Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város:

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak szerveire,

b) Önkormányzatára,

c) Önkormányzatának intézményeire (a továbbiakban: Intézmények).

2. § A Közgyűlés felhatalmazza Sopron Megyei Jogú Város polgármesterét, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában az Önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és a kiadásokat jelen rendeletben foglaltak szerint teljesítse.

3. § (1) A 2019. évről áthúzódó önkormányzati kötelezettségek az írásos dokumentumoknak megfelelően teljesíthetők.

(2) Az Önkormányzat jogszabályból eredő kötelezően ellátandó feladataira az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2019. évi eredeti kiadási előirányzatokon belüli, időarányos előirányzat 1/12 része teljesíthető.

(3) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. évi szinten kerül megállapításra.

(4) Az Önkormányzat nem kötelezően ellátandó feladataira az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2019. évi eredeti kiadási előirányzatokon belüli időarányos (1/12) része teljesíthető.

(5) Európai Uniós és hazai finanszírozású - 2019. évi költségvetésben szereplő, vagy aláírt támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal rendelkező - projektek esetén kötelezettségvállalás a rendelkezésre álló előirányzat (keretösszeg) erejéig lehetséges.

(6) A 2019. évi költségvetésben kiadási előirányzatként nem szereplő tétel esetén kötelezettségvállalás csak közgyűlési döntéssel lehet.

4. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési Intézmények zavartalan működése érdekében a költségvetési támogatás összege a 2019. évi eredeti intézményi költségvetésekben meghatározott költségvetési támogatás időarányos 1/12-ed része, kivéve a személyi juttatások és járulékai, ahol a 2019. évi módosított előirányzat 1/12 része költhető.

(2) A költségvetési támogatás a 2019. évről áthúzódó kötelezettségek és az alapító okiratban meghatározott alapfeladatokhoz szükséges kiadásokra fordítható.

5. § Amennyiben a 3. és 4. §-ban meghatározott költségvetési keretek a kiadások finanszírozásához a 2020. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig nem elegendőek, akkor a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján a 2019. évi eredeti előirányzat legfeljebb 1/4 része hívható le a költségvetési helyzet függvényében.

6. § Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális segélyezési feladatok előirányzata az átmeneti gazdálkodás időszakában január hónapra - ami tartalmazza a tanulói bérlettel kapcsolatos kiadásokat is - 36 600 E Ft, valamint február hónaptól havi 3600 E Ft.

7. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe be kell illeszteni.

8. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, és Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//