Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 41 607 189 244 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az 1. melléklet, részletesebb teljesítését az 1-4. és a 6. mellékletek rögzítik.

(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit a 2-4. mellékletek részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az 5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 65 372 279 Ft támogatás visszafizetés terheli.

3. § (1) A Közgyűlés a 2021. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 36 920 577 662 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 1-4. és 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 5 012 899 216 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 2 926 181 289 Ft,

ab) munkaadói járulékok 502 622 519 Ft,

ac) dologi kiadás 1 453 140 618 Ft,

ad) elvonások és befizetések 68 915 405 Ft,

ae) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 985 498 Ft,

af) beruházási kiadások 61 053 887 Ft,

a 2. mellékletek részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 375 026 816 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 809 800 740 Ft,

bb) munkaadói járulékok 135 403 096 Ft,

bc) dologi kiadás 324 578 792 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 764 890 Ft,

be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 49 103 392 Ft,

bf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 100 000 Ft,

bg) beruházási kiadások 54 275 906 Ft,

a 3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 35 333 452 651 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 174 964 913 Ft,

cb) munkaadói járulékok 23 493 953 Ft,

cc) dologi kiadás 4 817 049 705 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 103 668 924 Ft,

ce) elvonások és befizetések 800 750 815 Ft,

cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 526 102 314 Ft;

cg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 33 859 500 Ft,

ch) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 528 098 065 Ft,

ci) beruházási kiadások 7 391 271 872 Ft,

cj) felújítási kiadások 1 441 244 270 Ft,

ck) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 659 370 023 Ft,

cl) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök államháztartáson kívülre 5 000 000 Ft;

cm) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 123 489 000 Ft,

a 4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 160 304 614 Ft-tal a 8. melléklet részletezése szerint

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 529 648 002 Ft-tal a 9. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 1 245 711 269 Ft-tal a 10. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 103 668 924 Ft-tal a 11. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 1 579 992 417 Ft-tal a 12. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 1 473 163 053 Ft-tal a 13. melléklet részletezése szerint;

j) a 2021. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 2 181 099 163 Ft-tal a 14. melléklet részletezése szerint,

k) a Modern Városok Program teljesítését 6 245 508 621 Ft-tal a 15. melléklet részletezése szerint

l) az önkormányzati általános támogatásokat 3 978 517 349 Ft-tal a 16. melléklet részletezése szerint;

m) az önkormányzati pályázati támogatásokat 61 624 800 Ft-tal a 17. melléklet részletezése szerint;

n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 48 076 256 Ft-tal a 18. melléklet részletezése szerint,

o) a finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 11 925 337 162 Ft-tal a 19. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát a 2. és 3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet,

(2) Az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a 20. melléklet,

(3) Az önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet,

(4) Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a 21. melléklet,

(5) A pénzkészlet változását a 22. melléklet,

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a 23-24. melléklet,

(7) A többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a 25. melléklet,

(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a 26. melléklet,

(9) Az Önkormányzat saját bevételei 2021. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 27. melléklet,

(10) Az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet,

(11) Az Önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 29. melléklet,

(12) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi konszolidált beszámolóját a 30. melléklet,

(13) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 33. melléklet,

(14) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 34. melléklet,

(15) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a 35. melléklet,

(16) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 36. melléklet,

(17) Az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a 37. melléklet,

(18) Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a 38. melléklet,

(19) A 2021. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a 39. melléklet,

(20) Az eszközök elhasználódottsági fokát a 40. melléklet,

(21) Tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a 41. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési maradványt 4 686 611 582 Ft-tal jóváhagyja a 31. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 63 215 669 Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 81 945 670 Ft,

c) Önkormányzat 4 541 450 243 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a 32. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 31. és a 32. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2022. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.

6. § * 

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. május 26-án 14 óra 53 perckor lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

(2) A 6. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2021. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati
rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %
A B C D E F G
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 3 102 737 010 4 931 255 454 4 931 255 454 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 68 915 405 68 915 405 100,00%
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 708 450 000 1 031 407 458 1 009 945 897 97,92%
4. B300 Közhatalmi bevételek 3 887 800 000 5 360 378 831 5 358 357 869 99,96%
5. B400 Működési bevételek 2 373 733 335 2 660 009 595 2 612 552 420 98,22%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 3 116 462 3 116 462 0,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 072 720 345 14 055 083 205 13 984 143 507 99,50%
9. K100 Személyi juttatások 3 491 983 412 4 081 383 817 3 910 946 942 95,82%
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 671 778 808 741 625 460 661 519 568 89,20%
11. K300 Dologi kiadások 4 208 992 401 7 587 279 603 6 594 769 115 86,92%
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 000 000 131 925 390 105 433 814 79,92%
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 877 159 700 869 666 220 99,15%
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 352 682 860 598 467 566 576 191 204 96,28%
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 33 859 500 33 859 500 100,00%
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 433 500 000 2 797 257 200 2 528 198 065 90,38%
17. K513 Tartalékok 771 720 656 583 704 784 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 12 070 658 137 17 432 663 020 15 280 584 428 87,65%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 997 937 792 -3 377 579 815 -1 296 440 921 38,38%
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 44 176 693 44 176 693 100,00%
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0,00%
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 693 430 810 3 372 084 924 1 770 495 419 52,50%
23. B500 Felhalmozási bevételek 303 182 874 574 648 563 574 475 768 99,97%
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 9 084 592 9 084 592 0,00%
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 000 000 117 000 000 106 000 000 90,60%
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 4 007 613 684 4 116 994 772 2 504 232 472 60,83%
27. K600 Beruházások (áfával) 13 858 144 699 11 794 012 883 7 506 601 665 63,65%
28. K700 Felújítások (áfával) 4 041 460 935 4 617 874 244 1 441 244 270 31,21%
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 104 195 548 760 923 323 659 370 023 86,65%
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 47 579 523 5 000 000 10,51%
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 82 163 233 305 367 019 123 489 000 40,44%
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 18 085 964 415 17 525 756 992 9 735 704 958 55,55%
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -14 078 350 731 -13 408 762 220 -7 231 472 486 53,93%
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 14 080 334 029 18 172 077 977 16 488 375 979 90,73%
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 30 156 622 552 34 958 420 012 25 016 289 386 71,56%
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -16 076 288 523 -16 786 342 035 -8 527 913 407 50,80%
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0 0,00%
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0 0,00%
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0 0,00%
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 12 845 929 468 13 346 101 072 13 346 101 072 100,00%
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 3 230 359 055 15 349 283 156 11 772 712 193 76,70%
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 16 076 288 523 28 695 384 228 25 118 813 265 87,54%
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 11 909 042 193 11 904 288 276 99,96%
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 0 11 909 042 193 11 904 288 276 99,96%
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 16 076 288 523 16 786 342 035 13 214 524 989 78,72%
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) 30 156 622 552 46 867 462 205 36 920 577 662 78,78%
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) 30 156 622 552 46 867 462 205 41 607 189 244 88,78%

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények költségvetésének 2021. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként, valamint létszám adatai

adatok Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati
rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 263 635 000 395 095 288 395 095 288 100,00%
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0,00%
5. Működési bevételek B400 976 713 351 912 174 749 911 317 882 99,91%
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 100 000 100 000 100,00%
8. Működési bevételek összesen: 1 240 348 351 1 307 370 037 1 306 513 170 99,93%
9. Személyi juttatások K100 2 478 585 458 2 931 806 022 2 926 181 289 99,81%
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 460 633 982 506 658 816 502 622 519 99,20%
11. Dologi kiadások K300 1 208 815 229 1 507 915 860 1 453 140 618 96,37%
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
13. Elvonások és befizetések K502 0 68 915 405 68 915 405 100,00%
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 10 000 000 1 000 000 985 498 98,55%
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
17. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: 4 158 034 669 5 016 296 103 4 951 845 329 98,72%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 917 686 318 -3 708 926 066 -3 645 332 159 98,29%
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 23 402 057 23 402 057 100,00%
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 23 402 057 23 402 057 100,00%
26. Beruházások (áfával) K600 31 780 000 70 713 400 61 053 887 86,34%
27. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
31. Felhalmozási kiadások összesen: 31 780 000 70 713 400 61 053 887 86,34%
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -31 780 000 -47 311 343 -37 651 830 79,58%
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 240 348 351 1 330 772 094 1 329 915 227 99,94%
34. Költségvetési kiadások összesen: 4 189 814 669 5 087 009 503 5 012 899 216 98,54%
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 949 466 318 -3 756 237 409 -3 682 983 989 98,05%
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 489 004 514 2 629 906 774 2 624 560 991 99,80%
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 450 461 804 967 696 534 963 004 566 99,52%
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 939 466 318 3 597 603 308 3 587 565 557 99,72%
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 10 000 000 158 634 101 158 634 101 100,00%
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
41. Finanszírozási bevételek összesen: 2 949 466 318 3 756 237 409 3 746 199 658 99,73%
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 949 466 318 3 756 237 409 3 746 199 658 99,73%
46. Tárgyévi kiadások összesen: 4 189 814 669 5 087 009 503 5 012 899 216 98,54%
47. Tárgyévi bevételek összesen: 4 189 814 669 5 087 009 503 5 076 114 885 99,79%
Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendeleteTeljesítés
Teljesítés %
A B C D E F G
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0,00%
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 36 849 966 26 770 671 26 770 671 100,00%
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 36 849 966 26 770 671 26 770 671 100,00%
56. Személyi juttatások K100 341 049 616 450 441 411 449 716 047 99,84%
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 61 388 931 80 630 021 80 473 124 99,81%
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 100 415 079 96 554 074 96,15%
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502 0 654 999 654 999 100,00%
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 489 470 492 632 141 510 627 398 244 99,25%
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -452 620 526 -605 370 839 -600 627 573 99,22%
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 4 171 851 3 684 508 88,32%
74. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 4 171 851 3 684 508 88,32%
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -4 171 851 -3 684 508 88,32%
80. Költségvetési bevételek összesen: 36 849 966 26 770 671 26 770 671 100,00%
81. Költségvetési kiadások összesen: 490 740 492 636 313 361 631 082 752 99,18%
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -453 890 526 -609 542 690 -604 312 081 99,14%
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 429 604 300 436 515 190 436 515 190 100,00%
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 24 286 226 166 432 113 165 540 905 99,46%
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 453 890 526 602 947 303 602 056 095 99,85%
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 6 595 387 6 595 387 100,00%
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 453 890 526 609 542 690 608 651 482 99,85%
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 453 890 526 609 542 690 608 651 482 99,85%
93. Tárgyévi kiadások összesen: 490 740 492 636 313 361 631 082 752 99,18%
94. Tárgyévi bevételek összesen: 490 740 492 636 313 361 635 422 153 99,86%
Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendeleteTeljesítés
Teljesítés %
A B C D E F G
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 258 135 000 317 886 500 317 886 500 100,00%
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 309 348 450 315 041 923 314 831 741 99,93%
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 100 000 100 000 100,00%
102. Működési bevételek összesen: 567 483 450 633 028 423 632 818 241 99,97%
103. Személyi juttatások K100 787 572 836 1 006 393 147 1 005 792 663 99,94%
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 140 844 229 167 084 909 166 653 758 99,74%
105. Dologi kiadások K300 320 906 552 534 639 293 525 782 492 98,34%
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502 0 14 365 188 14 365 188 100,00%
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 249 323 617 1 722 482 537 1 712 594 101 99,43%
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -681 840 167 -1 089 454 114 -1 079 775 860 99,11%
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
120. Beruházások (áfával) K600 23 890 000 30 309 015 28 158 855 92,91%
121. Felújítások (áfával) K700
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
125. Felhalmozási kiadások összesen: 23 890 000 30 309 015 28 158 855 92,91%
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -23 890 000 -30 309 015 -28 158 855 92,91%
127. Költségvetési bevételek összesen: 567 483 450 633 028 423 632 818 241 99,97%
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 273 213 617 1 752 791 552 1 740 752 956 99,31%
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -705 730 167 -1 119 763 129 -1 107 934 715 98,94%
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 464 063 164 585 039 881 585 039 881 100,00%
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 241 667 003 503 851 990 503 248 626 99,88%
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 705 730 167 1 088 891 871 1 088 288 507 99,94%
133. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 30 871 258 30 871 258 100,00%
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 705 730 167 1 119 763 129 1 119 159 765 99,95%
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 705 730 167 1 119 763 129 1 119 159 765 99,95%
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 273 213 617 1 752 791 552 1 740 752 956 99,31%
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 273 213 617 1 752 791 552 1 751 978 006 99,95%
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendeleteTeljesítés
Teljesítés %
A B C D E F G
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 19 036 208 24 037 290 24 037 290 100,00%
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
149. Működési bevételek összesen: 19 036 208 24 037 290 24 037 290 100,00%
150. Személyi juttatások K100 341 412 279 364 353 473 364 353 473 100,00%
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 882 456 66 226 557 65 827 501 99,40%
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 91 219 358 88 928 329 97,49%
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502 0 66 328 66 328 100,00%
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 486 125 919 521 865 716 519 175 631 99,48%
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -467 089 711 -497 828 426 -495 138 341 99,46%
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 2 270 000 2 073 190 91,33%
168. Felújítások (áfával) K700 0 0 0,00%
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 2 270 000 2 073 190 91,33%
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -2 270 000 -2 073 190 91,33%
174. Költségvetési bevételek összesen: 19 036 208 24 037 290 24 037 290 100,00%
175. Költségvetési kiadások összesen: 487 395 919 524 135 716 521 248 821 99,45%
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -468 359 711 -500 098 426 -497 211 531 99,42%
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 445 129 250 452 374 729 452 374 729 100,00%
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 23 230 461 41 097 139 40 941 038 99,62%
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 468 359 711 493 471 868 493 315 767 99,97%
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 6 626 558 6 626 558 100,00%
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 468 359 711 500 098 426 499 942 325 99,97%
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 468 359 711 500 098 426 499 942 325 99,97%
187. Tárgyévi kiadások összesen: 487 395 919 524 135 716 521 248 821 99,45%
188. Tárgyévi bevételek összesen: 487 395 919 524 135 716 523 979 615 99,97%
Hermann Alice Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendeleteTeljesítés
Teljesítés %
A B C D E F G
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 21 106 547 21 291 945 21 291 945 100,00%
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 21 106 547 21 291 945 21 291 945 100,00%
197. Személyi juttatások K100 325 283 032 343 828 539 343 219 999 99,82%
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 62 208 292 62 935 711 61 265 358 97,35%
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 111 407 294 111 097 973 99,72%
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502 0 221 561 221 561 100,00%
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 485 803 047 518 393 105 515 804 891 99,50%
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -464 696 500 -497 101 160 -494 512 946 99,48%
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 6 913 263 6 264 186 90,61%
215. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 6 913 263 6 264 186 90,61%
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -6 913 263 -6 264 186 90,61%
221. Költségvetési bevételek összesen: 21 106 547 21 291 945 21 291 945 100,00%
222. Költségvetési kiadások összesen: 487 073 047 525 306 368 522 069 077 99,38%
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -465 966 500 -504 014 423 -500 777 132 99,36%
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 465 966 500 478 737 678 478 737 678 100,00%
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 10 082 144 9 251 928 91,77%
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 465 966 500 488 819 822 487 989 606 99,83%
227. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 15 194 601 15 194 601 100,00%
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 465 966 500 504 014 423 503 184 207 99,84%
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 465 966 500 504 014 423 503 184 207 99,84%
234. Tárgyévi kiadások összesen: 487 073 047 525 306 368 522 069 077 99,38%
235. Tárgyévi bevételek összesen: 487 073 047 525 306 368 524 476 152 99,84%
Trefort Téri Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendeleteTeljesítés
Teljesítés %
A B C D E F G
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 18 085 633 14 605 860 14 605 860 100,00%
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 18 085 633 14 605 860 14 605 860 100,00%
244. Személyi juttatások K100 229 394 853 255 103 680 254 699 752 99,84%
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 44 478 971 45 617 029 45 245 198 99,18%
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 82 944 923 82 884 490 99,93%
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502 0 330 321 330 321 100,00%
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 349 403 014 383 995 953 383 159 761 99,78%
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -331 317 381 -369 390 093 -368 553 901 99,77%
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 6 676 947 1 576 947 23,62%
262. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 6 676 947 1 576 947 23,62%
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -6 676 947 -1 576 947 23,62%
268. Költségvetési bevételek összesen: 18 085 633 14 605 860 14 605 860 100,00%
269. Költségvetési kiadások összesen: 350 673 014 390 672 900 384 736 708 98,48%
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -332 587 381 -376 067 040 -370 130 848 98,42%
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 330 713 320 338 895 624 338 895 624 100,00%
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 1 874 061 30 012 360 30 012 360 100,00%
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 332 587 381 368 907 984 368 907 984 100,00%
274. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 7 159 056 7 159 056 100,00%
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 332 587 381 376 067 040 376 067 040 100,00%
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 332 587 381 376 067 040 376 067 040 100,00%
281. Tárgyévi kiadások összesen: 350 673 014 390 672 900 384 736 708 98,48%
282. Tárgyévi bevételek összesen: 350 673 014 390 672 900 390 672 900 100,00%
Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendeleteTeljesítés
Teljesítés %
A B C D E F G
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 3 000 000 3 000 000 100,00%
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 2 500 000 2 500 000 1 840 615 73,62%
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 2 500 000 5 500 000 4 840 615 88,01%
291. Személyi juttatások K100 79 039 191 76 007 344 74 095 010 97,48%
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 13 692 773 11 822 725 11 424 598 96,63%
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 47 910 173 42 555 986 88,82%
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502 0 819 379 819 379 100,00%
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 132 773 964 136 559 621 128 894 973 94,39%
301. Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege -130 273 964 -131 059 621 -124 054 358 94,65%
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
308. Beruházások (áfával) K600 270 000 2 194 600 2 100 863 95,73%
309. Felújítások (áfával) K700
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 270 000 2 194 600 2 100 863 95,73%
314. Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege -270 000 -2 194 600 -2 100 863 95,73%
315. Költségvetési bevételek összesen: 2 500 000 5 500 000 4 840 615 88,01%
316. Költségvetési kiadások összesen: 133 043 964 138 754 221 130 995 836 94,41%
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -130 543 964 -133 254 221 -126 155 221 94,67%
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 125 975 010 128 266 918 122 921 135 95,83%
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 4 568 954 868 954 0,00%
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 130 543 964 129 135 872 122 921 135 95,19%
321. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 4 118 349 4 118 349 100,00%
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 130 543 964 133 254 221 127 039 484 95,34%
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 130 543 964 133 254 221 127 039 484 95,34%
328. Tárgyévi kiadások összesen: 133 043 964 138 754 221 130 995 836 94,41%
329. Tárgyévi bevételek összesen: 133 043 964 138 754 221 131 880 099 95,05%
Soproni Múzeum 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendeleteTeljesítés
Teljesítés %
A B C D E F G
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 66 337 440 66 337 440 100,00%
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 72 500 000 106 110 250 106 110 250 100,00%
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 72 500 000 172 447 690 172 447 690 100,00%
338. Személyi juttatások K100 130 921 944 173 496 818 173 496 818 100,00%
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 565 950 26 007 881 25 997 450 99,96%
340. Dologi kiadások K300 60 000 000 164 475 547 142 311 197 86,52%
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502 0 2 114 327 2 114 327 100,00%
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 10 000 000 1 000 000 985 498 98,55%
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 224 487 894 367 094 573 344 905 290 93,96%
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -151 987 894 -194 646 883 -172 457 600 88,60%
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 23 402 057 23 402 057 100,00%
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 23 402 057 23 402 057 100,00%
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 16 556 406 15 848 867 95,73%
356. Felújítások (áfával) K700 0 0 0,00%
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 16 556 406 15 848 867 95,73%
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 6 845 651 7 553 190 110,34%
362. Költségvetési bevételek összesen: 72 500 000 195 849 747 195 849 747 100,00%
363. Költségvetési kiadások összesen: 225 757 894 383 650 979 360 754 157 94,03%
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -153 257 894 -187 801 232 -164 904 410 87,81%
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 62 600 000 62 600 000 62 600 000 100,00%
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 80 657 894 97 205 129 96 803 409 99,59%
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 143 257 894 159 805 129 159 403 409 99,75%
368. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 10 000 000 27 996 103 27 996 103 100,00%
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 153 257 894 187 801 232 187 399 512 99,79%
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 153 257 894 187 801 232 187 399 512 99,79%
375. Tárgyévi kiadások összesen: 225 757 894 383 650 979 360 754 157 94,03%
376. Tárgyévi bevételek összesen: 225 757 894 383 650 979 383 249 259 99,90%
Központi Gyermekkonyha 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendeleteTeljesítés
Teljesítés %
A B C D E F G
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 497 286 547 401 816 810 401 829 510 100,00%
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 497 286 547 401 816 810 401 829 510 100,00%
385. Személyi juttatások K100 197 755 312 217 877 236 216 503 153 99,37%
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 41 598 420 39 514 026 38 915 575 98,49%
387. Dologi kiadások K300 441 615 785 367 934 881 356 867 946 96,99%
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502 0 49 028 348 49 028 348 100,00%
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 680 969 517 674 354 491 661 315 022 98,07%
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -183 682 970 -272 537 681 -259 485 512 95,21%
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
402. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 895 153 70,48%
403. Felújítások (áfával) K700
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 895 153 70,48%
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -895 153 70,48%
409. Költségvetési bevételek összesen: 497 286 547 401 816 810 401 829 510 100,00%
410. Költségvetési kiadások összesen: 682 239 517 675 624 491 662 210 175 98,01%
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -184 952 970 -273 807 681 -260 380 665 95,10%
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 164 952 970 147 476 754 147 476 754 100,00%
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 20 000 000 68 911 601 67 971 196 98,64%
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 184 952 970 216 388 355 215 447 950 99,57%
415. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 57 419 326 57 419 326 100,00%
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 184 952 970 273 807 681 272 867 276 99,66%
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 184 952 970 273 807 681 272 867 276 99,66%
422. Tárgyévi kiadások összesen: 682 239 517 675 624 491 662 210 175 98,01%
423. Tárgyévi bevételek összesen: 682 239 517 675 624 491 674 696 786 99,86%
Intézmények Könyvelési Szerve 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendeleteTeljesítés
Teljesítés %
A B C D E F G
424. Önkormányzatok működési támogatásai B110
425. Elvonások és befizetések bevételei B120
426. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 5 500 000 7 871 348 7 871 348 100,00%
427. Közhatalmi bevételek B300
428. Működési bevételek B400 0 0,00%
429. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
430. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
431. Működési bevételek összesen: 5 500 000 7 871 348 7 871 348 100,00%
432. Személyi juttatások K100 46 156 395 44 304 374 44 304 374 100,00%
433. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 6 973 960 6 819 957 6 819 957 100,00%
434. Dologi kiadások K300 6 546 850 6 969 312 6 158 131 88,36%
435. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
436. Elvonások és befizetések K502 0 1 314 954 1 314 954 100,00%
437. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
438. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
439. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
440. Tartalékok K513
441. Működési kiadások összesen: 59 677 205 59 408 597 58 597 416 98,63%
442. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -54 177 205 -51 537 249 -50 726 068 98,43%
443. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
444. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
445. Felhalmozási bevételek B500
446. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
447. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
448. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
449. Beruházások (áfával) K600 351 318 451 318 128,46%
450. Felújítások (áfával) K700
451. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
452. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
453. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
454. Felhalmozási kiadások összesen: 0 351 318 451 318 128,46%
455. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -351 318 -451 318 128,46%
456. Költségvetési bevételek összesen: 5 500 000 7 871 348 7 871 348 100,00%
457. Költségvetési kiadások összesen: 59 677 205 59 759 915 59 048 734 98,81%
458. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) -54 177 205 -51 888 567 -51 177 386 98,63%
459. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161
460. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 54 177 205 49 235 104 49 235 104 100,00%
461. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 54 177 205 49 235 104 49 235 104 100,00%
462. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 2 653 463 2 653 463 100,00%
463. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
464. Finanszírozási bevételek összesen: 54 177 205 51 888 567 51 888 567 100,00%
465. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
466. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
467. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
468. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) 54 177 205 51 888 567 51 888 567 100,00%
469. Tárgyévi kiadások összesen: 59 677 205 59 759 915 59 048 734 98,81%
470. Tárgyévi bevételek összesen: 59 677 205 59 759 915 59 759 915 100,00%
Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendeleteTeljesítés
Teljesítés %
A B C D E F G
471. Szociális szervek
472. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 123,00 123,00 100,00%
473. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 216,00 80,30%
474. Szociális szervek összesen: 386,00 392,00 339,00 86,48%
475. Alapfokú oktatási szervek
476. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 96,00 98,21%
477. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,00 99,47%
478. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 70,00 100,72%
479. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 259,00 99,33%
480. Kulturális szervek
481. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 22,00 88,00%
482. Soproni Múzeum 55,00 63,00 57,00 90,48%
483. Kulturális szervek összesen: 80,00 88,00 79,00 89,77%
484. Igazgatási szervek
485. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00 76,00 80,85%
486. Intézmények Könyvelési Szerve 10,00 10,00 10,00 100,00%
487. Igazgatási szervek összesen: 104,00 104,00 86,00 82,69%
488. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 830,75 844,75 763,00 90,32%

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének 2021. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban


Sor-
számRovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 60 868 542 60 868 542 100,00%
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 685 000 685 000 100,00%
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 11 500 000 59 922 272 59 922 272 100,00%
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 500 000 121 475 814 121 475 814 100,00%
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 846 586 194 942 337 650 809 800 740 85,94%
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185 304 638 204 443 123 135 403 096 66,23%
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 358 630 700 379 780 648 324 578 792 85,46%
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 925 390 1 764 890 91,66%
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 49 103 392 49 103 392 100,00%
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 100 000 50,00%
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 390 721 532 1 577 790 203 1 320 750 910 83,71%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 379 221 532 -1 456 314 389 -1 199 275 096 82,35%
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 0 11 811 0,00%
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 0 11 811 0,00%
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 30 184 200 55 762 188 54 275 906 97,33%
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 3 937 000 0 0,00%
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 34 121 200 59 699 188 54 275 906 90,92%
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -34 121 200 -59 699 188 -54 264 095 90,90%
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 11 500 000 121 475 814 121 487 625 100,01%
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 424 842 732 1 637 489 391 1 375 026 816 83,97%
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 413 342 732 -1 516 013 577 -1 253 539 191 82,69%
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 400 020 005 731 702 350 731 702 350 100,00%
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 013 322 727 662 061 830 481 533 114 72,73%
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 413 342 732 1 393 764 180 1 213 235 464 87,05%
39. 0 4 01 01 B813 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 122 249 397 122 249 397 100,00%
40. 0 4 01 01 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 413 342 732 1 516 013 577 1 335 484 861 88,09%
42. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43. Különböző finanszírozási kiadások
44. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 413 342 732 1 516 013 577 1 335 484 861 88,09%
46. Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) 1 424 842 732 1 637 489 391 1 375 026 816 83,97%
47. Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) 1 424 842 732 1 637 489 391 1 456 972 486 88,98%
48. Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 160 166 141 84,94%

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat költségvetésének 2021. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban


Sor-
szám


Rovat-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 3 102 737 010 4 931 255 454 4 931 255 454 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 68 915 405 68 915 405 100,00%
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 444 815 000 575 443 628 553 982 067 96,27%
4. B300 Közhatalmi bevételek 3 887 800 000 5 359 693 831 5 357 672 869 99,96%
5. B400 Működési bevételek 1 385 519 984 1 687 912 574 1 641 312 266 97,24%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 3 016 462 3 016 462 100,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 8 820 871 994 12 626 237 354 12 556 154 523 99,44%
9. K100 Személyi juttatások 166 811 760 207 240 145 174 964 913 84,43%
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 840 188 30 523 521 23 493 953 76,97%
11. K300 Dologi kiadások 2 641 546 472 5 699 583 095 4 817 049 705 84,52%
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 000 000 130 000 000 103 668 924 79,75%
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 808 244 295 800 750 815 99,07%
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 682 860 548 364 174 526 102 314 95,94%
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 33 859 500 33 859 500 100,00%
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 433 300 000 2 797 057 200 2 528 098 065 90,38%
17. K513 Tartalékok 771 720 656 583 704 784 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 6 521 901 936 10 838 576 714 9 007 988 189 83,11%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 2 298 970 058 1 787 660 640 3 548 166 334 198,48%
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 44 176 693 44 176 693 100,00%
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0,00%
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 693 430 810 3 348 682 867 1 747 093 362 52,17%
23. B500 Felhalmozási bevételek 303 182 874 574 648 563 574 463 957 99,97%
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 9 084 592 9 084 592 100,00%
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 000 000 117 000 000 106 000 000 90,60%
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 4 007 613 684 4 093 592 715 2 480 818 604 60,60%
27. K600 Beruházások (áfával) 13 796 180 499 11 667 537 295 7 391 271 872 63,35%
28. K700 Felújítások (áfával) 4 037 523 935 4 613 937 244 1 441 244 270 31,24%
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 104 195 548 760 923 323 659 370 023 86,65%
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 47 579 523 5 000 000 10,51%
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 82 163 233 305 367 019 123 489 000 40,44%
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 18 020 063 215 17 395 344 404 9 620 375 165 55,30%
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -14 012 449 531 -13 301 751 689 -7 139 556 561 53,67%
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 12 828 485 678 16 719 830 069 15 036 973 127 89,93%
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 24 541 965 151 28 233 921 118 18 628 363 354 65,98%
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -11 713 479 473 -11 514 091 049 -3 591 390 227 31,19%
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. B813 Költségvetési maradvány igénybe vétele 12 835 929 468 13 065 217 574 13 065 217 574 100,00%
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 3 230 359 055 15 349 283 156 11 772 712 193 76,70%
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 16 066 288 523 28 414 500 730 24 837 929 767 87,41%
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 4 352 809 050 4 991 367 488 4 800 801 021 96,18%
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 11 909 042 193 11 904 288 276 99,96%
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 4 352 809 050 16 900 409 681 16 705 089 297 98,84%
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(43-46)
11 713 479 473 11 514 091 049 8 132 840 470 70,63%
47. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) 28 894 774 201 45 134 330 799 35 333 452 651 78,29%
48. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) 28 894 774 201 45 134 330 799 39 874 902 894 88,35%
Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma


Sor-
számMEGNEVEZÉS
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
49. Választott tisztségviselők 47,00 47,00 46,00 97,87%
50. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 0,00 0,00%
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00 100,00%
52. Közfoglalkoztatottak 10,00 10,00 1,00 10,00%
53. Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók 4,00 4,00 1,00 25,00%
54. Önkormányzat összesen: 65,00 65,00 49,00 75,38%

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Állami támogatás elszámolása

adatok Ft-ban


Sorszám


Feladat megnevezése
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
2021. évi elszámolás

Többlet-
támogatás /

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
visszafizetési kötelezettség
A B C D E F G H I J K L
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 132,88 5 475 000 727 518 000 132,88 5 492 000 729 776 960 132,88 5 492 000 729 776 960 0
3. 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás 0 -327 497 995 0 0 0 0
4. 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2 392,10 25 200 60 280 920 2 392,10 25 200 60 280 920 2 392,10 25 200 60 280 920
5. 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -60 280 920 0 0
6. 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása 154 089 500 154 089 500 154 089 500
7. 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -154 089 500 0 0
8. 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930
9. 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 0 0
10. 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása 96 542 698 98 596 798 98 596 798 0
11. 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása -96 542 698 0 0
12. 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 053 2700 156 743 100 58 053 2700 156 743 100 58 053 2700 156 743 100
13. 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -156 743 100 0 0
14. 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 365 2550 930 750 365 2550 930 750 365 2550 930 750
15. 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -930 750 0 0
16. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 798 219 893 0 0
17. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 400 020 005 1 202 552 958 1 202 552 958 0
18. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
19. 1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 146,5 4 861 500 712 209 750 144,2 4 861 500 701 028 300 144,2 4 861 500 701 028 300 0
20. 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 2 919 000 280 224 000 96,0 3 318 000 318 528 000 96,0 3 318 000 318 528 000 0
21. 1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 4 861 500 4 861 500 1,0 4 861 500 4 861 500 1,0 4 861 500 4 861 500 0
22. 1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás 1600,3 97 400 155 869 220 1570,3 97 400 152 947 220 1570,7 97 400 152 986 180 38 960
23. 1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 45 432 000 19 440 000 44 432 000 19 008 000 44 432 000 19 008 000 0
24. 1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 7 1 611 000 11 277 000 7 1 611 000 11 277 000 7 1 611 000 11 277 000 0
25. 1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 0 7 396 000 2 772 000 7 396 000 2 772 000 0
26. 1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 0 2 1 476 750 2 953 500 2 1 476 750 2 953 500 0
27. 1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék 11 811 600 8 927 600 11,3 811 600 9 171 080 0 811 600 0 -9 171 080
1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék 0 0 11,3 622 000 7 028 600 7 028 600
28. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 192 809 070 1 222 546 600 1 220 443 080 -2 103 520
29. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
30. Önkormányzati feladatok
31. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 210 272 407 210 272 407 0
32. 1.3.2.3.1 szociális étkeztetés 298 66 360 19 775 280 341 67 570 23 041 370 354 67 570 23 919 780 878 410
33. 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés 6 25 000 150 000 6 25 000 150 000 5 25 000 125 000 -25 000
34. 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás 77 363 000 27 951 000 88 378 110 33 273 680 86 378 110 32 517 460 -756 220
35. 1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása 25 217 000 5 425 000 21 224 190 4 707 990 25 224 190 5 604 750 896 760
36. 1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 19 732 000 13 908 000 19 755 880 14 361 720 19 755 880 14 361 720 0
37. 1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása 9 732 000 6 588 000 9 746 546 6 718 914 8 746 546 5 972 368 -746 546
38. 1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 27 375 000 10 125 000 23 382 150 8 789 450 24 382 150 9 171 600 382 150
39. 1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 7 225 000 1 575 000 8 229 290 1 834 320 7 229 290 1 605 030 -229 290
40. 1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása 27 251 100 6 779 700 25 258 300 6 457 500 23 258 300 5 940 900 -516 600
41. 1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása 10 601 350 6 013 500 10 618 280 6 182 800 9 618 280 5 564 520 -618 280
42. 1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen 23 601 350 13 831 050 23 618 280 14 220 440 23 618 280 14 220 440 0
43. 1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 1 10 065 900 10 065 900 1 10 065 900 10 065 900 1 10 065 900 10 065 900 0
44. 1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás 1 309 140 309 140 1 309 140 309 140 0
45. 1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 19,4 5 100 000 98 940 000 19,9 5 100 000 101 490 000 20,2 5 100 000 103 020 000 1 530 000
46. 1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 45,3 4 260 000 192 978 000 46,3 4 260 000 197 238 000 47,0 4 260 000 200 220 000 2 982 000
47. 1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás 84 745 000 73 448 000 73 448 000 0
48. 1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 57 4 234 040 241 340 280 56 4 442 000 248 752 000 49 4 442 000 217 658 000 -31 094 000
49. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 90 095 454 88 271 454 88 271 454 0
50. 1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 62,07 2 376 000 147 478 320 53,65 2 430 000 130 369 500 53,04 2 430 000 128 887 200 -1 482 300
51. 1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 119 271 455 117 432 153 117 432 153 0
52. 1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása 507 285 144 495 127 285 36 195 222 285 63 270 27 075
53. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
54. 1.3.2.15.1.1 alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000
55. 1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás 40 211 000 8 440 000 40 217 116 8 684 640 40 217 116 8 684 640 0
56. 9. számú melléklet összesen 10 440 000 10 684 640 10 684 640 0
57. Önkormányzati feladatok összesen: 1 107 620 434 1 308 107 573 1 279 335 732 -28 771 841
58. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
59. 1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat 11,3 4 100 000 46 330 000 11,3 4 256 200 48 095 060 11,3 4 256 200 48 095 060 0
60. 1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás 16,8 3 650 000 61 320 000 16,8 3 828 555 64 319 724 16,8 3 828 555 64 319 724 0
61. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 58 927 705 58 927 705 58 927 705
62. 1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása 6 4 234 040 25 404 240 6 4 442 000 26 652 000 4 4 442 000 17 768 000 -8 884 000
63. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 9 490 546 9 490 546 9 490 546
64. Támogató szolgáltatás
65. 1.3.2.14.1 alaptámogatás 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000
66. 1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás 3 300 2 800 9 240 000 3 300 2 888 9 530 400 3 300 2 888 9 530 400 0
67. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 213 712 491 220 015 435 211 131 435 -8 884 000
68. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 321 332 925 1 528 123 008 1 490 467 167 -37 655 841
69. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
70. 1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 58 053 2 170 125 975 010 58 053 2 206 128 064 918 58 053 2 206 128 064 918 -25 612 918
71. 2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 62 600 000 62 600 000 62 600 000
72. 2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. 0 202 000 202 000 0
73. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 188 575 010 190 866 918 190 866 918 -25 612 918
74. Működési célú költségvetési támogatások
75. 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás 0 750 000 000 750 000 000 0
76. Működési célú költségvetési támogatások összesen: 0 750 000 000 750 000 000 0
77. Elszámolásból származó bevételek 0 37 165 970 37 165 970 0
78. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
79. III.3.5. Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon 0 44 176 693 44 176 693 0
80. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen 0 44 176 693 44 176 693 0
81. Mindösszesen 3 102 737 010 4 975 432 147 4 935 672 786 -65 372 279
82. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 798 219 893 798 219 893 0

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámBevételek
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 400 020 005 1 202 552 958 1 202 552 958 100,00%
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 192 809 070 1 222 546 600 1 222 546 600 100,00%
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 321 332 925 1 528 123 008 1 528 123 008 100,00%
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 188 575 010 190 866 918 190 866 918 100,00%
6. B115 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 750 000 000 750 000 000 100,00%
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 37 165 970 37 165 970 100,00%
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 3 102 737 010 4 931 255 454 4 931 255 454 100,00%
9. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 68 915 405 68 915 405 100,00%
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 70 000 000 43 174 400 43 174 400 100,00%
12. B160 02 1 Közfoglalkoztatottak 5 000 000 5 000 000 1 953 439 39,07%
13. B160 03 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 0 0,00%
14. B160 04 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami 351 400 000 351 400 000 351 400 000 100,00%
15. B160 05 2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 1 925 390 1 925 390 100,00%
16. B160 06 2 Utcai szociális munka 0 8 311 000 8 311 000 100,00%
17. B160 07 1 1879/2020. (XII.4) Korm.határozat - kulturális ágazat támogatása 0 60 000 000 60 000 000 100,00%
18. B160 08 2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat 0 4 855 500 4 855 500 100,00%
19. B160 09 2 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut. 0 17 090 171 17 090 171 100,00%
20. B160 10 2 Mezőőri szolgálat 0 2 160 000 2 160 000 100,00%
21. B160 11 1 Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása - NKA 0 56 597 943 56 597 943 100,00%
22. B160 12 1 Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetés 0 25 000 25 000 100,00%
23. B160 13 2 Nyári diákmunka 0 4 489 224 4 489 224 100,00%
24. B160 14 2 Autómentes Nap 0 2 000 000 2 000 000 100,00%
25. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 444 815 000 575 443 628 553 982 067 96,27%
26. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 3 547 552 010 5 575 614 487 5 554 152 926 99,62%
27. B210 01 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 44 176 693 44 176 693 100,00%
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
29. B250 01 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 338 843 531 30,12%
30. B250 02 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 0 0,00%
31. B250 03 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 22 722 787 22 722 787 0 0,00%
32. B250 04 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 48 631 897 48 631 897 45 951 897 94,49%
33. B250 05 1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 260 207 220 260 207 220 256 922 935 98,74%
34. B250 06 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 8 000 000 8 000 000 7 999 940 100,00%
35. B250 07 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése 112 341 112 341 0 0,00%
36. B250 08 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 643 150 000 0 0 0,00%
37. B250 09 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 944 000 000 944 000 000 477 000 000 50,53%
38. B250 10 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 241 521 000 241 521 000 241 521 000 100,00%
39. B250 11 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 24 750 000 24 750 000 17 750 000 71,72%
40. B250 12 1 ” A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 337 585 565 337 585 565 337 585 565 100,00%
41. B250 13 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 0 275 000 000 0 0,00%
42. B250 14 2 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 0 0 116 437 0,00%
43. B250 16 1 NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása 0 23 402 057 23 402 057 100,00%
44. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 3 693 430 810 3 348 682 867 1 747 093 362 52,17%
45. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 693 430 810 3 392 859 560 1 791 270 055 52,80%
46. B340 00 Vagyoni típusú adók
47. B340 01 2 Építményadó 1 270 000 000 1 243 926 434 1 243 926 434 100,00%
48. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 370 000 000 374 646 988 374 646 988 100,00%
49. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 640 000 000 1 618 573 422 1 618 573 422 100,00%
50. B34 Vagyoni típusú adók 1 640 000 000 1 618 573 422 1 618 573 422 100,00%
51. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
52. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó 2 100 000 000 3 585 575 236 3 585 575 236 100,00%
53. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 2 100 000 000 3 585 575 236 3 585 575 236 100,00%
54. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
55. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 93 000 000 70 216 792 70 216 792 100,00%
56. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 93 000 000 70 216 792 70 216 792 100,00%
57. B35 Termékek és szolgáltatások adói 2 193 000 000 3 655 792 028 3 655 792 028 100,00%
58. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
59. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 300 000 300 000 120 000 40,00%
60. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 14 874 711 14 874 711 100,00%
61. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 32 742 353 32 736 353 99,98%
62. B360 04 1 Talajterhelési díj 2 000 000 4 904 957 4 904 957 100,00%
63. B360 05 1 Közterület foglalási díj 30 000 000 30 085 390 30 085 390 100,00%
64. B360 06 2 Egyéb közhatalmi bevételek 0 37 608 26 008 69,16%
65. B360 07 2 Településkép-védelmi bírság 0 560 000 560 000 100,00%
66. B360 08 2 Idegen bevételek (adó) 0 666 845 0 0,00%
67. B360 09 1 Államigazgatási eljárási illeték 0 1 106 517 0 0,00%
68. B360 10 2 Vállalkozók kommunális adója 0 50 000 0 0,00%
69. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 54 800 000 85 328 381 83 307 419 97,63%
70. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 3 887 800 000 5 359 693 831 5 357 672 869 99,96%
71. Szolgáltatások ellenértéke
72. B402 01 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 3 767 276 313,94%
73. B402 02 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
74. B402 03 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 184 100,00%
75. B402 04 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 0 0,00%
76. B402 05 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 15 240 000 15 240 000 12 000 000 78,74%
77. B402 06 2 Parkolók bérleti díja 200 000 000 200 000 000 230 684 107 115,34%
78. B402 07 2 Bérleti díjak 10 000 000 10 000 000 26 083 324 260,83%
79. B402 08 1 Közterület foglalási díj (2020) 0 0 4 102 390 0,00%
80. B402 09 2 Kéményseprő és egyéb szolg. bevétel 0 0 356 777 0,00%
81. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 686 650 000 686 650 000 645 204 058 93,96%
82. Továbbszámlázott szolgáltatás
83. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás 1 000 000 7 430 835 7 430 835 100,00%
84. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 7 430 835 7 430 835 100,00%
85. B404 Tulajdonosi bevételek
86. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 210 000 000 254 990 137 254 990 137 100,00%
87. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 75 000 000 78 183 476 78 183 476 100,00%
88. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 400 000 400 000 204 150 51,04%
89. Tulajdonosi bevételek összesen: 285 400 000 333 573 613 333 377 763 99,94%
90. B405 01 1 Diétás étkezés 500 000 859 875 859 875 100,00%
91. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 209 124 000 209 124 000 204 165 484 97,63%
92. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 166 845 984 247 620 273 247 620 273 100,00%
93. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 144 850 567 144 850 567 100,00%
94. B409 01 2 Árfolyamnyereség 0 132 132 100,00%
95. B410 01 1 Kártérítés biztosítóktól 0 79 000 79 000 100,00%
96. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 15 000 000 45 427 313 45 427 313 100,00%
97. B411 02 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 1 000 000 12 296 966 12 296 966 100,00%
98. B4 Működési bevételek összesen: 1 385 519 984 1 687 912 574 1 641 312 266 97,24%
99. Immateriális javak értékesítése
100. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 205 100,00%
101. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) 2 520 874 2 520 874 2 516 063 99,81%
102. B510 032 2 Vezetékjog értékesítés 0 167 797 167 797 100,00%
103. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 882 874 10 050 671 10 046 065 99,95%
104. Ingatlanok értékesítése
105. B520 01 2 Épületek értékesítése 130 000 000 0 0 0,00%
106. B520 02 2 Helyiségek értékesítése 2 000 000 200 080 095 200 080 095 100,00%
107. B520 03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 160 000 000 329 985 752 329 985 752 100,00%
108. B520 04 2 Telek értékesítés 1 300 000 33 997 715 33 997 715 100,00%
109. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 293 300 000 564 063 562 564 063 562 100,00%
110. B530 012 2 Egyéb gép, berendezés értékesítés 0 534 330 354 330 0,00%
111. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 303 182 874 574 648 563 574 463 957 99,97%
112. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
113. B650 01 2 Támogatás visszafizetések 0 3 016 462 3 016 462 0,00%
114. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 3 016 462 3 016 462 0,00%
115. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérítése 0 9 084 592 9 084 592 0,00%
116. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
117. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
118. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 10 000 000 10 000 000 0 0,00%
119. B750 03 2 Győri Egyházmegye támogatás visszautalás 0 50 000 000 50 000 000 100,00%
120. B750 04 2 Zöld Busz demonstrációs mintaprojekt 0 56 000 000 56 000 000 100,00%
121. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 11 000 000 117 000 000 106 000 000 90,60%
122. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 11 000 000 126 084 592 115 084 592 91,28%
123. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 12 828 485 678 16 719 830 069 15 036 973 127 89,93%
124. B8 00 Finanszírozási bevétel
125. B812 01 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 3 230 359 055 15 188 490 963 11 611 920 000 76,45%
126. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 12 835 929 468 13 065 217 574 13 065 217 574 100,00%
127. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 160 792 193 160 792 193 100,00%
128. Finanszírozási bevétel összesen: 16 066 288 523 28 414 500 730 24 837 929 767 87,41%
129. Bevételek mindösszesen: 28 894 774 201 45 134 330 799 39 874 902 894 88,35%

7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
számMegnevezés
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 4 352 809 050 4 991 367 488 4 800 801 021 96,18%
2. 2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 192 651 948 195 376 093 160 304 614 82,05%
3. 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 632 546 472 1 961 871 962 1 529 648 002 77,97%
4. 2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 119 000 000 1 637 952 830 1 245 711 269 76,05%
5. 2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 000 000 130 000 000 103 668 924 79,75%
6. 2021. évi Önkormányzati fejlesztések 2 465 179 807 3 059 140 719 1 579 992 417 51,65%
7. 2021. évi Önkormányzati felújítások 1 871 578 248 2 876 847 386 1 473 163 053 51,21%
8. 2021.évi Terület és településfejlesztési program 5 432 348 563 5 104 812 905 2 181 099 163 42,73%
9. 2021. évi Modern Városok Program 7 767 793 364 7 774 740 059 6 245 508 621 80,33%
10. 2021. évi Önkormányzati általános támogatások 2 877 146 093 4 582 474 380 3 978 517 349 86,82%
11. 2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások 84 500 000 69 500 000 61 624 800 88,67%
12. 2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 172 500 000 232 500 000 48 076 256 20,68%
13. 2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 25 000 000 11 934 042 193 11 925 337 162 99,93%
14. 2021. évi Önkormányzati tartalékok 771 720 656 583 704 784 0 0,00%
15. - ebből általános tartalék 100 000 000 329 013 0 0,00%
16. Kiadások mindösszesen: 28 894 774 201 45 134 330 799 35 333 452 651 78,29%

8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 6 000 000 7 536 059 7 536 059 100,00%
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 135 227 560 136 177 560 120 664 773 88,61%
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000 1 800 000 1 650 000 91,67%
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 143 027 560 145 513 619 129 850 832 89,24%
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 10 000 000 10 000 000 2 669 850 26,70%
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 10 000 000 10 000 000 2 669 850 26,70%
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 999 984 100,00%
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 000 000 1 000 000 999 984 100,00%
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 12 784 200 12 784 200 7 546 406 59,03%
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 12 784 200 12 784 200 7 546 406 59,03%
16. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 166 811 760 169 297 819 141 067 072 83,32%
17. Munkaadót terhelő járulékok
18. Általános közszolgáltatás
19. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 930 000 1 168 086 1 168 086 100,00%
20. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 21 019 272 21 019 272 16 361 036 77,84%
21. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 279 000 279 000 251 100 90,00%
22. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 22 228 272 22 466 358 17 780 222 79,14%
23. Gazdasági ügyek
24. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 1 350 000 1 350 000 216 952 16,07%
25. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 1 350 000 1 350 000 216 952 16,07%
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 0 2 06 01 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 155 000 155 000 139 501 90,00%
28. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 155 000 155 000 139 501 90,00%
29. Egészségügy
30. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 2 106 916 2 106 916 1 100 867 52,25%
31. 0 2 07 Egészségügy összesen: 2 106 916 2 106 916 1 100 867 52,25%
32. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 25 840 188 26 078 274 19 237 542 73,77%
33. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz: 192 651 948 195 376 093 160 304 614 82,05%
2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


TeljesítésTeljesítés %
34. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 182 487 948 183 437 948 148 559 884 80,99%
35. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 10 164 000 11 938 145 11 744 730 98,38%
36. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz: 192 651 948 195 376 093 160 304 614 82,05%

9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 40 000 000 34 000 000 29 971 499 88,15%
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 275 000 000 292 000 000 261 735 735 89,64%
5. 1 0 01 03 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 0 889 576 889 576 100,00%
6. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 30 000 000 77 110 424 67 371 974 87,37%
7. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 96 000 000 107 000 000 95 816 267 89,55%
8. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 624 121 10 624 121 100,00%
9. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség 500 000 4 837 335 336 000 6,95%
10. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 6 000 000 10 000 000 5 621 159 56,21%
11. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 0 0,00%
12. 1 0 01 09 K300 2 Piknik rendezvények 500 000 500 000 0 0,00%
13. 1 0 01 10 K300 2 Autómentes Nap 1 000 000 3 000 000 2 879 566 95,99%
14. 1 0 01 11 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
15. 1 0 01 12 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 20 000 000 9 749 616 48,75%
16. 1 0 01 13 K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 30 000 000 29 865 000 2 660 129 8,91%
17. 1 0 01 13 K512 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 0 135 000 135 000 100,00%
18. 1 0 01 14 K100 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 0 2 842 728 3 301 965 116,15%
19. 1 0 01 14 K300 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 10 000 000 8 105 972 7 369 172 90,91%
20. 1 0 01 14 K600 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 0 1 384 300 1 384 300 100,00%
21. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 521 500 000 604 794 456 499 846 079 82,65%
22. Gazdasági ügyek
23. 1 0 04 01 K300 1 Közösségi közlekedés egyedi megrendelések 9 000 000 9 000 000 0 0,00%
24. 1 0 04 02 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak 5 000 000 5 000 000 1 226 019 24,52%
25. 1 0 04 03 K300 2 Út és közműtervek készítése 5 000 000 5 000 000 3 382 000 67,64%
26. 1 0 04 04 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 180 000 000 180 000 000 127 399 259 70,78%
27. 1 0 04 05 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 54 000 000 54 000 000 51 816 000 95,96%
28. 1 0 04 06 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) 12 000 000 15 242 000 15 241 990 100,00%
29. 1 0 04 07 K300 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati annyagának összeállítása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
30. 1 0 04 08 K300 1 Parkolóház üzembehelyezés és üzemeltetés 0 20 000 000 0 0,00%
31. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 266 000 000 289 242 000 199 065 268 68,82%
32. Környezetvédelem
33. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 40 000 000 40 000 000 38 244 918 95,61%
34. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
35. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 2 000 000 2 000 000 1 999 736 99,99%
36. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 6 000 000 6 000 000 6 000 000 100,00%
37. 1 0 05 05 K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 1 670 0,01%
38. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 67 415 000 67 415 000 46 246 324 68,60%
39. Lakásépítés és kommunális létesítmények
40. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 3 500 000 3 500 000 0 0,00%
41. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 485 775 57,15%
42. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,00%
43. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal 30 000 000 48 874 430 48 699 277 99,64%
44. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 6 492 398 6 492 398 100,00%
45. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 3 041 650 67,59%
46. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000 9 644 000 68,89%
47. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000 1 237 590 82,51%
48. 1 0 06 09 K100 2 Balf településrészi önkormányzat 0 901 922 586 885 65,07%
49. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 1 000 000 398 078 538 452 135,26%
50. 1 0 06 09 K600 2 Balf településrészi önkormányzat 0 0 174 668 0,00%
51. 1 0 06 10 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 75 405 75 405 100,00%
52. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 1 000 000 918 725 917 647 99,88%
53. 1 0 06 10 K512 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 200 000 200 000 100,00%
54. 1 0 06 10 K600 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 45 870 45 870 100,00%
55. 1 0 06 10 K700 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 60 000 60 000 100,00%
56. 1 0 06 11 K100 2 Jereván településrészi önkormányzat 0 133 210 133 210 100,00%
57. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 2 119 880 2 286 670 2 112 380 92,38%
58. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 2 000 000 2 300 000 0 0,00%
59. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 24 130 000 35 560 000 21 005 800 59,07%
60. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 4 000 000 4 000 000 575 328 14,38%
61. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 40 000 000 32 788 077 14 165 199 43,20%
62. 1 0 06 15 K600 2 Karácsonyi díszkivilágítás 0 16 211 923 16 211 923 100,00%
63. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 31 564 3,16%
64. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 213 995 8,92%
65. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 10 000 000 10 000 000 4 511 295 45,11%
66. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek 200 000 000 234 000 000 203 788 165 87,09%
67. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 2 500 000 2 500 000 652 652 26,11%
68. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 4 975 598 3 360 390 67,54%
69. 1 0 06 21 K502 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 0 24 402 24 402 100,00%
70. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok 6 317 592 6 317 592 392 000 6,20%
71. 1 0 06 23 K300 1 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
72. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő ÁFA 209 124 000 228 864 898 228 864 898 100,00%
73. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 660 130 660 130 100,00%
74. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000 0 0,00%
75. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 7 378 800 7 378 800 100,00%
76. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 3 000 000 3 000 000 1 960 804 65,36%
77. 1 0 06 28 K600 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 0 18 288 000 18 288 000 100,00%
78. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 695 041 0 0,00%
79. 1 0 06 29 K600 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 0 304 959 304 959 100,00%
80. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 15 000 000 15 635 287 9 652 000 61,73%
81. 1 0 06 30 K600 2 Műszaki ellenőri díjak 0 17 949 863 17 949 863 100,00%
82. 1 0 06 31 K100 2 Japán tanár (dologi) 0 0 11 315 0,00%
83. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 1 978 010 549 000 27,76%
84. 1 0 06 31 K600 2 Japán tanár (beruházás) 0 21 990 21 990 100,00%
85. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000 10 000 0,50%
86. 1 0 06 33 K300 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése 3 700 000 3 700 000 2 871 352 77,60%
87. 1 0 06 34 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
88. 1 0 06 35 K100 2 Polgámesteri keret 0 873 116 873 116 0,00%
89. 1 0 06 35 K300 2 Polgámesteri keret 0 219 901 219 901 100,00%
90. 1 0 06 35 K600 2 Polgámesteri keret 0 161 290 161 290 100,00%
91. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 613 641 472 750 045 585 632 155 338 84,28%
92. Egészségügy
93. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 6 250 000 6 250 000 3 632 464 58,12%
94. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 45 000 000 44 703 266 41 767 172 93,43%
95. 1 0 07 02 K600 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 0 296 734 296 734 100,00%
96. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000 300 000 30,00%
97. 1 0 07 Egészségügy összesen: 52 250 000 52 250 000 45 996 370 88,03%
98. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
99. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00%
100. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
101. 1 0 08 03 K300 1 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 60 240 000 68 240 000 49 872 689 73,08%
102. 1 0 08 04 K100 2 Egészséges városok rendezvényei 0 329 932 329 932 100,00%
103. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 515 762 513 067 99,48%
104. 1 0 08 04 K600 2 Egészséges városok rendezvényei 0 154 306 154 306 100,00%
105. 1 0 08 05 K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 5 000 000 55 418 475 1 100 000 1,98%
106. 1 0 08 05 K600 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 0 4 581 525 4 581 525 100,00%
107. 1 0 08 06 K100 2 Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek 0 3 000 000 0 0,00%
108. 1 0 08 06 K300 2 Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek 0 17 000 000 13 833 065 81,37%
109. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 70 240 000 153 240 000 72 384 584 47,24%
110. Oktatás
111. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 5 000 000 5 000 000 4 348 682 86,97%
112. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 2 000 000 2 000 000 1 270 000 63,50%
113. 1 0 09 03 K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 0 3 384 921 3 384 921 100,00%
114. 1 0 09 Oktatás összesen: 7 000 000 10 384 921 9 003 603 86,70%
115. Szociális védelem
116. 1 0 10 01 K300 1 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 5 000 000 5 000 000 3 252 531 65,05%
117. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) 4 500 000 4 500 000 719 105 15,98%
118. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 25 000 000 25 000 000 20 978 800 83,92%
119. 1 0 10 Szociális védelem összesen: 34 500 000 34 500 000 24 950 436 72,32%
120. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 632 546 472 1 961 871 962 1 529 648 002 77,97%
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


TeljesítésTeljesítés %
121. 1 0 K100 Személyi kiadások 0 8 156 313 5 311 828 65,13%
122. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 600 546 472 1 814 785 063 1 394 969 370 76,87%
123. 1 0 K502 Elvonások és befizetések 0 24 402 24 402 100,00%
124. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 335 000 2 335 000 100,00%
125. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 59 400 760 59 575 428 100,29%
126. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 30 000 000 77 170 424 67 431 974 87,38%
127. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 632 546 472 1 961 871 962 1 529 648 002 77,97%
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


TeljesítésTeljesítés %
128. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 120 596 592 1 248 203 611 1 032 212 037 82,70%
129. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 511 949 880 713 668 351 497 435 965 69,70%
130. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
131. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 632 546 472 1 961 871 962 1 529 648 002 77,97%

