Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a gépjármű-várakozóhelyek kialakításáról

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. § (11) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságok figyelembevételével elősegítse Sopron város közigazgatási területén belül a már beépített ingatlanon a meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek átalakítása, bővítése, építéssel vagy építéssel nem járó rendeltetésváltozása során a rendeltetésszerű használathoz előírt gépjármű-várakozóhelyek biztosítását. Amennyiben a helyi építési szabályzat lehetővé teszi, új építésű ingatlan esetén is lehetőség van jelen rendelet szerinti gépjármű-várakozóhelyek biztosítására.

2. § (1) A rendelet területi hatálya Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, aki az (1) bekezdés alá tartozó területen

a) meglévő építményt függőleges irányba bővít, vagy

b) meglévő építményt átalakít, vagy

c) meglévő építményben építéssel járó vagy építéssel nem járó rendeltetésváltozást végez, vagy

d) új építményt épít, amennyiben a helyi építési szabályzat erről külön rendelkezik.

3. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló parkolóházak és mélygarázsok 500 méteres körzetében fellépő igény esetén csak a parkolóházban és mélygarázsban van lehetőség gépjármű-várakozóhely megváltásra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gépjármű-várakozóhely megváltás területi hatálya a rendelet 1. melléklete szerinti 500 m-es sugarú körrel érintett építési telkekre terjed ki.

(3) A fenti körzeten kívül megváltási lehetőséggel érintett gépjármű-várakozóhelyet a közterületek közlekedésre szánt területén Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata építi meg. A gépjármű-várakozóhelyek megépítésére alkalmas közterületeket a Városfejlesztési Bizottság jelöli ki az OTÉK 42. § (11) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével.

4. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a gépjármű-várakozóhely megváltásának lehetőségét a kialakítható gépjármű-várakozóhelyek mértékéig vállalja, figyelembe véve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 60/H. § d) pontjában meghatározott kötelezettséget.

(2) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a gépjármű-várakozóhelyek megváltására vonatkozóan megállapodást köt a 2. § (2) bekezdésében meghatározott személlyel.

(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell:

a) a megváltandó gépjármű-várakozóhelyek számát,

b) a megváltás összegét,

c) a befizetés módját, határidejét,

d) a gépjármű-várakozóhely használati jogosultságot,

e) a gépjármű-várakozóhely létesítésének helyét,

f) a karbantartási, felújítási kötelezettséget.

(4) A gépjármű-várakozóhely megváltási hozzájárulás összege 1 db gépjármű-várakozóhelyre vetítve:

a) mélygarázsokban és parkolóházakban bruttó 3000 E Ft,

b) közterületi, felszíni gépjármű-várakozóhelyen bruttó 2000 E Ft.

(5) A gépjármű-várakozóhely megváltási hozzájárulás megfizetése kizárólagos használati jogot nem biztosít, és nem mentesít a parkolási díjak megfizetése alól.

(6) A közterületek közlekedésre szánt területének felhasználásával kialakításra kerülő gépjármű-várakozóhelyek továbbra is Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában maradnak.

(7) A gépjármű-várakozóhelyek létesítésére befizetett összegeket elkülönítetten kell kezelni, és gépjármű-várakozóhely létesítésére, és a rendelet feltételei szerint megvalósított gépjármű-várakozóhelyek felújítására, fenntartására lehet felhasználni.

(8) Az OTÉK szerint előírt gépjármű-várakozóhelyek akkor tekinthetők biztosítottnak, ha a megváltási megállapodást a 2. § (2) bekezdésében meghatározott személy megkötötte, és a hozzájárulás összegét megfizette.

5. § * 

6. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére