Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 30 823 805 000 Ft-tal hagyja jóvá, melyből a hitelbevétel összege 2 792 633 000 Ft, a kötvénykibocsátás összege 7 000 000 000 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az 1. melléklet, részletesebb teljesítését a 3-5. melléklet rögzíti.

(3) A Közgyűlés az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek teljesített bevételeit a 6. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok bevételi forrásait és azok teljesítését a 8. melléklet részletezése szerint az alábbi összegekkel elfogadja:

a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzatét 916 000 Ft-tal,

b) a Horvát Kisebbségi Önkormányzatét 2 974 000 Ft-tal,

c) a Német Kisebbségi Önkormányzatét 3 321 000 Ft-tal.

(5) A Közgyűlés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bevételi forrásait és azok teljesítését a 9. melléklet részletezése szerint 56 022 000 Ft-tal jóváhagyja.

(6) A Közgyűlés a Hegykő Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron bevételi forrásait és azok teljesítését a 10. melléklet részletezése szerint 30 000 Ft-tal jóváhagyja.

2. § (1) A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzatot megillető összeg 5 750 000 Ft, az Önkormányzatot nem illeti meg 38 102 000 Ft.

3. § (1) A Közgyűlés a 2009. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 28 272 413 000 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás főbb adatok szerinti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek teljesített kiadása 13 677 148 000 Ft, ebből

aa) személyi jellegű kiadás 6 784 628 000 Ft,

ab) munkaadói járulékok 1 997 590 000 Ft,

ac) dologi kiadás 4 458 550 000 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 011 000 Ft,

ae) pénzmaradvány átadás és egyéb juttatások 7 125 000 Ft,

af) támogatásértékű pénzeszköz átadás 9 632 000 Ft,

ag) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 16 566 000 Ft,

ah) beruházási kiadások 357 322 000 Ft,

ai) felújítási kiadások 81 905 000 Ft,

aj) kölcsönök és továbbadási célú kiadások 149 290 000 Ft

a 6. és 7. mellékletek részletezése szerint;

b) a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadási jogcímeit és összegeit a 8. melléklet részletezése szerint az alábbi összegekkel:

ba) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzatét 720 000 Ft-tal,

bb) a Horvát Kisebbségi Önkormányzatét 2 704 000 Ft-tal,

bc) a Német Kisebbségi Önkormányzatét 3 091 000 Ft-tal;

c) a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kiadási jogcímeit és összegeit a 9. melléklet részletezése szerint 43 781 000 Ft-tal;

d) a Hegykő Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron bevételi forrásait és azok teljesítését a 10. melléklet részletezése szerint 29 000 Ft-tal;

e) a fejlesztési kiadásokat 1 392 067 000 Ft-tal a 11. melléklet részletezése szerint;

f) a felújítási kiadásokat 510 686 000 Ft-tal a 12. melléklet részletezése szerint;

g) az általános támogatásokat 1 152 805 000 Ft-tal a 13. melléklet részletezése szerint;

h) a pályázati támogatásokat 39 636 000 Ft-tal a 14. melléklet részletezése szerint;

i) a városüzemeltetési kiadásokat 1 058 172 000 Ft-tal a 15. melléklet részletezése szerint;

j) az önkormányzati szociális kiadásokat 461 003 000 Ft-tal a 16. melléklet részletezése szerint;

k) a speciális pénzügyi kiadásokat 2 925 278 000 Ft-tal a 17. melléklet részletezése szerint;

l) a hiteltörlesztést 5 938 172 000 Ft-tal a 18. melléklet részletezése szerint;

m) a lakásalap felhasználását 146 021 000 Ft-tal a 19. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) a) A 20. melléklet a céltartalékok előirányzatának alakulását,

b) a 21. melléklet a költségvetési szervek létszámkereteinek teljesítését,

c) a 25. melléklet az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését,

d) a 26. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését

mutatja.

(2) Tájékoztató jelleggel

a) a 22. melléklet a mutatószám változást,

b) a 23. melléklet a költségvetési szervek által ellátottak létszám változását,

c) a 27. melléklet az adósságállomány 2009. december 31-én fennálló állományt,

d) az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 28. melléklet,

e) az Önkormányzati feladatok többéves hatását a 29. melléklet,

f) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 30. melléklet,

g) a 2009. évi pénzforgalom nélküli tételeket a 31. melléklet,

h) a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat összevont 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 32. melléklet,

i) az Önkormányzat vagyon-kimutatását a vagyon alakulását a 33. melléklet,

j) a Közgyűlési anyag levezetését a MÁK 80-as űrlapból a 34. melléklet

mutatja.

5. § (1) A Közgyűlés a 2009. évi módosított pénzmaradványt -119 783 000 Ft-tal, a 2010. évben igénybe vehető előirányzat összegét 2 228 076 000 Ft-tal jóváhagyja a 24. melléklet részletezése szerint. Ebből

a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 196 000 Ft,

b) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 269. 000 Ft,

c) a Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 231 000 Ft,

d) a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pénzmaradványa 12 241 000 Ft,

e) a Hegykő Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron pénzmaradványa 1 000 Ft.

(2) A 2010. évben igénybe vehető 2 228 076 000 Ft összegű előirányzat a legközelebbi költségvetési rendelet módosításakor a 2010. évi költségvetésben átvezetésre kerül.

6. § A Közgyűlés az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdés alapján - a 2009. évi költségvetési gazdálkodásról szóló - elkészített

a) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést (35. melléklet),

b) egyszerűsített mérleget (36. melléklet),

c) egyszerűsített pénzmaradványt (37. melléklet)

jóváhagyja.

7. § Jelen rendelet 2010. április 26. napján lép hatályba.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2009. évi mérlege

BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %
9 03 9 00 01 0 Normatív állami hozzájárulás 3 493 273 3 607 309 3 607 309 100,00
9 03 9 00 02 0 Átengedett bevételek 1 550 570 1 279 812 1 313 866 102,66
9 03 9 00 03 0 Egyéb állami hozzájárulás, központi tám. 601 321 1 005 264 1 005 264 100,00
0 00 0 00 04 0 Tám.értékű bev. társadalombizt. alapból
2 00 2 00 04 0 Egészségügyi szervezetek 4 069 331 3 876 696 3 876 696 100,00
9 00 9 00 04 0 Igazgatási szervezetek 141 600 160 037 160 037 100,00
0 00 0 00 04 0 ÖSSZESEN - Tám.értékű bev. társadalombizt. alapból 4 210 931 4 036 733 4 036 733 100,00
9 03 9 00 05 0 Helyi adók 3 359 000 3 606 224 3 731 917 103,49
9 03 9 00 06 0 Cél-, címzett támogatások 9 164 7 045 7 045 100,00
0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevétel
2 00 2 00 07 0 Egészségügyi szervezetek 132 000 148 342 148 342 100,00
9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 375 241 384 381 381 499 99,25
9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 218 111 244 471 218 777 89,49
9 00 4 00 07 0 Középfokú oktatási szervezetek 121 112 140 299 131 932 94,04
9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezetek 2 500 2 929 2 929 100,00
9 00 7 00 07 0 Védelmi szervezetek 20 130 30 023 30 023 100,00
9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 474 339 566 697 502 021 88,59
0 00 0 00 07 0 ÖSSZESEN - Intézményi működési bevétel 1 343 433 1 517 142 1 415 523 93,30
0 00 0 00 08 0 Intézmények támogatásértékű műk. bevételei
2 00 2 00 08 0 Egészségügyi szervezetek 0 47 47 100,00
9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 39 100 40 178 40 159 99,95
9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 7 292 20 761 20 761 100,00
9 00 4 00 08 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 4 641 4 641 100,00
9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezetek 10 800 13 500 13 315 98,63
9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 30 787 37 853 35 791 94,55
0 00 0 00 08 0 ÖSSZESEN - Intézm. támogatásértékű műk. bevételei 87 979 116 980 114 714 98,06
0 00 0 00 09 0 Intézmények műk. célú pénzeszk. átv. áht.-n kívülről
2 00 2 00 09 0 Egészségügyi szervezetek 0 2 465 2 465 100,00
9 00 1 00 09 0 Szociális szervezetek 0 7 715 7 715 100,00
9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 750 7 531 7 531 100,00
9 00 4 00 09 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 10 623 10 623 100,00
9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezetek 0 3 173 1 173 36,97
9 00 7 00 09 0 Védelmi szervezetek 0 2 000 2 000 100,00
9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 2 850 2 850 2 624 92,07
0 00 0 00 09 0 ÖSSZESEN - Intézm. műk. c. pénzeszk.átv. áht.-n kívülről 3 600 34 357 34 131 99,34
0 00 0 00 10 0 Intézmények felhalm és tőke jellegű bev.
2 00 2 00 10 0 Egészségügyi szervezetek 0 99 99 100,00
9 00 1 00 10 0 Szociális szervezetek 0 100 100 100,00
9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 9 9 100,00
9 00 7 00 12 0 Védelmi szervezetek 0 13 13 100,00
0 00 0 00 10 0 ÖSSZESEN - Intézmények felhalm és tőke jellegű bev. 0 221 221 100,00
0 00 0 00 11 0 Intézmények támogatás értékű felhalm bev.
2 00 2 00 11 0 Egészségügyi szervezetek 0 500 500 100,00
9 00 1 00 11 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 2 976 2 694 90,52
9 00 9 00 12 0 Igazgatási szervezetek 0 0 9 300 0,00
0 00 0 00 11 0 ÖSSZESEN - Intézmények támogatás értékű felhalm bev. 0 3 476 12 494 359,44
0 00 0 00 12 0 Intézm.felhalm.célú pénzeszk.átv. áht.-n kívülről
2 00 2 00 12 0 Egészségügyi szervezetek 0 7 860 7 860 100,00
9 00 3 00 12 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 2 940 2 940 100,00
9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 37 795 37 795 100,00
9 00 6 00 12 0 Védelmi szervezetek 0 1 800 1 640 91,11
0 00 0 00 12 0 ÖSSZESEN - Intézm.felhalm.c.pénzeszk.átv. áht.-n kívülről 0 50 395 50 235 99,68
0 00 0 00 13 0 Intézményi pénzmaradvány, vállalk.-i bevétel eredm.
9 00 1 00 13 0 Szociális szervezetek 0 22 292 22 292 100,00
2 00 2 00 13 0 Egészségügyi szervezetek 0 519 980 519 980 100,00
9 00 3 00 13 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 55 465 55 465 100,00
9 00 4 00 13 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 79 645 79 645 100,00
9 00 5 00 13 0 Kulturális szervezetek 0 5 310 5 310 100,00
9 00 7 00 13 0 Védelmi szervezetek 0 14 865 14 865 100,00
9 00 9 00 13 0 Igazgatási szervezetek 0 46 447 46 447 100,00
0 00 0 00 13 0 ÖSSZESEN - Intézm. pénzm., vállalk.-i bevétel eredm. 0 744 004 744 004 100,00
0 00 0 00 14 0 Int. kölcsönök és továbbadási c. bevételek
2 00 2 00 14 0 Egészségügyi szervezetek 0 2 292 128 480 5 605,58
9 00 7 00 14 0 Védelmi szervezetek 0 121 121 100,00
9 00 9 00 14 0 Igazgatási szervezetek 0 0 3 515 0,00
0 00 0 00 14 0 ÖSSZESEN - Int. kölcsönök és továbbadási c. bevételek 0 2 413 132 116 5 475,18
9 03 9 00 16 0 Működési célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívülről 10 000 25 808 19 447 75,35
9 03 9 00 17 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívülről 82 078 87 498 90 940 103,93
9 03 9 00 18 0 Támogatásértékű bevételek 41 726 333 777 308 259 92,35
9 03 9 00 20 0 Illetékek 400 000 400 000 509 070 127,27
9 03 9 00 21 0 Ingatlan értékesítési bevételek 150 000 150 000 144 808 96,54
9 03 9 00 22 0 Kamatbevételek 370 000 310 000 295 448 95,31
9 03 9 00 23 0 Pénzügyi befekt. szárm.bev. (osztalék, részesedések) 29 500 29 500 27 269 92,44
0 00 0 00 24 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 56 420 67 884 54 529 80,33
9 03 9 00 25 0 Önkormányzat egyéb sajátos bevételei
9 03 8 00 25 0 Gazdasági 432 393 432 393 526 582 121,78
9 03 9 00 25 0 Igazgatási 1 186 143 1 186 143 1 423 011 119,97
9 03 9 00 25 0 ÖSSZESEN - Önkormányzat egyéb sajátos bevételei 1 618 536 1 618 536 1 949 593 120,45
9 03 9 00 26 0 Hitelbevétel 2 800 000 4 970 551 2 792 633 56,18
9 03 9 00 27 0 Önkormányzati pénzmaradvány 299 399 146 599 146 599 100,00
9 03 9 00 28 0 Lakásalap bevételei 715 000 715 000 196 960 27,55
9 03 9 00 29 0 Önkormányzati kötvénykibocsátás összesen: 7 000 000 7 000 000 7 000 000 100,00
9 03 9 00 31 0 Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 1 860 1 860 100,00
0 00 0 00 32 0 Alulfinanszírozás aktív és passzív pénzügyi elszámolások 0 0 -15 116 0,00
0 00 0 00 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 178 288 0,00
Mindösszesen: 28 231 930 31 868 388 29 906 159 93,84
Pénzforgalom nélküli tétel (ISPA) 0 0 917 646 0,00
Bevételek mindösszesen: 28 231 930 31 868 388 30 823 805 96,72

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2009. évi mérlege

KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %
0 00 0 00 51 0 Intézmények működtetési kiadása
2 00 2 00 51 0 Egészségügyi szervezetek 4 269 955 4 758 958 4 540 451 95,41
9 00 1 00 51 0 Szociális szervezetek 1 545 531 1 496 390 1 494 802 99,89
9 00 3 00 51 0 Alapfokú oktatási szervezetek 2 490 263 2 650 970 2 614 722 98,63
9 00 4 00 51 0 Középfokú oktatási szervezetek 1 645 123 1 837 810 1 801 684 98,03
9 00 5 00 51 0 Kulturális szervezetek 131 422 144 744 143 935 99,44
9 00 7 00 51 0 Védelmi szervezetek 331 596 357 176 356 407 99,78
9 00 9 00 51 0 Igazgatási szervezetek 2 731 090 2 994 947 2 775 472 92,67
0 00 0 00 51 0 ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása: 13 144 980 14 240 995 13 727 473 96,39
0 00 0 00 52 0 Fejlesztések
9 00 1 00 52 0 Szociális szervezetek 103 500 224 913 166 169 73,88
9 00 2 00 52 0 Egészségügy 40 000 40 000 0 0,00
9 00 3 00 52 0 Alapfokú oktatás 33 005 98 367 30 259 30,76
9 00 4 00 52 0 Középfokú oktatás 3 825 33 735 5 674 16,82
9 00 6 00 52 0 Sport 20 000 20 000 0 0,00
9 00 7 00 52 0 Védelem 31 000 31 000 5 704 18,40
9 00 8 00 52 0 Gazdasági 1 861 696 2 149 862 959 138 44,61
9 00 9 00 52 0 Igazgatási 309 500 329 100 225 123 68,41
0 00 0 00 52 0 ÖSSZESEN - Fejlesztések: 2 402 526 2 926 977 1 392 067 47,56
0 00 0 00 53 0 Felújítások
9 00 1 00 53 0 Szociális szervezetek 24 701 28 601 38 442 134,41
9 00 2 00 53 0 Egészségügy 0 1 850 1 850 100,00
9 00 4 00 53 0 Alapfokú oktatás 28 183 3 183 534 16,78
9 00 7 00 53 0 Középfokú oktatás 0 4 420 4 420 100,00
9 00 8 00 53 0 Gazdasági 523 711 667 813 465 440 69,70
9 00 9 00 53 0 Igazgatási 20 000 20 000 0 0,00
0 00 0 00 53 0 ÖSSZESEN - Felújítások: 596 595 725 867 510 686 70,36
0 00 0 00 54 0 Általános támogatások
9 00 1 00 54 0 Szociális szervezetek 22 400 78 994 75 621 95,73
9 00 2 00 54 0 Egészségügy 2 000 5 570 3 070 55,12
9 00 4 00 54 0 Középfokú oktatás 1 500 1 500 1 500 100,00
9 00 5 00 54 0 Kulturális feladatok 689 070 748 802 660 085 88,15
9 00 6 00 54 0 Sport 213 250 272 385 256 385 94,13
9 00 7 00 54 0 Védelem 1 500 4 300 2 415 56,16
9 00 8 00 54 0 Gazdasági 168 000 235 524 89 133 37,84
9 00 9 00 54 0 Igazgatási 83 536 90 924 64 596 71,04
0 00 0 00 54 0 ÖSSZESEN - Általános támogatások: 1 181 256 1 437 999 1 152 805 80,17
0 00 0 00 55 0 Pályázati támogatások
9 00 1 00 55 0 Szociális szervezetek 4 400 3 810 3 770 98,95
9 00 4 00 55 0 Középfokú oktatás 2 500 530 530 100,00
9 00 5 00 55 0 Kulturális feladatok 20 210 17 700 11 700 66,10
9 00 6 00 55 0 Sport 43 586 38 036 23 636 62,14
0 00 0 00 55 0 ÖSSZESEN - Pályázati támogatások: 70 696 60 076 39 636 65,98
0 00 0 00 57 0 Városüzemeltetési kiadások
8 05 8 00 57 0 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 916 938 946 938 833 073 87,98
9 03 9 00 57 0 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 294 124 300 938 225 099 74,80
0 00 0 00 57 0 ÖSSZESEN - Városüzemeltetési kiadások: 1 211 062 1 247 876 1 058 172 84,80
9 00 1 00 58 0 Önkormányzati szociális kiadások 350 500 470 267 461 003 98,03
9 00 9 00 59 0 Speciális pénzügyi kiadások 2 409 160 2 626 472 2 925 278 111,38
9 00 9 00 60 0 Hiteltörlesztés 3 955 929 5 999 043 5 938 172 98,99
9 00 9 00 61 0 Lakásalap kiadásai 621 144 621 144 146 021 23,51
9 00 9 00 62 0 Céltartalékok 956 712 939 263 0 0,00
9 00 9 00 63 0 Általános tartalék 1 331 370 572 409 0 0,00
9 00 9 00 71 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 3 454 0,00
Mindösszesen: 28 231 930 31 868 388 27 354 767 85,84
Pénzforgalom nélküli tétel (ISPA) 0 0 917 646 0,00
Kiadások mindösszesen: 28 231 930 31 868 388 28 272 413 88,72

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2009. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %
9 03 9 00 01 0 Normatív állami hozzájárulás
9 03 9 00 01 1 Alanyi jogon 517 799 538 170 538 170 100,00
9 03 9 00 01 2 Intézményi mutatóhoz kötött 2 725 250 2 723 150 2 723 150 100,00
9 03 9 00 01 3 Idegenforgalmi adóhoz kötött 206 000 206 000 206 000 100,00
9 03 9 00 01 4 Normatív kötött felhasználású központi támogatás 44 224 139 989 139 989 100,00
9 03 9 00 01 0 Normatív állami hozzájárulás összesen: 3 493 273 3 607 309 3 607 309 100,00
9 03 9 00 02 0 Átengedett bevételek
9 03 9 00 02 1 SZJA 737 161 737 161 737 161 100,00
9 03 9 00 02 2 Gépjárműadó 430 000 430 000 463 809 107,86
9 03 9 00 02 4 SZJA - Jövedelemkülönbség mérséklés 383 359 112 601 112 601 100,00
9 03 9 00 02 5 Termőföld bérbeadásából származó bevétel 50 50 17 34,00
9 03 9 00 02 7 Luxusadó 0 0 278 0,00
9 03 9 00 02 0 Átengedett bevételek összesen: 1 550 570 1 279 812 1 313 866 102,66
9 03 9 00 03 0 Egyéb állami hozzájárulás, központi tám.
9 03 9 00 03 1 Színházi támogatás 280 000 284 700 284 700 100,00
9 03 9 00 03 2 Tűzoltóság támogatása 302 608 302 608 302 608 100,00
9 03 9 00 03 3 Központosított előirányzat 18 713 417 956 417 956 100,00
9 03 9 00 03 0 Egyéb állami hozzájárulás, központi tám. összesen: 601 321 1 005 264 1 005 264 100,00
0 00 0 00 04 0 Tám.értékű bev. társadalombizt. alapból
2 00 2 00 04 0 Egészségügyi szervezetek 4 069 331 3 876 696 3 876 696 100,00
9 00 9 00 04 0 Igazgatási szervezetek 141 600 160 037 160 037 100,00
0 00 0 00 04 0 Tám.értékű bev. társadalombizt. alapból összesen: 4 210 931 4 036 733 4 036 733 100,00
9 03 9 00 05 0 Helyi adók
9 03 9 00 05 1 Iparűzési adó 2 500 000 2 747 224 2 853 592 103,87
9 03 9 00 05 2 Kommunális adó 36 000 36 000 40 543 112,62
9 03 9 00 05 3 Idegenforgalmi adó 103 000 103 000 104 256 101,22
9 03 9 00 05 4 Építményadó 720 000 720 000 733 526 101,88
9 03 9 00 05 0 Helyi adók összesen: 3 359 000 3 606 224 3 731 917 103,49
9 03 9 00 06 0 Cél, - címzett támogatások
9 03 9 03 06 0 Széchenyi Gimn.rek.címzett támogatás 9 164 7 045 7 045 100,00
9 03 9 00 06 0 Cél, - címzett támogatások összesen: 9 164 7 045 7 045 100,00
0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevétel
2 00 2 00 07 0 Egészségügyi szervezetek 132 000 148 342 148 342 100,00
9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 375 241 384 381 381 499 99,25
9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 218 111 244 471 218 777 89,49
9 00 4 00 07 0 Középfokú oktatási szervezetek 121 112 140 299 131 932 94,04
9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezetek 2 500 2 929 2 929 100,00
9 00 7 00 07 0 Védelmi szervezetek 20 130 30 023 30 023 100,00
9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 474 339 566 697 502 021 88,59
0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevétel összesen: 1 343 433 1 517 142 1 415 523 93,30
0 00 0 00 08 0 Intézmények támogatásértékű műk. bevételei
2 00 2 00 08 0 Egészségügyi szervezetek 0 47 47 100,00
9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 39 100 40 178 40 159 99,95
9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 7 292 20 761 20 761 100,00
9 00 4 00 08 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 4 641 4 641 100,00
9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezetek 10 800 13 500 13 315 98,63
9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 30 787 37 853 35 791 94,55
0 00 0 00 08 0 Intézmények támogatásértékű műk. bevételei összesen: 87 979 116 980 114 714 98,06
0 00 0 00 09 0 Intézmények műk. célú pénze. átv. áht.-n kívülről
2 00 2 00 09 0 Egészségügyi szervezetek 0 2 465 2 465 100,00
9 00 1 00 09 0 Szociális szervezetek 0 7 715 7 715 100,00
9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 750 7 531 7 531 100,00
9 00 4 00 09 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 10 623 10 623 100,00
9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezetek 0 1 173 1 173 100,00
9 00 7 00 09 0 Védelmi szervezetek 0 2 000 2 000 100,00
9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 2 850 2 850 2 624 92,07
0 00 0 00 09 0 Intézmények műk. célú pénze. átv. áht.-n kívülről összesen: 3 600 34 357 34 131 99,34
0 00 0 00 10 0 Intézmények felhalm és tőke jellegű bev.
2 00 2 00 10 0 Egészségügyi szervezetek 0 99 99 100,00
9 00 1 00 10 0 Szociális szervezetek 0 100 100 100,00
9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 9 9 100,00
9 00 7 00 12 0 Védelmi szervezetek 0 13 13 100,00
0 00 0 00 10 0 Intézmények felhalm és tőke jellegű bev. Összesen: 0 221 221 100,00
0 00 0 00 11 0 Intézmények támogatás értékű felhalm bev.
2 00 2 00 11 0 Egészségügyi szervezetek 0 500 500 100,00
9 00 1 00 11 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 2 976 2 694 90,52
9 00 9 00 12 0 Igazgatási szervezetek 0 0 9 300 0,00
0 00 0 00 11 0 Intézmények támogatás értékű felhalm bev. 0 3 476 12 494 359,44
0 00 0 00 12 0 Intézmények felhalm.célú pénzeszk.átv. áht.-n kívülről
2 00 2 00 12 0 Egészségügyi szervezetek 0 7 860 7 860 100,00
9 00 3 00 12 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 2 940 2 940 100,00
9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 37 795 37 795 100,00
9 00 7 00 12 0 Védelmi szervezetek 0 1 800 1 640 91,11
0 00 0 00 12 0 Intézmények felhalm.célú pénzeszk.átv. áht.-n kívülről összesen: 0 50 395 50 235 99,68
0 00 0 00 13 0 Intézményi pénzmaradvány, vállalk.-i bevétel eredm
9 00 1 00 13 0 Szociális szervezetek 0 22 292 22 292 100,00
2 00 2 00 13 0 Egészségügyi szervezetek 0 519 980 519 980 100,00
9 00 3 00 13 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 55 465 55 465 100,00
9 00 4 00 13 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 79 645 79 645 100,00
9 00 5 00 13 0 Kulturális szervezetek 0 5 310 5 310 100,00
9 00 7 00 13 0 Védelmi szervezetek 0 14 865 14 865 100,00
9 00 9 00 13 0 Igazgatási szervezetek 0 46 447 46 447 100,00
0 00 0 00 13 0 Intézményi pénzmaradvány, vállalk.-i bevétel eredm összesen: 0 744 004 744 004 100,00
0 00 0 00 14 0 Kölcsönök és továbbadási c. bevételek
2 00 2 00 14 0 Egészségügyi szervezetek 0 2 292 128 480 5 605,58
9 00 7 00 14 0 Védelmi szervezetek 0 121 121 100,00
9 00 9 00 14 0 Igazgatási szervezetek 0 0 3 515 0,00
0 00 0 00 14 0 Kölcsönök és továbbadási c. bevételek összesen 0 2 413 132 116 5 475,18
9 03 9 00 16 0 Működési célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívülről
9 03 9 01 16 0 Határáttörés emlékére 10 000 10 000 0 0,00
9 03 9 04 16 0 „Nyitott határok - Páneurópai Piknik 2009” pályázat /EU/ 0 15 808 19 447 123,02
9 03 9 00 16 0 Működési célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívülről összesen: 10 000 25 808 19 447 75,35
9 03 9 00 17 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívül
9 03 9 00 17 1 Lakosságtól
9 03 9 01 17 1 Utólagos rácsatlakozás 11 000 11 000 9 463 86,03
9 03 9 02 17 1 Szt. Margit u. 11/B szennyvíz és ívóvízhál. bőv. 0 1 358 0 0,00
9 03 9 03 17 1 Pihenőkereszt építőközösség útép.közösség 26 078 26 078 11 500 44,10
9 03 9 04 17 1 Apácakert lakópark I. ütem útép. munkái 0 4 062 4 062 100,00
90 3 9 20 17 1 Beszedett érdekeltségi hozzájárulás 0 0 23 307 0,00
9 03 9 00 17 1 Lakosságtól összesen: 37 078 42 498 48 332 113,73
9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől
9 03 9 01 17 2 Utólagos rácsatlakozás 5 000 5 000 16 244 324,88
9 03 9 02 17 2 Parkolóalap 0 0 5 000 0,00
9 03 9 07 17 2 Határáttörés emlékműre 40 000 40 000 21 364 53,41
9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől összesen: 45 000 45 000 42 608 94,68
9 03 9 00 17 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívül összesen: 82 078 87 498 90 940 103,93
9 03 9 00 18 0 Támogatásértékű bevételek
9 03 9 00 18 1 Működési célú
9 03 9 01 18 1 Közlekedési támogatás 0 1 519 1 519 100,00
9 03 9 05 18 1 Iskolatej program (Mezőg. és Vidékfejl. Hivatal) 0 3 800 3 800 100,00
9 03 9 08 18 1 Kábítószerügyi stratégiák - ESZA 2 000 2 700 2 700 100,00
9 03 9 09 18 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 92 92 100,21
9 03 9 10 18 1 Szociális foglalkoztatási támogatás 0 25 300 15 858 62,68
9 03 9 13 18 1 Parkerdő fenntartás 1 500 1 500 0 0,00
9 03 9 15 18 1 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 0 9 176 9 176 100,00
9 03 9 17 18 1 Tám. szolg., közösségi ellátás tám. - FSZH 16 040 16 040 17 750 110,66
9 03 9 18 18 1 Hősök temetőjének fenntartásásra - Hadtört. Int. 0 3 000 3 000 100,00
9 03 9 19 18 1 EP választás 0 8 199 8 199 100,00
9 03 9 20 18 1 Jegyzők által működtetett szakértői bizottság tám. 0 1 630 1 630 100,00
9 03 9 21 18 1 Otthonteremtés támogatása 0 9 944 9 944 100,00
9 03 9 22 18 1 Kompetencia alapú oktatás - TÁMOP 3.1.4. (előleg) 0 37 249 37 249 100,00
9 03 9 23 18 1 2008. évi jövedelem különbség mérs. egyenlegének feloszt. 0 19 829 19 829 100,00
9 03 9 24 18 1 „Nyitott határok - Páneurópai Piknik 2009” pályázat /MTA/ 0 500 500 100,00
9 03 9 26 18 1 Lakhatási támogatás 0 29 29 100,00
9 03 9 00 18 1 Működési célú összesen: 19 540 140 507 131 275 93,43
9 03 9 00 18 2 Felhalmozási célú
9 03 9 05 18 2 Komposztáló támogatás - KvVM 6 450 6 450 0 0,00
9 03 9 03 18 2 Kerékpárral a Fertő/Neusiedlersee kulturtájon 736 736 0 0,00
9 03 9 07 18 2 Kerékpárút (Virágvölgyi- Bécsi utcai csomópont) - GKM 0 1 500 1 500 100,00
9 03 9 08 18 2 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 15 000 15 000 5 900 39,33
9 03 9 10 18 2 Gyermekek átmeneti otthona kialakítás (SZMM) 0 48 000 48 000 100,00
9 03 9 11 18 2 Műfüves pálya (ÖM) 0 2 000 2 000 100,00
9 03 9 12 18 2 Komplex fejl. a din. és fenntart. közösségi közlekedésésrt 0 6 694 6 694 100,00
9 03 9 13 18 2 A városközpont értékmegörzó megújítása (előleg) NyDOP 0 112 890 112 890 100,00
9 03 9 00 18 2 Felhalmozási célú összesen: 22 186 193 270 176 984 91,57
9 03 9 00 18 0 Támogatásértékű bevételek összesen: 41 726 333 777 308 259 92,35
9 03 9 00 20 0 Illetékek 400 000 400 000 509 070 127,27
9 03 9 00 21 0 Ingatlan értékesítési bevételek
9 03 9 02 21 1 Nem lakáscélú helyiségek elidegenítése 100 000 100 000 70 550 70,55
9 03 9 04 21 1 Telekértékesítés, mg. földterület 50 000 50 000 74 258 148,52
9 03 9 00 21 0 Ingatlan értékesítési bevételek összesen: 150 000 150 000 144 808 96,54
9 03 9 00 22 0 Kamatbevételek
9 03 9 01 22 0 Kamatbevételek 10 000 10 000 5 770 57,70
9 03 9 02 22 0 Kötvény kamatbevétel 360 000 300 000 289 678 96,56
9 03 9 00 22 0 Kamatbevételek összesen: 370 000 310 000 295 448 95,31
9 03 9 00 23 0 Pénzügyi befekt. szárm. bev. (osztalék, részesedések) 29 500 29 500 27 269 92,44
9 03 9 00 24 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
9 03 9 01 24 0 ISPA - támogatási kölcsön nyújtás 56 420 56 420 38 145 67,61
9 03 9 02 24 0 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése-bevétel 0 11 464 16 384 142,92
0 00 0 00 24 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 56 420 67 884 54 529 80,33
9 03 9 00 25 0 Önkormányzat egyéb sajátos bevételei
9 03 9 01 25 0 Közterület használati díj 16 000 16 000 21 528 134,55
9 03 8 02 25 0 Hulladékgazdálkodási Kft. szeméttelep bérleti díj 80 000 80 000 80 000 100,00
9 03 8 03 25 0 Bérleti díj (VÍZMŰ) 352 393 352 393 446 582 126,73
9 03 9 05 25 0 Kiszámlázott ÁFA 285 833 285 833 399 544 139,78
9 03 9 06 25 0 Bérleti díjak 9 300 9 300 11 509 123,75
9 03 9 07 25 0 ÁFA megtérülés 241 899 241 899 182 551 75,47
9 03 9 08 25 0 Parkoló bérleti díj 60 000 60 000 67 441 112,40
9 03 9 09 25 0 Lakások és helyiségek bérleti díja 492 311 492 311 617 239 125,38
9 03 9 12 25 0 SINESCO bérleti dij 49 800 49 800 46 302 92,98
9 03 9 19 25 0 Emeltszintű otthon hozzájár. díja 2 000 2 000 4 706 235,30
9 03 9 20 25 0 Szúnyoggyérítés 5 000 5 000 3 398 67,96
9 03 9 22 25 0 Szakértői díjak továbbszámlázása 20 000 20 000 0 0,00
9 03 9 23 25 0 Talajterhelési díj 2 000 2 000 13 027 651,35
9 03 9 24 25 0 Környezetvédelmi, természetvédelmi bírság 0 0 1 298 0,00
9 03 9 25 25 0 Közlekedési Hatóság Bírság 0 0 2 187 0,00
90 3 9 26 25 0 Növényvédelmi bírság 0 0 53 0,00
9 03 9 27 25 0 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 0 0 24 013 0,00
9 03 9 36 25 0 Egyéb (szolg. jog, pály. bev.) 2 000 2 000 28 215 1 410,75
9 03 9 00 25 0 Önkormányzat egyéb sajátos bevételei összesen: 1 618 536 1 618 536 1 949 593 120,45
9 03 9 00 26 0 Hitelbevétel
9 03 9 00 26 1 Működési célú
9 03 9 01 26 1 Működési hitel 2 800 000 2 800 000 2 292 633 81,88
9 03 9 02 26 1 Áthidaló hitel 0 500 000 500 000 100,00
9 03 9 00 26 1 Működési célú összesen: 2 800 000 3 300 000 2 792 633 84,63
9 03 9 00 26 2 Fejlesztési hitel
9 03 9 06 26 2 - Lackner K. Ált. Isk.-Grund-iskolai sportpálya „OLLÉ Pályapr. 2008” 0 18 663 0 0,00
9 03 9 07 26 2 - 2009. évi hitelfelvétel 0 1 651 888 0 0,00
9 03 9 00 26 2 Fejlesztési hitel összesen: 0 1 670 551 0 0,00
9 03 9 00 26 0 Hitelbevétel összesen: 2 800 000 4 970 551 2 792 633 56,18
9 03 9 00 27 0 Önkormányzati pénzmaradvány 299 399 146 599 146 599 100,00
9 03 9 00 28 0 Lakásalap bevételei
9 03 9 01 28 0 Önkorm. tulajdonú lakásértékesítés és törlesztőrészlet 700 000 700 000 187 214 26,74
9 03 9 04 28 0 Kamatok 10 000 10 000 4 715 47,15
9 03 9 05 28 0 Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbszl. Szolg) 5 000 5 000 5 031 100,62
9 03 9 00 28 0 Lakásalap bevételei összesen: 715 000 715 000 196 960 27,55
9 03 9 00 29 0 Önkormányzati kötvénykibocsátás
9 03 9 01 29 0 Fejlesztési kötvénykibocsátás bevételei 7 000 000 7 000 000 7 000 000 100,00
9 03 9 00 29 0 Önkormányzati kötvénykibocsátás összesen: 7 000 000 7 000 000 7 000 000 100,00
9 03 9 00 31 0 Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 1 860 1 860 100,00
0 00 0 00 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív pénzügyi elszámolások
9 03 9 01 32 0 Önkormányzati 0 0 156 125 0,00
0 00 0 02 32 0 Intézmények 0 0 -171 241 0,00
0 00 0 00 32 0 Alulfinanszírozás aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: 0 0 -15 116 0,00
0 00 0 00 50 0 Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek
9 03 9 01 50 0 Önkormányzati 0 0 201 909 0,00
0 00 0 02 50 0 Intézmények 0 0 -23 621 0,00
0 00 0 00 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen: 0 0 178 288 0,00
Mindösszesen: 28 231 930 31 868 388 29 906 159 93,84
Pénzforgalom nélküli tétel (ISPA) 0 0 917 646 0,00
Bevételek mindösszesen: 28 231 930 31 868 388 30 823 805 96,72

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2009. évi eredeti bevételi előirányzat főösszegét módosító tételek

Állami támogatás
Normatív Áteng-
edett
Közpon-
tosított
Egyéb Pénzmaradvány
Megnevezés Alanyi jogú Intéz-
ményi muta-
tóhoz kötött
Nor-
matív kötött felhasz-
nálású támo-
gatás
SZJA-
jövede-
lem-
különb-
ség mér-
séklés
támogatás Támo-
gatás
Intéz-
ményi bevé-
telek
TB finan-
szírozás
Helyi adók Intéz-
ményi
Önkor-
mány-
zati
Műk. c. pénz-
eszköz-
átv. áht. kívülről
Felhalm. c. pénz-
eszköz-
átv. áht. kívül-
ről
Támo-
gatás-
értékű bevé-
telek
Cél-, cím-
zett tám.
Támo-
gatási köl-
csönök vissza-
térülése
Kamat-
bevé-
telek
Hitel-
bevétel
Önk. pénz-
marad-
vány
Köz-
ponti költ-
ségve-
tési kieg., vissza-
tér.
Összesen
Költségvetési Intézmények 20 371 -3 027 0 0 185 647 0 165 643 0 0 697 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 066 191
Erzsébet Kórház 0 0 0 0 73 267 0 44 429 -192 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74 939
Polgármesteri Hivatal, IGSZ, Gyermekkonyha, Hegykő és Fertősz. Vízbázis 0 0 5 192 0 38 159 0 79 669 18 437 0 0 7 634 0 0 1 630 0 0 0 0 0 0 150 721
Kisebbségi Önkormányzatok 0 0 0 0 693 0 231 0 0 0 2 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 988
Hulladékgazd. Önk.-i Társulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 749
Fejlesztés 0 0 0 0 21 567 0 0 0 0 0 0 0 5 420 160 890 0 0 0 18 663 0 0 206 540
Felújítás 0 0 0 0 -261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -261
Általános támogatás 0 0 13 466 0 44 255 36 900 0 0 0 0 0 0 0 10 644 0 0 0 0 0 0 105 265
Városüzemeltetési kiad. 0 0 0 0 3 576 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 3 576 0 10 152
Önk. szociális kiad. 0 0 78 941 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 816 0 0 0 0 0 0 89 767
Speciális pénzügyi kiad. 0 0 0 0 4 800 0 0 0 0 0 0 15 808 0 49 748 0 11 464 0 0 0 1 860 83 680
Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 151 888 0 0 2 151 888
Céltartalék 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -955
Általános tartalék 0 927 -879 -270 758 27 530 -32 200 0 0 247 224 0 0 0 0 55 323 -2 119 0 -60 000 0 -156 376 0 -191 328
Összesen: 20 371 -2 100 95 765 -270 758 399 243 4 700 289 972 -174 198 247 224 697 557 46 447 15 808 5 420 292 051 -2 119 11 464 -60 000 2 170 551 -152 800 1 860 3 636 458

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások alakulása


Költségvetési támogatás jogcímei
Módosított költségvetési támogatás Önkormányzat által adott célra felhasznált Eltérés
Mutatószám Támogatás Mutatószám Támogatás Mutatószám Támogatás
Költségvetési törvény 3. sz. melléklet
Alanyi jogú támogatások
1/a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 56 661 59 890 677 56 661 59 890 677 0 0
1/c) Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 56 661 28 330 500 56 661 28 330 500
2. Körzeti, igazgatási feladatok
2/aa) Körzetközpontonként egységesen 1 3 300 000 1 3 300 000 0 0
2/ab) Okmányiroda ügyiratonként 93 671 30 349 404 93 671 30 349 404 0 0
2/ac) Gyámügyi igazg. fela. 80 629 21 769 830 80 629 21 769 830 0 0
2/ba) Körzetközp. ép.ügyi igazg. fela. 80 629 5 644 030 80 629 5 644 030 0 0
2/bb) Kieg.hj. Ép.ügyi ig.fela.hoz (döntés) 1 897 14 677 089 1 897 14 677 089 0 0
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 118 364 384 118 364 384 0 0
9.a) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 56 661 60 117 321 56 661 60 117 321 0 0
10. Pénzbeli szociális juttatások 56 661 262 680 396 56 661 262 680 396 0 0
11.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai 64 616 51 046 640 64 616 51 046 640 0 0
Alanyi jogú támogatás összesen: 538 170 271 538 170 271 0
Üdülőhelyi feladatok 103 000 000 206 000 000 104 256 118 208 512 236 1 256 118 2 512 236
ÖSSZESEN 744 170 271 746 682 507 2 512 236
Intézményi mutatóhoz kötött
11.b) Gyermekjóléti központ 12 2 303 300 12 2 303 300 0 0
11.c) Szociális étkeztetés 371 29 955 500 369 29 804 450 -2 -151 050
11.d) Házi segítségnyújtás 145 24 795 000 145 24 795 000 0 0
Támogató szolgálat 0 0 0 0 0 0
Közösségi ellátások 0 0 0 0 0 0
11.g) Utcai szociális munka 12 4 921 600 12 4 921 600 0 0
11.h) Időskorúak nappali intézményi ellátása 85 12 427 000 86 12 573 200 1 146 200
11.i) Pszich. és szenv.bet., hajléktalanok nappali intézményi ell. 80 17 172 000 93 19 962 450 13 2 790 450
11.j) Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása 22 9 990 420 22 9 990 420 0 0
12.ab) Pszichiátriai betegek bentlakásos intézményi ellátása 146 114 967 700 146 114 967 700 0 0
12.ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 62 48 821 900 66 51 971 700 4 3 149 800
12.bc) Átlagos szintű ápolás, gond. bentlak. és átmeneti elhely. 148 102 055 700 149 102 661 000 1 605 300
12.c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 39 14 820 000 44 16 720 000 5 1 900 000
13. Hajléktalanok átmeneti intézm. 60 31 005 000 60 31 005 000 0 0
14.a) Bölcsődei ellátás 202 109 110 300 212 114 511 800 10 5 401 500
14.c) Ingyenes bölcsödei étkeztetés 20 1 300 000 18 1 170 000 -2 -130 000
15.a) Óvodai nevelés 1 416 323 042 000 1 425 324 820 000 9 1 778 000
15.b) Iskolai oktatás 1-4. évf. 1 544 262 814 667 1 544 263 153 333 0 338 666
Iskolai oktatás 5-8. évf. 1 524 301 369 333 1 528 301 877 333 4 508 000
15.c) Iskolai oktatás 9-13. évf. 2 671 632 480 667 2 617 618 595 334 -54 -13 885 333
15.d) Szakmai elméleti képzés - szakképző évfolyamokon 866 161 036 667 865 160 782 000 -1 -254 667
15.e) Zeneművészeti ág 445 46 407 667 435 45 432 334 -9 -975 333
Táncművészeti ág 266 10 742 667 256 10 305 000 -10 -437 667
15.f) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 225 71 102 000 211 66 761 333 -14 -4 340 667
15.g) Napközi, tanulószoba 1 010 24 104 667 1 027 24 438 667 17 334 000
Iskolaotthonos oktatás 240 8 320 000 239 8 320 000 -1 0
16.1. Szakmai gyakorlati képzés ( 9-10. évf. ) 726 28 522 666 714 28 072 667 -12 -449 999
Szakmai gyakorlati képzés (100%) 147 16 114 667 149 16 294 666 2 179 999
Szakmai gyakorlati képzés (140%) 240 37 020 667 248 38 152 800 8 1 132 133
Szakmai gyakorlati képzés (60%) 120 7 903 600 108 7 128 400 -12 -775 200
Szakmai gyakorlati képzés (20%) 340 7 486 533 335 7 374 133 -5 -112 400
16.2. Gyógypedagógiai ellátás 330 69 246 267 332 69 962 467 2 716 200
Korai fejlesztés 11 2 636 333 28 6 710 667 17 4 074 334
Fejlesztő felkészítés 2 648 000 5 1 620 000 3 972 000
16.3. Nemzetiségi oktatás óvodában, iskolában 607 26 902 333 600 26 601 333 -7 -301 000
16.4. Nemzetiségi nyelvű oktatás 190 13 347 000 190 13 347 000 0 0
Nyelvi felkészítő évfolyamok 140 9 845 000 140 9 845 000 0 0
16.5. Párhuzamos művészeti oktatás 42 9 840 000 42 9 840 000 0 0
16.6. Bejáró középiskolába, szakiskolába 1 511 27 192 000 1 492 26 856 000 -19 -336 000
17.1. Kedvezm. étkezés óvodában, iskolában, kollégiumban 1 181 76 765 000 1 200 78 000 000 19 1 235 000
Kieg. hozzájárulás 5. és 6. évf. ingyenes 34 680 000 47 940 000 13 260 000
17.2. Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 729 17 290 000 1 730 17 300 000 1 10 000
Ált. hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 6 644 6 644 000 6 499 6 499 000 -145 -145 000
Intézményi mutatóhoz kötött összesen: 2 723 149 821 2 726 387 087 3 237 266
Költségvetési törvény 3. sz. melléklet összesen (Önkormányzatot megillető) 3 467 320 092 3 473 069 594 5 749 502
Költségvetési törvény 4. sz. melléklet
Személyi jövedelemadó mérséklés 112 601 005 107 845 569 -4 755 436
Személyi jövedelemadó mérséklés fizetendő kamat -20 045 515
Költségvetési törvény 4. sz. melléklet összesen -24 800 951
Költségvetési törvény 5. sz. melléklet - Kereset-kiegészítés 62 877 000 50 559 000 -13 019 000
Költségvetési törvény 8. sz. melléklet
Normatív kötött felhasználású
I/1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 717 8 392 800 707 8 140 687 -10 -252 113
I/3. Pedagógiai szakszolgálat 23 22 310 000 23 22 310 000 0 0
I/4. Diáksport 6 501 2 795 574 6 453 2 774 790 -48 -20 784
II/2. Szociális továbbképzés 255 2 397 000 254 2 387 600 -1 -9 400
Időskorúak járadéka 1 511 925 1 511 925 0 0
Rendszeres szociális segély 9 333 835 9 333 835 0 0
Önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás 25 153 620 25 153 620 0
Ápolási díj 44 001 951 44 001 951 0 0
Rendelkezésre állási támogatás 8 288 524 8 288 524 0
Adósságcsökkentési támogatás 3 258 917 3 258 917 0 0
Normatív lakásfenntartási támogatás 12 544 970 12 544 970 0 0
Költségvetési törvény 8. sz. melléklet összesen 139 989 116 139 706 819 -282 297
Költségvetési törvény 4. 5. 8. mellékletek összesen (Önkormányzatot nem illeti meg) -38 102 248

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési intézmények 2009. évi költségvetési előirányzata és teljesítése

BEVÉTELEK - KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %
2 0 1 2 0 0 SMJV Erzsébet Kórház DE OEC Oktató Kórháza
2 0 1 2 0 0 0 Bevételek összesen 4 269 955 4 758 958 4 668 436 98,10
2 0 1 2 0 0 00 0 Költségvetési támogatás 68 624 200 677 183 553 91,47
2 0 1 2 0 0 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
2 0 1 2 0 0 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 4 069 331 3 876 696 3 876 696 100,00
2 0 1 2 0 0 07 0 Intézményi működési bevételek 132 000 148 342 148 342 100,00
2 0 1 2 0 0 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 47 47 100,00
2 0 1 2 0 0 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 2 465 2 465 100,00
2 0 1 2 0 0 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 99 99 100,00
2 0 1 2 0 0 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 500 500 100,00
2 0 1 2 0 0 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 7 860 7 860 100,00
2 0 1 2 0 0 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 519 980 519 980 100,00
2 0 1 2 0 0 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 2 292 128 480 5 605,58
2 0 1 2 0 0 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
2 0 1 2 0 0 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -199 843 0,00
2 0 1 2 0 0 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 257 0,00
2 0 1 2 0 0 5 Kiadások összesen 4 269 955 4 758 958 4 540 451 95,41
2 0 1 2 0 0 51 1 Személyi juttatások 1 855 326 1 931 926 1 931 836 100,00
2 0 1 2 0 0 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 586 595 590 935 590 935 100,00
2 0 1 2 0 0 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 759 410 2 053 675 1 909 660 92,99
2 0 1 2 0 0 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
2 0 1 2 0 0 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
2 0 1 2 0 0 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 2 500 2 500 100,00
2 0 1 2 0 0 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 11 100,00
2 0 1 2 0 0 51 8 Intézményi beruházási kiadások 68 624 178 591 161 707 90,55
2 0 1 2 0 0 51 9 Intézményi felújítási kiadások 457 457 100,00
2 0 1 2 0 0 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 863 137 140 15 891,08
2 0 1 2 0 0 51 11 Intézményi tartalék 0,00
2 0 1 2 0 0 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -193 795 0,00
9 0 4 1 0 1 Egyesített Bölcsődék
9 0 4 1 0 1 0 Bevételek összesen 271 945 290 980 292 235 100,43
9 0 4 1 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 230 885 231 089 231 089 100,00
9 0 4 1 0 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 1 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 1 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 41 060 46 797 46 797 100,00
9 0 4 1 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0,00
9 0 4 1 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 100 100,00
9 0 4 1 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 1 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 12 994 12 994 100,00
9 0 4 1 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 1 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 1 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -12 994 0,00
9 0 4 1 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14 249 0,00
9 0 4 1 0 1 5 Kiadások összesen 271 945 290 980 292 235 100,43
9 0 4 1 0 1 51 1 Személyi juttatások 151 874 152 512 152 512 100,00
9 0 4 1 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48 819 46 470 46 470 100,00
9 0 4 1 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 71 252 84 606 84 606 100,00
9 0 4 1 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 1 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 1 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 1 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 1 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 525 525 100,00
9 0 4 1 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 6 867 6 867 100,00
9 0 4 1 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 1 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 1 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 255 0,00
9 0 4 1 0 2 Szociális Szolgáltató Intézmény
9 0 4 1 0 2 0 Bevételek összesen 317 160 278 142 277 285 99,69
9 0 4 1 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 259 840 221 875 221 875 100,00
9 0 4 1 0 2 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 1 0 2 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 1 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 57 320 51 966 51 966 100,00
9 0 4 1 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0,00
9 0 4 1 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 1 471 1 471 100,00
9 0 4 1 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 1 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 1 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 2 830 2 830 100,00
9 0 4 1 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 1 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 1 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -2 830 0,00
9 0 4 1 0 2 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 973 0,00
9 0 4 1 0 2 5 Kiadások összesen 317 160 278 142 277 151 99,64
9 0 4 1 0 2 51 1 Személyi juttatások 163 614 144 987 144 987 100,00
9 0 4 1 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 51 738 40 761 40 761 100,00
9 0 4 1 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 101 808 91 937 91 681 99,72
9 0 4 1 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 1 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 1 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 1 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 1 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 457 457 100,00
9 0 4 1 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 1 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 1 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 1 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -735 0,00
9 0 4 1 0 3 Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ
9 0 4 1 0 3 0 Bevételek összesen 162 977 168 055 166 866 99,29
9 0 4 1 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 126 805 120 402 120 402 100,00
9 0 4 1 0 3 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 1 0 3 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 1 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 2 172 3 769 3 754 99,60
9 0 4 1 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 34 000 34 000 33 141 97,47
9 0 4 1 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 6 244 6 244 100,00
9 0 4 1 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 1 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 1 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 3 640 3 640 100,00
9 0 4 1 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 1 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 1 0 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -3 640 0,00
9 0 4 1 0 3 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 325 0,00
9 0 4 1 0 3 5 Kiadások összesen 162 977 168 055 166 866 99,29
9 0 4 1 0 3 51 1 Személyi juttatások 102 650 101 204 100 331 99,14
9 0 4 1 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32 176 28 716 28 716 100,00
9 0 4 1 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 151 29 555 29 554 100,00
9 0 4 1 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 520 520 100,00
9 0 4 1 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 601 601 100,00
9 0 4 1 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 1 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 1 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 5 749 5 749 100,00
9 0 4 1 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 1 710 1 710 100,00
9 0 4 1 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 1 0 3 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 1 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -315 0,00
9 0 4 1 0 4 Egyesített Szociális Intézmény, Sopron
9 0 4 1 0 4 0 Bevételek összesen 482 998 476 254 476 835 100,12
9 0 4 1 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 282 017 268 525 268 525 100,00
9 0 4 1 0 4 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 1 0 4 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 1 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 195 881 202 051 201 314 99,64
9 0 4 1 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 5 100 5 678 5 678 100,00
9 0 4 1 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 1 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 1 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0,00
9 0 4 1 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 1 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 1 0 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0,00
9 0 4 1 0 4 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 318 0,00
9 0 4 1 0 4 5 Kiadások összesen 482 998 476 254 476 777 100,11
9 0 4 1 0 4 51 1 Személyi juttatások 247 174 245 308 245 308 100,00
9 0 4 1 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 78 623 70 808 70 808 100,00
9 0 4 1 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 157 201 156 877 155 740 99,28
9 0 4 1 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 1 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 1 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 1 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 1 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 3 261 3 261 100,00
9 0 4 1 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 1 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 1 0 4 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 1 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 660 0,00
9 0 4 1 0 5 NapSzak Integrált Intézmény
9 0 4 1 0 5 0 Bevételek összesen 310 451 282 959 281 773 99,58
9 0 4 1 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 231 643 199 833 199 833 100,00
9 0 4 1 0 5 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 1 0 5 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 1 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 78 808 79 798 77 668 97,33
9 0 4 1 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 500 1 340 268,00
9 0 4 1 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 1 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 1 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 2 828 2 828 100,00
9 0 4 1 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 1 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 1 0 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -2 828 0,00
9 0 4 1 0 5 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 932 0,00
9 0 4 1 0 5 5 Kiadások összesen 310 451 282 959 281 773 99,58
9 0 4 1 0 5 51 1 Személyi juttatások 159 208 140 006 140 006 100,00
9 0 4 1 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 45 105 41 012 41 012 100,00
9 0 4 1 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 106 138 101 547 100 210 98,68
9 0 4 1 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 1 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 1 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 1 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 1 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 394 394 100,00
9 0 4 1 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 1 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 1 0 5 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 1 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 151 0,00
9 0 4 3 0 1 Király Jenő Utcai Óvoda
9 0 4 3 0 1 0 Bevételek összesen 51 406 59 085 57 564 97,43
9 0 4 3 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 45 382 51 040 51 040 100,00
9 0 4 3 0 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 6 024 6 873 5 410 78,71
9 0 4 3 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 182 182 100,00
9 0 4 3 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 397 397 100,00
9 0 4 3 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 593 593 100,00
9 0 4 3 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -593 0,00
9 0 4 3 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 535 0,00
9 0 4 3 0 1 5 Kiadások összesen 51 406 59 085 57 564 97,43
9 0 4 3 0 1 51 1 Személyi juttatások 27 726 31 516 30 245 95,97
9 0 4 3 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 019 9 197 9 197 100,00
9 0 4 3 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 661 15 248 15 168 99,48
9 0 4 3 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 232 232 100,00
9 0 4 3 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 684 684 100,00
9 0 4 3 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 2 208 2 097 94,97
9 0 4 3 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -59 0,00
9 0 4 3 0 2 Jereváni Kék Óvoda
9 0 4 3 0 2 0 Bevételek összesen 81 864 90 100 87 192 96,77
9 0 4 3 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 72 985 75 448 75 448 100,00
9 0 4 3 0 2 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 2 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 8 879 10 464 8 242 78,77
9 0 4 3 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 799 799 100,00
9 0 4 3 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 75 75 100,00
9 0 4 3 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 3 314 3 314 100,00
9 0 4 3 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -3 314 0,00
9 0 4 3 0 2 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 628 0,00
9 0 4 3 0 2 5 Kiadások összesen 81 864 90 100 87 192 96,77
9 0 4 3 0 2 51 1 Személyi juttatások 44 704 48 128 47 628 98,96
9 0 4 3 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14 195 14 259 14 259 100,00
9 0 4 3 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 22 965 25 696 23 974 93,30
9 0 4 3 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 664 664 100,00
9 0 4 3 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 1 121 1 121 100,00
9 0 4 3 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 232 232 100,00
9 0 4 3 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -686 0,00
9 0 4 3 0 3 Halász Utcai Óvoda
9 0 4 3 0 3 0 Bevételek összesen 89 725 98 094 94 765 96,61
9 0 4 3 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 81 105 84 455 84 455 100,00
9 0 4 3 0 3 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 3 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 8 620 10 230 7 875 76,98
9 0 4 3 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 315 315 100,00
9 0 4 3 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 3 094 3 094 100,00
9 0 4 3 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -3 094 0,00
9 0 4 3 0 3 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 120 0,00
9 0 4 3 0 3 5 Kiadások összesen 89 725 98 094 94 765 96,61
9 0 4 3 0 3 51 1 Személyi juttatások 51 424 55 834 55 810 99,96
9 0 4 3 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16 334 17 066 16 070 94,16
9 0 4 3 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 21 967 24 272 22 919 94,43
9 0 4 3 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 584 584 100,00
9 0 4 3 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 338 338 100,00
9 0 4 3 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 3 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -956 0,00
9 0 4 3 0 4 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf
9 0 4 3 0 4 0 Bevételek összesen 166 746 173 954 169 265 97,30
9 0 4 3 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 148 820 149 912 149 912 100,00
9 0 4 3 0 4 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 4 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 17 926 21 011 16 520 78,63
9 0 4 3 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 1 746 1 746 100,00
9 0 4 3 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 390 390 100,00
9 0 4 3 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 895 895 100,00
9 0 4 3 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -895 0,00
9 0 4 3 0 4 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 697 0,00
9 0 4 3 0 4 5 Kiadások összesen 166 746 173 954 169 265 97,30
9 0 4 3 0 4 51 1 Személyi juttatások 94 591 99 408 98 915 99,50
9 0 4 3 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30 085 29 324 29 324 100,00
9 0 4 3 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 070 43 969 39 974 90,91
9 0 4 3 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 1 253 1 250 99,76
9 0 4 3 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 4 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -198 0,00
9 0 4 3 0 5 Hermann Alice Óvoda
9 0 4 3 0 5 0 Bevételek összesen 117 736 125 657 121 170 96,43
9 0 4 3 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 105 069 108 294 108 294 100,00
9 0 4 3 0 5 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 5 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 12 667 15 025 10 506 69,92
9 0 4 3 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 600 600 100,00
9 0 4 3 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 571 571 100,00
9 0 4 3 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 167 1 167 100,00
9 0 4 3 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -1 167 0,00
9 0 4 3 0 5 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 199 0,00
9 0 4 3 0 5 5 Kiadások összesen 117 736 125 657 121 170 96,43
9 0 4 3 0 5 51 1 Személyi juttatások 63 087 67 102 66 365 98,90
9 0 4 3 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19 929 19 314 19 314 100,00
9 0 4 3 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 34 720 36 619 32 822 89,63
9 0 4 3 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 662 662 100,00
9 0 4 3 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 1 960 1 940 98,98
9 0 4 3 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 5 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 67 0,00
9 0 4 3 0 6 Trefort Téri Óvoda
9 0 4 3 0 6 0 Bevételek összesen 95 663 106 681 104 599 98,05
9 0 4 3 0 6 00 0 Költségvetési támogatás 86 324 89 817 89 817 100,00
9 0 4 3 0 6 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 6 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 6 07 0 Intézményi működési bevételek 9 339 11 194 9 355 83,57
9 0 4 3 0 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 624 624 100,00
9 0 4 3 0 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 179 179 100,00
9 0 4 3 0 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 4 867 4 867 100,00
9 0 4 3 0 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 6 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 6 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -4 867 0,00
9 0 4 3 0 6 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 624 0,00
9 0 4 3 0 6 5 Kiadások összesen 95 663 106 681 104 599 98,05
9 0 4 3 0 6 51 1 Személyi juttatások 51 303 54 798 54 410 99,29
9 0 4 3 0 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16 365 16 220 16 220 100,00
9 0 4 3 0 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 27 995 28 935 28 935 100,00
9 0 4 3 0 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 1 680 1 680 100,00
9 0 4 3 0 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 1 729 0,00
9 0 4 3 0 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 3 319 3 319 100,00
9 0 4 3 0 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 6 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 35 0,00
9 0 4 3 0 7 Jegenye Sori Óvoda
9 0 4 3 0 7 0 Bevételek összesen 75 331 82 952 82 655 99,64
9 0 4 3 0 7 00 0 Költségvetési támogatás 65 002 68 536 68 536 100,00
9 0 4 3 0 7 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 7 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 7 07 0 Intézményi működési bevételek 10 329 12 260 12 260 100,00
9 0 4 3 0 7 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 550 550 100,00
9 0 4 3 0 7 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 7 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 7 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 7 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 7 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 606 1 606 100,00
9 0 4 3 0 7 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 7 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 7 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -1 606 0,00
9 0 4 3 0 7 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 309 0,00
9 0 4 3 0 7 5 Kiadások összesen 75 331 82 952 82 655 99,64
9 0 4 3 0 7 51 1 Személyi juttatások 39 724 40 896 40 896 100,00
9 0 4 3 0 7 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 836 12 211 12 211 100,00
9 0 4 3 0 7 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 22 771 22 380 22 380 100,00
9 0 4 3 0 7 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 7 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 773 773 100,00
9 0 4 3 0 7 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 7 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 7 51 8 Intézményi beruházási kiadások 802 802 100,00
9 0 4 3 0 7 51 9 Intézményi felújítási kiadások 5 890 5 890 100,00
9 0 4 3 0 7 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 7 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 7 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -297 0,00
9 0 4 3 0 8 Dózsa György Utcai Óvoda
9 0 4 3 0 8 0 Bevételek összesen 45 021 50 426 49 778 98,71
9 0 4 3 0 8 00 0 Költségvetési támogatás 39 963 43 069 43 069 100,00
9 0 4 3 0 8 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 8 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 8 07 0 Intézményi működési bevételek 5 058 5 842 5 288 90,52
9 0 4 3 0 8 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 476 476 100,00
9 0 4 3 0 8 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 168 168 100,00
9 0 4 3 0 8 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 8 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 8 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 8 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 871 871 100,00
9 0 4 3 0 8 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 8 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 8 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -871 0,00
9 0 4 3 0 8 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 777 0,00
9 0 4 3 0 8 5 Kiadások összesen 45 021 50 426 49 778 98,71
9 0 4 3 0 8 51 1 Személyi juttatások 25 067 27 426 27 366 99,78
9 0 4 3 0 8 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 945 8 045 8 045 100,00
9 0 4 3 0 8 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 12 009 12 596 12 476 99,05
9 0 4 3 0 8 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 8 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 359 359 100,00
9 0 4 3 0 8 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 8 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 8 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 8 51 9 Intézményi felújítási kiadások 2 000 1 437 71,85
9 0 4 3 0 8 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 8 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 8 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 95 0,00
9 0 4 3 0 9 Kőszegi Úti Óvoda
9 0 4 3 0 9 0 Bevételek összesen 59 421 64 760 63 272 97,70
9 0 4 3 0 9 00 0 Költségvetési támogatás 53 682 56 144 56 144 100,00
9 0 4 3 0 9 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 9 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 9 07 0 Intézményi működési bevételek 5 739 6 791 5 503 81,03
9 0 4 3 0 9 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 568 568 100,00
9 0 4 3 0 9 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 238 238 100,00
9 0 4 3 0 9 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 9 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 9 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 9 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 019 1 019 100,00
9 0 4 3 0 9 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 9 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 9 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -1 019 0,00
9 0 4 3 0 9 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 819 0,00
9 0 4 3 0 9 5 Kiadások összesen 59 421 64 760 63 272 97,70
9 0 4 3 0 9 51 1 Személyi juttatások 33 633 35 390 35 013 98,93
9 0 4 3 0 9 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 870 10 210 10 210 100,00
9 0 4 3 0 9 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 918 17 880 16 265 90,97
9 0 4 3 0 9 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 9 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 316 316 100,00
9 0 4 3 0 9 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 9 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 9 51 8 Intézményi beruházási kiadások 964 964 100,00
9 0 4 3 0 9 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 9 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 9 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 9 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 504 0,00
9 0 4 3 1 0 Pedagógiai Szakszolgálati Központ
9 0 4 3 1 0 0 Bevételek összesen 104 925 121 034 120 302 99,40
9 0 4 3 1 0 00 0 Költségvetési támogatás 98 475 96 416 96 416 100,00
9 0 4 3 1 0 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 0 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 0 07 0 Intézményi működési bevételek 1 658 5 478 5 478 100,00
9 0 4 3 1 0 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 4 792 11 850 11 850 100,00
9 0 4 3 1 0 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 0 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 0 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 1 0 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 0 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 7 290 7 290 100,00
9 0 4 3 1 0 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 0 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 0 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -7 290 0,00
9 0 4 3 1 0 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6 558 0,00
9 0 4 3 1 0 5 Kiadások összesen 104 925 121 034 120 302 99,40
9 0 4 3 1 0 51 1 Személyi juttatások 69 785 71 313 71 313 100,00
9 0 4 3 1 0 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22 308 20 193 20 193 100,00
9 0 4 3 1 0 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 12 832 16 510 16 510 100,00
9 0 4 3 1 0 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 0 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 977 977 100,00
9 0 4 3 1 0 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 2 303 2 303 100,00
9 0 4 3 1 0 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 0 51 8 Intézményi beruházási kiadások 6 914 6 914 100,00
9 0 4 3 1 0 51 9 Intézményi felújítási kiadások 2 824 2 824 100,00
9 0 4 3 1 0 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 0 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 0 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -732 0,00
9 0 4 3 1 1 Deák Téri Általános Iskola
9 0 4 3 1 1 0 Bevételek összesen 271 832 278 822 276 391 99,13
9 0 4 3 1 1 00 0 Költségvetési támogatás 244 518 245 557 245 557 100,00
9 0 4 3 1 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 1 07 0 Intézményi működési bevételek 27 314 27 926 26 157 93,67
9 0 4 3 1 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 600 600 100,00
9 0 4 3 1 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 246 246 100,00
9 0 4 3 1 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 1 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 4 493 4 493 100,00
9 0 4 3 1 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -4 493 0,00
9 0 4 3 1 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 831 0,00
9 0 4 3 1 1 5 Kiadások összesen 271 832 278 822 276 330 99,11
9 0 4 3 1 1 51 1 Személyi juttatások 138 621 145 046 145 046 100,00
9 0 4 3 1 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44 237 43 751 43 751 100,00
9 0 4 3 1 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 88 974 88 561 86 694 97,89
9 0 4 3 1 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 1 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 1 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 1 464 1 464 100,00
9 0 4 3 1 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 1 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -625 0,00
9 0 4 3 1 2 Gárdonyi Géza Általános Iskola
9 0 4 3 1 2 0 Bevételek összesen 257 527 282 493 277 377 98,19
9 0 4 3 1 2 00 0 Költségvetési támogatás 216 885 235 425 235 425 100,00
9 0 4 3 1 2 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 2 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 2 07 0 Intézményi működési bevételek 40 642 40 767 36 918 90,56
9 0 4 3 1 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 349 349 100,00
9 0 4 3 1 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 214 214 100,00
9 0 4 3 1 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 1 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 5 738 5 738 100,00
9 0 4 3 1 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -5 738 0,00
9 0 4 3 1 2 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 471 0,00
9 0 4 3 1 2 5 Kiadások összesen 257 527 282 493 277 377 98,19
9 0 4 3 1 2 51 1 Személyi juttatások 138 457 150 226 150 226 100,00
9 0 4 3 1 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43 730 44 905 44 905 100,00
9 0 4 3 1 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 75 340 86 706 82 771 95,46
9 0 4 3 1 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 1 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 1 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 656 656 100,00
9 0 4 3 1 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 1 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 2 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 181 0,00
9 0 4 3 1 3 Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg
9 0 4 3 1 3 0 Bevételek összesen 305 794 314 426 313 889 99,83
9 0 4 3 1 3 00 0 Költségvetési támogatás 285 546 286 446 286 446 100,00
9 0 4 3 1 3 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 3 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 3 07 0 Intézményi működési bevételek 19 748 22 905 22 905 100,00
9 0 4 3 1 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 330 330 100,00
9 0 4 3 1 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 500 500 500 100,00
9 0 4 3 1 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 1 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 4 245 4 245 100,00
9 0 4 3 1 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -4 245 0,00
9 0 4 3 1 3 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 708 0,00
9 0 4 3 1 3 5 Kiadások összesen 305 794 314 426 313 889 99,83
9 0 4 3 1 3 51 1 Személyi juttatások 171 054 178 862 178 862 100,00
9 0 4 3 1 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 54 374 53 969 53 969 100,00
9 0 4 3 1 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 80 366 79 227 79 227 100,00
9 0 4 3 1 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 1 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 1 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 2 368 2 368 100,00
9 0 4 3 1 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 1 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 3 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -537 0,00
9 0 4 3 1 4 Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
9 0 4 3 1 4 0 Bevételek összesen 201 489 214 384 214 057 99,85
9 0 4 3 1 4 00 0 Költségvetési támogatás 185 904 193 022 193 022 100,00
9 0 4 3 1 4 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 4 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 4 07 0 Intézményi működési bevételek 15 585 17 021 16 972 99,71
9 0 4 3 1 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 520 520 100,00
9 0 4 3 1 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 876 876 100,00
9 0 4 3 1 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 1 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 2 945 2 945 100,00
9 0 4 3 1 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -2 945 0,00
9 0 4 3 1 4 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 667 0,00
9 0 4 3 1 4 5 Kiadások összesen 201 489 214 384 214 057 99,85
9 0 4 3 1 4 51 1 Személyi juttatások 116 394 121 275 121 181 99,92
9 0 4 3 1 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37 086 36 832 36 832 100,00
9 0 4 3 1 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 48 009 55 158 55 128 99,95
9 0 4 3 1 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 1 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 1 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 1 119 1 119 100,00
9 0 4 3 1 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 1 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 4 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -203 0,00
9 0 4 3 1 5 Lackner Kristóf Általános Iskola
9 0 4 3 1 5 0 Bevételek összesen 235 846 242 864 241 327 99,37
9 0 4 3 1 5 00 0 Költségvetési támogatás 214 072 213 727 213 727 100,00
9 0 4 3 1 5 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 5 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 5 07 0 Intézményi működési bevételek 19 024 18 879 17 744 93,99
9 0 4 3 1 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 2 500 1 077 1 077 100,00
9 0 4 3 1 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 250 3 031 3 031 100,00
9 0 4 3 1 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 1 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 6 150 6 150 100,00
9 0 4 3 1 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -4 901 0,00
9 0 4 3 1 5 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 499 0,00
9 0 4 3 1 5 5 Kiadások összesen 235 846 242 864 240 098 98,86
9 0 4 3 1 5 51 1 Személyi juttatások 126 849 134 640 134 343 99,78
9 0 4 3 1 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 40 486 39 874 39 874 100,00
9 0 4 3 1 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 68 511 67 855 65 781 96,94
9 0 4 3 1 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 1 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 1 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 495 495 100,00
9 0 4 3 1 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 1 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 5 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -395 0,00
9 0 4 3 1 6 Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
9 0 4 3 1 6 0 Bevételek összesen 211 239 216 742 215 596 99,47
9 0 4 3 1 6 00 0 Költségvetési támogatás 208 255 206 701 206 701 100,00
9 0 4 3 1 6 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 6 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 6 07 0 Intézményi működési bevételek 2 984 3 123 2 963 94,88
9 0 4 3 1 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 175 175 100,00
9 0 4 3 1 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 589 589 100,00
9 0 4 3 1 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 1 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 2 940 2 940 100,00
9 0 4 3 1 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 3 214 3 214 100,00
9 0 4 3 1 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 6 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 6 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -3 214 0,00
9 0 4 3 1 6 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 228 0,00
9 0 4 3 1 6 5 Kiadások összesen 211 239 216 742 215 596 99,47
9 0 4 3 1 6 51 1 Személyi juttatások 139 516 141 618 141 108 99,64
9 0 4 3 1 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 45 040 42 410 42 410 100,00
9 0 4 3 1 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 26 683 30 949 30 949 100,00
9 0 4 3 1 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 1 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 1 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 1 765 1 765 100,00
9 0 4 3 1 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 1 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 6 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -636 0,00
9 0 4 3 1 7 Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
9 0 4 3 1 7 0 Bevételek összesen 118 698 128 496 126 813 98,69
9 0 4 3 1 7 00 0 Költségvetési támogatás 112 123 115 793 115 793 100,00
9 0 4 3 1 7 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 7 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 7 07 0 Intézményi működési bevételek 6 575 8 682 8 681 99,99
9 0 4 3 1 7 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0,00
9 0 4 3 1 7 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 57 57 100,00
9 0 4 3 1 7 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 7 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 1 7 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 7 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 3 964 3 964 100,00
9 0 4 3 1 7 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 7 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 7 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -3 964 0,00
9 0 4 3 1 7 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 282 0,00
9 0 4 3 1 7 5 Kiadások összesen 118 698 128 496 126 813 98,69
9 0 4 3 1 7 51 1 Személyi juttatások 82 492 85 833 85 833 100,00
9 0 4 3 1 7 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26 021 25 810 25 810 100,00
9 0 4 3 1 7 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 185 13 287 13 241 99,65
9 0 4 3 1 7 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 7 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 4 4 100,00
9 0 4 3 1 7 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 1 7 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 7 51 8 Intézményi beruházási kiadások 3 562 3 562 100,00
9 0 4 3 1 7 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 1 7 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 7 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 7 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 637 0,00
9 0 4 4 0 1 Handler Nándor Szakképző Iskola
9 0 4 4 0 1 0 Bevételek összesen 370 103 432 375 430 227 99,50
9 0 4 4 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 357 310 377 061 377 061 100,00
9 0 4 4 0 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 4 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 4 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 12 793 14 192 14 192 100,00
9 0 4 4 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 295 295 100,00
9 0 4 4 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 4 702 4 702 100,00
9 0 4 4 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 4 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 4 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 10 620 10 620 100,00
9 0 4 4 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 25 505 25 505 100,00
9 0 4 4 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 4 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 4 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -5 681 0,00
9 0 4 4 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 533 0,00
9 0 4 4 0 1 5 Kiadások összesen 370 103 432 375 424 362 98,15
9 0 4 4 0 1 51 1 Személyi juttatások 237 051 247 315 246 220 99,56
9 0 4 4 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 74 616 72 049 72 049 100,00
9 0 4 4 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 58 436 78 901 77 035 97,64
9 0 4 4 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 194 97,00
9 0 4 4 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 4 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 4 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 4 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 26 349 25 913 98,35
9 0 4 4 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 7 561 4 760 62,95
9 0 4 4 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 4 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 4 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 809 0,00