10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 70 000 000 89 217 485 89 217 485 100,00%
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 120 000 000 180 782 515 177 945 854 98,43%
5. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 190 000 000 270 000 000 267 163 339 98,95%
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 270 000 000 318 898 730 275 014 275 86,24%
8. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 270 000 000 318 898 730 275 014 275 86,24%
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. 260 000 000 320 000 000 288 901 126 90,28%
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 30 000 000 27 847 882 92,83%
12. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 290 000 000 350 000 000 316 749 008 90,50%
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 750 000 000 938 898 730 858 926 622 91,48%
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 20 000 000 20 000 000 3 444 120 17,22%
17. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 20 000 000 20 000 000 3 444 120 17,22%
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 20 000 000 22 054 101 1 229 121 5,57%
20. 2 2 04 01 K700 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 0 59 999 999 19 503 997 32,51%
21. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 0 0,00%
22. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 21 500 000 83 554 100 20 733 118 24,81%
23. Környezetvédelem
24. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 30 000 000 33 910 290 33 858 746 99,85%
25. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 6 000 000 6 000 000 3 162 796 52,71%
26. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 36 000 000 39 910 290 37 021 542 92,76%
27. Lakásépítés és kommunális létesítmények
28. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 500 000 1 500 000 1 255 295 83,69%
29. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágitás 180 000 000 280 000 000 208 005 962 74,29%
30. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 10 000 000 10 000 000 2 228 375 22,28%
31. 2 2 06 04 K100 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 868 976 868 976 100,00%
32. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 100 000 000 238 119 236 88 125 761 37,01%
33. 2 2 06 04 K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 3 074 723 3 074 723 100,00%
34. 2 2 06 04 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 22 026 775 22 026 775 100,00%
35. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 291 500 000 555 589 710 325 585 867 58,60%
36. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 750 000 000 938 898 730 858 926 622 91,48%
37. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 369 000 000 699 054 100 386 784 647 55,33%
38. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 119 000 000 1 637 952 830 1 245 711 269 76,05%
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


TeljesítésTeljesítés %
39. 2 K100 Személyi kiadások 0 868 976 868 976 100,00%
40. 2 K300 Dologi kiadás 999 000 000 1 371 199 842 1 022 290 944 74,55%
41. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások
(áfával)
0 3 074 723 3 074 723 100,00%
42. 2 K700 Felújítás (áfával) 120 000 000 262 809 289 219 476 626 83,51%
43. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 119 000 000 1 637 952 830 1 245 711 269 76,05%
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


TeljesítésTeljesítés %
44. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 861 500 000 1 155 580 605 922 658 502 79,84%
45. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 257 500 000 482 372 225 323 052 767 66,97%
46. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
47. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 119 000 000 1 637 952 830 1 245 711 269 76,05%

11. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 120 000 000 120 000 000 100 628 924 83,86%
3. 0 3 10 02 K400 2 Babakötvény 10 000 000 10 000 000 3 040 000 30,40%
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 130 000 000 130 000 000 103 668 924 79,75%
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 130 000 000 130 000 000 103 668 924 79,75%
2021. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


TeljesítésTeljesítés %
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 130 000 000 130 000 000 103 668 924 79,75%
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
9. 0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 130 000 000 130 000 000 103 668 924 79,75%

12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

<
adatok Ft-ban


Sor-
számRovat számaKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. Általános közszolgáltatás
2. 3 2 01 01 K300 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 0 307 895 307 895 100,00%
3. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 41 030 800 74 722 905 53 500 000 71,60%
4. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 41 030 800 75 030 800 53 807 895 71,71%
5. Gazdasági ügyek
6. 3 2 04 01 K300 2 Lakossági út- és közműépítés 0 3 373 011 0 0,00%
7. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 35 000 000 31 626 989 0 0,00%
8. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 20 000 000 20 000 000 0 0,00%
9. 3 2 04 03 K600 2 Járdaépítés 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
10. 3 2 04 04 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 6 000 000 6 000 000 0 0,00%
11. 3 2 04 05 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 10 000 000 10 000 000 0 0,00%
12. 3 2 04 06 K300 2 Út- és közműtervek készítése 0 4 334 500 1 299 200 29,97%
13. 3 2 04 06 K600 2 Út- és közműtervek készítése 10 000 000 6 065 423 4 832 223 79,67%
14. 3 2 04 07 K600 2 Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
15. 3 2 04 08 K600 2 Balfi út -és csapadékcsatorna építés 10 000 000 90 000 000 0 0,00%
16. 3 2 04 09 K600 2 Járdák akadálymentesítése 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
17. 3 2 04 10 K600 2 Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés 8 000 000 8 000 000 0 0,00%
18. 3 2 04 11 K300 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 0 1 270 000 1 270 000 100,00%
19. 3 2 04 11 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 3 000 000 16 730 000 0 0,00%
20. 3 2 04 12 K600 2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén 471 849 249 707 849 249 417 618 380 59,00%
21. 3 2 04 13 K300 2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése 0 28 316 486 28 316 486 100,00%
22. 3 2 04 13 K600 2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése 110 000 000 111 213 175 111 213 175 100,00%
23. 3 2 04 14 K840 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése 4 100 000 4 100 000 2 546 700 62,11%
24. 3 2 04 15 K100 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 0 119 937 119 937 100,00%
25. 3 2 04 15 K300 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 0 31 000 000 12 911 888 41,65%
26. 3 2 04 15 K600 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 0 24 880 063 0 0,00%
27. 3 2 04 16 K600 2 Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) 0 80 000 000 1 244 600 1,56%
28. 3 2 04 17 K600 2 Úttörő utcai út -és csapadékcsatorna építés 0 30 000 000 0 0,00%
29. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 702 949 249 1 229 878 833 581 372 589 47,27%
30. Környezetvédelem
31. 3 2 05 01 K300 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 0 14 350 255 0 0,00%
32. 3 2 05 01 K600 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 262 821 004 227 421 608 104 674 835 46,03%
33. 3 2 05 01 K700 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 0 21 049 141 21 049 141 100,00%
34. 3 2 05 02 K300 2 Sopron-Görbehalom Csorga utca vízellátás és szennyvíz-elvezetés 0 0 3 373 011 0,00%
35. 3 2 05 02 K600 2 Sopron-Görbehalom Csorga utca vízellátás és szennyvíz-elvezetés 16 065 646 16 065 646 12 692 635 79,00%
36. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 278 886 650 278 886 650 141 789 622 50,84%
37. Lakásépítés és kommunális létesítmények
38. 3 2 06 01 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 30 000 000 30 750 000 30 730 762 99,94%
39. 3 2 06 02 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 10 000 000 10 000 000 622 300 6,22%
40. 3 2 06 03 K300 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 0 328 527 328 527 100,00%
41. 3 2 06 03 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 43 495 000 43 166 473 15 646 400 36,25%
42. 3 2 06 04 K300 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 0 706 222 706 222 100,00%
43. 3 2 06 04 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 16 000 000 15 293 778 3 446 844 22,54%
44. 3 2 06 05 K300 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 0 22 664 875 4 920 109 21,71%
45. 3 2 06 05 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 31 493 213 32 537 013 16 523 498 50,78%
46. 3 2 06 05 K700 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 0 4 102 615 4 102 614 100,00%
47. 3 2 06 06 K300 2 Beruházások előkészítése 0 228 600 228 600 100,00%
48. 3 2 06 06 K600 2 Beruházások előkészítése 5 000 000 4 771 400 222 250 4,66%
49. 3 2 06 07 K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
50. 3 2 06 08 K600 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése 12 000 000 12 000 000 0 0,00%
51. 3 2 06 09 K600 1 Városháza udvari lift építés és tervezés 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
52. 3 2 06 10 K300 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
0 8 296 846 8 296 846 100,00%
53. 3 2 06 10 K600 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
337 585 565 297 398 239 7 553 085 2,54%
54. 3 2 06 10 K700 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
0 31 890 480 2 900 825 9,10%
55. 3 2 06 11 K300 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" 0 18 320 258 18 320 258 100,00%
56. 3 2 06 11 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 524 851 167 506 530 909 504 062 636 99,51%
57. 3 2 06 12 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” - önrész 24 184 028 24 184 028 9 524 308 39,38%
58. 3 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 044 608 973 1 073 170 263 628 136 084 58,53%
59. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
60. 3 2 08 01 K600 2 Játszóterek építése, bővítése (új) 10 000 000 14 270 038 14 270 038 100,00%
61. 3 2 08 02 K600 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) 101 459 025 101 459 025 70 140 870 69,13%
62. 3 2 08 03 K300 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 0 0 10 320 0,00%
63. 3 2 08 03 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 94 992 000 94 992 000 48 260 000 50,80%