Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 23/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a Sopron-Virágvölgy és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2001. (X. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével, továbbá a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

1-6. § * 

7. § A Rendelet 1. sz. mellékletében található 8., 9., 17. és 18. szelvényén az 1/A. mellékleten módosítással érintett terület határa jellel körülhatárolt területekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

8. § Jelen Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

1-2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 23/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére