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/8. melléklet,

(17) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/9. melléklet,

(18) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/10. melléklet,

(19) a 2018. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/11. melléklet,

(20) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/12. melléklet,

(21) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/13. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési maradványt 21.751.956.282 Ft-tal jóváhagyja a IV/3. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 88 402 523 Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 50 509 550 Ft,

c) Önkormányzat 21 613 044 209 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/4. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a IV/3. és a IV/4. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2019. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításkor kerüljön átvezetésre.

6. § Jelen rendelet 2019. április 25. napján 16 óra 15 perckor lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 542 772 691 2 899 952 364 2 899 952 363 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0,00%
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 286 634 574 356 487 202 395 699 107 111,00%
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 807 500 000 5 615 068 698 5 615 396 698 100,01%
5. B400 Működési bevételek 2 789 064 591 3 236 520 651 3 003 050 598 92,79%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 5 920 024 5 920 024 100,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 425 971 856 12 113 948 939 11 920 018 790 98,40%
9. K100 Személyi juttatások 3 085 299 464 3 309 125 766 3 231 767 821 97,66%
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 669 902 226 741 070 520 696 076 770 93,93%
11. K300 Dologi kiadások 3 917 691 656 5 435 158 448 4 852 721 293 89,28%
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 125 000 000 132 683 871 115 122 659 86,76%
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 10 000 000 414 974 4,15%
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 290 537 484 361 490 753 345 536 866 95,59%
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 8 100 000 8 100 000 100,00%
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 388 920 000 1 625 948 717 1 562 748 604 96,11%
17. K513 Tartalékok 919 140 251 775 729 446 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 10 406 491 081 12 399 307 521 10 812 488 987 87,20%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 19 480 775 -285 358 582 1 107 529 803 -388,12%
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 15 600 000 15 600 000 100,00%
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0,00%
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 918 498 667 22 486 663 164 6 398 294 269 28,45%
23. B500 Felhalmozási bevételek 231 078 000 374 086 915 374 110 805 100,01%
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 7 842 771 7 842 771 100,00%
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 48 000 000 55 871 650 7 656 227 13,70%
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 14 197 576 667 22 940 064 500 6 803 504 072 29,66%
27. K600 Beruházások (áfával) 22 064 563 975 31 015 046 308 2 144 467 720 6,91%
28. K700 Felújítások (áfával) 11 418 503 357 10 849 616 198 2 527 473 919 23,30%
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 125 713 335 124 516 566 99,05%
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 38 305 536 10 500 000 27,41%
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 198 993 198 425 599 034 60 893 538 14,31%
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 33 682 060 530 42 454 280 411 4 867 851 743 11,47%
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -19 484 483 863 -19 514 215 911 1 935 652 329 -9,92%
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 24 623 548 523 35 054 013 439 18 723 522 862 53,41%
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 44 088 551 611 54 853 587 932 15 680 340 730 28,59%
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -19 465 003 088 -19 799 574 493 3 043 182 132 -15,37%
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0 0,00%
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0 0,00%
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0 0,00%
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 19 550 243 141 25 078 315 200 22 188 944 203 88,48%
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 15 312 000 000 16 312 000 000 16 312 000 000 100,00%
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 34 862 243 141 41 390 315 200 38 500 944 203 93,02%
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0 0,00%
45. Különböző finanszírozási kiadások 15 397 240 053 21 590 740 707 19 792 170 053 91,67%
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 15 397 240 053 21 590 740 707 19 792 170 053 91,67%
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 19 465 003 088 19 799 574 493 18 708 774 150 94,49%
48. Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) 59 485 791 664 76 444 328 639 35 472 510 783 46,40%
49. Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) 59 485 791 664 76 444 328 639 57 224 467 065 74,86%