9 0 4 4 0 2 Széchenyi István Gimnázium
9 0 4 4 0 2 0 Bevételek összesen 246 120 261 636 250 938 95,91
9 0 4 4 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 220 607 227 252 227 252 100,00
9 0 4 4 0 2 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 4 0 2 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 4 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 25 513 27 704 20 255 73,11
9 0 4 4 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 1 246 1 246 100,00
9 0 4 4 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 1 529 1 529 100,00
9 0 4 4 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 4 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 282 0,00
9 0 4 4 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 4 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 3 623 3 623 100,00
9 0 4 4 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 4 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 4 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -3 623 0,00
9 0 4 4 0 2 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 656 0,00
9 0 4 4 0 2 5 Kiadások összesen 246 120 261 636 250 938 95,91
9 0 4 4 0 2 51 1 Személyi juttatások 142 061 146 660 143 936 98,14
9 0 4 4 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44 556 42 800 42 231 98,67
9 0 4 4 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 59 503 69 680 64 468 92,52
9 0 4 4 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 297 297 100,00
9 0 4 4 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 5 5 100,00
9 0 4 4 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 4 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 4 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 2 194 2 191 99,86
9 0 4 4 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 4 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 4 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 4 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -2 190 0,00
9 0 4 4 0 3 Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium
9 0 4 4 0 3 0 Bevételek összesen 434 087 463 418 458 743 98,99
9 0 4 4 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 376 859 375 911 375 911 100,00
9 0 4 4 0 3 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 4 0 3 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 4 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 57 228 60 702 60 702 100,00
9 0 4 4 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 1 892 1 892 100,00
9 0 4 4 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 125 125 100,00
9 0 4 4 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 4 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 2 694 2 694 100,00
9 0 4 4 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 3 197 3 197 100,00
9 0 4 4 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 18 897 18 897 100,00
9 0 4 4 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 4 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 4 0 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -14 488 0,00
9 0 4 4 0 3 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9 813 0,00
9 0 4 4 0 3 5 Kiadások összesen 434 087 463 418 457 812 98,79
9 0 4 4 0 3 51 1 Személyi juttatások 228 021 242 021 241 894 99,95
9 0 4 4 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 73 135 71 831 71 831 100,00
9 0 4 4 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 132 931 136 504 136 503 100,00
9 0 4 4 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 4 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 4 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 4 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 4 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 13 062 11 690 89,50
9 0 4 4 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 4 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 4 0 3 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 4 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -4 106 0,00
9 0 4 4 0 4 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium
9 0 4 4 0 4 0 Bevételek összesen 401 252 471 764 467 388 99,07
9 0 4 4 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 377 732 389 598 389 598 100,00
9 0 4 4 0 4 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 4 0 4 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 4 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 23 520 33 609 32 662 97,18
9 0 4 4 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 726 726 100,00
9 0 4 4 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 1 896 1 896 100,00
9 0 4 4 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9 9 100,00
9 0 4 4 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 4 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 17 172 17 172 100,00
9 0 4 4 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 28 754 28 754 100,00
9 0 4 4 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 4 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 4 0 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -17 462 0,00
9 0 4 4 0 4 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14 033 0,00
9 0 4 4 0 4 5 Kiadások összesen 401 252 471 764 460 683 97,65
9 0 4 4 0 4 51 1 Személyi juttatások 253 270 272 004 272 004 100,00
9 0 4 4 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 79 955 81 418 81 418 100,00
9 0 4 4 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 68 027 89 806 89 806 100,00
9 0 4 4 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 4 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 4 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 4 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 4 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 28 536 22 017 77,16
9 0 4 4 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 4 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 4 0 4 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 4 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -4 562 0,00
9 0 4 4 0 5 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola
9 0 4 4 0 5 0 Bevételek összesen 193 561 208 617 208 646 100,01
9 0 4 4 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 191 503 192 000 192 000 100,00
9 0 4 4 0 5 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 4 0 5 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 4 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 2 058 4 092 4 121 100,71
9 0 4 4 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 482 482 100,00
9 0 4 4 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 2 371 2 371 100,00
9 0 4 4 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 4 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 4 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 6 806 6 806 100,00
9 0 4 4 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 2 866 2 866 100,00
9 0 4 4 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 4 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 4 0 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -2 866 0,00
9 0 4 4 0 5 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 866 0,00
9 0 4 4 0 5 5 Kiadások összesen 193 561 208 617 207 889 99,65
9 0 4 4 0 5 51 1 Személyi juttatások 120 788 123 876 123 565 99,75
9 0 4 4 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38 481 36 309 36 309 100,00
9 0 4 4 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 34 292 40 491 39 622 97,85
9 0 4 4 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 4 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 4 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 4 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 4 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 7 941 7 711 97,10
9 0 4 4 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 4 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 4 0 5 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 4 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 682 0,00
9 0 4 5 0 1 Széchenyi István Városi Könyvtár
9 0 4 5 0 1 0 Bevételek összesen 131 422 144 744 143 935 99,44
9 0 4 5 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 118 122 121 832 121 832 100,00
9 0 4 5 0 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 5 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 5 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 2 500 2 929 2 929 100,00
9 0 4 5 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 10 800 13 500 13 315 98,63
9 0 4 5 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 1 173 1 173 100,00
9 0 4 5 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 5 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 5 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 5 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 5 310 5 310 100,00
9 0 4 5 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 5 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 5 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -5 310 0,00
9 0 4 5 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 686 0,00
9 0 4 5 0 1 5 Kiadások összesen 131 422 144 744 143 935 99,44
9 0 4 5 0 1 51 1 Személyi juttatások 67 607 70 491 70 491 100,00
9 0 4 5 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20 479 20 111 20 111 100,00
9 0 4 5 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 43 336 51 784 51 361 99,18
9 0 4 5 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 5 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 5 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 5 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 5 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 709 709 100,00
9 0 4 5 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 1 649 1 649 100,00
9 0 4 5 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 5 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 5 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -386 0,00
9 0 4 7 0 1 Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
9 0 4 7 0 1 0 Bevételek összesen 331 596 357 176 356 418 99,79
9 0 4 7 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 311 466 308 354 308 354 100,00
9 0 4 7 0 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 7 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 7 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 20 130 30 023 30 023 100,00
9 0 4 7 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0,00
9 0 4 7 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 2 000 2 000 100,00
9 0 4 7 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 13 13 100,00
9 0 4 7 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 7 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 1 800 1 640 91,11
9 0 4 7 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 14 865 14 865 100,00
9 0 4 7 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 121 121 100,00
9 0 4 7 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 7 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -14 865 0,00
9 0 4 7 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14 267 0,00
9 0 4 7 0 1 5 Kiadások összesen 331 596 357 176 356 407 99,78
9 0 4 7 0 1 51 1 Személyi juttatások 216 667 231 955 231 955 100,00
9 0 4 7 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 66 359 63 707 63 706 100,00
9 0 4 7 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 48 570 52 320 52 320 100,00
9 0 4 7 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 7 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 7 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 30 30 100,00
9 0 4 7 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 7 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 5 174 4 624 89,37
9 0 4 7 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 3 990 3 990 100,00
9 0 4 7 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 7 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 7 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -218 0,00
9 0 4 9 0 1 Intézmények Gazdasági Szolgálata
9 0 4 9 0 1 0 Bevételek összesen 163 092 165 275 205 558 124,37
9 0 4 9 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 163 092 155 578 155 578 100,00
9 0 4 9 0 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 9 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 9 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 5 001 5 055 101,08
9 0 4 9 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 1 506 1 506 100,00
9 0 4 9 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0,00
9 0 4 9 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 9 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 9 300 0,00
9 0 4 9 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 9 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 3 190 3 190 100,00
9 0 4 9 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 3 515 0,00
9 0 4 9 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 9 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 172 089 0,00
9 0 4 9 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -144 675 0,00
9 0 4 9 0 1 5 Kiadások összesen 163 092 165 275 203 756 123,28
9 0 4 9 0 1 51 1 Személyi juttatások 91 553 89 765 89 765 100,00
9 0 4 9 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29 038 26 135 26 135 100,00
9 0 4 9 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 501 48 393 44 225 91,39
9 0 4 9 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 9 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 9 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 4 799 0,00
9 0 4 9 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 9 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 982 982 100,00
9 0 4 9 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 9 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 12 150 0,00
9 0 4 9 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 9 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25 700 0,00
9 0 4 9 0 2 Központi Gyermekkonyha
9 0 4 9 0 2 0 Bevételek összesen 389 047 389 835 363 191 93,17
9 0 4 9 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 2 115 219 219 100,00
9 0 4 9 0 2 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 9 0 2 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 9 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 386 932 386 932 360 778 93,24
9 0 4 9 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0,00
9 0 4 9 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0,00
9 0 4 9 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 9 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 9 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 4 9 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 2 684 2 684 100,00
9 0 4 9 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 9 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 9 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -2 684 0,00
9 0 4 9 0 2 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 194 0,00
9 0 4 9 0 2 5 Kiadások összesen 389 047 389 835 363 191 93,17
9 0 4 9 0 2 51 1 Személyi juttatások 76 258 78 544 74 762 95,18
9 0 4 9 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24 278 22 407 22 407 100,00
9 0 4 9 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 288 511 273 233 251 145 91,92
9 0 4 9 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 9 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 268 268 100,00
9 0 4 9 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 9 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 9 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 4 970 4 514 90,82
9 0 4 9 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 10 413 10 457 100,42
9 0 4 9 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 9 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 9 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -362 0,00
9 0 1 9 0 1 Polgármesteri Hivatal
9 0 1 9 0 1 0 Bevételek összesen 2 148 751 2 330 671 2 159 049 92,64
9 0 1 9 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 1 914 594 2 020 707 1 846 199 91,36
9 0 1 9 0 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 1 9 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 141 600 141 600 160 037 113,02
9 0 1 9 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 80 057 154 104 135 931 88,21
9 0 1 9 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 10 000 10 000 12 538 125,38
9 0 1 9 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 2 500 2 500 2 584 103,36
9 0 1 9 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 1 9 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 1 9 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 1 9 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 760 1 760 100,00
9 0 1 9 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 1 9 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 1 9 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0,00
9 0 1 9 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 1 9 0 1 5 Kiadások összesen 2 148 751 2 330 671 2 158 200 92,60
9 0 1 9 0 1 51 1 Személyi juttatások 1 028 453 1 100 772 1 090 496 99,07
9 0 1 9 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 297 828 315 011 300 097 95,27
9 0 1 9 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 487 074 663 664 635 400 95,74
9 0 1 9 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 1 9 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 1 9 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 1 9 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 16 500 16 500 16 555 100,33
9 0 1 9 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 182 894 148 454 76 117 51,27
9 0 1 9 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 106 002 86 270 39 535 45,83
9 0 1 9 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 1 9 0 1 51 11 Intézményi tartalék 30 000 0,00
9 0 1 9 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 114 780 14 131 829 13 823 535 97,82
00 0 Költségvetési támogatás 7 497 324 7 730 715 7 539 083 97,52
002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0 0 0 0,00
04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 4 210 931 4 018 296 4 036 733 100,46
07 0 Intézményi működési bevételek 1 336 083 1 496 482 1 415 266 94,57
08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 67 192 90 633 92 967 102,58
09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 3 250 34 007 34 091 100,25
10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 221 221 100,00
11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 3 476 12 494 359,44
12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0 50 395 50 235 99,68
13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 705 191 705 191 100,00
14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 2 413 132 116 5 475,18
19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -171 241 0,00
50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -23 621 0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 114 780 14 131 829 13 677 148 96,78
51 1 Személyi juttatások 6 556 002 6 808 657 6 784 628 99,65
51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 042 641 2 014 070 1 997 590 99,18
51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 112 117 4 688 821 4 458 550 95,09
51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 017 1 011 99,41
51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 7 125 7 125 100,00
51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 6 562 9 632 146,78
51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 16 500 16 511 16 566 100,33
51 8 Intézményi beruházási kiadások 251 518 456 132 357 322 78,34
51 9 Intézményi felújítási kiadások 106 002 132 071 81 905 62,02
51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 863 149 290 17 298,96
51 11 Intézményi tartalék 30 000 0 0 0,00
51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -186 471 0,00

7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési intézmények önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatainak 2009. évi teljesítése

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a
Szociális feladatok
= Sopron és Környéke Gyermekj. és CSSZK - GYÁO 0 8 300 5 749 69,27
= Egyesített Bölcsödék járdafelújítás 0 2 200 2 200 100,00
Szociális feladatok összesen: 0 10 500 7 949 75,70
Egészségügyi feladatok
= Erzsébet Kórház - műszerbeszerzés 68 624 91 970 76 218 82,87
= Erzsébet Kórház - informatikai beruházás 0 31 000 29 868 96,35
Egésszégügyi feladatok összesen: 68 624 122 970 106 086 86,27
Alapfokú oktatási feladatok
= Jegenye sori Óvoda tetőfelújítás 0 5 890 5 890 100,00
= Dózsa Gy. úti Óvoda fűtés- és vízvezetékjavítás 0 2 000 1 437 71,85
Alapfokú oktatási feladatok összesen: 0 7 890 5 890 74,65
Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok összesen: 68 624 122 970 106 086 86,27

8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi előirányzata és teljesítése

BEVÉTELEK - KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés
%
9029010 Német Kisebbségi Önkormányzat
902901000 Költségvetési támogatás 571 889 889 100,00
902901070 Intézményi működési bevételek 0 14 16 114,29
902901080 Intézm. támogatásértékű működési bevétele 1 250 1 350 1 400 103,70
902901090 Intézm. működési c. pe.átv. áht-n kívülről 0 0 40 0,00
902901100 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0 0 0,00
902901110 Intézm. támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 0 0 0,00
902901120 Intézm. felhalm. c. pe.átv. áht-n kívülről 0 0 0 0,00
902901130 Intézményi pénzmaradvány 0 976 976 100,00
Összesen - Német Kisebbségi Önkormányzat 1 821 3 229 3 321 102,85
9029015 Német Kisebbségi Önkormányzat
902901511 Személyi jellegű kiadások 1 220 1 756 1 745 99,37
902901512 Munkaadókat terhelő járulékok 488 551 516 93,65
902901513 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 113 846 754 89,13
902901514 Ellátottak pénzbeni juttat. és spec. c. tám. 0 0 0 0,00
902901515 Pénzmaradvány átadás, egyéb juttatás 0 0 0 0,00
902901516 Támog.ért. kiad.és egyéb juttatás 0 40 40 100,00
902901517 Pénzeszköz átadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00
902901518 Intézményi beruházási kiadások 0 36 36 100,00
902901519 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
9029015111 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
Összesen - Német Kisebbségi Önkormányzat 1 821 3 229 3 091 95,73
9029020 Horvát Kisebbségi Önkormányzat
902902000 Költségvetési támogatás 571 889 889 100,00
902902070 Intézményi működési bevételek 0 16 16 100,00
902902080 Intézm. támogatásértékű működési bevétele 1 000 1 100 1 000 90,91
902902090 Intézm. működési c. pe.átv. áht-n kívülről 250 250 0 0,00
902902100 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0 0 0,00
902902110 Intézm. támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 0 0 0,00
902902120 Intézm. felhalm. c. pe.átv. áht-n kívülről 0 0 0 0,00
902902130 Intézményi pénzmaradvány 0 1 069 1 069 100,00
Összesen - Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1 821 3 324 2 974 89,47
9029025 Horvát Kisebbségi Önkormányzat
902902511 Személyi jellegű kiadások 0 0 0 0,00
902902512 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0,00
902902513 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 600 1 957 1 463 74,76
902902514 Ellátottak pénzbeni juttat. és spec. c. tám. 0 0 0 0,00
902902515 Pénzmaradvány átadás, egyéb juttatás 0 0 0 0,00
902902516 Támog.ért. kiad. és egyéb juttatás 0 100 100 100,00
902902517 Pénzeszköz átadás áht-on kívülre 1 221 1 121 995 88,76
902902518 Intézményi beruházási kiadások 0 146 146 100,00
902902519 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
9029025111 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
Összesen - Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1 821 3 324 2 704 81,35
9029030 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
902903000 Költségvetési támogatás 571 628 628 100,00
902903070 Intézményi működési bevételek 0 1 1 100,00
902903080 Intézm. támogatásértékű működési bevétele 318 318 268 84,28
902903090 Intézm. működési c. pe.átv. áht-n kívülről 100 100 0 0,00
902903100 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0 0 0,00
902903110 Intézm. támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 0 0 0,00
902903120 Intézm. felhalm. c. pe.átv. áht-n kívülről 0 0 0 0,00
902903130 Intézményi pénzmaradvány 0 19 19 100,00
Összesen - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 989 1 066 916 85,93
9029030 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
902903511 Személyi jellegű kiadások 0 0 0 0,00
902903512 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0,00
902903513 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 789 866 600 69,28
902903514 Ellátottak pénzbeni juttat.és spec. c. tám. 0 0 0 0,00
902903515 Pénzmaradvány átadás, egyéb juttatás 0 0 0 0,00
902903516 Támog.ért. kiad. és egyéb juttatás 0 0 0 0,00
902903517 Pénzeszköz átadás áht-on kívülre 200 200 120 60,00
902903518 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
902903519 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
9029035111 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
Összesen - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 989 1 066 720 67,54
Bevételek Kisebbségek
000 Költségvetési támogatás 1 713 2 406 2 406 100,00
070 Intézményi működési bevételek 0 31 33 106,45
080 Intézm. támogatásértékű működési bevétele 2 568 2 768 2 668 96,39
090 Intézm. működési c. pe.átv. áht-n kívülről 350 350 40 11,43
100 Intézm. felhalmozási és tőke jellegű bevétele 0 0 0 0,00
110 Intézm. támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 0 0 0,00
120 Intézm. felhalm. c. pe.átv. áht-n kívülről 0 0 0 0,00
130 Intézményi pénzmaradvány 0 2 064 2 064 100,00
Összesen: 4 631 7 619 7 211 94,64
Kiadások Kisebbségek
511 Személyi jellegű kiadások 1 220 1 756 1 745 99,37
512 Munkaadókat terhelő járulékok 488 551 516 93,65
513 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 502 3 669 2 817 76,78
514 Ellátottak pénzbeni juttat.és spec. c. tám. 0 0 0 0,00
515 Pénzmaradvány átadás, egyéb juttatás 0 0 0 0,00
516 Támog.ért. kiad. és egyéb juttatás 0 140 140 100,00
517 Pénzeszköz átadás áht-on kívülre 1 421 1 321 1 115 84,41
518 Intézményi beruházási kiadások 0 182 182 100,00
519 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
5111 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
Összesen: 4 631 7 619 6 515 85,51

9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. évi előirányzata és teljesítése


BEVÉTELEK - KIADÁSOK
Eredeti előirány-
zat
Módo-
sított előirány-
zat

Teljesítés

Teljesítés %
9 0 5 9 0 1 Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
9 0 5 9 0 1 0 Bevételek összesen 25 569 62 318 56 022 89,90
9 0 5 9 0 1 001 költségvetési támogatás 0 0 0 0,00
9 0 5 9 0 1 040 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 5 9 0 1 070 Intézményi működési bevételek 7 350 6 520 224 3,44
9 0 5 9 0 1 080 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 18 219 19 049 19 049 100,00
9 0 5 9 0 1 090 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0,00
9 0 5 9 0 1 010 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 5 9 0 1 011 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 5 9 0 1 012 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről 0,00
9 0 5 9 0 1 013 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 36 749 36 749 100,00
9 0 5 9 0 1 014 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 5 9 0 1 019 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 5 9 0 1 032 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0,00
9 0 5 9 0 1 050 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 5 9 0 1 5 Kiadások összesen 25 569 62 318 43 781 70,25
9 0 5 9 0 1 511 Személyi juttatások 720 720 720 100,00
9 0 5 9 0 1 512 Munkaadókat terhelő járulékok 188 180 180 100,00
9 0 5 9 0 1 513 Dologi és egyéb folyó kiadások 93 93 0,00
9 0 5 9 0 1 514 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 5 9 0 1 515 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 5 9 0 1 516 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 6 708 6 709 0,00
9 0 5 9 0 1 517 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 5 9 0 1 518 Intézményi beruházási kiadások 24 661 54 617 36 079 66,06
9 0 5 9 0 1 519 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 5 9 0 1 ### Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 5 9 0 1 ### Intézményi tartalék 0,00
9 0 5 9 0 1 ### Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0,00

10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron 2009. évi előirányzata és teljesítése


BEVÉTELEK - KIADÁSOK
Eredeti előirány-
zat
Módo-
sított előirány-
zat

Teljesítés

Teljesítés %
9 0 6 9 0 1 Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron
9 0 6 9 0 1 0 Bevételek összesen 0 30 30 100,00
9 0 6 9 0 1 00 1 költségvetési támogatás 0 0 0 0,00
9 0 6 9 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
9 0 6 9 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek
9 0 6 9 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 30 30 100,00
9 0 6 9 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről
9 0 6 9 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
9 0 6 9 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
9 0 6 9 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről
9 0 6 9 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei
9 0 6 9 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
9 0 6 9 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
9 0 6 9 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
9 0 6 9 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 0 6 9 0 1 5 Kiadások összesen 0 30 29 96,67
9 0 6 9 0 1 51 1 Személyi juttatások
9 0 6 9 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok
9 0 6 9 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 30 29 96,67
9 0 6 9 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 0 6 9 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
9 0 6 9 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
9 0 6 9 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 0 6 9 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások
9 0 6 9 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások
9 0 6 9 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
9 0 6 9 0 1 51 11 Intézményi tartalék
9 0 6 9 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások

11. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2009. évi Fejlesztések teljesítése

KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %
0 00 0 00 52 0 Fejlesztések
9 03 0 00 52 1 Kötelezettségvállalások
9 03 1 00 52 1 Szociális feladatok
9 03 1 01 52 1 Bölcsődei játszóterek korszerűsítése 500 500 618 123,60
9 03 1 02 52 1 Gépjárművek beszerzése (Egyesített bölcsődék) 12 000 12 000 11 588 96,57
9 03 1 03 52 1 Gyermekek átmeneti otthona építés kiv.terv 6 000 6 000 5 760 96,00
9 03 1 00 52 1 Szociális feladatok összesen: 18 500 18 500 17 966 97,11
9 03 3 00 52 1 Alapfokú oktatás
9 03 3 01 52 1 Informatikai fejlesztés 3 625 3 625 3 625 100,00
9 03 3 04 52 1 Óvodai játszóterek korszerűsítése 10 000 10 000 9 427 94,27
9 03 3 05 52 1 Deák téri iskola konyha bővítés 0 27 600 1 048 3,80
9 03 3 00 52 1 Alapfokú oktatás összesen: 13 625 41 225 14 100 34,20
9 03 4 00 52 1 Középfokú oktatás
9 03 4 01 52 1 Informatikai fejlesztés (hardver) 3 404 3 404 3 404 100,00
9 03 4 03 52 1 Széchenyi István Gimnázium (mobiliák) 421 421 421 100,00
9 03 4 00 52 1 Középfokú oktatás összesen: 3 825 3 825 3 825 100,00
9 03 8 00 52 1 Gazdasági feladatok
9 03 8 02 52 1 Szabályozási tervek 18 973 18 973 14 882 78,44
9 03 8 03 52 1 Közvilágítás fejl.fesz.szab.rek.-önrész 20 000 20 000 0 0,00
9 03 8 04 52 1 Közvilágítás hálózatbővítés (E-on halasztott) 4 800 4 800 4 791 99,81
9 03 8 05 52 1 Közvilágítás hálózatbővítés áthúzódó 1 186 1 186 377 31,79
9 03 8 07 52 1 Sopron régió szennyvízcsat. és sz.víztisztítás 150 000 150 000 160 523 107,02
9 03 8 08 52 1 Gyár u. megnyitás gar. 5 664 5 664 5 664 100,00
9 03 8 13 52 1 Szélerőmű park előkészítése 6 000 6 000 2 734 45,57
9 03 8 15 52 1 Fehéregyházi u. útépítés 16 128 16 128 16 128 100,00