Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásáról és azok jogkövetkezményeiről, valamint ezzel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Jelen rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását elmulasztó természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásként határoz meg.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályai betartásának elmulasztása miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény rendelkezései alkalmazandók.

(3) Aki a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását elmulasztja,

a) figyelmeztetéssel, vagy

b) természetes személy elkövető esetén 5.000-50.000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 5.000-500.000 forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy

c) természetes személy elkövető esetén 5.000-200.000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 5.000-2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal

sújtható.

(4) A közigazgatási hatósági eljárás megindítása, a közigazgatási vagy a helyszíni bírság kiszabása, a bírság megfizetése a közösségi együttélés alapvető szabályait sértőt nem mentesíti az elkövetett jogsértés miatti, a külön jogszabályban, egyedi hatósági határozatban előírt kötelezettsége teljesítése alól.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja. Az eljárás a közterület-felügyelő vagy más hatóság feljelentésére indul.

(6) A közterület-felügyelő által alkalmazható szankciók:

a) figyelmeztetés,

b) helyszíni bírság.

(7) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van.

(8) A közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni, az elsőfokú határozat véglegessé válása napjától számított 30 napon belül.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

1. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlan tulajdonos, aki a házszámtábla elhelyezéséről, folyamatos karbantartásáról, pótlásáról nem gondoskodik.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az a személy, aki az elhelyezett házszámtáblát

a) megrongálja,

b) beszennyezi,

c) szövegét megváltoztatja, vagy

d) a karbantartás időtartamát kivéve eltávolítja.

2. A város jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a „Sopron” név használatáról, a városi jelképekről és azok használatáról, valamint középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről szóló 10/2000. (III. 1.) önkormányzati rendeletében foglalt engedély nélküli felhasználás eseteit kivéve a város címerét, zászlaját, nevét engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő, vagy a város közösségét sértő módon felhasználja.

3. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 54/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésében foglalt időtartamon kívül avart vagy növényi (kerti) hulladékot nyílt téren éget, azt nem megfelelően kialakított tűzrakó helyen vagy telken végzi, vagy az égetendő kerti hulladék közé kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot kever,

b) ingatlantulajdonosként vagy az ingatlan használójaként a gyomnövények irtásáról nem gondoskodik,

c) a kirakat, ablak, kapu, cégtábla, reklámtábla rendszeres tisztításáról nem gondoskodik.

4. Közterületek használatával kapcsolatos magatartások

6. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a közterületet kerekes sporteszközzel - gördeszkával, görkorcsolyával, rollerrel, BMX kerékpárral - nem közlekedési célra a közterületet rendeltetésszerűen használók akadályozásával használ, a közterület állagát veszélyezteti,

b) a közterületre 0,08 m-en túlnyúló lépcsőt, rámpát épít,

c) 3,5 tonnát meghaladó, megengedett legnagyobb össztömegű járművet közterületen 1 óránál hosszabb ideig tárol,

d) vontató jármű nélküli pótkocsit, utánfutót és lakókocsit 24 órát meghaladóan közterületen tart,

e) saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon sérült, üzemképtelen járművet tárol olyan módon, hogy a jármű közterületről látható és rontja a városképet,

f) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően forgalomból kivont, illetve lejárt műszaki engedélyes gépjárművet, valamint olyan járművet, amely állapotánál fogva a közúti közlekedésben nem tud részt venni 30 napot meghaladóan közterületen tárol,

g) zöldterületnek minősülő közterületre gépjárművel legalább egy kerékkel ráhajt, megáll, várakozik,

h) zöldterületnek minősülő közterületen virágokat károsít, fákat és egyéb növényeket csonkít,

i) az eb felügyeletével megbízott személy nem tart magánál az állat ürülékének eltávolítására alkalmas eszközt,

j) a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-ában foglalt, az eb vezetésére vonatkozó szabályokat nem tartja be,

k) Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének a közterületek használatáról szóló 6/2021. (III. 1.) önkormányzati rendeletében meghatározott, játszóterekre vonatkozó használati rendet megszegi.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) kizárólagos parkolóhelyet engedély és díjfizetés nélkül létesít vagy használ,

b) kizárólagos parkolóhelyet jogosultság hiányában igénybe vesz,

c) kizárólagos parkolóhelyet nem parkolási célra használ,

d) kizárólagos parkolóhelyet parkolásgátlóval lezár,

e) kizárólagos parkolóhely megváltója a „Megállni tilos, kivéve engedélyes neve” jelzés felfestéséről nem gondoskodik.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) az utat engedély nélkül elzárja vagy megfelelő időben és módon nem állítja helyre,

b) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, ami a lefolyást akadályozza,

c) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt, vagy szétszórja azt,

d) az úton, az út alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,

e) az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás esetén a közterület felbontáshoz szükséges közterület-bontási engedély kiadását haladéktalanul nem kezdeményezi,

f) nem tartja be a közterület bontással kapcsolatos Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete 16. § (1)-(5) bekezdésében, 17. § (1)-(4) bekezdésében, 18. § (1), (2), (4), (5), (6) bekezdésében, és 19. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseit.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki gépjárművel

a) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendeletében meghatározott Övezet közterületein a páratlan oldalon várakozik,

b) a Fő téren, Orsolya téren és az Új utcában várakozik,

c) a Templom utca páros oldalán a 4. számú épület bejáratától a Bünker János Rajnárd közig terjedő, valamint a 12. számú épület bejáratától a 22. számú épületig terjedő útszakaszon nem két kerékkel a járdára állva várakozik és a gyalogosforgalmat akadályozza,

d) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendeletében meghatározott Szervizúton engedély nélkül, vagy engedéllyel, de nem rakodási célból várakozik, vagy a Szervizút használati rendjét nem tartja be.

III. Fejezet * 

7-25. § * 

IV. Fejezet

Hatályon kívül helyező és záró rendelkezések

26-29. § * 

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére