Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete

költségvetési alap létrehozásáról a koronavírus világjárvány káros hatásainak enyhítésére

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében kapott felhatalmazás alapján és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A koronavírus miatti járványügyi helyzet negatív gazdasági következményeinek enyhítése céljából a Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervet hirdetett. A Gazdaságvédelmi Akciótervben nyújtott támogatások kiegészítéseként Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata segíteni kívánja azokat a soproni székhelyű vállalkozásokat, intézményeket, civil szervezeteket, és soproni állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyeket, akiknek munkavégzését a veszélyhelyzet negatívan befolyásolja, illetve működésük a járványügyi helyzet miatt korlátozott vagy ellehetetlenült, és kérelmükben rászorultságukat indokolni tudják.

A támogatás elbírálása során figyelembe kell venni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU rendeletben foglalt de minimis elvet.

2. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. §-ban meghatározott cél megvalósítása érdekében a 2021. évi költségvetésben költségvetési alapot hoz létre 50 000 000,- Ft keretösszeggel.

(2) A költségvetési alap felhasználásáról a Gazdasági Bizottság javaslatára a polgármester jogosult dönteni. A polgármester indokolás nélkül meghozott döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

(3) Támogatásban részesülhet:

a) Sopron Megyei Jogú Város területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, akinek Sopron város területén fennálló munkaviszonyát a veszélyhelyzet negatívan befolyásolja, vagy a világjárvány negatív következményeinek hatására Sopron város területén lévő munkaviszonya megszűnt és álláskeresőnek minősül, vagy

b) Sopron Megyei Jogú Város területén bejegyzett székhelyű vállalkozás, intézmény, civil szervezet, és

c) nincs köztartozása, illetve a fennálló köztartozása a veszélyhelyzet ideje alatt keletkezett és a támogatás igénylésének célja, hogy a köztartozását rendezze.

(4) A támogatás mértéke:

a) természetes személy vonatkozásában egyszeri legfeljebb 100 000,- Ft,

b) jogi személy vonatkozásában egyszeri legfeljebb 500 000,- Ft.

3. § (1) A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

a) egy kérelem, amelyben a pályázó kifejti, hogy a koronavírus miatti járványügyi helyzet milyen negatív gazdasági következményekkel érintette,

b) a kérelemben foglaltak hitelt érdemlő igazolására szolgáló dokumentumok,

c) igazolás arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincsen, vagy fennálló köztartozása a veszélyhelyzet alatt keletkezett, és a támogatást ennek kifizetésére kéri,

d) természetes személy esetén a személyes adatok hitelt érdemlő igazolására szolgáló iratok fénymásolata,

e) jogi személy esetén a jogi személlyel kapcsolatos adatok hitelt érdemlő igazolására szolgáló dokumentumok,

f) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adataik kezeléséhez a pályázattal kapcsolatos eljárás során hozzájárulnak.

(2) A támogatás elbírálásához Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint a pályázat elbírálásának előkészítéséért felelős szerv további dokumentumok becsatolását kérheti.

4. § Az e rendeletben foglalt követelmények ellenőrzése érdekében a döntést hozó jogosult a pályázó érintettségét megalapozó személy nevének, születési helyének és idejének, valamint lakcímének a kezelésére.

5. § Jelen rendelet 2021. február 9. napján 12.30 órakor lép hatályba.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére