Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény költségvetési tervezetet érintő, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra,

d) gazdasági és közhasznú társaságainak költségvetési kapcsolataira.

II. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági és közhasznú társaságoknak

- az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

- a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a szigorú bértakarékosság, és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

- a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetésének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. §-a alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. évi költségvetését:

20 388 107 E Ft bevétellel

29 003 410 E Ft kiadással

8 615 303 E Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

A forráshiány fedezetét hitelbevételek képezik.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 3-7. számú mellékletek tartalmazzák.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét 29 003 410 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszeg jogcímek szerinti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:

a) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az 5. 7. és a 29. számú mellékletekben foglaltak szerint összesen 15 003 530 E Ft összeggel,

b) A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint összesen 10 922 E Ft összeggel,

c) A fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 8. számú melléklet részletezése alapján 4 977 982 E Ft összeggel,

d) A felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 9. számú melléklet részletezése alapján 429 434 E Ft összeggel,

e) Az általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 10. számú melléklet alapján 1 384 255 E Ft összeggel,

f) A pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 11. számú melléklet alapján 59 957 E Ft összeggel,

g) A városüzemeltetési kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 12. számú melléklet alapján 1 286 385 E Ft összeggel,

h) Az önkormányzati szociális kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 13. számú melléklet alapján 493 556 E Ft összeggel,

i) A speciális pénzügyi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 14. számú melléklet alapján 1 605 333 E Ft összeggel,

j) A hiteltörlesztés keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 15. számú melléklet alapján 2 680 401 E Ft összeggel,

k) A lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 16. számú melléklet alapján 694 513 E Ft összeggel,

l) A céltartalékot a 17. számú mellékletben felsorolt célokra 377 142 E Ft-tal.

m) Az általános tartalék megszűnt.

5. § (1) A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az önkormányzati feladatok több éves saját forrás vállalását;

b) az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatását;

c) a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2008/2009/2010. évi alakulását

a 18., 19. és a 20. számú mellékletek szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Közgyűlés benyújtandó pályázati támogatásokat csak a cél- és címzett pályázati támogatásoknál tekinti saját forrásnak, az Önkormányzat költségvetésében nem.

6. § A Közgyűlés tudomásul vette:

a) az EU-s előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait;

b) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait;

c) a 2008. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet;

d) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 21., 22., 23., 24. számú mellékletek szerinti bontásban.

7. § A Közgyűlés az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámkeretét a 25. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8. § A Közgyűlés a „Pályázati támogatások” 63 805 E Ft előirányzatának körét és felhasználásának szabályait a 26. számú mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

9. § A Közgyűlés a költségvetés Címrendjét a 27. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

10. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait a 28. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

III. Az intézmények költségvetésével összefüggő szabályok

11. § (1) Az intézmények a 2008. évi elemi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a 11. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az intézmények

a) a személyi juttatás kiadási főcsoport foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

b) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e jogcímek előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

c) részére jóváhagyott személyi juttatások keretszáma a foglalkoztatottak részére az Szja. törvény szerint 2008. évben adómentes utalvány, vagy természetbeni étkezési hozzájárulás jogcímén folyósítható értékhatáron belül a tervezéshez írásban közölt (létszám) adatok alapján legfeljebb 3 500 Ft/fő/hó étkezési utalvány, illetve 6 000 Ft/fő/hó természetbeni hozzájárulást tartalmaz felhasználási kötöttség mellett, a köztisztviselők ezen juttatásai a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján,

d) a dologi kiadások között a vásárolt élelmezést és a szolgáltatási kiadásokat (gáz-, villamos energia, távhő- és melegvíz-szolgáltatás, valamint a víz- és csatorna díjat) a fenntartóval a tervezéskor írásban közölt összeggel kötelesek megtervezni,

e) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (tandíj, térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmat az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett, a fenntartó előzetes tájékoztatását követő 10. munkanap utáni időben csak abban az esetben fizethetnek ki, ha az intézmény sem a jutalom kifizetéséhez, sem az intézményi feladatellátáshoz önkormányzati többletigénnyel nem lép fel,

h) a nekik felróható okból bekövetkező, az önkormányzat normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségéért a költségvetési támogatásukkal felelnek.

12. § (1) A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv átcsoportosítást a Jegyző javaslata alapján esetenként 1 000 E Ft-ig a polgármester, e felett a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet betartása mellett. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az egyes részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve az élelmezési, a vásárolt élelmezés és a szolgáltatási kiadások - 11. § (2) bekezdés d) pontja - előirányzatát.

(3) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzatain belül az intézményi ellátási díjak (tandíj, térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével az egyes részelőirányzatokat megváltoztathatja.

13. § (1) Az intézmény vezetője az intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) A 21. § (1) bekezdés a) pontjának hatodik francia bekezdése alapján benyújtott pályázat elnyeréséről az intézmény a Jegyzőt írásban azonnal értesíti.

14. § Az intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 10 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

15. § (1) Az önkormányzat a pénzügyi, likviditási helyzet javítása, valamint az ésszerű és tervszerű intézményi gazdálkodás elérése érdekében működteti a KISKINCSTÁRI finanszírozási rendszert.

(2) A kincstári rendszerben az intézményi költségvetési számlára költségvetési támogatás (nettó finanszírozás keretében biztosított központi, önkormányzati saját forrásból fedezett pénzeszköz) akkor kerül utalásra, ha az intézménynek fizetési kötelezettsége keletkezett és erre az intézmény költségvetési számláján lévő saját bevételi forrás nem elegendő. Az utólagos finanszírozás nem haladhatja meg a költségvetési támogatás időarányos részét.

(3) A (2) bekezdésben leírtaktól eltérő pénzellátás iránti kérelem elbírálására a polgármester jogosult, az önkormányzati, intézményi likviditási szempontok figyelembe vételével.

IV. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

16. § (1) Az oktatási intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására nem kerülhet sor.

(2) Amennyiben új szakmai program indítását intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő 5 éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem jelezhet.

(3) A nevelési-oktatási intézményekben - a Brennbergi Általános Iskola - Grundschule Brennberg, a Balfi Tagiskola, a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot, iskolai osztályt, csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermek- és tanulólétszám figyelembe vételével) megfeleljen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. fejezetében foglalt létszámhatároknak,

b) az osztályok, csoportok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete II. fejezetében foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

V. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője

a) a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarítások felhasználásáról a Jegyző javaslata alapján a Közgyűlés dönt,

b) az intézmény üres, illetve megüresedő álláshelyeit a Jegyző javaslata alapján - a kapcsolódó előirányzatok kezelésére vonatkozó iránymutatást is tartalmazó - írásbeli polgármesteri engedély birtokában töltheti csak be,

c) az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani,

d) a négy hónapot meghaladó üres álláshelyekről és azokra jutó személyi juttatások és kapcsolódó járulékai összegéről először az I. féléves beszámolóval egyidejűleg a 2008. június 30-i állapotra vonatkozóan, majd ezt követően a 2008. december 31-i állapotra (időpontra) vonatkozóan az éves beszámoló benyújtásával köteles tájékoztatni a Jegyzőt, aki felülvizsgálat után indokolt esetben javaslatot tesz az engedélyezett létszámkeret és a kapcsolódó előirányzatok módosítására.

(2) Az évközben kifizetett jutalom összegéről az intézmény a fenntartót haladéktalanul tájékoztatni köteles.

(3) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

VI. Be nem hajtható követelések szabályai

18. § Az intézmények

a) az egyenként 50 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 50 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 50 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján a Pénzügyi Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

VII. A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén az erről szóló megállapodások aláírásra kerültek, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről az értesítés, írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított cél- és címzett támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a Magyar Közlönyben történő megjelenés, illetve a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet.

20. § A központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi többlete miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 21. § (2) bekezdés szerinti gyakorisággal, indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §-ban megfogalmazottakra

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

- a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 1%-án belül - esetenként - 27 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról, beleértve az általános tartalék előirányzatát is; a döntésről a Közgyűlést, a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

- a fejlesztési feladatok közt szereplő „Egyéb beruházások” előirányzat felhasználásáról illetve átcsoportosításáról, a fejlesztési ügyekért felelős alpolgármester javaslata alapján;

- a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról; a polgármesteri keret felhasználásáról illetve átcsopotosításáról a Közgyűlést, a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatni kell;

- a céltartalékban szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

- a céltartalékban szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző előterjesztése alapján az illetékes szakmai bizottság előzetes állásfoglalásával;

- a céltartalékban szereplő „Intézményi pályázatokhoz önrész” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző javaslata alapján;

- a céltartalékban szereplő „Képviselői keret” felhasználásáról, a képviselők írásos kérelme alapján.

b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítás és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni.

c) A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt, a benyújtott pályázatok alapján, a céltartalékban szereplő „Óvodai, bölcsődei játszóterek korszerűsítése” előirányzat átcsoportosításáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

d) A Városfejlesztési Bizottság dönt, a benyújtott pályázatok alapján, az általános támogatások közt szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítása” előirányzat átcsoportosításáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

e) A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Tankönyvvásárlás (állami támogatás)” előirányzat átcsoportosításáról.

f) A Városfejlesztési Bizottság dönt a „Hagyományos technológiával épült többlakásos lakóépületek energiatakarékos felújítása” érdekében kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok támogatásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználás esetében június 30-ig, illetve legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága által beszedett illetéket terhelő, és az APEH Regionális Igazgatósága működésével kapcsolatos költség-hozzájárulási arányról szóló megállapodás tárgyában az önkormányzat érdekeit képviselve járjon el, és a megállapodást írja alá.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi kisebbségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről gondoskodjon.

23. § Ha az önkormányzat által felvállalt készfizető kezesség tényleges fizetési kötelezettséggé alakul, akkor a törlesztő összegeket és a járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy a többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

24. § (1) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények kivételével a költségvetésben szereplő kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a Jegyző vagy az általa megbízott vezető előzetes ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 979 090 E Ft tervezett összeg használható fel a 2008. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2009. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - ami kiemelten kell hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét, megfelelve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

(9) Az általános tartalék felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet.

(10) Az általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok” keret-előirányzatára beérkezett írásos igényekről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt.

VIII. Záró rendelkezések

25. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Közgyűlés 2008. gazdasági évben a 200 E Ft alatti értékű, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

2. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

3. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

4. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

2008. évi normatív állami hozzájárulás számítása


Normatív állami hozzájárulás jogcímei
Feladat mutatók száma Normatív áll. hj. fajl. összege
(Ft-ban)
Számított hozzájár. összege
(E Ft-ban)

Ft-ban
Alanyi jogú támogatások
1/a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 56206 1 430 80 375 80 374 580
2. Körzeti igazgatás
2/aa) Körzetközpontonként egységesen 1 3 300 000 3 300 3 300 000
2/ab) Okmányiroda ügyiratonként 85126 513 43 670 43 669 638
2/ac) Gyámügyi igazg. fela. 80124 280 22 435 22 434 720
2/ba) Körzetközp. ép.ügyi igazg. fela. 0 0 4 006 4 006 200
2/bb) Kieg. hj. Ép.ügyi ig. fela.hoz (döntés) 0 0 17 079 17 078 600
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 122 3 800 463 463 600
9. Pénzbeli szociális juttatások 56206 4 164 272 374 272 374 276
10.a) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 56206 1 135 63 794 63 793 810
11.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai 64087 3 950 000 50 629 50 628 730
Alanyi jogú támogatás összesen: 558 124 558 124 154
Üdülőhelyi feladatok 90 000 000 2 180 000 180 000 000
ÖSSZESEN 738 124 738 124 154
Intézményi mutatóhoz kötött
11.b) Gyermekjóléti központ 12 2 340 000 2 340 2 340 000
11.c) Szociális étkeztetés* 370 30 394 30 394 000
11.d) Házi segítségnyújtás* 145 27 577 27 576 800
11.g) Támogató szolgálat 24 8 000 000 16 000 16 000 000
11.h) Közösségi ellátások 12 6 000 000 6 000 6 000 000
11.i) Utcai szociális munka 12 5 000 000 5 000 5 000 000
11.j) Időskorúak nappali intézményi ellátása 73 150 000 10 950 10 950 000
11.k) Pszich. és szenv.bet., hajléktalanok nappali intézményi ell. 75 220 000 16 500 16 500 000
11.l. Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása 18 465 100 8 372 8 371 800
12.ab) Pszichiátriai betegek bentlakásos intézményi ellátása 146 800 000 116 800 116 800 000
12.ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 75 800 000 60 000 60 000 000
12.bc) Átlagos szintű ápolás, gond. bentlak. és átmeneti elhely.* 133 93 865 93 865 000
12.c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás* 55 28 644 28 644 000
13. Hajléktalanok átmeneti intézm. 60 525 000 31 500 31 500 000
14.a) Bölcsődei ellátás 204 547 000 111 588 111 588 000
14.c) Ingyenes bölcsődei étkeztetés 22 50 000 1 100 1 100 000
15.a) Óvodai nevelés** 1380 333 370 333 370 000
15.b) Iskolai oktatás 1-4. évf.** 1516 272 510 272 510 000
Iskolai oktatás 5-8. évf.** 1577 321 895 321 895 000
15.c) Iskolai oktatás 9-13. évf.** 2553 612 000 612 000 000
15.d) Szakmai elméleti képzés - szakképző évfolyamokon** 942 178 670 178 670 000
15.e) Zeneművészeti ág** 431 45 320 45 320 000
Táncművészeti ág** 277 11 142 11 141 667
15.f) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás** 232 73 856 73 856 000
15.g) Napközi, tanulószoba** 908 21 002 21 002 333
Iskolaotthonos oktatás** 227 7 551 7 550 867
16.1. Szakmai gyakorlati képzés ( 9-10. évf. ) 709 40 000 28 347 28 346 667
Szakmai gyakorlati képzés (100%) 165 112 000 18 480 18 480 000
Szakmai gyakorlati képzés (140%) 243 156 800 38 155 38 154 667
Szakmai gyakorlati képzés (60%) 119 67 200 7 997 7 996 800
Szakmai gyakorlati képzés (20%) 374 22 400 8 385 8 385 067
16.2. Gyógypedagógiai ellátás*** 284 61 968 61 968 000
Korai fejlesztés 23 240 000 5 520 5 520 000
Fejlesztő felkészítés 8 325 000 2 600 2 600 000
16.3. Nemzetiségi oktatás óvodában, iskolában 613 45 000 27 585 27 585 000
16.4. Nemzetiségi nyelvű oktatás 177 71 500 12 703 12 703 167
Nyelvi felkészítő évfolyamok 147 71 500 10 487 10 486 667
16.5.1. Párhuzamos művészeti oktatás 33 240 000 2 640 2 640 000
16.11. Bejáró középiskolába, szakiskolába**** 1503 24 106 24 106 000
17.1. Kedvezm. étkezés óvodában, iskolában, kollégiumban 1135 55 000 62 425 62 425 000
Kieg. hozzájárulás 5. évf. ingyenes 22 16 000 352 352 000
17.2. Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1658 10 000 16 580 16 580 000
Ált. hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 6624 1 000 6 624 6 624 000
Intézményi mutatóhoz kötött 2 778 899 2 778 898 502
Normatív kötött felhasználású
Közcélú foglalkoztatási 8 007 8 006 652
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 719 11 700 8 416 8 416 200
Pedagógiai szakszolgálat 22 1 020 000 22 440 22 440 000
Szociális továbbképzés 226 9 400 2 124 2 124 400
Időskorúak járadéka 1 876 1 876 225
Rendszeres szociális segély 15 666 15 665 529
Ápolási díj és utána befiz. nyugdíjbizt. jár. 39 399 39 398 687
Adósságkez. szolg.-ban résztvevőknek kifiz. adósságcsökk. és 4 076 4 076 350
Normatív lakásfenntartási támogatás 12 304 12 304 063
Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása 430 430 000
Normatív kötött felhasználású összesen 114 738 114 738 106
MINDÖSSZESEN 3 631 761 3 631 760 762
* ellátotti jövedelem alapján, differenciált finanszírozású feladat
** közoktatási teljesítménymutató alapján finanszírozott feladat
*** összevont jogcím
**** költségvetési törvény bevezetett tanév-finanszírozása miatt a költségvetési évben kétféle fajlagos összeg alapján kerül az adott feladat finanszírozásra

5. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

6. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Kisebbségi Önkormányzatok 2008.évi előirányzatai


Címrend

Megnevezés
2008. évi
eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
48/2008. (XII. 18.)

Változás
+/-

Javasolt
Módosítás
9029010 Német Kisebbségi Önkormányzat
902901000 Költségvetési támogatás 3 055 899 10 909
902901070 Intézményi működési bevételek 0 0 0 0
902901080 Intézm. támogatásértékű működési bevétele 0 2 500 0 2 500
902901090 Intézm. működési c. pe.átv. áht.-n kívülről 0 0 0 0
902901100 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0 0 0
902901110 Intézm. támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 0 0 0
902901120 Intézm. felhalm. c. pe.átv. áht.-n kívülről 0 0 0 0
902901130 Intézményi pénzmaradvány 0 2 101 0 2 101
0
Összesen - Német Kisebbségi Önkormányzat 3 055 5 500 10 5 510
9029015 Német Kisebbségi Önkormányzat
902901511 Személyi jellegű kiadások 1 620 1 620 10 1 630
902901512 Munkaadókat terhelő járulékok 650 650 0 650
902901513 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 600 887 300 1 187
902901514 Ellátottak pénzbeni juttat. és spec. c. tám. 0 0 0 0
902901515 Támog.ért. kiad. pm. átadás, egyéb juttatás 185 185 0 185
902901516 Pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 0 2 100 -300 1 800
902901517 Felhalmozási kiadások 0 58 0 58
902901518 Önkorm. ált. kijelölt felhalm. kiadások 0 0 0 0
902901519 Intézményi tartalék 0 0 0 0
0
Összesen - Német Kisebbségi Önkormányzat 3 055 5 500 10 5 510
0
0
0
0
9029040 Horvát Kisebbségi Önkormányzat 0
0
902904000 Költségvetési támogatás 2 055 975 15 990
902904070 Intézményi működési bevételek 0 0 51 51
902904080 Intézm. támogatásértékű működési bevétele 250 1 750 199 1 949
902904090 Intézm. működési c. pe. átv.áht.-n kívülről 250 250 -250 0
902904100 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0 0 0
902904110 Intézm. támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 0 0 0
902904120 Intézm. felhalm. c. pe. átv.áht.-n kívülről 0 0 0 0
902904130 Intézményi pénzmaradvány 0 343 0 343
0
Összesen - Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2 555 3 318 15 3 333
9029045 Horvát Kisebbségi Önkormányzat
902904511 Személyi jellegű kiadások 0 0 0 0
902904512 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0
902904513 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 900 1 663 15 1 678
902904514 Ellátottak pénzbeni juttat. és spec. c. tám. 0 0 0 0
902904515 Támog.ért. kiad. pm. átadás, egyéb juttatás 0 0 0 0
902904516 Pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 1 655 1 655 0 1 655
902904517 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0
902904518 Önkorm. ált. kijelölt felhalm. kiadások 0 0 0 0
902904519 Intézményi tartalék 0 0 0 0
0
Összesen - Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2 555 3 318 15 3 333
0
0
9029050 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 0
0
902905000 Költségvetési támogatás 890 729 7 736
902905070 Intézményi működési bevételek 0 0 14 14
902905080 Intézm. támogatásértékű működési bevétele 500 835 -14 821
902905090 Intézm. működési c. pe. átv. áht.-n kívülről 500 500 0 500
902905100 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0 0 0
902905110 Intézm. támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 0 0 0
902905120 Intézm. felhalm. c. pe. átv. áht.-n kívülről 0 0 0 0
902905130 Intézményi pénzmaradvány 0 8 0 8
0
Összesen - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 890 2 072 7 2 079
9029050 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
902905511 Személyi jellegű kiadások 0 0 0 0
902905512 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0
902905513 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 890 2 072 -468 1 604
902905514 Ellátottak pénzbeni juttat. és spec. c. tám. 0 0 0 0
902905515 Támog. ért. kiad. pm. átadás, egyéb juttatás 0 0 0 0
902905516 Pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 0 0 475 475
902905517 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0
902905518 Önkorm. ált. kijelölt felhalm. kiadások 0 0 0 0
902905519 Intézményi tartalék 0 0 0 0
Összesen - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 890 2 072 7 2 079
Bevételek Kisebbségek
902905000 Költségvetési támogatás 6 000 2 603 32 2 635
902905070 Intézményi működési bevételek 0 0 65 65
902905080 Intézm. támogatásértékű működési bevétele 750 5 085 185 5 270
902905090 Intézm. működési c. pe.átv. áht.-n kívülről 750 750 -250 500
902905100 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0 0 0
902905110 Intézm. támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 0 0 0
902905120 Intézm. felhalm. c. pe.átv. áht.-n kívülről 0 0 0 0
902905130 Intézményi pénzmaradvány 0 2 452 0 2 452
Összesen 7 500 10 890 32 10 922
Kiadások Kisebbségek
902905511 Személyi jellegű kiadások 1 620 1 620 10 1 630
902905512 Munkaadókat terhelő járulékok 650 650 0 650
902905513 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 390 4 622 -153 4 469
902905514 Ellátottak pénzbeni juttat. és spec. c. tám. 0 0 0 0
902905515 Támog.ért. kiad. pm. átadás, egyéb juttatás 185 185 0 185
902905516 Pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 1 655 3 755 175 3 930
902905517 Felhalmozási kiadások 0 58 0 58
902905518 Önkorm. ált. kijelölt felhalm. kiadások 0 0 0 0
902905519 Intézményi tartalék 0 0 0 0
Összesen 7 500 10 890 32 10 922

7. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás 2008. évi költségvetése

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 19/2008. (VI. 30.)
Változás +/-

Javasolt Előirányzat
9 01 9 02 0 Sopron és Térsége Hulladékgazd. Társ.
9 01 9 02 00 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0
9 01 9 02 07 0 Intézményi működési bevételek 7 350 7 350 0 7 350
9 01 9 02 08 0 Intézmények támog. értékű műk. bevételei 18 219 18 219 0 18 219
9 01 9 02 09 0 Intéz. műk. célú pénzeszk. átvétel áht- kívülről 0 0 0 0
9 01 9 02 10 0 Intézményi felhalm. és tőkejell. bevételek 0 0 0 0
9 01 9 02 11 0 Intézm. támog. értékű felhalm. bevételei 0 0 0 0
9 01 9 02 12 0 Int. felh. célú. pénzeszk..átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0
9 01 9 02 13 0 Pénzmaradvány vállalk.-i tev eredménye 0 45 083 0 45 083
9 01 9 02 0 Sopron és Térsége Hulladékgazd. Társ. összesen: 25 569 70 652 0 70 652
9 01 9 02 5 Sopron és Térsége Hulladékgazd. Társ.
9 01 9 02 51 1 Személyi jellegű kiadások 720 720 180 900
9 01 9 02 51 2 Munkaadókat terhelő kiadások 188 188 47 235
9 01 9 02 51 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0
9 01 9 02 51 4 Ellátottak pénzbeli juttat. és spec. célú tám. 0 0 0 0
9 01 9 02 51 5 Támog.ért, kiad. pm átadás egyéb juttatás 0 0 0 0
9 01 9 02 51 6 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 0 0 0 0
9 01 9 02 51 7 Felhalmozási kiadások 24 661 69 744 -227 69 517
9 01 9 02 51 8 Önkorm. által kijelölt felhalm. kiadások 0 0 0 0
9 01 9 02 51 9 Intézményi tartalék 0 0 0 0
9 01 9 02 5 Sopron és Térsége Hulladékgazd. Társ. összesen: 25 569 70 652 0 70 652

8. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

9. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

2008. évi Felújítások

ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 19/2008. (VI. 30.)
Változás +/-

Javasolt módosítás
9 03 0 00 53 0 Felújítások
9 03 0 00 53 1 Kötelezettségvállalások
9 03 1 00 53 1 Szociális feladatok
9 03 1 01 53 1 Sopron Egy. Bölcsődék Király J. u. 1. padlózat felú. 101 101 0 101
9 03 1 00 53 1 Szociális feladatok összesen: 101 101 0 101
9 03 3 00 53 1 Alapfokú oktatás
9 03 3 02 53 1 Brennbergi Ált. Isk. -vizesblokk felú.-Grundschule 150 150 0 150
9 03 3 03 53 1 Sopron Kőszegi Úti Óvoda fűtési rendszer felú. gar. 530 530 0 530
9 03 3 04 53 1 Skőhidai Tagóvoda melegítőkonyha felú. gar. 154 154 0 154
9 03 3 05 53 1 Sopron Kurucdombi tagóvoda homlokzat felú. gar. 188 188 0 188
9 03 3 06 53 1 Dózsa Gy. úti Óvoda kerítésjavítás 50 50 0 50
9 03 3 07 53 1 Sopron Gárdonyi G. Ált. Isk. nyílászárók jav. gar. 160 160 0 160
9 03 3 08 53 1 Intézményi Gondnokság járda felú. gar. 39 39 0 39
9 03 3 00 53 1 Alapfokú oktatás összesen: 1 271 1 271 0 1 271
9 03 8 00 53 1 Gazdasági feladatok
9 03 8 01 53 1 Útfelújítások (1:1) és garancia 32 235 32 235 13 898 46 133
9 03 8 02 53 1 Útfelújítások garancia 8 255 8 255 0 8 255
9 03 8 03 53 1 Útfelújítások - ISPA-hoz kapcsolódó 50 150 50 150 0 50 150
9 03 8 05 53 1 Kreszpark (Citadella) kőtámfal felú. gar. 205 205 0 205
9 03 8 06 53 1 Sopron Szt. István park támfal felújítás 4 000 4 000 0 4 000
9 03 8 00 53 1 Gazdasági feladatok összesen: 94 845 94 845 13 898 108 743
9 03 0 00 53 1 Kötelezettségvállalások összesen: 96 217 107 217 13 898 110 115
9 03 0 00 53 2 Új induló felújítási feladatok
9 03 1 00 53 2 Szociális feladatok
9 03 1 01 53 2 Egyes szociális feladatok 0 4 400 0 4 400
9 03 1 02 53 2 ESZI közegészségügyi hiányosságok megszűntetése önrész 0 0 16 300 16 300
9 03 1 00 53 2 Szociális feladatok összesen: 0 4 400 16 300 20 700
9 03 3 00 53 2 Alapfokú oktatás
9 03 3 01 53 2 Petőfi Sándor Általános Iskola felújítása 40 000 40 000 0 40 000
9 03 3 02 53 2 Jereváni Kék Óvoda rekonstrukciója 8 000 24 000 -24 000 0
9 03 3 03 53 2 Lackner K. Ált. Isk. sportudvar kerítés felújítása 0 2 199 0 2 199
9 03 3 00 53 2 Alapfokú oktatás összesen: 48 000 66 199 -24 000 42 199
9 03 4 00 53 2 Középfokú oktatás
9 03 4 02 53 2 Fáy András Szakközépiskola rekonstrukciója 30 000 30 000 0 30 000
9 03 9 01 53 2 TISZK - pályázat benyújtásához vázlatterv 0 0 1 620 1 620
9 03 4 00 53 2 Középfokú oktatás összesen: 30 000 30 000 1 620 31 620
9 03 7 00 53 1 Védelmi feladatok
9 03 7 01 53 1 Tűzoltóság épület felújítás 0 11 000 -11 000 0
9 03 7 00 53 1 Védelmi feladatok összesen: 0 11 000 -11 000 0
9 03 8 00 53 2 Gazdasági feladatok
9 03 8 02 53 2 Ady E. u. út- és járda felújítás 50 000 50 000 0 50 000
9 03 8 03 53 2 Épületek felú., gépészeti ber. felú., udvartéri létesítmények 230 000 176 400 -100 000 76 400
9 03 8 04 53 2 Rákpatak mederfelújítás 25 000 28 000 0 28 000
9 03 8 06 53 2 Rejpál ház felújítás 60 000 60 000 0 60 000
9 03 8 07 53 2 Balfi u. 13. felújítása 0 0 6 500 6 500
9 03 8 08 53 2 Deák téri csapadékvíz elvezetők javítása 0 0 3 900 3 900
9 03 8 00 53 2 Gazdasági feladatok összesen: 365 000 314 400 -89 600 224 800
9 03 0 00 53 2 Új induló felújítási feladatok összesen: 443 000 425 999 -106 680 319 319
9 03 0 00 53 0 Felújítások összesen: 539 217 533 216 -92 782 429 434

10. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

11. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

12. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

13. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

14. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

15. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez

16. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

2008. évi Lakásalap felhasználás

ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 19/2008. (VI. 30.)
Változás +/-

Javasolt módosítás
9 03 9 00 61 0 Lakásalap kiadásai
9 03 9 01 61 0 Lakáselid. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj) 6 234 6 234 22 000 28 234
9 03 9 03 61 0 Szolg. lakások (BM Határőrség, Rendőrség) 6 000 6 000 0 6 000
9 03 9 04 61 0 Lakáscélú támogatás 51 000 51 000 -16 240 34 760
9 03 9 06 61 0 Útlejegyzések 28 000 28 000 0 28 000
9 03 9 07 61 0 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása) 30 000 30 000 0 30 000
9 03 9 08 61 0 Lakásmobilitás 18 548 18 548 0 18 548
9 03 9 09 61 0 Közalkalmazotti lakásépítés 70 000 70 000 0 70 000
9 03 9 11 61 0 B.bánya Sz.vízelv. Vízik.T. LTP megelőlegezése 1 600 1 600 0 1 600
9 03 9 12 61 0 Hivatali dolgozók lakástámogatása 1 900 1 900 0 1 900
9 03 9 13 61 0 Közalkalmazotti lakástámogatás 3 000 3 000 0 3 000
9 03 9 18 61 0 Ipar. techn. ép. lakóép. energiatak. felú. önk. tám. 2005. 17 000 17 000 0 17 000
9 03 9 19 61 0 Ipar. techn. ép. lakóép. energiatak. felúj. bonyolítás 2005. 4 000 4 000 644 4 644
9 03 9 21 61 0 Ipar. techn. ép. lakóép. energiatak. felúj. önk. tám. 2006. 136 000 136 000 0 136 000
9 03 9 22 61 0 Ipar. techn. ép. lakóép. energiatak. felúj. önk. tám. 2007. 100 000 100 000 0 100 000
9 03 9 23 61 0 Ipar. techn. ép. lakóép. energiatak. felúj. önk. tám. 2008. 100 000 100 000 0 100 000
9 03 9 24 61 0 Hagyományos techn. épült lakóépületek energiat. felú. 8 000 8 000 0 8 000
9 03 9 25 61 0 Bünker J. Rajnárd köz 4. sz . alatti lakók elhelyezése 91 000 91 000 0 91 000
9 03 9 26 61 0 Sopron-Balf Fő u. 148. alatti lakók elhelyezése 10 000 10 000 0 10 000
9 03 9 28 61 0 Viharkárok helyreállítási munkái 0 5 827 0 5 827
9 03 9 00 61 9 Lakásalap kiadásai összesen: 682 282 688 109 6 404 694 513

17. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

18. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez

2008 2009
Feladat megnevezése Megjegyzés Saját forrás Elnyert Pályázott Össz. Saját forrás Elnyert Pályázott Össz.
támogatás támogatás
Labdarúgó csapat 238/2001. (V. 31.) 97 000 97 000 97 000 97 000
RAABERSPORT Kft. 463/2001. (XI. 29.) 75 000 75 000 75 000 75 000
Férfi kosárlabda szolgáltató Kft. 464/2001. (XI. 29.) 35 000 35 000 35 000 35 000
Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás szerződés 20 000 20 000 20 000 20 000
Sportszervezetek támogatása 2/2002. (I. 31.) Ör. r. 30 000 30 000 30 000 30 000
Pro Kultúra Kht. támogatás Közhasznú szerz. 323 159 323 159 323 159 323 159
Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. 212/2006. (IX. 14.) 28 000 28 000 28 000 28 000
Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj Üzemeltetési szerz. 55 000 55 000 55 000 55 000
Kisalföld Volán Zrt. tám. szerz. a. 80 000 80 000 80 000 80 000
Sopron - Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás 14/2005. (I. 27.) 5 621 5 621 5 621 5 621
Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás szerz. a. 9 476 9 476 9 476 9 476
Iparosított technológiával épült ép. - idegen pénzeszköz megáll. a. 17 000 17 000 17 000 17 000
Akadálymentes közlekedés 385/1999. (XII. 16.) 12 000 12 000 0 0
Közvilágítás feszültségszabályozás 187/2004. (V. 24.) 4 666 4 666 4 666 4 666
Kötvénykibocsátás költségei szerz. a. 83 500 0 83 500 83 500 83 500
Sopron és Térsége hull.gazd. 17/2004. (I. 29.) 238 082 2 380 822 2 618 904 182 748 1 827 477 2 010 225
Biztosítási díjak szerz. a. 13 525 13 525 13 525 13 525
Foglakozás egészségügy szerz. a. 6 000 6 000 6 000 6 000
Thurner M. Váll. Hitelprogram Kamattámogatás 46/2006. (III. 2.) 3 000 3 000 3 000 3 000
Könyvvizsgálói díj szerz. a. 4 640 0 4 640 4 640 0 4 640
Viziközmű és vagyonkataszter karbantartás szerz. a. 9 108 9 108 9 108 9 108
Iparosított technológiával épült lakóép. tám. 2007. 80/2006. (III. 30.) 100 000 100 000
Iparosított technológiával épült lakóép. tám. 179/2005. (VI. 30.) 15 000 15 000 50 000 50 000
Összesen: 1 264 777 0 2 380 822 3 645 599 1 132 443 0 1 827 477 2 959 920
2010 2011 és az azt követő évek Összesen
Feladat megnevezése Saját Elnyert Pályázott Össz. Saját Elnyert Pályázott Össz. Saját Elnyert Pályázott Össz.
forrás támogatás forrás támogatás forrás támogatás
Labdarúgó csapat 97 000 97 000 97 000 97 000 388 000 0 0
RAABERSPORT Kft. 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000 0 0
Férfi kosárlabda szolgáltató Kft. 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 0 0
Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
Sportszervezetek támogatása 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 0 0
Pro Kultúra Kht. támogatás 323 159 323 159 323 159 323 159 1 292 636 0 0
Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. 28 000 28 000 28 000 28 000 112 000 0 0
Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj 55 000 55 000 55 000 55 000 220 000 0 0
Kisalföld Volán Zrt. 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 0 0
Sopron - Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás 5 621 5 621 5 621 5 621 22 484 0 0
Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás 9 476 9 476 0 0 28 428 0 0
Iparosított technológiával épült ép. - idegen pénzeszköz 11 000 11 000 0 0 45 000 0 0
Akadálymentes közlekedés 0 0 444 150 444 150 456 150 0 0
Közvilágítás feszültségszabályozás 4 666 4 666 4 666 4 666 18 664 0 0
Kötvénykibocsátás költségei 83 500 83 500 83 500 83 500 334 000 0 0
Sopron és Térsége hull.gazd. 0 0 0 0 420 830 0 4 208 299
Biztosítási díjak 13 525 13 525 13 525 13 525 54 100 0 0
Foglakozás egészségügy 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 0 0
Thurner M. Váll. Hitelprogram Kamattámogatás 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 0 0
Könyvvizsgálói díj 4 640 4 640 4 640 4 640 18 560 0 0
Viziközmű és vagyonkataszter karbantartás 9 108 9 108 9 108 9 108 36 432
Iparosított technológiával épült lakóép. tám. 2007. 282 312 282 312 382 312 0 0
Iparosított technológiával épült lakóép. tám. 50 000 50 000 50 000 50 000 165 000 0 0
Összesen: 943 695 0 0 943 695 1 649 681 0 0 1 649 681 4 990 596 0 4 208 299

19. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év és utána összesen
I. Hitel-visszafizetés
- Folyószámla hitel 2 145 117 - - 2 145 117
- Fejlesztési célú hitel 236 313 227 043 2 420 058 2 883 414
- Befejezett viziközmű társulatok hitel 9 668 15 160 68 139 92 967
Hitel-visszafizetés összesen: 2 391 098 242 203 2 488 197 5 121 498
II. Kötvénykibocsátás
- Kötvény - 67 433 2 778 673 2 846 106
Kötvénykibocsátás összesen: - 67 433 2 778 673 2 846 106
III. Kezességvállalás
- Energiarac.pályázatok 8 951 8 951 8 951 26 853
- Sopron és Térs.Környezetvéd. és Hulladékgazd. Kft. 7 260 7 260 7 260 21 780
- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC) 51 946 51 946 519 460 623 352
- Raabersport Kft. hitele 6 000 6 000 36 000 48 000
- Sopron Holding Zrt. hitele 70 000 70 000 80 000 220 000
Kezességvállalás összesen: 144 157 144 157 651 671 939 985
Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen: 2 535 255 453 793 5 918 541 8 907 589

20. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

MEGNEVEZÉS 2008. 2009. 2010.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Intézményi működési bevételek 1 420 702 1 565 553 1 433 831
Önkormányzat sajátos műk. bevételei 3 762 000 4 062 960 4 266 108
Önkormányzat költségvetési támogatása 6 325 642 6 015 181 6 315 940
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 27 535 8 514 9 007
Önkormányzati egyéb sajátos bevétel 568 783 622 081 548 185
Támogatásértékű bevételek 4 583 117 4 979 856 4 808 849
Működési célú hitelbevétel 3 279 000 2 279 000 2 512 598
Működési célú kamat bevétel 10 000 10 000 10 000
Önkormányzati pénzmaradvány 17 313 0 0
Intézményi pénzmaradvány 468 574 0 0
Működési célú bevételek össz.: 20 462 666 19 543 145 19 904 518
Személyi juttatások 7 013 724 7 112 131 7 310 509
Munkaadót terhelő járulékok 2 183 912 2 275 882 2 339 363
Dologi kiadások 5 904 942 4 539 284 4 791 248
Működési célú pénzeszk. átadás áht. kívülre 1 861 272 1 423 795 1 595 796
Támogatás értékű kiadások és egyéb juttatások 210 319 2 310 2 950
Ellátottak pénzbeni juttatásai 1 326 1 511 1 590
Speciális pénzügyi kiadások 655 911 688 651 723 083
Működési célú hitel visszafizetés 2 145 117 2 279 000 2 279 000
Folyószámla hitel kamata 120 000 125 000 125 000
Tartalékok 366 322 100 000 100 000
Működési célú kiadások össz.: 20 462 845 18 547 564 19 268 539
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Intézmények felhalmozási és tőke jell. bevételei 91 343 47 239 49 311
Önkorm. felhalmozási és tőke jell. bevételei 340 720 504 700 568 450
Fejlesztési célú támogatások (cél-, címzett) 228 970 100 000 160 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 249 392 650 470 695 200
Támogatásértékű bevétel 77 365 48 400 51 200
Állami hozzájárulás 36 923 0 0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei 1 058 630 1 495 100 1 645 900
Fejlesztési célú hitel bevétel 611 595 795 000 835 000
Lakásalap bevétele 123 000 74 100 78 800
Önkormányzati kötvénykibocsátás 0 0 0
Önkormányzati pénzmaradvány 890 135 1 890 420 1 956 300
Intézmények pénzmaradványa 107 963
Felhalmozási célú bevételek össz.: 3 816 036 5 605 429 6 040 161
Intézmények felhalmozási kiad. (áfával együtt) 710 890 286 424 295 444
Felhalmozási kiadás (áfával együtt) 4 977 982 2 578 571 2 522 891
Általános támogatások 81 800 0 0
Felújítási kiadások (áfával együtt) 429 434 293 540 300 510
Városüzemeltetési kiadások (áfával együtt) 251 160 195 704 200 300
Speciális pénzügyi kiadás 949 422 820 400 854 350
Felhalmozási célú hitel és kamat visszafizetés 415 284 611 471 642 045
Lakásalap kiadása 694 513 850 600 870 100
Tartalékok 30 080 964 300 990 500
Felhalmozási célú kiadások össz.: 8 540 565 6 601 010 6 676 140
Hitelbevétel 4 724 708 0 0
Önkormányzat bevételei összesen: 29 003 410 25 148 574 25 944 679
Önkormányzat kiadásai összesen: 29 003 410 25 148 574 25 944 679

21. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez

E Ft-ban
Elnyert támogatás Önk. saját forrás
Pályázó megnevezése Projekt megnevezése Socrates PHARE ISPA Kohéziós Alap ebből társ./int. Egyéb forrás Projekt összköltsége
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 1. Sopron régió csatorna és szennyvíztisz.program/ISPA 2 081 313 256 045 4 579 230 nettó
Lackner K. Ált. Iskola 1. Egész életen át tartó tanulás 2 420 2 420 2 420
Összesen: 0 2 081 313 0 258 465 0 0 4 581 650

22. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

23. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

24. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési szervek teljes munkaidőben foglalkoztatottak számában kifejezett 2008. évi létszámkerete

Munkaköri csoportok

Költségvetési szervek, szervezetek és feladatok
Felsőfokú szakdolgozó (fő) Középfokú szakdolgozó (fő) Egyéb dolgozó
(fő)
Összesen (fő)
Szociális szervezetek és feladatok
Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 3,00 54,00 46,00 103,00
Sopron Megyei Jogú Város Családsegítő Intézete 19,50 64,50 15,00 99,00
Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 33,25 10,50 2,00 45,75
Egyesített Szociális Intézmény Sopron 13,50 66,75 63,75 144,00
NapSzak Integrált Intézmény 11,00 33,00 36,00 80,00
Szociális szervezetek és feladatok összesen: 80,25 228,75 162,75 471,75


Egészségügyi szervezetek és feladatok
Orvos, gyógysz., egyéb felsőfokú fogl. létszám (fő)
Szakdolgozói létszám
(fő)
Gazd., műsz., ügyviteli, egyéb fogl. létszám
(fő)


Összesen (fő)
SMJV Erzsébet Kórház a D.E.O.E.C. Oktató Kórháza 135,50 501,60 323,20 960,30
Egészségügyi szervezetek és feladatok összesen: 135,50 501,60 323,20 960,30


Közoktatási szervezetek és feladatok

Pedagógus létszám
(fő)
Nev.-okt. munkát segítők létszáma
(fő)
Egyéb munkaköri létszám
(fő)

Összesen (fő)
Alapfokú oktatási szervezetek, feladatok
Király Jenő Utcai Óvoda 9,00 4,40 1,50 14,90
Jereváni Kék Óvoda 13,00 6,70 1,50 21,20
Halász Utcai Óvoda 15,00 7,80 2,00 24,80
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 29,00 15,90 3,75 48,65
Hermann Alice Óvoda 19,00 9,90 2,75 31,65
Trefort Téri Óvoda 13,00 6,60 1,50 21,10
Jegenye Sori Óvoda 11,00 5,50 5,60 22,10
Dózsa György Utcai Óvoda 9,00 4,50 0,50 14,00
Kőszegi Úti Óvoda 12,00 6,00 0,50 18,50
Pedagógiai Szakszolgálati Központ 19,60 2,00 2,00 23,60
Intézményi Gondnokság 13,00 13,00
Deák Téri Általános Iskola 53,00 1,00 18,00 72,00
Gárdonyi Géza Általános Iskola 45,30 1,00 21,00 67,30
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 59,00 1,00 22,00 82,00
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 38,10 1,00 17,00 56,10
Lackner Kristóf Általános Iskola 41,80 1,00 20,25 63,05
Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 44,30 8,00 10,00 62,30
Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 33,50 0,70 7,00 41,20
Központi Gyermekkonyha 59,00 59,00
Alapfokú oktatási szervezetek, feladatok összesen: 464,60 83,00 208,85 756,45
Középfokú oktatási szervezetek, feladatok
Handler Nándor Szakképző Iskola 80,00 1,00 32,50 113,50
Széchenyi István Gimnázium 42,80 1,10 10,75 54,65
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola 49,00 1,00 19,00 69,00
Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium 68,70 1,00 36,00 105,70
Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola 38,80 1,00 14,00 53,80
Középiskolai Kollégium 10,20 3,00 30,00 43,20
Középfokú oktatási szervezetek és feladatok összesen: 289,50 8,10 142,25 439,85

Kulturális szervezetek és feladatok
Szakdolgozói létszám
(fő)
Egyéb dolgozói létszám
(fő)

Összesen (fő)
Széchenyi István Városi Könyvtár 25,78 14,27 40,05
Kulturális szervezetek és feladatok összesen: 25,78 14,27 40,05

Védelmi szervezetek és feladatok
Hivatásos áll.-i létszám
(fő)
Ügyvviteli létszám
(fő)
Összesen (fő)
Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 67,00 1,00 68,00
Védelmi szervezetek és feladatok összesen: 67,00 1,00 68,00
Igazgatási szervek Összesen (fő)
Polgármesteri Hivatal 299,00
Helyi kisebbségi Önkormányzat 1,00
Igazgatási szervek összesen: 300,00
Intézmények összesen: 3 036,40

25. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési szervek teljes munkaidőben foglalkoztatottak számában kifejezett 2008. évi létszámkerete

Munkaköri csoportok
Költségvetési szervek, szervezetek és feladatok Felsőfokú szakdolgozó (fő) Középfokú szakdolgozó (fő) Egyéb dolgozó
(fő)
Összesen (fő)
Szociális szervezetek és feladatok
Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 3,00 54,00 44,00 101,00
Szociális Szolgáltató Intézmény 19,50 64,50 12,00 96,00
Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 33,25 10,50 2,00 45,75
Egyesített Szociális Intézmény Sopron 13,50 66,75 60,75 141,00
NapSzak Integrált Intézmény 11,00 33,00 34,00 78,00
Szociális szervezetek és feladatok összesen: 80,25 228,75 152,75 461,75


Egészségügyi szervezetek és feladatok
Orvos, gyógysz., egyéb felsőfokú fogl. létszám (fő)
Szakdolgozói létszám
(fő)
Gazd., műsz., ügyviteli, egyéb fogl. létszám
(fő)


Összesen (fő)
SMJV Erzsébet Kórház a D.E.O.E.C. Oktató Kórháza 144,30 512,20 333,60 990,10
Egészségügyi szervezetek és feladatok összesen: 144,30 512,20 333,60 990,10


Közoktatási szervezetek és feladatok

Pedagógus létszám
(fő)
Nev.-okt. munkát segítők létszáma
(fő)
Egyéb munkaköri létszám
(fő)

Összesen (fő)
Alapfokú oktatási szervezetek, feladatok
Király Jenő Utcai Óvoda 9,00 4,40 1,50 14,90
Jereváni Kék Óvoda 13,00 6,70 1,50 21,20
Halász Utcai Óvoda 15,00 7,80 2,00 24,80
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 29,00 15,90 3,75 48,65
Hermann Alice Óvoda 19,00 9,90 2,75 31,65
Trefort Téri Óvoda 15,00 7,70 1,50 24,20
Jegenye Sori Óvoda 11,00 5,50 5,60 22,10
Dózsa György Utcai Óvoda 9,00 4,50 0,50 14,00
Kőszegi Úti Óvoda 12,00 6,00 0,50 18,50
Pedagógiai Szakszolgálati Központ 20,70 2,00 2,00 24,70
Intézmények Gazdasági Szolgálata 42,50 42,50
Deák Téri Általános Iskola 51,00 1,00 17,00 69,00
Gárdonyi Géza Általános Iskola 45,90 1,00 19,00 65,90
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 60,80 1,00 21,00 82,80
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 39,90 1,00 16,00 56,90
Lackner Kristóf Általános Iskola 40,20 1,00 18,75 59,95
Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 45,50 8,00 10,00 63,50
Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 33,40 0,70 6,00 40,10
Központi Gyermekkonyha 57,00 57,00
Alapfokú oktatási szervezetek, feladatok összesen: 469,40 84,10 228,85 782,35
Középfokú oktatási szervezetek, feladatok
Handler Nándor Szakképző Iskola 76,30 1,00 31,50 108,80
Széchenyi István Gimnázium 44,20 1,10 10,75 56,05
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 60,38 5,00 46,00 111,38
Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium 73,50 1,00 35,00 109,50
Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola 39,10 1,00 13,00 53,10
Középiskolai Kollégium 0,00
Középfokú oktatási szervezetek és feladatok összesen: 293,48 9,10 136,25 438,83

Kulturális szervezetek és feladatok
Szakdolgozói létszám
(fő)
Egyéb dolgozói létszám
(fő)

Összesen (fő)
Széchenyi István Városi Könyvtár 25,78 12,27 38,05
Kulturális szervezetek és feladatok összesen: 25,78 12,27 38,05
Védelmi szervezetek és feladatok Hivatásos áll.-i létszám (fő) Ügyvviteli létszám (fő) Összesen (fő)
Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 74,00 0,00 74,00
Védelmi szervezetek és feladatok összesen: 74,00 0,00 74,00
Igazgatási szervek Összesen (fő)
Polgármesteri Hivatal 300,00
Helyi kisebbségi Önkormányzat 1,00
Igazgatási szervek összesen: 301,00
Intézmények összesen: 3 086,08

26. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Pályázati támogatások előirányzatainak felhasználására vonatkozó közös szabályok

I. A pályázati támogatások rendeltetése

A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása.

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.

2. Nyugdíjas szervezetek támogatása

A városban működő nyugdíjas szervezetek támogatása mely, hozzájárul az időskorúak élethelyzetének javításához.

3. Közoktatási támogatás

Sopron városában működő nevelési és oktatási intézmények neveléssel kapcsolatos tevékenységének segítése, a pedagógiai innováció a fejlesztő pedagógusok és munkacsoportok ösztönzésére szolgál.

4. Közművelődési támogatás

Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.

5. Ifjúságpolitikai támogatás

Sopron városában működő ifjúsági közösségek, szerveződések programjainak támogatására szolgál.

6. Idegenforgalmi támogatás

Sopron idegenforgalmi fejlesztésében közreműködő szervezetek, személyek programmegvalósításához való hozzájárulásra szolgál. A támogatásból Sopron bel- és külföldi kapcsolatainak részeként megvalósuló kezdeményezések támogathatók.

7. Kiadványi támogatás

Soproni témájú vagy soproni szerzők által írt könyvek, kiadványok megjelentetéséhez való hozzájárulást szolgál, ide nem értve az idegenforgalmi célú, vállalkozási alapon készülő kiadványokat.

8. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.

9. Sporttámogatás

A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport pályázati eredményességi támogatására, a városi Sportszövetségi rendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.

II. A pályázati támogatások igénybevételének közös szabályai

1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi - számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.

2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.

3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, akiknek cégbírósági vagy más nyilvántartási kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.

Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.

4. A III. fejezetben megjelölt bizottságok - illetve a Közgyűlés - döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviseletében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1-5 év támogatásból kizárást).

A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el.

Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást költségvetési támogatásként, célhoz kötött felhasználással biztosítja.

5. A III. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés elfogadását követően, legkésőbb április 30-ig (esetleges második körben augusztus 31-ig).

6. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.

7. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.

8. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.

9. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és - az alapítványi pályázó kivételével - saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.

Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.

III. A pályázati támogatásokat az alábbi bizottságokhoz kell benyújtani

1. Szociálpolitikai támogatás - Szociális és Egészségügyi Bizottság
2. Nyugdíjas szervezetek tám. - Szociális és Egészségügyi Bizottság
3. Közoktatási támogatás - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
4. Közművelődési támogatás - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
5. Ifjúságpolitikai támogatás - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
6. Idegenforgalmi támogatás - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
7. Kiadványi támogatás - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
8. Testvérvárosi kapcsolatok tám. - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
9. Sporttámogatás - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

IV. A közalkalmazotti lakástámogatással kapcsolatos szabályok

A támogatás Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények visszatérítendő támogatására szolgál, a dolgozóik kamatmentes lakáscélú támogatására. Forrása a „Lakásalapban” szereplő Közalkalmazotti lakástámogatás című előirányzat.

A támogatás odaítéléséről a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 3-3 tagjából alakult testület dönt.

A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.

27. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Sopron Megyei Jogú Város költségvetésének címrendje

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 67. § (1) bekezdése kimondja, hogy: „Az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. Az azonos tevékenységet végző költségvetési szervek közül több is alkothat egy címet.” A törvény 67. § (2) bekezdése szerint: „Az (1) bekezdésbe nem tartozó kiadásokat és bevételeket címekre kell bontani.” Végül: „Címrendet a költségvetési rendelet határozza meg.” [67. § (3) bek.]

A címrend 9 jelből álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:

Első pozíció: CÍM = 1-től 9-ig terjedő számozással, tartalma: önkormányzati tevékenységek, szervezetek csoportosítása a tevékenységek jellege szerint e

Második-harmadik pozíció: ALCÍM = önálló döntéshozatali lehetőséggel bíró önkormányzati gazdálkodó egységek megnevezése m

Negyedik pozíció: ÁGAZATI AZONOSÍTÓ JEL = a CÍM pozíció számával egyező és annak tartalmát kifejező tevékenység k

Ötödik-hatodik pozíció: - RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ költségvetési szervek, vagy - ÖNÁLLÓ HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK vagy - SORSZÁMOT jelent: = bevételi oldalon a konkrét forrásra (ágazati bontás és tartalmi megkülönböztetés szerint)

= az önkormányzati fejlesztési, felújítási kiadásoknál az ágazaton belüli feladatokra

= az általános-, pályázati támogatásoknál az ágazaton belüli feladatokra,

= a városüzemeltetési kiadásoknál a szakfeladatok szerinti bontásra,

= speciális pénzügyi kiadások feladat szerinti felsorolása,

= a céltartalék feladat szerinti felsorolásra, vagy - a OO szám két jelentéssel bírhat:

= sorszám szerinti adatok összesítése,

= nincs jelentése a címrend szempontjábóln

Hetedik-nyolcadik pozíció: ELŐIRÁNYZAT CSOPORT: = a bevételek (01-50 sorszámon) és a kiadások (51-99 sorszámon) homogénebb és nagyobb csoportosítását tartalmazza

Kilencedik pozíció: KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK:

- az ÁHT 69. § (1) bekezdésében rögzített működési kiadási jogcímeket.

- bevételi oldalon a kiemelt előirányzati csoporton belül a forrás tartalmi megkülönböztetése, ahol az indokolt

- önkormányzati fejlesztési, felújítási kiadások esetén:

= 1. Kötelezettségvállalás

= 2. új induló tartalmi megkülönböztetésre szolgál,

- hiteltörlesztés esetében a konkrét feladat megkülönböztetésére szolgál.

CÍMREND tartalma

1. A címrenden belül önálló címet alkotnak:

1. Szociális szervezetek és feladatok

2. Egészségügyi szervezetek és feladatok

3. Alapfokú oktatási szervezetek és feladatok

4. Középfokú oktatási szervezetek és feladatok

5. Kulturális szervezetek és feladatok

6. Sportszervezetek és feladatok

7. Védelmi szervek és feladatok

8. Gazdasági szervezetek és feladatok

9. Igazgatási szervezetek és feladatok

Az 1-től 9-ig terjedő számsorban az önkormányzat valamennyi tevékenysége besorolható. Valamelyik címbe történő besorolás alapja a gazdálkodó szervezetek vagy elkülönülő - önálló feladatok főtevékenységének jellege. Az 1-7 és 9 cím alatt a költségvetési intézmények és feladatok, míg a 8 cím alatt az államháztartás alrendszereibe nem tartozó gazdasági társaságok, Kht-k és egyéb szervek is besorolást nyertek.

Az egyéb gazdálkodó szervek az önkormányzat költségvetéséhez nettó módon A vagy támogatásuk, vagy befizetési kötelezettségük miatt m kapcsolódnak.

2. Alcímet képeznek az 1-9. címen belül működő, illetve idesorolt teljes jogkörű költségvetési szervek és egyéb többségi önkormányzati tulajdonú önállóan gazdálkodó szervezetek, a helyi kisebbségi önkormányzatok összevontan és az önkormányzati feladatok. Címlistájukat a csatolt melléklet tartalmazza.

3. Az ágazati azonosító jel fejezi ki a teljes-, a részjogkörű költségvetési intézmény, szervezet, illetve feladat főtevékenységének jellegét. A megjelölésre a homogén feladatok megfigyelésének lehetősége miatt van szükség. Ugyanis a teljes jogkörű költségvetési szerv a Közgyűlés felhatalmazása alapján láthat el ágazati jellegétől eltérő ágazati feladatot is. (Például a 3-as címen belül az Intézményi Gondnokság alcímnek részben önállóan gazdálkodó szervezete az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, amelynek fő tevékenysége nem a 3-as, hanem a 2-es címnek felel meg. Így az Igazgatóság ágazati azonosítója a 2-es(.

4. Az 5-6. pozíció a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, az önálló helyi kisebbségi önkormányzatok, és különböző feladatok megkülönböztető sorszámozására szolgál.

5. A javasolt előirányzati csoportok:

a. Bevételeknél:

01. Normatív állami hozzájárulás

02. Átengedett bevételek

03. Egyéb állami hozzájárulás, központi támogatás

04. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból

05. Helyi adók

06. Talajterhelési díj

07. Intézményi működési bevételek

08. Intézmények támogatásértékű működési bevételei

09. Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről

10. Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek

11. Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei

12. Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről

13. Intézményi pénzmaradvány, vállalk.-i bevétel eredménye

16. Működési célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívülről

18. Támogatásértékű bevételek

19. Cél-, címzett támogatások

20. Illetékek

21. Ingatlan értékesítési bevételek

22. Kamatbevételek

23. Pénzügyi befektetésekből származó bevételek

24. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

25. Önkormányzati egyéb sajátos bevételek

26. Hitelbevétel

27. Pénzmaradvány

28. Lakásalap bevételei

29. Önkormányzati kötvénykibocsátás

30. Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulások

31. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

32. Kölcsönök, finanszírozási és továbbadási célú bevételek

b. Kiadásoknál:

51. Működési kiadások

52. Fejlesztési kiadások

53. Felújítási kiadások

54. Általános támogatások

55. Pályázati támogatások

56. Lakáscélú kiadások

57. Városüzemeltetési kiadások

58. Önkormányzati szociális kiadások

59. Speciális pénzügyi kiadások

60. Hiteltörlesztés

61. Lakásalap kiadásai

62. Céltartalék

63. Általános tartalék

71. Kölcsönök, finanszírozási és továbbadási célú kiadások

Az előirányzati csoporton belüli megkötések:

- a nem működési kiadások címeinél minden kiadás mögött dologi kiadást kell érteni, azaz nem tartalmazhat pl. személyi jellegű kiadást(

- tartalékok esetében

= az általános tartalék dologi és felhalmozási kiadási előirányzatot is tartalmazhat(

= a céltartalék előirányzata mindenféle jogcím szerinti tartalékolást magába foglal, amennyiben azt a tervezéskor részleteiben, illetve kiemelt előirányzati címenként rögzítették.

6. A kiemelt előirányzatok megfigyelését, illetve a költségvetési rendelet kötelező tartalmát az ÁHT 69. §-a írja elő. A törvényi rendelkezésnek megfelelően a működési kiadások körében kiemelt előirányzat alatt kell érteni a következő jogcímeket:

1. Személyi jellegű kiadások

2. Munkaadókat terhelő járulékok

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

5. Támogatás értékű kiadások és egyéb juttatások

6. Pénzeszköz átadás áht.-n kívülre

7. Intézményi felhalmozási kiadások

8. Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások

9. Intézményi tartalék

A költségvetési rendeletnek mindezt a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmaznia kell.

Költségvetési-, és egyéb gazdálkodó szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerintCÍM

AL-
CÍM
Ága-
zati azo-
nosító
Korlátozott jogkörű szervezetek, kiemelt feladatok

SZÖVEG MEGNEVEZÉS
1 SZOCIÁLIS SZERVEZETEK ÉS FELADATOK
01 1 Szociális Foglalkoztató (megszűnt)
02 1 Egyesített Bölcsődék Sopron
03 1 Családsegítő Intézet Sopron
04 1 Egyesített Szociális Intézmény
05 1 NapSzak Integrált Intézmény
2 EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZETEK ÉS FELADATOK
01 2 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház Debreceni
OEC Oktató Kórháza
3 ALAPFOKÚ OKTATÁSI SZERVEZETEK ÉS FELADATOK
01 3 Intézményi Gondnokság
3 01 Király J. u. óvoda
3 02 Jereváni kék óvoda
3 03 Balf Óvoda és Általános Iskola (megszűnt)
3 04 Halász u. óvoda
3 05 Bánfalvi óvoda
3 06 Hermann Alice óvoda
3 07 Trefort téri - óvoda
3 08 István bíró u. - óvoda (megszűnt)
3 09 Jegenye sori - óvoda
3 10 Dózsa Gy. u. - óvoda
3 11 Kőszegi úti - óvoda
3 12 Pedagógiai Szakszolgálati Központ
3 13 Intézményi Gondnokság
2 14 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság (megszűnt)
1 15 Gyermekjóléti Központ
6 15 Soproni Sportiskola (megszűnt)
02 3 Deák téri Általános Iskola
03 3 Gárdonyi G. Általános Iskola
04 3 Erkel F. Általános Iskola (megszűnt)
05 3 Német Nemzetiségi Általános Iskola
06 3 Általános Iskola - Grundschule
07 3 Petőfi S. Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
08 3 Lackner K. Általános Iskola
09 3 Kozmutza Flóra Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
10 3 Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
11 3 Központi Gyermekkonyha
4 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI SZERVEZETEK ÉS FELADATOK
01 4 Lippai J. Középisk. Kert. Szakk. Isk. és Koll. (megszűnt)
02 4 Handler N. Szakképző Iskola
03 4 Széchenyi István Gimnázium
04 4 József A. Postaf., Ker. Szakk. és Szakm.képző Isk. (megszűnt)
05 4 Soproni Idegenforgalmi Kereskedelmi és Vendéglátó Szakk.
06 4 Vas-, és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium
07 4 Fáy A. Közazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola
08 4 Középiskolai Fiúkollégium (megszűnt)
09 4 Középiskolai Leánykollégium (megszűnt)
10 4 Középiskolai Kollégium
5 KULTURÁLIS SZERVEZETEK ÉS FELADATOK
01 5 Széchenyi I. Városi Könyvtár
6 SPORTSZERVEZETEK ÉS FELADATOK
01 6 Sportlétesítményeket Fenntartó Szervezet (megszűnt)
7 VÉDELMI SZERVEK ÉS FELADATOK
01 7 Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkorm. Tűzoltósága
8 GAZDASÁGI SZERVEZETEK ÉS FELADATOK
01 8 Soproni Távhőszolgáltató Kft.
02 8 Soproni Ingatlankezelő Kft.
03 8 Soproni Ingatlanértékelő és Közvetítő Kft. (megszűnt)
04 8 Soproni Építő- és Asztalosipari Kft. (megszűnt)
05 8 Soproni Fürdőüzemeltető és Kereskedelmi Kft. (megszűnt)
06 8 Soproni Városüzemeltetési Kft.
07 8 Soproni Víz- és Csatornamű ZRt.
08 5 Pro- Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Kht.
09 5 Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. (megszűnt)
10 8 Soproni Ipari és Innovációs Park Kft. (megszűnt)
11 8 Erzsébet Üzletház Kft. (megszűnt)
12 5 Pannon-Sopron Regionális Televízió
13 5 Soproni Konferencia Kp. és Turizmus Szolgáltató Kft. (megszűnt)
14 8 RDMB Kft. (értékesített)
15 8 DOMB Rt. (értékesített)
16 8 Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
17 8 Sopron Holding Vagyonkezelő Rt.
9 IGAZGATÁSI SZERVEK ÉS FELADATOK
01 9 Polgármesteri Hivatal
9 01 Sopron és Környéke Kistérségi Társulás (megszűnt)
02 Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társulás
02 9 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
9 01 Német Kisebbségi Önkormányzat
9 02 Görög Kisebbségi Önkormányzat (megszűnt)
9 03 Cigány Kisebbségi Önkormányzat (megszűnt)
9 04 Horvát Kisebbségi Önkormányzat
9 05 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
03 Önkormányzati Feladatok

28. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

1.1 A külföldre utazó önkormányzati küldöttség ideiglenes kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.

1.2 A polgármester ideiglenes külföldi kiküldetésének elrendeléséről szóló külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás aláírására a Közgyűlés nevében az alpolgármester jogosult.

Alpolgármesterek és tanácsnok ideiglenes külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

2.1 A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat és elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetőleg költségtérítésre jogosult.

2.2 I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármester, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.

2.3 Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 35 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.

2.4 Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés, stb.) fedezete címén.

2.5 Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.

2.6 Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.

Az elszámolásos valutaellátmány

3. Az elszámolásos valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását - indokolt esetben - a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

4.1 A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei - a hivatali gépjármű kivételével - a kiküldöttet terhelik.

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

4.3 Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:

a) repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében

b) hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját - elszámolásos, illetve átalányos - a kiküldetést elrendelő állapítja meg.

c) az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

5.1 A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.

5.2 A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.

5.3 A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkori adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.

5.4 A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.

5.5 A kiküldetési rendelvényhez mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.

29. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési intézmények 2008. évi önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok


Megnevezés

Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 48/2008. (XII. 19.)
Javasolt módosítás
Szociális feladatok
= Szarvkői úti Bölcsőde nyílászáró csere 0 8 000 8 000
= Zöld Ág Bölcsőde hűtőkamra építés 0 2 400 2 400
= Deák téri Bölcsőde udvarkorszerűsítés 0 8 300 8 300
= Deák téri Bölcsőde homlokzati ablakcsere 0 1 700 1 700
= Egyesített Szoc. Intézmény mosoda feu. 0 10 500 10 500
= Családsegítő Intézet - Gesztenyés körút tároló 0 3 500 3 500
= Egyesített Bölcsődék Központi Mosoda mosógép vásárlás 0 225 225
= Egyesített Bölcsődék Központi Előkészítő Konyha hűtőgép vásárlás 0 370 370
Szociális feladatok összesen: 0 34 995 34 995
Egészségügyi feladatok
= Sürgősségi Beteg. Oszt. műszerbeszerzés 12 967 12 967 12 967
= Pályázatírások fedezete 0 6 000 3 000
= Műszerbeszerzés 0 0 8 760
Egészségügyi feladatok összesen: 12 967 18 967 24 727
Alapfokú oktatási feladatok
= Sopron Központi Gyermekkonyha főzőüst javítási munkái 0 900 900
= Jereváni Kék Óvoda feu. 0 24 000 24 000
= Jegenye sori Óvoda nyílászáró csere 0 8 000 8 000
= Jegenye sori Óvoda kazáncsere 0 6 500 6 500
= Kurucdombi Tagóvoda kerítés építés, foglalkoztatók feu. 0 4 000 4 000
= Hársfasori Tagóvoda építőmesteri feu. 0 4 000 3 728
= Deák téri Ált. Isk. tetőszigetelés javítás 0 2 500 2 500
= Deák téri Ált. Isk. fűtésrendszer jav. 0 8 000 8 000
= Dózsa Gy. úti Óvoda felszigetelés építőmester feu. 0 11 000 11 000
= S. Német Nemzetiségi Ált. Isk. akadályment. rámpa 0 1 000 1 000
= Sopronkőhidai Óvoda mosdó feu. 0 2 000 2 000
Alapfokú oktatási feladatok összesen: 0 71 900 71 628
Középfokú oktatási feladatok
= Idegenforgalmi és Vendégl. Szakiskola Kollégium feu. 0 22 000 21 707
Középfokú oktatási feladatok összesen: 0 22 000 21 707
Kulturális feladatok
= Széchenyi István Városi Könyvtár ablakcsere 0 0 1 649
Kulturális feladatok összesen: 0 0 1 649
Védelmi feladatok
= Tűzoltóság épület feu. 0 4 997 4 997
= Tűzoltóság szivattyúk 0 2 472 2 472
Védelmi feladatok összesen: 0 7 469 7 469
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok összesen: 12 967 155 331 162 175

30. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Javasolt módosítás
4/2008. (II. 29.) 48/2008. (XII. 18.)
Bevételek 26 934 221 28 799 614 29 003 410
költségvetési támogatás 4 338 341 5 189 667 5 225 231
Intézményi működési bevételek 6 608 642 7 714 249 6 675 648
Támogatásértékű működési bevételek 4 240 608 4 354 907 4 583 117
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 4 500 18 987 21 668
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 882 538 1 015 778 1 978 069
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 30 840 74 320 77 365
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 205 111 324 156 329 579
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 1 008 338 1 484 957 1 486 210
Kölcsönök, finanszírozási és továbbadási célú bevételek 8 615 303 8 622 593 8 626 523
Kiadások 26 934 221 28 799 614 29 003 410
Személyi juttatások 3 492 375 4 547 729 4 029 329
Munkaadókat terhelő járulékok 1 093 417 1 442 827 1 241 628
Dologi és egyéb folyó kiadások 4 830 313 4 412 814 5 337 861
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 5 776 152 7 026 824 6 515 699
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 749 948 1 878 055 1 961 600
Felhalmozási kiadások 5 782 367 6 613 260 6 802 754
Intézményi tartalék 1 529 248 470 029 434 138
Kölcsönök, finanszírozási és továbbadási célú kiadások 2 680 401 2 408 076 2 680 401

  Vissza az oldal tetejére