Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalára

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 46 867 462 205 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 46 867 462 205 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 5 087 009 503 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 637 489 391 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 195 376 093 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 961 871 962 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 637 952 830 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 130 000 000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 3 059 140 719 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 2 876 847 386 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 5 104 812 905 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 7 774 740 059 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 4 582 474 380 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 69 500 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 232 500 000 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 11 934 042 193 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 329 013 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 583 375 771 Ft-tal.

(3) A Polgármester megállapítja, hogy a 2021. évi eredeti költségvetésben tervezett Működési bevételek és a tervezett Működési kiadások negatív egyenlege a Finanszírozási bevételekből kerül finanszírozásra.

5. § A Polgármester az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Polgármester tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;

c) az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2021. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;

h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.

7. § A Polgármester az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Polgármester az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Polgármester az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2021. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) a rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 50 490 Ft 2021. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig -, kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,

b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

c) reprezentációs kiadások,

d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) szociális támogatások,

g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:

- a közlekedési költségtérítés

- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2021. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 880 478 604 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.

A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.

Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 3%-án belül - esetenként - 90,48 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

ae) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

aj) az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

b) A Polgármester dönt - a 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően - a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:

ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.

c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni.

d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2 660 600 959 Ft tervezett összeg használható fel a 2021. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2022. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

24. § (1) Jelen rendelet 2021. február 9. napján 12 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2025. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 3 102 737 010 4 931 255 454 4 931 255 454
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 68 915 405 68 915 405
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 708 450 000 950 657 041 1 031 407 458
4. B300 Közhatalmi bevételek 3 887 800 000 5 223 800 000 5 360 378 831
5. B400 Működési bevételek 2 373 733 335 2 371 486 466 2 660 009 595
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 3 116 462
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 072 720 345 13 546 114 366 14 055 083 205
9. K100 Személyi juttatások 3 491 983 412 4 042 518 202 4 081 383 817
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 671 778 808 745 426 388 741 625 460
11. K300 Dologi kiadások 4 208 992 401 5 250 372 894 7 587 279 603
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 000 000 131 900 310 131 925 390
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 877 135 298 877 159 700
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 352 682 860 599 967 566 598 467 566
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 33 859 500 33 859 500
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 433 500 000 2 812 022 000 2 797 257 200
17. K513 Tartalékok 771 720 656 609 014 916 583 704 784
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 12 070 658 137 15 102 217 074 17 432 663 020
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 997 937 792 -1 556 102 708 -3 377 579 815
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 44 176 693 44 176 693
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 693 430 810 4 071 234 924 3 372 084 924
23. B500 Felhalmozási bevételek 303 182 874 303 182 874 574 648 563
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 9 084 592
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 000 000 61 000 000 117 000 000
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 4 007 613 684 4 479 594 491 4 116 994 772
27. K600 Beruházások (áfával) 13 858 144 699 14 235 687 703 11 794 012 883
28. K700 Felújítások (áfával) 4 041 460 935 5 018 193 665 4 617 874 244
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 104 195 548 759 423 323 760 923 323
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 38 494 931 47 579 523
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 82 163 233 289 523 233 305 367 019
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 18 085 964 415 20 341 322 855 17 525 756 992
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -14 078 350 731 -15 861 728 364 -13 408 762 220
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 14 080 334 029 18 025 708 857 18 172 077 977
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 30 156 622 552 35 443 539 929 34 958 420 012
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -16 076 288 523 -17 417 831 072 -16 786 342 035
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybevétele 12 845 929 468 13 502 139 348 13 346 101 072
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 3 230 359 055 10 611 920 000 15 349 283 156
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 16 076 288 523 24 114 059 348 28 695 384 228
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 6 696 228 276 11 909 042 193
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 0 6 696 228 276 11 909 042 193
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 16 076 288 523 17 417 831 072 16 786 342 035
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) 30 156 622 552 42 139 768 205 46 867 462 205
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) 30 156 622 552 42 139 768 205 46 867 462 205

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 263 635 000 385 343 788 395 095 288
4. Közhatalmi bevételek B300 0
5. Működési bevételek B400 976 713 351 875 654 004 912 174 749
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 100 000
8. Működési bevételek összesen: 1 240 348 351 1 260 997 792 1 307 370 037
9. Személyi juttatások K100 2 478 585 458 2 942 410 398 2 931 806 022
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 460 633 982 517 749 388 506 658 816
11. Dologi kiadások K300 1 208 815 229 1 452 453 677 1 507 915 860
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 68 915 405 68 915 405
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 10 000 000 1 000 000 1 000 000
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
17. Tartalékok K513 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: 4 158 034 669 4 982 528 868 5 016 296 103
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 917 686 318 -3 721 531 076 -3 708 926 066
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 23 402 057 23 402 057
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 23 402 057 23 402 057
26. Beruházások (áfával) K600 31 780 000 60 260 728 70 713 400
27. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: 31 780 000 60 260 728 70 713 400
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -31 780 000 -36 858 671 -47 311 343
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 240 348 351 1 284 399 849 1 330 772 094
34. Költségvetési kiadások összesen: 4 189 814 669 5 042 789 596 5 087 009 503
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 949 466 318 -3 758 389 747 -3 756 237 409
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 489 004 514 2 629 906 774 2 629 906 774
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 450 461 804 969 848 872 967 696 534
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 939 466 318 3 599 755 646 3 597 603 308
39. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 10 000 000 158 634 101 158 634 101
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen: 2 949 466 318 3 758 389 747 3 756 237 409
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 949 466 318 3 758 389 747 3 756 237 409
46. Tárgyévi kiadások összesen: 4 189 814 669 5 042 789 596 5 087 009 503
47. Tárgyévi bevételek összesen: 4 189 814 669 5 042 789 596 5 087 009 503
Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 36 849 966 25 415 431 26 770 671
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 36 849 966 25 415 431 26 770 671
56. Személyi juttatások K100 341 049 616 450 441 411 450 441 411
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 61 388 931 80 630 021 80 630 021
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 100 415 079 100 415 079
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502 0 654 999 654 999
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 489 470 492 632 141 510 632 141 510
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -452 620 526 -606 726 079 -605 370 839
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 4 171 851 4 171 851
74. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 4 171 851 4 171 851
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -4 171 851 -4 171 851
80. Költségvetési bevételek összesen: 36 849 966 25 415 431 26 770 671
81. Költségvetési kiadások összesen: 490 740 492 636 313 361 636 313 361
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -453 890 526 -610 897 930 -609 542 690
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 429 604 300 436 515 190 436 515 190
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 24 286 226 167 787 353 166 432 113
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 453 890 526 604 302 543 602 947 303
86. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 6 595 387 6 595 387
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 453 890 526 610 897 930 609 542 690
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 453 890 526 610 897 930 609 542 690
93. Tárgyévi kiadások összesen: 490 740 492 636 313 361 636 313 361
94. Tárgyévi bevételek összesen: 490 740 492 636 313 361 636 313 361
Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 258 135 000 308 135 000 317 886 500
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 309 348 450 309 365 177 315 041 923
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 100 000
102. Működési bevételek összesen: 567 483 450 617 500 177 633 028 423
103. Személyi juttatások K100 787 572 836 1 001 393 147 1 006 393 147
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 140 844 229 172 084 909 167 084 909
105. Dologi kiadások K300 320 906 552 520 030 062 534 639 293
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502 0 14 365 188 14 365 188
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 249 323 617 1 707 873 306 1 722 482 537
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -681 840 167 -1 090 373 129 -1 089 454 114
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
120. Beruházások (áfával) K600 23 890 000 29 390 000 30 309 015
121. Felújítások (áfával) K700
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
125. Felhalmozási kiadások összesen: 23 890 000 29 390 000 30 309 015
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -23 890 000 -29 390 000 -30 309 015
127. Költségvetési bevételek összesen: 567 483 450 617 500 177 633 028 423
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 273 213 617 1 737 263 306 1 752 791 552
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -705 730 167 -1 119 763 129 -1 119 763 129
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 464 063 164 585 039 881 585 039 881
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 241 667 003 503 851 990 503 851 990
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 705 730 167 1 088 891 871 1 088 891 871
133. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 30 871 258 30 871 258
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 705 730 167 1 119 763 129 1 119 763 129
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 705 730 167 1 119 763 129 1 119 763 129
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 273 213 617 1 737 263 306 1 752 791 552
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 273 213 617 1 737 263 306 1 752 791 552
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 19 036 208 21 904 208 24 037 290
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
149. Működési bevételek összesen: 19 036 208 21 904 208 24 037 290
150. Személyi juttatások K100 341 412 279 364 257 759 364 353 473
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 882 456 66 322 271 66 226 557
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 90 086 276 91 219 358
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502 0 66 328 66 328
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 486 125 919 520 732 634 521 865 716
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -467 089 711 -498 828 426 -497 828 426
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 2 270 000
168. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 2 270 000
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -2 270 000
174. Költségvetési bevételek összesen: 19 036 208 21 904 208 24 037 290
175. Költségvetési kiadások összesen: 487 395 919 522 002 634 524 135 716
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -468 359 711 -500 098 426 -500 098 426
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 445 129 250 452 374 729 452 374 729
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 23 230 461 41 097 139 41 097 139
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 468 359 711 493 471 868 493 471 868
180. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 6 626 558 6 626 558
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 468 359 711 500 098 426 500 098 426
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 468 359 711 500 098 426 500 098 426
187. Tárgyévi kiadások összesen: 487 395 919 522 002 634 524 135 716
188. Tárgyévi bevételek összesen: 487 395 919 522 002 634 524 135 716
Hermann Alice Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 21 106 547 21 106 547 21 291 945
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 21 106 547 21 106 547 21 291 945
197. Személyi juttatások K100 325 283 032 343 828 539 343 828 539
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 62 208 292 62 935 711 62 935 711
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 111 663 286 111 407 294
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502 0 221 561 221 561
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 485 803 047 518 649 097 518 393 105
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -464 696 500 -497 542 550 -497 101 160
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 6 471 873 6 913 263
215. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 6 471 873 6 913 263
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -6 471 873 -6 913 263
221. Költségvetési bevételek összesen: 21 106 547 21 106 547 21 291 945
222. Költségvetési kiadások összesen: 487 073 047 525 120 970 525 306 368
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -465 966 500 -504 014 423 -504 014 423
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 465 966 500 478 737 678 478 737 678
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 10 082 144 10 082 144
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 465 966 500 488 819 822 488 819 822
227. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 15 194 601 15 194 601
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 465 966 500 504 014 423 504 014 423
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 465 966 500 504 014 423 504 014 423
234. Tárgyévi kiadások összesen: 487 073 047 525 120 970 525 306 368
235. Tárgyévi bevételek összesen: 487 073 047 525 120 970 525 306 368
Trefort Téri Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 18 085 633 12 085 633 14 605 860
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 18 085 633 12 085 633 14 605 860
244. Személyi juttatások K100 229 394 853 255 103 680 255 103 680
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 44 478 971 45 617 029 45 617 029
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 84 947 990 82 944 923
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502 0 330 321 330 321
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 349 403 014 385 999 020 383 995 953
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -331 317 381 -373 913 387 -369 390 093
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 449 998 6 676 947
262. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 449 998 6 676 947
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 449 998 -6 676 947
268. Költségvetési bevételek összesen: 18 085 633 12 085 633 14 605 860
269. Költségvetési kiadások összesen: 350 673 014 387 449 018 390 672 900
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -332 587 381 -375 363 385 -376 067 040
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 330 713 320 338 895 624 338 895 624
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 1 874 061 29 308 705 30 012 360
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 332 587 381 368 204 329 368 907 984
274. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 7 159 056 7 159 056
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 332 587 381 375 363 385 376 067 040
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 332 587 381 375 363 385 376 067 040
281. Tárgyévi kiadások összesen: 350 673 014 387 449 018 390 672 900
282. Tárgyévi bevételek összesen: 350 673 014 387 449 018 390 672 900
Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 3 000 000 3 000 000
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 2 500 000 2 500 000 2 500 000
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 2 500 000 5 500 000 5 500 000
291. Személyi juttatások K100 79 039 191 79 507 344 76 007 344
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 13 692 773 12 622 725 11 822 725
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 43 974 173 47 910 173
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502 0 819 379 819 379
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 132 773 964 136 923 621 136 559 621
301. Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege -130 273 964 -131 423 621 -131 059 621
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
308. Beruházások (áfával) K600 270 000 1 830 600 2 194 600
309. Felújítások (áfával) K700
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 270 000 1 830 600 2 194 600
314. Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege -270 000 -1 830 600 -2 194 600
315. Költségvetési bevételek összesen: 2 500 000 5 500 000 5 500 000
316. Költségvetési kiadások összesen: 133 043 964 138 754 221 138 754 221
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -130 543 964 -133 254 221 -133 254 221
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 125 975 010 128 266 918 128 266 918
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 4 568 954 868 954 868 954
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 130 543 964 129 135 872 129 135 872
321. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 4 118 349 4 118 349
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 130 543 964 133 254 221 133 254 221
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 130 543 964 133 254 221 133 254 221
328. Tárgyévi kiadások összesen: 133 043 964 138 754 221 138 754 221
329. Tárgyévi bevételek összesen: 133 043 964 138 754 221 138 754 221
Soproni Múzeum 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 66 337 440 66 337 440
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 72 500 000 95 990 461 106 110 250
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 72 500 000 162 327 901 172 447 690
338. Személyi juttatások K100 130 921 944 184 147 233 173 496 818
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 565 950 30 407 881 26 007 881
340. Dologi kiadások K300 60 000 000 141 855 343 164 475 547
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502 0 2114327 2 114 327
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 10 000 000 1 000 000 1 000 000
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 224 487 894 359 524 784 367 094 573
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -151 987 894 -197 196 883 -194 646 883
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 23 402 057 23 402 057
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 23 402 057 23 402 057
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 14 006 406 16 556 406
356. Felújítások (áfával) K700 0 0
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 14 006 406 16 556 406
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 9 395 651 6 845 651
362. Költségvetési bevételek összesen: 72 500 000 185 729 958 195 849 747
363. Költségvetési kiadások összesen: 225 757 894 373 531 190 383 650 979
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -153 257 894 -187 801 232 -187 801 232
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 62 600 000 62 600 000 62 600 000
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 80 657 894 97 205 129 97 205 129
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 143 257 894 159 805 129 159 805 129
368. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 10 000 000 27 996 103 27 996 103
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 153 257 894 187 801 232 187 801 232
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 153 257 894 187 801 232 187 801 232
375. Tárgyévi kiadások összesen: 225 757 894 373 531 190 383 650 979
376. Tárgyévi bevételek összesen: 225 757 894 373 531 190 383 650 979
Központi Gyermekkonyha 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 497 286 547 387 286 547 401 816 810
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 497 286 547 387 286 547 401 816 810
385. Személyi juttatások K100 197 755 312 217 877 236 217 877 236
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 41 598 420 39 514 026 39 514 026
387. Dologi kiadások K300 441 615 785 353 404 618 367 934 881
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502 0 49 028 348 49 028 348
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 680 969 517 659 824 228 674 354 491
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -183 682 970 -272 537 681 -272 537 681
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
402. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
403. Felújítások (áfával) K700
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
409. Költségvetési bevételek összesen: 497 286 547 387 286 547 401 816 810
410. Költségvetési kiadások összesen: 682 239 517 661 094 228 675 624 491
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -184 952 970 -273 807 681 -273 807 681
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 164 952 970 147 476 754 147 476 754
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 20 000 000 68 911 601 68 911 601
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 184 952 970 216 388 355 216 388 355
415. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 57 419 326 57 419 326
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 184 952 970 273 807 681 273 807 681
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 184 952 970 273 807 681 273 807 681
422. Tárgyévi kiadások összesen: 682 239 517 661 094 228 675 624 491
423. Tárgyévi bevételek összesen: 682 239 517 661 094 228 675 624 491
Intézmények Könyvelési Szerve 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
424. Önkormányzatok működési támogatásai B110
425. Elvonások és befizetések bevételei B120
426. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 5 500 000 7 871 348 7 871 348
427. Közhatalmi bevételek B300
428. Működési bevételek B400 0 0
429. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
430. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
431. Működési bevételek összesen: 5 500 000 7 871 348 7 871 348
432. Személyi juttatások K100 46 156 395 45 854 049 44 304 374
433. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 6 973 960 7 614 815 6 819 957
434. Dologi kiadások K300 6 546 850 6 076 850 6 969 312
435. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
436. Elvonások és befizetések K502 0 1 314 954 1 314 954
437. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
438. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
439. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
440. Tartalékok K513
441. Működési kiadások összesen: 59 677 205 60 860 668 59 408 597
442. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -54 177 205 -52 989 320 -51 537 249
443. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
444. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
445. Felhalmozási bevételek B500
446. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
447. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
448. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
449. Beruházások (áfával) K600 400 000 351 318
450. Felújítások (áfával) K700
451. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
452. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
453. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
454. Felhalmozási kiadások összesen: 0 400 000 351 318
455. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -400 000 -351 318
456. Költségvetési bevételek összesen: 5 500 000 7 871 348 7 871 348
457. Költségvetési kiadások összesen: 59 677 205 61 260 668 59 759 915
458. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) -54 177 205 -53 389 320 -51 888 567
459. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161
460. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 54 177 205 50 735 857 49 235 104
461. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 54 177 205 50 735 857 49 235 104
462. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 2 653 463 2 653 463
463. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
464. Finanszírozási bevételek összesen: 54 177 205 53 389 320 51 888 567
465. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
466. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
467. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
468. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) 54 177 205 53 389 320 51 888 567
469. Tárgyévi kiadások összesen: 59 677 205 61 260 668 59 759 915
470. Tárgyévi bevételek összesen: 59 677 205 61 260 668 59 759 915
Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
471. Szociális szervek
472. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 123,00 123,00
473. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 269,00
474. Szociális szervek összesen: 386,00 392,00 392,00
475. Alapfokú oktatási szervek
476. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 97,75
477. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,50
478. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 69,50
479. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 260,75
480. Kulturális szervek
481. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 25,00
482. Soproni Múzeum 55,00 63,00 63,00
483. Kulturális szervek összesen: 80,00 88,00 88,00
484. Igazgatási szervek
485. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00 94,00
486. Intézmények Könyvelési Szerve 10,00 10,00 10,00
487. Igazgatási szervek összesen: 104,00 104,00 104,00
488. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 830,75 844,75 844,75

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Javasolt
módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 60 868 542
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 685 000
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 11 500 000 48 568 873 59 922 272
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 500 000 48 568 873 121 475 814
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 846 586 194 902 071 040 942 337 650
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185 304 638 198 201 798 204 443 123
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 358 630 700 378 430 648 379 780 648
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 900 310 1 925 390
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 49 103 392 49 103 392
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 390 721 532 1 529 907 188 1 577 790 203
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 379 221 532 -1 481 338 315 -1 456 314 389
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 0
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 0 0
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 30 184 200 55 762 188 55 762 188
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 3 937 000 3 937 000
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 34 121 200 59 699 188 59 699 188
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -34 121 200 -59 699 188 -59 699 188
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 11 500 000 48 568 873 121 475 814
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 424 842 732 1 589 606 376 1 637 489 391
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 413 342 732 -1 541 037 503 -1 516 013 577
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 400 020 005 731 677 270 731 702 350
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 013 322 727 687 110 836 662 061 830
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 413 342 732 1 418 788 106 1 393 764 180
39. 0 4 01 01 B813 1 Költségvetési maradvány igénybevétele 0 122 249 397 122 249 397
40. 0 4 01 01 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 413 342 732 1 541 037 503 1 516 013 577
42. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43. Különböző finanszírozási kiadások
44. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 413 342 732 1 541 037 503 1 516 013 577
46. Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) 1 424 842 732 1 589 606 376 1 637 489 391
47. Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) 1 424 842 732 1 589 606 376 1 637 489 391
48. Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 160 166 166

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Javasolt
módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 3 102 737 010 4 931 255 454 4 931 255 454
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 68 915 405 68 915 405
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 444 815 000 565 313 253 575 443 628
4. B300 Közhatalmi bevételek 3 887 800 000 5 223 800 000 5 359 693 831
5. B400 Működési bevételek 1 385 519 984 1 447 263 589 1 687 912 574
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 3 016 462
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 8 820 871 994 12 236 547 701 12 626 237 354
9. K100 Személyi juttatások 166 811 760 198 036 764 207 240 145
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 840 188 29 475 202 30 523 521
11. K300 Dologi kiadások 2 641 546 472 3 419 488 569 5 699 583 095
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 000 000 130 000 000 130 000 000
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 808 219 893 808 244 295
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 682 860 549 864 174 548 364 174
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 33 859 500 33 859 500
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 433 300 000 2 811 822 000 2 797 057 200
17. K513 Tartalékok 771 720 656 609 014 916 583 704 784
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 6 521 901 936 8 589 781 018 10 838 576 714
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 2 298 970 058 3 646 766 683 1 787 660 640
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 44 176 693 44 176 693
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 693 430 810 4 047 832 867 3 348 682 867
23. B500 Felhalmozási bevételek 303 182 874 303 182 874 574 648 563
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 9 084 592
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 000 000 61 000 000 117 000 000
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 4 007 613 684 4 456 192 434 4 093 592 715
27. K600 Beruházások (áfával) 13 796 180 499 14 119 664 787 11 667 537 295
28. K700 Felújítások (áfával) 4 037 523 935 5 014 256 665 4 613 937 244
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 104 195 548 759 423 323 760 923 323
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 38 494 931 47 579 523
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 82 163 233 289 523 233 305 367 019
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 18 020 063 215 20 221 362 939 17 395 344 404
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -14 012 449 531 -15 765 170 505 -13 301 751 689
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 12 828 485 678 16 692 740 135 16 719 830 069
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 24 541 965 151 28 811 143 957 28 233 921 118
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -11 713 479 473 -12 118 403 822 -11 514 091 049
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. B813 Költségvetési maradvány igénybevétele 12 835 929 468 13 065 217 574 13 065 217 574
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 3 230 359 055 10 767 958 276 15 349 283 156
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 16 066 288 523 23 833 175 850 28 414 500 730
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 4 352 809 050 5 018 543 752 4 991 367 488
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 6 696 228 276 11 909 042 193
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 4 352 809 050 11 714 772 028 16 900 409 681
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 11 713 479 473 12 118 403 822 11 514 091 049
47. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) 28 894 774 201 40 525 915 985 45 134 330 799
48. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) 28 894 774 201 40 525 915 985 45 134 330 799
Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámaSor-
számMEGNEVEZÉS
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Javasolt
módosított előirányzat
A B C D E F
49. Választott tisztségviselők 47,00 47,00 47,00
50. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 3,00
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00
52. Közfoglalkoztatottak 10,00 10,00 10,00
53. Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók 4,00 4,00 4,00
54. Önkormányzat összesen: 65,00 65,00 65,00

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Állami támogatás

adatok Ft-ban


Sor-
számFeladat megnevezése
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
Változás

Javasolt módosított előirányzat

Változás

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

Változás

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

Változás
A B C D E F G H I J K L M
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 132,88 5 475 000 727 518 000 132,88 5 492 000 729 776 960 0 132,88 5 492 000 729 776 960 0
3. 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás 0 -327 497 995 0 0 0 0
4. 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2 392,10 25 200 60 280 920 2 392,10 25 200 60 280 920 2 392,10 25 200 60 280 920
5. 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -60 280 920 0 0
6. 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása 154 089 500 154 089 500 154 089 500
7. 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -154 089 500 0 0
8. 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930
9. 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 0 0
10. 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása 96 542 698 98 596 798 0 98 596 798 0
11. 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása -96 542 698 0 0
12. 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 053 2700 156 743 100 58 053 2700 156 743 100 58 053 2700 156 743 100
13. 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -156 743 100 0 0
14. 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 365 2550 930 750 365 2550 930 750 365 2550 930 750
15. 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -930 750 0 0
16. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 798 219 893 0 0
17. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 400 020 005 1 202 552 958 0 1 202 552 958 0
18. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
19. 1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 146,5 4 861 500 712 209 750 144,2 4 861 500 701 028 300 -6 806 100 144,2 4 861 500 701 028 300 0
20. 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 2 919 000 280 224 000 96,0 3 318 000 318 528 000 0 96,0 3 318 000 318 528 000 0
21. 1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 4 861 500 4 861 500 1,0 4 861 500 4 861 500 0 1,0 4 861 500 4 861 500 0
22. 1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás 1600,3 97 400 155 869 220 1570,3 97 400 152 947 220 -1 948 000 1570,3 97 400 152 947 220 0
23. 1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 45 432 000 19 440 000 44 432 000 19 008 000 432 000 44 432 000 19 008 000 0
24. 1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 7 1 611 000 11 277 000 7 1 611 000 11 277 000 0 7 1 611 000 11 277 000 0
25. 1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 0 7 396 000 2 772 000 0 7 396 000 2 772 000 0
26. 1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 0 2 1 476 750 2 953 500 0 2 1 476 750 2 953 500 0
27. 1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék 11 811 600 8 927 600 11,3 811 600 9 171 080 243 480 11,3 811 600 9 171 080 0
28. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 192 809 070 1 222 546 600 -8 078 620 1 222 546 600 0
29. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
30. Önkormányzati feladatok
31. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 210 272 407 70 148 790 210 272 407 0
32. 1.3.2.3.1 szociális étkeztetés 298 66 360 19 775 280 341 67 570 23 041 370 202 710 341 67 570 23 041 370 0
33. 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés 6 25 000 150 000 6 25 000 150 000 0 6 25 000 150 000 0
34. 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás 77 363 000 27 951 000 88 378 110 33 273 680 10 587 080 88 378 110 33 273 680 0
35. 1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása 25 217 000 5 425 000 21 224 190 4 707 990 448 380 21 224 190 4 707 990 0
36. 1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 19 732 000 13 908 000 19 755 880 14 361 720 0 19 755 880 14 361 720 0
37. 1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása 9 732 000 6 588 000 9 746 546 6 718 914 -746 546 9 746 546 6 718 914 0
38. 1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 27 375 000 10 125 000 23 382 150 8 789 450 -382 150 23 382 150 8 789 450 0
39. 1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 7 225 000 1 575 000 8 229 290 1 834 320 0 8 229 290 1 834 320 0
40. 1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása 27 251 100 6 779 700 25 258 300 6 457 500 -774 900 25 258 300 6 457 500 0
41. 1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása 10 601 350 6 013 500 10 618 280 6 182 800 0 10 618 280 6 182 800 0
42. 1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen 23 601 350 13 831 050 23 618 280 14 220 440 -1 854 840 23 618 280 14 220 440 0
43. 1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 1 10 065 900 10 065 900 1 10 065 900 10 065 900 0 1 10 065 900 10 065 900 0
44. 1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás 1 309 140 309 140 -309 140 1 309 140 309 140 0
45. 1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 19,4 5 100 000 98 940 000 19,9 5 100 000 101 490 000 -1 530 000 19,9 5 100 000 101 490 000 0
46. 1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 45,3 4 260 000 192 978 000 46,3 4 260 000 197 238 000 -2 982 000 46,3 4 260 000 197 238 000 0
47. 1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás 84 745 000 73 448 000 5 787 000 73 448 000 0
48. 1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 57 4 234 040 241 340 280 56 4 442 000 248 752 000 0 56 4 442 000 248 752 000 0
49. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 90 095 454 88 271 454 -1 120 000 88 271 454 0
50. 1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 62,07 2 376 000 147 478 320 53,65 2 430 000 130 369 500 -1 773 900 53,65 2 430 000 130 369 500 0
51. 1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 119 271 455 117 432 153 8 595 178 117 432 153 0
52. 1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása 507 285 144 495 127 285 36 195 -108 300 127 285 36 195 0
53. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
54. 1.3.2.15.1.1 alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000
55. 1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás 40 211 000 8 440 000 40 217 116 8 684 640 0 40 217 116 8 684 640 0
56. 9. számú melléklet összesen 10 440 000 10 684 640 0 10 684 640 0
57. Önkormányzati feladatok összesen: 1 107 620 434 1 308 107 573 84 187 362 1 308 107 573 0
58. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
59. 1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat 11,3 4 100 000 46 330 000 11,3 4 256 200 48 095 060 0 11,3 4 256 200 48 095 060 0
60. 1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás 16,8 3 650 000 61 320 000 16,8 3 828 555 64 319 724 0 16,8 3 828 555 64 319 724 0
61. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 58 927 705 58 927 705 58 927 705
62. 1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása 6 4 234 040 25 404 240 6 4 442 000 26 652 000 0 6 4 442 000 26 652 000 0
63. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 9 490 546 9 490 546 9 490 546
64. Támogató szolgáltatás
65. 1.3.2.14.1 alaptámogatás 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000
66. 1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás 3 300 2 800 9 240 000 3 300 2 888 9 530 400 0 3 300 2 888 9 530 400 0
67. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 213 712 491 220 015 435 0 220 015 435 0
68. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 321 332 925 1 528 123 008 84 187 362 1 528 123 008 0
69. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
70. 1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 58 053 2 170 125 975 010 58 053 2 206 128 064 918 0 58 053 2 206 128 064 918 0
71. 2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 62 600 000 62 600 000 62 600 000
72. 2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. 0 202 000 0 202 000 0
73. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 188 575 010 190 866 918 0 190 866 918 0
74. Működési célú költségvetési támogatások
75. 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás 0 750 000 000 0 750 000 000 0
76. Működési célú költségvetési támogatások összesen: 0 750 000 000 0 750 000 000 0
77. Elszámolásból származó bevételek 0 37 165 970 0 37 165 970 0
78. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
79. III.3.5. Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon 0 44 176 693 0 44 176 693 0
80. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen 0 44 176 693 0 44 176 693 0
81. Mindösszesen 3 102 737 010 4 975 432 147 76 108 742 4 975 432 147 0
82. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 798 219 893 0 798 219 893 0

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-banSor-
számRovatszámBevételek
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Javasolt
módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 400 020 005 1 202 552 958 1 202 552 958
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 192 809 070 1 222 546 600 1 222 546 600
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 321 332 925 1 528 123 008 1 528 123 008
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 188 575 010 190 866 918 190 866 918
6. B115 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 750 000 000 750 000 000
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 37 165 970 37 165 970
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 3 102 737 010 4 931 255 454 4 931 255 454
9. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 68 915 405 68 915 405
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 70 000 000 70 000 000 43 174 400
12. B160 02 1 Közfoglalkoztatottak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
13. B160 03 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 18 415 000
14. B160 04 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami 351 400 000 351 400 000 351 400 000
15. B160 05 2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 1 900 310 1 925 390
16. B160 06 2 Utcai szociális munka 0 0 8 311 000
17. B160 07 1 1879/2020. (XII.4) Korm.határozat - kulturális ágazat támogatása 0 60 000 000 60 000 000
18. B160 08 2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat 0 0 4 855 500
19. B160 09 2 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut. 0 0 17 090 171
20. B160 10 2 Mezőőri szolgálat 0 0 2 160 000
21. B160 11 1 Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása - NKA 0 56 597 943 56 597 943
22. B160 12 1 Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetés 0 0 25 000
23. B160 13 2 Nyári diákmunka 0 0 4 489 224
24. B160 14 2 Autómentes Nap 0 2 000 000 2 000 000
25. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 444 815 000 565 313 253 575 443 628
26. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 3 547 552 010 5 565 484 112 5 575 614 487
27. B210 01 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 44 176 693 44 176 693
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
29. B250 01 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 1 125 000 000
30. B250 02 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 37 750 000
31. B250 03 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 22 722 787 22 722 787 22 722 787
32. B250 04 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 48 631 897 48 631 897 48 631 897
33. B250 05 1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 260 207 220 260 207 220 260 207 220
34. B250 06 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 8 000 000 8 000 000 8 000 000
35. B250 07 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése 112 341 112 341 112 341
36. B250 08 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 643 150 000 643 150 000 0
37. B250 09 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 944 000 000 944 000 000 944 000 000
38. B250 10 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 241 521 000 241 521 000 241 521 000
39. B250 11 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 24 750 000 24 750 000 24 750 000
40. B250 12 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 337 585 565 337 585 565 337 585 565
41. B250 13 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 0 275 000 000 275 000 000
42. B250 14 2 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 0 0 0
43. B250 15 2 Zöld Busz demonstrációs mintaprojekt 0 56 000 000 0
44. B250 16 1 NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása 0 23 402 057 23 402 057
45. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 3 693 430 810 4 047 832 867 3 348 682 867
46. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 693 430 810 4 092 009 560 3 392 859 560
47. B340 00 Vagyoni tipusú adók
48. B340 01 2 Építményadó 1 270 000 000 1 270 000 000 1 243 926 434
49. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 370 000 000 370 000 000 374 646 988
50. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 640 000 000 1 640 000 000 1 618 573 422
51. B34 Vagyoni típusú adók 1 640 000 000 1 640 000 000 1 618 573 422
52. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
53. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó 2 100 000 000 3 436 000 000 3 585 575 236
54. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 2 100 000 000 3 436 000 000 3 585 575 236
55. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
56. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 93 000 000 93 000 000 70 216 792
57. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 93 000 000 93 000 000 70 216 792
58. B35 Termékek és szolgáltatások adói 2 193 000 000 3 529 000 000 3 655 792 028
59. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
60. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 300 000 300 000 300 000
61. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 14 874 711
62. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 32 742 353
63. B360 04 1 Talajterhelési díj 2 000 000 2 000 000 4 904 957
64. B360 05 1 Közterület foglalási díj 30 000 000 30 000 000 30 085 390
65. B360 06 2 Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 37 608
66. B360 07 2 Településkép-védelmi bírság 0 0 560 000
67. B360 08 2 Idegen bevételek (adó) 0 0 666 845
68. B360 09 1 Államigazgatási eljárási illeték 0 0 1 106 517
69. B360 10 2 Vállalkozók kommunális adója 0 0 50 000
70. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 54 800 000 54 800 000 85 328 381
71. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 3 887 800 000 5 223 800 000 5 359 693 831
72. Szolgáltatások ellenértéke
73. B402 01 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 1 200 000
74. B402 02 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
75. B402 03 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 000
76. B402 04 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 90 000 000
77. B402 05 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 15 240 000 15 240 000 15 240 000
78. B402 06 2 Parkolók bérleti díja 200 000 000 200 000 000 200 000 000
79. B402 07 2 Bérleti díjak 10 000 000 10 000 000 10 000 000
80. B402 08 1 Közterület foglalási díj (2020) 0 0 0
81. B402 09 2 Kéményseprő és egyéb szolg. bevétel 0 0 0
82. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 686 650 000 686 650 000 686 650 000
83. Továbbszámlázott szolgáltatás
84. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás 1 000 000 1 000 000 7 430 835
85. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 1 000 000 7 430 835
86. B404 Tulajdonosi bevételek
87. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 210 000 000 210 000 000 254 990 137
88. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 75 000 000 75 000 000 78 183 476
89. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 400 000 400 000 400 000
90. Tulajdonosi bevételek összesen: 285 400 000 285 400 000 333 573 613
91. B405 01 1 Diétás étkezés 500 000 500 000 859 875
92. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 209 124 000 209 124 000 209 124 000
93. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 166 845 984 166 845 984 247 620 273
94. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 42 691 230 144 850 567
95. B409 01 2 Árfolyamnyereség 0 0 132
96. B410 01 1 Kártérítés biztosítóktól 0 0 79 000
97. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 15 000 000 54 052 375 45 427 313
98. B411 02 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 1 000 000 1 000 000 12 296 966
99. B4 Működési bevételek összesen: 1 385 519 984 1 447 263 589 1 687 912 574
100. Immateriális javak értékesítése
101. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 000
102. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) 2 520 874 2 520 874 2 520 874
103. B510 032 2 Vezetékjog értékesítés 0 0 167 797
104. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 882 874 9 882 874 10 050 671
105. Ingatlanok értékesítése
106. B520 01 2 Épületek értékesítése 130 000 000 130 000 000 0
107. B520 02 2 Helyiségek értékesítése 2 000 000 2 000 000 200 080 095
108. B520 03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 160 000 000 160 000 000 329 985 752
109. B520 04 2 Telek értékesítés 1 300 000 1 300 000 33 997 715
110. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 293 300 000 293 300 000 564 063 562
111. B530 012 2 Egyéb gép, berendezés értékesítés 0 0 534 330
112. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 303 182 874 303 182 874 574 648 563
113. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
114. B650 01 2 Támogatás visszafizetések 0 0 3 016 462
115. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 3 016 462
116. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérítése 0 0 9 084 592
117. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
118. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
119. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 10 000 000 10 000 000 10 000 000
120. B750 03 2 Győri Egyházmegye támogatás visszautalás 0 50 000 000 50 000 000
121. B750 04 2 Zöld Busz demonstrációs mintaprojekt 0 0 56 000 000
122. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 11 000 000 61 000 000 117 000 000
123. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 11 000 000 61 000 000 126 084 592
124. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 12 828 485 678 16 692 740 135 16 719 830 069
125. B8 00 Finanszírozási bevétel
126. B812 01 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 3 230 359 055 10 611 920 000 15 188 490 963
127. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybevétele 12 835 929 468 13 065 217 574 13 065 217 574
128. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 156 038 276 160 792 193
129. Finanszírozási bevétel összesen: 16 066 288 523 23 833 175 850 28 414 500 730
130. Bevételek mindösszesen: 28 894 774 201 40 525 915 985 45 134 330 799

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-banSor-
számMegnevezés
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Javasolt
módosított előirányzat
A B C D E
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 4 352 809 050 5 018 543 752 4 991 367 488
2. 2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 192 651 948 193 601 948 195 376 093
3. 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 632 546 472 1 918 188 007 1 961 871 962
4. 2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 119 000 000 1 637 952 830 1 637 952 830
5. 2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 000 000 130 000 000 130 000 000
6. 2021. évi Önkormányzati fejlesztések 2 465 179 807 3 025 508 443 3 059 140 719
7. 2021. évi Önkormányzati felújítások 1 871 578 248 2 876 847 386 2 876 847 386
8. 2021.évi Terület és településfejlesztési program 5 432 348 563 5 745 775 580 5 104 812 905
9. 2021. évi Modern Városok Program 7 767 793 364 7 774 740 059 7 774 740 059
10. 2021. évi Önkormányzati általános támogatások 2 877 146 093 4 572 514 788 4 582 474 380
11. 2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások 84 500 000 69 500 000 69 500 000
12. 2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 172 500 000 232 500 000 232 500 000
13. 2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 25 000 000 6 721 228 276 11 934 042 193
14. 2021. évi Önkormányzati tartalékok 771 720 656 609 014 916 583 704 784
15. -ebből általános tartalék 100 000 000 329 013 329 013
16. Kiadások mindösszesen: 28 894 774 201 40 525 915 985 45 134 330 799

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Javasolt
módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 6 000 000 6 000 000 7 536 059
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 135 227 560 136 177 560 136 177 560
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000 1 800 000 1 800 000
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 143 027 560 143 977 560 145 513 619
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 10 000 000 10 000 000 10 000 000
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 10 000 000 10 000 000 10 000 000
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 12 784 200 12 784 200 12 784 200
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 12 784 200 12 784 200 12 784 200
16. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 166 811 760 167 761 760 169 297 819
17. Munkaadót terhelő járulékok
18. Általános közszolgáltatás
19. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 930 000 930 000 1 168 086
20. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 21 019 272 21 019 272 21 019 272
21. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 279 000 279 000 279 000
22. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 22 228 272 22 228 272 22 466 358
23. Gazdasági ügyek
24. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 1 350 000 1 350 000 1 350 000
25. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 1 350 000 1 350 000 1 350 000
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 0 2 06 01 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 155 000 155 000 155 000
28. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 155 000 155 000 155 000
29. Egészségügy
30. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 2 106 916 2 106 916 2 106 916
31. 0 2 07 Egészségügy összesen: 2 106 916 2 106 916 2 106 916
32. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 25 840 188 25 840 188 26 078 274
33. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 192 651 948 193 601 948 195 376 093
2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Javasolt
módosított előirányzat
34. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 182 487 948 183 437 948 183 437 948
35. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 10 164 000 10 164 000 11 938 145
36. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 192 651 948 193 601 948 195 376 093

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Javasolt
módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 40 000 000 34 000 000 34 000 000
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 275 000 000 292 000 000 292 000 000
5. 1 0 01 03 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 0 0 889 576
6. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 30 000 000 83 000 000 77 110 424
7. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 96 000 000 102 000 000 107 000 000
8. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000 10 624 121
9. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség 500 000 4 837 335 4 837 335
10. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 6 000 000 10 000 000 10 000 000
11. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 500 000
12. 1 0 01 09 K300 2 Piknik rendezvények 500 000 500 000 500 000
13. 1 0 01 10 K300 2 Autómentes Nap 1 000 000 3 000 000 3 000 000
14. 1 0 01 11 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
15. 1 0 01 12 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 20 000 000 20 000 000
16. 1 0 01 13 K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 30 000 000 30 000 000 29 865 000
17. 1 0 01 13 K512 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 0 0 135 000
18. 1 0 01 14 K100 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 0 2 842 728 2 842 728
19. 1 0 01 14 K300 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 10 000 000 8 105 972 8 105 972
20. 1 0 01 14 K600 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 0 1 384 300 1 384 300
21. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 521 500 000 604 170 335 604 794 456
22. Gazdasági ügyek
23. 1 0 04 01 K300 1 Közösségi közlekedés egyedi megrendelések 9 000 000 9 000 000 9 000 000
24. 1 0 04 02 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
25. 1 0 04 03 K300 2 Út és közműtervek készítése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
26. 1 0 04 04 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 180 000 000 180 000 000 180 000 000
27. 1 0 04 05 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 54 000 000 54 000 000 54 000 000
28. 1 0 04 06 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) 12 000 000 15 242 000 15 242 000
29. 1 0 04 07 K300 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
30. 1 0 04 08 K300 1 Parkolóház üzembehelyezés és üzemeltetés 0 20 000 000 20 000 000
31. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 266 000 000 289 242 000 289 242 000
32. Környezetvédelem
33. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 40 000 000 40 000 000 40 000 000
34. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 1 000 000
35. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
36. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 6 000 000 6 000 000 6 000 000
37. 1 0 05 05 K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 18 415 000
38. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 67 415 000 67 415 000 67 415 000
39. Lakásépítés és kommunális létesítmények
40. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 3 500 000 3 500 000 3 500 000
41. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 850 000
42. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
43. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal 30 000 000 48 874 430 48 874 430
44. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 6 429 830 6 492 398
45. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 4 500 000
46. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000 14 000 000
47. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000 1 500 000
48. 1 0 06 09 K100 2 Balf településrészi önkormányzat 0 901 922 901 922
49. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 1 000 000 398 078 398 078
50. 1 0 06 09 K600 2 Balf településrészi önkormányzat 0 0
51. 1 0 06 10 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 0 75 405
52. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 1 000 000 1 300 000 918 725
53. 1 0 06 10 K512 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 0 200 000
54. 1 0 06 10 K600 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 0 45 870
55. 1 0 06 10 K700 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 0 60 000
56. 1 0 06 11 K100 2 Jereván településrészi önkormányzat 0 60 354 133 210
57. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 2 119 880 2 359 526 2 286 670
58. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 2 000 000 2 300 000 2 300 000
59. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 24 130 000 24 130 000 35 560 000
60. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 4 000 000 4 000 000 4 000 000
61. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 40 000 000 49 000 000 32 788 077
62. 1 0 06 15 K600 2 Karácsonyi díszkivilágítás 0 0 16 211 923
63. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
64. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 2 400 000
65. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 10 000 000 10 000 000 10 000 000
66. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek 200 000 000 234 000 000 234 000 000
67. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 2 500 000 2 500 000 2 500 000
68. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 5 000 000 4 975 598
69. 1 0 06 21 K502 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 0 0 24 402
70. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok 6 317 592 6 317 592 6 317 592
71. 1 0 06 23 K300 1 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 000 000 5 000 000 5 000 000
72. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő ÁFA 209 124 000 209 124 000 228 864 898
73. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 660 130
74. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000 1 500 000
75. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 6 000 000 7 378 800
76. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 3 000 000 3 000 000 3 000 000
77. 1 0 06 28 K600 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 0 18 288 000 18 288 000
78. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 695 041 695 041
79. 1 0 06 29 K600 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 0 304 959 304 959
80. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 15 000 000 33 585 150 15 635 287
81. 1 0 06 30 K600 2 Műszaki ellenőri díjak 0 0 17 949 863
82. 1 0 06 31 K100 2 Japán tanár (dologi) 0 0 0
83. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 1 978 010 1 978 010
84. 1 0 06 31 K600 2 Japán tanár (beruházás) 0 21 990 21 990
85. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000 2 000 000
86. 1 0 06 33 K300 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése 3 700 000 3 700 000 3 700 000
87. 1 0 06 34 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
88. 1 0 06 35 K100 2 Polgármesteri keret 0 0 873 116
89. 1 0 06 35 K300 2 Polgármesteri keret 0 190 500 219 901
90. 1 0 06 35 K600 2 Polgármesteri keret 0 161 290 161 290
91. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 613 641 472 716 370 672 750 045 585
92. Egészségügy
93. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 6 250 000 6 250 000 6 250 000
94. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 45 000 000 44 858 014 44 703 266
95. 1 0 07 02 K600 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 0 141 986 296 734
96. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000 1 000 000
97. 1 0 07 Egészségügy összesen: 52 250 000 52 250 000 52 250 000
98. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
99. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
100. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
101. 1 0 08 03 K300 1 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 60 240 000 60 240 000 68 240 000
102. 1 0 08 04 K100 2 Egészséges városok rendezvényei 0 0 329 932
103. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 951 450 515 762
104. 1 0 08 04 K600 2 Egészséges városok rendezvényei 0 48 550 154 306
105. 1 0 08 05 K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 5 000 000 57 498 100 55 418 475
106. 1 0 08 05 K600 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 0 2 501 900 4 581 525
107. 1 0 08 06 K100 2 Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek 0 3 000 000 3 000 000
108. 1 0 08 06 K300 2 Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek 0 17 000 000 17 000 000
109. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 70 240 000 145 240 000 153 240 000
110. Oktatás
111. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 5 000 000 5 000 000 5 000 000
112. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
113. 1 0 09 03 K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 0 2 000 000 3 384 921
114. 1 0 09 Oktatás összesen: 7 000 000 9 000 000 10 384 921
115. Szociális védelem
116. 1 0 10 01 K300 1 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 5 000 000 5 000 000 5 000 000
117. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) 4 500 000 4 500 000 4 500 000
118. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 25 000 000 25 000 000 25 000 000
119. 1 0 10 Szociális védelem összesen: 34 500 000 34 500 000 34 500 000
120. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 632 546 472 1 918 188 007 1 961 871 962
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásaSor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Javasolt
módosított előirányzat
121. 1 0 K100 Személyi kiadások 0 6 805 004 8 156 313
122. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 600 546 472 1 803 530 028 1 814 785 063
123. 1 0 K502 Elvonások és befizetések 0 0 24 402
124. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 000 000 2 335 000
125. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 22 852 975 59 400 760
126. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 30 000 000 83 000 000 77 170 424
127. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 632 546 472 1 918 188 007 1 961 871 962
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Javasolt
módosított előirányzat
128. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 120 596 592 1 219 838 592 1 248 203 611
129. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 511 949 880 698 349 415 713 668 351
130. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
131. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 632 546 472 1 918 188 007 1 961 871 962

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Javasolt
módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 70 000 000 70 000 000 89 217 485
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 120 000 000 200 000 000 180 782 515
5. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 190 000 000 270 000 000 270 000 000
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 270 000 000 318 898 730 318 898 730
8. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 270 000 000 318 898 730 318 898 730
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. 260 000 000 320 000 000 320 000 000
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 30 000 000 30 000 000
12. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 290 000 000 350 000 000 350 000 000
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 750 000 000 938 898 730 938 898 730
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 20 000 000 20 000 000 20 000 000
17. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 20 000 000 20 000 000 20 000 000
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 20 000 000 22 054 101 22 054 101
20. 2 2 04 01 K700 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 0 59 999 999 59 999 999
21. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
22. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 21 500 000 83 554 100 83 554 100
23. Környezetvédelem
24. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 30 000 000 33 910 290 33 910 290
25. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 6 000 000 6 000 000 6 000 000
26. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 36 000 000 39 910 290 39 910 290
27. Lakásépítés és kommunális létesítmények
28. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
29. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágitás 180 000 000 280 000 000 280 000 000
30. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 10 000 000 10 000 000 10 000 000
31. 2 2 06 04 K100 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 0 868 976
32. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 100 000 000 244 314 772 238 119 236
33. 2 2 06 04 K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 105 537 3 074 723
34. 2 2 06 04 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 19 669 401 22 026 775
35. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 291 500 000 555 589 710 555 589 710
36. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 750 000 000 938 898 730 938 898 730
37. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 369 000 000 699 054 100 699 054 100
38. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 119 000 000 1 637 952 830 1 637 952 830
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Javasolt
módosított előirányzat
39. 2 K100 Személyi kiadások 0 0 868 976
40. 2 K300 Dologi kiadás 999 000 000 1 358 177 893 1 371 199 842
41. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 105 537 3 074 723
42. 2 K700 Felújítás (áfával) 120 000 000 279 669 400 262 809 289
43. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 119 000 000 1 637 952 830 1 637 952 830
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Javasolt
módosított előirányzat
44. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 861 500 000 1 136 363 120 1 155 580 605
45. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 257 500 000 501 589 710 482 372 225
46. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
47. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 119 000 000 1 637 952 830 1 637 952 830

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2021. évi javaslat
A B C D
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 120 000 000
3. 0 3 10 02 K400 2 Babakötvény 10 000 000
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 130 000 000
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 130 000 000
2021. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2021. évi javaslat
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 130 000 000
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0
9. 0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 130 000 000

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-banSor-
számRovat számaKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Javasolt
módosított előirányzat
A B C D E F
1. Általános közszolgáltatás
2. 3 2 01 01 K300 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 0 307895 307 895
3. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 41 030 800 74 722 905 74 722 905
4. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 41 030 800 75 030 800 75 030 800
5. Gazdasági ügyek
6. 3 2 04 01 K300 2 Lakossági út- és közműépítés 0 0 3 373 011
7. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 35 000 000 35 000 000 31 626 989
8. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 20 000 000 20 000 000 20 000 000
9. 3 2 04 03 K600 2 Járdaépítés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
10. 3 2 04 04 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 6 000 000 6 000 000 6 000 000
11. 3 2 04 05 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 10 000 000 10 000 000 10 000 000
12. 3 2 04 06 K300 2 Út- és közműtervek készítése 0 4 334 500 4 334 500
13. 3 2 04 06 K600 2 Út- és közműtervek készítése 10 000 000 6 065 423 6 065 423
14. 3 2 04 07 K600 2 Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
15. 3 2 04 08 K600 2 Balfi út -és csapadékcsatorna építés 10 000 000 90 000 000 90 000 000
16. 3 2 04 09 K600 2 Járdák akadálymentesítése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
17. 3 2 04 10 K600 2 Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés 8 000 000 8 000 000 8 000 000
18. 3 2 04 11 K300 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 0 1 270 000 1 270 000
19. 3 2 04 11 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 3 000 000 16 730 000 16 730 000
20. 3 2 04 12 K600 2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén 471 849 249 707 849 249 707 849 249
21. 3 2 04 13 K300 2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése 0 0 28 316 486
22. 3 2 04 13 K600 2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése 110 000 000 110 000 000 111 213 175
23. 3 2 04 14 K840 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése 4 100 000 4 100 000 4 100 000
24. 3 2 04 15 K100 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 0 0 119 937
25. 3 2 04 15 K300 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 0 31 000 000 31 000 000
26. 3 2 04 15 K600 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 0 25 000 000 24 880 063
27. 3 2 04 16 K600 2 Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) 0 80 000 000 80 000 000
28. 3 2 04 17 K600 2 Úttörő utcai út -és csapadékcsatorna építés 0 30 000 000 30 000 000
29. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 702 949 249 1 200 349 172 1 229 878 833
30. Környezetvédelem
31. 3 2 05 01 K300 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 0 14 350 255 14 350 255
32. 3 2 05 01 K600 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 262 821 004 248 470 749 227 421 608
33. 3 2 05 01 K700 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 0 0 21 049 141
34. 3 2 05 02 K600 2 Sopron-Görbehalom Csorga utca vízellátás és szennyvízelvezetés 16 065 646 16 065 646 16 065 646
35. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 278 886 650 278 886 650 278 886 650
36. Lakásépítés és kommunális létesítmények
37. 3 2 06 01 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 30 000 000 30 750 000 30 750 000
38. 3 2 06 02 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 10 000 000 10 000 000 10 000 000
39. 3 2 06 03 K300 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 0 0 328 527
40. 3 2 06 03 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 43 495 000 43 495 000 43 166 473
41. 3 2 06 04 K300 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 0 0 706 222
42. 3 2 06 04 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 16 000 000 16 000 000 15 293 778
43. 3 2 06 05 K300 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 0 22 664 875 22 664 875
44. 3 2 06 05 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 31 493 213 32 537 013 32 537 013
45. 3 2 06 05 K700 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 0