Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a 2008. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 25 726 326 E Ft-tal hagyja jóvá, melyből a hitelbevétel összege 3 837 819 E Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az 1. számú, részletesebb teljesítését a 3-5. számú melléklet rögzíti.

(3) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek teljesített bevételeit a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok bevételi forrásait és azok teljesítését a 8. számú melléklet részletezése szerint az alábbi összegekkel elfogadja:

- Bolgár Kisebbségi Önkormányzatét 1352 E Ft-tal,

- Horvát Kisebbségi Önkormányzatét 3284 E Ft-tal,

- Német Kisebbségi Önkormányzatét 6108 E Ft-tal.

(5) A Közgyűlés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bevételi forrásait és azok teljesítését a 9. számú melléklet részletezése szerint 46 033 E Ft-tal jóváhagyja.

2. § (1) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulás tételes elszámolását az 5. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulás jogos igénybevételét 3 648 776 E Ft-tal tudomásul veszi. Ennek alapján a ténylegesen folyósított 3 631 331 E Ft normatív támogatásra figyelemmel az Önkormányzatot megillető összeg 17 445 E Ft.

3. § (1) A Közgyűlés a 2008. évi költségvetési gazdálkodás kiadási főösszegét 24 867 204 E Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás főbb adatok szerinti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek teljesített kiadása 14 339 919 E Ft, ebből személyi jellegű kiadás 6 945 563 E Ft, a munkaadói járulékok 2 165 062 E Ft, a dologi kiadás 4 248 267 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1 160 E Ft, támogatásértékű kiadás és egyéb juttatás 189 550 E Ft, pénzeszköz átadás áht.-n kívülre 17 638 E Ft, a felhalmozási kiadások 471 285 E Ft a 6. és 7. számú melléklet részletezése szerint;

b) A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadási jogcímeit és összegeit a 8. számú melléklet részletezése szerint az alábbi összegekkel:

- Bolgár Kisebbségi Önkormányzatét 1333 E Ft-tal,

- Horvát Kisebbségi Önkormányzatét 2215 E Ft-tal,

- Német Kisebbségi Önkormányzatét 5132 E Ft-tal;

c) A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kiadási jogcímeit és összegeit a 9. számú melléklet részletezése szerint 9284 E Ft-tal;

d) A fejlesztési kiadásokat 1 712 493 E Ft-tal a 10. számú melléklet részletezése szerint;

e) A felújítási kiadásokat 148 526 E Ft-tal a 11. számú melléklet részletezése szerint;

f) Az általános támogatásokat 1 306 637 E Ft-tal a 12. számú melléklet részletezése szerint;

g) A pályázati támogatásokat 47 731 E Ft-tal a 13. számú melléklet részletezése szerint;

h) A városüzemeltetési kiadásokat 1 021 265 E Ft-tal a 14. számú melléklet részletezése szerint;

i) Az önkormányzati szociális kiadásokat 492 274 E Ft-tal a 15. számú melléklet részletezése szerint;

j) A speciális pénzügyi kiadásokat 2 090 270 E Ft-tal a 16. számú melléklet részletezése szerint;

k) A hiteltörlesztést 2 688 361 E Ft-tal a 17. számú melléklet részletezése szerint;

l) A lakásalap felhasználását 412 746 E Ft-tal a 18. számú melléklet részletezése szerint.

4. § A 19. számú melléklet a céltartalékok előirányzatának alakulását, a 20. számú melléklet a költségvetési szervek létszámkereteinek teljesítését, a 25. számú melléklet az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a 26. számú melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mutatja.

Tájékoztató jelleggel a 21. számú melléklet a mutatószám változást, a 22. számú melléklet a költségvetési szervek által ellátottak létszám változását, a 27. számú melléklet az Adósságállomány 2008. december 31-én fennálló állományát, a 28. számú melléklet az Önkormányzati feladatok többéves hatását, a 29. számú melléklet az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, a 30. számú melléklet a 2008. évi pénzforgalom nélküli tételeket, a 31. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat összevont 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a 32. számú melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatása a vagyon alakulását, a 36. számú melléklet az Önkormányzat kötelezettségvállalásának felső határát mutatja be.

5. § (1) A Közgyűlés a 2008. évi pénzmaradványt 883 478 E Ft-tal jóváhagyja a 23. számú melléklet részletezése szerint, amelyből a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 19 E Ft, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 1069 E Ft, a Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 976 E Ft, a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pénzmaradványa 36 749 E Ft.

(2) Az önkormányzati szintű pénzmaradvány felosztási tervét - a 24. számú melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A 24. számú melléklet szerinti 146 599 E Ft összegű pénzmaradvány elszámolás a legközelebbi költségvetési rendelet módosításakor a 2009. évi költségvetésben kerül átvezetésre.

6. § A Közgyűlés az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdés alapján - a 2008. évi költségvetési gazdálkodásról szóló - elkészített és könyvvizsgálói záradékkal ellátott

- egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést (33. számú melléklet),

- egyszerűsített mérleget (34. számú melléklet),

- egyszerűsített pénzmaradványt (35. számú melléklet)

jóváhagyja.

7. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

2. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

3. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

4. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Átengedett Központosított Egyéb
Megnevezés Intézményi mutatóhoz kötött Normatív kötött felhasználású támogatás SZJA jövedelem különbség mérséklése
támogatás

támogatás
Támogatásértékű bev. TB alaptól Intézményi bevételek
Költségvetési Intézmények -40 67 0 81 688 133 055 236 555 137 967
Erzsébet Kórház 0 0 0 88 403 62 372 0 0
Polgármesteri Hivatal 0 0 0 150 17 538 0 96 160
Kisebbségi Önkormányzatok 0 0 0 970 0 0 4 585
Hulladékgazd. Önkorm.-i Társulás 0 0 0 0 0 0 0
Fejlesztés 0 0 0 4 660 -8 339 0 0
Felújítás 0 0 0 13 898 0 0 0
Általános támogatás 0 1 056 0 22 000 500 0 0
Városüzemeltetési kiad. 0 0 0 3 576 7 500 0 0
Önk. szociális kiad. 0 73 321 0 0 0 0 0
Speciális pénzügyi kiad. 0 0 0 0 -5 900 0 0
Meszünz viziközmű társulat 0 0 0 0 0 0 0
Céltartalék 0 -499 -93 937 215 828 174 948 0 0
Összesen: -40 73 945 -93 937 431 173 381 674 236 555 238 712
Pénzmaradvány
Megnevezés
Intézményi
Önkormány-
zati
Pénzeszköz átv. áht. kívülről Támogatásértékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkorm. egyéb sajátos bev. Önkormány-
zati pénz-
maradvány
Összesen:
Költségvetési Intézmények 530 557 0 56 866 -2 997 2 154 0 0 1 175 872
Erzsébet Kórház 0 0 0 0 0 0 0 150 775
Polgármesteri Hivatal 0 1 624 0 430 0 0 0 115 902
Kisebbségi Önkormányzatok 0 2 452 -250 0 0 0 0 7 757
Hulladékgazd. Önkorm.-i Társulás 0 45 083 0 0 0 0 0 45 083
Fejlesztés 0 0 85 281 9 539 0 0 18 91 159
Felújítás 0 0 0 10 403 0 0 0 24 301
Általános támogatás 0 0 0 0 0 0 0 23 556
Városüzemeltetési kiad. 0 0 0 0 0 0 0 11 076
Önk. szociális kiad. 0 0 0 9 485 0 0 0 82 806
Speciális pénzügyi kiad. 0 0 0 10 601 11 220 0 9 337 25 258
Meszünz viziközmű társulat 0 0 0 0 0 0 -110 245 -110 245
Céltartalék 0 0 0 47 735 0 85 375 0 429 450
Összesen: 530 557 49 159 141 897 85 196 13 374 85 375 -100 890 2 072 750

5. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

A normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Módosított éves normatív állami hozzájárulás Az Önkormányzat által adott célra felhasznált Eltérés
Állami hozzájárulás jogcímei
Mutató szám

Állami hozzá-
járulás

Mutató szám
Mutatószám alapján járó állami hozzá-
járulás

Mutató szám

Állami hozzá-
járulás
Alanyi jogú támogatások
1/a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 56206 80 374 580 56206 80 374 580 0 0
2. Körzeti, igazgatási feladatok
2/aa) Körzetközpontonként egységesen 1 3 300 000 1 3 300 000 0 0
2/ab) Okmányiroda ügyiratonként 85126 43 669 638 85126 43 669 638 0 0
2/ac) Gyámügyi igazg. fela. 80124 22 434 720 80124 22 434 720 0 0
2/ba) Körzetközp. ép.ügyi igazg. fela. 80124 4 006 200 80124 4 006 200 0 0
2/bb) Kieg. hj. Ép.ügyi ig. fela.hoz (döntés) 2218 17 078 600 2218 17 078 600 0 0
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 122 463 600 122 463 600 0 0
9. Pénzbeli szociális juttatások 56206 272 374 276 56206 272 374 276 0 0
10.a) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 56206 63 793 810 56206 63 793 810 0 0
11.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai 64087 50 628 730 64087 50 628 730 0 0
Alanyi jogú támogatás összesen: 558 124 154 558 124 154 0 0
Üdülőhelyi feladatok 90 000 000 180 000 000 108 768 285 217 536 570 18 768 285 37 536 570
ÖSSZESEN 738 124 154 775 660 724 37 536 570
Intézményi mutatóhoz kötött
11.b) Gyermekjóléti központ 12 2 340 000 12 2 340 000 0 0
11.c) Szociális étkeztetés* 370 30 394 000 369 30 254 500 -1 -139 500
11.d) Házi segítségnyújtás* 145 27 576 800 135 25 457 900 -10 -2 118 900
11.g) Támogató szolgálat 24 16 000 000 24 16 000 000 0 0
11.h) Közösségi ellátások 12 6 000 000 12 6 000 000 0 0
11.i) Utcai szociális munka 12 5 000 000 12 5 000 000 0 0
11.j) Időskorúak nappali intézményi ellátása 73 10 950 000 78 11 700 000 5 750 000
11.k) Pszich. és szenv.bet., hajléktalanok nappali intézm.-i ell. 75 16 500 000 73 16 060 000 -2 -440 000
11.l. Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása 18 8 371 800 20 9 302 000 2 930 200
12.ab) Pszichiátriai betegek bentlakásos intézményi ellátása 146 116 800 000 146 116 800 000 0 0
12.ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 75 60 000 000 69 55 200 000 -6 -4 800 000
12.bc) Átlagos szintű ápolás, gond. bentlak. és átmeneti elhely.* 133 93 865 000 130 91 000 000 -3 -2 865 000
12.c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás* 55 28 644 000 57 29 685 600 2 1 041 600
13. Hajléktalanok átmeneti intézm. 60 31 500 000 60 31 500 000 0 0
14.a) Bölcsődei ellátás 204 111 588 000 194 106 118 000 -10 -5 470 000
14.c) Ingyenes bölcsődei étkeztetés 22 1 100 000 19 950 000 -3 -150 000
15.a) Óvodai nevelés** 1 380 333 370 000 1 393 335 750 000 13 2 380 000
15.b) Iskolai oktatás 1-4. évf.** 1 516 272 510 000 1 513 271 830 000 -3 -680 000
Iskolai oktatás 5-8. évf.** 1 577 321 895 000 1 572 320 790 000 -5 -1 105 000
15.c) Iskolai oktatás 9-13. évf.** 2 553 612 000 000 2 540 608 260 000 -13 -3 740 000
15.d) Szakmai elméleti képzés - szakképző évfolyamokon** 942 178 670 000 913 173 400 000 -29 -5 270 000
15.e) Zeneművészeti ág** 431 45 320 000 434 45 640 000 3 320 000
Táncművészeti ág** 277 11 141 667 268 10 778 333 -9 -363 334
15.f) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás** 232 73 856 000 230 73 082 000 -2 -774 000
15.g) Napközi, tanulószoba** 908 21 002 333 958 22 324 667 50 1 322 334
Iskolaotthonos oktatás** 227 7 550 867 233 7 805 867 6 255 000
16.1. Szakmai gyakorlati képzés (9-10. évf.) 709 28 346 667 718 28 706 667 9 360 000
Szakmai gyakorlati képzés (100%) 165 18 480 000 162 18 144 000 -3 -336 000
Szakmai gyakorlati képzés (140%) 243 38 154 667 234 36 691 200 -9 -1 463 467
Szakmai gyakorlati képzés (60%) 119 7 996 800 124 8 332 800 5 336 000
Szakmai gyakorlati képzés (20%) 374 8 385 067 364 8 146 133 -10 -238 934
16.2. Gyógypedagógiai ellátás*** 284 61 968 000 296 64 016 000 12 2 048 000
Korai fejlesztés 23 5 520 000 21 5 040 000 -2 -480 000
Fejlesztő felkészítés 8 2 600 000 6 1 950 000 -2 -650 000
16.3. Nemzetiségi oktatás óvodában, iskolában 613 27 585 000 610 27 435 000 -3 -150 000
16.4. Nemzetiségi nyelvű oktatás 177 12 703 167 175 12 512 500 -2 -190 667
Nyelvi felkészítő évfolyamok 147 10 486 667 148 10 558 167 1 71 500
16.5.1. Párhuzamos művészeti oktatás 33 2 640 000 33 2 640 000 0 0
16.11. Bejáró középiskolába, szakiskolába**** 1 503 24 106 000 1 448 23 246 000 -55 -860 000
17.1. Kedvezm. étkezés óvodában, iskolában, kollégiumban 1 135 62 425 000 1 174 64 570 000 39 2 145 000
Kieg. hozzájárulás 5. évf. ingyenes 22 352 000 22 352 000 0 0
17.2. Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 658 16 580 000 1 664 16 640 000 6 60 000
Ált. hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 6 624 6 624 000 6 453 6 453 000 -171 -171 000
Intézményi mutatóhoz kötött 2 778 898 502 2 758 462 334 -20 436 168
Alanyi jogú és intézményi támogatás együtt 3 517 022 656 3 534 123 058 17 100 402
Normatív kötött felhasználású
Közcélú foglalkoztatási 8 007 300 8 007 300 0 0
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 719 8 416 200 714 8 336 230 -5 -79 970
Pedagógiai szakszolgálat 22 22 440 000 22 22 780 000 0 340 000
Szociális továbbképzés 226 2 124 400 235 2 209 000 9 84 600
Időskorúak járadéka 1 876 225 1 876 225 0 0
Rendszeres szociális segély 15 665 529 15 665 529 0 0
Ápolási díj és utána befiz. nyugdíjbizt. jár. 39 398 687 39 398 687 0 0
Adósságkez. szolg.-ban résztv.nek kifiz. adó.csökk. és 4 076 350 4 076 350 0 0
Normatív lakásfenntartási támogatás 12 304 063 12 304 063 0 0
Normatív kötött felhasználású összesen 114 308 754 114 653 384 344 630
MINDÖSSZESEN 3 631 331 410 3 648 776 442 17 445 032

6. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez


BEVÉTELEK - KIADÁSOK
Eredeti elő-
irányzat
Módosí-
tott elő-
irányzat

Teljesítés
Teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődék
Bevételek összesen 287 032 321 277 306 950 95,54%
Költségvetési támogatás 247 469 273 405 273 405 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 39 563 40 761 40 761 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 100 100 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 7 011 7 011 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -14 494
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások 167
Kiadások összesen 287 032 321 277 306 950 95,54%
Személyi juttatások 167 765 164 292 161 715 98,43%
Munkaadókat terhelő járulékok 53 149 50 497 49 672 98,37%
Dologi és egyéb folyó kiadások 66 118 79 007 73 742 93,34%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 6 157 6 157 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 329 329 100,00%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 20 995 16 668 79,39%
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások -1 333
Szociális Szolgáltató Intézmény
Bevételek összesen 335 681 330 828 327 298 98,93%
Költségvetési támogatás 285 714 249 336 249 336 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 49 967 50 843 50 843 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 850 850 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 29 631 29 631 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 168 168 100,00%
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -2 830
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -700
Kiadások összesen 335 681 330 828 327 298 98,93%
Személyi juttatások 179 494 156 490 155 023 99,06%
Munkaadókat terhelő járulékok 57 550 50 059 49 675 99,23%
Dologi és egyéb folyó kiadások 98 637 92 436 91 238 98,70%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 28 043 28 043 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 300 300 100,00%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 3 500 2 863 81,80%
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 156
Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ
Bevételek összesen 154 818 161 980 154 749 95,54%
Költségvetési támogatás 112 154 115 054 115 054 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 2 053 3 864 3 864 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 40 611 41 963 41 963 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 300 300 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 100 100 100,00%
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 699 699 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -7 192
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -39
Kiadások összesen 154 818 161 980 154 749 95,54%
Személyi juttatások 104 953 98 811 97 270 98,44%
Munkaadókat terhelő járulékok 33 432 31 431 31 319 99,64%
Dologi és egyéb folyó kiadások 16 433 28 591 24 665 86,27%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások 236 235 99,58%
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 1 1 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 2 910 1 100 37,80%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 159
Egyesített Szociális Intézmény, Sopron
Bevételek összesen 474 439 515 411 514 079 99,74%
Költségvetési támogatás 273 500 309 448 309 448 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 200 939 189 890 189 890 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 5 255 5 255 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 10 818 10 818 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -1 604
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások 272
Kiadások összesen 474 439 515 411 514 079 99,74%
Személyi juttatások 248 949 247 369 247 369 100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok 81 707 79 383 79 383 100,00%
Dologi és egyéb folyó kiadások 143 783 167 253 167 253 100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 10 818 10 818 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 88 88 100,00%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 10 500 10 500 100,00%
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások -1 332
NapSzak Integrált Intézmény
Bevételek összesen 309 980 299 794 295 918 98,71%
Költségvetési támogatás 234 338 211 426 211 426 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 72 392 74 907 74 907 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 3 250 3 250 3 250 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 10 211 10 211 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -2 926
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -950
Kiadások összesen 309 980 299 794 295 918 98,71%
Személyi juttatások 166 193 149 675 149 275 99,73%
Munkaadókat terhelő járulékok 49 881 45 360 45 233 99,72%
Dologi és egyéb folyó kiadások 93 906 95 242 92 941 97,58%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 9 517 9 517 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások -1 048
SMJV Erzsébet Kórház DE OEC Oktató Kórháza
Bevételek összesen 4 090 079 5 018 943 5 099 969 101,61%
Költségvetési támogatás 15 079 395 471 395 471 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból 3 955 000 4 191 555 4 191 555 100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 120 000 179 436 179 436 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 78 78 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 5 254 5 254 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 045 1 045 100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 900
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 20 358 20 358 100,00%
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 225 746 225 746 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 216 293
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -22 112
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -117 055
Kiadások összesen 4 090 079 5 018 943 4 779 832 95,24%
Személyi juttatások 1 726 184 1 885 158 1 885 158 100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok 565 271 606 635 606 635 100,00%
Dologi és egyéb folyó kiadások 1 785 657 2 428 544 1 923 433 79,20%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 2 000
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18
Intézményi felhalmozási kiadások 73 879 73 879 100,00%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 12 967 24 727 24 727 100,00%
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 203 306
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 60 676
Király Jenő Utcai Óvoda
Bevételek összesen 58 044 61 079 59 614 97,60%
Költségvetési támogatás 53 672 54 979 54 979 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 4 372 4 857 4 857 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 381 381 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 862 862 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -1 465
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások
Kiadások összesen 58 044 61 079 59 614 97,60%
Személyi juttatások 33 904 34 673 34 431 99,30%
Munkaadókat terhelő járulékok 10 897 11 100 10 943 98,59%
Dologi és egyéb folyó kiadások 13 243 14 444 13 319 92,21%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 862 862 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 59
Jereváni Kék Óvoda
Bevételek összesen 86 298 116 136 112 180 96,59%
Költségvetési támogatás 79 515 105 932 105 932 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 6 783 7 545 7 545 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 400 400 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 179 179 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 2 080 2 080 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -3 913
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -43
Kiadások összesen 86 298 116 136 112 180 96,59%
Személyi juttatások 49 173 49 436 48 097 97,29%
Munkaadókat terhelő járulékok 15 645 15 714 15 073 95,92%
Dologi és egyéb folyó kiadások 21 480 23 716 22 226 93,72%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 1 694 1 694 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 1 576 680 43,15%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 24 000 23 768 99,03%
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 642
Halász Utcai Óvoda
Bevételek összesen 94 520 101 035 96 630 95,64%
Költségvetési támogatás 88 221 92 173 92 173 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 6 299 6 868 6 868 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 400 400 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 266 266 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 1 328 1 328 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -4 381
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -24
Kiadások összesen 94 520 101 035 96 630 95,64%
Személyi juttatások 56 554 57 780 54 570 94,44%
Munkaadókat terhelő járulékok 18 052 18 357 17 213 93,77%
Dologi és egyéb folyó kiadások 19 914 21 708 20 689 95,31%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 1 003 1 003 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 187 180 96,26%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 2 000 2 000 100,00%
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 975
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf
Bevételek összesen 176 140 189 108 188 210 99,53%
Költségvetési támogatás 162 667 171 160 171 160 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 13 473 14 243 14 243 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 950 950 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 2 755 2 755 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -895
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -3
Kiadások összesen 176 140 189 108 188 210 99,53%
Személyi juttatások 105 144 106 377 106 077 99,72%
Munkaadókat terhelő járulékok 33 656 33 699 33 606 99,72%
Dologi és egyéb folyó kiadások 37 340 42 280 41 581 98,35%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 2 755 2 755 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 99 99 100,00%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 3 898 3 898 100,00%
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 194
Hermann Alice Óvoda
Bevételek összesen 122 529 131 874 128 793 97,66%
Költségvetési támogatás 113 073 117 657 117 657 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 9 456 9 512 9 512 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 780 780 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 3 925 3 925 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -3 061
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -20
Kiadások összesen 122 529 131 874 128 793 97,66%
Személyi juttatások 69 527 70 226 68 725 97,86%
Munkaadókat terhelő járulékok 22 047 21 389 21 381 99,96%
Dologi és egyéb folyó kiadások 30 955 31 898 30 378 95,23%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 3 029 3 029 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 1 332 1 332 100,00%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 4 000 4 000 100,00%
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások -52
Trefort Téri Óvoda
Bevételek összesen 94 026 102 545 97 614 95,19%
Költségvetési támogatás 87 365 91 848 91 848 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 6 661 7 305 7 305 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 508 508 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 2 884 2 884 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -4 752
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -179
Kiadások összesen 94 026 102 545 97 614 95,19%
Személyi juttatások 52 987 53 527 53 061 99,13%
Munkaadókat terhelő járulékok 16 879 17 120 16 482 96,27%
Dologi és egyéb folyó kiadások 24 160 26 201 24 795 94,63%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 2 849 2 849 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 2 848 363 12,75%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 64
Jegenye Sori Óvoda
Bevételek összesen 81 799 102 870 98 715 95,96%
Költségvetési támogatás 69 845 85 852 85 852 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 11 954 11 684 11 684 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 500 500 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 198 198 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 4 636 4 636 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -4 116
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -39
Kiadások összesen 81 799 102 870 98 715 95,96%
Személyi juttatások 44 961 45 578 45 089 98,93%
Munkaadókat terhelő járulékok 14 578 14 854 14 032 94,47%
Dologi és egyéb folyó kiadások 22 260 23 415 20 985 89,62%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 3 751 3 751 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 777 105 13,51%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 14 495 14 495 100,00%
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 258
Dózsa György Utcai Óvoda
Bevételek összesen 49 986 64 831 62 906 97,03%
Költségvetési támogatás 46 648 58 850 58 850 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 3 338 4 070 4 070 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 551 551 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 1 360 1 360 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -1 896
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -29
Kiadások összesen 49 986 64 831 62 906 97,03%
Személyi juttatások 29 760 30 462 29 881 98,09%
Munkaadókat terhelő járulékok 9 468 9 635 9 212 95,61%
Dologi és egyéb folyó kiadások 10 758 11 684 10 698 91,56%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 1 360 1 360 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 690 690 100,00%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 11 000 11 000 100,00%
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 65
Kőszegi Úti Óvoda
Bevételek összesen 63 582 66 406 64 107 96,54%
Költségvetési támogatás 59 730 61 106 61 106 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 3 852 4 706 4 706 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 430 430 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 164 164 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -2 299
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások
Kiadások összesen 63 582 66 406 64 107 96,54%
Személyi juttatások 38 052 38 828 38 749 99,80%
Munkaadókat terhelő járulékok 12 312 12 351 11 910 96,43%
Dologi és egyéb folyó kiadások 13 218 14 778 12 934 87,52%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 164 164 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 285 150 52,63%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 200
Pedagógiai Szakszolgálati Központ
Bevételek összesen 103 464 124 233 116 228 93,56%
Költségvetési támogatás 95 251 98 966 98 966 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 2 900 5 268 5 268 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 5 313 7 867 7 867 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 12 132 12 132 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -7 977
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -28
Kiadások összesen 103 464 124 233 116 228 93,56%
Személyi juttatások 70 100 73 248 71 507 97,62%
Munkaadókat terhelő járulékok 22 682 23 387 22 078 94,40%
Dologi és egyéb folyó kiadások 10 110 12 180 9 936 81,58%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 572 9 962 9 962 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 5 456 2 040 37,39%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 705
Intézmények Gazdasági Szolgálata
Bevételek összesen 57 750 119 968 299 032 249,26%
Költségvetési támogatás 57 735 111 617 111 617 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 15 69 69 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 5 454
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 000 15 327 306,54%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 3 282 3 282 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 1 918
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 149 413
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások 11 952
Kiadások összesen 57 750 119 968 123 753 103,16%
Személyi juttatások 39 404 64 234 63 979 99,60%
Munkaadókat terhelő járulékok 12 770 19 742 19 728 99,93%
Dologi és egyéb folyó kiadások 5 576 21 992 21 992 100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 2 922 4 287 146,71%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 6 078 6 078 100,00%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 5 000 500 10,00%
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 7 189
Deák Téri Általános Iskola
Bevételek összesen 301 825 333 281 328 590 98,59%
Költségvetési támogatás 276 326 290 327 290 327 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 25 499 26 290 26 291 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 200 200 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 700 700 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 15 589 15 589 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 175 51 29,14%
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -4 443
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -125
Kiadások összesen 301 825 333 281 328 590 98,59%
Személyi juttatások 163 781 166 683 165 520 99,30%
Munkaadókat terhelő járulékok 52 189 52 133 51 762 99,29%
Dologi és egyéb folyó kiadások 85 855 88 800 86 512 97,42%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 13 723 13 723 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 1 442 35 2,43%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 10 500 10 500 100,00%
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 538
Gárdonyi Géza Általános Iskola
Bevételek összesen 266 434 282 082 276 235 97,93%
Költségvetési támogatás 231 295 237 134 237 134 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 35 139 35 898 35 898 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 298 120 40,27%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 972 1 150 118,31%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 7 580 7 580 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 200 115 57,50%
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -5 738
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -24
Kiadások összesen 266 434 282 082 276 235 97,93%
Személyi juttatások 149 162 151 557 149 264 98,49%
Munkaadókat terhelő járulékok 47 879 48 504 47 787 98,52%
Dologi és egyéb folyó kiadások 69 393 76 156 72 732 95,50%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 4 513 4 513 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 1 352 696 51,48%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 1 243
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg
Bevételek összesen 320 902 357 515 353 163 98,78%
Költségvetési támogatás 302 436 319 114 319 114 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 17 966 21 188 21 188 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 220 220 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 500 560 560 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 16 231 16 231 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 202 94 46,53%
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -4 244
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások
Kiadások összesen 320 902 357 515 353 163 98,78%
Személyi juttatások 186 928 196 743 194 026 98,62%
Munkaadókat terhelő járulékok 59 728 61 735 61 153 99,06%
Dologi és egyéb folyó kiadások 74 246 84 443 83 345 98,70%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 3 965 3 965 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 9 779 9 288 94,98%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 850 850 100,00%
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 536
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bevételek összesen 217 822 232 309 229 266 98,69%
Költségvetési támogatás 203 326 209 581 209 581 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 14 496 17 237 17 237 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 100 100 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 458 458 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 4 892 4 892 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 41 31 75,61%
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -2 941
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -92
Kiadások összesen 217 822 232 309 229 266 98,69%
Személyi juttatások 130 536 133 382 132 884 99,63%
Munkaadókat terhelő járulékok 42 444 42 398 42 231 99,61%
Dologi és egyéb folyó kiadások 44 842 53 052 50 488 95,17%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 2 717 2 717 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 756 756 100,00%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 4 4 100,00%
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 186
Lackner Kristóf Általános Iskola
Bevételek összesen 265 112 286 509 279 630 97,60%
Költségvetési támogatás 245 517 255 334 255 334 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 16 845 18 265 18 265 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 2 500 4 988 4 988 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 250 583 583 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 238
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 7 244 7 244 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 95 94 98,95%
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -7 210
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -906
Kiadások összesen 265 112 286 509 278 381 97,16%
Személyi juttatások 153 579 161 192 159 840 99,16%
Munkaadókat terhelő járulékok 48 832 50 795 50 362 99,15%
Dologi és egyéb folyó kiadások 62 701 65 911 60 156 91,27%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 7 334 7 251 98,87%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 1 272 1 272 100,00%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 5 4 80,00%
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások -504
Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
Bevételek összesen 222 512 236 315 232 822 98,52%
Költségvetési támogatás 219 117 225 083 225 083 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 2 995 2 982 2 982 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 400 740 740 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 400 400 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 7 110 7 110 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -3 214
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -279
Kiadások összesen 222 512 236 315 232 822 98,52%
Személyi juttatások 148 283 151 469 150 149 99,13%
Munkaadókat terhelő járulékok 47 455 48 310 47 889 99,13%
Dologi és egyéb folyó kiadások 26 774 31 042 28 477 91,74%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 3 426 3 426 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 2 068 2 068 100,00%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 813
Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bevételek összesen 131 211 145 789 141 768 97,24%
Költségvetési támogatás 124 291 130 293 130 293 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 6 920 7 324 7 324 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 156 156 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 540 540 100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 7 387 7 387 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 89 31 34,83%
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -3 961
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -2
Kiadások összesen 131 211 145 789 141 768 97,24%
Személyi juttatások 91 629 92 776 88 504 95,40%
Munkaadókat terhelő járulékok 29 357 29 001 28 051 96,72%
Dologi és egyéb folyó kiadások 10 225 13 470 13 080 97,10%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 6 179 6 090 98,56%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 4 363 4 363 100,00%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 1 680
Központi Gyermekkonyha
Bevételek összesen 335 904 356 413 359 393 100,84%
Költségvetési támogatás 3 581 1 390 1 390 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 332 323 337 097 337 309 100,06%
Támogatásértékű működési bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 17 926 15 046 83,93%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 5 882
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -234
Kiadások összesen 335 904 356 413 359 393 100,84%
Személyi juttatások 83 692 79 620 79 246 99,53%
Munkaadókat terhelő járulékok 26 584 24 165 23 833 98,63%
Dologi és egyéb folyó kiadások 225 628 240 378 227 847 94,79%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 7 941 7 941 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 544 544 100,00%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 885 885 100,00%
Intézményi tartalék 2 880
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 19 097
Handler Nándor Szakképző Iskola
Bevételek összesen 423 004 464 365 464 070 99,94%
Költségvetési támogatás 400 710 396 062 396 062 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 17 294 12 051 12 051 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 60 60 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 1 816 1 816 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 967 3 967 100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 984 15 984 100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 5 000 8 948 8 948 100,00%
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 24 998 19 651 78,61%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 479 479 100,00%
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 5 891
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -839
Kiadások összesen 423 004 464 365 444 246 95,67%
Személyi juttatások 268 695 262 481 262 483 100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok 86 439 82 988 82 989 100,00%
Dologi és egyéb folyó kiadások 57 629 66 804 61 910 92,67%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások 1 241 825 825 100,00%
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 9 159 9 159 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 5 000 42 108 25 572 60,73%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék 4 000
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 1 308
Széchenyi István Gimnázium
Bevételek összesen 255 082 265 173 261 034 98,44%
Költségvetési támogatás 226 559 241 183 241 183 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 28 123 20 680 20 680 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 100 100 100 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 300 185 185 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 280 280 100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 161
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 2 471 1 672 67,66%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 113 113 100,00%
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -3 618
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások 439
Kiadások összesen 255 082 265 173 261 034 98,44%
Személyi juttatások 149 260 153 397 149 403 97,40%
Munkaadókat terhelő járulékok 46 977 47 760 46 483 97,33%
Dologi és egyéb folyó kiadások 58 845 61 131 59 938 98,05%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 1 646 1 646 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 640 358 55,94%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 599 300 50,08%
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 2 906
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium
Bevételek összesen 286 604 417 694 399 943 95,75%
Költségvetési támogatás 262 351 339 288 339 288 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 20 253 34 415 34 415 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 1 103 1 303 118,13%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 988 788 79,76%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 250 1 250 100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 4 000 9 695 9 695 100,00%
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 30 908 30 908 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 47 47 100,00%
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -17 080
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -671
Kiadások összesen 286 604 417 694 395 534 94,69%
Személyi juttatások 172 644 208 299 201 717 96,84%
Munkaadókat terhelő járulékok 55 444 65 672 63 569 96,80%
Dologi és egyéb folyó kiadások 51 516 89 855 78 759 87,65%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 4 332 4 332 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 4 000 27 829 21 750 78,16%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 21 707 21 707 100,00%
Intézményi tartalék 3 000
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 3 700
Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium
Bevételek összesen 455 388 529 922 511 651 96,55%
Költségvetési támogatás 391 185 410 587 410 587 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 34 203 37 227 37 226 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 1 431 2 862 200,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 358 358 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 132 132 100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 10 532 8 466 80,38%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 30 000 30 227 30 227 100,00%
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 39 279 39 279 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 149 149 100,00%
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -15 833
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -1 802
Kiadások összesen 455 388 529 922 500 359 94,42%
Személyi juttatások 266 636 282 527 267 034 94,52%
Munkaadókat terhelő járulékok 84 773 87 896 83 820 95,36%
Dologi és egyéb folyó kiadások 64 814 83 674 82 232 98,28%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások 165 265 100 37,74%
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 13 584 13 584 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 30 000 61 976 51 560 83,19%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék 9 000
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 2 029
Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola
Bevételek összesen 210 697 221 111 218 245 98,70%
Költségvetési támogatás 205 557 200 044 200 044 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 2 940 3 159 3 159 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 200 488 488 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 200
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 2 000 8 469 8 469 100,00%
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 8 926 8 926 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 25 25 100,00%
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -4 066
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások
Kiadások összesen 210 697 221 111 218 245 98,70%
Személyi juttatások 133 636 134 125 134 087 99,97%
Munkaadókat terhelő járulékok 42 689 41 574 41 562 99,97%
Dologi és egyéb folyó kiadások 31 372 29 274 27 969 95,54%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 2 718 2 718 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 2 000 13 420 11 909 88,74%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék 1 000
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások
Középiskolai Kollégium
Bevételek összesen 213 302 108 947 108 947 100,00%
Költségvetési támogatás 163 587 72 738 72 738 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 49 715 23 002 23 002 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 3 534 3 534 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 990 990 100,00%
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 8 683 8 683 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 302
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -302
Kiadások összesen 213 302 108 947 108 947 100,00%
Személyi juttatások 93 872 41 459 41 459 100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok 30 539 13 266 13 266 100,00%
Dologi és egyéb folyó kiadások 83 131 40 598 40 598 100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 13 624 13 624 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék 5 760
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások
Széchenyi István Városi Könyvtár
Bevételek összesen 147 151 159 466 153 938 96,53%
Költségvetési támogatás 127 551 132 052 132 052 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 2 500 3 230 3 230 100,00%
Támogatásértékű működési bevételek 16 100 19 962 19 962 100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 4 222 4 222 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -5 068
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -460
Kiadások összesen 147 151 159 466 153 938 96,53%
Személyi juttatások 79 083 80 425 79 971 99,44%
Munkaadókat terhelő járulékok 25 069 25 136 24 999 99,45%
Dologi és egyéb folyó kiadások 41 999 47 320 43 868 92,70%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 3 717 3 717 100,00%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 1 000 1 219 1 219 100,00%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 1 649
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 164
Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
Bevételek összesen 325 998 404 516 384 983 95,17%
Költségvetési támogatás 310 502 357 888 357 888 100,00%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 15 496 30 735 30 855 100,39%
Támogatásértékű működési bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 523 523 100,00%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 012 6 012 100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 1 400 1 400 100,00%
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 7 587 7 587 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 371 522 140,70%
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek -14 776
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások -5 028
Kiadások összesen 325 998 404 516 384 983 95,17%
Személyi juttatások 218 181 246 372 240 311 97,54%
Munkaadókat terhelő járulékok 67 083 72 237 71 486 98,96%
Dologi és egyéb folyó kiadások 40 734 64 597 64 596 100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 940 738 78,51%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Intézményi felhalmozási kiadások 12 901 4 376 33,92%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 7 469 7 469 100,00%
Intézményi tartalék
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 440
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások -4 433
Polgármesteri Hivatal
Bevételek összesen 2 165 676 2 306 422 2 147 199 93,10%
Költségvetési támogatás 1 910 900 1 953 432 1 805 513 92,43%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból 152 689 152 689 154 070 100,90%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból
Intézményi működési bevételek 80 327 170 321 164 869 96,80%
Támogatásértékű működési bevételek 19 260 25 856 21 123 81,69%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 2 500 2 500
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 1 624 1 624 100,00%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások
Kiadások összesen 2 165 676 2 306 422 2 145 439 93,02%
Személyi juttatások 1 098 417 1 142 523 1 139 689 99,75%
Munkaadókat terhelő járulékok 315 154 328 744 330 245 100,46%
Dologi és egyéb folyó kiadások 464 392 593 374 562 955 94,87%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 100 1 936 2 136 110,33%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 648 19 948 17 638 88,42%
Intézményi felhalmozási kiadások 261 705 200 637 92 776 46,24%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások
Intézményi tartalék 19 260 19 260
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 184 791 14 936 147 14 873 869 99,58%
Költségvetési támogatás 7 686 767 8 375 810 8 227 891 98,23%
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból 4 107 689 4 344 244 4 345 625 100,03%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból 0 0 0
Intézményi működési bevételek 1 257 051 1 416 929 1 411 809 99,64%
Támogatásértékű működési bevételek 87 534 118 471 120 645 101,84%
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 3 750 21 268 18 746 88,14%
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 11 156 11 156 100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 000 33 586 48 185 143,47%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 41 000 80 348 80 187 99,80%
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 0 532 181 523 155 98,30%
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 2 154 220 130
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 0 0 -16 617
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások 0 0 -117 043
KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 184 791 14 936 147 14 339 919 96,01%
Személyi juttatások 6 771 118 7 011 194 6 945 563 99,06%
Munkaadókat terhelő járulékok 2 138 611 2 183 027 2 165 062 99,18%
Dologi és egyéb folyó kiadások 3 907 644 4 865 248 4 248 267 87,32%
Ellátottak pénzbeli juttatásai és spec. célú támogatások 1 406 1 326 1 160 87,48%
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 672 186 341 189 532 101,71%
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 648 19 948 17 656 88,51%
Intézményi felhalmozási kiadások 303 705 479 140 315 955 65,94%
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 12 967 162 175 155 330 95,78%
Intézményi tartalék 42 020 22 140 0
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 5 608 204 554
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 0 0 96 840

7. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési intézmények 2008. évi önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatainak teljesítése

Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés
Eredeti Módosított %-a
Szociális feladatok
= Szarvkői úti Bölcsőde nyílászáró csere 0 8 300 6529 78,66
= Zöld Ág Bölcsőde hűtőkamra építés 0 2 400 2400 100,00
= Deák téri Bölcsőde udvarkorszerűsítés 0 8 000 5444 68,05
= Deák téri Bölcsőde homlokzati ablakcsere 0 1 700 1700 100,00
= Egyesített Szoc Intézmény mosoda feu. 0 10 500 10 500 100,00
= Családsegítő Intézet - Gesztenyés körút tároló 0 3 500 2 863 81,80
= Egyesített Bölcsődék Központi Mosoda mosógép vásárlás 0 225 225 100,00
= Egyesített Bölcsődék Központi Előkészítő Konyha hűtőgép vásárlás 0 370 370 100,00
Szociális feladatok összesen: 0 34 995 30 031 85,82
Egészségügyi feladatok
= Sürgősségi Beteg. Oszt. műszerbeszerzés 12 967 12 967 12 967 100,00
= Pályázatírások fedezete 0 3 000 3 000 100,00
= Műszerbeszerzés 0 8 760 8 760 100,00
Egészségügyi feladatok összesen: 12 967 24 727 24 727 100,00
Alapfokú oktatási feladatok
= Sopron Központi Gyermekkonyha főzőüst javítási munkái 0 885 885 100,00
= Jereváni Kék Óvoda feu. 0 24 000 23 768 99,03
= Jegenye sori Óvoda nyílászáró csere 0 8 000 8 000 100,00
= Jegenye sori Óvoda kazáncsere 0 6 495 6 495 100,00
= Kurucdombi Tagóvoda kerítés építés, foglalkoztatók feu. 0 4 000 4 000 100,00
= Hársfasori Tagóvoda építőmesteri feu. 0 3 898 3 898 100,00
= Deák téri Ált. Isk. tetőszigetelés javítás 0 2 500 2 500 100,00
= Deák téri Ált. Isk. fűtésrendszer jav. 0 8 000 8 000 100,00
= Dózsa Gy. úti Óvoda felszigetelés építőmester feu. 0 11 000 11 000 100,00
= S. Német Nemzetiségi Ált. Isk. akadályment. rámpa 0 850 850 100,00
= Sopronkőhidai Óvoda mosdó feu. 0 2 000 2 000 100,00
Alapfokú oktatási feladatok összesen: 0 71 628 71 396 99,68
Középfokú oktatási feladatok
= Idegenforgalmi és Vendégl. Szakiskola Kollégium feu. 0 21 707 21 707 100,00
Középfokú oktatási feladatok összesen: 0 21 707 21 707 100,00
Kulturális feladatok
= Széchenyi István Városi Könyvtár ablakcsere 0 1 649 0 0,00
Kulturális feladatok összesen: 0 1 649 0 0,00
Védelmi feladatok
= Tűzoltóság épület feu. 0 4 997 4 997 100,00
= Tűzoltóság szivattyúk 0 2 472 2 472 100,00
Védelmi feladatok összesen: 0 7 469 7 469 100,00
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok összesen: 12 967 162 175 155 330 95,78

8. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Kisebbségi Önkormányzatok 2008.évi előirányzatai és teljesítése

Címrendszám BEVÉTELEK - KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés
Előirányzat %-a
9 02 9 01 0 Német Kisebbségi Önkormányzat bevételek
9 02 9 01 00 0 Költségvetési támogatás 3055 909 909 100,00
9 02 9 01 07 0 Intézményi működési bevételek 0 0 73 0,00
9 02 9 01 08 0 Intézm. támogatásértékű működési bevétele 0 2500 2 875 115,00
9 02 9 01 09 0 Intézm. működési c. pe.átv. áht.-n kívülről 0 0 150 0,00
9 02 9 01 10 0 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0 0 0,00
9 02 9 01 11 0 Intézm. támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 0 0 0,00
9 02 9 01 12 0 Intézm. felhalm. c. pe.átv. áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
9 02 9 01 13 0 Intézményi pénzmaradvány 0 2101 2 101 100,00
9 02 9 01 0 Német Kisebbségi Önkormányzat összesen 5510 6108 110,85
9 02 9 01 5 Német Kisebbségi Önkormányzat kiadások
9 02 9 01 51 1 Személyi jellegű kiadások 1620 1630 1 615 99,08
9 02 9 01 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 650 650 490 75,38
9 02 9 01 51 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 600 1187 1 120 94,36
9 02 9 01 51 4 Ellátottak pénzbeni juttat. és spec. c. tám. 0 0 0 0,00
9 02 9 01 51 5 Támog.ért. kiad. pm. átadás, egyéb juttatás 185 185 50 27,03
9 02 9 01 51 6 Pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 0 1800 1 800 100,00
9 02 9 01 51 7 Felhalmozási kiadások 0 58 57 98,28
9 02 9 01 51 8 Önkorm. ált. kijelölt felhalm. kiadások 0 0 0 0,00
9 02 9 01 51 9 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
9 02 9 01 5 Német Kisebbségi Önkormányzat összesen 5510 5132 93,14
9 02 9 04 0 Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételek
9 02 9 04 00 0 Költségvetési támogatás 2055 990 990 100,00
9 02 9 04 07 0 Intézményi működési bevételek 0 51 51 100,00
9 02 9 04 08 0 Intézm. támogatásértékű működési bevétele 250 1949 1 900 97,49
9 02 9 04 09 0 Intézm. működési c. pe.átv. áht.-n kívülről 250 0 0 0,00
9 02 9 04 10 0 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0 0 0,00
9 02 9 04 11 0 Intézm. támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 0 0 0,00
9 02 9 04 12 0 Intézm. felhalm. c. pe.átv. áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
9 02 9 04 13 0 Intézményi pénzmaradvány 0 343 343 100,00
9 02 9 04 0 Horvát Kisebbségi Önkormányzat összesen 3333 3284 98,53
9 02 9 04 5 Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadások
9 02 9 04 51 1 Személyi jellegű kiadások 0 0 0 0,00
9 02 9 04 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0,00
9 02 9 04 51 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 900 1678 968 57,69
9 02 9 04 51 4 Ellátottak pénzbeni juttat. és spec. c. tám. 0 0 0 0,00
9 02 9 04 51 5 Támog.ért.kiad. pm. átadás, egyéb juttatás 0 0 0 0,00
9 02 9 04 51 6 Pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 1655 1655 1 247 75,35
9 02 9 04 51 7 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00
9 02 9 04 51 8 Önkorm. ált. kijelölt felhalm. kiadások 0 0 0 0,00
9 02 9 04 51 9 Intézményi tartalék 0 0 0 0
9 02 9 04 5 Horvát Kisebbségi Önkormányzat összesen 2555 3333 2 215 66,46
9 02 9 05 0 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételek
9 02 9 05 00 0 Költségvetési támogatás 890 736 736 100,00
9 02 9 05 07 0 Intézményi működési bevételek 0 14 14 100,00
9 02 9 05 08 0 Intézm. támogatásértékű működési bevétele 500 821 494 60,17
9 02 9 05 09 0 Intézm. működési c. pe.átv. áht.-n kívülről 500 500 100 20,00
9 02 9 05 10 0 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0 0 0,00
9 02 9 05 11 0 Intézm. támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 0 0 0,00
9 02 9 05 12 0 Intézm. felhalm. c. pe.átv. áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
9 02 9 05 13 0 Intézményi pénzmaradvány 0 8 8 100,00
9 02 9 05 0 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat összesen 2079 1352 65,03
9 02 9 05 0 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadások
9 02 9 05 51 1 Személyi jellegű kiadások 0 0 0 0,00
9 02 9 05 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0,00
9 02 9 05 51 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1890 1604 858 53,49
9 02 9 05 51 4 Ellátottak pénzbeni juttat. és spec. c. tám. 0 0 0 0,00
9 02 9 05 51 5 Támog.ért. kiad. pm. átadás, egyéb juttatás 0 0 0 0,00
9 02 9 05 51 6 Pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 0 475 475 100,00
9 02 9 05 51 7 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00
9 02 9 05 51 8 Önkorm. ált. kijelölt felhalm. kiadások 0 0 0 0,00
9 02 9 05 51 9 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
9 02 9 05 0 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat összesen 2079 1333 64,12
Bevételek
00 0 Költségvetési támogatás 6000 2635 2 635 100,00
07 0 Intézményi működési bevételek 0 65 138 212,31
08 0 Intézm. támogatásértékű működési bevétele 750 5270 5 269 99,98
09 0 Intézm. működési c. pe.átv. áht.-n kívülről 750 500 250 50,00
10 0 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0 0 0,00
11 0 Intézm. támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 0 0 0,00
12 0 Intézm. felhalm. c. pe.átv. áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
13 0 Intézményi pénzmaradvány 0 2452 2 452 100,00
Bevételek összesen 7500 10922 10744 98,37
Kiadások
51 1 Személyi jellegű kiadások 1620 1630 1 615 99,08
51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 650 650 490 75,38
51 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3390 4469 2 946 65,92
51 4 Ellátottak pénzbeni juttat. és spec. c. tám. 0 0 0 0,00
51 5 Támog.ért. kiad. pm. átadás, egyéb juttatás 185 185 50 27,03
51 6 Pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 1655 3930 3 522 89,62
51 7 Felhalmozási kiadások 0 58 57 98,28
51 8 Önkorm. ált. kijelölt felhalm. kiadások 0 0 0 0,00
51 9 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
Kiadások összesen 7500 10922 8680 79,47

9. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2008.évi előirányzatai és teljesítése

Címrendszám BEVÉTELEK - KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés
előírányzat %-a
9 01 9 02 0 Bevételek
9 01 9 02 00 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0,00
9 01 9 02 07 0 Intézményi működési bevételek 7 350 7 350 898 12,22
9 01 9 02 08 0 Intézm. támogatásértékű működési bev. 18 219 18 219 52 0,29
9 01 9 02 09 0 Intézm. műk. c. pe.átv. áht.-on kívülről 0 0 0 0,00
9 01 9 02 10 0 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bev. 0 0 0 0,00
9 01 9 02 11 0 Intézm. támogatásértékű felhalm.-i bev. 0 0 0 0,00
9 01 9 02 12 0 Intézm. felh. c. pe.átv. áht.-on kívülről 0 0 0 0,00
9 01 9 02 13 0 Intézményi pénzmaradvány 0 45 083 45 083 100,00
9 01 9 02 0 Bevételek összesen: 25 569 70 652 46 033 65,15
9 01 9 02 5 Kiadások
9 01 9 02 51 1 Személyi jellegű kiadások 720 720 900 125,00
9 01 9 02 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 188 188 235 125,00
9 01 9 02 51 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 0 0 16 0,00
9 01 9 02 51 4 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0,00
9 01 9 02 51 5 Támogatásértékű kiad. és egyéb jutt. 0 0 0 0,00
9 01 9 02 51 6 Pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 0 0 0 0,00
9 01 9 02 51 7 Intézményi felhalmozási kiadások 24 661 69 744 8 133 11,66
9 01 9 02 51 8 Önkormányzat ált. kijelölt felhalm. kiad. 0 0 0 0,00
9 01 9 02 01 9 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
9 01 9 02 5 Kiadások összesen: 25 569 70 652 9 284 13,14

10. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

11. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

12. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

13. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

14. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

15. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

16. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

17. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

18. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

19. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

20. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési szervek teljes munkaidőben foglalkoztatottak számában kifejezett 2008. évi teljesítése

Szociális szervezetek és feladatok Összesen
Teljesítés
Egyesített Bölcsődék 101,00 100,00
Családsegítő Intézet 96,00 91,00
Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 45,75 45,38
Egyesített Szociális Intézmény Sopron 141,00 140,00
NapSzak Integrált Intézmény 78,00 71,23
Szoc. szervezetek és feladatok összesen: 461,75 447,61
Egészségügyi szervezetek és feladatok
SMJV Erzsébet Kórház, a D.E.O.E.C. Oktató Kórháza 990,10 876,00
Egészségügyi szervezetek és feladatok összesen: 990,10 876,00
Közoktatási szervezetek és feladatok
Alapfokú oktatási szervezetek, feladatok
Király Jenő Utcai Óvoda 14,90 14,90
Jereváni Kék Óvoda 21,20 20,50
Halász Utcai Óvoda 24,80 24,68
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 48,65 47,75
Hermann Alice Óvoda 31,65 31,25
Trefort Téri Óvoda 24,20 24,20
Jegenye Sori Óvoda 22,10 21,50
Dózsa György Utcai Óvoda 14,00 13,50
Kőszegi Úti Óvoda 18,50 18,11
Pedagógiai Szakszolgálati Központ 24,70 22,49
Intézményi Gondnokság 42,50 39,25
Deák Téri Általános Iskola 69,00 68,00
Gárdonyi Géza Általános Iskola 65,90 64,00
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola 82,80 82,40
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56,90 54,65
Lackner Kristóf Általános Iskola 59,95 63,10
Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 63,50 61,94
Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 40,10 37,35
Központi Gyermekkonyha 57,00 49,00
Alapfokú oktatási szervezetek, feladatok összesen: 782,35 758,57
Középfokú oktatási szervezetek, feladatok
Handler Nándor Szakképző Iskola 108,80 91,67
Széchenyi István Gimnázium 56,05 52,00
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola 111,38 96,25
Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium 109,50 101,00
Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola 53,10 44,00
Középfokú oktatási szervezetek és feladatok összesen: 438,83 384,92
Kulturális szervezetek és feladatok
Széchenyi István Városi Könyvtár 38,05 40,00
Kulturális szervezetek és feladatok összesen: 38,05 40,00
Védelmi szervezetek és feladatok
SMJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 74,00 72,00
Védelmi szervezetek és feladatok összesen: 74,00 72,00
Igazgatási szervek
Polgármesteri Hivatal 300,00 301,00
Helyi kisebbségi Önkormányzat 1,00 1,00
Igazgatási szervek összesen: 301,00 302,00
Intézmények összesen: 3 086,08 2 881,10

21. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

2008. évi változásokról és a záróállomány alakulásáról

Feladatmutató megnevezése 2007. évi 2008. évi változás 2008. évi
záró növekedés csökkenés záró
Háziorvosi szolgálat 25 25
Házi gyermekorvosi szolgálat 9 9
Fogorvosi szolgálat 16 16
Kórházi ágyak száma 525 525
Kórházi gondozói órák száma 205 205
Átmeneti szállás 75 75
Bölcsődei férőhely 220 10 230
Szociális otthoni férőhely 381 381
Idősek klubja férőhely 110 110
Családok átmeneti otthona 20 20
Házi szociális gondozói körzet 14 14
Fogyatékosok nappali intézménye 20 4 24
Nappali melegedő 30 30
Óvodai férőhely* 1414 25 1439
Általános iskolai tanulócsoport 146 4 142
ebből speciális tantervű osztály 12 12
Általános iskolai napközis csoport 60 3 63
ebből speciális tantervű osztály 12 12
Gimnáziumi osztály 29 5 34
Szakközépiskolai osztály 69 1 68
Szakiskolai osztály 32 1 33
Diákotthoni férőhely 310 310
* A 2007. évi férőhely a 2007. évi zárszámadásban tévesen szerepelt.

22. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzati költségvetési szervek által ellátottak létszámának változása

Szolgáltatást igénybevevő jogcímek 2007. tény 2008. tény
létszámadatok (fő)
Óvodások száma 1349 1415
Általános iskolai tanulók száma 3074 3071
Sajátos nevelési igényű tanulók 299 321
Gimnáziumi tanulók száma 707 662
Szakközépiskolai tanulók száma 1850 1846
Szakiskolai tanulók száma 898 942
Alapfokú művészeti oktatásban résztvevők 1023 978
Óvodai étkezők száma 1016 1072
Napközi otthoni étkezők száma 1229 1242
Általános iskolai menzások száma 834 788
Kollégisták száma 233 223
Bölcsődések száma 187 217
Ápoló, gondozó otthoni ellátás 244 234
Pszichiátriai bentlakásos intézményi ellátás 142 146
Házi segítségnyújtás 192 192
Nappali szociális intézeti ellátás 174 171
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 20 20
Hajléktalanok átmeneti szállása 60 60

23. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

A pénz- és előző évi marad-
ványból
Intézmény Záró pénz-
készlet 2008. dec. 31-én
Aktív és passzív elszá-
molások
Előző években képzett tartalékok marad-
ványa
2008. évi helyes-
bített pénzma-
radvány
Kiuta-
latlan támogatás
Befizetés többlet-
támogatás miatt
Állami támogatás befizetése, illetve igénylése
(- +)
Intézményi pénz-
marad-
ványt terhelő elvonások
(- +)
2008. évi módosí-
tott költség-
vetési pénzma-
radvány
Előző évek marad-
ványa
Pénz- és előző évi marad-
ványok összesen
kötelezett-
ségvállalás és előző évi tartalékok
Egyesített Bölcsődék 12 994 12 994 12 994 0 12 994 12 994
Szociális Szolgáltató Intézmény 2 830 2 830 2 830 0 2 830 2 830
Egyesített Szociális Intézmény Sopron 0 0 0 0 0
NapSzak Integrált Intézmény 2 828 2 828 2 828 0 2 828 2 828
Király Jenő Utcai Óvoda 593 593 -232 361 0 361 361
Jereváni Kék Óvoda 3 314 3 314 -664 2 650 0 2 650 2 650
Halász Utcai Óvoda 3 094 3 094 -584 2 510 0 2 510 2 510
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 895 895 895 0 895 895
Hermann Alice Óvoda 1 167 1 167 -662 505 0 505 505
Trefort Téri Óvoda 4 867 4 867 -1 680 3 187 0 3 187 3 187
Jegenye Sori Óvoda 1 606 1 606 -773 833 0 833 833
Dózsa György Utcai Óvoda 871 871 -359 512 0 512 512
Kőszegi Úti Óvoda 1 019 1 019 -316 703 0 703 703
Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 7 290 7 290 -977 6 313 0 6 313 6 313
Intézmények Gazdasági Szolgálata 175 279 -172 089 3 190 3 190 0 3 190 3 190
Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 3 640 3 640 -601 3 039 0 3 039 3 039
Deák Téri Általános Iskola 4 493 4 493 4 493 0 4 493 4 493
Gárdonyi Géza Általános Iskola 5 738 5 738 5 738 0 5 738 5 738
Soproni Német Nemzetiségi Ált. Isk. - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 4 245 4 245 4 245 4 245 4 245
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 945 2 945 2 945 0 2 945 2 945
Lackner Kristóf Általános Iskola 1 249 4 901 6 150 6 150 0 6 150 6 150
Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 3 214 3 214 3 214 0 3 214 3 214
Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 964 3 964 -4 3 960 0 3 960 3 960
Központi Gyermekkonyha 2 684 2 684 -268 2 416 0 2 416 2 416
Handler Nándor Szakképző Iskola 19 824 5 681 25 505 25 505 0 25 505 25 505
Széchenyi István Gimnázium 3 623 3 623 -5 3 618 0 3 618 3 618
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 4 409 14 488 18 897 18 897 0 18 897 18 897
Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium 11 292 17 462 28 754 28 754 0 28 754 28 754
Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola 2 866 2 866 2 866 0 2 866 2 866
Széchenyi István Városi Könyvtár 5 310 5 310 5 310 0 5 310 5 310
SMJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 14 865 14 865 14 865 0 14 865 14 865
SMJV Erzsébet Kórház DE OEC Oktató Kórháza 320 137 199 843 519 980 519 980 0 519 980 519 980
Intézmények összesen: 532 190 171 241 0 703 431 0 0 0 -7 125 696 306 0 696 306 696 306
Polgármesteri Hivatal 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760
Intézmények és a Polgármesteri Hivatal összesen: 533 950 171 241 0 705 191 0 0 0 -7 125 698 066 0 698 066 698 066
Német Kisebbségi Önkormányzat 976 976 976 976 976
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 19 19 19 19 19
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069
Hulladékgazdálkodási Társulás 36 749 36 749 36 749 36 749 36 749
Lakásalap 145 143 145 143 145 143 145 143 145 143
Kötvény (rövid lejáratú betét) 10 10 10 10 10
Önkormányzat 141 206 -156 126 -14 920 0 0 9 241 7 125 1 446 1 446 1 446
Önkormányzat összesen: 325 172 -156 126 0 169 046 0 0 9 241 7 125 185 412 0 185 412 185 412
Mindösszesen: 859 122 15 115 0 874 237 0 0 9 241 0 883 478 0 883 478 883 478

24. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

E Ft-ban
2009. évi eredeti
költségvetésben
betervezve
Jóváhagyott
pénzmaradvány
1. Lakásalap
1.1 Ipar. techn. lakóép. energiatak. fú. 2006. - idegen pénze. vfiz. 17 000 17 000
1.2 Ipar. techn. lakóép. energiatak. fú. 2006. 28 190 0
1.3 Ipar. techn. lakóép. energiatak. fú. 2007. 100 000 8 736
Lakásalap összesen: 145 190 25 736
2. Fejlesztések
2.1 Környezetirányítási rendszer (EMAS) 2 479 2 479
2.2 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 7 029 7 029
2.3 Hulladékgazdálkodási feladatok 36 749 0
Fejlesztések összesen: 46 257 9 508
3. Városüzemeltetési kiadások
3.1 Határátkelő fenntartása 0 3 576
3.2 Környezetvédelmi feladatok 871 871
Városüzemeltetési kiadások összesen: 871 4 447
4. Hiteltörlesztés és járulákai
4.1 Tómalom, Virágvölgy Viziközmű Társulat 20 241 20 241
4.2 Brennbergi Sz.vízel. Viziközmű Társulat 2 609 2 609
4.3 Sopron és Térsége Sz.vízlevezető Társulat 48 917 48 917
Hiteltörlesztés és járulékai 71 767 71 767
5. Speciális pénzügyi kiadások
5.1 Munkáltatói lakástámogatás 7 532 7 532
Speciális pénzügyi kiadások összesen: 7 532 7 532
6. Céltartalékok
6.1 Parkolóalap 27 609 27 609
Céltartalékok összesen: 27 609 27 609
7. Önk. fejl. feladatokat finanszíroz 173 0
MINDÖSSZESEN: 299 399 146 599

25. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

26. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

E Ft-ban

Pályázó

Projekt megnevezése
Elnyert támogatás Támogatás teljesítése Önk. saját forrás
Egyéb forrás
Projekt összköltsége
megnevezése Socrates PHARE ISPA Kohéziós Alap 2008.
évben
ebből társ./int. Teljesítés
Sopron Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat
1. Sopron régió csatorna és szennyvíztisz. program/ISPA 2 081 313 390 292 256 045 43 365 2 337 358 433 657
Lackner K. Ált. Iskola 1. Egész életen át tartó tanulás 2 420 0 0 0 2 420 0
Összesen: 2 420 0 2 081 313 0 256 045 0 43 365 2 339 778 433 657

27. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Hitelezők Megnevezés Állomány Állomány Tőketörlesztés Lejárat
2007. 12. 31. 2008. 12. 31. 2009. 2010. 2011.
I. Fejlesztési hitelek
OTP Bank NyRT.
- Káposztás úti stadion 10 000 0 0 0 0 2008.03.31
- Kórház műszerbeszerzés (radiológia) 219 375 200 975 18 400 18 400 18 400 2019.03.31
- Célhitel (RDMB) 431 999 395 999 36 000 36 000 36 000 2019.11.25
- Beruházási célhitel (211/2004(VI.24.) 229 661 233 525 46 070 46 800 46 800 2019.11.30
- Beruházási célhitel (212/2004(VI.24.) 377 382 403 549 31 611 31 611 31 611 2019.09.30
- Hátulsó u. 10.-12. bérlakás építés 135 000 128 000 7 000 7 000 7 000 2024.06.30
- Táncsics u. 17. bérlakás építés 82 467 76 467 6 000 6 000 6 000 2024.06.30
- Infrastruktúra 969 435 1 535 203 46 032 46 032 46 032 2025.09.25
- PRO Kultúra fejlesztési hitel 230 400 211 200 19 200 19 200 19 200 2019.03.31
- Megszűnt viziközmű társulatok által felvett - Tómalom 5 700 0 0 0 0 2008.11.20
- Megszűnt viziközmű társulatok által felvett - Brennbergbánya 17 980 15 160 15 160 0 0 2009.11.15
- Megszűnt viziközmű társulatok által felvett - Sopron és Térsége 70 958 69 811 1 673 68 139 0 2010.05.31
Raiffeisen Bank Zrt.
- Hátulsó u.10-12. mélygarázs 192 000 176 000 16 000 16 000 16 000 2019.04.20
Fejlesztési hitelek mindösszesen: 2 972 357 3 445 889 243 146 295 182 227 043
II. Kötvénykibocsátás:
OTP Bank NyRT. Kötvény- 173/2006. (VI. 22.) Kgy.hat. 1 505 820 1 756 362 50 182 100 364 100 364 2026.07.28
Raiffeisen Bank Zrt. Kötvény- 172/2006. (VI. 22.) Kgy.hat. 974 335 1 136 447 43 333 65 004 65 004 2026.07.28
CIB Bank Zrt. Kötvény - 227/2007. (VI. 28.) Kgy.hat . 339 497 395 983 0 11 325 22 650 2027.10.31
Kötvény összesen: 2 819 652 3 288 792 93 515 176 693 188 018
Mindösszesen: 5 792 009 6 734 681 336 661 471 875 415 061
OTP Bank NyRT. III. Működési hitel 2 145 117 2 226 224 2 226 224 0 0 2009.04.30
Erste Bank Hungary NYRT. IV. Rövid lejáratú működési hitel 0 1 000 000 1 000 000 0 0 2009.01.05
Hitel és kötvény állomány mindösszesen : 7 937 126 9 960 905 3 562 885 471 875 415 061

28. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

2008 2009 2010
Feladat megnevezése Megjegyzés Saját Elnyert Pályázott Össz. Teljesítés Saját Elnyert Pályázott Össz. Saját Elnyert Pályázott Össz.
forrás támogatás forrás támogatás forrás támogatás
Labdarúgó csapat 238/2001. (V. 31.) 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000
RAABERSPORT Kft. 463/2001. (XI. 29.) 75 000 75 000 24 000 75 000 75 000 75 000 75 000
Férfi kosárlabda szolgáltató Kft. 464/2001. (XI. 29.) 35 000 35 000 45 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás szerződés 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Sportszervezetek támogatása 2/2002. (I. 31.) Ör. r. 30 000 30 000 14 700 30 000 30 000 30 000 30 000
Pro Kultúra Kht. támogatás Közhasznú szerz. 323 159 323 159 402 413 323 159 323 159 323 159 323 159
Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. 212/2006. (IX. 14.) 28 000 28 000 25 000 28 000 28 000 28 000 28 000
Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj Üzemeltetési szerz. 55 000 55 000 44 966 55 000 55 000 55 000 55 000
Kisalföld Volán Zrt. tám. szerz. a. 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
Sopron - Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás 14/2005.( I. 27.) 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621
Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás szerz. a. 9 476 9 476 0 9 476 9 476 9 476 9 476
Iparosított technológiával épült ép.-idegen pénzeszköz megáll. a. 17 000 17 000 15 848 17 000 17 000 11 000 11 000
Akadálymentes közlekedés 385/1999. (XII. 16.) 12 000 12 000 0 0 0 0 0
Közvilágítás feszültségszabályozás 187/2004. (V. 24.) 4 666 4 666 4 722 4 666 4 666 4 666 4 666
Kötvénykibocsátás költségei szerz. a. 83 500 0 83 500 110 534 83 500 83 500 83 500 83 500
Sopron és Térsége hull.gazd. 17/2004. (I. 29.) 238 082 2 380 822 2 618 904 0 182 748 1 827 477 2 010 225 0 0 0
Biztosítási díjak szerz. a. 13 525 13 525 13 185 13 525 13 525 13 525 13 525
Foglakozás egészségügy szerz. a. 6 000 6 000 5 500 6 000 6 000 6 000 6 000
Thurner M. Váll. Hitelprogram Kamattámogatás 46/2006. (III. 2.) 3 000 3 000 2 934 3 000 3 000 3 000 3 000
Könyvvizsgálói díj szerz. a. 4 640 0 4 640 3 080 4 640 0 4 640 4 640 4 640
Viziközmű és vagyonkataszter karbantartás szerz. a. 9 108 9 108 6 241 9 108 9 108 9 108 9 108
Iparosított technológiával épült lakóép. tám. 2007. 80/2006. (III. 30.) 100 000 100 000 100 000
Iparosított technológiával épült lakóép. tám. 179/2005. (VI. 30.) 15 000 15 000 0 50 000 50 000 50 000 50 000
Összesen: 1 264 777 0 2 380 822 3 645 599 923 744 1 132 443 0 1 827 477 2 959 920 943 695 0 0 943 695
2011 és az azt követő évek Összesen
Feladat megnevezése Megjegyzés Saját Elnyert Pályázott Össz. Saját Elnyert Pályázott Összesen
forrás támogatás forrás támogatás
Labdarúgó csapat 238/2001. (V. 31.)
RAABERSPORT Kft. 463/2001. (XI. 29.)
Férfi kosárlabda szolgáltató Kft. 464/2001. (XI. 29.) 97 000 97 000 388 000 0 0 388 000
Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás szerződés 75 000 75 000 300 000 0 0 300 000
Sportszervezetek támogatása 2/2002. (I. 31.) Ör. r. 35 000 35 000 140 000 0 0 140 000
Pro Kultúra Kht. támogatás Közhasznú szerz. 20 000 20 000 80 000 80 000
Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. 212/2006. (IX. 14.) 30 000 30 000 120 000 0 0 120 000
Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj Üzemeltetési szerz. 323 159 323 159 1 292 636 0 0 1 292 636
Kisalföld Volán Zrt. tám. szerz. a. 28 000 28 000 112 000 0 0 112 000
Sopron - Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás 14/2005.( I. 27.) 55 000 55 000 220 000 0 0 220 000
Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás szerz. a. 80 000 80 000 320 000 0 0 320 000
Iparosított technológiával épült ép.-idegen pénzeszköz megáll. a. 5 621 5 621 22 484 0 0 22 484
Akadálymentes közlekedés 385/1999. (XII. 16.) 0 0 28 428 0 0 28 428
Közvilágítás feszültségszabályozás 187/2004. (V. 24.) 0 0 45 000 0 0 45 000
Kötvénykibocsátás költségei szerz. a. 444 150 444 150 456 150 0 0 456 150
Sopron és Térsége hull.gazd. 17/2004. (I. 29.) 4 666 4 666 18 664 0 0 18 664
Biztosítási díjak szerz. a. 83 500 83 500 334 000 0 0 334 000
Foglakozás egészségügy szerz. a. 0 420 830 0 4 208 299 4 629 129
Thurner M. Váll. Hitelprogram Kamattámogatás 46/2006. (III. 2.) 13 525 13 525 54 100 0 0 54 100
Könyvvizsgálói díj szerz. a. 6 000 6 000 24 000 0 0 24 000
Viziközmű és vagyonkataszter karbantartás szerz. a. 3 000 3 000 12 000 0 0 12 000
Iparosított technológiával épült lakóép. tám. 2007. 80/2006. (III. 30.) 4 640 4 640 18 560 0 0 18 560
Iparosított technológiával épült lakóép. tám. 179/2005. (VI. 30.) 9 108 9 108 36 432 36 432
Összesen: 282 312 282 312 382 312 0 0 382 312
50 000 50 000 165 000 0 0 165 000
1 649 681 0 0 1 649 681 4 990 596 0 4 208 299 9 198 895

29. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

2008. évi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

adatok E Ft-ban
Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmények összege
1 2 3
1. Ellátottak térítési díjának elengedése 78 744
2. Ellátottak kártérítésének elengedése 0
3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 0
4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0
5. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség 0
7. Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség 0
8. Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség 4 968
10. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1 270
11. Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség 0
12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14 833
13. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 2 108
14. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 0
15. Egyéb kedvezmény 0
16. Egyéb kölcsön elengedése 0
17. Összesen: 101 923

30. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

2008. évi pénzforgalom nélküli tételek

Ezer Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-kivülről
Sopron Régió csatorna építés és szennyvíztisztító 312 267
Ingatlan értékesítési bevételek
Nem lakáscélú helyiségek elidegenítése 30 910
Önkormányzat egyéb sajátos bevételei
Kiszámlázott áfa 3 121
Egyéb sajátos bevétel 43 994
Összesen: 390 292
Fejlesztések - Gazdasági feladatok
Sopron Régió csatorna építés és szennyvíztisztító 390 292
Összesen: 390 292 390 292

31. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Előirányzat Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %-a
Bevételek 26 934 221 29 006 971 25 726 326 88,69
költségvetési támogatás 4 338 341 5 225 093 5 215 929 99,82
Intézményi működési bevételek 6 608 642 6 675 648 6 913 465 103,56
Támogatásértékű működési bevételek 4 240 608 4 583 447 4 567 684 99,66
Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 4 500 21 768 18 996 87,27
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 882 538 1 978 069 2 466 252 120,74
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 30 840 77 365 96 712 125,01
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről 205 111 329 740 655 848 104,20
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye 1 008 338 1 487 164 1 478 138 99,39
Kölcsönök, finanszírozási és továbbadási célú bevételek 8 615 303 8 628 677 4 068 995 47,16
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 26 164 0,00
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások 0 0 195 028 0,00
Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 23 115 0,00
Kiadások 26 934 221 29 006 671 24 867 204 85,73
Személyi juttatások 3 492 375 4 029 607 3 866 330 95,95
Munkaadókat terhelő járulékok 1 093 417 1 240 868 1 191 907 96,05
Dologi és egyéb folyó kiadások 4 830 313 5 338 347 5 168 182 96,81
Támogatásértékű kiadások, pénzm. átadása, egyéb juttatások 5 776 152 6 515 747 6 512 531 99,95
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 749 948 1 961 346 1 867 802 95,23
Felhalmozási kiadások 5 782 367 6 839 937 3 180 613 40,79
Intézményi tartalék 1 529 248 397 935 0 0,00
Kölcsönök, finanszírozási és továbbadási célú kiadások 2 680 401 2 682 884 2 784 273 103,78
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 295 566 0,00

32. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

adatok E Ft-ban
2007. év 2008. év
Törzsvagyon Törzsvagyon
Megnevezés Forgalom képtelen Korlátozottan forgalomképes Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Összesen Forgalom képtelen Korlátozottan forgalomképes Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Összesen
ESZKÖZÖK 20 028 362 18 459 755 17 505 657 55 993 774 22 832 343 18 953 442 15 268 525 57 054 310
A) Befektetett eszközök 20 028 362 18 459 755 14 219 525 52 707 642 22 832 343 18 953 442 12 320 092 54 105 877
I. Immateriális javak 139 969 127 938 267 907 13 489 330 637 344 126
II. Tárgyi eszközök 15 337 307 17 602 044 9 116 370 42 055 721 15 536 995 18 184 412 6 615 479 40 336 886
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 15 235 002 17 402 610 2 215 661 34 853 273 15 434 690 17 965 348 2 344 281 35 744 319
2. Gépek, berendezések és felszerelések 102 305 25 503 1 312 886 1 440 694 102 305 25 491 1 270 002 1 397 798
3. Járművek 174 759 174 759 254 227 254 227
4. Tenyészállatok 0 0
5. Beruházások, felújítások 173 931 5 356 764 5 530 695 193 573 2 746 969 2 940 542
6. Beruházásra adott előlegek 56 300 56 300 0
7. Állami készletek, tartalékok 0 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 1 564 247 1 564 247 0 0 1 482 994 1 482 994
1. Egyéb tartós részesedés 1 396 601 1 396 601 1 377 901 1 377 901
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0
3. Tartósan adott kölcsön 167 646 167 646 105 093 105 093
4. Hosszú lejáratú bankbetétek 0 0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 4 551 086 857 711 3 410 970 8 819 767 7 295 348 755 541 3 890 982 11 941 871
B) Forgóeszközök 0 0 3 286 132 3 286 132 0 0 2 948 433 2 948 433
I. Készletek 130 085 130 085 134 539 134 539
II. Követelések 1 027 135 1 027 135 1 129 775 1 129 775
III. Értékpapírok 0 0 0
IV. Pénzeszközök 1 933 208 1 933 208 1 244 382 1 244 382
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 195 704 195 704 439 737 439 737
FORRÁSOK 0 0 55 993 774 55 993 774 0 0 57 054 310 57 054 310
D) Saját tőke 44 333 425 44 333 425 43 621 081 43 621 081
E) Tartalékok 1 389 127 1 389 127 874 237 874 237
F) Kötelezettségek 0 0 10 271 222 10 271 222 0 0 12 558 992 12 558 992
Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 546 028 5 546 028 6 408 851 6 408 851
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 985 409 3 985 409 5 340 260 5 340 260
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 739 785 739 785 809 881 809 881
„0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya: 3 885 001 4 032 575
Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya: 0 0
A mérlegben nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 158 897 278 897
- Energiarac. pályázatok 8 951 8 951
- Városüzemeltetési Kft. hitele 14 740 14 740
- Sopron és Térs. Környezetvéd. és Hulladékgazd. Kft. 7 260 7 260
- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC) 51 946 51 946
- Raabersport Kft. hitele 6 000 6 000
- Sopron Holding Zrt. hitele 70 000 70 000
- FKL Kft. hitele 0 35 000
- Raabersport Kft. hitele 0 85 000

33. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés tagolása
2008. év

Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés
szám előirányzat
1 2 3 4 5
1 Személyi juttatások 6 773 458 7 029 328 6 953 091
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 159 449 2 215 794 2 195 852
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 979 946 7 274 463 6 980 129
4 Működési célú támog.ért. kiad, e. támog. 463 048 676 990 680 800
5 Áht.-on kív.-re végl. működ.-i pe. átadások 1 283 726 1 393 206 1 297 971
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 406 1 326 1 160
7 Felújítás 1 293 768 1 275 539 1 038 654
8 Felhalmozási kiadások 4 522 964 5 779 138 2 273 793
9 Felhalm.-i célú támog.ért. kiad, e. támog. 9 092 64 480 71 904
10 Áht.-on kív.-re végl. felhalm.-i pe.átadások 504 158 499 196 516 981
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása - 18 839 10 001
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása - - 198 453
13 Kv.-i pénzforgalmi kiad. össz. (1+...+12) 22 991 015 26 228 299 22 218 789
14 Hosszú lejáratú hitelek 245 981 245 981 231 753
15 Rövid lejáratú hitelek 2 145 117 2 145 117 -
16 Tartós hitelviszonyt megtest. értékp. kiad. - - -
17 Forgatási célú hit.visz. megt. értékp. kiad. - - -
18 Finanszírozási kiad. össz..(14+…+17) 2 391 098 2 391 098 231 753
19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 25 382 113 28 619 397 22 450 542
20 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 552 108 387 574 -
21 Továbbadási (lebony.-i) célú kiadások - - -
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - - 295 566
23 Kiadások összesen (19+…+22) 26 934 221 29 006 971 22 746 108
752 Intézményi működési bevételek 1 711 201 1 839 419 2 277 459
25 Önkormányzatok sajátos működési bev. 5 773 149 5 710 937 5 849 088
26 Működési célú támog.ért. bev., e. támog. 4 214 526 4 668 822 4 756 157
27 Áht.-on kív..-ről végl. működési pe.átvételek 4 500 21 768 18 996
28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 006 830 1 017 986 1 110 668
29 28-ból:Önkorm.sajátos felhalm.-i és tőkeb. 806 830 1 006 830 903 836
30 Felhalm.-i célú támog.ért.bev. e. támog. 56 922 83 520 246 438
31 Áht.-on kív.-ről végl. felhalm.-i pe.átvételek 205 111 329 740 553 841
32 Támogatások, kiegészítések 4 338 341 5 225 093 5 239 044
33 32-ből:Önkorm.költségv-i támogatása 4 338 341 5 225 093 5 215 929
34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése - 7 219 26 364
35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése - - 214 220
36 Kv.-i pénzforgalmi bev. összesen
(24+..+28+30+31+32+34+35) 17 310 580 18 904 504 20 292 275
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 6 336 303 5 336 303 611 596
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2 279 000 3 279 000 1 081 106
39 Tartós hitelviszonyt megtest. értékp. bevét. - - -
40 Forgatási célú hit.visz. megt. értékp. bevét. - - -
41 Finanszírozási bev. össz..(37+…+40) 8 615 303 8 615 303 1 692 702
42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 25 925 883 27 519 807 21 984 977
43 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 008 338 1 487 164 1 525 275
44 Továbbadási (lebony.-i) célú bevételek - - -
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - - 36 598
46 Bevételek összesen (42+…+45) 26 934 221 29 006 971 23 546 850
47 Költségv.-i bevét. és kiad. különbsége
(36+43-13-20) kv.-i hiány (-), többlet (+) -6 224 205 -6 224 205 -401 239
48 Finanszírozási műv. eredménye (41-18) 6 224 205 6 224 205 1 460 949
49 Továbbadási (lebony.-i) célú bevételek
és kiadások különbs. (44-21) - - -
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek
egyenlege (45-22) - - -258 968

34. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Az egyszerűsített mérleg tagolása
2008. évMegnevezés
Előző évi költség-
vetési beszámoló záró adatai

Auditált
eltérések
(+)
Előző év
auditált
egysz. beszám. záró adatai
Tárgyévi
kötsévetési
beszámoló
záró adatai

Auditált
eltérések
(+)
Tárgyévi
auditált
egysz. beszámoló
záró adatai
ESZKÖZÖK
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 52 707 642 52 707 642 54 105 877 54 105 877
I. Immateriális javak 267 907 267 907 344 126 344 126
II. Tárgyi eszközök 42 055 721 42 055 721 40 336 886 40 336 886
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 564 247 1 564 247 1 482 994 1 482 994
IV. Üzemeltetésre, kezelésre áta. eszk. 8 819 767 8 819 767 11 941 871 11 941 871
B. FORGÓESZKÖZÖK 3 286 132 3 286 132 2 948 433 2 948 433
I. Készletek 130 085 130 085 134 539 134 539
II. Követelések 1 027 135 1 027 135 1 129 775 1 129 775
III. Értékpapírok 0 0 0 0
IV. Pénzeszközök 1 933 208 1 933 208 1 244 382 1 244 382
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 195 704 195 704 439 737 439 737
ÖSSZESEN 55 993 774 0 55 993 774 57 054 310 0 57 054 310
FORRÁSOK
D. SAJÁT TŐKE 44 333 425 44 333 425 43 621 081 43 621 081
I. Induló tőke 5 187 892 5 187 892 5 187 892 5 187 892
II. Tőkeváltozások 39 145 533 39 145 533 38 433 189 38 433 189
E. TARTALÉKOK 1 389 127 1 389 127 874 237 874 237
I. Költségvetési tartalékok 1 389 127 1 389 127 874 237 874 237
II. Vállalkozási tartalékok 0 0 0 0
F. KÖTELEZETTSÉGEK 10 271 222 10 271 222 12 558 992 12 558 992
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 546 028 5 546 028 6 408 851 6 408 851
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 985 409 3 985 409 5 340 260 5 340 260
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 739 785 739 785 809 881 809 881
ÖSSZESEN 55 993 774 0 55 993 774 57 054 310 0 57 054 310

35. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
2008. év


Megnevezés
Előző évi
kv. beszám.
záró adatai
Auditálási
eltérések
(+)
Előző év audit. egysz.
beszám
záró adatai
Tárgyévi
költségvet.
beszámoló
záró adatai
Auditálási
eltérések
(+)
Tárgyév audit. egysz.
beszámoló
záró adatai
1. Záró pénzkészlet 1 583 655 1 583 655 859 122 859 122
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+) -194 528 -194 528 15 115 15 115
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 549 844 549 844 0 0
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 0 0 0 0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4) 839 283 839 283 874 237 874 237
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+) 23 097 23 097 9 241 9 241
7. Pénzmaradványt terhelő
elvonások (+)
0 0 0 0
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0 0 0
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) 0 0 0 0
10. Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9) 862 380 862 380 883 478 883 478
11.A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0 0 0
12. A 10.sorból kötelezettséggel terhelt pm. 777 005 777 005 883 478 883 478
13. A 10.sorból szabad pénzmaradvány 85 375 85 375 0 0

36. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
(ezer Ft)

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat
1. Illetékek 450 000 450 000 441 326
2. Helyi adók 3 310 000 3 310 000 3 527 117
3. Gépjárműadó 380 000 380 000 408 163
4. Kamatbevételek 27 000 38 144 522 576
5. Bírság 1 000 4 000 8 650
6. Osztalék bevételek 29 500 29 500 36 762
7. Vagyon-, haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz. díjból bevétel 584 330 584 330 532 947
8. Egyéb sajátos bevételek 549 908 578 633 463 878
9. Saját bevételek (01+...+08) 5 331 738 5 374 607 5 941 419
10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd. hozzáj.-ból bevétel 0 0 51 219
11. Előző években keletk., tárgyévet terhelő fiz. köt. (12+...+20) 498 784 245 981 231 753
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 245 981 245 981 231 753
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 0 0 0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0
16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 0 0 0
17. - Lízingdíj 0 0 0
18. - Garancia és kezességvállalásból származó fiz. kötelezettség 0 0 0
19. - Váltótartozások 0 0 0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások 252 803 0 0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után 0 169 303 232 841
22. Felújítás, felhalm. célú kötváll. 7. sorbeli vagyontárgy. kapcs. 0 0 0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 498 784 415 284 464 594
24. Helyi önk. adósságot keletk. köt.váll. felső hat. (09-23)x0,7+10 3 383 068 3 471 526 3 884 996
25. Tárgyévben keletk., tárgyévet terhelő fizet. köt. (26+...+34) 0 0 198 453
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 198 453
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 0 0 0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 0 0 0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0
30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 0 0 0
31. - Lízingdíj 0 0 0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm. fizetési kötelezettség 0 0 0
33. - Váltótartozások 0 0 0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások 0 0 0
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34. sorok után 0 0 0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs. 0 0 0
37. Hitelképesség vizs. figy. tárgyévi kötelezettség (25+35+36) 0 0 198 453
38. Hitelképességi megfelelés (37. sor / 24. sor %-a) 0 0 5,11

37. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Eltérések levezetése

Ezer Ft
Bevételek Kiadások
MáK 29 969 228 MÁK 29 168 486
Halmozódás (támogatás) -6 422 378 Halmozódás (támogatás) -6 422 378
Hitelforgalom 2 145 117 2 145 117
Pézmaradvány elszámolás 43 793 Intézményi alulfinanszírozás -24 021
IGSZ átszervezés -9 434
Költségvetési bevételek 25 726 326 Költségvetési kiadások 24 867 204

  Vissza az oldal tetejére