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési Intézmények 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat
száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 226 900 000 229 976 100 229 976 100 100,00%
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
5. Működési bevételek B400 914 583 608 973 892 079 973 892 081 100,00%
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 35 050 35 050 100,00%
8. Működési bevételek összesen: 1 141 483 608 1 203 903 229 1 203 903 231 100,00%
9. Személyi juttatások K100 2 114 396 519 2 267 412 943 2 236 736 839 98,65%
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 457 171 819 510 388 750 495 219 578 97,03%
11. Dologi kiadások K300 1 172 835 099 1 265 063 668 1 212 007 963 95,81%
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
13. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
17. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: 3 744 403 437 4 042 865 361 3 943 964 380 97,55%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 602 919 829 -2 838 962 132 -2 740 061 149 96,52%
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 1 196 769 1 196 769 100,00%
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 1 196 769 1 196 769 100,00%
26. Beruházások (áfával) K600 0 63 137 381 48 780 784 77,26%
27. Felújítások (áfával) K700 0 17 474 426 6 353 050 36,36%
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 1 340 801 144 032 10,74%
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 1 196 769 0,00%
31. Felhalmozási kiadások összesen: 0 81 952 608 56 474 635 68,91%
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -80 755 839 -55 277 866 68,45%
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 141 483 608 1 205 099 998 1 205 100 000 100,00%
34. Költségvetési kiadások összesen: 3 744 403 437 4 124 817 969 4 000 439 015 96,98%
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 602 919 829 -2 919 717 971 -2 795 339 015 95,74%
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 1 901 940 604 2 139 419 679 2 783 816 334 130,12%
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 700 979 225 680 373 088 0 0,00%
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 602 919 829 2 819 792 767 2 783 816 334 98,72%
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 99 925 204 99 925 204 100,00%
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
41. Finanszírozási bevételek összesen: 2 602 919 829 2 919 717 971 2 883 741 538 98,77%
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 602 919 829 2 919 717 971 2 883 741 538 98,77%
46. Tárgyévi kiadások összesen: 3 744 403 437 4 124 817 969 4 000 439 015 96,98%
47. Tárgyévi bevételek összesen: 3 744 403 437 4 124 817 969 4 088 841 538 99,13%
Egyesített Bölcsődék 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat
száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
49. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 200 000 200 000 100,00%
51. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
52. Működési bevételek B400 34 790 035 35 704 856 35 704 858 100,00%
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
55. Működési bevételek összesen: 34 790 035 35 904 856 35 904 858 100,00%
56. Személyi juttatások K100 327 288 437 335 827 400 328 831 687 97,92%
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 72 465 022 79 216 457 74 878 794 94,52%
58. Dologi kiadások K300 92 423 388 96 336 145 92 647 224 96,17%
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
60. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
64. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
65. Működési kiadások összesen: 492 176 847 511 380 002 496 357 705 97,06%
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -457 386 812 -475 475 146 -460 452 847 96,84%
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
69. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
72. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
73. Beruházások (áfával) K600 0 6 517 941 1 847 019 28,34%
74. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
78. Felhalmozási kiadások összesen: 0 6 517 941 1 847 019 28,34%
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -6 517 941 -1 847 019 28,34%
80. Költségvetési bevételek összesen: 34 790 035 35 904 856 35 904 858 100,00%
81. Költségvetési kiadások összesen: 492 176 847 517 897 943 498 204 724 96,20%
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -457 386 812 -481 993 087 -462 299 866 95,91%
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 255 073 858 324 726 953 455 762 138 140,35%
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 202 312 954 144 957 617 0 0,00%
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 457 386 812 469 684 570 455 762 138 97,04%
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 12 308 517 12 308 517 100,00%
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 457 386 812 481 993 087 468 070 655 97,11%
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 457 386 812 481 993 087 468 070 655 97,11%
93. Tárgyévi kiadások összesen: 492 176 847 517 897 943 498 204 724 96,20%
94. Tárgyévi bevételek összesen: 492 176 847 517 897 943 503 975 513 97,31%
Soproni Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat
száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
96. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 226 400 000 228 486 100 228 486 100 100,00%
98. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
99. Működési bevételek B400 301 718 700 325 187 471 325 187 471 100,00%
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
102. Működési bevételek összesen: 528 118 700 553 673 571 553 673 571 100,00%
103. Személyi juttatások K100 636 533 869 707 774 634 699 145 458 98,78%
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 132 789 451 152 739 500 151 196 510 98,99%
105. Dologi kiadások K300 322 562 578 359 560 393 356 024 646 99,02%
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
107. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
111. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
112. Működési kiadások összesen: 1 091 885 898 1 220 074 527 1 206 366 614 98,88%
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -563 767 198 -666 400 956 -652 693 043 97,94%
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 1 196 769 1 196 769 100,00%
116. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 1 196 769 1 196 769 100,00%
120. Beruházások (áfával) K600 0 12 981 039 12 001 118 92,45%
121. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 1 340 801 144 032 10,74%
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 1 196 769 0,00%
125. Felhalmozási kiadások összesen: 0 14 321 840 13 341 919 93,16%
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -13 125 071 -12 145 150 92,53%
127. Költségvetési bevételek összesen: 528 118 700 554 870 340 554 870 340 100,00%
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 091 885 898 1 234 396 367 1 219 708 533 98,81%
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -563 767 198 -679 526 027 -664 838 193 97,84%
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 318 981 581 441 170 425 656 552 220 148,82%
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 244 785 617 218 984 935 0 0,00%
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 563 767 198 660 155 360 656 552 220 99,45%
133. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 19 370 667 19 370 667 100,00%
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 563 767 198 679 526 027 675 922 887 99,47%
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 563 767 198 679 526 027 675 922 887 99,47%
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 091 885 898 1 234 396 367 1 219 708 533 98,81%
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 091 885 898 1 234 396 367 1 230 793 227 99,71%
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat
száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
143. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0 0,00%
145. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
146. Működési bevételek B400 18 830 950 22 177 587 22 177 587 100,00%
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
149. Működési bevételek összesen: 18 830 950 22 177 587 22 177 587 100,00%
150. Személyi juttatások K100 294 292 375 313 580 754 312 800 925 99,75%
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 865 549 71 164 003 70 135 263 98,55%
152. Dologi kiadások K300 78 559 028 77 325 032 77 159 540 99,79%
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
154. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
158. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
159. Működési kiadások összesen: 438 716 952 462 069 789 460 095 728 99,57%
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -419 886 002 -439 892 202 -437 918 141 99,55%
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
163. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
166. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
167. Beruházások (áfával) K600 0 1 865 128 1 688 251 90,52%
168. Felújítások (áfával) K700 0 2 164 864 1 574 864 72,75%
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
172. Felhalmozási kiadások összesen: 0 4 029 992 3 263 115 80,97%
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -4 029 992 -3 263 115 80,97%
174. Költségvetési bevételek összesen: 18 830 950 22 177 587 22 177 587 100,00%
175. Költségvetési kiadások összesen: 438 716 952 466 099 781 463 358 843 99,41%
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -419 886 002 -443 922 194 -441 181 256 99,38%
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 354 419 748 356 183 978 439 181 256 123,30%
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 65 466 254 83 638 216 0 0,00%
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 419 886 002 439 822 194 439 181 256 99,85%
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 4 100 000 4 100 000 100,00%
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 419 886 002 443 922 194 443 281 256 99,86%
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 419 886 002 443 922 194 443 281 256 99,86%
187. Tárgyévi kiadások összesen: 438 716 952 466 099 781 463 358 843 99,41%
188. Tárgyévi bevételek összesen: 438 716 952 466 099 781 465 458 843 99,86%
Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat
száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
190. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0 0,00%
192. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
193. Működési bevételek B400 18 098 837 22 497 539 22 497 539 100,00%
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
196. Működési bevételek összesen: 18 098 837 22 497 539 22 497 539 100,00%
197. Személyi juttatások K100 284 135 393 286 464 935 284 834 127 99,43%
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 64 085 216 64 903 877 63 879 355 98,42%
199. Dologi kiadások K300 99 531 646 98 959 324 98 506 751 99,54%
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
201. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
205. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
206. Működési kiadások összesen: 447 752 255 450 328 136 447 220 233 99,31%
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -429 653 418 -427 830 597 -424 722 694 99,27%
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
210. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
214. Beruházások (áfával) K600 0 14 906 319 14 906 319 100,00%
215. Felújítások (áfával) K700 0 2 021 840 2 021 840 100,00%
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
219. Felhalmozási kiadások összesen: 0 16 928 159 16 928 159 100,00%
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -16 928 159 -16 928 159 100,00%
221. Költségvetési bevételek összesen: 18 098 837 22 497 539 22 497 539 100,00%
222. Költségvetési kiadások összesen: 447 752 255 467 256 295 464 148 392 99,33%
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -429 653 418 -444 758 756 -441 650 853 99,30%
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 401 619 533 401 704 790 433 857 899 108,00%
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 28 033 885 34 414 803 0 0,00%
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 429 653 418 436 119 593 433 857 899 99,48%
227. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 8 639 163 8 639 163 100,00%
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 429 653 418 444 758 756 442 497 062 99,49%
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 429 653 418 444 758 756 442 497 062 99,49%
234. Tárgyévi kiadások összesen: 447 752 255 467 256 295 464 148 392 99,33%
235. Tárgyévi bevételek összesen: 447 752 255 467 256 295 464 994 601 99,52%
Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat
száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
237. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0 0,00%
239. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
240. Működési bevételek B400 12 097 965 14 513 767 14 513 767 100,00%
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
243. Működési bevételek összesen: 12 097 965 14 513 767 14 513 767 100,00%
244. Személyi juttatások K100 217 981 513 232 695 289 229 833 058 98,77%
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 48 879 690 52 569 610 50 263 198 95,61%
246. Dologi kiadások K300 74 928 903 71 835 233 71 428 049 99,43%
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
248. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
252. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
253. Működési kiadások összesen: 341 790 106 357 100 132 351 524 305 98,44%
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -329 692 141 -342 586 365 -337 010 538 98,37%
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
257. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
261. Beruházások (áfával) K600 0 4 350 868 3 731 950 85,77%
262. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
266. Felhalmozási kiadások összesen: 0 4 350 868 3 731 950 85,77%
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -4 350 868 -3 731 950 85,77%
268. Költségvetési bevételek összesen: 12 097 965 14 513 767 14 513 767 100,00%
269. Költségvetési kiadások összesen: 341 790 106 361 451 000 355 256 255 98,29%
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -329 692 141 -346 937 233 -340 742 488 98,21%
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 296 319 829 296 534 978 345 881 600 116,64%
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 33 372 312 49 346 622 0 0,00%
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 329 692 141 345 881 600 345 881 600 100,00%
274. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 1 055 633 1 055 633 100,00%
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 329 692 141 346 937 233 346 937 233 100,00%
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 329 692 141 346 937 233 346 937 233 100,00%
281. Tárgyévi kiadások összesen: 341 790 106 361 451 000 355 256 255 98,29%
282. Tárgyévi bevételek összesen: 341 790 106 361 451 000 361 451 000 100,00%
Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat
száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
284. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0 0,00%
286. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
287. Működési bevételek B400 3 500 000 5 759 057 5 759 057 100,00%
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 35 050 35 050 100,00%
290. Működési bevételek összesen: 3 500 000 5 794 107 5 794 107 100,00%
291. Személyi juttatások K100 62 790 974 69 467 674 68 934 305 99,23%
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 12 450 794 13 630 079 13 316 737 97,70%
293. Dologi kiadások K300 40 841 606 46 862 558 44 453 319 94,86%
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
295. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
299. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
300. Működési kiadások összesen: 116 083 374 129 960 311 126 704 361 97,49%
301. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -112 583 374 -124 166 204 -120 910 254 97,38%
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
304. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
308. Beruházások (áfával) K600 0 6 817 520 6 407 552 93,99%
309. Felújítások (áfával) K700 0 10 175 967 0 0,00%
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
313. Felhalmozási kiadások összesen: 0 16 993 487 6 407 552 37,71%
314. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -16 993 487 -6 407 552 37,71%
315. Költségvetési bevételek összesen: 3 500 000 5 794 107 5 794 107 100,00%
316. Költségvetési kiadások összesen: 116 083 374 146 953 798 133 111 913 90,58%
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -112 583 374 -141 159 691 -127 317 806 90,19%
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 53 189 483 64 666 233 133 967 806 207,17%
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 59 393 891 70 143 458 0 0,00%
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 112 583 374 134 809 691 133 967 806 99,38%
321. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 6 350 000 6 350 000 100,00%
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 112 583 374 141 159 691 140 317 806 99,40%
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 112 583 374 141 159 691 140 317 806 99,40%
328. Tárgyévi kiadások összesen: 116 083 374 146 953 798 133 111 913 90,58%
329. Tárgyévi bevételek összesen: 116 083 374 146 953 798 146 111 913 99,43%
Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat
száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
331. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 500 000 1 290 000 1 290 000 100,00%
333. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
334. Működési bevételek B400 52 999 894 82 898 090 82 898 090 100,00%
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
337. Működési bevételek összesen: 53 499 894 84 188 090 84 188 090 100,00%
338. Személyi juttatások K100 115 840 164 130 329 324 125 128 174 96,01%
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 151 758 30 370 545 27 795 343 91,52%
340. Dologi kiadások K300 43 919 284 103 032 419 75 617 335 73,39%
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
342. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
346. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
347. Működési kiadások összesen: 182 911 206 263 732 288 228 540 852 86,66%
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -129 411 312 -179 544 198 -144 352 762 80,40%
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
351. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
355. Beruházások (áfával) K600 0 2 000 000 880 339 44,02%
356. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
360. Felhalmozási kiadások összesen: 0 2 000 000 880 339 44,02%
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -2 000 000 -880 339 44,02%
362. Költségvetési bevételek összesen: 53 499 894 84 188 090 84 188 090 100,00%
363. Költségvetési kiadások összesen: 182 911 206 265 732 288 229 421 191 86,34%
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -129 411 312 -181 544 198 -145 233 101 80,00%
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 61 797 000 89 475 981 153 657 074 171,73%
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 67 614 312 78 887 437 0 0,00%
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 129 411 312 168 363 418 153 657 074 91,27%
368. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 13 180 780 13 180 780 100,00%
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 129 411 312 181 544 198 166 837 854 91,90%
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 129 411 312 181 544 198 166 837 854 91,90%
375. Tárgyévi kiadások összesen: 182 911 206 265 732 288 229 421 191 86,34%
376. Tárgyévi bevételek összesen: 182 911 206 265 732 288 251 025 944 94,47%
Központi Gyermekkonyha 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat
száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
378. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0 0,00%
380. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
381. Működési bevételek B400 472 547 227 465 153 712 465 153 712 100,00%
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
384. Működési bevételek összesen: 472 547 227 465 153 712 465 153 712 100,00%
385. Személyi juttatások K100 175 533 794 191 272 933 187 229 105 97,89%
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 37 484 339 45 794 679 43 754 378 95,54%
387. Dologi kiadások K300 420 068 666 411 152 564 396 171 099 96,36%
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
389. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
393. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
394. Működési kiadások összesen: 633 086 799 648 220 176 627 154 582 96,75%
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -160 539 572 -183 066 464 -162 000 870 88,49%
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
398. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
402. Beruházások (áfával) K600 0 13 698 566 7 318 236 53,42%
403. Felújítások (áfával) K700 0 3 111 755 2 756 346 88,58%
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
407. Felhalmozási kiadások összesen: 0 16 810 321 10 074 582 59,93%
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -16 810 321 -10 074 582 59,93%
409. Költségvetési bevételek összesen: 472 547 227 465 153 712 465 153 712 100,00%
410. Költségvetési kiadások összesen: 633 086 799 665 030 497 637 229 164 95,82%
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -160 539 572 -199 876 785 -172 075 452 86,09%
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 160 539 572 164 956 341 164 956 341 100,00%
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 0 0
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 160 539 572 164 956 341 164 956 341 100,00%
415. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 34 920 444 34 920 444 100,00%
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 160 539 572 199 876 785 199 876 785 100,00%
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 160 539 572 199 876 785 199 876 785 100,00%
422. Tárgyévi kiadások összesen: 633 086 799 665 030 497 637 229 164 95,82%
423. Tárgyévi bevételek összesen: 633 086 799 665 030 497 665 030 497 100,00%
Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat
száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
424. Szociális szervek
425. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117 117 114 97,44%
426. Soproni Szociális Intézmény 269 269 202 75,09%
427. Szociális szervek összesen: 386 386 316 81,87%
428. Alapfokú oktatási szervek
429. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 98 98 97 99,23%
430. Hermann Alice Óvoda 94 94 89 95,19%
431. Trefort Téri Óvoda 70 70 68 97,84%
432. Alapfokú oktatási szervek összesen: 261 261 254 97,41%
433. Kulturális szervek
434. Széchenyi István Városi Könyvtár 25 25 22 88,00%
435. Soproni Múzeum 49 49 42 85,71%
436. Kulturális szervek összesen: 74 74 64 86,49%
437. Igazgatási szervek
438. Központi Gyermekkonyha 93 93 80 86,02%
439. Igazgatási szervek összesen: 93 93 80 86,02%
440. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 814 814 714 87,74%

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0,00%
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0,00%
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 26 760 999 67 566 877 252,48%
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 0 1 185 149 1 513 149 127,68%
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 24 605 000 49 222 171 44 517 337 90,44%
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0,00%
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 24 605 000 77 168 319 113 597 363 147,21%
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 824 423 651 888 687 058 860 804 067 96,86%
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 183 161 592 200 207 699 176 460 765 88,14%
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 345 023 500 422 701 113 390 598 853 92,41%
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000 4 553 705 2 401 705 52,74%
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések 0 0 0,00%
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0,00%
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0,00%
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 200 000 100,00%
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok 0 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 354 808 743 1 516 349 575 1 430 465 390 94,34%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 330 203 743 -1 439 181 256 -1 316 868 027 91,50%
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0,00%
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 1 280 734 0 0,00%
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 101 575 125 197 123,26%
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 1 382 309 125 197 9,06%
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 49 466 500 61 891 310 43 385 921 70,10%
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 4 701 947 4 699 952 99,96%
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0,00%
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 53 403 500 66 593 257 48 085 873 72,21%
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -53 403 500 -65 210 948 -47 960 676 73,55%
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 24 605 000 78 550 628 113 722 560 144,78%
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 408 212 243 1 582 942 832 1 478 551 263 93,41%
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 383 607 243 -1 504 392 204 -1 364 828 703 90,72%
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 300 696 901 304 939 667 1 372 811 058 450,19%
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 082 910 342 1 156 925 342 0,00%
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 383 607 243 1 461 865 009 1 372 811 058 93,91%
39. 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 42 527 195 42 527 195 100,00%
40. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 383 607 243 1 504 392 204 1 415 338 253 94,08%
41. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0,00%
42. Különböző finanszírozási kiadások 0 0 0,00%
43. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) 0
44. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 383 607 243 1 504 392 204 1 415 338 253 94,08%
45. Tárgyévi kiadások összesen: (34+43) 1 408 212 243 1 582 942 832 1 478 551 263 93,41%
46. Tárgyévi bevételek összesen: (33+40) 1 408 212 243 1 582 942 832 1 529 060 813 96,60%
47. Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 188,00 197,00 175,00 88,83%

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat-
számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 542 772 691 2 899 952 364 2 899 952 363 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0,00%
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 59 734 574 99 750 103 98 156 130 98,40%
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 807 500 000 5 613 883 549 5 613 883 549 100,00%
5. B400 Működési bevételek 1 849 875 983 2 213 406 401 1 984 641 180 89,66%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 5 884 974 5 884 974 100,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 9 259 883 248 10 832 877 391 10 602 518 196 97,87%
9. K100 Személyi juttatások 146 479 294 153 025 765 134 226 915 87,72%
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 568 815 30 474 071 24 396 427 80,06%
11. K300 Dologi kiadások 2 399 833 057 3 747 393 667 3 250 114 477 86,73%
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 000 000 128 130 166 112 720 954 87,97%
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 10 000 000 414 974 4,15%
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 290 537 484 361 490 753 345 536 866 95,59%
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 8 100 000 8 100 000 100,00%
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 388 720 000 1 625 748 717 1 562 548 604 96,11%
17. K513 Tartalékok 919 140 251 775 729 446 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 5 307 278 901 6 840 092 585 5 438 059 217 79,50%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 3 952 604 347 3 992 784 806 5 164 458 979 129,34%
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 15 600 000 15 600 000 100,00%
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0,00%
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 918 498 667 22 484 185 661 6 397 097 500 28,45%
23. B500 Felhalmozási bevételek 231 078 000 373 985 340 373 985 608 100,00%
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 7 842 771 7 842 771 100,00%
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 48 000 000 55 871 650 7 656 227 13,70%
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 14 197 576 667 22 937 485 422 6 802 182 106 29,66%
27. K600 Beruházások (áfával) 22 015 097 475 30 890 017 617 2 052 301 015 6,64%
28. K700 Felújítások (áfával) 11 414 566 357 10 827 439 825 2 516 420 917 23,24%
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 124 372 534 124 372 534 100,00%
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 38 305 536 10 500 000 27,41%
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 198 993 198 425 599 034 59 696 769 14,03%
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 33 628 657 030 42 305 734 546 4 763 291 235 11,26%
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -19 431 080 363 -19 368 249 124 2 038 890 871 -10,53%
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 23 457 459 915 33 770 362 813 17 404 700 302 51,54%
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 38 935 935 931 49 145 827 131 10 201 350 452 20,76%
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -15 478 476 016 -15 375 464 318 7 203 349 850 -46,85%
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 19 550 243 141 24 935 862 801 22 046 491 804 88,41%
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 15 312 000 000 16 312 000 000 16 312 000 000 100,00%
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 34 862 243 141 41 247 862 801 38 358 491 804 93,00%
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 3 986 527 072 4 281 657 776 4 156 627 392 97,08%
45. Különböző finanszírozási kiadások 15 397 240 053 21 590 740 707 19 792 170 053 91,67%
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 19 383 767 125 25 872 398 483 23 948 797 445 92,57%
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 15 478 476 016 15 375 464 318 14 409 694 359 93,72%
48. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) 58 319 703 056 75 018 225 614 34 150 147 897 45,52%
49. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) 58 319 703 056 75 018 225 614 55 763 192 106 74,33%
Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámaSor-
számMEGNEVEZÉS2018. évi javaslat
2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
50. Egészségügyi Alapellátás 4,00 4,00 4,00 100,00%
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00 100,00%
52. Közfoglalkoztatottak 30,00 30,00 9,00 30,00%
53. Önkormányzat összesen: 35,00 35,00 14,00 40,00%

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Állami támogatás elszámolása

adatok Ft-ban


Sor-
számFeladat megnevezése
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Elszámoló felmérés


Támogatás változás

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
A B C D E F G H I J K L
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 133,92 4 580 000 613 353 600 133,92 4 580 000 613 353 600 133,92 4 580 000 613 353 600
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -312 656 699 -312 656 699 -312 656 699
4. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22 300 53 009 330 22 300 53 009 330 22 300 53 009 330
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -53 009 330 -53 009 330 -53 009 330
6. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 150 603 500 150 603 500 150 603 500
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -150 603 500 -150 603 500 -150 603 500
8. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 -2 134 930
10. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 95 912 900 95 912 900 95 912 900
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -95 912 900 -95 912 900 -95 912 900
12. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 611 2700 158 249 700 58 611 2700 158 249 700 58 611 2700 158 249 700
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -158 249 700 -158 249 700 -158 249 700
14. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 375 2550 956 250 375 2550 956 250 375 2550 956 250
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -956 250 -956 250 -956 250
16. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 162 386 338 1 162 386 338 162 386 338 1 162 386 338 162 386 338 1 162 386 338
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -162 386 338 -162 386 338 -162 386 338
18. I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 2 653 744 2 653 744 0
19. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 300 696 901 303 350 645 303 350 645 0
20. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
21. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 142,8 4 419 000 631 033 200 143,2 4 419 000 632 948 100 143,5 4 419 000 634 273 800 1 325 700
22. II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 97 2 205 000 213 885 000 95,5 2 205 000 210 651 000 95,5 2 205 000 210 651 000 0
23. II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,6 4 419 000 7 070 400 1,5 4 419 000 6 481 200 1,5 4 419 000 6 481 200 0
24. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1589 81 700 129 794 066 1582,3 81 700 129 276 633 1586,3 81 700 129 603 433 326 800
25. II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 27,3 401 000 10 947 300 26,4 401 000 10 586 400 26,4 401 000 10 586 400 0
26. II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 5 367 584 1 837 920 5,6 367 584 2 058 470 5,6 367 584 2 058 470 0
27. II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 7 1 463 000 10 241 000 7 1 463 000 10 241 000 7 1 463 000 10 241 000
28. Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása 0 1 056 000 1 056 000 0
29. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 004 808 886 1 003 298 803 1 004 951 303 1 652 500
30. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
31. Önkormányzati feladatok
32. III.1. szociális ágazati összevont pótlék 0 130 779 645 130 779 645 0
33. III.3.c. (1) szociális étkeztetés 302 55 360 16 718 720 273 55 360 15 113 280 278 55 360 15 390 080 276 800
34. III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés 9 25 000 225 000 9 25 000 225 000 10 25 000 250 000 25 000
35. III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás 85 330 000 28 050 000 77 330 000 25 410 000 78 330 000 25 740 000 330 000
36. III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 28 109 000 3 052 000 28 109 000 3 052 000 28 109 000 3 052 000 0
37. III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 18 500 000 9 000 000 19 500 000 9 500 000 19 500 000 9 500 000 0
38. III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása 6 500 000 3 000 000 9 500 000 4 500 000 9 500 000 4 500 000 0
39. III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 15 310 000 4 650 000 20 310 000 6 200 000 23 310 000 7 130 000 930 000
40. III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 10 124 000 1 240 000 10 124 000 1 240 000 9 124 000 1 116 000 -124 000
41. III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása 31 206 100 6 389 100 30 206 100 6 183 000 32 206 100 6 595 200 412 200
42. III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen 34 490 000 16 660 000 29 490 000 14 210 000 29 490 000 14 210 000 0
43. III. 3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységek támogatása 0 14 639 017 14 639 017 0
44. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 61 2 848 000 173 728 000 60 2 848 000 170 880 000 60 2 848 000 170 880 000 0
45. III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 46 868 761 80 577 722 80 577 722 0
46. III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 67,97 1 900 000 129 143 000 66,76 1 900 000 126 844 000 65,03 1 900 000 123 557 000 -3 287 000
47. III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 112 010 074 120 466 362 120 466 362 0
48. III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 120 285 34 200 52 285 14 820 52 285 14 820 0
49. III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 19,5 4 419 000 86 170 500 19,4 4 419 000 85 728 600 19,1 4 419 000 84 402 900 -1 325 700
50. III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 46 2 993 000 137 678 000 45,2 2 993 000 135 283 600 44,7 2 993 000 133 787 100 -1 496 500
51. Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben fogl. eg. kiegészítő pótlék 0 614 926 614 926 0
52. Bölcsődei kiegészítő támogatás 0 55 882 000 55 882 000 0
53. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás 0
54. III.3.ma (1) alaptámogatás 12 3 400 000 3 400 000 12 3 400 000 3 400 000 12 3 400 000 3 400 000 0
55. III.3.ma (2) teljesítménytámogatás 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000 0
56. 9. számú melléklet összesen 9 400 000 9 400 000 9 400 000 0
57. Önkormányzati feladatok összesen: 784 017 355 1 016 743 972 1 012 484 772 -4 259 200
58. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
59. III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat 10,3 3 400 000 35 020 000 10,3 3 400 000 35 020 000 10,3 3 400 000 35 020 000
60. III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás 15,6 3 300 000 51 480 000 15,6 3 300 000 51 480 000 15,6 3 300 000 51 480 000
61. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása 6 2 848 000 17 088 000 6 2 848 000 17 088 000 5 2 848 000 14 240 000 -2 848 000
62. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 3 505 239 6 026 278 6 026 278 0
63. Támogató szolgáltatás
64. III.3.l (1) alaptámogatás 12 4 100 000 4 100 000 12 4 100 000 4 100 000 12 4 100 000 4 100 000
65. III.3.l (2) teljesítménytámogatás 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000
66. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 117 133 239 119 654 278 116 806 278 -2 848 000
67. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 901 150 594 1 136 398 250 1 129 291 050 -7 107 200
68. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
69. IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 58611 1 210 70 919 310 58611 1 210 70 919 310 58611 1 210 70 919 310
70. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 61 797 000 61 797 000 61 797 000
71. IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 0 4 279 204 4 279 204 0
72. IV. 2.a)Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása 203 400 000 203 400 000 203 400 000
73. IV.3 Kulturális illetmény pótlék 0 16 917 034 16 917 034 0
74. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 336 116 310 357 312 548 357 312 548 0
75. Működési célú költségvetési támogatások
76. Bérkompenzáció 0 23 948 595 23 948 595 0
77. I.2.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám. 0 28 091 085 28 091 085 0
78. I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 0 22 925 000 22 925 000 0
79. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása 0 6 048 000 6 048 000 0
80. Hajléktalanszállók meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltségek támogatása 0 1 780 000 1 780 000 0
81. Működési célú költségvetési támogatások összesen 0 82 792 680 82 792 680 0
82. Elszámolásból származó bevételek 0 16 799 437 16 799 437 0
83. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
84. Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása 0
85. II. 4.0b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 3 600 000 3 600 000 0
86. II. 4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) 12 000 000 12 000 000 0
87. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen 0 15 600 000 15 600 000 0
88. Mindösszesen 2 542 772 691 2 915 552 363 2 910 097 663 -5 454 700

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-banSor-
számRovatszámBevételek
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 300 696 901 303 350 645 303 350 645 100,00%
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 004 808 886 1 003 298 804 1 003 298 803 100,00%
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 901 150 594 1 136 398 250 1 136 398 250 100,00%
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 336 116 310 357 312 548 357 312 548 100,00%
6. B115 01 1 Működési célú költségvetési támogatások 0 82 792 680 82 792 680 100,00%
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 16 799 437 16 799 437 100,00%
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 542 772 691 2 899 952 364 2 899 952 363 100,00%
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10. B160 01 1 Társadalombiztosítási Alap 31 201 879 40 444 600 40 444 600 100,00%
11. B160 02 2 Hiszek Benned sportprogram 2017. évi 4 200 000 4 200 000 4 200 000 100,00%
12. B160 03 2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140 4 332 695 5 512 741 5 512 741 100,00%
13. B160 04 1 Közfoglalkoztatottak 20 000 000 14 693 935 13 098 852 89,14%
14. B160 05 1 Utcai szociális munka 0 6 800 000 6 800 000 100,00%
15. B160 07 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 2 553 705 2 553 705 100,00%
16. B160 09 2 Mezőőri szolgálat fenntartása 0 1 701 000 1 701 000 100,00%
17. B160 10 2 2017. évi európai Mobilitási Hét és Autómentes nap 0 899 681 899 681 100,00%
18. B160 11 1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 foglalkoztat 0 0 0 0,00%
19. B160 13 2 Hiszek Benned sportprogram 2018. évi I. 0 8 700 000 8 700 000 100,00%
20. B160 16 2 Nyári diákmunka támogatás 0 5 306 065 5 306 065 100,00%
21. B160 17 1 Sopron és Térsége Társulás 2017. évi bér megtérítés 0 8 938 376 8 938 376 100,00%
22. B160 17 2 Sporttámogatás visszafizetés 0 0 1 110 0,00%
23. B160 18 2 Hajléktalanszálló támogatás 0 0 0 0,00%
24. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 59 734 574 99 750 103 98 156 130 98,40%
25. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 602 507 265 2 999 702 467 2 998 108 493 99,95%
26. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 15 600 000 15 600 000 100,00%
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
28. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 76 000 000 76 000 000 0 0,00%
29. B250 02 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) 150 000 000 150 000 000 0 0,00%
30. B250 03 2 NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók 3 000 000 3 000 000 0 0,00%
31. B250 04 2 NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,00%
32. B250 05 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban 7 217 000 7 217 000 0 0,00%
33. B250 06 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 4 000 000 4 000 000 0 0,00%
34. B250 07 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban 34 000 000 34 000 000 0 0,00%
35. B250 08 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 0 0,00%
36. B250 09 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 24 939 000 24 939 000 0 0,00%
37. B250 10 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 3 000 000 3 000 000 0 0,00%
38. B250 11 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 15 000 000 15 000 000 0 0,00%
39. B250 12 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 0 0,00%
40. B250 13 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 21 750 000 21 750 000 0 0,00%
41. B250 14 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 22 722 787 22 722 787 0 0,00%
42. B250 15 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 261 560 000 261 560 000 260 560 000 99,62%
43. B250 16 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 20 000 000 20 000 000 19 000 000 95,00%
44. B250 17 1 TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 200 000 000 200 000 000 0 0,00%
45. B250 18 1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 514 000 000 514 000 000 0 0,00%
46. B250 19 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 3 500 000 000 3 500 000 000 0 0,00%
47. B250 20 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 400 000 000 400 000 000 392 000 000 98,00%
48. B250 21 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése 1 416 950 000 1 416 950 000 354 237 500 25,00%
49. B250 22 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 677 000 000 677 000 000 0 0,00%
50. B250 23 1 EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban 37 609 880 37 609 880 0 0,00%
51. B250 24 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 2 262 000 000 2 262 000 000 2 262 000 000 100,00%
52. B250 25 1 Lőverek Program 3 100 000 000 11 661 386 994 3 100 000 000 26,58%
53. B250 26 2 NKA pály. Széchenyi-palota tetőszerkezet 0 4 000 000 4 000 000 100,00%
54. B250 30 2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás 0 300 000 300 000 100,00%
55. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 13 918 498 667 22 484 185 661 6 397 097 500 28,45%
56. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 918 498 667 22 499 785 661 6 397 097 500 28,43%
57. B340 Vagyoni típusú adók
58. B340 01 2 Építményadó 970 000 000 989 569 935 989 569 935 100,00%
59. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 350 000 000 380 933 719 380 933 719 100,00%
60. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 320 000 000 1 370 503 654 1 370 503 654 100,00%
61. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
62. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 3 100 000 000 3 820 161 480 3 820 161 480 100,00%
63. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 3 100 000 000 3 820 161 480 3 820 161 480 100,00%
64. B354 Gépjárműadók
65. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 200 000 000 225 940 043 225 940 043 100,00%
66. B354 Gépjárműadók összesen: 200 000 000 225 940 043 225 940 043 100,00%
67. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
68. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 160 000 000 166 744 678 166 744 678 100,00%
69. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 160 000 000 166 744 678 166 744 678 100,00%
70. B35 Termékek és szolgáltatások adói 3 460 000 000 4 212 846 201 4 212 846 201 100,00%
71. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
72. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 0 395 800 395 800 100,00%
73. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 695 000 2 695 000 100,00%
74. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 560 341 20 560 341 100,00%
75. B360 04 1 Talajterhelési díj 5 000 000 6 594 126 6 594 126 100,00%
76. B360 05 2 Vállalkozók kommunális adója 0 49 978 49 978 100,00%
77. B360 06 2 Egyéb adóbevételek 0 217 806 217 806 100,00%
78. B360 07 2 Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó 0 13 143 13 143 100,00%
79. B363 01 1 Termőföld bérbeadás 0 7 500 7 500 100,00%
80. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 27 500 000 30 533 694 30 533 694 100,00%
81. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 4 807 500 000 5 613 883 549 5 613 883 549 100,00%
82. Szolgáltatások ellenértéke
83. B402 01 2 Közterület foglalási díj 25 000 000 25 000 000 18 815 662 75,26%
84. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 888 816 1 888 816 100,00%
85. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 843 580 2 843 580 100,00%
86. B402 05 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 184 100,00%
87. B402 06 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 37 359 694 30 000 000 80,30%
88. B402 07 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 1 000 000 1 200 000 1 200 000 100,00%
89. B402 08 2 Parkolók bérleti díja 350 000 000 394 894 000 394 894 000 100,00%
90. B402 09 2 Bérleti díjak 10 000 000 18 919 478 18 919 478 100,00%
91. B402 10 2 Tiszteletdíj (GESZTOR) 0 11 329 268 11 329 268 100,00%
92. B402 10 2 GESZTOR alapkezelési díj 0 5 038 650 5 038 650 100,00%
93. B402 11 1 Egészségügyi alapellátás bérleti díj 0 726 514 726 514 100,00%
94. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 847 410 000 867 410 000 853 866 152 98,44%
95. Továbbszámlázott szolgáltatás
96. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás 0 9 771 412 9 771 412 100,00%
97. B403 02 2 Stadion üzemeltetés továbbszámlázott szolgáltatás 0 0 0 0,00%
98. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 0 9 771 412 9 771 412 100,00%
99. B404 Tulajdonosi bevételek
100. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 295 000 000 295 000 000 280 369 147 95,04%
101. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 70 000 000 70 000 000 80 016 719 114,31%
102. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 200 000 200 000 408 325 204,16%
103. Tulajdonosi bevételek összesen: 365 200 000 365 200 000 360 794 191 98,79%
104. B405 01 1 Ellátási díjak 0 393 737 393 737 100,00%
105. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 262 113 000 263 844 502 263 844 502 100,00%
106. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 335 152 983 337 251 991 126 436 427 37,49%
107. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 46 294 091 46 294 091 100,00%
108. B408 02 2 Modern Városok Program - kamat 0 102 090 000 102 090 000 100,00%
109. B410 01 2 Kártérítés biztosítóktól 0 684 360 684 360 100,00%
110. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 20 000 000 187 466 236 187 466 236 100,00%
111. B411 02 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 0 33 000 072 33 000 072 100,00%
112. B4 Működési bevételek összesen: 1 849 875 983 2 213 406 401 1 984 641 180 89,66%
113. Immateriális javak értékesítése
114. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 268 100,00%
115. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) 2 516 000 2 516 000 2 516 000 100,00%
116. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 000 9 878 000 9 878 268 100,00%
117. Ingatlanok értékesítése
118. B520 01 2 Termőföld értékesítés 200 000 200 000 1 444 696 722,35%
119. B520 02 2 Lakótelek értékesítés 5 000 000 11 148 950 11 148 950 100,00%
120. B520 03 2 Egyéb épületek értékesítése 5 000 000 5 000 000 54 600 1,09%
121. B520 04 2 Egyéb helyiségek értékesítése 10 000 000 39 793 725 39 793 725 100,00%
122. B520 05 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 200 000 000 303 858 967 303 858 967 100,00%
123. B520 06 2 Egyéb célú telek értékesítés 1 000 000 4 094 281 7 794 985 190,39%
124. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 221 200 000 364 095 923 364 095 923 100,00%
125. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
126. B530 01 2 Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése 0 11 417 11 417 100,00%
127. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen: 0 11 417 11 417 100,00%
128. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 231 078 000 373 985 340 373 985 608 100,00%
129. B650 00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
130. B650 01 2 VÍZMŰ 2017. évi fürdőüzemeltetés visszatérítés 0 5 000 000 5 000 000 100,00%
131. B650 02 2 Kéményseprő-ipari tám. viszafizetés 0 564 974 564 974 100,00%
132. B650 03 2 SÜH Kupa támogatás 0 120 000 120 000 100,00%
133. B650 04 2 szociális támogatás (tűzifa) 0 200 000 200 000 100,00%
134. B650 99 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 5 884 974 5 884 974 100,00%
135. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 5 884 974 5 884 974 100,00%
136. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
137. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 7 842 771 7 842 771 0,00%
138. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: 0 7 842 771 7 842 771 0,00%
139. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
140. B750 01 2 Parkoló megváltás 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
141. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 15 000 000 14 008 423 65 000 0,46%
142. B750 03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 31 000 000 31 000 000 0 0,00%
143. B750 04 2 Rozsondai út útépítés 0 0 0 0,00%
144. B750 05 2 56-os „Büszkeségpont” kialakítása 0 5 000 000 5 000 000 100,00%
145. B750 06 2 Tómalom 6. útépítő közösség 0 847 631 847 631 100,00%
146. B750 07 2 Szépvölgyi út 143 946 143 946 100,00%
147. B750 08 2 Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap. Víz elvez. 0 1 272 000 0 0,00%
148. B750 09 2 Brennbergbányai Tagóvoda felújítási munkái 0 1 599 650 1 599 650 100,00%
149. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 48 000 000 55 871 650 7 656 227 13,70%
150. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 48 000 000 63 714 421 15 498 998 24,33%
151. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 23 457 459 915 33 770 362 813 17 404 700 302 51,54%
152. B8 00 Finanszírozási bevétel
153. B812 01 2 Kamatozó kincstárjegy visszaváltás 15 312 000 000 16 312 000 000 16 312 000 000 100,00%
154. B812 02 2 Befektetési célú államkötvény vásárlás 0 3 889 370 997 1 000 000 000 25,71%
155. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 19 550 243 141 20 947 921 150 20 947 921 150 100,00%
156. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 98 570 654 98 570 654 0,00%
157. Finanszírozási bevétel összesen: 34 862 243 141 41 247 862 801 38 358 491 804 93,00%
158. Bevételek mindösszesen: 58 319 703 056 75 018 225 614 55 763 192 106 74,33%

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-banSor-
számMegnevezés
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 3 986 527 072 4 281 657 776 4 156 627 392 97,08%
2. 2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 176 048 109 180 565 370 155 688 876 86,22%
3. 2018. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 531 505 296 1 823 370 846 1 466 160 470 80,41%
4. 2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 983 987 197 1 280 708 586 1 092 774 959 85,33%
5. 2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 000 000 128 130 166 112 720 954 87,97%
6. Elvonások és befizetések 0 0 0 0,00%
7. 2018. évi Önkormányzati fejlesztések 2 555 221 932 2 760 134 576 741 336 726 26,86%
8. 2018. évi Önkormányzati felújítások 1 111 616 765 1 259 887 113 944 770 190 74,99%
9. 2018.évi Terület és településfejlesztési program 13 383 856 068 13 422 698 517 728 000 300 5,42%
10. 2018. évi Modern Városok Program 16 003 674 886 24 667 151 880 2 765 284 585 11,21%
11. 2018. évi Önkormányzati általános támogatások 1 768 600 682 2 248 165 886 2 038 418 077 90,67%
12. 2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások 74 500 000 74 500 000 64 114 736 86,06%
13. 2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 266 784 745 486 784 745 58 441 692 12,01%
14. 2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai 15 435 240 053 21 628 740 707 19 825 808 940 91,66%
15. 2018. évi Önkormányzati tartalékok 919 140 251 775 729 446 0 0,00%
16. - ebből általános tartalék 150 000 000 654 807 0 0,00%
17. Kiadások mindösszesen: 58 319 703 056 75 018 225 614 34 150 147 897 45,52%

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 000 4 514 129 4 514 129 100,00%
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 89 913 000 90 913 000 88 871 676 97,75%
5. 0 1 01 03 K100 2 Diatetikus megbízási díj 0 0 0
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 92 913 000 95 427 129 93 385 805 97,86%
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 20 000 000 20 000 000 11 519 432 57,60%
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 20 000 000 20 000 000 11 519 432 57,60%
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 6 456 000 6 456 000 5 948 659 92,14%
12. 0 1 06 02 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 169 456 1 169 456 100,00%
13. 0 1 06 04 K100 2 Diabetikus megbízási díj 0 1 156 800 1 156 800 100,00%
14. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 7 456 000 8 782 256 8 274 915 94,22%
15. Egészségügy
16. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 26 110 294 26 120 594 18 350 977 70,25%
17. 0 1 07 Egészségügy összesen: 26 110 294 26 120 594 18 350 977 70,25%
18. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 146 479 294 150 329 979 131 531 129 87,49%
19. Munkaadót terhelő járulékok
20. Általános közszolgáltatás
21. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka (személyi) 585 000 880 896 880 896 100,00%
22. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 19 738 310 19 738 310 16 670 075 84,46%
23. 0 2 01 03 K200 2 Diatetikus megbízási díj 0 0 0 0,00%
24. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 20 323 310 20 619 206 17 550 971 85,12%
25. Gazdasági ügyek
26. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 2 700 000 2 700 000 1 243 254 46,05%
27. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 2 700 000 2 700 000 1 243 254 46,05%
28. Lakásépítés és kommunális létesítmények
29. 0 2 06 01 K200 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 1 258 920 1 258 920 1 159 987 92,14%
30. 0 2 06 02 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 195 000 379 139 379 139 100,00%
31. 0 2 06 04 K200 2 Diatetikus megbízási díj 0 184 275 184 275 100,00%
32. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 453 920 1 822 334 1 723 401 94,57%
33. Egészségügy
34. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 5 091 585 5 093 851 3 640 121 71,46%
35. 0 2 07 Egészségügy összesen: 5 091 585 5 093 851 3 640 121 71,46%
36. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 29 568 815 30 235 391 24 157 747 79,90%
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 176 048 109 180 565 370 155 688 876 86,22%
2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
38. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 163 553 189 164 565 755 140 295 535 85,78%
39. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 12 494 920 15 999 615 15 393 341 123,20%
40. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
41. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 176 048 109 180 565 370 155 688 876 208,98%

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 46 000 000 46 000 000 38 415 708 83,51%
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 240 000 000 310 000 000 291 936 055 94,17%
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 60 000 000 9 200 000 9 160 986 99,58%
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 106 000 000 106 000 000 104 166 085 98,27%
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000 9 396 754 93,97%
8. 1 0 01 07 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 000 4 172 409 4 172 409 100,00%
9. 1 0 01 08 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 10 000 000 11 500 000 10 399 688 90,43%
10. 1 0 01 09 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 206 421 41,28%
11. 1 0 01 11 K300 2 Piknik rendezvények 0 0 0 0,00%
12. 1 0 01 12 K300 2 Automentes Nap 0 2 200 000 2 194 705 0,00%
13. 1 0 01 15 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 2 000 000 619 125 30,96%
14. 1 0 01 16 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 20 000 000 19 999 745 100,00%
15. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 495 000 000 521 572 409 490 667 681 94,07%
16. Gazdasági ügyek
17. 1 0 04 01 K300 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj 74 208 750 84 417 500 40 955 000 48,51%
18. 1 0 04 02 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések 6 000 000 6 000 000 0 0,00%
19. 1 0 04 03 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010 33 000 000 33 000 000 33 000 000 100,00%
20. 1 0 04 04 K300 2 Buszvárók javítási munkái 2 000 000 2 000 000 156 845 7,84%
21. 1 0 04 05 K300 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009), VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
22. 1 0 04 07 K300 1 Hídvizsgálat 9 955 000 9 955 000 1 333 500 13,40%
23. 1 0 04 08 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 4 000 000 8 000 000 7 034 797 87,93%
24. 1 0 04 09 K300 2 Út és közműtervek készítése 10 000 000 9 225 300 4 249 700 46,07%
25. 1 0 04 09 K600 2 Út és közműtervek készítése 0 774 700 774 700 100,00%
26. 1 0 04 10 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 150 000 000 172 800 000 172 653 580 99,92%
27. 1 0 04 11 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 52 000 000 52 000 000 51 816 000 99,65%
28. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 342 163 750 379 172 500 311 974 122 82,28%
29. Környezetvédelem
30. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 38 100 000 38 100 000 38 100 000 100,00%
31. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
32. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 7 000 000 7 000 000 1 999 825 28,57%
33. 1 0 05 06 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,00%
34. 1 0 05 08 K300 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt. 3 403 600 3 403 600 3 403 600 100,00%
35. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 54 503 600 54 503 600 48 503 425 88,99%
36. Lakásépítés és kommunális létesítmények
37. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 3 500 000 3 500 000 2 647 795 75,65%
38. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 457 200 53,79%
39. 1 0 06 03 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj 35 000 000 60 000 000 24 006 570 40,01%
40. 1 0 06 04 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000 4 656 756 93,14%
41. 1 0 06 05 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 2 730 500 60,68%
42. 1 0 06 06 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000 11 868 000 84,77%
43. 1 0 06 07 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 2 000 000 2 000 000 1 160 878 58,04%
44. 1 0 06 08 K100 2 Balf településrészi önkormányzat 0 506 709 506 709 100,00%
45. 1 0 06 08 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 2 000 000 1 493 291 1 492 384 99,94%
46. 1 0 06 09 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 539 091 539 091 100,00%
47. 1 0 06 09 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 2 350 000 1 589 899 1 579 272 99,33%
48. 1 0 06 09 K512 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 150 000 150 000 150 000 100,00%
49. 1 0 06 09 K600 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 221 010 221 010 100,00%
50. 1 0 06 10 K100 2 Jereván településrészi önkormányzat 0 8 754 8 754 100,00%
51. 1 0 06 10 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 2 000 000 1 991 246 1 984 524 99,66%
52. 1 0 06 11 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 2 000 000 1 948 001 1 944 157 99,80%
53. 1 0 06 11 K600 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 0 51 999 51 999 100,00%
54. 1 0 06 12 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 15 240 000 15 240 000 15 240 000 100,00%
55. 1 0 06 13 K300 2 Fizetendő bérleti díj 5 000 000 5 000 000 4 767 619 95,35%
56. 1 0 06 14 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 14 000 000 19 765 546 13 987 046 70,76%
57. 1 0 06 15 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
58. 1 0 06 16 K100 2 Önkormányzati tervtanács (személyi) 0 280 000 280 000 100,00%
59. 1 0 06 16 K200 2 Önkormányzati tervtanács (járulék) 0 49 140 49 140 100,00%
60. 1 0 06 16 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 070 860 80 000 3,86%
61. 1 0 06 17 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 8 200 000 8 200 000 5 722 310 69,78%
62. 1 0 06 18 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 98 925 000 87 562 690 14 290 793 16,32%
63. 1 0 06 18 K600 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 0 11 362 310 11 362 310 100,00%
64. 1 0 06 19 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 815 000 815 000 814 560 99,95%
65. 1 0 06 20 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 10 000 000 10 000 000 6 170 169 61,70%
66. 1 0 06 21 K300 1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017) 0 66 530 000 44 555 840 66,97%
67. 1 0 06 22 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 889 640 6 066 717 4 066 717 67,03%
68. 1 0 06 23 K300 1 Befizetendő ÁFA 258 168 306 318 837 306 284 911 543 89,36%
69. 1 0 06 24 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 2 058 0,41%
70. 1 0 06 25 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000 558 800 37,25%
71. 1 0 06 26 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 908 000 5 908 000 100,00%
72. 1 0 06 27 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 9 000 000 52 860 386 29 910 405 56,58%
73. 1 0 06 28 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
74. 1 0 06 29 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 3 000 000 3 000 000 0 0,00%
75. 1 0 06 30 K100 2 Japán tanár 0 103 692 103 692 100,00%
76. 1 0 06 30 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 1 878 309 659 258 35,10%
77. 1 0 06 30 K600 2 Japán tanár 0 17 999 17 999 100,00%
78. 1 0 06 31 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 1 000 000 1 000 000 705 087 70,51%
79. 1 0 06 32 K300 2 Polgármesteri keret 0 777 673 777 673 100,00%
80. 1 0 06 32 K600 2 Polgármesteri keret 0 213 960 213 960 100,00%
81. 1 0 06 34 K300 2 Digitális alaptérkép frissítése 3 000 000 3 000 000 2 818 891 93,96%
82. 1 0 06 35 K300 2 Polgármesteri keret 0 0 0 0,00%
83. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 518 987 946 722 889 588 503 979 469 69,72%
84. Egészségügy
85. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 5 000 000 5 000 000 3 632 464 72,65%
86. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 15 000 000 21 644 808 19 228 320 88,84%
87. 1 0 07 02 K600 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás 0 0 0 0,00%
88. 1 0 07 03 K100 2 Drogprevenciós akciók, programok 0 82 677 82 677 100,00%
89. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 917 323 642 466 70,04%
90. Egészségügy összesen: 21 000 000 27 644 808 23 585 927 85,32%
91. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
92. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00%
93. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő 4 000 000 4 000 000 0 0,00%
94. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 52 000 000 52 000 000 51 962 464 99,93%
95. 1 0 08 06 K300 2 Hiszek Benned sportprogram 2017. évi 3 050 000 3 050 445 3 050 445 100,00%
96. 1 0 08 07 K100 2 Egészséges városok rendezvényei 0 94 863 94 863 100,00%
97. 1 0 08 07 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 905 137 784 412 86,66%
98. 1 0 08 08 K300 2 ICG Gyermeksport világjátékok 0 924 720 924 720 100,00%
99. 1 0 08 09 K300 2 Hiszek Benned sportprogram 0 8 700 000 2 814 642 32,35%
100. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 62 050 000 71 675 165 61 631 546 85,99%
101. Oktatás
102. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 4 000 000 4 000 000 3 797 678 94,94%
103. 1 0 09 03 K300 1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények 0 8 429 217 8 429 217 100,00%
104. 1 0 09 Oktatás összesen: 4 000 000 12 429 217 12 226 895 98,37%
105. Szociális védelem
106. 1 0 10 01 K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 4 000 000 4 000 000 3 291 519 82,29%
107. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 000 4 500 000 2 481 052 55,13%
108. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 25 300 000 24 065 725 6 901 000 28,68%
109. 1 0 10 04 K300 1 Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása 0 917 834 917 834 100,00%
110. Szociális védelem összesen: 33 800 000 33 483 559 13 591 405 40,59%
111. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 531 505 296 1 823 370 846 1 466 160 470 80,41%
2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásaSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
112. 1 0 K100 Személyi juttatások 1 615 786 1 615 786
113. 1 0 K200 Járulék 49 140 49 140
114. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 469 355 296 1 797 713 942 1 440 542 580 80,13%
115. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 150 000 2 150 000 2 150 000 100,00%
116. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 12 641 978 12 641 978 0,00%
117. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 60 000 000 9 200 000 9 160 986 99,58%
118. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 531 505 296 1 823 370 846 1 466 160 470 1
2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
119. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 123 835 656 1 318 000 990 1 155 405 333 87,66%
120. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 407 669 640 505 369 856 310 755 137 61,49%
121. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
122. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 531 505 296 1 823 370 846 1 466 160 470 1

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 80 000 000 110 007 056 110 007 056 100,00%
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 116 968 306 152 968 306 137 143 009 89,65%
5. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 196 968 306 262 975 362 247 150 065 93,98%
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 230 000 000 312 758 273 279 440 124 89,35%
8. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 230 000 000 312 758 273 279 440 124 89,35%
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. 220 000 000 272 835 280 260 000 000 95,30%
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 30 000 000 29 999 991 100,00%
12. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 250 000 000 302 835 280 289 999 991 95,76%
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 676 968 306 878 568 915 816 590 180 92,95%
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 12 000 000 12 000 000 7 040 674 58,67%
17. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 12 000 000 12 000 000 7 040 674 58,67%
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 9 518 891 59 018 891 51 396 877 87,09%
20. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 0 0,00%
21. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 11 018 891 60 518 891 51 396 877 84,93%
22. Környezetvédelem
23. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 90 000 000 90 000 000 37 242 627 41,38%
24. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 9 000 000 4 620 780 1 777 321 38,46%
25. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 99 000 000 94 620 780 39 019 948 41,24%
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 2 000 000 2 000 000 545 851 27,29%
28. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 75 000 000 104 460 250 91 700 117 87,78%
29. 2 2 06 02 K600 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 0 539 750 539 750 100,00%
30. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 10 000 000 8 564 900 4 113 624 48,03%
31. 2 2 06 03 K600 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 0 1 435 100 1 435 100 100,00%
32. 2 2 06 05 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 98 000 000 109 231 389 71 624 227 65,57%
33. 2 2 06 05 K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 6 080 021 6 080 021 100,00%
34. 2 2 06 05 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 2 688 590 2 688 590 100,00%
35. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 185 000 000 235 000 000 178 727 280 76,05%
36. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 676 968 306 878 568 915 816 590 180 92,95%
37. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 307 018 891 402 139 671 276 184 779 68,68%
38. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 983 987 197 1 280 708 586 1 092 774 959 85,33%
2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
39. 2 K300 Dologi kiadás 867 018 891 1 116 996 819 944 888 489 84,59%
40. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 8 054 871 8 054 871 0,00%
41. 2 K700 Felújítás (áfával) 116 968 306 155 656 896 139 831 599 89,83%
42. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 983 987 197 1 280 708 586 1 092 774 959 85,33%
2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
43. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 728 518 891 973 619 500 843 461 800 86,63%
44. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 255 468 306 298 320 475 249 313 159 83,57%
45. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
46. 2 Összesen: 983 987 197 1 271 939 975 1 092 774 959 85,91%

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 110 000 000 115 130 166 105 840 954 91,93%
3. 0 3 10 03 K400 2 Babakötvény 13 000 000 13 000 000 6 880 000 52,92%
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 123 000 000 128 130 166 112 720 954 87,97%
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 123 000 000 128 130 166 112 720 954 87,97%
2018. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 123 000 000 128 130 166 112 720 954 87,97%
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
9. 0 3 Összesen: 123 000 000 128 130 166 112 720 954 87,97%

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-banSor-
számRovat számaKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


2018. évi teljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 3 1 04 01 K300 2 Út- és közműtervek készítése 0 76 200 76 200 100,00%
4. 3 1 04 01 K600 2 Út- és közműtervek készítése 16 922 877 15 848 711 11 602 720 73,21%
5. 3 1 04 01 K700 2 Út- és közműtervek készítése 0 997 966 997 966 100,00%
6. 3 1 04 02 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 1 816 100 1 816 100 1 816 100 100,00%
7. 3 1 04 03 K600 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés 6 000 000 6 000 000 0 0,00%
8. 3 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 24 738 977 24 738 977 14 492 986 58,58%
9. Környezetvédelem
10. 3 1 05 03 K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 62 000 000 62 000 000 0 0,00%
11. 3 1 05 04 K600 2 Ágfalvi út és környéke csapadékvíz elvezetés enged. és kivit. terv 1 898 523 1 898 523 1 898 523 100,00%
12. 3 1 05 Környezetvédelem összesen: 63 898 523 63 898 523 1 898 523 2,97%
13. Lakásépítés és kommunális létesítmények
14. 3 1 06 01 K600 1 Modern városok program megvalósítása 2 576 830 2 576 830 0 0,00%
15. 3 1 06 02 K300 2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 0 43 339 43 339 100,00%
16. 3 1 06 02 K600 2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 43 053 000 56 515 000 34 290 000 60,67%
17. 3 1 06 03 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 28 500 000 28 500 000 27 987 194 98,20%
18. 3 1 06 04 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 4 101 007 4 101 007 3 999 407 97,52%
19. 3 1 06 05 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 5 501 640 5 501 640 5 501 640 100,00%
20. 3 1 06 06 K600 2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása 15 875 000 40 980 360 35 918 167 87,65%
21. 3 1 06 07 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 23 662 196 51 410 233 34 823 950 67,74%
22. 3 1 06 07 K840 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 0 75 700 75 700 100,00%
23. 3 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 123 269 673 189 704 109 142 639 397 75,19%
24. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
25. 3 1 08 01 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 172 335 102 172 335 102 6 438 900 3,74%
26. 3 1 08 05 K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial. 190 500 000 190 500 000 0 0,00%
27. 3 1 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 362 835 102 362 835 102 6 438 900 1,77%
28. 3 1 Kötelezettségvállalások összesen: 574 742 275 641 176 711 165 469 806 25,81%
29. Új induló fejlesztési feladatok
30. Általános közszolgáltatás
31. 3 2 01 01 K300 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 0 5 452 649 5 452 649 100,00%
32. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 10 000 000 36 597 351 18 750 394 51,23%
33. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 10 000 000 42 050 000 24 203 043 57,56%
34. Gazdasági ügyek
35. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 15 000 000 44 367 000 0 0,00%
36. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 15 000 000 10 173 216 0 0,00%
37. 3 2 04 03 K600 2 Járdaépítés 500 000 500 000 0 0,00%
38. 3 2 04 04 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 1 183 900 1 183 900 330 200 27,89%
39. 3 2 04 05 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 11 000 000 44 826 784 0 0,00%
40. 3 2 04 06 K600 2 Út- és közműtervek készítése 10 000 000 35 000 000 1 843 405 5,27%
41. 3 2 04 06 K700 2 Út- és közműtervek készítése 0 0 0 0,00%
42. 3 2 04 07 K600 2 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
43. 3 2 04 08 K600 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés 12 000 000 12 000 000 1 463 040 12,19%
44. 3 2 04 09 K300 1 Területi infrastrukturális fejlesztések 0 76 781 684 76 781 684 100,00%
45. 3 2 04 09 K600 1 Területi infrastrukturális fejlesztések 403 920 350 322 853 824 288 795 246 89,45%
46. 3 2 04 10 K600 2 GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése 5 236 000 5 237 988 5 237 988 100,00%
47. 3 2 04 11 K600 2 Viziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg 109 000 000 0 0 0,00%
48. 3 2 04 12 K300 2 Péterfai-Vepperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés 0 2 536 655 2 536 655 100,00%
49. 3 2 04 12 K600 2 Péterfai-Vepperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés 0 9 799 019 9 799 019 100,00%
50. 3 2 04 13 K300 2 Deákkúti Út 7238 hrsz. Vízellátás és szennyvíz elvezetés 0 858 600 858 600 100,00%
51. 3 2 04 13 K600 2 Deákkúti Út 7238 hrsz. Vízellátás és szennyvíz elvezetés 0 9 014 513 3 180 000 35,28%
52. 3 2 04 14 K600 2 Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap. Víz elvez. 0 1 905 000 0 0,00%
53. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 583 840 250 578 038 183 390 825 837 67,61%
54. Környezetvédelem
55. 3 2 05 01 K300 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 0 14 718 531 14 718 531 100,00%
56. 3 2 05 01 K600 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 15 000 000 43 899 397 11 419 509 26,01%
57. 3 2 05 01 K700 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 0 10 750 700 10 750 700 100,00%
58. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 15 000 000 69 368 628 36 888 740 53,18%
59. Lakásépítés és kommunális létesítmények
60. 3 2 06 01 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 10 000 000 30 529 668 9 012 452 29,52%
61. 3 2 06 01 K700 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 0 349 250 349 250 100,00%
62. 3 2 06 02 K300 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 0 207 693 207 963 100,13%
63. 3 2 06 02 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 50 000 000 49 792 307 5 448 300 10,94%
64. 3 2 06 03 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 1 000 000 1 000 000 63 500 6,35%
65. 3 2 06 04 K100 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
0 1 080 000 1 080 000 100,00%
66. 3 2 06 04 K200 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
0 189 540 189 540 100,00%
67. 3 2 06 04 K300 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
0 7 500 924 7 500 924 100,00%
68. 3 2 06 04 K600 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
372 066 624 363 296 160 0 0,00%
69. 3 2 06 05 K600 2 Templomok díszkivilágításainak fejlesztése 12 000 000 3 865 826 0 0,00%
70. 3 2 06 06 K600 2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása 30 000 000 90 000 000 24 866 600 27,63%
71. 3 2 06 06 K700 2 Terület é