Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény költségvetési tervezetet érintő, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra,

d) gazdasági és közhasznú társaságainak költségvetési kapcsolataira.

II. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági és közhasznú társaságoknak

- az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

- a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

- a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az Önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. §-a alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2009. évi költségvetését:

19.897.837 E Ft bevétellel

31.868.388 E Ft kiadással

11.970.551 E Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

A forráshiány fedezetét 4.970.551 E Ft összegű hitelbevétel és 7.000.000 E Ft összegű kötvénykibocsátás képezik.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 3-7. számú mellékletek tartalmazzák.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 31.868.388 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszeg jogcímek szerinti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:

a) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az 5. és a 29. számú mellékletekben foglaltak szerint összesen 14.171.028 E Ft összeggel,

b) A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint összesen 7619 E Ft összeggel,

c) A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás költségvetését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint 62.318 E Ft összeggel,

d) A Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás a 33. számú mellékletben foglaltak szerint 30 E Ft összeggel,

e) A fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 8. számú melléklet részletezése alapján 2.926.977 E Ft összeggel,

f) A felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 9. számú melléklet részletezése alapján 725.867 E Ft összeggel,

g) Az általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 10. számú melléklet alapján 1.437.999 E Ft összeggel,

h) A pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 11. számú melléklet alapján 60.076 E Ft összeggel,

i) A városüzemeltetési kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 12. számú melléklet alapján 1.247.876 E Ft összeggel,

j) Az önkormányzati szociális kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 13. számú melléklet alapján 470.267 E Ft összeggel,

k) A speciális pénzügyi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 14. számú melléklet alapján 2.626.472 E Ft összeggel,

l) A hiteltörlesztés keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 15. számú melléklet alapján 5.999.043 E Ft összeggel,

m) A lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 16. számú melléklet alapján 621.144 E Ft összeggel,

n) A céltartalékot a 17. számú mellékletben felsorolt célokra 939.263 E Ft-tal,

o) Az általános tartalékot 572.409 E Ft-tal.

5. § (1) A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az önkormányzati feladatok több éves saját forrás vállalását;

b) az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatását;

c) a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2009/2010/2011. évi alakulását

a 18., 19. és a 20. számú mellékletek szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Közgyűlés benyújtandó pályázati támogatásokat csak a cél- és címzett pályázati támogatásoknál tekinti saját forrásnak, az Önkormányzat költségvetésében nem.

6. § A Közgyűlés tudomásul vette:

a) az EU-s előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait;

b) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait;

c) a 2009. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet;

d) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét

a 21., 22., 23., 24. számú mellékletek szerinti bontásban.

7. § A Közgyűlés az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámkeretét a 25. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8. § A Közgyűlés a „Pályázati támogatások” 70 696 E Ft előirányzatának körét és felhasználásának szabályait a 26. számú mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

9. § A Közgyűlés a költségvetés Címrendjét a 27. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

10. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait a 28. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

III. Az intézmények költségvetésével összefüggő szabályok

11. § (1) Az intézmények a 2009. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az intézmények

a) a személyi juttatás kiadási főcsoport foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

b) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e jogcímek előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

c) részére jóváhagyott személyi juttatások keretszáma a foglalkoztatottak részére az SZJA törvény szerint 2009. évben adómentes utalvány, vagy természetbeni étkezési hozzájárulás jogcímén folyósítható értékhatáron belül a tervezéshez írásban közölt (létszám) adatok alapján legfeljebb 3500 Ft/fő/hó étkezési utalvány, illetve 6000 Ft/fő/hó természetbeni hozzájárulást tartalmaz felhasználási kötöttség mellett, a köztisztviselők ezen juttatásai a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján,

d) a dologi kiadások között a vásárolt élelmezést és a szolgáltatási kiadásokat (gáz-, villamos energia, távhő- és melegvíz-szolgáltatás, valamint a víz- és csatorna díjat) a fenntartóval a tervezéskor írásban közölt összeggel kötelesek megtervezni,

e) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (tandíj, térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmat az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett eszközölhet,

h) a nekik felróható okból bekövetkező, az önkormányzat normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségéért a költségvetési támogatásukkal felelnek.

12. § (1) A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv átcsoportosítást a Jegyző javaslata alapján esetenként 1 000 E Ft-ig a polgármester, e felett a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet betartása mellett. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az egyes részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve az élelmezési, a vásárolt élelmezés és a szolgáltatási kiadások - 11. § (2) bekezdés d) pontja - előirányzatát.

(3) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzatain belül az intézményi ellátási díjak (tandíj, térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével az egyes részelőirányzatokat megváltoztathatja.

13. § (1) Az intézmény vezetője az Intézmények Gazdasági Szolgálata (IGSZ) vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) A 21. § (1) bekezdés a) pontjának hatodik francia bekezdése alapján benyújtott pályázat elnyeréséről az intézmény a Jegyzőt írásban azonnal értesíti.

14. § (1) Az IGSZ és az önállóan működő intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 10 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(2) Az Intézmények Gazdasági Szolgálata és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények dologi kiadásokat esetenként 100 E Ft-ig teljesíthetnek készpénzben.

15. § (1) Az Önkormányzat a pénzügyi, likviditási helyzet javítása, valamint az ésszerű és tervszerű intézményi gazdálkodás elérése érdekében működteti a KISKINCSTÁRI finanszírozási rendszert.

(2) A kincstári rendszerben az intézményi költségvetési számlára költségvetési támogatás (nettó finanszírozás keretében biztosított központi, önkormányzati saját forrásból fedezett pénzeszköz) akkor kerül utalásra, ha az intézménynek fizetési kötelezettsége keletkezett és erre az intézmény költségvetési számláján lévő saját bevételi forrás nem elegendő. Az utólagos finanszírozás nem haladhatja meg a költségvetési támogatás időarányos részét.

(3) A (2) bekezdésben leírtaktól eltérő pénzellátás iránti kérelem elbírálására a polgármester jogosult, az önkormányzati, intézményi likviditási szempontok figyelembe vételével.

IV. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

16. § (1) Az oktatási intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására nem kerülhet sor.

(2) Amennyiben új szakmai program indítását intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő 5 éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem jelezhet.

(3) A nevelési-oktatási intézményekben - a Brennbergi Általános Iskola-Grundschule Brennberg, a Balfi Tagiskola, a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot, iskolai osztályt, csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermek- és tanuló létszám figyelembe vételével) megfeleljen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. fejezetében foglalt létszámhatároknak,

b) az osztályok, csoportok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete II. fejezetében foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

V. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője

a) a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarítások felhasználásáról a Jegyző javaslata alapján a Közgyűlés dönt,

b) az intézmény üres, illetve megüresedő álláshelyeit a Jegyző javaslata alapján - a kapcsolódó előirányzatok kezelésére vonatkozó iránymutatást is tartalmazó - írásbeli polgármesteri engedély birtokában töltheti csak be,

c) az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani,

(2) Az év közben kifizetett jutalom összegéről az intézmény a fenntartót haladéktalanul tájékoztatni köteles.

(3) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

VI. Be nem hajtható követelések szabályai

18. § Az intézmények

a) az egyenként 50 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 50 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 50 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Pénzügyi Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

VII. A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén az erről szóló megállapodások aláírásra kerültek, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről az értesítés írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított cél- és címzett támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a Magyar Közlönyben történő megjelenés, illetve a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet.

20. § A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 21. § (2) bekezdés szerinti gyakorisággal, indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §-ban megfogalmazottakra.

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

- a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 1%-án belül - esetenként - 28 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról, beleértve az általános tartalék előirányzatát is; a döntésről a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

- a fejlesztési feladatok közt szereplő „Egyéb beruházások” előirányzat felhasználásáról illetve átcsoportosításáról, a fejlesztési ügyekért felelős alpolgármester javaslata alapján;

- a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról; a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatni kell;

- a céltartalékban szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

- a céltartalékban szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző előterjesztése alapján az illetékes szakmai bizottság előzetes állásfoglalásával;

- a céltartalékban szereplő „Intézményi pályázatokhoz önrész” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző javaslata alapján;

- a céltartalékban szereplő „Képviselői keret” felhasználásáról, a képviselők írásos kérelme alapján.

b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítás és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni.

c) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján, az általános támogatások közt szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítása” és az „Egyházi épületek utcai homlokzat felújítása” előirányzat felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a felújítások között szereplő „Épületek, gépészeti berendezések, udvartéri létesítmények felújítása” előirányzat intézmények közötti felosztásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználás esetében június 30-ig, illetve legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága által beszedett illetéket terhelő, és az APEH Regionális Igazgatósága működésével kapcsolatos költség-hozzájárulási arányról szóló megállapodás tárgyában az Önkormányzat érdekeit képviselve járjon el, és a megállapodást írja alá.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi kisebbségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről gondoskodjon.

23. § Ha az Önkormányzat által felvállalt készfizető kezesség tényleges fizetési kötelezettséggé alakul, akkor a törlesztő összegeket és a járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy a többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

24. § (1) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az Önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények kivételével a költségvetésben szereplő kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a Jegyző vagy az általa megbízott vezető előzetes ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről a Közgyűlés külön dönt.

(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 1 218 086 E Ft tervezett összeg használható fel a 2009. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2009. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - ami kiemelten kell hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét, megfelelve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

(9) Az általános tartalék felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet.

(10) Az általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok” keret-előirányzatára beérkezett írásos igényekről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt.

VIII. Záró rendelkezések

25. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Közgyűlés 2009. gazdasági évben a 200 E Ft alatti értékű, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

11. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

12. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

13. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

14. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

15. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

16. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

17. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

18. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

19. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

21. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

24. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ezer forintban
Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmények összege
1 2 3
1. Ellátottak térítési díjának elengedése 78 739
2. Ellátottak kártérítésének elengedése 0
3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 0
4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0
5. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség 14 800
7. Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség 0
8. Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség 3 600
10. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1 200
11. Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség 0
12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 6 500
13. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 1 838
14. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 0
15. Egyéb kedvezmény 0
16. Egyéb kölcsön elengedése 0
17. Összesen: 106 677

25. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

26. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Pályázati támogatások előirányzatainak felhasználására vonatkozó közös szabályok

I. A pályázati támogatások rendeltetése

A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása.

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.

2. Nyugdíjas szervezetek támogatása

A városban működő nyugdíjas szervezetek támogatása mely, hozzájárul az időskorúak élethelyzetének javításához.

3. Közoktatási támogatás

Sopron városában működő nevelési és oktatási intézmények neveléssel kapcsolatos tevékenységének segítése, a pedagógiai innováció a fejlesztő pedagógusok és munkacsoportok ösztönzésére szolgál.

4. Közművelődési támogatás

Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.

5. Ifjúságpolitikai támogatás

Sopron városában működő ifjúsági közösségek, szerveződések közösségi programjainak támogatására szolgál.

6. Idegenforgalmi támogatás

Sopron idegenforgalmi fejlesztésében közreműködő szervezetek, személyek programmegvalósításához való hozzájárulásra szolgál. A támogatásból Sopron bel- és külföldi kapcsolatainak részeként megvalósuló kezdeményezések támogathatók.

7. Kiadványi támogatás

Soproni témájú vagy soproni szerzők által írt könyvek, kiadványok megjelentetéséhez való hozzájárulást szolgál, ide nem értve az idegenforgalmi célú, vállalkozási alapon készülő kiadványokat.

8. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.

9. Civil szervezetek támogatása

A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.

10. Sporttámogatás

A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport pályázati eredményességi támogatására, a városi Sportszövetségi rendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.

II. A pályázati támogatások igénybevételének közös szabályai

1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi - számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.

2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.

3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.

Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.

4. A III. fejezetben megjelölt bizottságok - illetve a Közgyűlés - döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviseletében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1-5 évben a támogatásból való kizárást).

A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el.

Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást költségvetési támogatásként, célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötöttséggel biztosítja.

5. A III. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés elfogadását követően, legkésőbb április 30-ig (esetleges második körben augusztus 31-ig).

6. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.

7. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.

8. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.

9. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és - az alapítványi pályázó kivételével - saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.

Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.

III. A pályázati támogatásokat az alábbi bizottságokhoz kell benyújtani

1. Szociálpolitikai támogatás - Szociális és Egészségügyi Bizottság
2. Nyugdíjas szervezetek támogatása - Szociális és Egészségügyi Bizottság
3. Közoktatási támogatás - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
4. Közművelődési támogatás - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
5. Ifjúságpolitikai támogatás - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
6. Idegenforgalmi támogatás - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
7. Kiadványi támogatás - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
8. Testvérvárosi kapcsolatok tám. - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
9. Civil szervezetek támogatása - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
10. Sporttámogatás - Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

IV. A közalkalmazotti lakástámogatással kapcsolatos szabályok

A támogatás Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények visszatérítendő támogatására szolgál, a dolgozóik kamatmentes lakáscélú támogatására. Forrása a „Lakásalapban” szereplő Közalkalmazotti lakástámogatás című előirányzat.

A támogatás odaítéléséről a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 3-3 tagjából alakult testület dönt.

A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.

27. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

28. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

1.1 A külföldre utazó önkormányzati küldöttség ideiglenes kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.

1.2 A polgármester ideiglenes külföldi kiküldetésének elrendeléséről szóló külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás aláírására a Közgyűlés nevében az alpolgármester jogosult.

Alpolgármesterek és tanácsnok ideiglenes külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

2.1 A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat és elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetőleg költségtérítésre jogosult.

2.2 I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármester, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.

2.3 Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 35 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.

2.4 Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés, stb.) fedezete címén.

2.5 Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.

2.6 Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.

Az elszámolásos valutaellátmány

3. Az elszámolásos valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását - indokolt esetben - a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

4.1 A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei - a hivatali gépjármű kivételével - a kiküldöttet terhelik.

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

4.3 Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:

a) repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében

b) hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját - elszámolásos, illetve átalányos - a kiküldetést elrendelő állapítja meg.

c) az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

5.1 A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.

5.2 A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.

5.3 A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkori adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.

5.4 A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.

5.5 A kiküldetési rendelvényhez mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.

29. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

30. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

31. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

32. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

Sor-
szám
Megnevezés Éves
terv
01 Illetékek 400 000
02 Helyi adók 3 359 000
03 Gépjárműadó 430 000
04 Kamatbevételek 370 000
05 Bírság 0
06 Osztalék bevételek 29 500
07 Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel 1 059 804
08 Egyéb sajátos bevételek 558 732
09 Saját bevételek (01+…+08) 6 207 036
10 Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel 84 165
11 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20) 1 605 137
12 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
13 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 243 145
14 - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 1 000 000
15 - Külföldi finanszírozás kiadásai 0
16 - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 83 095
17 - Lízingdíj 0
18 - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 278 897
19 - Váltótartozások 0
20 - Szállítókkal szembeni tartozások 0
21 Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után 585 906
22 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban 0
23 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 2 191 043
24 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10 2 895 360
25 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34) 0
26 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0
27 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 0
28 - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 0
29 - Külföldi finanszírozás kiadásai 0
30 - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 0
31 - Lízingdíj 0
32 - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 0
33 - Váltótartozások 0
34 - Szállítókkal szembeni tartozások 0
35 Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után 701 206
36 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban 0
37 Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) 701 206
38 Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a) 24,22

33. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére