Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 6/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében kapott felhatalmazás alapján, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános és értelmező rendelkezések

1. § A rendelet célja azon helyi szabályok megalkotása, amelyek a közterületek közhasználati rendeltetésének biztosítása mellett szabályozzák a rendeltetéstől eltérő célú használatot is.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló - az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott - területre, valamint az egyéb olyan területre, amely szerződéssel - önkormányzati tulajdon esetén közgyűlési határozattal - közhasználat céljára került átadásra (a továbbiakban együtt: közterület),

b) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, illetve amely önkormányzati közterületet használ.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a kijelölt vásár- és piacterületekre (vásárcsarnok),

b) a fizető parkoló-rendszerrel érintett közterület-használatra, parkolás célú igénybevétel esetén,

c) a közterületek felbontására,

d) magasabb rendű jogszabály által közútkezelői nyilatkozattételi körbe sorolt ügyekre (pl.: útcsatlakozás létesítéséhez hozzájárulás stb.).

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontja szerinti, közhasználatra szolgáló, minden olyan, önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, beleértve az ingatlan-nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként nyilvántartott földrészlet közhasználatra szolgáló részét, valamint a közutakat és a fölötte lévő légteret a beépítés magasságáig;

2. közút: a gyalogosok és járművek közlekedésére szolgáló közterület;

3. járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elhatárolt - része;

4. közterület rendeltetésszerű használata: a közterület funkciójának megfelelő célú, bárki által történő, az Étv. 54. § (4) bekezdése szerinti használata;

5. a közterület rendeltetéstől eltérő használata: a 4. pont alá nem eső használat;

6. köztéri tárgy különösen: szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, kertészeti műtárgy, geodéziai jel, utcabútor, KRESZ-, utcanév-, házszám- és emléktábla, virágtartó, utcai hulladékgyűjtő;

7. rendezvény: külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás, tüntetés, alkalmi rendezvény;

8. üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak;

9. vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is;

10. kiemelt terület:

a) a Belvárosban a Várkerület - Ógabona tér - Petőfi tér - Széchenyi tér - Várkerület által határolt terület, ezen utcák mindkét oldala és a csatlakozó utcákba benyúlóan 20 m;

b) az Árpád utca mindkét oldala;

c) a Lőverek területéből a Kőfejtő út - Récényi út - belterületi határvonal (Ciklámen út) - Ojtozi fasor - Harkai út - Keresztúri út - Lőver krt. - Mikoviny utca - Honvéd út - Panoráma út - Deákkúti út - Lőver krt. - Hársfa sor - Ibolya út - Zerge utca - Nádormagaslati erdő déli határvonala által határolt terület;

11. hirdetés: valamely tény, körülmény közzététele reklámnak nem minősülő falragasz, szórólap, valamint választási hirdetmény és kampányanyag formájában;

12. építési munkaterület: építkezés céljára ideiglenesen átadott, kerítéssel elhatárolt közterület;

13. középület: állami, önkormányzati intézményi, önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, egyesületek, egyházak közfunkciót ellátó intézményei;

14. közintézmény: állami vagy önkormányzati feladatot ellátó költségvetési szerv vagy nonprofit társaság;

15. mozgatható megállító tábla: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 3. pontja szerinti gazdasági reklámot nem tartalmazó berendezés, amely legfeljebb 1 m2 nagyságú lehet tartószerkezettel együtt, és nincs a földbe, burkolatba, furatba, épített talapzatba stb. rögzítve;

16. homlokzat: az építmény közterülettel érintkező falának legnagyobb méretű, azonos síkban lévő felülete (kiugró, beugró részek, és nyílászárók nélkül);

17. zöldterület: minden olyan felület, amelyet döntő mértékben növényzet borít, függetlenül attól, hogy a település melyik funkcionális területi egységén (ipari-, lakó-, közlekedési terület stb.) belül helyezkedik el. A járda és úttest közötti területet a növényzet minőségétől függetlenül zöldfelületnek kell tekinteni.

2. A közterület rendeltetéstől eltérő célú használata

4. § (1) A közterületet rendeltetésszerűen - a díjfizetésre kijelölt várakozóhelyek kivételével - bárki térítésmentesen használhatja, rendeltetéstől eltérő célra e rendeletben foglaltak szerint lehet igénybe venni.

(2) A közterületet rendeltetéstől eltérően használni jelen rendelet hatálya alatt csak hatósági döntéssel meghozott, végleges közterület-használati engedély (a továbbiakban: közterület-használati engedély) valamint - amennyiben az díjköteles - az abban foglalt közterület-használati díj megfizetését igazoló irat birtokában lehetséges.

(3) A közterület-használati engedély nem mentesíti az igénybe vevőt a tevékenység folytatásához, létesítmény, berendezés, építmény, szerkezet elhelyezéséhez, üzemben tartásához szükséges hatósági és egyéb engedélyek/hozzájárulások - műemlékvédelmi területek, épületek esetén különös tekintettel a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulásának - beszerzési kötelezettsége alól.

(4) Közterület-használati engedély szükséges különösen az alábbi, közterületen megvalósuló igénybevételek esetében:

a) vendéglátó-ipari kerthelyiség, terasz létesítése céljából,

b) rendezvényekhez, kiállításokhoz, vásárokhoz kapcsolódó ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített, valamint a rendezvény helyszínéül szolgáló terület igénybevétele céljából, továbbá a szórakoztató és mutatványos tevékenység céljából,

c) mozgatható megállító tábla kihelyezése, árubemutatás céljából,

d) mozgó árusítás és mozgóbolt céljából,

e) építési munkával kapcsolatos létesítmények, berendezések elhelyezése céljából,

f) idényjellegű, alkalmi jellegű árusítás, szolgáltató tevékenység, árukirakodás, árusítás céljából (különösen ünnepekhez kapcsolódó árusítás, tevékenység).

