Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalára,

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 55 690 679 747 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 55 690 679 747 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 688 048 604 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 583 267 858 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 200 809 072 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 810 535 217 Ft összeggel,

e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 166 373 666 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 132 000 000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 814 750 713 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 2 496 342 109 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 11 727 913 109 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 17 945 991 636 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 880 539 162 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 46 122 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 154 500 000 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 6 161 238 276 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 0 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 54 203 980 042 Ft-tal.

5. § *  A Polgármester az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;

c) az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2020. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;

h) az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2020. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) a rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 50 490 Ft 2020. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,

b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

c) reprezentációs kiadások,

d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) szociális támogatások,

g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2020. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 755 478 604 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.

A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.

Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § *  (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 3%-án belül - esetenként - 127,74 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó tényleges fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

aj) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén.

b) A Polgármester dönt - 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően - a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:

ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatornahálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.

c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2 513 358 009 Ft tervezett összeg használható fel a 2020. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2021. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

24. § (1) Jelen rendelet 2020. február 27. napján 16.10 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2024. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 597 765 868 3 076 803 553 4 552 506 707
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 302 324 000 701 565 915 841 782 766
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 922 800 000 5 542 182 203 5 969 655 149
5. B400 Működési bevételek 2 939 949 140 2 704 421 345 2 860 391 100
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 46 411 336
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 762 839 008 12 024 973 016 14 270 747 058
9. K100 Személyi juttatások 3 432 336 157 3 808 942 942 3 901 105 939
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 670 091 612 733 945 934 748 538 807
11. K300 Dologi kiadások 4 213 890 978 4 474 677 989 7 075 429 736
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 133 907 800 133 932 300
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 25 927 510 24 244 094
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 326 451 456 818 238 471 867 559
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 1 500 000 1 500 000
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 955 668 566 2 107 691 566 2 135 788 829
17. K513 Tartalékok 974 610 656 623 427 450 1 882 248 325
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 11 731 924 420 12 366 839 429 16 374 655 589
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 30 914 588 -341 866 413 -2 103 908 531
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 110 000 000 114 299 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 479 181 610 11 665 656 725 13 035 442 988
23. B500 Felhalmozási bevételek 168 378 000 288 878 000 365 615 139
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 8 341 012
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 59 565 646 28 565 646
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 10 694 559 610 12 124 100 371 13 552 263 785
27. K600 Beruházások (áfával) 24 577 271 934 25 488 175 050 24 298 225 938
28. K700 Felújítások (áfával) 5 841 702 914 5 295 296 204 4 770 908 359
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 349 685 843 3 195 059 273 3 808 449 936
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 31 198 381 31 198 381
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 78 695 753 208 649 643 278 003 268
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 30 847 356 444 34 218 378 551 33 186 785 882
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -20 152 796 834 -22 094 278 180 -19 634 522 097
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 22 457 398 618 24 149 073 387 27 823 010 843
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 42 579 280 864 46 585 217 980 49 561 441 471
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -20 121 882 246 -22 436 144 593 -21 738 430 628
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 936 144 593 20 714 256 606
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 7 574 603 196 7 153 412 298
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 20 121 882 246 28 510 747 789 27 867 668 904
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 6 074 603 196 6 129 238 276
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 0 6 074 603 196 6 129 238 276
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 20 121 882 246 22 436 144 593 21 738 430 628
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) 42 579 280 864 52 659 821 176 55 690 679 747
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) 42 579 280 864 52 659 821 176 55 690 679 747

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 263 635 000 299 267 691 321 790 560
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
5. Működési bevételek B400 1 009 285 140 821 563 684 861 253 843
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 200 000
8. Működési bevételek összesen: 1 272 920 140 1 120 831 375 1 183 244 403
9. Személyi juttatások K100 2 419 837 178 2 715 340 488 2 728 260 516
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 454 851 708 503 693 613 505 696 215
11. Dologi kiadások K300 1 187 990 879 1 252 831 248 1 319 927 814
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 10 000 000 10 000 000
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
17. Tartalékok K513 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: 4 062 679 765 4 481 865 349 4 563 884 545
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 789 759 625 -3 361 033 974 -3 380 640 142
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
26. Beruházások (áfával) K600 28 194 000 72 219 063 75 607 063
27. Felújítások (áfával) K700 0 48 044 576 48 556 996
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: 28 194 000 120 263 639 124 164 059
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -28 194 000 -120 263 639 -124 164 059
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 272 920 140 1 120 831 375 1 183 244 403
34. Költségvetési kiadások összesen: 4 090 873 765 4 602 128 988 4 688 048 604
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 817 953 625 -3 481 297 613 -3 504 804 201
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 184 097 585 2 432 916 840 2 451 873 476
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 633 856 040 923 641 968 928 196 920
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 817 953 625 3 356 558 808 3 380 070 396
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 124 738 805 124 733 805
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen: 2 817 953 625 3 481 297 613 3 504 804 201
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 817 953 625 3 481 297 613 3 504 804 201
46. Tárgyévi kiadások összesen: 4 090 873 765 4 602 128 988 4 688 048 604
47. Tárgyévi bevételek összesen: 4 090 873 765 4 602 128 988 4 688 048 604
Egyesített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 36 849 966 23 349 966 23 936 989
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 36 849 966 23 349 966 23 936 989
56. Személyi juttatások K100 341 049 616 385 265 549 386 321 541
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 61 388 931 72 350 705 72 514 383
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 79 688 497 88 564 478
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 489 470 492 537 304 751 547 400 402
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -452 620 526 -513 954 785 -523 463 413
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 3 207 766 3 207 766
74. Felújítások (áfával) K700 6 611 744 6 611 744
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 9 819 510 9 819 510
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -9 819 510 -9 819 510
80. Költségvetési bevételek összesen: 36 849 966 23 349 966 23 936 989
81. Költségvetési kiadások összesen: 490 740 492 547 124 261 557 219 912
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -453 890 526 -523 774 295 -533 282 923
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 386 922 700 389 314 364 408 025 234
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 66 967 826 124 995 616 115 793 374
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 453 890 526 514 309 980 523 818 608
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 9 464 315 9 464 315
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 453 890 526 523 774 295 533 282 923
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 453 890 526 523 774 295 533 282 923
93. Tárgyévi kiadások összesen: 490 740 492 547 124 261 557 219 912
94. Tárgyévi bevételek összesen: 490 740 492 547 124 261 557 219 912
Soproni Szociális Intézmény 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 258 135 000 286 335 000 308 135 850
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 309 348 450 309 540 514 321 989 594
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 200 000
102. Működési bevételek összesen: 567 483 450 595 875 514 630 325 444
103. Személyi juttatások K100 750 817 575 907 893 760 915 680 770
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 135 147 164 161 209 603 162 416 589
105. Dologi kiadások K300 320 906 552 436 523 384 469 776 314
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 206 871 291 1 505 626 747 1 547 873 673
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -639 387 841 -909 751 233 -917 548 229
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
120. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 11 866 386 12 866 386
121. Felújítások (áfával) K700 16 469 069 16 669 069
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
125. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 28 335 455 29 535 455
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -28 335 455 -29 535 455
127. Költségvetési bevételek összesen: 567 483 450 595 875 514 630 325 444
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 208 141 291 1 533 962 202 1 577 409 128
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -640 657 841 -938 086 688 -947 083 684
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 413 748 386 562 171 950 566 010 996
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 226 909 455 341 047 897 346 202 847
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 640 657 841 903 219 847 912 213 843
133. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 34 866 841 34 869 841
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 640 657 841 938 086 688 947 083 684
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 640 657 841 938 086 688 947 083 684
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 208 141 291 1 533 962 202 1 577 409 128
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 208 141 291 1 533 962 202 1 577 409 128
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 19 036 208 19 036 208 20 114 930
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
149. Működési bevételek összesen: 19 036 208 19 036 208 20 114 930
150. Személyi juttatások K100 341 412 279 348 856 007 348 863 324
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 882 456 68 164 692 68 165 825
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 82 380 696 83 459 418
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 486 125 919 499 401 395 500 488 567
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -467 089 711 -480 365 187 -480 373 637
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 580 000 1 580 000
168. Felújítások (áfával) K700 0 1 700 000 1 700 000
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 3 280 000 3 280 000
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -3 280 000 -3 280 000
174. Költségvetési bevételek összesen: 19 036 208 19 036 208 20 114 930
175. Költségvetési kiadások összesen: 487 395 919 502 681 395 503 768 567
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -468 359 711 -483 645 187 -483 653 637
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 391 686 815 420 298 387 422 763 957
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 76 672 896 57 899 399 55 442 279
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 468 359 711 478 197 786 478 206 236
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 5 447 401 5 447 401
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 468 359 711 483 645 187 483 653 637
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 468 359 711 483 645 187 483 653 637
187. Tárgyévi kiadások összesen: 487 395 919 502 681 395 503 768 567
188. Tárgyévi bevételek összesen: 487 395 919 502 681 395 503 768 567
Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 21 106 547 21 244 027 21 244 027
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 21 106 547 21 244 027 21 244 027
197. Személyi juttatások K100 315 353 032 322 713 896 322 717 496
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 60 670 606 61 783 649 61 784 207
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 103 663 693 107 163 693
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 474 335 361 488 161 238 491 665 396
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -453 228 814 -466 917 211 -470 421 369
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 14 089 573 10 589 573
215. Felújítások (áfával) K700 0 759 460 759 460
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 14 849 033 11 349 033
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -14 849 033 -11 349 033
221. Költségvetési bevételek összesen: 21 106 547 21 244 027 21 244 027
222. Költségvetési kiadások összesen: 475 605 361 503 010 271 503 014 429
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -454 498 814 -481 766 244 -481 770 402
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 414 293 230 444 714 879 459 543 067
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 40 205 584 30 003 567 15 179 537
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 454 498 814 474 718 446 474 722 604
227. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 7 047 798 7 047 798
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 454 498 814 481 766 244 481 770 402
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 454 498 814 481 766 244 481 770 402
234. Tárgyévi kiadások összesen: 475 605 361 503 010 271 503 014 429
235. Tárgyévi bevételek összesen: 475 605 361 503 010 271 503 014 429
Trefort Téri Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 18 085 633 13 085 633 13 085 633
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 18 085 633 13 085 633 13 085 633
244. Személyi juttatások K100 229 394 853 246 580 153 246 580 153
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 44 478 971 47 064 093 47 064 093
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 77 191 518 77 191 518
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 349 403 014 370 835 764 370 835 764
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -331 317 381 -357 750 131 -357 750 131
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
262. Felújítások (áfával) K700 0 0
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
268. Költségvetési bevételek összesen: 18 085 633 13 085 633 13 085 633
269. Költségvetési kiadások összesen: 350 673 014 372 105 764 372 105 764
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -332 587 381 -359 020 131 -359 020 131
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 306 651 077 327 007 604 325 310 274
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 25 936 304 28 705 895 30 403 225
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 332 587 381 355 713 499 355 713 499
274. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 3 306 632 3 306 632
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 332 587 381 359 020 131 359 020 131
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 332 587 381 359 020 131 359 020 131
281. Tárgyévi kiadások összesen: 350 673 014 372 105 764 372 105 764
282. Tárgyévi bevételek összesen: 350 673 014 372 105 764 372 105 764
Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 3 000 000 3 359 000 3 359 000
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 3 000 000 3 359 000 3 359 000
291. Személyi juttatások K100 68 482 297 81 283 851 81 753 149
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 13 696 459 14 747 083 14 819 824
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 41 946 000 41 778 000
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 122 220 756 137 976 934 138 350 973
301. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -119 220 756 -134 617 934 -134 991 973
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
308. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 932 000 2 100 000
309. Felújítások (áfával) K700 22 161 741 22 161 741
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 24 093 741 24 261 741
314. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -24 093 741 -24 261 741
315. Költségvetési bevételek összesen: 3 000 000 3 359 000 3 359 000
316. Költségvetési kiadások összesen: 123 490 756 162 070 675 162 612 714
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -120 490 756 -158 711 675 -159 253 714
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 54 694 346 81 767 724 82 309 763
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 65 796 410 74 958 151 74 958 151
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 120 490 756 156 725 875 157 267 914
321. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 1 985 800 1 985 800
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 120 490 756 158 711 675 159 253 714
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 120 490 756 158 711 675 159 253 714
328. Tárgyévi kiadások összesen: 123 490 756 162 070 675 162 612 714
329. Tárgyévi bevételek összesen: 123 490 756 162 070 675 162 612 714
Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 6 197 107 6 919 126
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 84 999 850 65 089 850 69 421 174
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 84 999 850 71 286 957 76 340 300
338. Személyi juttatások K100 130 921 944 152 014 475 155 264 125
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 565 950 25 545 160 26 048 856
340. Dologi kiadások K300 60 000 000 85 924 826 85 550 169
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 10000000 10 000 000
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 214 487 894 273 484 461 276 863 150
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -129 488 044 -202 197 504 -200 522 850
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 19 236 900 24 956 900
356. Felújítások (áfával) K700 0 0
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 19 236 900 24 956 900
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -19 236 900 -24 956 900
362. Költségvetési bevételek összesen: 84 999 850 71 286 957 76 340 300
363. Költségvetési kiadások összesen: 215 757 894 292 721 361 301 820 050
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -130 758 044 -221 434 404 -225 479 750
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 62 686 000 74 343 330 78 396 676
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 68 072 044 123 572 044 123 572 044
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 130 758 044 197 915 374 201 968 720
368. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 23 519 030 23 511 030
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 130 758 044 221 434 404 225 479 750
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 130 758 044 221 434 404 225 479 750
375. Tárgyévi kiadások összesen: 215 757 894 292 721 361 301 820 050
Központi Gyermekkonyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 516 858 486 366 858 486 388 102 496
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 516 858 486 366 858 486 388 102 496
385. Személyi juttatások K100 197 755 312 222 401 937 222 749 098
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 41 598 420 43 971 516 44 025 326
387. Dologi kiadások K300 421 615 785 339 265 134 360 196 724
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 660 969 517 605 638 587 626 971 148
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -144 111 031 -238 780 101 -238 868 652
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
402. Beruházások (áfával) K600 19 304 000 18 961 438 18 961 438
403. Felújítások (áfával) K700 0 342 562 654 982
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 19 304 000 19 304 000 19 616 420
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -19 304 000 -19 304 000 -19 616 420
409. Költségvetési bevételek összesen: 516 858 486 366 858 486 388 102 496
410. Költségvetési kiadások összesen: 680 273 517 624 942 587 646 587 568
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -163 415 031 -258 084 101 -258 485 072
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 153 415 031 133 298 602 109 513 509
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 10 000 000 88 613 878 112 799 942
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 163 415 031 221 912 480 222 313 451
415. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 36 171 621 36 171 621
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 163 415 031 258 084 101 258 485 072
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 163 415 031 258 084 101 258 485 072
422. Tárgyévi kiadások összesen: 680 273 517 624 942 587 646 587 568
423. Tárgyévi bevételek összesen: 680 273 517 624 942 587 646 587 568
Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
424. Önkormányzatok működési támogatásai B110
425. Elvonások és befizetések bevételei B120
426. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 5 500 000 6 735 584 6 735 584
427. Közhatalmi bevételek B300
428. Működési bevételek B400 0 0
429. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
430. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
431. Működési bevételek összesen: 5 500 000 6 735 584 6 735 584
432. Személyi juttatások K100 44 650 270 48 330 860 48 330 860
433. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 8 422 751 8 857 112 8 857 112
434. Dologi kiadások K300 5 722 500 6 247 500 6 247 500
435. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
436. Elvonások és befizetések K502
437. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
438. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
439. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
440. Tartalékok K513
441. Működési kiadások összesen: 58 795 521 63 435 472 63 435 472
442. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -53 295 521 -56 699 888 -56 699 888
443. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
444. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
445. Felhalmozási bevételek B500
446. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
447. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
448. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
449. Beruházások (áfával) K600 75 000 75 000
450. Felújítások (áfával) K700 0 0
451. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
452. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
453. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
454. Felhalmozási kiadások összesen: 0 75 000 75 000
455. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -75 000 -75 000
456. Költségvetési bevételek összesen: 5 500 000 6 735 584 6 735 584
457. Költségvetési kiadások összesen: 58 795 521 63 510 472 63 510 472
458. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) -53 295 521 -56 774 888 -56 774 888
459. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 0 0 0
460. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 53 295 521 53 845 521 53 845 521
461. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 53 295 521 53 845 521 53 845 521
462. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 2929367 2 929 367
463. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
464. Finanszírozási bevételek összesen: 53 295 521 56 774 888 56 774 888
465. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
466. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
467. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
468. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) 53 295 521 56 774 888 56 774 888
469. Tárgyévi kiadások összesen: 58 795 521 63 510 472 63 510 472
470. Tárgyévi bevételek összesen: 58 795 521 63 510 472 63 510 472
Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
471. Szociális szervek
472. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 117,00 117,00
473. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 269,00
474. Szociális szervek összesen: 386,00 386,00 386,00
475. Alapfokú oktatási szervek
476. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 97,75
477. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,50
478. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 69,50
479. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 260,75
480. Kulturális szervek
481. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 25,00
482. Soproni Múzeum 55,00 55,00 55,00
483. Kulturális szervek összesen: 80,00 80,00 80,00
484. Igazgatási szervek
485. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00 94,00
486. Intézmények Könyvelési Szerve 10,00 10,00 10,00
487. Igazgatási szervek összesen: 104,00 104,00 104,00
488. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 830,75 830,75 830,75

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 4 322 929 56 245 981
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 0 0 450 000
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 11 500 000 59 279 366 68 520 930
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 500 000 63 602 295 125 216 911
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 846 586 194 925 480 544 966 980 928
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185 304 638 199 511 055 205 943 615
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 358 630 700 373 603 683 367 532 482
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 907 800 1 932 300
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 390 521 532 1 500 703 082 1 542 589 325
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 379 021 532 -1 437 100 787 -1 417 372 414
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 0 1 656 850
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 0 1 656 850
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 30 184 200 36 741 533 36 741 533
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 3 937 000 3 937 000
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 34 121 200 40 678 533 40 678 533
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -34 121 200 -40 678 533 -39 021 683
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 11 500 000 63 602 295 126 873 761
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 424 642 732 1 541 381 615 1 583 267 858
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 413 142 732 -1 477 779 320 -1 456 394 097
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 198 049 414 432 927 955 432 976 317
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 215 093 318 985 738 118 971 570 044
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 413 142 732 1 418 666 073 1 404 546 361
39. 0 4 01 01 B813 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 59 113 247 51 847 736
40. 0 4 01 01 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 413 142 732 1 477 779 320 1 456 394 097
42. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43. Különböző finanszírozási kiadások
44. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 413 142 732 1 477 779 320 1 456 394 097
46. Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) 1 424 642 732 1 541 381 615 1 583 267 858
47. Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) 1 424 642 732 1 541 381 615 1 583 267 858
48. Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 194,00 160,00 160,00

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovatszámBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 597 765 868 3 076 803 553 4 552 506 707
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38 689 000 397 975 295 463 746 225
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 922 800 000 5 542 182 203 5 969 205 149
5. B400 Működési bevételek 1 919 164 000 1 823 578 295 1 930 616 327
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 46 211 336
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 478 418 868 10 840 539 346 12 962 285 744
9. K100 Személyi juttatások 165 912 785 168 121 910 205 864 495
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 935 266 30 741 266 36 898 977
11. K300 Dologi kiadások 2 667 269 399 2 848 243 058 5 387 969 440
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 132 000 000 132 000 000
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 25 927 510 24 244 094
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 326 451 446 818 238 461 867 559
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 1 500 000 1 500 000
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 955 668 566 2 107 491 566 2 135 588 829
17. K513 Tartalékok 974 610 656 623 427 450 1 882 248 325
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 6 278 723 123 6 384 270 998 10 268 181 719
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 4 199 695 745 4 456 268 348 2 694 104 025
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 110 000 000 114 299 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 479 181 610 11 665 656 725 13 035 442 988
23. B500 Felhalmozási bevételek 168 378 000 288 878 000 363 958 289
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 8 341 012
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 59 565 646 28 565 646
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 10 694 559 610 12 124 100 371 13 550 606 935
27. K600 Beruházások (áfával) 24 518 893 734 25 379 214 454 24 185 877 342
28. K700 Felújítások (áfával) 5 837 765 914 5 243 314 628 4 718 414 363
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 349 685 843 3 195 059 273 3 808 449 936
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 31 198 381 31 198 381
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 78 695 753 208 649 643 278 003 268
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 30 785 041 244 34 057 436 379 33 021 943 290
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -20 090 481 634 -21 933 336 008 -19 471 336 355
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 21 172 978 478 22 964 639 717 26 512 892 679
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 37 063 764 367 40 441 707 377 43 290 125 009
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -15 890 785 889 -17 477 067 660 -16 777 232 330
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. B813 Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 752 292 541 20 537 675 065
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 7 574 603 196 7 153 412 298
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 20 121 882 246 28 326 895 737 27 691 087 363
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 4 231 096 357 4 775 224 881 4 784 616 757
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 6 074 603 196 6 129 238 276
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 4 231 096 357 10 849 828 077 10 913 855 033
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 15 890 785 889 17 477 067 660 16 777 232 330
47. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) 41 294 860 724 51 291 535 454 54 203 980 042
48. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) 41 294 860 724 51 291 535 454 54 203 980 042
Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámaSor-
számMEGNEVEZÉS
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
49. Választott tisztségviselők 47,00 47,00 47,00
50. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 3,00
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00
52. Közfoglalkoztatottak 10,00 10,00 10,00
53. Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók 4,00 4,00 4,00
54. Önkormányzat összesen: 65,00 65,00 65,00

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Állami támogatás

adatok Ft-banSor-Feladat megnevezése
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Javasolt módosított előirányzatTámogatás
szám
mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
változás
A B C D E I J K I J K L
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 5 450 000 612 025 400 133,34 5 450 000 726 703 000 133,34 5 450 000 726 703 000 0
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása 133,34 25 000 3 333 500 133,34 25 000 3 333 500 0
4. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -413 975 986 -413 975 986 -413 975 986 0
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 25 200 60 202 800 25 200 60 202 800 25 200 60 202 800 0
6. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -60 202 800 -60 202 800 -60 202 800 0
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 153 425 500 153 425 500 153 425 500 0
8. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -153 425 500 -153 425 500 -153 425 500 0
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930 0
10. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 -2 134 930 0
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 96 509 800 96 509 800 96 509 800 0
12. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -96 509 800 -96 509 800 -96 509 800 0
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 294 2700 157 393 800 58 294 2700 157 393 800 58 294 2700 157 393 800 0
14. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -157 393 800 -157 393 800 -157 393 800 0
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 370 2550 943 500 370 2550 943 500 370 2550 943 500 0
16. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -943 500 -943 500 -943 500 0
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 166 744 678 1 166 744 678 166 744 678 1 166 744 678 166 744 678 1 166 744 678 0
18. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -166 744 678 -166 744 678 -166 744 678 0
19. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
20. I.5. Bérkompenzáció 0 13 199 508 15 624 465 2 424 957
21. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 198 049 414 329 260 022 331 684 979 2 424 957
22. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
23. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 149,5 4 371 500 653 539 250 149,5 4 371 500 653 539 250 148,8 4 371 500 650 479 200 -3 060 050
24. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás 149,5 206 500 30 871 750 149,5 206 500 30 871 750 0
25. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás - különbözet 424 662 424 662 0
26. II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 2 400 000 230 400 000 96,0 2 400 000 230 400 000 96,0 2 400 000 230 400 000 0
27. II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása kiegészítő támogatás 96,0 500 000 48 000 000 96,0 500 000 48 000 000 0
28. II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 4 371 500 4 371 500 1,0 4 371 500 4 371 500 1,0 4 371 500 4 371 500 0
29. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1652,3 97 400 160 934 020 1655,3 97 400 161 226 220 1642,0 97 400 159 930 800 -1 295 420
30. II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 34 396 700 13 487 800 34 396 700 13 487 800 32,6 396 700 12 932 420 -555 380
31. II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatása 34 17 000 578 000 34 17 000 578 000 0
32. II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 363 642 0 14 363 642 5 090 988 14 363 642 5 090 988 0
33. II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 7 1 447 300 10 131 100 7 1 447 300 10 131 100 7 1 447 300 10 131 100 0
34. II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatás 7 38 000 266 000 7 38 000 266 000 0
35. II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 326 691 0 0 1 326 691 0 0 1 326 691 0 0
36. II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 0 434 300 0 0 434 300 0 0 434 300 0 0
37. II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 398 108 0 0 398 108 0 0 398 108 0 0
38. II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 0 1 593 700 0 0 1 593 700 0 0 1 593 700 0 0
39. II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 460 891 0 0 1 460 891 0 0 1 460 891 0 0
40. II. 5. Nemzetiségi pótlék 12 811 600 9 739 200 12 811 600 9 739 200 12 811 600 9 739 200 0
41. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 082 602 870 1 168 126 470 1 163 215 620 -4 910 850
42. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
43. Önkormányzati feladatok
44. III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 189 335 995 204 784 579 15 448 584
45. III.2.c. (1) szociális étkeztetés 279 65 360 18 235 440 300 65 360 19 608 000 298 65 360 19 477 280 -130 720
46. III.2.c. (1) szociális étkeztetés kiegészítő támogatás 300 1 000 300 000 300 1 000 300 000 0
47. III.2.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés 9 25 000 225 000 6 25 000 150 000 6 25 000 150 000 0
48. III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás 80 330 000 26 400 000 80 330 000 26 400 000 77 330 000 25 410 000 -990 000
49. III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás - kiegészítő támogatás 80 33 000 2 640 000 80 33 000 2 640 000 0
50. III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 30 190 000 5 700 000 29 190 000 5 510 000 25 190 000 4 750 000 -760 000
51. III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása -kiegészítő támogatás 29 27 000 783 000 29 27 000 783 000 0
52. III.2.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 18 689 000 12 402 000 17 689 000 11 713 000 19 689 000 13 091 000 1 378 000
53. III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása 11 689 000 7 579 000 9 689 000 6 201 000 9 689 000 6 201 000 0
54. III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás 26 43 000 1 118 000 26 43 000 1 118 000 0
55. III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 28 359 000 10 052 000 17 359 000 6 103 000 27 359 000 9 693 000 3 590 000
56. III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás 17 16 000 272 000 17 16 000 272 000 0
57. III.2.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 9 215 400 1 938 600 7 215 400 1 507 800 7 215 400 1 507 800 0
58. III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása 30 239 100 7 173 000 28 239 100 6 694 800 27 239 100 6 455 700 -239 100
59. III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás 28 12 000 336 000 28 12 000 336 000 0
60. III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen 32 569 350 18 219 200 37 569 350 21 065 950 33 569 350 18 788 550 -2 277 400
61. III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - kiegészítő támogatás 37 32 000 1 184 000 37 32 000 1 184 000 0
62. III.2.5 (11) kizárólag lakhatási szolgáltatás 0 0 2 284 675 569 350 569 350
63. III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 18,9 4 419 000 83 519 100 19,9 4 419 000 87 938 100 20,9 4 419 000 92 357 100 4 419 000
64. III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 19,9 66 000 1 313 400 20,9 66 000 1 379 400 66 000
65. III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 19,9 206 500 4 109 350 19,9 206 500 4 109 350 0
66. III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 44 2 993 000 131 692 000 45 2 993 000 134 685 000 48,8 2 993 000 146 058 400 11 373 400
67. III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 45 486 000 21 870 000 48,8 486 000 23 716 800 1 846 800
68. III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 45 115 000 5 175 000 45 115 000 5 175 000 0
69. III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 112 459 000 -41 574 000 70 885 000 -214 000 70 671 000 -214 000
70. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 59 3 858 040 227 624 360 60 3 858 040 231 482 400 58 3 858 040 223 766 320 -7 716 080
71. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók kiegészítő bértámogatása 60 376 000 22 560 000 60 376 000 22 560 000 0
72. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása különbözet 10 133 100 10 133 100 0
73. III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 56 696 277 56 696 277 56 696 277 0
74. III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 62,66 2 200 000 137 852 000 51 2 200 000 112 200 000 39,45 2 200 000 86 790 000 -25 410 000
75. III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók kiegészítő bértámogatása 51 176 000 8 976 000 51 176 000 8 976 000 0
76. III.5.ab. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 125 340 337 -20 734 842 104 605 495 1 222 152 105 827 647 1 222 152
77. III.5 b. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 53 285 15 105 53 285 15 105 723 285 206 055 190 950
78. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
79. III.2.ma (1) alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 0
80. III.2.ma (2) teljesítménytámogatás 40 196 000 7 840 000 40 196 000 7 840 000 40 196 000 7 840 000 0
81. III.2.ma (2) teljesítménytámogatás 40 15 000 600 000 40 15 000 600 000 0
82. 9. számú melléklet összesen 9 840 000 10 440 000 10 440 000 0
83. Önkormányzati feladatok összesen: 992 962 419 1 184 006 772 1 186 373 708 2 366 936
84. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
85. III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat 9,3 3 780 000 35 020 000 11,3 3 780 000 42 714 000 11,3 3 780 000 42 714 000 0
86. III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támoatás 11,3 320 000 3 616 000 11,3 320 000 3 616 000 0
87. III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás 16,6 3 300 000 54 780 000 16,8 3 300 000 55 440 000 16,8 3 300 000 55 440 000 0
88. III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás kiegészítő támogatás 16,8 350 000 5 880 000 16,8 350 000 5 880 000 0
89. III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 58 575 408 58 575 408 58 575 408 0
90. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása 6 3 858 040 23 148 240 6 3 858 040 23 148 240 6 3 858 040 23 148 240 0
91. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása kiegészítő támogatás 6 376 000 2 256 000 6 376 000 2 256 000 0
92. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 5 765 723 5 765 723 5 765 723 0
93. Támogató szolgáltatás 0
94. III.2.l (1) alaptámogatás 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 0
95. III.2.l (2) teljesítménytámogatás 3 300 2 500 8 250 000 3 300 2 500 8 250 000 3 300 2 500 8 250 000 0
3 300 300 990 000 3 300 300 990 000 0
96. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 188 539 371 209 635 371 209 635 371 0
97. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 181 501 790 1 393 642 143 1 396 009 079 2 366 936
98. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
99. IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 1 210 72 925 794 58 294 1 251 72 925 794 58 294 1 251 72 925 794 0
100. IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása 58 294 430 25 066 420 58 294 430 25 066 420 0
101. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 62 686 000 62 686 000 62 686 000
102. Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. 0 0 2 207 000 2 207 000
103. IV.3 Kulturális illetmény pótlék 0 17 014 815 18 514 336 1 499 521
104. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 135 611 794 177 693 029 181 399 550 3 706 521
105. Működési célú költségvetési támogatások
106. Bérkompenzáció
107. I. 13. d) Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. 0 2 207 000 0 -2 207 000
108. Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása 0 0 2 140 730 2 140 730
109. 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás 0 0 1 423 124 000 1 423 124 000
110. Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 0 0 49 057 860 49 057 860
111. Működési célú költségvetési támogatások összesen 0 2 207 000 1 474 322 590 1 472 115 590
112. Elszámolásból származó bevételek 0 5 874 889 5 874 889 0
113. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
114. II. 4.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 0 1 299 000 1 299 000
115. II. 4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 0 3 000 000 3 000 000
117. Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztési támogatása 0 110 000 000 110 000 000 0
118. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen 0 110 000 000 114 299 000 4 299 000
119. Mindösszesen 2 597 765 868 3 186 803 553 4 666 805 707 1 480 002 154

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-banSor-
számRovatszámBevételek
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 198 049 414 329 260 022 331 684 979
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 082 602 870 1 168 126 470 1 163 215 620
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 181 501 790 1 393 642 143 1 396 009 079
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 135 611 794 177 693 029 181 399 550
6. B115 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 2 207 000 1 474 322 590
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 5 874 889 5 874 889
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 597 765 868 3 076 803 553 4 552 506 707
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 17 374 000 17 374 000 36 242 000
11. B160 02 1 Közfoglalkoztatottak 2 900 000 2 900 000 4 217 713
12. B160 03 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 18 415 000
13. B160 06 2 Utcai szociális munka 0 929 332 8 178 000
14. B160 07 2 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - FEJL-FOG-18/140 0 5 049 163 5 049 163
15. B160 08 1 Kiegészítő gyemekvédelmi támogatás 0 1 907 800 1 926 610
16. B160 09 1 Bursa ösztöndíj 0 0 300 000
17. B160 25 2 Megyei Rendőr Főkapitányság viszaut, 0 0 695 239
18. B160 26 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami 0 351 400 000 351 400 000
19. B160 28 2 MVP- A soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 0 33 895 000
20. B160 42 2 Autómentes nap 0 0 1 267 500
21. B160 52 2 Mezőőri szolgálat 0 0 2 160 000
22. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 38 689 000 397 975 295 463 746 225
23. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 636 454 868 3 474 778 848 5 016 252 932
24. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 110 000 000 114 299 000
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
26. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 76 000 000 76 000 000 76 000 000
27. B250 02 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) 150 000 000 150 000 000 150 000 000
28. B250 03 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban 7 217 000 7 217 000 7 217 000
29. B250 04 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 4 000 000 4 000 000 4 000 000
30. B250 05 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban 268 919 268 919 268 919
31. B250 06 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 1 125 000 000
32. B250 07 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldűlő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 24 939 000 24 939 000 24 939 000
33. B250 08 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
34. B250 09 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 15 000 000 15 000 000 15 000 000
35. B250 10 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 37 750 000
36. B250 11 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 21 750 000 21 750 000 21 750 000
37. B250 12 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 22 722 787 22 722 787 22 722 787
38. B250 13 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
39. B250 14 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 206 090 206 090 206 090
40. B250 15 1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 264 000 000 264 000 000 264 000 000
41. B250 16 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 2 625 000 000 2 625 000 000 2 625 000 000
42. B250 17 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 8 000 000 8 000 000 8 000 000
43. B250 18 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése 512 238 924 362 039 834 362 039 834
44. B250 19 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 677 000 000 677 000 000 677 000 000
45. B250 20 1 Lőverek Program 4 891 726 098 4 891 726 098 4 891 726 098
46. B250 21 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok 8 679 792 8 679 792 8 679 792
47. B250 22 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik 3 683 000 3 683 000 3 683 000
48. B250 45 2 NKA pály. Zettl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása 0 0 2 500 000
49. B250 46 2 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása 0 11 924 205 11 924 205
50. B250 48 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 1 000 000 000 1 000 000 000
51. B250 49 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 0 300 000 000 300 000 000
52. B250 50 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 0 24 750 000 24 750 000
53. B250 51 1 MVP- A soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 0 1 367 286 263
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 10 479 181 610 11 665 656 725 13 035 442 988
54. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 479 181 610 11 775 656 725 13 149 741 988
55. B340 00 Vagyoni típusú adók
56. B340 01 2 Építményadó 1 270 000 000 1 270 000 000 1 270 000 000
57. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 370 000 000 370 000 000 384 984 474
58. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 640 000 000 1 640 000 000 1 654 984 474
59. B34 Vagyoni típusú adók 1 640 000 000 1 640 000 000 1 654 984 474
60. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
61. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 3 850 000 000 3 850 000 000 4 217 453 445
62. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 3 850 000 000 3 850 000 000 4 217 453 445
63. B354 00 Gépjárműadók
64. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 220 000 000 3 030 432 3 030 432
65. B354 Gépjárműadók összesen: 220 000 000 3 030 432 3 030 432
66. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
67. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 187 000 000 23 351 771 41 605 082
68. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 187 000 000 23 351 771 41 605 082
69. B35 Termékek és szolgáltatások adói 4 257 000 000 3 876 382 203 4 262 088 959
70. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
71. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 300 000 300 000 742 500
72. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 8 355 000
73. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 36 966 062
74. B360 04 1 Talajterhelési díj 3 000 000 3 000 000 4 109 246
75. B360 05 2 Vállalkozók kommunális adója 0 0 89 933
76. B360 08 2 Építésügyi bírság 0 0 1 730 265
77. B361 01 2 Egyéb adóbevételek 0 0 138 710
78. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 25 800 000 25 800 000 52 131 716
79. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 5 922 800 000 5 542 182 203 5 969 205 149
80. Szolgáltatások ellenértéke
81. B402 01 2 Közterület foglalási díj 30 000 000 10 000 000 36 747 876
82. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 2 846 052
83. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 1 959 000
84. B402 04 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 184
85. B402 05 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 95 119 442
86. B402 06 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 15 240 000 15 240 000 12 000 000
87. B402 07 2 Parkolók bérleti díja 450 000 000 250 000 000 375 467 647
88. B402 08 2 Bérleti díjak 10 000 000 10 000 000 33 502 306
89. B402 11 1 Egészségügyi alapellátás bérleti díj 0 0 722 671
90. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 966 650 000 746 650 000 926 575 178
91. Továbbszámlázott szolgáltatás
92. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int. 1 000 000 1 000 000 20 725 669
93. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 1 000 000 20 725 669
94. B404 Tulajdonosi bevételek
95. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 260 000 000 260 000 000 238 870 281
96. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 70 000 000 70 000 000 67 137 769
97. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 400 000 124 660 000 124 660 000
98. Tulajdonosi bevételek összesen: 330 400 000 454 660 000 430 668 050
99. B405 01 1 Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés 0 0 690 244
100. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 290 123 000 290 123 000 276 268 980
101. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 290 991 000 290 991 000 190 118 754
102. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 20 000 000 53 893 093
103. B409 01 2 Árfolyamnyereség 0 0 73
104. B410 01 2 Kártérítés biztosítóktól 0 154 295 1 922 122
105. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 20 000 000 20 000 000 20 931 185
106. B411 03 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 0 0 8 822 979
107. B4 Működési bevételek összesen: 1 919 164 000 1 823 578 295 1 930 616 327
108. Immateriális javak értékesítése
109. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 000
110. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) 2 516 000 2 516 000 2 516 000
111. B510 03 2 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. 0 0 4 874
112. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 000 9 878 000 9 882 874
113. Ingatlanok értékesítése
114. B520 01 2 Egyéb épületek értékesítése 6 000 000 126 500 000 0
115. B520 02 2 Egyéb helyiségek értékesítése 2 000 000 2 000 000 138 934 480
116. B520 03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 150 000 000 150 000 000 199 102 228
117. B520 04 2 Egyéb célú telek értékesítés 500 000 500 000 12 126 480
118. B520 05 2 Föld értékesítése 0 0 2 323 808
119. B520 06 2 Önkormányzati lakótelek értékesítése 0 0 1 352 199
120. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 158 500 000 279 000 000 353 839 195
121. B530 01 2 Egyéb gép berendezés felszerelés értékesítése 0 0 236 220
122. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 168 378 000 288 878 000 363 958 289
123. B650 00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
124. B650 01 2 Soproni Ökölvívó Egyesült 2019. tám. visszafiz. 0 0 80 000
125. B650 02 2 Pro Kultúra pályázati előleg visszautalása 0 0 46 131 336
126. B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 46 211 336
127. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérítése 0 0 8 341 012
128. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
129. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
130. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 15 000 000 15 000 000 15 000 000
131. B750 03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 31 000 000 31 000 000 0
132. B750 05 2 Ovi Sport Közhasznú Alapítvány 0 0 0
133. B750 07 2 Sopron-Görbehalom, Csorga utcai Építőközösség 0 12 565 646 12 565 646
134. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 59 565 646 28 565 646
135. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 59 565 646 36 906 658
136. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 21 172 978 478 22 964 639 717 26 512 892 679
137. B8 00 Finanszírozási bevétel
138. B812 02 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 0 7 473 200 000 6 997 374 022
139. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 752 292 541 20 537 675 065
140. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 101 403 196 156 038 276
141. Finanszírozási bevétel összesen: 20 121 882 246 28 326 895 737 27 691 087 363
142. Bevételek mindösszesen: 41 294 860 724 51 291 535 454 54 203 980 042

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban


Sor-
számMegnevezés
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 4 231 096 357 4 775 224 881 4 784 616 757
2. 2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 195 503 623 198 524 623 200 809 072
3. 2020. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 739 587 600 1 807 947 392 1 810 535 217
4. 2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 027 662 323 1 106 418 555 1 166 373 666
5. 2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 132 000 000 132 000 000
6. 2020. évi Önkormányzati fejlesztések 1 978 850 291 2 806 554 895 2 814 750 713
7. 2020. évi Önkormányzati felújítások 1 623 067 353 2 496 234 236 2 496 342 109
8. 2020.évi Terület és településfejlesztési program 10 284 313 968 11 727 704 515 11 727 913 109
9. 2020. évi Modern Városok Program 16 543 977 783 16 544 810 373 17 945 991 636
10. 2020. évi Önkormányzati általános támogatások 2 290 318 770 2 765 463 338 2 880 539 162
11. 2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások 86 372 000 46 122 000 46 122 000
12. 2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 154 500 000 154 500 000 154 500 000
13. 2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 32 000 000 5 629 803 196 6 161 238 276
14. 2020. évi Önkormányzati tartalékok 974 610 656 623 427 450 1 882 248 325
15. - ebből általános tartalék 200 000 000 6 981 581 0
16. Kiadások mindösszesen: 41 294 860 724 50 814 735 454 54 203 980 042

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 000 3 000 000 5 029 825
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 135 227 560 135 982 560 135 982 560
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000 1 800 000 1 800 000
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 140 027 560 140 782 560 142 812 385
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 15 000 000 15 000 000 15 000 000
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 15 000 000 15 000 000 15 000 000
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 9 597 000 11 057 000 11 057 000
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 9 597 000 11 057 000 11 057 000
16. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 165 624 560 167 839 560 169 869 385
17. Munkaadót terhelő járulékok
18. Általános közszolgáltatás
19. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 525 000 525 000 779 624
20. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 25 042 563 25 042 563 25 042 563
21. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 315 000 315 000 315 000
22. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 25 882 563 25 882 563 26 137 187
23. Gazdasági ügyek
24. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 2 025 000 2 025 000 2 025 000
25. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 2 025 000 2 025 000 2 025 000
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 0 2 06 01 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 175 000 175 000 175 000
28. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 175 000 175 000 175 000
29. Egészségügy
30. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 1 796 500 2 602 500 2 602 500
31. 0 2 07 Egészségügy összesen: 1 796 500 2 602 500 2 602 500
32. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 29 879 063 30 685 063 30 939 687
33. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 195 503 623 198 524 623 200 809 072
2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
34. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 188 688 623 191 709 623 191 709 623
35. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 6 815 000 6 815 000 9 099 449
36. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 195 503 623 198 524 623 200 809 072

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 42 862 418 39 362 418 39 362 418
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 276 234 197 275 234 197 275 234 197
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 30 000 000 18 000 000 18 000 000
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 110 781 299 111 281 299 111 281 299
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000 10 000 000
8. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 000 500 000 500 000
9. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 5 000 000 6 000 000 6 400 000
10. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 500 000
11. 1 0 01 09 K300 2 Piknik rendezvények 500 000 500 000 500 000
12. 1 0 01 10 K300 2 Autómentes Nap 1 000 000 0 0
13. 1 0 01 11 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 0 2 000 000
14. 1 0 01 12 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 352 426 10 352 426 10 352 426
15. 1 0 01 13 K300 2 Nemzeti összetartozás napja - Trianon 500 000 500 000 500 000
16. 1 0 01 14 K300 2 Virágvölgyi családi nap 2 000 000 0 0
17. 1 0 01 15 K300 2 Jereváni gyereknap 2 000 000 0 0
18. 1 0 01 16 K300 2 Tómalmi juniális 2 000 000 0 0
19. 1 0 01 17 K300 2 Balfi szüreti napok 2 000 000 0 0
20. 1 0 01 18 K300 2 Brennbergi családi nap 2 000 000 0 0
21. 1 0 01 19 K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 0 30 000 000 30 000 000
22. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 510 230 340 502 230 340 504 630 340
23. Gazdasági ügyek
24. 1 0 04 01 K300 1 VOLÁNBUSZ ZRT egyedi megrendelések 6 000 000 6 000 000 6 000 000
25. 1 0 04 02 K300 2 VOLÁN II.
(NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)
3 000 000 0 0
26. 1 0 04 03 K300 1 Hídvizsgálat 10 000 000 10 000 000 10 000 000
27. 1 0 04 04 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
28. 1 0 04 05 K300 2 Út és közműtervek készítése 10 000 000 10 000 000 8 920 500
29. 1 0 04 05 K600 2 Út és közműtervek készítése 0 0 1 079 500
30. 1 0 04 06 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 182 072 997 192 072 997 192 072 997
31. 1 0 04 07 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 52 000 000 51 816 000 51 816 000
32. 1 0 04 08 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) 10 000 000 14 956 000 15 018 466
33. 1 0 04 09 K300 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
34. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 279 072 997 290 844 997 290 907 463
35. Környezetvédelem
36. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 38 100 000 39 243 000 39 291 000
37. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 1 000 000
38. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
39. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
40. 1 0 05 06 K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 18 415 000
41. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 64 515 000 65 658 000 65 706 000
42. Lakásépítés és kommunális létesítmények
43. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 3 500 000 3 500 000 3 500 000
44. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 850 000
45. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
46. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal 30 000 000 47 000 000 47 000 000
48. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
49. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 4 500 000
50. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000 14 000 000
51. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000 1 500 000
52. 1 0 06 09 K100 2 Balf településrészi önkormányzat (személyi) 0 0 554 647
53. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 3 000 000 1 000 000 445 353
54. 1 0 06 10 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi) 0 0 82 517
55. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (támogatás) 3 000 000 1 000 000 717 483
56. 1 0 06 10 K512 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 0 200 000
57. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 4 119 880 2 119 880 2 119 880
58. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 3 000 000 1 000 000 1 000 000
59. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 24 130 000 24 130 000 24 130 000
60. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 5 000 000 5 000 000 5 000 000
61. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 36 581 077 38 010 962 27 010 962
62. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
63. 1 0 06 17 K100 2 Önkormányzati tervtanács (személyi) 0 0 200 000
64. 1 0 06 17 K200 2 Önkormányzati tervtanács (járulék) 0 0 31 500
65. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 2 168 500
66. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 9 938 995 9 938 995 9 938 995
67. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 96 925 000 120 925 000 120 925 000
68. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 2 500 000 2 500 000 2 500 000
69. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 5 000 000 6 400 000
70. 1 0 06 21 K840 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 0 3 142 365 3 142 365
71. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2019) 114 281 711 114 281 711 114 281 711
72. 1 0 06 23 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 000 000 5 000 000 5 000 000
73. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő áfa 290 123 000 290 123 000 290 123 000
74. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 500 000
75. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
76. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 5 000 000
77. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 5 395 000 24 395 000 24 395 000
78. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 1 000 000 871 603
79. 1 0 06 29 K600 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások (beruházás) 0 0 128 397
80. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 3 000 000 27 000 000 19 126 000
81. 1 0 06 30 K700 2 Műszaki ellenőri díjak (felújítás) 0 0 7 874 000
82. 1 0 06 31 K100 2 Japán tanár (személyi) 0 0 171 600
83. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 2 000 000 1 828 400
84. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000 2 000 000
85. 1 0 06 33 K300 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése 3 700 000 3 700 000 4 681 595
86. 1 0 06 34 K300 2 Ortofotó készítése 8 826 500 8 826 500 0
87. 1 0 06 34 K600 2 Ortofotó készítése 0 0 8 826 500
88. 1 0 06 35 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 10 000 000 10 000 000 10 000 000
89. 1 0 06 36 K300 2 Polgármesteri keret 0 129 920 129 920
90. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 711 771 163 792 473 333 783 854 928
91. Egészségügy
92. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 6 250 000 6 250 000 6 250 000
93. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 15 000 000 20 740 000 26 611 795
94. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000 1 000 000
95. 1 0 07 Egészségügy összesen: 22 250 000 27 990 000 33 861 795
96. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
97. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
98. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
99. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 57 248 100 67 772 100 67 772 100
100. 1 0 08 04 K100 2 Egészséges városok rendezvényei 0 0 42 272
101. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 1 000 000 957 728
102. 1 0 08 05 K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 40 000 000 5 000 000 5 000 000
103. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 102 248 100 77 772 100 77 772 100
104. Oktatás
105. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 4 000 000 4 478 622 4 478 622
106. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
107. 1 0 09 03 K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 0 0 2 823 969
108. 1 0 09 Oktatás összesen: 6 000 000 6 478 622 9 302 591
109. Szociális védelem
110. 1 0 10 01 K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 4 000 000 4 000 000 4 000 000
111. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 000 4 500 000 4 500 000
112. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 35 000 000 35 000 000 35 000 000
113. 1 0 10 04 K300 1 Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása 0 1 000 000 1 000 000
114. 1 0 10 Szociális védelem összesen: 43 500 000 44 500 000 44 500 000
115. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 807 947 392 1 810 535 217
2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
116. 1 0 K100 Személyi kiadások 0 0 1 051 036
117. 1 0 K200 Járulékok 0 0 31 500
118. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 707 587 600 1 784 805 027 1 768 201 919
119. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 000 000 2 200 000
120. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 10 034 397
121. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 30 000 000 18 000 000 25 874 000
122. 1 0 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 3 142 365 3 142 365
123. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 807 947 392 1 810 535 217
2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
124. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 238 799 625 1 242 096 990 1 249 479 251
125. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 500 787 975 565 850 402 561 055 966
126. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
127. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 807 947 392 1 810 535 217

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 70 000 000 75 000 000 87 425 395
4. 2 1 04 02 K600 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 0 0 7 976 461
5. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 120 000 000 95 000 000 87 023 539
6. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 190 000 000 170 000 000 182 425 395
7. Környezetvédelem
8. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 286 967 927 256 967 927 265 467 927
9. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 286 967 927 256 967 927 265 467 927
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. 225 910 431 269 910 431 270 496 155
12. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 27 012 518 27 012 518
13. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 255 910 431 296 922 949 297 508 673
14. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 732 878 358 723 890 876 745 401 995
15. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
16. Általános közszolgáltatás
17. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 12 000 000 12 000 000 12 000 000
18. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 12 000 000 12 000 000 12 000 000
19. Gazdasági ügyek
20. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 20 000 000 20 000 000 20 000 000
21. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
22. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 21 500 000 21 500 000 21 500 000
23. Környezetvédelem
24. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 40 000 000 36 000 000 39 303 262
25. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 6 000 000 6 000 000 6 000 000
26. 2 2 05 03 K300 2 Illegális hulladéklerakók felszámolása 0 0 2 140 730
27. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 46 000 000 42 000 000 47 443 992
28. Lakásépítés és kommunális létesítmények
29. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
30. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 100 000 000 180 000 000 203 795 665
31. 2 2 06 02 K600 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 0 0 4 204 335
32. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. 10 000 000 10 000 000 10 000 000
33. 2 2 06 04 K100 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (személyi) 0 0 1 120 866
34. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 103 783 965 115 527 679 101 104 183
35. 2 2 06 04 K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás) 0 0 17 342 510
36. 2 2 06 04 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(felújítás) 0 0 960 120
37. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 215 283 965 307 027 679 340 027 679
38. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 732 878 358 723 890 876 745 401 995
39. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 294 783 965 382 527 679 420 971 671
40. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 106 418 555 1 166 373 666
2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
41. 2 K100 Személyi kiadások 0 0 1 120 866
42. 2 K300 Dologi kiadás 907 662 323 1 011 418 555 1 047 745 835
43. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 29 523 306
44. 2 K700 Felújítás (áfával) 120 000 000 95 000 000 87 983 659
45. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 106 418 555 1 166 373 666
2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
46. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 766 378 358 861 378 358 914 192 739
47. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 261 283 965 245 040 197 252 180 927
48. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
49. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 106 418 555 1 166 373 666

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D F
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 120 000 000 120 000 000 119 000 000
3. 0 3 10 02 K400 2 Babakötvény 13 000 000 13 000 000 13 000 000
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 133 000 000 133 000 000 132 000 000
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 133 000 000 133 000 000 132 000 000
2020. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 133 000 000 133 000 000 132 000 000
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
9. 0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 133 000 000 133 000 000 132 000 000

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban


Sor-
számRovat számaKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F