Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelete

a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2021. december 31. napján hatályát veszti.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

Melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2021. (I. 18.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére