Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény költségvetési tervezetet érintő, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) önállóan működő és gazdálkodó, illetve, önállóan működő költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra,

d) gazdasági és közhasznú társaságainak költségvetési kapcsolataira.

II. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági és közhasznú társaságoknak

- az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

- a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

- a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. §-a alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi költségvetését 22 275 571 000 Ft bevétellel, 28 442 180 000 Ft kiadással és 6 166 609 000 Ft forráshiánnyal állapítja meg.

A forráshiány fedezetét hitelbevétel és kötvénykibocsátás biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 3-7. számú mellékletek tartalmazzák.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét 28 442 180 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszeg jogcímek szerinti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és előirányzat csoportonkénti alakulását a Közgyűlés

a) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint, és az önállóan működő költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 32. mellékletben foglaltak szerint összesen 13 712 495 000 Ft összeggel,

b) a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését a 6. mellékletben foglaltak szerint összesen 6 591 000 Ft összeggel,

c) a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás költségvetését a 7. mellékletben foglaltak szerint 47 810 000 Ft összeggel,

d) a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás költségvetését a 33. mellékletben foglaltak szerint 56 000 Ft összeggel,

e) a fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 8. melléklet részletezése alapján 4 125 501 000 Ft összeggel,

f) a felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 9. melléklet részletezése alapján 673 923 000 Ft összeggel,

g) az általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 10. melléklet alapján 1 599 219 000 Ft összeggel,

h) a pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 11. melléklet alapján 64 020 000 Ft összeggel,

i) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét a 12. melléklet alapján 1 331 948 000 Ft összeggel,

j) az önkormányzati szociális kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 13. melléklet alapján 467 471 000 Ft összeggel,

k) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 14. melléklet alapján 1 445 372 000 Ft összeggel,

l) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 15. melléklet alapján 3 525 682 000 Ft összeggel,

m) a lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 16. melléklet alapján 784 466 000 Ft összeggel,

n) a céltartalékot a 17. mellékletben felsorolt célokra 621 770 000 Ft összeggel, és

o) az általános tartalékot 35 856 000 Ft összeggel jóváhagyja.

5. § (1) A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az önkormányzati feladatok több éves saját forrás vállalását;

b) az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatását;

c) a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010/2011/2012. évi alakulását

a 18., 19., és a 20. számú mellékletek szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Közgyűlés benyújtandó pályázati támogatásokat csak a cél- és címzett pályázati támogatásoknál tekinti saját forrásnak, az Önkormányzat költségvetésében nem.

6. § A Közgyűlés tudomásul vette:

a) az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait;

b) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait;

c) a 2010. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet;

d) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét;

e) a hitel- és kötvény tartozásállomány kimutatást;

f) Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat összevont 2010. bevételi és kiadási előirányzatait;

g) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határát;

a 21., 22., 23., 24., 25., 30., 31. számú mellékletek szerinti bontásban.

7. § A Közgyűlés az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámkeretét a 26. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8. § *  A Közgyűlés a „Pályázati támogatások” 63.230.000 Ft előirányzatának körét és felhasználásának szabályait a 27. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

9. § A Közgyűlés a költségvetés Címrendjét a 28. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

10. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait a 29. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

III. Az intézmények költségvetésével összefüggő szabályok

11. § (1) Az intézmények a 2010. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az intézmények

a) a személyi juttatás kiadási főcsoport foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

b) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e jogcímek előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

c) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (tandíj, térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

d) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

e) jutalmat az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett eszközölhet,

f) a nekik felróható okból bekövetkező, az önkormányzat normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségéért a költségvetési támogatásukkal felelnek.

12. § (1) *  A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv átcsoportosítást a Jegyző javaslata alapján esetenként 3.000.000 Ft-ig a polgármester, e felett a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet betartása mellett. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az egyes részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzatát.

(3) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzatain belül az intézményi ellátási díjak (tandíj, térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével az egyes részelőirányzatokat megváltoztathatja.

13. § (1) Az intézmény vezetője az Intézmények Gazdasági Szolgálata (IGSZ) vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) A 21. § (1) bekezdés a) pontjának hatodik francia bekezdése alapján benyújtott pályázat elnyeréséről az intézmény a Jegyzőt írásban azonnal értesíti.

14. § (1) Az IGSZ és az önállóan működő intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 20 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(2) Az Intézmények Gazdasági Szolgálata és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények dologi kiadásokat esetenként 100 E Ft-ig teljesíthetnek készpénzben. Az Intézmények Gazdasági Szolgálatához tartozó önállóan működő intézmények - likviditásuk ütemezése érdekében - 50 E Ft-ot meghaladó készpénzes dologi kiadásaikat előzetesen írásban kötelesek az Intézmények Gazdasági Szolgálata részére bejelenteni, az ellenjegyzésre megküldött kötelezettségvállalással együtt.

15. § (1) Az önkormányzat a pénzügyi, likviditási helyzet javítása, valamint az ésszerű és tervszerű intézményi gazdálkodás elérése érdekében - a kórház kivételével - működteti a KISKINCSTÁRI finanszírozási rendszert.

(2) A kincstári rendszerben az intézményi költségvetési számlára költségvetési támogatás (nettó finanszírozás keretében biztosított központi, önkormányzati saját forrásból fedezett pénzeszköz) akkor kerül utalásra, ha az intézménynek fizetési kötelezettsége keletkezett és erre az intézmény költségvetési számláján lévő saját bevételi forrás nem elegendő. Az utólagos finanszírozás nem haladhatja meg a költségvetési támogatás időarányos részét.

(3) A (2) bekezdésben leírtaktól eltérő pénzellátás iránti kérelem elbírálására a polgármester jogosult, az önkormányzati, intézményi likviditási szempontok figyelembe vételével.

IV. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

16. § (1) Az oktatási intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására nem kerülhet sor.

(2) Amennyiben új szakmai program indítását intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő 5 éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem jelezhet.

(3) A nevelési-oktatási intézményekben - a Brennbergi Általános Iskola-Grundschule Brennberg, a Balfi Tagiskola, a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot, iskolai osztályt, csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermek- és tanuló létszám figyelembe vételével) megfeleljen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. fejezetében foglalt létszámhatároknak,

b) az osztályok, csoportok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete II. fejezetében foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

V. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője

a) a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarítások felhasználásáról a Jegyző javaslata alapján a Közgyűlés dönt,

b) az intézmény üres, illetve megüresedő álláshelyeit a Jegyző javaslata alapján - a kapcsolódó előirányzatok kezelésére vonatkozó iránymutatást is tartalmazó - írásbeli polgármesteri engedély birtokában töltheti csak be,

c) az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) *  Az évközben kifizetett jutalom összegéről az intézmény a fenntartót a kifizetés kezdeményezése előtt tájékoztatni köteles.

(3) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

VI. Be nem hajtható követelések szabályai

18. § Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Pénzügyi Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

VII. A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén az erről szóló megállapodások aláírásra kerültek, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről az értesítés, írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított cél- és címzett támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a Magyar Közlönyben történő megjelenés, illetve a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet.

20. § *  A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 21. § (2) bekezdés szerinti gyakorisággal, indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. §-ban megfogalmazottakra.

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) *  A Polgármester dönt:

aa) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 1,5%-án belül - esetenként - 24,9 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról, beleértve az általános tartalék előirányzatát is; a döntésről a Közgyűlést, a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ab) a fejlesztési feladatok közt szereplő „Egyéb beruházások” előirányzat felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról; a polgármesteri keret felhasználásáról illetve átcsoportosításáról a Közgyűlést, a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatni kell;

ad) a céltartalékban szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ae) a céltartalékban szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző előterjesztése alapján az illetékes szakmai bizottság előzetes állásfoglalásával;

af) a céltartalékban szereplő „Iskolakezdési támogatás” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző javaslata alapján;

ag) a céltartalékban szereplő „Intézményi pályázatokhoz önrész” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző javaslata alapján;

ah) a céltartalékban szereplő „Készfizető kezességvállalások” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző előterjesztése alapján;

ai) a céltartalékban szereplő „Képviselői keret” felhasználásáról, a képviselők írásos kérelme alapján, és

aj) a céltartalékokban szereplő „Egyéb évközi feladatok” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző előterjesztése alapján.

b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítás és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni.

c) A Városfejlesztési Bizottság dönt, a benyújtott pályázatok alapján, az általános támogatások közt szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítása” és az „Egyházi épületek utcai homlokzat felújítása” előirányzat felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználás esetében június 30-ig, illetve legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága által beszedett illetéket terhelő, és az APEH Regionális Igazgatósága működésével kapcsolatos költség-hozzájárulási arányról szóló megállapodás tárgyában az önkormányzat érdekeit képviselve járjon el, és a megállapodást írja alá.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi kisebbségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről gondoskodjon.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények kivételével a költségvetésben szereplő kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a Jegyző vagy az általa megbízott vezető előzetes ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 1 596 320 E Ft tervezett összeg használható fel a 2010. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2011. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - ami kiemelten kell hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét, megfelelve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

(9) Az általános tartalék felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet.

(10) Az általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok” keret-előirányzatára beérkezett írásos igényekről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt.

VIII. Záró rendelkezések

24. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Közgyűlés 2010. gazdasági évben a 200 E Ft alatti értékű, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2010. évi mérlege bevételek
(adatok E Ft-ban)


BEVÉTELEK
2010. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (XII. 27.) önkormányzati rendeleteMódosított előirányzat
9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 3 013 653 3 077 477 3 077 477
9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 22 947 164 908 165 235
9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok 0 368 300 389 562
9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 511 800 542 573 542 573
0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
2 00 2 00 06 0 Egészségügyi szervezet 3 793 811 4 356 500 4 371 132
9 00 9 00 06 0 Igazgatási szervezet 141 600 146 138 163 641
0 00 0 00 06 0 ÖSSZESEN - Támogatásértékű bev. társadalombizt. alapoktól 3 935 411 4 502 638 4 534 773
0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek
2 00 2 00 07 0 Egészségügyi szervezet 121 000 145 000 145 837
9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 379 096 397 532 414 972
9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 219 710 239 028 223 477
9 00 4 00 07 0 Középfokú oktatási szervezetek 114 580 125 937 131 833
9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezet 2 500 3 329 3 304
9 00 7 00 07 0 Védelmi szervezet 20 130 31 270 35 261
9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 474 339 534 564 505 816
0 00 0 00 07 0 ÖSSZESEN - Intézményi működési bevételek 1 331 355 1 476 660 1 460 500
0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei
2 00 2 00 08 0 Egészségügyi szervezet 0 13 637 13 691
9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 39 100 42 310 40 201
9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 4 792 37 735 44 124
9 00 4 00 08 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 40 629 46 129
9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezet 8 800 19 400 19 400
9 00 7 00 08 0 Védelmi szervezet 0 1 101 1 456
9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 30 787 42 331 41 608
0 00 0 00 08 0 ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű működési bevételei 83 479 197 143 206 609
0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
2 00 2 00 09 0 Egészségügyi szervezet 0 8 795 8 716
9 00 1 00 09 0 Szociális szervezetek 0 1 169 1 224
9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 750 2 261 2 332
9 00 4 00 09 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 5 072 5 360
9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezet 0 0 140
9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 2 850 2 990 2 990
0 00 0 00 09 0 ÖSSZESEN - Int. működési célú pénze.-átv. áht.-n. kívülről 3 600 20 287 20 762
0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2 00 2 00 10 0 Egészségügyi szervezet 0 500 400
9 00 3 00 10 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 0 13
9 00 4 00 10 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 2 769 2 841
9 00 9 00 10 0 Igazgatási szervezetek 0 0 16
0 00 0 00 10 0 ÖSSZESEN - Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 3 269 3 270
0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei
2 00 2 00 11 0 Egészségügyi szervezet 0 1 350 1 350
9 00 3 00 11 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 748 748
9 00 4 00 11 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 3 517 3 517
9 00 5 00 11 0 Kulturális szervezet 0 2 500 2 500
9 00 7 00 11 0 Védelmi szervezet 0 8 041 8 041
9 00 9 00 11 0 Igazgatási szervezetek 0 11 016 11 516
0 00 0 00 11 0 ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 27 172 27 672
0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n. kívülről
2 00 2 00 12 0 Egészségügyi szervezet 0 4 672 4 672
9 00 3 00 12 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 3 216 3 216
9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 73 649 80 541
0 00 0 00 12 0 ÖSSZESEN - Int. felhalmozási célú pénze.-átv. áht.-n. kívülről 0 81 537 88 429
0 00 0 00 13 0 Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.
2 00 2 00 13 0 Egészségügyi szervezet 0 150 900 150 900
9 00 1 00 13 0 Szociális szervezetek 0 703 703
9 00 3 00 13 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 3 113 3 113
9 00 4 00 13 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 15 491 15 491
9 00 5 00 13 0 Kulturális szervezet 0 239 239
9 00 7 00 13 0 Védelmi szervezet 0 391 391
9 00 9 00 13 0 Igazgatási szervezetek 0 12 458 12 458
0 00 0 00 13 1 ÖSSZESEN - Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt. 0 183 295 183 295
0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev.
2 00 2 00 14 0 Egészségügyi szervezet 0 2 430 2 430
9 00 9 00 14 0 Igazgatási szervezetek 0 14 648 15 123
0 00 0 00 14 0 ÖSSZESEN - Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev. 0 17 078 17 553
9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések 0 38 453 38 453
9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek 112 466 797 994 864 119
9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről 2 000 9 816 10 412
9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívül 60 000 76 815 79 085
9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 384 531 384 531 384 531
9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség 80 000 80 000 80 000
9 03 9 00 21 0 Illetékek 420 000 420 000 420 000
9 03 9 00 22 0 Helyi adók 3 359 000 3 499 000 3 499 000
9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók 1 632 754 1 622 939 1 622 939
9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei 1 193 410 1 193 410 1 193 410
9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 70 000 70 000 70 000
9 03 9 00 26 0 Lakásalap 1 164 200 1 164 200 1 164 200
9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei 30 000 30 000 30 000
9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel 5 358 497 3 801 609 3 166 609
9 03 9 00 29 0 Kötvény kibocsátás 0 3 000 000 3 000 000
9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány 2 101 000 2 101 000 2 101 000
9 03 9 00 33 0 Elszámolási korrekció 0 712 712
Mindösszesen: 24 870 103 28 952 816 28 442 180

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2010. évi mérlege kiadások
(adatok E Ft-ban)


KIADÁSOK
2010. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (XII. 27.) önkormányzati rendeleteMódosított előirányzat
0 00 0 00 51 0 Intézmények működtetési kiadása
2 00 2 00 51 0 Egészségügyi szervezetek 3 934 811 4 720 738 4 736 082
9 00 1 00 51 0 Szociális szervezetek 1 510 582 1 612 779 1 513 997
9 00 3 00 51 0 Alapfokú oktatási szervezetek 2 308 903 2 570 311 2 491 488
9 00 4 00 51 0 Középfokú oktatási szervezetek 1 535 844 1 819 900 1 804 756
9 00 5 00 51 0 Kulturális szervezetek 127 228 148 731 143 152
9 00 7 00 51 0 Védelmi szervezetek 317 088 358 922 355 693
9 00 9 00 51 0 Igazgatási szervezetek 2 433 955 2 733 419 2 721 784
0 00 0 00 51 0 ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása: 12 168 411 13 964 800 13 766 952
0 00 0 00 52 0 Fejlesztések
9 00 1 00 52 0 Szociális szervezetek 47 600 191 442 191 235
9 00 2 00 52 0 Egészségügy 100 000 343 125 343 125
9 00 3 00 52 0 Alapfokú oktatás 78 261 205 855 205 855
9 00 4 00 52 0 Középfokú oktatás 28 000 83 870 83 870
9 00 7 00 52 0 Védelem 26 000 31 000 31 000
9 00 8 00 52 0 Gazdasági 1 439 651 1 812 757 1 835 499
9 00 9 00 52 0 Igazgatási 166 128 1 434 820 1 434 917
0 00 0 00 52 0 ÖSSZESEN - Fejlesztések: 1 885 640 4 102 869 4 125 501
0 00 0 00 53 0 Felújítások
9 00 1 00 53 0 Szociális szervezetek 36 18 052 18 052
9 00 4 00 53 0 Alapfokú oktatás 461 265 265
9 00 8 00 53 0 Gazdasági 599 594 641 018 655 606
0 00 0 00 53 0 ÖSSZESEN - Felújítások: 600 091 659 335 673 923
0 00 0 00 54 0 Általános támogatások
9 00 1 00 54 0 Szociális szervezetek 27 277 80 326 79 263
9 00 2 00 54 0 Egészségügy 0 20 849 20 849
9 00 3 00 54 0 Alapfokú oktatás 0 9 518 9 644
9 00 4 00 54 0 Középfokú oktatás 1 500 9 445 11 402
9 00 5 00 54 0 Kulturális feladatok 638 900 747 973 747 973
9 00 6 00 54 0 Sport 186 000 273 065 273 065
9 00 7 00 54 0 Védelem 3 000 5 300 5 300
9 00 8 00 54 0 Gazdasági 135 500 351 397 360 594
9 00 9 00 54 0 Igazgatási 58 768 86 002 91 129
0 00 0 00 54 0 ÖSSZESEN - Általános támogatások: 1 050 945 1 583 875 1 599 219
0 00 0 00 55 0 Pályázati támogatások
9 00 1 00 55 0 Szociális szervezetek 4 400 3 850 3 850
9 00 4 00 55 0 Középfokú oktatás 2 500 700 700
9 00 5 00 55 0 Kulturális feladatok 15 500 18 080 18 080
9 00 6 00 55 0 Sport 35 000 41 390 41 390
0 00 0 00 55 0 ÖSSZESEN - Pályázati támogatások: 57 400 64 020 64 020
0 00 0 00 57 0 Városüzemeltetési kiadások
8 05 8 00 57 0 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 911 000 1 027 000 1 027 065
9 03 9 00 57 0 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 300 700 304 948 304 883
0 00 0 00 57 0 ÖSSZESEN - Városüzemeltetési kiadások: 1 211 700 1 331 948 1 331 948
9 00 1 00 58 0 Önkormányzati szociális kiadások 351 500 457 515 467 471
9 00 9 00 59 0 Önkormányzati dologi kiadások 1 126 241 1 402 312 1 445 372
9 00 9 00 60 0 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása 4 120 416 3 525 682 3 525 682
9 00 9 00 61 0 Lakásalap kiadásai 779 900 784 466 784 466
9 00 9 00 62 0 Céltartalékok 1 117 859 998 107 621 770
9 00 9 00 63 0 Általános tartalék 400 000 77 887 35 856
Mindösszesen: 24 870 103 28 952 816 28 442 180

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2010. évi Önkormányzati bevételek
(adatok E Ft-ban)

BEVÉTELEK
2010. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (XII. 27.) önkormányzati rendeleteMódosított előirányzat
9 03 9 00 01 0
9 03 9 00 01 1
9 03 9 01 01 1 Lakosságszámhoz kötötten 163 706 163 706 163 706
9 03 9 02 01 1 Feladatmutatóhoz kötötten 2 749 947 2 813 771 2 813 771
9 03 9 03 01 1 Üdülőhelyi feladatok 100 000 100 000 100 000
9 03 9 00 01 1 Működési célú összesen: 3 013 653 3 077 477 3 077 477
9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása összesen: 3 013 653 3 077 477 3 077 477
9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások
9 03 9 00 02 1 Működési célú normatív, kötött felhaszn. központi tám.
9 03 9 01 02 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátáshoz 20 700 20 700 20 700
9 03 9 02 02 1 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának előirányzata 2 247 144 208 144 535
9 03 9 00 02 1 Működési célú normatív, kötött felhaszn. központi tám. összesen: 22 947 164 908 165 235
9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások összesen: 22 947 164 908 165 235
9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok
9 03 9 00 03 1 Működési célú 0 328 829 335 503
9 03 9 00 03 2 Felhalmozási célú 0 39 471 54 059
9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok összesen: 0 368 300 389 562
9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása
9 03 9 00 05 1 Működési célú egyéb költségvetési támogatás
9 03 9 01 05 1 Helyi önkormányzatok színháztámogatása 223 700 223 700 223 700
9 03 9 02 05 1 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatásnak előirányzata 288 100 288 307 288 307
9 03 9 00 05 1 Működési célú egyéb költségvetési támogatás összesen: 511 800 512 007 512 007
9 03 9 00 05 2 Felhalmozási célú egyéb költségvetési támogatás
9 03 9 01 05 2 Egyesített Szoc. Int. közegészségügyi hiányosságainak megszünt. - CEDE 0 13 924 13 924
9 03 9 02 05 2 Deák téri Ált. Isk. ebédlőjének bővítése - CEDE 0 16 642 16 642
9 03 9 00 05 2 Felhalmozási célú egyéb költségvetési támogatás összesen: 0 30 566 30 566
9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása összesen: 511 800 542 573 542 573
0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
0 00 0 00 06 1 Működési célú
2 00 2 00 06 1 Egészségügyi szervezet 3 793 811 4 356 500 4 371 132
9 00 9 00 06 1 Igazgatási szervezet 141 600 146 138 163 641
0 00 0 00 06 1 Működési célú összesen: 3 935 411 4 502 638 4 534 773
0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól összesen: 3 935 411 4 502 638 4 534 773
0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek
2 00 2 00 07 0 Egészségügyi szervezet 121 000 145 000 145 837
9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 379 096 397 532 414 972
9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 219 710 239 028 223 477
9 00 4 00 07 0 Középfokú oktatási szervezetek 114 580 125 937 131 833
9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezet 2 500 3 329 3 304
9 00 7 00 07 0 Védelmi szervezet 20 130 31 270 35 261
9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 474 339 534 564 505 816
0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek összesen: 1 331 355 1 476 660 1 460 500
0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei
2 00 2 00 08 0 Egészségügyi szervezet 0 13 637 13 691
9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 39 100 42 310 40 201
9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 4 792 37 735 44 124
9 00 4 00 08 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 40 629 46 129
9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezet 8 800 19 400 19 400
9 00 7 00 08 0 Védelmi szervezet 0 1 101 1 456
9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 30 787 42 331 41 608
0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei összesen: 83 479 197 143 206 609
0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n. kívülről
2 00 2 00 09 0 Egészségügyi szervezet 0 8 795 8 716
9 00 1 00 09 0 Szociális szervezetek 0 1 169 1 224
9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 750 2 261 2 332
9 00 4 00 09 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 5 072 5 360
9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezet 0 0 140
9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 2 850 2 990 2 990
0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n. kívülről összesen: 3 600 20 287 20 762
0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2 00 2 00 10 0 Egészségügyi szervezet 0 500 400
9 00 3 00 10 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 0 13
9 00 4 00 10 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 2 769 2 841
9 00 9 00 10 0 Igazgatási szervezetek 0 0 16
0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 0 3 269 3 270
0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei
2 00 2 00 11 0 Egészségügyi szervezet 0 1 350 1 350
9 00 3 00 11 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 748 748
9 00 4 00 11 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 3 517 3 517
9 00 5 00 11 0 Kulturális szervezet 0 2 500 2 500
9 00 7 00 11 0 Védelmi szervezet 0 8 041 8 041
9 00 9 00 11 0 Igazgatási szervezetek 0 11 016 11 516
0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei összesen: 0 27 172 27 672
0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n. kívülről
2 00 2 00 12 0 Egészségügyi szervezet 0 4 672 4 672
9 00 3 00 12 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 3 216 3 216
9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 73 649 80 541
0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről összesen: 0 81 537 88 429
0 00 0 00 13 0 Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.
0 00 0 00 13 1 Működési célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt.
2 00 2 00 13 1 Egészségügyi szervezet 0 149 768 149 768
9 00 1 00 13 1 Szociális szervezetek 0 703 703
9 00 3 00 13 1 Alapfokú oktatási szervezetek 0 3 037 3 037
9 00 4 00 13 1 Középfokú oktatási szervezetek 0 5 080 5 080
9 00 5 00 13 1 Kulturális szervezet 0 239 239
9 00 7 00 13 1 Védelmi szervezet 0 391 391
9 00 9 00 13 1 Igazgatási szervezetek 0 217 217
0 00 0 00 13 1 Működési célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt. összesen: 0 159 435 159 435
0 00 0 00 13 2 Felhalm. célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt.
2 00 2 00 13 2 Egészségügyi szervezet 0 1 132 1 132
9 00 3 00 13 2 Alapfokú oktatási szervezetek 0 76 76
9 00 4 00 13 2 Középfokú oktatási szervezetek 0 10 411 10 411
9 00 9 00 13 2 Igazgatási szervezetek 0 12 241 12 241
0 00 0 00 13 2 Felhalm .célú int. pénzmaradv .előző évi tartalékok és befiz. köt. összesen: 0 23 860 23 860
0 00 0 00 13 0 Intézményi pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek összesen: 0 183 295 183 295
0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev.
2 00 2 00 14 0 Egészségügyi szervezet 0 2 430 2 430
9 00 9 00 14 0 Igazgatási szervezetek 0 14 648 15 123
0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev. összesen: 0 17 078 17 553
9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatér. és továbbad. célú bevételek
9 03 9 00 15 2 Felhalmozási célú
9 03 9 01 15 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 18 010 18 010
9 03 9 02 15 2 ISPA - támogatási kölcsön visszatérülés 0 20 443 20 443
9 03 9 00 15 2 Felhalmozási célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen: 0 38 453 38 453
9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések összesen: 0 38 453 38 453
9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek
9 03 9 00 16 1 Működési célú támogatásértékű bevételek
9 03 9 01 16 1 Kábítószerügyi stratégiák 2 250 2 450 2 450
9 03 9 03 16 1 Kompetencia alapú oktatás (TÁMOP-3.1.4.-08/2-2008) 69 176 81 900 81 900
9 03 9 04 16 1 Szociális foglalkoztatás támogatás 25 000 26 757 26 757
9 03 9 05 16 1 Tám. szolg. közösségi ellátás tám. (FSZH) 16 040 16 040 16 040
9 03 9 06 16 1 Közlekedési támogatás 0 1 383 1 502
9 03 9 07 16 1 Iskolatej program 0 4 380 4 380
9 03 9 08 16 1 Napszak Integr. Int. - Közösségi ellátás (képzések, továbbképz.) (FSzH) 0 396 396
9 03 9 09 16 1 Körzetközponti jegyzők feladatainak támog. - írásbeli érettségi vizsgák 0 402 402
9 03 9 10 16 1 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 0 4 959 9 988
9 03 9 11 16 1 Jegyzők által működtetett szakértői bizottság 0 1 506 1 506
9 03 9 12 16 1 Otthonteremtési támogatás 0 2 308 2 308
9 03 9 13 16 1 Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás 0 71 92
9 03 9 14 16 1 Virágos Magyarországért Program (ÖM) 0 500 500
9 03 9 15 16 1 Helyi Védelmi Bizottság támogatása (GY-M-S Megyei Önkorm.) 0 530 530
9 03 9 16 16 1 Országgyűlési képviselő választás 0 8 968 8 968
9 03 9 17 16 1 Kisebbségi Önkormányzati képviselő választás 0 2 326 2 326
9 03 9 18 16 1 Nyitott Határok - Páneurópai Piknik 2009. (NKA) 0 5 000 5 000
9 03 9 19 16 1 Sopron Balfi úti illeg. hulladék-lerakó felszám. (Körny.véd. és Vízügyi Min.) 0 2 860 2 860
9 03 9 20 16 1 Idősek tart. bentlak. int. kieg. tám (SZMM) 0 1 145 1 145
9 03 9 21 16 1 Barátság határok nélkül (NFÜ) 0 1 353 1 353
9 03 9 22 16 1 PH szervezetfejlesztés - ÁROP-1.A.2/B-2008-0002 (NFÜ-ÁROP) 0 18 922 31 973
9 03 9 23 16 1 Helyi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 0 2 480 2 507
9 03 9 24 16 1 Tanulói laptop program - TIOP-1.1.1-09/1-2010-0013 (OKMT) 0 2 996 2 996
9 03 9 25 16 1 Helyi önkormányzati képviselő választás 0 8 246 8 515
9 03 9 26 16 1 Kiemelkedő munkát végző pedagógusok telj. elism. (OKM) 0 3 264 3 264
9 03 9 27 16 1 GUTS-Zöld városi közl. rendszerek pályázat (NFÜ) 0 0 15 887
9 03 9 00 16 1 Működési célú támogatásértékű bevételek összesen: 112 466 201 142 235 545
9 03 9 00 16 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
9 03 9 01 16 2 Támogató Szolgálat, Informatikai fejl., eszközbesz. (FSzH) 0 492 492
9 03 9 02 16 2 Sopron-Kutyahegy belterületi vízrendezés (NYDOP-4.1.1) 0 130 412 130 412
9 03 9 03 16 2 Sopron-Rák patak belter. szakasz mederrek. (NYDOP-
4.1.1/B-09-2009-011)
0 75 000 75 000
9 03 9 04 16 2 Bölcsődei helyek bővítése építéssel: Kőműves köz (NYDOP-5.1.1/B-2009) 0 80 000 80 000
9 03 9 05 16 2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) 0 65 644 64 336
9 03 9 06 16 2 Idősek tart. bentlak. int. kieg. tám (SZMM) 0 769 769
9 03 9 07 16 2 Városközp. értékmegőrző megúj. (NYDOP-3.1.1/B-2009) 0 31 267 64 297
9 03 9 08 16 2 Kerékpárút Virágvölgyi-Bécsi úti csomópont (GKM) 0 1 500 1 500
9 03 9 09 16 2 Sopron közvilágítási rendszer korszerűsítése
(KEOP-5.3.0/A/09-2009-01269
0 19 574 19 574
9 03 9 10 16 2 Tanulói laptop program - TIOP-1.1.1-09/1-2010-0013 (OKMT) 0 51 920 51 920
9 03 9 11 16 2 Halász u. óvoda férőhelybővítés
(NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0004)
0 2 580 2 580
9 03 9 12 16 2 Petőfi Sándor Ált. Isk. és AMI modernizációja
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)
0 44 629 44 629
9 03 9 13 16 2 Trefort Téri Óvoda korszerűsítése
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)
0 29 784 29 784
9 03 9 14 16 2 Helyi és helyközi közl. integrációja Sopronban és vonzásk. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 0 9 250 9 250
9 03 9 15 16 2 Zöld Ág Bölcsőde bővítése (NYDOP-5.1.1/B-2008-0003) 0 49 465 49 465
9 03 9 16 16 2 Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap) 0 4 566 4 566
9 03 9 00 16 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 0 596 852 628 574
9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek összesen: 112 466 797 994 864 119
9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről
9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől
9 03 9 01 17 2 Határáttörés 2 000 2 000 2 000
9 03 9 02 17 2 Nyitott Határok - Páneurópai Piknik 2009 pály. EU 0 7 816 7 816
9 03 9 03 17 2 Barátság határok nélkül (HUSK) 0 0 596
9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől összesen: 2 000 9 816 10 412
9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről összesen: 2 000 9 816 10 412
9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívül
9 03 9 00 18 1 Lakosságtól
9 03 9 03 18 1 Lakossági út-és közműépítés 60 000 60 000 60 000
9 03 9 00 18 1 Lakosságtól összesen: 60 000 60 000 60 000
9 03 9 00 18 2 Különféle szervektől
9 03 9 02 18 2 Határáttörés emlékére 0 5 508 5 508
9 03 9 04 18 2 Középfokú intézmények komplex fejlesztése (TISZK) 6 307 6 307
9 03 9 05 18 2 Tűzoltóság - erdőtüzes gépjármű (TAEG ZRt.) 0 5 000 5 000
9 03 9 06 18 2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) 0 0 2 270
9 03 9 00 18 2 Különféle szervektől összesen: 0 16 815 19 085
9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívül összesen: 60 000 76 815 79 085
9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
9 03 9 01 19 1 Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 71 600 71 600 71 600
9 03 9 02 19 1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 202 853 202 853 202 853
9 03 9 01 19 2 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 110 078 110 078 110 078
9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések összesen: 384 531 384 531 384 531
9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség
9 03 9 01 20 0 Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata 10 000 10 000 10 000
9 03 9 02 20 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamata 70 000 70 000 70 000
9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség összesen: 80 000 80 000 80 000
9 03 9 00 21 0 Illetékek 420 000 420 000 420 000
9 03 9 00 22 0 Helyi adók
9 03 9 01 22 0 Építményadó 720 000 720 000 720 000
9 03 9 02 22 0 Kommunális adó 36 000 36 000 36 000
9 03 9 03 22 0 Idegenforgalmi adó 103 000 103 000 103 000
9 03 9 04 22 0 Iparűzési adó 2 500 000 2 640 000 2 640 000
9 03 9 00 22 0 Helyi adók összesen: 3 359 000 3 499 000 3 499 000
9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók
9 03 9 01 23 0 SZJA helyben maradó része 751 932 751 932 751 932
9 03 9 02 23 0 Jövedelemkülönbség mérséklése 400 772 390 957 390 957
9 03 9 03 23 0 Gépjárműadó 480 000 480 000 480 000
9 03 9 04 23 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 50 50 50
9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók összesen: 1 632 754 1 622 939 1 622 939
9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei
9 03 9 00 24 1 Működési célú egyéb saját bevételek
9 03 9 01 24 1 Környezetvédelmi bírság 1 000 1 000 1 000
9 03 9 06 24 1 Talajterhelési díj 10 000 10 000 10 000
9 03 9 07 24 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 450 000 450 000 450 000
9 03 9 08 24 1 Közterület foglalási díj 16 000 16 000 16 000
9 03 9 09 24 1 Szúnyoggyérítés 2 000 2 000 2 000
9 03 9 10 24 1 Emelt szintű szociális otthon 1 000 1 000 1 000
9 03 9 11 24 1 Egyéb (szolg. jog. pályázati díjbev.) 4 000 4 000 4 000
9 03 9 00 24 1 Működési célú egyéb saját bevételek összesen: 484 000 484 000 484 000
9 03 9 00 24 2 Felhalmozási célú egyéb saját bevételek
9 03 9 01 24 2 Önkorm. egyéb helyiségek értékesítése (nem lakásc. helyiségek elid.) 100 000 100 000 100 000
9 03 9 02 24 2 Önkorm. lakótelek értékesítéséből származó bevétel (telekért. mezőgazd. föld) 80 000 80 000 80 000
9 03 9 03 24 2 VÍZMŰ bérleti díj 360 310 360 310 360 310
9 03 9 04 24 2 Szeméttelep bérleti díj 80 000 80 000 80 000
9 03 9 05 24 2 Sinesco bérleti díj 49 800 49 800 49 800
9 03 9 06 24 2 Parkolók bérleti díja 20 000 20 000 20 000
9 03 9 07 24 2 Bérleti díjak 9 300 9 300 9 300
9 03 9 08 24 2 Szakértői díjak 10 000 10 000 10 000
9 03 9 00 24 2 Felhalmozási célú egyéb saját bevételek összesen: 709 410 709 410 709 410
9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei összesen: 1 193 410 1 193 410 1 193 410
9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
9 03 9 01 25 0 Föld értékesítés 10 000 10 000 10 000
9 03 9 02 25 0 Ingatlanok értékesítése 50 000 50 000 50 000
9 03 9 03 25 0 Egyéb értékesítés 10 000 10 000 10 000
9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 70 000 70 000 70 000
9 03 9 00 26 0 Lakásalap
9 03 9 01 26 0 Önkormányzati lakások értékesítése 1 150 000 1 150 000 1 150 000
9 03 9 03 26 0 Kamatbevétel 200 200 200
9 03 9 05 26 0 Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbsz. szolg.) - működési 14 000 14 000 14 000
9 03 9 00 26 0 Lakásalap összesen: 1 164 200 1 164 200 1 164 200
9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei
9 03 9 01 27 0 Osztalékok és hozamok 30 000 30 000 30 000
9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei összesen: 30 000 30 000 30 000
9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel
9 03 9 00 28 1 Működési célú hitelbevétel
9 03 9 01 28 1 Működési hitel 2 800 000 2 900 000 2 900 000
9 03 9 02 28 1 Készfizető kezességvállalás beváltás miatti hitelfelvétel 887 946 882 946 247 946
9 03 9 00 28 1 Működési célú hitel összesen: 3 687 946 3 782 946 3 147 946
9 03 9 00 28 2 Felhalmozási célú hitelbevétel
9 03 9 01 28 2 Lackner K. Ált. Isk. - Grund-iskolai sportpálya „OLLÉ pályprogram” 18 663 18 663 18 663
9 03 9 02 28 2 2010. évi hitelfelvétel 1 651 888 0 0
9 03 9 00 28 0 Fejlesztési hitel összesen: 1 670 551 18 663 18 663
9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel összesen: 5 358 497 3 801 609 3 166 609
9 03 9 00 29 0 Kötvény kibocsátás 0 3 000 000 3 000 000
9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány
9 03 9 00 30 1 Működési célú önkormányzati pénzmaradvány 38 249 38 249 38 249
9 03 9 00 30 2 Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány 2 062 751 2 062 751 2 062 751
9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány összesen: 2 101 000 2 101 000 2 101 000
9 03 9 00 33 0 Pénzmaradvány elszámolási korrekció
9 03 9 01 33 0 Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 712 712
9 03 9 00 33 0 Pénzmaradvány elszámolási korrekció 0 712 712
Mindösszesen: 24 870 103 28 952 816 28 442 180

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

Állami normatív hozzájárulások 2010. év

Eredeti Módosított

Normatív állami hozzájárulás jogcímei

Feladat mutatók száma
Normatív áll. hj. fajl. összege
(Ft-ban)
Számított hozzájár. összege
(E Ft-ban)


Ft-ban

Feladat mutatók száma
Normatív áll. hj. fajl. összege
(Ft-ban)
Számított hozzájár. összege
(E Ft-ban)


Ft-ban
Lakosságszámhoz kötötten
3/1 Települési önkormányzatok feladatai 57 244 1 947 111 454 111 454 068 57 244 1 947 111 454 111 454 068
3/5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 255 2 612 666 666 060 255 2 612 666 666 060
3/11.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai 51 586 51 586 210 51 586 51 586 210
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 65 299 3 950 000 51 586 210 65 299 3 950 000 51 586 210
Lakosságszámhoz kötötten összesen: 163 706 163 706 338 163 706 163 706 338
Feladatmutatókhoz kötötten
3/2 Körzeti igazgatás 66 494 66 494 374 63 815 63 815 496
Körzetközpontonként egységesen 1 3 000 000 3 000 3 000 000 1 3 000 000 3 000 3 000 000
Okmányiroda ügyiratonként 93 671 276 25 853 25 853 196 71 115 276 19 628 19 627 740
Gyámügyi igazg. fela. 80 629 229 18 464 18 464 041 81 222 229 18 600 18 599 838
Körzetközp. ép.ügyi igazg. fela. 80 629 56 4 515 4 515 224 81 222 56 4 548 4 548 432
Kieg. hj. ép.ügyi ig. fela.-hoz (döntés) 1 897 7 729 14 662 14 661 913 2 334 7 729 18 039 18 039 486
3/10 Pénzbeli és szociális juttatások 57 244 4 589 262 680 262 680 396 57 244 4 709 269 562 269 561 996
3/11.b) Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai 88 967 88 966 756 88 967 88 966 756
Gyermekjóléti központ 12 2 099 400 2 099 2 099 400 12 2 099 400 2 099 2 099 400
Otthonközeli ellátás 559 221 450 54 233 54 233 106 559 221 450 54 233 54 233 106
Utcai szociális munka 12 4 543 750 4 544 4 543 750 12 4 543 750 4 544 4 543 750
Nappali intézményi ellátás 115 28 091 28 090 500 115 28 091 28 090 500
3/12 Szociális és gyermekvédelmi bentlak. és átmeneti elh. 274 839 274 838 800 264 953 264 953 200
Pszichiátriai betegek intézményi ellátása 146 710 650 103 755 103 754 900 146 710 650 103 755 103 754 900
Demens betegek intézményi ellátása 69 710 650 49 035 49 034 850 65 710 650 46 192 46 192 250
Időskorúak intézményi ellátása 129 635 650 81 999 81 998 850 122 635 650 77 549 77 549 300
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 45 635 650 28 604 28 604 250 38 635 650 24 155 24 154 700
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 37 309 350 11 446 11 445 950 43 309 350 13 302 13 302 050
3/13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 60 468 350 28 101 28 101 000 60 468 350 28 101 28 101 000
3/14 Gyermekek napközbeni ellátása 104 683 104 682 600 117 179 117 179 400
Bölcsődei ellátás 211 494 100 104 255 104 255 100 234 494 100 115 619 115 619 400
Bölcsődei ingyenes étkezés 19 22 500 428 427 500 24 65 000 1 560 1 560 000
3/15 Közoktatási alaphozzájárulások 2 350 000 1 570 192 1 570 191 668 2 350 000 1 567 529 1 567 528 333
Óvoda 1396 2 350 000 265 707 265 706 667 1425 2 350 000 271 347 271 346 667
Általános iskola 3 104 2 350 000 502 273 502 273 334 3 094 2 350 000 500 942 500 941 667
Középiskola 2 652 2 350 000 568 622 568 621 667 2 611 2 350 000 560 162 560 161 667
Szakmai elméleti képzés 903 2 350 000 153 847 153 846 667 908 2 350 000 154 630 154 630 000
Alapfokú művészetoktatás 712 2 350 000 27 103 27 103 333 716 2 350 000 27 260 27 260 000
Kollégiumi ellátás 188 2 350 000 23 030 23 030 000 188 2 350 000 23 030 23 030 000
Napközis, tanulószobai foglalkotás 1 038 2 350 000 22 560 22 560 000 1 065 2 350 000 23 265 23 265 000
Iskolaotthonos oktatás 231 2 350 000 7 050 7 050 000 227 2 350 000 6 893 6 893 333
3/16.1 Közokt. kieg. hjár.-k: szakmai gyakorlati képzés 1 648 98 000 93 590 93 589 532 1 647 98 000 90 682 90 682 200
3/16.2 Közokt. kieg. hjár.-k: gyógypedagógia 74 484 74 484 267 77 023 77 022 600
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátása 339 224 000 67 364 67 364 267 354 224 000 69 978 69 977 600
Korai fejlesztés 23 230 000 5 290 5 290 000 23 240 000 5 520 5 520 000
Fejlesztő felkészülés 6 305 000 1 830 1 830 000 5 305 000 1 525 1 525 000
3/16.3 Közokt. kieg. hjár-k: nem magyar nyelven folyó nev., okt 600 40 000 24 000 24 000 000 601 40 000 24 040 24 040 000
3/16.4 Közokt. kieg. hjár.-k: nemz., kétnyelvű, nyelvi előkészítő 21 739 21 738 667 21 333 21 333 333
Nemzetiségi nyelvű oktatás 208 64 000 13 291 13 290 667 205 64 000 13 120 13 120 000
Nyelvi előkészítő évfolyamok 132 64 000 8 448 8 448 000 128 64 000 8 213 8 213 333
3/16.5 Közokt. kieg. hjár.-k: egyes ped. programok 34 029 34 028 600 39 472 39 471 533
Párhuzamos művészeti képzés 70 210 000 14 700 14 700 000 70 210 000 14 700 14 700 000
Alapfokú művészetoktatás 712 19 329 19 328 600 716 24 772 24 771 533
3/16.6 Hozzájárulás önk. feladatellátáshoz 1 459 15 300 22 323 22 322 700 1 456 15 300 22 272 22 271 700
3/17.1 Szociális jutt.-k, egyéb szolg.: kedvezményes étkezés 1 206 22 500 28 256 28 256 000 1 262 65 000 83 770 83 770 000
3/17.2 Szociális jutt.-k, egyéb szolg.: tankönyv-támogatás 24 552 24 552 000 24 053 24 053 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 784 10 000 17 840 17 840 000 1 746 10 000 17 460 17 460 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 6 712 1 000 6 712 6 712 000 6 593 1 000 6 593 6 593 000
3/17.3 Szociális jutt.-k, egyéb szolg.: koll.-i lakhatási feltételek 188 165 000 31 020 31 020 000 125 165 000 31 020 31 020 000
Feladatmutatókhoz kötötten összesen: 2 749 947 2 749 947 360 2 813 771 2 813 770 547
3/8 Üdülőhelyi feladatok 100 000 000 1 100 000 100 000 000 100 000 000 1 100 000 100 000 000
Normatív, kötött felhasználású
8/I/1 Pedagógiai szakszolgálat 23 900 000 20 700 20 700 000 23 900 000 20 700 20 700 000
8/II/1/a Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 45 402 45 401 474
8/II/1/b Időskorúak járadéka 0 0 0 0 0 0 1 368 1 368 095
8/II/1/b Rendszeres szociális segély 0 0 0 0 0 0 9 887 9 887 370
8/II/1/b Adósságkezelési szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 3 601 3 601 158
8/II/1/b Lakásfenntartási támogatás 0 0 0 0 0 0 13 877 13 877 112
8/II/1/d Rendelkezésre állási támogatás 0 0 0 0 0 0 23 563 23 562 612
8/II/1/c Ápolási díj 0 0 0 0 0 0 44 562 44 562 122
8/II/2 Szociális továbbképzés és szakvizsga 239 9 400 2 247 2 246 600 242 9 400 2 275 2 274 800
Normatív, kötött felhasználású összesen: 22 947 22 946 600 165 235 165 234 743
MINDÖSSZESEN: 3 036 600 3 036 600 298 3 242 712 3 242 711 628

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

Intézmények 2010. évi költségvetési előirányzatai
(adatok E Ft-ban)


BEVÉTELEK - KIADÁSOK
2010. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (XII. 27.) önkormányzati rendeleteMódosított előirányzat
2 0 1 2 0 0 SMJV Erzsébet Kórház DE OEC Oktató Kórháza
2 0 1 2 0 0 0 Bevételek összesen 3 934 811 4 720 738 4 736 082
2 0 1 2 0 0 00 0 Költségvetési támogatás 20 000 36 954 36 954
2 0 1 2 0 0 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 7 594 7 594
2 0 1 2 0 0 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 20 000 29 360 29 360
2 0 1 2 0 0 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 3 793 811 4 356 500 4 371 132
2 0 1 2 0 0 07 0 Intézményi működési bevételek 121 000 145 000 145 837
2 0 1 2 0 0 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 13 637 13 691
2 0 1 2 0 0 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 8 795 8 716
2 0 1 2 0 0 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 500 400
2 0 1 2 0 0 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 1 350 1 350
2 0 1 2 0 0 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 4 672 4 672
2 0 1 2 0 0 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 150 900 150 900
2 0 1 2 0 0 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 2 430 2 430
2 0 1 2 0 0 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
2 0 1 2 0 0 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
2 0 1 2 0 0 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
2 0 1 2 0 0 5 Kiadások összesen 3 934 811 4 720 738 4 736 082
2 0 1 2 0 0 51 1 Személyi juttatások 1 960 000 1 945 000 1 940 901
2 0 1 2 0 0 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 586 000 530 000 527 180
2 0 1 2 0 0 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 368 811 2 211 089 2 233 352
2 0 1 2 0 0 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 0 1 2 0 0 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
2 0 1 2 0 0 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 2 150 2 150
2 0 1 2 0 0 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 5
2 0 1 2 0 0 51 8 Intézményi beruházási kiadások 20 000 26 820 26 820
2 0 1 2 0 0 51 9 Intézményi felújítási kiadások 4 074 4 074
2 0 1 2 0 0 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 1 600 1 600
2 0 1 2 0 0 51 11 Intézményi tartalék
2 0 1 2 0 0 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 1 0 1 Egyesített Bölcsődék
9 0 4 1 0 1 0 Bevételek összesen 272 131 302 463 292 213
9 0 4 1 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 228 966 248 274 239 038
9 0 4 1 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 105 218 118 740 118 740
9 0 4 1 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 123 748 129 534 120 298
9 0 4 1 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 1 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 43 165 54 189 53 175
9 0 4 1 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei
9 0 4 1 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 1 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 1 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 1 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 1 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei
9 0 4 1 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 1 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 1 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 1 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 1 0 1 5 Kiadások összesen 272 131 302 463 292 213
9 0 4 1 0 1 51 1 Személyi juttatások 153 282 164 005 161 804
9 0 4 1 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 484 43 078 40 792
9 0 4 1 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 76 365 94 854 89 100
9 0 4 1 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 1 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 1 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 1 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 1 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 283 274
9 0 4 1 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 243 243
9 0 4 1 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 1 0 1 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 1 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 1 0 2 Flandorffer Ignác Szoc. Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ
9 0 4 1 0 2 0 Bevételek összesen 301 448 317 014 294 808
9 0 4 1 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 244 128 258 269 239 525
9 0 4 1 0 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 116 823 126 466 126 466
9 0 4 1 0 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 127 305 131 803 113 059
9 0 4 1 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 1 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 57 320 57 320 53 858
9 0 4 1 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei
9 0 4 1 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 1 169 1 169
9 0 4 1 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 1 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 1 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 1 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 256 256
9 0 4 1 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 1 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 1 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 1 0 2 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 1 0 2 5 Kiadások összesen 301 448 317 014 294 808
9 0 4 1 0 2 51 1 Személyi juttatások 156 283 146 816 141 770
9 0 4 1 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49 532 43 150 35 444
9 0 4 1 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 95 633 110 103 106 923
9 0 4 1 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 1 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 1 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 2 284 2 284
9 0 4 1 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 1 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 5 661 2 475
9 0 4 1 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 9 000 5 912
9 0 4 1 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 1 0 2 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 1 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 1 0 3 Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató
Központ
9 0 4 1 0 3 0 Bevételek összesen 162 677 174 185 157 927
9 0 4 1 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 126 505 138 013 125 106
9 0 4 1 0 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 81 152 86 625 86 625
9 0 4 1 0 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 45 353 51 388 38 481
9 0 4 1 0 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 1 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 2 172 2 172 2 437
9 0 4 1 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 34 000 34 000 30 329
9 0 4 1 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 55
9 0 4 1 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 1 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 1 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 1 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei
9 0 4 1 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 1 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 1 0 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 1 0 3 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 1 0 3 5 Kiadások összesen 162 677 174 185 157 927
9 0 4 1 0 3 51 1 Személyi juttatások 103 557 106 835 99 743
9 0 4 1 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27 183 28 025 25 811
9 0 4 1 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 31 937 37 058 31 265
9 0 4 1 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 81 94
9 0 4 1 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 1 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 1 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 1 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 160 340
9 0 4 1 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 2 026 674
9 0 4 1 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 1 0 3 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 1 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 1 0 4 Egyesített Szociális Intézmény, Sopron
9 0 4 1 0 4 0 Bevételek összesen 471 576 504 221 487 387
9 0 4 1 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 270 595 293 178 251 812
9 0 4 1 0 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 143 006 161 523 161 523
9 0 4 1 0 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 127 589 131 655 90 289
9 0 4 1 0 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 1 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 195 881 203 293 226 263
9 0 4 1 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 5 100 7 350 8 912
9 0 4 1 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 1 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 1 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 1 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 1 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 400 400
9 0 4 1 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 1 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 1 0 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 1 0 4 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 1 0 4 5 Kiadások összesen 471 576 504 221 487 387
9 0 4 1 0 4 51 1 Személyi juttatások 230 796 246 713 240 406
9 0 4 1 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 74 692 66 898 61 514
9 0 4 1 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 166 088 188 194 183 051
9 0 4 1 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 1 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 1 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 1 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 1 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 769 769
9 0 4 1 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 1 647 1 647
9 0 4 1 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 1 0 4 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 1 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 1 0 5 NapSzak Integrált Intézmény
9 0 4 1 0 5 0 Bevételek összesen 302 750 314 896 281 662
9 0 4 1 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 222 192 233 331 201 416
9 0 4 1 0 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 145 262 156 736 156 736
9 0 4 1 0 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 76 930 76 595 44 680
9 0 4 1 0 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 1 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 80 558 80 558 79 239
9 0 4 1 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 960 960
9 0 4 1 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 1 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 1 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 1 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 1 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 47 47
9 0 4 1 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 1 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 1 0 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 1 0 5 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 1 0 5 5 Kiadások összesen 302 750 314 896 281 662
9 0 4 1 0 5 51 1 Személyi juttatások 150 644 153 611 147 436
9 0 4 1 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39 793 41 853 35 291
9 0 4 1 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 112 313 115 702 98 705
9 0 4 1 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 1 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 1 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 1 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 1 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 3 730 230
9 0 4 1 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások
9 0 4 1 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 1 0 5 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 1 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 0 1 Király Jenő Utcai Óvoda
9 0 4 3 0 1 0 Bevételek összesen 48 106 52 824 48 907
9 0 4 3 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 42 082 46 646 44 808
9 0 4 3 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 18 171 19 881 19 881
9 0 4 3 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 23 911 26 765 24 927
9 0 4 3 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 6 024 6 078 3 999
9 0 4 3 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 80 80
9 0 4 3 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 20 20
9 0 4 3 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 3 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei
9 0 4 3 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 0 1 5 Kiadások összesen 48 106 52 824 48 907
9 0 4 3 0 1 51 1 Személyi juttatások 27 199 29 836 28 639
9 0 4 3 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 109 8 483 7 476
9 0 4 3 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 12 798 14 395 12 682
9 0 4 3 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 3 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások
9 0 4 3 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 110 110
9 0 4 3 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 0 1 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 0 2 Jereváni Kék Óvoda
9 0 4 3 0 2 0 Bevételek összesen 75 046 79 525 74 432
9 0 4 3 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 66 167 69 317 65 043
9 0 4 3 0 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 29 442 32 283 32 283
9 0 4 3 0 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 36 725 37 034 32 760
9 0 4 3 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 8 879 8 920 8 009
9 0 4 3 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 1 168 1 265
9 0 4 3 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 120 115
9 0 4 3 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 3 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei
9 0 4 3 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 0 2 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 0 2 5 Kiadások összesen 75 046 79 525 74 432
9 0 4 3 0 2 51 1 Személyi juttatások 36 983 41 739 40 389
9 0 4 3 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 975 10 758 10 177
9 0 4 3 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 088 26 248 23 086
9 0 4 3 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 3 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások
9 0 4 3 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 780 780
9 0 4 3 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 0 2 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 0 3 Halász Utcai Óvoda
9 0 4 3 0 3 0 Bevételek összesen 83 609 87 769 80 833
9 0 4 3 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 74 989 78 986 72 955
9 0 4 3 0 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 33 741 36 992 36 992
9 0 4 3 0 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 41 248 41 994 35 963
9 0 4 3 0 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 8 620 8 620 7 715
9 0 4 3 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 20 20
9 0 4 3 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 125 125
9 0 4 3 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 3 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 18 18
9 0 4 3 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 0 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 0 3 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 0 3 5 Kiadások összesen 83 609 87 769 80 833
9 0 4 3 0 3 51 1 Személyi juttatások 43 840 46 590 46 427
9 0 4 3 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 751 12 442 12 298
9 0 4 3 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 018 28 433 21 804
9 0 4 3 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 3 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 304 304
9 0 4 3 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások
9 0 4 3 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 0 3 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 0 4 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf
9 0 4 3 0 4 0 Bevételek összesen 150 967 168 132 161 817
9 0 4 3 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 133 041 145 538 140 284
9 0 4 3 0 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 66 988 74 153 74 153
9 0 4 3 0 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 66 053 71 385 66 131
9 0 4 3 0 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 17 926 18 071 16 538
9 0 4 3 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 4 473 4 945
9 0 4 3 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 50 50
9 0 4 3 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 3 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei
9 0 4 3 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 0 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 0 4 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 0 4 5 Kiadások összesen 150 967 168 132 161 817
9 0 4 3 0 4 51 1 Személyi juttatások 95 238 98 752 93 596
9 0 4 3 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26 811 25 980 24 169
9 0 4 3 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 918 40 230 40 882
9 0 4 3 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 3 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 758 758
9 0 4 3 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 2 412 2 412
9 0 4 3 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 0 4 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 0 5 Hermann Alice Óvoda
9 0 4 3 0 5 0 Bevételek összesen 105 595 112 414 107 550
9 0 4 3 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 92 928 98 809 95 919
9 0 4 3 0 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 43 197 47 858 47 858
9 0 4 3 0 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 49 731 50 951 48 061
9 0 4 3 0 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 12 667 12 693 10 514
9 0 4 3 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 877 1 082
9 0 4 3 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 3 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 3 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 35 35
9 0 4 3 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 0 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 0 5 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 0 5 5 Kiadások összesen 105 595 112 414 107 550
9 0 4 3 0 5 51 1 Személyi juttatások 57 629 61 477 61 286
9 0 4 3 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15 664 16 627 16 051
9 0 4 3 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 32 302 33 697 29 572
9 0 4 3 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 3 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 613 641
9 0 4 3 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások
9 0 4 3 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 0 5 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 0 6 Trefort Téri Óvoda
9 0 4 3 0 6 0 Bevételek összesen 89 440 97 055 91 140
9 0 4 3 0 6 00 0 Költségvetési támogatás 80 101 84 843 78 770
9 0 4 3 0 6 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 34 784 37 750 37 750
9 0 4 3 0 6 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 45 317 47 093 41 020
9 0 4 3 0 6 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 0 6 07 0 Intézményi működési bevételek 9 339 9 339 9 329
9 0 4 3 0 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 2 531 2 699
9 0 4 3 0 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 64 64
9 0 4 3 0 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 0 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 0 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 3 0 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 278 278
9 0 4 3 0 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 0 6 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 0 6 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 0 6 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 0 6 5 Kiadások összesen 89 440 97 055 91 140
9 0 4 3 0 6 51 1 Személyi juttatások 50 352 54 343 50 773
9 0 4 3 0 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 538 14 496 12 954
9 0 4 3 0 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 550 26 473 25 670
9 0 4 3 0 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 0 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 0 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 1 743 1 743
9 0 4 3 0 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 0 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások
9 0 4 3 0 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások
9 0 4 3 0 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 0 6 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 0 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 0 7 Jegenye Sori Óvoda
9 0 4 3 0 7 0 Bevételek összesen 70 030 77 619 73 334
9 0 4 3 0 7 00 0 Költségvetési támogatás 59 701 65 513 60 741
9 0 4 3 0 7 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 21 053 23 745 23 745
9 0 4 3 0 7 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 38 648 41 768 36 996
9 0 4 3 0 7 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 0 7 07 0 Intézményi működési bevételek 10 329 11 833 12 320
9 0 4 3 0 7 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 150 150
9 0 4 3 0 7 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 123 123
9 0 4 3 0 7 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 0 7 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 0 7 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 3 0 7 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei
9 0 4 3 0 7 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 0 7 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 0 7 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 0 7 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 0 7 5 Kiadások összesen 70 030 77 619 73 334
9 0 4 3 0 7 51 1 Személyi juttatások 36 699 38 919 38 579
9 0 4 3 0 7 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 895 10 467 10 362
9 0 4 3 0 7 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 23 436 26 411 22 881
9 0 4 3 0 7 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 0 7 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 0 7 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 1 512 1 512
9 0 4 3 0 7 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 0 7 51 8 Intézményi beruházási kiadások
9 0 4 3 0 7 51 9 Intézményi felújítási kiadások 310
9 0 4 3 0 7 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 0 7 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 0 7 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 0 8 Dózsa György Utcai Óvoda
9 0 4 3 0 8 0 Bevételek összesen 40 597 45 558 45 163
9 0 4 3 0 8 00 0 Költségvetési támogatás 35 539 38 715 38 338
9 0 4 3 0 8 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 16 551 18 378 18 378
9 0 4 3 0 8 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 18 988 20 337 19 960
9 0 4 3 0 8 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 0 8 07 0 Intézményi működési bevételek 5 058 5 096 5 078
9 0 4 3 0 8 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 1 459 1 459
9 0 4 3 0 8 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 99 99
9 0 4 3 0 8 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 0 8 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 0 8 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 3 0 8 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 189 189
9 0 4 3 0 8 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 0 8 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 0 8 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 0 8 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 0 8 5 Kiadások összesen 40 597 45 558 45 163
9 0 4 3 0 8 51 1 Személyi juttatások 23 517 25 903 25 903
9 0 4 3 0 8 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 332 6 900 6 534
9 0 4 3 0 8 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 748 12 177 12 148
9 0 4 3 0 8 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 0 8 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 0 8 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 3 0 8 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 0 8 51 8 Intézményi beruházási kiadások 502 502
9 0 4 3 0 8 51 9 Intézményi felújítási kiadások 76 76
9 0 4 3 0 8 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 0 8 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 0 8 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 0 9 Kőszegi Úti Óvoda
9 0 4 3 0 9 0 Bevételek összesen 54 206 59 457 57 594
9 0 4 3 0 9 00 0 Költségvetési támogatás 48 467 52 250 51 138
9 0 4 3 0 9 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 21 144 23 509 23 509
9 0 4 3 0 9 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 27 323 28 741 27 629
9 0 4 3 0 9 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 0 9 07 0 Intézményi működési bevételek 5 739 5 765 4 913
9 0 4 3 0 9 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 678 779
9 0 4 3 0 9 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 59 59
9 0 4 3 0 9 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 0 9 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 0 9 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 3 0 9 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 705 705
9 0 4 3 0 9 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 0 9 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 0 9 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 0 9 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 0 9 5 Kiadások összesen 54 206 59 457 57 594
9 0 4 3 0 9 51 1 Személyi juttatások 32 294 34 739 35 071
9 0 4 3 0 9 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 692 9 340 9 426
9 0 4 3 0 9 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 13 220 15 378 13 097
9 0 4 3 0 9 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 0 9 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 0 9 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 3 0 9 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 0 9 51 8 Intézményi beruházási kiadások
9 0 4 3 0 9 51 9 Intézményi felújítási kiadások
9 0 4 3 0 9 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 0 9 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 0 9 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 1 0 Pedagógiai Szakszolgálati Központ
9 0 4 3 1 0 0 Bevételek összesen 103 115 129 163 120 527
9 0 4 3 1 0 00 0 Költségvetési támogatás 96 665 110 607 100 816
9 0 4 3 1 0 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 23 290 28 763 28 763
9 0 4 3 1 0 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 73 375 81 844 72 053
9 0 4 3 1 0 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 1 0 07 0 Intézményi működési bevételek 1 658 5 701 6 617
9 0 4 3 1 0 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 4 792 12 855 13 081
9 0 4 3 1 0 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 3 1 0 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 13
9 0 4 3 1 0 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 1 0 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 3 1 0 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei
9 0 4 3 1 0 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 1 0 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 1 0 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 1 0 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 1 0 5 Kiadások összesen 103 115 129 163 120 527
9 0 4 3 1 0 51 1 Személyi juttatások 69 774 78 868 76 860
9 0 4 3 1 0 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18 839 21 037 19 228
9 0 4 3 1 0 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 502 21 095 17 563
9 0 4 3 1 0 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 1 0 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 1 0 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 1 614 1 614
9 0 4 3 1 0 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 1 0 51 8 Intézményi beruházási kiadások 1 444 1 324
9 0 4 3 1 0 51 9 Intézményi felújítási kiadások 5 105 3 938
9 0 4 3 1 0 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 1 0 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 1 0 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 1 1 Deák Téri Általános Iskola
9 0 4 3 1 1 0 Bevételek összesen 254 663 273 049 262 922
9 0 4 3 1 1 00 0 Költségvetési támogatás 227 349 244 181 234 953
9 0 4 3 1 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 132 424 145 788 145 788
9 0 4 3 1 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 94 925 98 393 89 165
9 0 4 3 1 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 1 1 07 0 Intézményi működési bevételek 27 314 28 399 27 500
9 0 4 3 1 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 216 216
9 0 4 3 1 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 155 155
9 0 4 3 1 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 1 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 1 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 3 1 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 98 98
9 0 4 3 1 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 1 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 1 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 1 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 1 1 5 Kiadások összesen 254 663 273 049 262 922
9 0 4 3 1 1 51 1 Személyi juttatások 137 166 144 264 142 934
9 0 4 3 1 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 40 547 39 922 38 242
9 0 4 3 1 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 76 950 84 353 77 236
9 0 4 3 1 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 1 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 1 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 3 1 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 1 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 2 314 2 314
9 0 4 3 1 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 2 196 2 196
9 0 4 3 1 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 1 1 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 1 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 1 2 Gárdonyi Géza Általános Iskola
9 0 4 3 1 2 0 Bevételek összesen 238 859 272 685 267 218
9 0 4 3 1 2 00 0 Költségvetési támogatás 198 217 226 440 225 596
9 0 4 3 1 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 108 181 120 036 120 036
9 0 4 3 1 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 90 036 106 404 105 560
9 0 4 3 1 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 1 2 07 0 Intézményi működési bevételek 40 642 45 285 36 787
9 0 4 3 1 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 540 4 415
9 0 4 3 1 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 36 36
9 0 4 3 1 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 1 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 298 298
9 0 4 3 1 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 3 1 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 86 86
9 0 4 3 1 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 1 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 1 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 1 2 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 1 2 5 Kiadások összesen 238 859 272 685 267 218
9 0 4 3 1 2 51 1 Személyi juttatások 132 761 147 054 147 994
9 0 4 3 1 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35 603 39 389 38 374
9 0 4 3 1 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 70 495 84 904 79 512
9 0 4 3 1 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 1 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 1 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 3 1 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 1 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 1 338 1 338
9 0 4 3 1 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások
9 0 4 3 1 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 1 2 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 1 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 1 3 Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola -
Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg
9 0 4 3 1 3 0 Bevételek összesen 284 335 322 163 317 565
9 0 4 3 1 3 00 0 Költségvetési támogatás 264 087 297 294 291 592
9 0 4 3 1 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 151 945 174 343 174 343
9 0 4 3 1 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 112 142 122 951 117 249
9 0 4 3 1 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 1 3 07 0 Intézményi működési bevételek 19 748 24 369 25 597
9 0 4 3 1 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 100 200
9 0 4 3 1 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 500 400 176
9 0 4 3 1 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 1 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 1 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 3 1 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei
9 0 4 3 1 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 1 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 1 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 1 3 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 1 3 5 Kiadások összesen 284 335 322 163 317 565
9 0 4 3 1 3 51 1 Személyi juttatások 164 790 179 975 180 072
9 0 4 3 1 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44 450 48 607 47 671
9 0 4 3 1 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 75 095 90 806 87 060
9 0 4 3 1 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 1 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 1 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 3 1 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 1 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 2 775 1 674
9 0 4 3 1 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 1 088
9 0 4 3 1 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 1 3 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 1 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 1 4 Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
9 0 4 3 1 4 0 Bevételek összesen 183 409 204 818 203 012
9 0 4 3 1 4 00 0 Költségvetési támogatás 167 824 181 781 179 099
9 0 4 3 1 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 84 017 94 855 94 855
9 0 4 3 1 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 83 807 86 926 84 244
9 0 4 3 1 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 1 4 07 0 Intézményi működési bevételek 15 585 17 626 18 345
9 0 4 3 1 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 5 054 5 211
9 0 4 3 1 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 283 283
9 0 4 3 1 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 1 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 1 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 3 1 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 74 74
9 0 4 3 1 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 1 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 1 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 1 4 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 1 4 5 Kiadások összesen 183 409 204 818 203 012
9 0 4 3 1 4 51 1 Személyi juttatások 109 132 118 364 119 124
9 0 4 3 1 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29 410 31 919 32 018
9 0 4 3 1 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 44 867 54 355 51 741
9 0 4 3 1 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 1 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 1 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 3 1 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 1 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 180 129
9 0 4 3 1 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások
9 0 4 3 1 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 1 4 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 1 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 1 5 Lackner Kristóf Általános Iskola
9 0 4 3 1 5 0 Bevételek összesen 218 556 237 247 230 642
9 0 4 3 1 5 00 0 Költségvetési támogatás 199 282 212 314 206 642
9 0 4 3 1 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 87 312 97 598 97 598
9 0 4 3 1 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 111 970 114 716 109 044
9 0 4 3 1 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 1 5 07 0 Intézményi működési bevételek 19 024 19 850 18 808
9 0 4 3 1 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 3 582 3 691
9 0 4 3 1 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 250 266 266
9 0 4 3 1 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 1 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 1 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 3 1 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 235 1 235
9 0 4 3 1 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 1 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 1 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 1 5 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 1 5 5 Kiadások összesen 218 556 237 247 230 642
9 0 4 3 1 5 51 1 Személyi juttatások 125 540 133 789 132 836
9 0 4 3 1 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33 810 35 801 34 956
9 0 4 3 1 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 59 206 66 075 61 268
9 0 4 3 1 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 1 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 1 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 3 1 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 1 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 682 644
9 0 4 3 1 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 900 938
9 0 4 3 1 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 1 5 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 1 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 1 6 Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális
Szakiskola
9 0 4 3 1 6 0 Bevételek összesen 201 220 233 428 232 709
9 0 4 3 1 6 00 0 Költségvetési támogatás 198 236 222 590 220 522
9 0 4 3 1 6 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 75 024 86 772 86 772
9 0 4 3 1 6 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 123 212 135 818 133 750
9 0 4 3 1 6 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 1 6 07 0 Intézményi működési bevételek 2 984 3 059 3 229
9 0 4 3 1 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 3 302 4 181
9 0 4 3 1 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 461 761
9 0 4 3 1 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 1 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 450 450
9 0 4 3 1 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
3 216 3 216
9 0 4 3 1 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 350 350
9 0 4 3 1 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 1 6 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 1 6 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 1 6 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 1 6 5 Kiadások összesen 201 220 233 428 232 709
9 0 4 3 1 6 51 1 Személyi juttatások 139 897 146 396 146 396
9 0 4 3 1 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37 765 39 050 39 050
9 0 4 3 1 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 23 558 35 207 34 087
9 0 4 3 1 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 767
9 0 4 3 1 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 1 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 3 1 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 1 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 4 266 5 436
9 0 4 3 1 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások 8 349 6 973
9 0 4 3 1 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 1 6 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 1 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 3 1 7 Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
9 0 4 3 1 7 0 Bevételek összesen 107 150 117 405 116 123
9 0 4 3 1 7 00 0 Költségvetési támogatás 98 976 108 386 107 249
9 0 4 3 1 7 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 38 977 46 019 46 019
9 0 4 3 1 7 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 59 999 62 367 61 230
9 0 4 3 1 7 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 3 1 7 07 0 Intézményi működési bevételek 8 174 8 324 8 179
9 0 4 3 1 7 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 650 650
9 0 4 3 1 7 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 3 1 7 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 3 1 7 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 3 1 7 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 3 1 7 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 45 45
9 0 4 3 1 7 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 3 1 7 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 3 1 7 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 3 1 7 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 3 1 7 5 Kiadások összesen 107 150 117 405 116 123
9 0 4 3 1 7 51 1 Személyi juttatások 77 878 79 314 79 080
9 0 4 3 1 7 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20 878 21 229 20 531
9 0 4 3 1 7 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 394 14 669 14 135
9 0 4 3 1 7 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 3 1 7 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 3 1 7 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 3 1 7 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 3 1 7 51 8 Intézményi beruházási kiadások 2 193 2 193
9 0 4 3 1 7 51 9 Intézményi felújítási kiadások 184
9 0 4 3 1 7 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 3 1 7 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 3 1 7 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 4 0 1 Handler Nándor Szakképző Iskola
9 0 4 4 0 1 0 Bevételek összesen 355 313 422 167 414 362
9 0 4 4 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 342 520 386 407 370 103
9 0 4 4 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 234 535 253 658 253 807
9 0 4 4 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 107 985 132 749 116 296
9 0 4 4 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 4 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 12 793 6 308 6 623
9 0 4 4 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 9 685 10 872
9 0 4 4 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 1 076 1 076
9 0 4 4 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 72
9 0 4 4 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 486 486
9 0 4 4 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
12 001 18 926
9 0 4 4 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 6 204 6 204
9 0 4 4 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 4 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 4 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 4 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 4 0 1 5 Kiadások összesen 355 313 422 167 414 362
9 0 4 4 0 1 51 1 Személyi juttatások 235 948 250 231 244 779
9 0 4 4 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 62 815 66 927 62 978
9 0 4 4 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 56 550 72 055 66 633
9 0 4 4 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 567 3 660
9 0 4 4 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 4 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 4 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 4 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 14 323 21 248
9 0 4 4 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 15 064 15 064
9 0 4 4 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 4 0 1 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 4 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 4 0 2 Széchenyi István Gimnázium
9 0 4 4 0 2 0 Bevételek összesen 227 203 258 277 253 339
9 0 4 4 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 201 690 221 487 220 011
9 0 4 4 0 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 138 490 148 339 148 339
9 0 4 4 0 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 63 200 73 148 71 672
9 0 4 4 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 4 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 25 513 27 711 23 093
9 0 4 4 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 6 861 7 730
9 0 4 4 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 195 482
9 0 4 4 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 4 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 1 246 1 246
9 0 4 4 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 4 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 777 777
9 0 4 4 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 4 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 4 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 4 0 2 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 4 0 2 5 Kiadások összesen 227 203 258 277 253 339
9 0 4 4 0 2 51 1 Személyi juttatások 136 493 147 006 147 633
9 0 4 4 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 36 562 39 307 37 915
9 0 4 4 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 148 69 318 65 173
9 0 4 4 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 4 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 4 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 4 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 4 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 2 646 2 618
9 0 4 4 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások
9 0 4 4 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 4 0 2 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 4 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 4 0 3 Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó
Szakképző Iskola és Kollégium
9 0 4 4 0 3 0 Bevételek összesen 405 401 459 583 454 052
9 0 4 4 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 354 705 380 157 368 401
9 0 4 4 0 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 240 236 256 360 256 690
9 0 4 4 0 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 114 469 123 797 111 711
9 0 4 4 0 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 4 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 50 696 59 196 63 588
9 0 4 4 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 8 586 10 418
9 0 4 4 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 1 640 1 641
9 0 4 4 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 4 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 330 330
9 0 4 4 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 8 175 8 175
9 0 4 4 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 499 1 499
9 0 4 4 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 4 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 4 0 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 4 0 3 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 4 0 3 5 Kiadások összesen 405 401 459 583 454 052
9 0 4 4 0 3 51 1 Személyi juttatások 217 694 233 498 227 358
9 0 4 4 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 59 509 62 721 57 503
9 0 4 4 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 128 198 142 944 146 991
9 0 4 4 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 195 6 975
9 0 4 4 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 4 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 17 17
9 0 4 4 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 4 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 10 888 10 888
9 0 4 4 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 4 320 4 320
9 0 4 4 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 4 0 3 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 4 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 4 0 4 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium
9 0 4 4 0 4 0 Bevételek összesen 359 779 455 292 464 841
9 0 4 4 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 336 259 363 787 373 734
9 0 4 4 0 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 204 202 220 083 220 083
9 0 4 4 0 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 132 057 143 704 153 651
9 0 4 4 0 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 4 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 23 520 26 763 26 132
9 0 4 4 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 11 369 11 869
9 0 4 4 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 261 261
9 0 4 4 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 769 2 769
9 0 4 4 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 1 455 1 455
9 0 4 4 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
43 316 43 049
9 0 4 4 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 5 572 5 572
9 0 4 4 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 4 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 4 0 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 4 0 4 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 4 0 4 5 Kiadások összesen 359 779 455 292 464 841
9 0 4 4 0 4 51 1 Személyi juttatások 236 156 246 773 247 773
9 0 4 4 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61 681 64 250 64 327
9 0 4 4 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 61 942 90 698 99 281
9 0 4 4 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 724 1 224
9 0 4 4 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 4 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 4 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 4 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 52 847 52 236
9 0 4 4 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások
9 0 4 4 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 4 0 4 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 4 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 4 0 5 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola
9 0 4 4 0 5 0 Bevételek összesen 188 148 224 581 218 162
9 0 4 4 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 186 090 200 998 186 795
9 0 4 4 0 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 116 627 124 836 125 086
9 0 4 4 0 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 69 463 76 162 61 709
9 0 4 4 0 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 4 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 2 058 5 959 12 397
9 0 4 4 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 4 128 5 240
9 0 4 4 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 1 900 1 900
9 0 4 4 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 4 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 4 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
10 157 10 391
9 0 4 4 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 439 1 439
9 0 4 4 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 4 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 4 0 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 4 0 5 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 4 0 5 5 Kiadások összesen 188 148 224 581 218 162
9 0 4 4 0 5 51 1 Személyi juttatások 118 604 130 172 131 027
9 0 4 4 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31 684 34 309 33 913
9 0 4 4 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 37 860 48 624 42 581
9 0 4 4 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 4 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 4 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 4 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 4 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 11 476 10 641
9 0 4 4 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások
9 0 4 4 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 4 0 5 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 4 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 5 0 1 Széchenyi István Városi Könyvtár
9 0 4 5 0 1 0 Bevételek összesen 127 228 148 731 143 152
9 0 4 5 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 115 928 123 263 117 569
9 0 4 5 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 27 864 34 540 34 540
9 0 4 5 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 88 064 88 723 83 029
9 0 4 5 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 5 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 2 500 3 329 3 304
9 0 4 5 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 8 800 19 400 19 400
9 0 4 5 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 140
9 0 4 5 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 5 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 2 500 2 500
9 0 4 5 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 5 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 239 239
9 0 4 5 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 5 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 5 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 5 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 5 0 1 5 Kiadások összesen 127 228 148 731 143 152
9 0 4 5 0 1 51 1 Személyi juttatások 62 612 67 340 67 480
9 0 4 5 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16 525 17 103 17 103
9 0 4 5 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 48 091 61 788 57 330
9 0 4 5 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 5 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 5 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 5 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 5 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 2 500 1 239
9 0 4 5 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások
9 0 4 5 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 5 0 1 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 5 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 7 0 1 Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltósága
9 0 4 7 0 1 0 Bevételek összesen 317 088 358 922 355 693
9 0 4 7 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 296 958 318 119 310 544
9 0 4 7 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 288 100 297 116 297 116
9 0 4 7 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 8 858 21 003 13 428
9 0 4 7 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 7 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 20 130 31 270 35 261
9 0 4 7 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 1 101 1 456
9 0 4 7 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 7 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 7 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 8 041 8 041
9 0 4 7 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 7 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 391 391
9 0 4 7 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 7 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 7 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 7 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 7 0 1 5 Kiadások összesen 317 088 358 922 355 693
9 0 4 7 0 1 51 1 Személyi juttatások 214 830 226 263 224 172
9 0 4 7 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 55 768 55 213 54 649
9 0 4 7 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 46 490 65 888 65 314
9 0 4 7 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 7 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 7 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 7 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 7 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 10 879 10 879
9 0 4 7 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 679 679
9 0 4 7 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 7 0 1 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 7 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 9 0 1 Intézmények Gazdasági Szolgálata
9 0 4 9 0 1 0 Bevételek összesen 157 417 184 627 176 164
9 0 4 9 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 157 417 162 780 154 302
9 0 4 9 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 5 123 5 123
9 0 4 9 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 157 417 157 657 149 179
9 0 4 9 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 9 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 2 612 2 902
9 0 4 9 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 3 483 2 733
9 0 4 9 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 9 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 4 9 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 11 016 11 016
9 0 4 9 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 9 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 88 88
9 0 4 9 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 4 648 5 123
9 0 4 9 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 9 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 9 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 9 0 1 5 Kiadások összesen 157 417 184 627 176 164
9 0 4 9 0 1 51 1 Személyi juttatások 89 288 95 963 92 197
9 0 4 9 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23 991 24 825 21 911
9 0 4 9 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 44 138 47 175 45 086
9 0 4 9 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 9 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 9 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 4 648 5 221
9 0 4 9 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 9 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 1 000 733
9 0 4 9 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások
9 0 4 9 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 11 016 11 016
9 0 4 9 0 1 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 9 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 4 9 0 2 Központi Gyermekkonyha
9 0 4 9 0 2 0 Bevételek összesen 389 047 396 522 358 918
9 0 4 9 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 2 115 9 462 880
9 0 4 9 0 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 4 034 880
9 0 4 9 0 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 2 115 5 428
9 0 4 9 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 4 9 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 386 932 386 932 357 894
9 0 4 9 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei
9 0 4 9 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről
9 0 4 9 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16
9 0 4 9 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 4 9 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 4 9 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 128 128
9 0 4 9 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 4 9 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 4 9 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 4 9 0 2 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 4 9 0 2 5 Kiadások összesen 389 047 396 522 358 918
9 0 4 9 0 2 51 1 Személyi juttatások 76 258 81 461 75 524
9 0 4 9 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24 278 25 767 19 436
9 0 4 9 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 288 511 287 751 263 942
9 0 4 9 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 4 9 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 4 9 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 4 9 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 4 9 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 16
9 0 4 9 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 1 543
9 0 4 9 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 4 9 0 2 51 11 Intézményi tartalék
9 0 4 9 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 0 1 9 0 1 Polgármesteri Hivatal
9 0 1 9 0 1 0 Bevételek összesen 1 859 004 2 097 840 2 132 245
9 0 1 9 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 1 624 847 1 797 032 1 813 434
9 0 1 9 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 250 750 291 976 292 245
9 0 1 9 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 1 374 097 1 505 056 1 521 189
9 0 1 9 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 141 600 146 138 163 641
9 0 1 9 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 80 057 137 670 137 670
9 0 1 9 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 10 000 14 500 14 500
9 0 1 9 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 2 500 2 500 2 500
9 0 1 9 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 1 9 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 500
9 0 1 9 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
9 0 1 9 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei
9 0 1 9 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 1 9 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 1 9 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 1 9 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 1 9 0 1 5 Kiadások összesen 1 859 004 2 097 840 2 132 245
9 0 1 9 0 1 51 1 Személyi juttatások 1 021 078 1 111 682 1 112 947
9 0 1 9 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 256 843 279 837 280 128
9 0 1 9 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 496 783 638 788 671 114
9 0 1 9 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 1 9 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 1 9 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 1 9 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 300 4 800 4 800
9 0 1 9 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 80 000 47 155 47 678
9 0 1 9 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 15 578 15 578
9 0 1 9 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 1 9 0 1 51 11 Intézményi tartalék
9 0 1 9 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 139 924 13 910 370 13 712 495
00 0 Költségvetési támogatás 6 814 566 7 455 721 7 224 089
00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 3 078 506 3 402 472 3 400 316
00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 3 736 060 4 053 249 3 823 773
06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 3 935 411 4 502 638 4 534 773
07 0 Intézményi működési bevételek 1 324 005 1 469 310 1 453 150
08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 62 692 172 795 182 234
09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht.-n kívülről 3 250 19 797 20 272
10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 3 269 3 270
11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 27 172 27 672
12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
áht.-n kívülről
0 81 537 88 429
13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 171 053 171 053
14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 7 078 7 553
19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0
32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 139 924 13 910 370 13 712 495
51 1 Személyi juttatások 6 524 212 6 813 691 6 748 909
51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 821 409 1 815 710 1 755 412
51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 690 003 4 956 935 4 890 265
51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 9 727 12 720
51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 13 968 14 541
51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 300 4 805 4 805
51 8 Intézményi beruházási kiadások 100 000 208 506 206 341
51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 74 412 66 886
51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 12 616 12 616
51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése
(adatok E Ft-ban)


BEVÉTELEK - KIADÁSOK
2010. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (XII. 27.) önkormányzati rendeleteMódosított előirányzat
9 02 9 01 0 SMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat
9 02 9 01 00 0 Költségvetési támogatás 0 0 0
9 02 9 01 07 0 Intézményi működési bevételek 0 0 0
9 02 9 01 08 0 Intézm. támogatásértékű működési bevételei 1 250 2 400 2 411
9 02 9 01 09 0 Intézm. működési c. pe.-átv. áht.-n kívülről 0 140 140
9 02 9 01 10 0 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0 0
9 02 9 01 11 0 Intézm. támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
9 02 9 01 12 0 Intézm. felhalm. c. pe.-átv .áht.-n kívülről 0 0 0
9 02 9 01 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
Összesen - SMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 250 2 540 2 551
9 02 9 01 0 SMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat
9 02 9 01 51 1 Személyi juttatások 785 1 454 1 454
9 02 9 01 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 315 477 477
9 02 9 01 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 150 465 476
9 02 9 01 51 4 Ellátottak pénzbeni juttatatásai 0 0 0
9 02 9 01 51 5 Pénzmaradvány átadás, egyéb juttatások 0 0 0
9 02 9 01 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
9 02 9 01 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 135 135
9 02 9 01 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 9 9
9 02 9 01 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
9 02 9 01 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
Összesen - SMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 250 2 540 2 551
9 02 9 02 0 SMJV Horvát Kisebbségi Önkormányzat
9 02 9 02 00 0 Költségvetési támogatás 0 0 0
9 02 9 02 07 0 Intézményi működési bevételek 0 0 0
9 02 9 02 08 0 Intézm. támogatásértékű működési bevételei 1 000 2 443 2 457
9 02 9 02 09 0 Intézm. működési c. pe.-átv. áht.-n kívülről 250 250 250
9 02 9 02 10 0 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0 0
9 02 9 02 11 0 Intézm. támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
9 02 9 02 12 0 Intézm. felhalm. c. pe.-átv .áht.-n kívülről 0 0 0
9 02 9 02 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
Összesen - SMJV Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1 250 2 693 2 707
9 02 9 02 0 SMJV Horvát Kisebbségi Önkormányzat
9 02 9 02 51 1 Személyi juttatások 0 0 0
9 02 9 02 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0
9 02 9 02 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 600 2 043 2 057
9 02 9 02 51 4 Ellátottak pénzbeni juttatatásai 0 0 0
9 02 9 02 51 5 Pénzmaradvány átadás, egyéb juttatások 0 0 0
9 02 9 02 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
9 02 9 02 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 650 650 650
9 02 9 02 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0
9 02 9 02 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
9 02 9 02 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
Összesen - SMJV Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1 250 2 693 2 707
9 02 9 03 0 SMJV Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
9 02 9 03 00 0 Költségvetési támogatás 0 0 0
9 02 9 03 07 0 Intézményi működési bevételek 0 0 0
9 02 9 03 08 0 Intézm. támogatásértékű működési bevételei 318 1 137 1 139
9 02 9 03 09 0 Intézm. működési c. pe.-átv. áht.-n kívülről 100 100 100
9 02 9 03 10 0 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0