(5) Közterület-használati engedély alapján a használatba vevő használati díj megfizetése mellett jogosult a közterület-használati engedélyben megjelölt közterületet az abban megjelölt célra, módon és időtartamban, a rendeltetésétől eltérő célra használni. A közterület rendeltetéstől eltérő használata csak olyan módon történhet, hogy az egyéb közterületek használatát ne zavarja.

(6) A közterület-használó köteles az elfoglalt közterület használata során a közterület fenntartásával, tisztántartásával kapcsolatos feladatokat elvégezni, valamint biztosítani a munkavédelmi és egyéb jogszabályi előírások betartását, a balesetveszély elkerülését.

3. A közterület-használati engedély iránti eljárás

5. § (1) A közterület-használati engedély iránti eljárás önkormányzati hatósági ügy, mely kérelemre indul. Az engedélyezéssel kapcsolatos elsőfokú eljárás Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének hatáskörébe tartozik, aki a hatáskör gyakorlása során a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint jár el.

(2) Közterület-használati engedély kiadását a jelen rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatvány benyújtásával kell kezdeményeznie annak, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni. A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 8 nappal kell benyújtani Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve.

(3) A kérelmezőnek, lebonyolítónak, (rész)tulajdonosnak, vagy a kivitelezőnek nem lehet közterület-használati díj vagy helyi adó tartozása és közterületet erre vonatkozó engedély nélkül nem használhat.

(4) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

6. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező és a közterület-használatért felelős személy nevét, valamint a formanyomtatvány szerinti adatait,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének (hrsz), módjának és mértékének pontos meghatározását (helyszínrajz, rajz, fotó),

d) amennyiben a kérelem erre irányul, a közterületen elhelyezni kívánt tárgy megnevezését, méretét, feliratát és az elhelyezés módját,

e) mellékletként a szakhatóságok hozzájárulását (szükség esetén).

(2) A közterület-használati kérelemhez csatolni kell:

a) jogi személy esetében: azonosító adatait igazoló dokumentumokat (kivonat a szervezet nyilvántartott adatairól, létesítő okirat, bírósági bejegyzés másolatának becsatolásával, lekérdezés a civil szervezetek jegyzékéből, cégjegyzékből), továbbá amennyiben nem a képviseletre jogosult jár el, akkor teljes bizonyító erejű meghatalmazást,

b) a közterületen folytatni kívánt engedélyköteles vagy bejelentés köteles tevékenység gyakorlására jogosító okirat hivatalos másolatát, adott tevékenység jogszerű végzését igazoló dokumentum, működési engedély, kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolatát,

c) mutatványos tevékenység esetén a berendezés műszaki alkalmasságának tanúsítását,

d) a jelen rendelet 4. mellékletében lehatárolt területek esetében a városi főépítész hozzájárulását tartalmazó szakvéleményt,

e) a város műemléki jelentőségű területei esetében az illetékes örökségvédelmi hatóság jóváhagyását tartalmazó dokumentumot.

(3) Az adatvédelemhez kapcsolódó tájékoztató az önkormányzat honlapján kerül közzétételre.

(4) Ha a közterület igénybevétele építési munka végzésével kapcsolatos (állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezés) a közterület-használat engedélyezését a munka kivitelezője, a megbízója (lebonyolítója) és a megvalósítandó létesítmény tulajdonosa is kérheti. A kérelemben a tulajdonosnak, a megbízónak (bonyolítónak) vagy a kivitelezőnek is szerepelnie kell. Mindezek egyetemlegesen felelnek az eredeti állapot visszaállításáért.

7. § (1) A közterület eltérő használata nagyságának meghatározásánál az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) árubemutatás esetén:

- közterületen az igénybe vett közterület/közút nagysága az eltérő használat nagysága;

- falon, rácson stb. történő árubemutatásnál a közterületre/közútra eső vetület nagysága adja a közterület/közút eltérő használatának a nagyságát;

c) szórólapok esetében a közterület használat mértékét a szórólapok darabszáma adja; a szórólap maximális mérete A/4 formátumú lehet;

d) egyéb esetben a létesítmény közterületre eső vízszintes vetületét kell figyelembe venni;

e) épület falára történő vetítésnél a közterület eltérő használatának a nagyságát a közterület tényleges igénybevétele (pl. vetítő, nézők elhelyezése stb.), valamint a vetített kép nagysága adja.

(2) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel - meghatározott időtartamra (legfeljebb egy évre) vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig (vendéglátó terasz, pavilon, lépcső stb. fennállásáig) - adható. Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára adható.

(3) A közterület-használati kérelem elbírálása során figyelembe kell venni:

a) az önkormányzat hatályos helyi építési szabályzatát, szabályozási tervét,

b) a városképi, műemlékvédelmi, közlekedési, közegészségügyi, kereskedelmi és turisztikai szempontokat.

8. § (1) A közterület-használati díj megállapításánál az 1. melléklet díjtételeit kell alkalmazni. Nem kell díjat fizetni e rendelet 9. §-ában meghatározott célú igénybevétel esetén.

(2) Várospolitikai érdekből a polgármester a díjfizetés mértékét megváltoztathatja vagy részletfizetést engedélyezhet.

(3) A közterület-használati díj megállapításánál a töredék négyzetmétert 1 m2 alatt teljes m2-ként, a továbbiakban pedig a kerekítés szabályai szerint, a töredék napot egész napként kell figyelembe venni.

(4) A közterület-használati díjat egy éven belüli igénybevétel esetén egy összegben előre, egy évnél hosszabb igénybevétel esetén évente, de legalább egy évre előre, egy összegben kell megfizetni.

(5) A közterület-használati engedély - az engedélyező döntése nélkül - másra át nem ruházható.

4. Díjmentesen történő közterület-használat

9. § (1) Közterület-használati engedéllyel, díjmentesen folytatható közterület-használat:

a) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetése terhére, az önkormányzat intézménye, gazdasági társasága által lebonyolított, vagy az önkormányzat támogatásával megvalósuló rendezvény, építési munka vagy bárminemű egyéb közterület-használat;

b) a közterület fölé benyúló, az építési szabályoknak megfelelő cégér, üzletenként 1 db cégfelirat (üzlet neve) és a homlokzattól mért 10 cm-en túl a közterület/közút fölé nem benyúló cégtábla elhelyezése;

c) a közterület fölé benyúló - az építési szabályoknak megfelelő - építményrész, szerkezeti elem, üzlethomlokzat (portál), védőtető, előtető, erkély, üzleti ernyőszerkezet, előlépcső, lépcső, ajtó-, ablakrács, korlát, a falra kihajtva rögzített nyílószárny stb. elhelyezése; valamint a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, amennyiben az árnyékoló berendezés reklámot nem tartalmaz;

d) az érintett közterület rendeltetéséhez, fenntartásához szükséges használat;

e) a közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű berendezés elhelyezése;

f) közterületen, illetőleg az alatt vagy felett lévő közművek fenntartása, hibaelhárítása érdekében végzett munka, fegyveres erők, rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervek, mentők, vízügyi szolgálat feladatának ellátása, köztisztasággal, környezetvédelemmel összefüggő tevékenység, közművek működéséhez szükséges közérdekű létesítmények, tárgyak elhelyezése;

g) szemétgyűjtő-edény gyűjtés idején túli, közterületen történő tárolása, mely - különös méltánylást érdemlő eset kivételével - akkor engedélyezhető díjmentesen, ha a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan a szemétgyűjtő edény tárolására műszakilag nem megfelelő. (Műszakilag megfelelő állapot: kapu alatt, folyosón, bejárati ajtó mögött, udvaron, lépcső előtt, mögött, garázsban stb., amennyiben a szemétgyűjtő-edény mellett legalább 0,9 m-es sáv biztosítja a mindennapi közlekedést.);

h) tömegközlekedéssel kapcsolatos várakozóhely elhelyezése;

i) rendezvényen kívül nyilvános illemhely elhelyezése (állandó, illetve mobil jellegű);

j) a fák és a zöldterületek védelmét szolgáló berendezés elhelyezése, ha az hirdetési (reklám) célt nem szolgál;

k) köztéri tárgy elhelyezése;

l) közcélú létesítmények, közművek elhelyezése, kivéve a kivitelezési munkák végzésének időtartama alatti közterület-használat;

m) jótékonysági célú rendezvény, ünnepség;

n) homlokzat felújítás 30 naptári napot meg nem haladó időszaka, öt évente;

o) tetőfelújítás 30 naptári napot meg nem haladó időszaka, ötévente.

(2) Az (1) bekezdés alatti területhasználathoz a közterület-használati engedély megléte a közterület-használat megkezdése előtt szükséges. A használat az engedély birtokában - az ebben foglalt feltételekkel - kezdhető meg, illetve folytatható.

5. Nem engedélyköteles közterület-használat

10. § (1) Nem kell közterület-használati engedély az alábbi esetekben:

a) közmű- vagy egyéb, hiba-elhárítási munka végzéséhez;

b) a fegyveres erők, rendvédelmi szervek, mentők, katasztrófavédelem, vízügyi szolgálat feladat-ellátásának mértékéig terjedő területhasználathoz;

c) a közvetlen életveszély elhárításához;

d) köztisztasági, környezetvédelmi, fenntartási munka végzéséhez;

e) tüzelő, egyéb ömlesztett anyag, bútor, háztartási felszerelés, konténer 72 óra időtartamot meg nem haladó tárolásához, illetve a terület költözési vagy lomtalanítási célú igénybevételéhez;

f) építőanyag, építéshez szükséges eszköz, szerkezet, bontásból származó anyag 72 óránál rövidebb időtartamú tárolásához;

g) a szemétgyűjtés idejére kihelyezett gyűjtőedény elhelyezéséhez.

(2) Az (1) bekezdés a)-f) pontja meghatározott esetekben az igénybe vevő a közterület-igénybevételről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán keresztül haladéktalanul tájékoztatni köteles az alábbi elektronikus címen: varosgazdalkodas@sopron-ph.hu.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti igénybevétel során közterület-bontás is történik, a közterületek bontásáról szóló helyi önkormányzati rendelet szabályai szerint kell eljárni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a közterület rendeltetéstől eltérő használata csak olyan módon történhet, hogy az egyéb közterületek használatát ne zavarja. Az igénybe vevő köteles az elfoglalt közterület használata során a közterület fenntartásával, tisztántartásával kapcsolatos feladatokat elvégezni, valamint biztosítani a munkavédelmi és egyéb jogszabályi előírások betartását, a balesetveszély elkerülését.

(5) Az azonnali beavatkozást igénylő esemény bekövetkezésétől számított 3 hónap eltelte után - amennyiben a hibaelhárítás, javítás, helyreállítás stb. nem történik meg vagy az igénybevétel befejezése után a közterület nem szabadul fel - a közterület-használat díját az igénybevétel megkezdésének időpontjáig visszamenőleg az igénybe vevőnek meg kell fizetnie.

6. A közterület-használat helyi feltételei

11. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használata a közterület rendeltetésszerű, biztonságos használatát nem akadályozhatja. Szórólap közúti jelzőlámpánál, gyalogos átkelőnél, illetve az úttesten piros lámpánál nem terjeszthető. Reklámtáblát tartó ember, ill. „szendvicsember” piros lámpánál a gyalogosátkelőn megállva reklámtevékenységet nem folytathat.

(2) A kérelmezőnek - szükség esetén - az építési munka végzésének időtartamára a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő kerítés, illetve a gyalogos forgalom biztonsága érdekében védőtetővel ellátott átjáró létesítését vállalnia kell.

(3) 25 kg feletti súlyú épületelemek közterületen - elmozdulás elleni biztosítás mellett - csak faalapon vagy raklapon helyezhetőek el.

(4) A közterületet kerekes sporteszközzel (gördeszkával, görkorcsolyával, rollerrel, BMX-kerékpárral stb.-vel) használni csak közlekedési célra, a közterületet rendeltetésszerűen használók akadályozása nélkül lehet. Ezen eszközökkel a közterületben, vagy annak létesítményeiben kárt okozni, azok állagát veszélyeztetni tilos.

(5) Közterületre 0,08 m-en túlnyúló lépcső, rámpa kialakítása tilos.

(6) 3,5 tonnát meghaladó, megengedett legnagyobb össztömegű jármű közterületen nem tárolható, erre közterület-használati engedély nem adható. Tárolásnak minősül, ha a jármű 1 óránál hosszabb ideig folyamatosan közterületen áll.

(7) A (6) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azokra az autóbuszokra, tehergépkocsikra, mezőgazdasági vontatókra, lassú járművekre és járműszerelvényekre is, amelyeket nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használnak.

(8) Vontató jármű nélküli pótkocsi, utánfutó és lakókocsi közterületen 24 órát meghaladóan nem tartható.

(9) Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon tilos sérült, üzemképtelen jármű tárolása, amennyiben a jármű közterületről látható és rontja a városképet.

(10) Hulladékgyűjtő-edény tárolására alkalmas létesítmény építése közterületen a városi főépítésszel egyeztetett módon (hely, kiviteli terv) történhet.

12. § (1) Üzletenként 1 db mozgatható megállító tábla helyezhető el, csak a hirdetett üzlet előtt, annak nyitvatartási ideje alatt. Földszinti utcafronttal nem rendelkező üzletek esetén épületenként (bejáratonként, udvaronként) az épület bejárata mellé legfeljebb 1 db mozgatható megállító tábla helyezhető el.

(2) Árut bemutatni csak az üzlet nyitvatartási ideje alatt lehet a közterületen, az érintett üzlet előtt, melyet záráskor a közterületről el kell távolítani. Árnyékoló szerkezet árubemutatásra nem használható fel.

(3) A használat során elhelyezendő tárgyak anyagának, formájának összhangban kell lennie a környezetben lévő létesítmények anyagával, formájával.

(4) A vendéglátó egységek kerthelyiségeiben vagy teraszán 9.00-22.00 között engedélyezhető a zeneszolgáltatás.

13. § (1) A Várkerület - Ógabona tér - Petőfi tér - Széchenyi tér által határolt Belváros területén csak az üzlettel rendelkezők, az üzletükkel érintkezően árusíthatják a kereskedelmi hatóság által nyilvántartott termékeiket, a szilveszteri cikkek, a vendéglátó teraszok és a szervezett rendezvények kivételével.

(2) Kiemelt területen árubemutatás céljára közterület csak az ingatlan homlokzatával érintkezően üzletenként legfeljebb 1 m2 alapterülettel és legfeljebb 2 m2 megjelenési felülettel vehető igénybe. Amennyiben az igénybevételre az előbbiek szerint nincsen mód, az árubemutatás a homlokzat szélességében más helyen is történhet. Árnyékoló szerkezet árubemutatásra nem használható fel.

(3) Kiemelt területen belül, közterületen bontott anyagot, törmeléket csak konténerben szabad tárolni.

14. § (1) A Fő tér használati előírását és területi lehatárolását jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Várkerület rendezvények idejére vonatkozó használati előírását és a területi lehatárolását jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A játszóterek használati rendjét jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza.

15. § (1) Nemdohányzó közterületnek minősülnek:

a) a Fő tér,

b) az Előkapu,

c) a Városház utca,

d) a Fegyvertár utca,

e) a Bünker János Rajnárd köz,

f) a Várfal sétány,

g) az Új utca,

h) a Templom utca,

i) a Kolostor utca,

j) a Liszt Ferenc utca,

k) a Petőfi tér,

l) a Színház utca,

m) a Hátsókapu,

n) az Orsolya tér,

o) a Szent György utca,

p) a Várkerület,

q) az Ógabona tér,

r) a Széchenyi tér.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képeznek:

a) az önkormányzat által dohányzásra kijelölt helyek,

b) a vendéglátó egységhez kapcsolódó, engedéllyel rendelkező közterületi teraszok,

c) az alkalmi rendezvény céljára jogszerűen igénybe vett közterületek, a rendezvény ideje alatt.

7. Kizárólagos parkolóhely-használati jogosultság üzletek esetében

16. § (1) Az a gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó, aki fizető parkolási rendszeren kívüli, működő üzlethelyisége előtt, közterületen kizárólagos parkolóhelyet kíván létesíteni, azt a közterület tulajdonosánál igényelheti. Az erre a célra kiadásra kerülő közterület-használati engedély legkésőbb az igénylés évének végéig szól; a következő évre vonatkozóan új kérelem benyújtása szükséges.

(2) *  A parkolóhely kizárólagos használatának adott évre szóló közterület-használati díja 160 000 Ft, melynek mértéke rövidebb időszakra arányosítva nem csökkenthető.

(3) A parkolóhely kizárólagos használatának feltételei:

a) az igénylő csak a díj befizetését követően jogosult a parkolóhely kizárólagos használatára,

b) a kizárólagos parkolóhely csak parkolási célra használható, kizárólag az igénylő ügyfelei számára,

c) a kizárólagosan használt parkolóhely parkolásgátlóval nem lezárható,

d) a kizárólagos parkolóhely megváltója köteles a „Megállni tilos, kivéve (engedélyes neve)” jelzés felfestéséről gondoskodni.

(4) A közterület-használati engedélytől eltérő igénybevétel esetén az engedély nélküli vagy attól eltérő igénybevétel szabályai megfelelően alkalmazandóak.

8. Filmforgatási célú közterület-használat

17. § Jelen rendeletben foglalt szabályokat a filmforgatási célú közterület-használat esetében az alábbi eltérésekkel, kiegészítő feltételekkel kell alkalmazni.

18. § A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltakon túl a kérelem benyújtásához forgatókönyv, látványterv benyújtása is szükséges, mely részletesen tartalmazza, hogy mit, hogyan, mikor és hol kívánnak a forgatás során a közterületen megvalósítani. Amennyiben a forgatás a közlekedésre nagymértékben kihat, forgalomtechnikai terv becsatolása is szükséges.

19. § Amennyiben a filmforgatás során jelentős közterület átalakítás várható, kérelmező már a helyszín keresése során köteles a közterület tulajdonost megkeresni és vele előzetes egyeztetést folytatni a közterület-használat helyi feltételeinek (pl. bontási, behajtási engedélyek kiadása, fizető parkoló eltérő használata, súlykorlátozás alóli felmentés engedélyezése stb.) megismerése érdekében, tekintettel arra, hogy a kapcsolódó eljárások szerinti, egyéb díjak megfizetése a közterület-használati díj megfizetése mellett ugyanúgy szükséges.

20. § (1) A filmforgatás díja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. melléklete szerinti díjtáblázat szerinti, azzal, hogy a díj forintban fizetendő.

(2) Díjfizetés alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló (különösen: oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú) filmalkotások esetén állapítható meg.

(3) Várospolitikai érdekből díjkedvezmény adható, melynek mértéke legfeljebb az (1) bekezdésben hivatkozott táblázat szerinti díj 50%-a lehet.

(4) Turisztikailag kiemelt területnek jelen rendelet 1. mellékletében szabályozott, kiemelt jelentőségű utak köre tekintendő, valamint a

a) város műemléki jelentőségű területei (MJT) és

b) a Lőverek jellegvédelmét szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározott városrész közterületei.

21. § Lakókörnyezetben 22.00 és 06.00 óra között kérelmező zajjal járó tevékenységet (különösen: építés, bontás) nem folytathat, valamint - éjszakai forgatást igénylő eseteken kívül - nem forgathat.

22. § A filmforgatás után a használt közterület eredeti állapotát helyre kell állítani (pormentesítés, víz, homok, sár, egyéb szennyeződések eltávolítása, lámpaleszerelés, különböző köztéri tárgyak elvitele ill. visszahelyezése stb.). Amennyiben nem jön létre az eredeti állapot, az önkormányzat a Sopron Holding Zrt. útján végezteti el a helyreállítási feladatot, egyúttal költségeit a kérelmező felé érvényesíti.

23. § Rendkívüli természeti esemény bekövetkezése, vagy a forgatást akadályozó, kérelmezőnek fel nem róható körülmény fennállása esetén a forgatás későbbi időpontjának meghatározása a kérelmező igényeinek alapulvételével, a kérelmező részéről történő azonnali - elektronikus és személyes vagy telefonos - jelzést követően, soron kívüli egyeztetésen történik.

24. § A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő, törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket (különösen: a hatósági szerződés záradékolását) és a jelen címben foglalt döntési jogköröket a polgármester gyakorolja.

9. A közterület-használati engedély megtagadásának esetei

25. § (1) Nem adható közterület-használati engedély:

a) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat,

b) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

c) a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokkal, kereskedelmi és turisztikai szempontokkal ellentétes,

d) utcai zenéléshez, kivéve a rendezvényhez kötődő zenélést.

(2) Közterületen ipari, termelő, gyártó vagy gépjármű-javítási tevékenységet folytatni tilos.

(3) Közterületen veszélyes anyagot elhelyezni, tárolni tilos.

10. A közterület-használati engedély megszűnése

26. § (1) A kérelmező kérésére a közterület-használati engedély visszavonható.

(2) A közterület-használati engedély visszavonható az önkormányzat részéről, ha

a) a közterületet eredeti céljára kívánja hasznosítani,

b) városi közösségi létesítményt kíván elhelyezni,

c) területfejlesztési, várospolitikai koncepció miatt,

d) az engedély kiadója bármilyen okból ellenvetéssel él.

(3) Amennyiben a (2) szerinti visszavonás határozott időtartamra kiadott közterület-használati engedélyt érint, az önkormányzat időarányosan visszatéríti a közterület-használati díjat.

(4) Az engedélyt azonnali hatállyal vissza lehet vonni, ha a használója a közterületet nem az engedélyben rögzített célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget.

(5) Ha az engedély visszavonásra kerül, a közterület használója köteles saját költségén az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani a megadott határidőn belül.

(6) Ha a közterület-használat a (4) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

11. A jogellenes közterület-használat következményei

27. § (1) Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, különösen az abban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére vagy az engedélyben meghatározott mértéket meghaladó alapterületben, időtartamban használ, köteles az útellenőr vagy a közterület-felügyelő felhívására közterület-használati kérelmet benyújtani vagy a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni és kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotát helyreállítani. E kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 5 napon belül nem tesz eleget.

(2) Abban az esetben, ha valaki közterületet engedély nélkül használ és egyébként a közterület-használat engedélyezhető lett volna, a felhívástól a jogellenes állapot megszüntetéséig terjedő időszakra a közterület-használati díj határozattal kerül megállapításra. A díj megállapítása során az 1. melléklet 3-szoros szorzóval számított díjtételét kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzat az eredeti állapotot - az erre irányuló útellenőri vagy közterület-felügyelői felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül - azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, jelentős közérdekből egyébként indokolt vagy a jogellenes állapot turisztikailag kiemelt területen valósult meg. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

12. A Közterület-felügyelet közreműködése

28. § (1) A Közterület-felügyelet - az útellenőr mellett - ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségét, különös tekintettel a következő bekezdésekben felsorolt esetekre, magatartásokra.

(2) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően forgalomból kivont, illetve lejárt műszaki engedélyes gépjármű, valamint az olyan jármű, amely állapotánál fogva a közúti közlekedésben nem tud részt venni, 30 napot meghaladó időtartamban közterületen nem tárolható. A fenti rendelkezések megszegésével tárolt járművet a Közterület-felügyelet vagy a közút kezelője - a tulajdonos költségére - eltávolíthatja.

(3) Zöldterületnek minősülő közterületre gépjárművel való ráhajtás, illetve a zöldterületen való várakozás tilos. Zöldterületre való ráhajtásnak, megállásnak, várakozásnak minősül, ha a gépjármű legalább egy kerékkel a zöldterületre hajt, megáll vagy várakozik.

(4) Zöldterületnek minősülő közterületen virágok leszedése, károsítása tilos.

(5) Közterületen szeszes italt fogyasztani - kivéve az alkalmi rendezvény céljára jogszerűen igénybe vett közterületen, a vendéglátó egységhez kapcsolódó teraszon, valamint szilveszter és újév napján történő fogyasztást - tilos.

(6) A kutya felügyeletével megbízott személy a jogszabály alapján fennálló kötelezettsége teljesítéséhez köteles az állat ürülékének közterületről történő eltávolítására alkalmas eszközt (nejlonzacskót stb.) magánál tartani és azt a közterület-felügyelő felhívására bemutatni.

(7) A kiemelt területen belül, közterületen bontott anyagot, törmeléket csak konténerben szabad tárolni. A 25 kg feletti súlyú épületelemek közterületen - elmozdulás elleni biztosítás mellett - csak faalapon vagy raklapon helyezhetők el.

13. A közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározása

29. § *  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat és azok szankcióit a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásáról és azok jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

14. Záró és átmeneti rendelkezések

30. § (1) * 

(2) Jelen rendelet 2021. március 1. napján 16 órakor lép hatályba. Rendelkezéseit a kihirdetést követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

(3) A jelen rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő közterület-használati ügyekben a használati díj önkormányzati hatósági eljárás keretében kerül kiszabásra.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 6/2021. (III. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

A közterület-használati díj mértéke

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján nem általános forgalmi adóköteles díjtétel

1. Közterület használati díjtételek

1.1. Az igénybevétel jellege és a közút kategóriája szerinti díj meghatározása

A B
Az igénybevétel jellege
1. A közút Sport, kulturális vásár, egyéb építési munkaterület
kategóriája rendezvény
(Ft/m2/nap)
(Ft/m2/nap) lakóépület
(Ft/m2/nap)
egyéb
(Ft/m2/nap)
2. Kiemelt jelentőségű út (2. pont szerinti felsorolás) 50 60 80 150
3. Egyéb közterület 30 50 50 80

1.2. A díj mértékét meghatározó további szempontok

A B
1. Figyelembe vehető további szempontok Szorzószám
2. belváros 2
3. járda, illetve út teljes szélességű lezárása 3-5
4. vendéglátó terasz 0,5
5. három napot meghaladó, engedély nélküli közterület használat 3

1.3. Szórólapozás díja: 10,00 Ft/db

1.4. A közterület használat minimális díja 2000,- Ft

2. Jelen rendelet alkalmazásában kiemelt jelentőségű út:

a) Ágfalvi út

b) Balfi út

c) Béke út

d) Bánfalvi út

e) Brennbergi út

f) Csengery utca

g) Deák tér (Csatkai Endre utca - Gyóni Géza utca között)

h) Erzsébet utca

i) Fapiac

j) Győri út (a kórház előtti szakasz kivételével)

k) Híd utca

l) József Attila utca

m) Kőrösi Csoma Sándor út

n) Kőszegi út

o) Lackner Kristóf utca

p) Lőver körút

q) Mártírok útja

r) Mátyás király utca

s) Ógabona tér

t) Petőfi tér nyugati oldala

u) Pozsonyi út

v) Storno Ferenc út

w) Széchenyi tér

x) Táncsics utca

y) Várkerület

2. melléklet a 6/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használati kérelem

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy csak olvashatóan kitöltött kérelem alapján van mód az eljárás megindítására.

1. A kérelmező neve:


A közterület-használat felelőse (ha a kérelmezőtől eltér):
2. Természetes személy esetén
születési hely, idő, anyja neve:

Jogi személy, egyéni vállalkozó esetén cégjegyzékszáma ill. adószáma:
3. Lakcíme vagy székhelye, telephelye:
4. Elektronikus levelezési címe:

Telefonszáma:
5. Az elfoglalni kívánt közterület pontos helye (út, utca, tér stb.), helyrajzi száma:
6. A közterületen elhelyezni kívánt tárgy megnevezése, az elhelyezés módja (mobil, függesztett, talajhoz rögzített):
7. Nagysága (m2):
8. A kért területfoglalás
kezdete:
(naptári napokban)
vége:
9. Üzlet (vendéglátás) esetén az üzlet kereskedelmi nyilvántartási száma:


10. A területhasználat módja (a kívánt rész aláhúzandó):
- vendéglátó-ipari kerthelyiség, terasz kialakítására

- építési munkával kapcsolatos létesítményekre, berendezésekre (állványzat stb.)

- idényjellegű, alkalmi jellegű árusításra, szolgáltató tevékenységre, árukirakodásra (pl. ünnepekhez kapcsolódó árusítás, tevékenység)

- a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet létesítésére

- árusító- és egyéb pavilon elhelyezésére

- tüzelő vagy egyéb tárgy rakodására és tárolására, ha ez a tevékenység a 72 óra időtartamot meghaladja
- mozgatható megállító tábla elhelyezésére

- kizárólagos parkoló létesítése üzletek esetében fizető parkolási övezeten kívül

- mozgó árusítás és mozgóbolt céljából

- rendezvényekhez, kiállításokhoz, vásárokhoz kapcsolódó ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített, valamint a rendezvény helyszínéül szolgáló terület céljából

- szórakoztató és mutatványos tevékenység céljából

- filmforgatásra

- jelen mellékletben felsorolt használati célok egyikébe sem sorolható igény
Az elhelyezni kívánt tárgyak megnevezése, részletesebb ismertetés (hátoldalon vázlatos helyszínrajz, mozgatható megállító tábla esetén a tábláról készült rajz, vagy fotó csatolandó!)


Jelen mellékletben felsorolt használati célok egyikébe sem sorolható igény esetén annak megnevezése:Fentiek alapján közterület-használati engedély kiadására vonatkozó eljárást kezdeményezek.

(Természetes személy kérelmező esetén:) Tudomásul veszem, hogy a kérelemben megjelölt személyes adataim kezelése az Önkormányzat honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően történik.

Sopron, 2021. ................................

P.H.
........................................................
aláírás
jogi személy esetén bélyegző

3. melléklet a 6/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A Fő tér használati előírása és lehatárolása

1. A Fő téren, a Városház utcában és az Új utcában elkészült új burkolatokba tilos lyukat fúrni, bármilyen rögzítő elemet a fugák közé beütni.

2. A rendezvény-sátrak, színpadok rögzítésére a fentiekben leírt burkolatba süllyesztett rögzítő elemek szolgálnak. A furatok lezárására szolgáló csavarok eltávolítását követően a furatba betekert rögzítő csavarokhoz köthetők ki a rögzítő kötelek, majd a bontást követően a furatok védelmére szolgáló csavarokat vissza kell helyezni.

3. A keménymészkőből készült növénykazettákat, lépcsőt, ülőpadokat tárolásra nem lehet használni, azokhoz bármit nekitámasztani, és kikötni nem szabad.

4. A Szentháromság szobor körül csak a kb. 3 méterre lévő új kő lépcsőig lehet rendezvény céljára, tárolásra igénybe venni a területet.

5. A Szentháromság szobor körüli lámpákat nem lehet letakarni, arra rápakolni.

6. A burkolat terhelhetősége 3,5 t, kivételes esetekben, külön engedéllyel ennél nagyobb gépjárművek is beközlekedhetnek meghatározott céllal.

7. Daruzás, munkagépek letalpalása esetén, a kockakő burkolaton alátét talpfa (keményfa) alkalmazása mellett van lehetőség. A lapburkolatokon és kiskockakő burkolaton (teraszok, fórom, szobor körüli burkolat) tilos a letalpalás.

8. Tüzet nem lehet gyújtani a kőburkolaton. Kemencesütő, grillezés vagy egyéb más esetekben a kipattanó szikra, lehulló égéstermék, kifröcsögő olaj, zsír felfogására alkalmas, nem gyúlékony, a tűztér elé helyezett legalább 1x1 m méretű, peremes vas vagy acéllemezt kell biztosítani. A kőburkolaton keletkezett olajos, zsíros szennyeződéseket zsíroldó tisztítószerekkel fel kell takarítani.

9. A virágkazetták növényzetének, a fák védelméről gondoskodni kell.

10. A rögzített utcabútorok megközelítését biztosítani kell (kivéve téli időszakban a kerékpár tárolók). Amennyiben a megközelítés nem biztosítható, - külön engedéllyel - gondoskodni kell a bútorok megfelelő védelméről, leszerelés esetén a szabályos tárolásáról és visszahelyezéséről.

11. A vízvételi hely igénybevétele során gondoskodni kell a vízvételi helyek kiépítéséről, a szivárgásmentes csatlakozások kialakításáról. Fagyos időben a vízvételi hely naponta történő leürítéséről, a vízóra lezárásáról. A rendezvények zárását követően a kiépített csatlakozások, vezetékek bontásáról, víztelenítésről és a vízóra lezárásáról gondoskodni kell.

12. A süllyeszthető villamos áramvételi aknák igénybevétele csak az aknák nyitókulcsának átadás-átvételét követően, a villanyóraállás rögzítését követően történhet meg. A rendezvényszervezőnek kell gondoskodnia a Polgármesteri Hivatal alagsorában lévő kapcsolószekrény áram alá helyezéséről, áramtalanításáról. A rendezvény befejeztével átadás-átvétel útján kerülhet vissza az aknák kulcsa a mérőóra állás rögzítésével.

13. A rendezvény alatt a rendezvény szervezőjének kell gondoskodni a Fő tér takarításáról. A síktalanításra kalcium-klorid, kő zúzalék, vagy ezekkel egyenértékű, a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő anyagot lehet használni. Gépi seprés a téren nem végezhető. Hótoló gép alkalmazható.

14. A rendezvények megkezdése előtt az árusok faházainak, a színpad és egyéb más berendezési tárgy elhelyezéséről helyszínrajzot kell készíteni.

15. A rendezvényekről minden esetben a Polgármesteri Hivatal Gondnokságát is értesíteni kell a hivatali épületek igénybevétele és a víz-, villanyvételi helyek ellenőrzése ügyében.

16. Jelölés, írás, festés alkalmazása tilos a burkolaton!

4. melléklet a 6/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A Várkerület használati előírása és lehatárolása rendezvények alkalmával

A Várkerületi közterek burkolata a felújítás során a megmaradó aszfalt útpályát kivéve térburkoló klinkertéglával, a parkolókban bazaltkockával, a gyalogos átkelőhelyekkel érintett területeken félbevágott bazaltkockával készült. A külső íven a kerékpárutat és a parkolósávot elválasztó gránitkőtömbökből álló szegélyek létesültek. A belső, páros oldalon a klinkertéglás sávokat, zöldsávokat és a parkolósávokat szintén gránitkő szegélyek osztják meg.

A klinkertégla burkolat 3-5 mm fúgái bazaltzúzalékkal, a parkoló sávok bazaltburkolatának 1,5-2 cm fúgái impregnált bazaltzúzalékkal, míg a vágott, felezett bazaltburkolatok esetében műgyantás bazaltzúzalékkal készültek a fúgák. A gránitszegélyek fugázása kőfugázó habarccsal történt.

A pályázati pénzek felhasználásával és jelentős önkormányzati forrásokból felújított Várkerület védelme érdekében a rendeltetésszerű használathoz az alábbi előírások betartását kérjük mind a felelős rendezvényszervezőktől, a munkálatokat irányítóktól, mind pedig a rendezvények résztvevőitől.

1. A burkolatokat megfúrni, mechanikai behatásnak kitenni tilos.

2. A rendezvények során elhelyezésre kerülő faházak, sátrak rögzítése a burkolathoz rögzítéssel nem lehetséges.

3. A Mária szobor előtti rendezvénytéren, a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályának engedélyével csak a mellékelt rajzon jelzett szervizúton lehet 7,5 t összsúlyú gépjárművel közlekedni, rakodni. Kivételes esetekben, külön engedéllyel ennél nagyobb gépjárművek is beközlekedhetnek meghatározott céllal.

4. A felújított Mária szoborhoz, a köztéri világítótestek kandellábereihez, közlekedési tábláihoz, újonnan ültetett fáihoz, annak kitámasztó karóihoz, utcabútorokhoz nekitámasztani, kikötni, vagy ott tárolni semmilyen tárgyat nem szabad.

5. Kirakodásra a füves, növénnyel telepített területeket és a szökőkutat, OTP előtti Pavilon épületet övező 5 méteres sávot tilos használni.

6. A burkolaton daruzásra, munkagépek letalpalására, legalább 0,5 m2 felületű teherelosztó alátét talpfa (keményfa) alkalmazása mellett van csak lehetőség.

7. A rendezvény alatt a rendezvény szervezőjének kell gondoskodni a Várkerület takarításáról.

8. A síktalanításra NaCl 3%-os oldat, bazaltkő zúzalék 2-4 mm szemnagyságban, vagy ezekkel egyenértékű, a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő anyag használható.

9. Vegyszeres tisztítás esetén csak a klinker anyagú burkolatokra kifejlesztett tisztítószerek alkalmazhatók. Klinkertégla olaj használata tilos. MgCl2 nem alkalmazható.

10. A rendezvények során, a burkolatokon keletkezett olajos, zsíros vagy egyéb más szennyeződéseket zsíroldó tisztítószerekkel fel kell takarítani, használata engedélyezett, MgCl2 nem alkalmazható. Egyéb vegyszerek nem használhatóak.

11. Tüzet nem lehet gyújtani a burkolatokon. Kemencesütő vagy egyéb más esetekben a kipattanó szikra, lehulló égéstermék elleni védelmet a tűztér elé elhelyezett legalább 1x1 m méretű vaslemezzel, vagy homokterítéssel kell biztosítani. Az olajjal történő sütés, grillezés esetén a kifröcsögő olaj, zsír felfogására alkalmas nem gyúlékony lemez, vaslemez, vagy homokterítés alkalmazandó.

12. Gépi seprés és hótoló gép (gumilappal) alkalmazható 3,5 t súlyig. A fúgákból kisöprött fugaanyagot pótolni kell.

13. Kézi hó eltakarítás esetén műanyag, fa, vagy gumi élű hótoló lapátok alkalmazhatóak.

14. Amennyiben a burkolat mechanikai igénybevétel során megsérül, vagy oly mértékben szennyeződik, hogy a tisztítást követően sem távolítható el, az érintett burkolat csak a burkolati elemek cseréjével hozható rendbe, annak bekerülési összegét meg kell téríteni az Önkormányzat részére.

15. A rögzített utcabútorok megközelítését biztosítani kell. Amennyiben a megközelítés nem biztosítható, - külön engedéllyel - gondoskodni kell a bútorok megfelelő védelméről.

16. A vízvételi hely igénybevétele során gondoskodni kell a vízvételi helyek kiépítéséről, a szivárgásmentes csatlakozások kialakításáról, védelméről. Fagyos időben a vízvételi hely naponta történő leürítéséről, a vízóra lezárásáról. A rendezvények zárását követően a kiépített csatlakozások, vezetékek bontásáról, víztelenítésről és a vízóra lezárásáról gondoskodni kell.

17. A rendezvények során az ideiglenes áramvételezésre külön engedélyt kell kérni.

18. A Mária szobor körül kialakított 4 db süllyesztett áramvételi aknában alakítható ki a szabványos elektromos csatlakozás, melynek védelméért a rendezvény szervezője felel.

19. A rendezvények megkezdése előtt az árusok faházainak, a színpad és egyéb más berendezési tárgy elhelyezéséről helyszínrajzot kell készíteni és azt be kell mutatni véleményezésre a Főépítésznek és jóvá kell hagyatni a Jegyzővel.

20. A rendezvény során felhasznált elektromos áram, és vízfogyasztás költségei a rendezvény szervezőjét terhelik.

5. melléklet a 6/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A játszóterek használati rendje

1. A játszótéri játszóeszközök, padok rendeltetésszerűen, díjmentesen használhatóak állapotuk veszélyeztetése nélkül. A játszótér használata során tekintettel kell lenni mások - különösen a közvetlen környezetben lakók - nyugalmának megőrzésére.

2. A játszóterek napkeltétől napnyugtáig használhatóak.

3. A játszótéri eszközöket az azoknak megfelelő életkorú gyerekek használhatják, amelyről a játszótéren kihelyezett tábla ad felvilágosítást.

4. A játszóterek felszereléseit a 6. életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag szülő (felügyeletre jogosult személy) felügyelete és felelőssége mellett használhatják.

5. A 6-14 éves gyermekek a játszóterek felszerelését szülői felügyelet nélkül, de a szülők felelőssége mellett használhatják.

6. A 14 éven felüliek csak azon játszótéri játszóeszközöket használhatják, amelyekhez korosztályos használat nincs kikötve.

7. A játszóteret használók maguk felelnek a szabályok megtartásáért; a játszótéri eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott károkért.

8. Iskolai és óvodai csoportos használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a baleset megelőzéséért.

9. A játszóterek területén (+5 m-es körzetben) dohányozni, alkoholt fogyasztani, közbotrányt okozni tilos.

10. A játszótérre kutyát, más állatot beengedni és bevinni tilos.

11. A játszótér területén tilos kerékpárral vagy más járművel áthaladni, vagy közlekedni.

12. A játszótereken hulladékot, szemetet az erre a célra kihelyezett hulladékgyűjtő eszközön kívül elhelyezni tilos.


  Vissza az oldal tetejére