Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) az önállóan működő és gazdálkodó, illetve, önállóan működő költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra,

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

- az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

- a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

- a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. §-a alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 21 420 214 000 Ft bevétellel, 27 132 160 000 Ft kiadással és 5 711 946 000 Ft forráshiánnyal állapítja meg. A forráshiány fedezetét 3 711 946 000 Ft hitelbevétel és a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2 000 000 000 Ft kötvénykibocsátása biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 3-7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét 27 132 160 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszeg jogcímek szerinti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és előirányzat csoportonkénti alakulását a Közgyűlés

a) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az 5. mellékletekben foglaltak szerint, és az önállóan működő költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 36. mellékletekben foglaltak szerint összesen 12 973 103 000 Ft összeggel,

b) a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését a 6. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 080 000 Ft összeggel,

c) a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás költségvetését a 7. mellékletben foglaltak szerint 2 068 127 000 Ft összeggel,

d) a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás költségvetését a 35. mellékletben foglaltak szerint 73 083 000 Ft összeggel,

e) a fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 8. melléklet részletezése alapján 2 771 040 000 Ft összeggel,

f) a felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 9. melléklet részletezése alapján 352 125 000 Ft összeggel,

g) az általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 10. melléklet alapján 1 346 930 Ft összeggel,

h) a pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 11. melléklet alapján 22 892 000 Ft összeggel,

i) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét a 12. melléklet alapján 910 147 000 Ft összeggel,

j) az önkormányzati szociális kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 13. melléklet alapján 345 659 000 Ft összeggel,

k) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 14. melléklet alapján 1 529 108 000 Ft összeggel,

l) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 15. melléklet alapján 3 090 322 000 Ft összeggel,

m) a lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 16. melléklet alapján 286 122 000 Ft összeggel,

n) a céltartalékot a 17. mellékletben felsorolt célokra 1 359 422 000 Ft összeggel jóváhagyja.

5. § (1) A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az önkormányzati feladatok több éves saját forrás vállalását;

b) az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatását;

a 18. és a 19. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. § A Közgyűlés tudomásul vette:

a) az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait;

b) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait;

c) a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet;

d) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét;

e) a hitel- és kötvény tartozásállomány kimutatást;

f) Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat összevont 2011. bevételi és kiadási előirányzatait;

g) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határát;

h) Sopron Megyei Jogú Város települési Kisebbségi Önkormányzatai költségvetésének határozatait

a 20., 21., 22., 23., 24., 29., 30., 31-34. melléklet szerinti bontásban.

7. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 25. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a rövid időtartamú foglalkoztatásra (napi 4 óra) 115 fő, a hosszabb időtartamú foglalkoztatásra (napi 8 óra) 8 fő.

8. § A Közgyűlés a „Pályázati támogatások” 27 300 000 Ft előirányzatának körét és felhasználásának szabályait a 26. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

9. § A Közgyűlés a költségvetés Címrendjét a 27. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

10. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait a 28. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az intézmények költségvetésével összefüggő szabályok

11. § (1) Az intézmények a 2011. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az intézmények

a) a költségvetési szerv az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 59/A. § (1) bekezdésében meghatározott többletbevételét a költségvetési rendelet módosításáig nem használhatja fel. A felhasználásra nem engedélyezett összeget a döntés közlésétől számított öt napon belül az irányító szerv által megjelölt számlára be kell fizetni.

b) a személyi juttatás kiadási főcsoport foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e jogcímek előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (tandíj, térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra tervezhető összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások 5%-a,

g) a feladatmutatók alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

h) a nekik felróható okból bekövetkező, az önkormányzat normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségéért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

i) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni.

12. § (1) A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv átcsoportosítást a jegyző javaslata alapján esetenként 5 000 000 Ft-ig a polgármester, e felett a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet betartása mellett. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az egyes részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve az élelmezési, a vásárolt élelmezés - 11. § (2) bekezdés d) pontja - előirányzatát.

(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzaton belül az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg előirányzata terhére, ha a szellemi tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik.

(4) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzatain belül az intézményi ellátási díjak (tandíj, térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével az egyes részelőirányzatokat megváltoztathatja.

13. § (1) Az intézmény vezetője az Intézmények Gazdasági Szolgálata (IGSZ) vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból a fenntartó engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy a - feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

(4) A 20. § (1) bekezdés aj) pontja alapján benyújtott pályázat elnyeréséről az intézmény a jegyzőt írásban azonnal értesíti.

14. § (1) Az IGSZ és az önállóan működő intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 20 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(2) Az Intézmények Gazdasági Szolgálata és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények dologi kiadásokat esetenként 100 000 Ft-ig teljesíthetnek készpénzben. Az Intézmények Gazdasági Szolgálatához tartozó önállóan működő intézmények - likviditásuk ütemezése érdekében - 50 000 Ft-ot meghaladó készpénzes dologi kiadásaikat előzetesen írásban kötelesek az Intézmények Gazdasági Szolgálata részére bejelenteni, az ellenjegyzésre megküldött kötelezettségvállalással együtt.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

15. § (1) Az oktatási intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására nem kerülhet sor.

(2) Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem jelezhet.

(3) A nevelési-oktatási intézményekben - a Brennbergi Általános Iskola-Grundschule Brennberg, a Balfi Tagiskola, a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot, iskolai osztályt, csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermek- és tanuló létszám figyelembe vételével) megfeleljen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. melléklete I. fejezetében foglalt létszámhatároknak,

b) az osztályok, csoportok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. melléklete II. fejezetében foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. § (1) Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője

a) a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarítások felhasználásáról a jegyző javaslata alapján a Közgyűlés dönt,

b) az intézmény üres, illetve megüresedő álláshelyeit a jegyző javaslata alapján - a kapcsolódó előirányzatok kezelésére vonatkozó iránymutatást is tartalmazó - írásbeli polgármesteri engedély birtokában töltheti csak be,

c) az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani,

(2) Az Áht. 100/E. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - figyelemmel a 12. § (1) bekezdésére, az eredeti rendszeres személyi juttatás 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben - az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Az év közben kifizetett jutalom összegéről az intézmény a fenntartót a kifizetés kezdeményezése előtt tájékoztatni köteles.

(5) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

17. § Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Pénzügyi Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén az erről szóló megállapodások aláírásra kerültek, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított cél- és címzett támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a Magyar Közlönyben történő megjelenés, illetve a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet.

19. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 20. § (2) bekezdés szerinti gyakorisággal, indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 68. § (3) bekezdésében megfogalmazottakra.

20. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A polgármester dönt:

aa) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 1,5%-án belül - esetenként - 23,6 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról, beleértve az általános tartalék előirányzatát is; a döntésről a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ab) a fejlesztési feladatok közt szereplő „Egyéb beruházások” előirányzat felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról; a polgármesteri keret felhasználásáról illetve átcsoportosításáról a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatni kell;

ad) a céltartalékban szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ae) a céltartalékban szereplő „Tankönyvvásárlás” jogcím előirányzatának felhasználásáról a jegyző írásos előterjesztése alapján;

af) a céltartalékban szereplő „Iskolakezdési támogatás” jogcím előirányzatának felhasználásáról a jegyző írásos előterjesztése alapján;

ag) a céltartalékban szereplő „Egyéb évközi feladatok” jogcím előirányzatának felhasználásáról a jegyző írásos előterjesztése alapján;

ah) a céltartalékban szereplő „Szakmai informatikai feladatok” jogcím előirányzatának felhasználásáról a jegyző írásos előterjesztése alapján;

ai) a céltartalékban szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” jogcím előirányzatának felhasználásáról a jegyző írásos előterjesztése alapján az illetékes szakmai bizottság előzetes állásfoglalásával;

aj) a céltartalékban szereplő „Intézményi pályázatokhoz önrész” jogcím előirányzatának felhasználásáról a jegyző írásos előterjesztése alapján, és

ak) a céltartalékban szereplő „Készfizető kezességvállalások” jogcím előirányzatának felhasználásáról a jegyző írásos előterjesztése alapján.

b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítás és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni.

c) A Városfejlesztési Bizottság dönt, a benyújtott pályázatok alapján, az általános támogatások közt szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítása” előirányzat felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

d) A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt az általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználás esetében június 30-ig, illetve legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

21. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága által beszedett illetéket terhelő, és az NAV Regionális Adó Főigazgatósága működésével kapcsolatos költség-hozzájárulási arányról szóló megállapodás tárgyában az önkormányzat érdekeit képviselve járjon el, és a megállapodást írja alá.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi kisebbségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről gondoskodjon.

22. § (1) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények kivételével a költségvetésben szereplő kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző vagy az általa megbízott vezető előzetes ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 1 622 877 000 Ft tervezett összeg használható fel a 2011. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2012. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét, megfelelve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

(9) Az általános tartalék felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet.

8. Záró rendelkezések

23. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Közgyűlés 2011. gazdasági évben a 200 E Ft alatti, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni. * 

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2011. évi mérlege - bevételek

ezer Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK
2011. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 35/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F
1. 9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 3 290 679 3 188 893 3 178 900
2. 9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 353 062 452 103 463 763
3. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok 0 56 113 63 333
4. 9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 247 200 320 027 642 675
5. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
6. 2 00 2 00 06 0 Egészségügyi szervezet 3 947 653 3 947 653 4 114 214
7. 9 00 9 00 06 0 Igazgatási szervezet 158 941 158 941 158 941
8. 0 00 0 00 06 0 ÖSSZESEN - Támogatásértékű bev. társadalombizt. alapoktól 4 106 594 4 106 594 4 273 155
9. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek
10. 2 00 2 00 07 0 Egészségügyi szervezet 144 000 144 000 142 002
11. 9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 411 798 430 025 451 818
12. 9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 229 204 231 836 224 542
13. 9 00 4 00 07 0 Középfokú oktatási szervezetek 120 240 133 345 135 729
14. 9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezet 3 300 2 500 2 414
15. 9 00 7 00 07 0 Védelmi szervezet 35 000 36 000 41 327
16. 9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 413 989 472 171 481 180
17. 0 00 0 00 07 0 ÖSSZESEN - Intézményi működési bevételek 1 357 531 1 449 877 1 479 012
18. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei
19. 2 00 2 00 08 0 Egészségügyi szervezet 0 13 373 24 057
20. 9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 34 000 36 133 30 394
21. 9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 10 653 44 485 45 324
22. 9 00 4 00 08 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 38 237 46 901
23. 9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezet 21 900 22 250 22 300
24. 9 00 7 00 08 0 Védelmi szervezet 0 57 713 57 713
25. 9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 14 969 43 696 74 574
26. 0 00 0 00 08 0 ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű működési bevételei 81 522 255 887 301 263
27. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
28. 2 00 2 00 09 0 Egészségügyi szervezet 0 319 2 234
29. 9 00 1 00 09 0 Szociális szervezetek 0 2 843 2 843
30. 9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 1 879 2 158
31. 9 00 4 00 09 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 1 484 6 146
32. 9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezet 0 68 68
33 . 9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 22 088 5 350 5 350
34. 0 00 0 00 09 0 ÖSSZESEN - Int. működési célú pénze.-
átv. Áht.-n
kívülről
22 088 11 943 18 799
35. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
36. 2 00 2 00 10 0 Egészségügyi szervezet 0 0 18
37. 9 00 1 00 10 0 Szociális szervezetek 0 230 230
38. 9 00 3 00 10 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 0 19
39. 9 00 4 00 10 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 913 1 418
40. 9 00 7 00 10 0 Védelmi szervezet 0 625 500
41. 9 00 9 00 10 0 Igazgatási szervezetek 0 103 103
42. 0 00 0 00 10 0 ÖSSZESEN - Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 871 2 288
43. 0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei
44. 2 00 2 00 11 0 Egészségügyi szervezet 0 300 300
45. 9 00 3 00 11 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 2 814 2 814
46. 9 00 7 00 11 0 Védelmi szervezet 0 4 993 5 015
47. 9 00 9 00 11 0 Igazgatási szervezetek 0 26 151 87 014
48. 0 00 0 00 11 0 ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 34 258 95 143
49. 0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
50. 2 00 2 00 12 0 Egészségügyi szervezet 0 2 754 6 204
51. 9 00 3 00 12 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 2 882 2 882
52. 9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 65 994 84 489
53. 0 00 0 00 12 0 ÖSSZESEN - Int. felhalmozási célú pénze.-átv. Áht.-n kívülről 0 71 630 93 575
54. 0 00 0 00 13 0 Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.
55. 2 00 2 00 13 0 Egészségügyi szervezet 0 132 846 132 846
56. 9 00 1 00 13 0 Szociális szervezetek 0 7 091 7 091
57. 9 00 3 00 13 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 11 448 11 448
58. 9 00 4 00 13 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 53 040 53 040
59. 9 00 5 00 13 0 Kulturális szervezet 0 586 586
60. 9 00 7 00 13 0 Védelmi szervezet 0 10 690 10 690
61. 9 00 9 00 13 0 Igazgatási szervezetek 0 2 645 2 645
62. 0 00 0 00 13 1 ÖSSZESEN - Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt. 0 218 346 218 346
63. 0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev.
64. 2 00 2 00 14 0 Egészségügyi szervezet 0 1 471 1 479
65. 9 00 7 00 14 0 Védelmi szervezet 0 0 526
66. 9 00 9 00 14 0 Igazgatási szervezetek 10 000 10 000 16 527
67. 0 00 0 00 14 0 ÖSSZESEN - Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev. 10 000 11 471 18 532
68. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések 50 000 58 363 60 155
69. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek 1 894 630 2 017 409 2 035 771
70. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 6 132 61 974 61 974
71. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívül 45 000 45 000 45 000
72. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 397 946 469 305 469 305
73. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség 10 000 10 000 10 000
74. 9 03 9 00 21 0 Illetékek 370 000 370 000 370 000
75. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók 3 541 100 3 541 100 3 541 100
76. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók 1 513 937 1 513 936 1 513 936
77. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei 1 238 177 1 437 955 1 437 955
78. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 98 000 98 000 98 000
79. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap 899 551 566 912 566 912
80. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei 28 000 28 000 28 000
81. 9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel 3 711 946 3 711 946 3 711 946
82. 9 03 9 00 29 0 Kötvény kibocsátás 0 2 000 000 2 000 000
83. 9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány 320 720 320 720 320 720
84. 9 03 9 00 33 0 Elszámolási korrekció 0 12 602 12 602
85. Mindösszesen: 23 593 815 26 442 235 27 132 160

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2011. évi mérlege - kiadások

ezer Ft-banSor-
szám
KIADÁSOK
2011. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 35/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 00 0 00 51 0 Intézmények működtetési kiadása
2. 2 00 2 00 51 0 Egészségügyi szervezetek 4 111 653 4 295 574 4 480 225
3. 9 00 1 00 51 0 Szociális szervezetek 1 408 326 1 415 811 1 415 283
4. 9 00 3 00 51 0 Alapfokú oktatási szervezetek 2 286 909 2 400 495 2 391 798
5. 9 00 4 00 51 0 Középfokú oktatási szervezetek 1 439 088 1 695 309 1 714 121
6. 9 00 5 00 51 0 Kulturális szervezetek 123 323 121 396 132 535
7. 9 00 7 00 51 0 Védelmi szervezetek 325 384 410 678 418 492
8. 9 00 9 00 51 0 Igazgatási szervezetek 2 198 184 4 437 981 4 565 939
9. 0 00 0 00 51 0 ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása: 11 892 867 14 777 244 15 118 393
10. 0 00 0 00 52 0 Fejlesztések
11. 9 00 1 00 52 0 Szociális szervezetek 117 197 114 675 114 675
12. 9 00 2 00 52 0 Egészségügy 63 300 63 300 61 432
13. 9 00 3 00 52 0 Alapfokú oktatás 233 924 220 623 221 283
14. 9 00 4 00 52 0 Középfokú oktatás 136 908 135 208 135 208
15. 9 00 7 00 52 0 Védelem 26 000 0 0
16. 9 00 8 00 52 0 Gazdasági 2 295 870 2 140 310 2 121 382
17. 9 00 9 00 52 0 Igazgatási 10 000 114 500 117 060
18. 0 00 0 00 52 0 ÖSSZESEN - Fejlesztések: 2 883 199 2 788 616 2 771 040
19. 0 00 0 00 53 0 Felújítások
20. 9 00 1 00 53 0 Szociális szervezetek 18 016 18 579 20 989
21. 9 00 3 00 53 0 Alapfokú oktatás 92 92 92
22. 9 00 6 00 53 0 Sport 0 10 000 10 000
23. 9 00 8 00 53 0 Gazdasági 278 307 327 655 321 044
24. 0 00 0 00 53 0 ÖSSZESEN - Felújítások: 296 415 356 326 352 125
25. 0 00 0 00 54 0 Általános támogatások
26. 9 00 1 00 54 0 Szociális szervezetek 90 795 134 424 136 044
27. 9 00 3 00 54 0 Alapfokú oktatás 150 2 755 2 755
28. 9 00 4 00 54 0 Középfokú oktatás 0 870 870
29. 9 00 5 00 54 0 Kulturális feladatok 730 670 721 824 741 824
30. 9 00 6 00 54 0 Sport 169 000 219 000 257 000
31. 9 00 7 00 54 0 Védelem 3 500 2 500 2 500
32. 9 00 8 00 54 0 Gazdasági 63 158 106 207 157 537
33. 9 00 9 00 54 0 Igazgatási 52 038 48 059 48 400
34. 0 00 0 00 54 0 ÖSSZESEN - Általános támogatások: 1 109 311 1 235 639 1 346 930
35. 0 00 0 00 55 0 Pályázati támogatások
36. 9 00 1 00 55 0 Szociális szervezetek 2 000 1 492 1 492
37. 9 00 5 00 55 0 Kulturális feladatok 5 300 4 800 4 800
38. 9 00 6 00 55 0 Sport 20 000 16 600 16 600
39. 0 00 0 00 55 0 ÖSSZESEN - Pályázati támogatások: 27 300 22 892 22 892
40. 0 00 0 00 57 0 Városüzemeltetési kiadások
41. 8 05 8 00 57 0 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 574 868 680 626 689 546
42. 9 03 9 00 57 0 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 222 632 220 601 220 601
43. 0 00 0 00 57 0 ÖSSZESEN - Városüzemeltetési kiadások: 797 500 901 227 910 147
44. 9 00 1 00 58 0 Önkormányzati szociális kiadások 208 000 305 834 345 659
45. 9 00 9 00 59 0 Önkormányzati dologi kiadások 1 204 239 1 522 572 1 529 108
46. 9 00 9 00 60 0 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása 3 080 167 3 088 530 3 090 322
47. 9 00 9 00 61 0 Lakásalap kiadásai 292 972 286 122 286 122
48. 9 00 9 00 62 0 Céltartalékok 1 401 845 1 107 233 1 359 422
49. 9 00 9 00 63 0 Általános tartalék 400 000 50 000 0
50. Mindösszesen: 23 593 815 26 442 235 27 132 160

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

2011. évi Önkormányzati bevételek

ezer Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK
2011. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 35/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F
1. 9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása
2. 9 03 9 00 01 1 Működési célú
3. 9 03 9 01 01 1 Lakosságszámhoz kötötten 212 085 212 085 212 085
4. 9 03 9 02 01 1 Feladatmutatóhoz kötötten 2 913 594 2 811 808 2 801 815
5. 9 03 9 03 01 1 Üdülőhelyi feladatok 165 000 165 000 165 000
6. 9 03 9 00 01 1 Működési célú összesen: 3 290 679 3 188 893 3 178 900
7. 9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása összesen: 3 290 679 3 188 893 3 178 900
8. 9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások
9. 9 03 9 00 02 1 Működési célú normatív, kötött felhaszn. központi tám.
10. 9 03 9 01 02 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátáshoz 61 778 55 285 55 274
11. 9 03 9 02 02 1 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának előirányzata 1 758 107 292 118 963
12. 9 03 9 03 02 1 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatásnak előirányzata 289 526 289 526 289 526
13. 9 03 9 00 02 1 Működési célú normatív, kötött felhaszn. központi tám. összesen: 353 062 452 103 463 763
14. 9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások összesen: 353 062 452 103 463 763
15. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok
16. 9 03 9 00 03 1 Működési célú 0 55 218 62 197
17. 9 03 9 00 03 2 Felhalmozási célú 0 895 1 136
18. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok összesen: 0 56 113 63 333
19. 9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása
20. 9 03 9 00 05 1 Működési célú egyéb költségvetési támogatás
21. 9 03 9 01 05 1 Helyi önkormányzatok színháztámogatása 247 200 247 200 247 200
9 03 9 03 05 1 Egyéb központi támogatások 0 300 000
22. 9 03 9 02 05 1 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 0 72 827 95 475
23. 9 03 9 00 05 1 Működési célú egyéb költségvetési támogatás összesen: 247 200 320 027 642 675
24. 9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása összesen: 247 200 320 027 642 675
25. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
26. 0 00 0 00 06 1 Működési célú
27. 2 00 2 00 06 1 Egészségügyi szervezet 3 947 653 3 947 653 4 114 214
28. 9 00 9 00 06 1 Igazgatási szervezet 158 941 158 941 158 941
29. 0 00 0 00 06 1 Működési célú összesen: 4 106 594 4 106 594 4 273 155
30. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól összesen: 4 106 594 4 106 594 4 273 155
31. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek
32. 2 00 2 00 07 0 Egészségügyi szervezet 144 000 144 000 142 002
33. 9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 411 798 430 025 451 818
34. 9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 229 204 231 836 224 542
35. 9 00 4 00 07 0 Középfokú oktatási szervezetek 120 240 133 345 135 729
36. 9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezet 3 300 2 500 2 414
37. 9 00 7 00 07 0 Védelmi szervezet 35 000 36 000 41 327
38. 9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 413 989 472 171 481 180
39. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek összesen: 1 357 531 1 449 877 1 479 012
40. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei
41. 2 00 2 00 08 0 Egészségügyi szervezet 0 13 373 24 057
42. 9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 34 000 36 133 30 394
43. 9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 10 653 44 485 45 324
44. 9 00 4 00 08 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 38 237 46 901
45. 9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezet 21 900 22 250 22 300
46. 9 00 7 00 08 0 Védelmi szervezet 0 57 713 57 713
47. 9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 14 969 43 696 74 574
48. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei összesen: 81 522 255 887 301 263
49. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
50. 2 00 2 00 09 0 Egészségügyi szervezet 0 319 2 234
51. 9 00 1 00 09 0 Szociális szervezetek 0 2 843 2 843
52. 9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 1 879 2 158
53. 9 00 4 00 09 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 1 484 6 146
54. 9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezet 0 68 68
55. 9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 22 088 5 350 5 350
56. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről összesen: 22 088 11 943 18 799
57. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
58. 2 00 2 00 10 0 Egészségügyi szervezet 0 0 18
59. 9 00 1 00 10 0 Szociális szervezetek 0 230 230
60. 9 00 3 00 10 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 0 19
61. 9 00 4 00 10 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 913 1 418
62. 9 00 7 00 10 0 Védelmi szervezet 0 625 500
63. 9 00 9 00 10 0 Igazgatási szervezetek 0 103 103
64. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 0 1 871 2 288
65. 0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei
66. 2 00 2 00 11 0 Egészségügyi szervezet 0 300 300
67. 9 00 3 00 11 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 2 814 2 814
68. 9 00 7 00 11 0 Védelmi szervezet 0 4 993 5 015
69. 9 00 9 00 11 0 Igazgatási szervezetek 0 26 151 87 014
70. 0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei összesen: 0 34 258 95 143
71. 0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
72. 2 00 2 00 12 0 Egészségügyi szervezet 0 2 754 6 204
73. 9 00 3 00 12 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 2 882 2 882
74. 9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 65 994 84 489
75. 0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről összesen: 0 71 630 93 575
76. 0 00 0 00 13 0 Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.
77. 0 00 0 00 13 1 Működési célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt.
78. 2 00 2 00 13 1 Egészségügyi szervezet 0 132 846 132 846
79. 9 00 1 00 13 1 Szociális szervezetek 0 7 091 7 091
80. 9 00 3 00 13 1 Alapfokú oktatási szervezetek 0 11 372 11 372
81. 9 00 4 00 13 1 Középfokú oktatási szervezetek 0 28 564 28 564
82. 9 00 5 00 13 1 Kulturális szervezet 0 586 586
83. 9 00 7 00 13 1 Védelmi szervezet 0 2 989 2 989
84. 9 00 9 00 13 1 Igazgatási szervezetek 0 80 80
85. 0 00 0 00 13 1 Működési célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt. összesen: 0 183 528 183 528
86. 0 00 0 00 13 2 Felhalm. célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt.
87. 9 00 3 00 13 2 Alapfokú oktatási szervezetek 0 76 76
88. 9 00 4 00 13 2 Középfokú oktatási szervezetek 0 24 476 24 476
89. 9 00 7 00 13 2 Védelmi szervezet 0 7 701 7 701
90. 9 00 9 00 13 2 Igazgatási szervezetek 0 2 565 2 565
91. 0 00 0 00 13 2 Felhalm. célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt. összesen: 0 34 818 34 818
92. 0 00 0 00 13 0 Intézményi pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek összesen: 0 218 346 218 346
93. 0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev.
94. 2 00 2 00 14 0 Egészségügyi szervezet 0 1 471 1 479
95. 9 00 7 00 14 0 Védelmi szervezet 0 0 526
96. 9 00 9 00 14 0 Igazgatási szervezetek 10 000 10 000 16 527
97. 0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev. összesen: 10 000 11 471 18 532
98. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatér. és továbbad. célú bevételek
99. 9 03 9 00 15 1 Működési célú
100. 9 03 9 01 15 1 Önkormányzati érd. gazd.-i társaságok, társulások tagi kölcsöne 40 000 40 000 40 000
101. 9 03 9 00 15 1 Működési célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen: 40 000 40 000 40 000
102. 9 03 9 00 15 2 Felhalmozási célú
103. 9 03 9 01 15 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 7 645 9 437
104. 9 03 9 02 15 2 ISPA - támogatási kölcsön visszatérülés 0 718 718
105. 9 03 9 03 15 2 Önkormányzati érd. gazd.-i társaságok, társulások tagi kölcsöne 10 000 10 000 10 000
106. 9 03 9 00 15 2 Felhalmozási célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen: 10 000 18 363 20 155
107. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések összesen: 50 000 58 363 60 155
108. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek
109. 9 03 9 00 16 1 Működési célú támogatásértékű bevételek
110. 9 03 9 03 16 1 Kompetencia alapú oktatás -
TÁMOP-3.1.4.-08/2-2008
36 725 36 725 36 725
111. 9 03 9 04 16 1 Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. 26 891 26 891 26 891
112. 9 03 9 05 16 1 Szociális támogató szolgálat I-II. támogató szolgált., közösségi ellátás 15 770 16 040 16 040
113. 9 03 9 06 16 1 Közlekedési támogatás 0 1 323 1 323
114. 9 03 9 07 16 1 Iskolatej program 0 1 926 2 132
115. 9 03 9 08 16 1 Napszak Integr. Int. - Közösségi ellátás (informatikai eszközök.) 150 150 150
116. 9 03 9 10 16 1 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 0 4 926 9 454
117. 9 03 9 12 16 1 Otthonteremtési támogatás 0 10 724 12 344
118. 9 03 9 13 16 1 Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás 0 71 92
119. 9 03 9 14 16 1 Virágos Magyarországért Program - ÖM 500 500 500
120. 9 03 9 16 16 1 Közfoglalkoztatás (Munkaerőpiaci Alap) 0 3 128 7 080
121. 9 03 9 18 16 1 Piknik 54 789 54 789 54 789
122. 9 03 9 19 16 1 CENTROPE Capacity 37 787 37 787 37 787
123. 9 03 9 20 16 1 PH. szervezetfejlesztés - ÁROP 0 387 387
124. 9 03 9 23 16 1 Helyi kisebbségi önkormányzatok működési támogatása 838 2 803 2 803
125. 9 03 9 24 16 1 Tanulói laptop program
(TIOP-1.1.1-09/1-2010-0013)
2 176 2 176 2 176
126. 9 03 9 25 16 1 Népszámlálás (KSH) 0 28 730 36 518
127. 9 03 9 27 16 1 „GUTS” - Zöld városi közlekedési rendszerek 45 659 0 0
128. 9 03 9 28 16 1 Gyermekjóléti központ (eszközbeszerzés) 205 205 205
129. 9 03 9 29 16 1 Gyermekjóléti központ (képzések, továbbképzések) 105 105 105
130. 9 03 9 30 16 1 DT-DT digitális tanítás, digitális tanulás TIOP 0 2 827 2 827
131. 9 03 9 31 16 1 Önkormányzati képviselő választás 2011. 0 0 1 040
132. 9 03 9 00 16 1 Működési célú támogatásértékű bevételek összesen: 221 595 232 213 251 368
133. 9 03 9 00 16 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
134. 9 03 9 01 16 2 Erzsébet Kórház fejlesztés
(TIOP-2.2.4-06/1-2010-0012)
0 112 161 112 161
135. 9 03 9 02 16 2 Kutyahegy belterületi vízrendezés
(NYDOP-4.1.1/B/09-2009-0009)
106 159 106 159 106 159
136. 9 03 9 03 16 2 Rák patak meder felújítás
(NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)
63 634 63 634 63 634
137. 9 03 9 04 16 2 Kőműves közi Bölcsőde
(NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)
80 000 80 000 80 000
138. 9 03 9 05 16 2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés
(Aqua BGLD)
464 358 464 358 464 358
139. 9 03 9 07 16 2 Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem
(NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)
238 153 238 153 238 153
140. 9 03 9 08 16 2 Komposztáló (KVM) 0 0 5 834
141. 9 03 9 09 16 2 Közvilágítás fejlesztése
(KEOP-5.3.0/A/09-2009-0126)
19 574 19 574 19 574
142. 9 03 9 10 16 2 Tanulói laptop program
(TIOP-1.1.1-09/1-2010-0013)
50 871 50 871 50 871
143. 9 03 9 11 16 2 Halász u. óvoda férőhely-bővítés
(NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0004)
30 610 30 610 30 610
144. 9 03 9 12 16 2 Petőfi iskola modernizációja
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)
132 748 132 748 132 748
145. 9 03 9 13 16 2 Trefort Téri Óvoda korszerűsítése
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)
39 823 39 823 39 823
146. 9 03 9 14 16 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 12 475 12 475 12 475
147. 9 03 9 16 16 2 Lakóépületek felújítása (Nemzeti Kulturális Alap) 13 729 13 729 13 729
148. 9 03 9 17 16 2 Hubertus-Majorköz köz. kerékpárút ép. (NYDOP-4.3.1/B-09-2009-0008) 34 771 34 771 34 771
149. 9 03 9 18 16 2 Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., Mikovényi u. építés Lackner K. u. felújítás
(NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0013)
165 000 165 000 158 373
150. 9 03 9 19 16 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009) 112 884 112 884 112 884
151. 9 03 9 20 16 2 Fáy A. Szki. rekonstrukciója
(KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122)
65 746 65 746 65 746
152. 9 03 9 21 16 2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés
(NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)
42 500 42 500 42 500
153. 9 03 9 00 16 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 1 673 035 1 785 196 1 784 403
154. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek összesen: 1 894 630 2 017 409 2 035 771
155. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
156. 9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől
157. 9 03 9 01 17 2 Határáttörés kártérítés 6 132 6 132 6 132
158. 9 03 9 03 17 2 Barátság határok nélkül (HUSK) 0 10 183 10 183
159. 9 03 9 04 17 2 „GUTS” - Zöld városi közlekedési rendszerek 0 45 659 45 659
160. 9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől összesen: 6 132 61 974 61 974
161. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen: 6 132 61 974 61 974
162. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Áht.-n
kívül
163. 9 03 9 00 18 1 Lakosságtól
164. 9 03 9 03 18 1 Lakossági út-, közmű építés 45 000 45 000 45 000
165. 9 03 9 00 18 1 Lakosságtól összesen: 45 000 45 000 45 000
166. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Áht.-n
kívül összesen:
45 000 45 000 45 000
167. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
168. 9 03 9 01 19 1 Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 30 850 67 248 67 248
169. 9 03 9 02 19 1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 214 545 249 506 249 506
170. 9 03 9 01 19 2 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa-
visszatérülés
152 551 152 551 152 551
171. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések összesen: 397 946 469 305 469 305
172. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség
173. 9 03 9 01 20 0 Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata 10 000 10 000 10 000
174. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség összesen: 10 000 10 000 10 000
175. 9 03 9 00 21 0 Illetékek 370 000 370 000 370 000
176. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók
177. 9 03 9 01 22 0 Építményadó 780 000 780 000 780 000
178. 9 03 9 02 22 0 Kommunális adó 1 100 1 100 1 100
179. 9 03 9 03 22 0 Idegenforgalmi adó 110 000 110 000 110 000
180. 9 03 9 04 22 0 Iparűzési adó 2 650 000 2 650 000 2 650 000
181. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók összesen: 3 541 100 3 541 100 3 541 100
182. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók
183. 9 03 9 01 23 0 SZJA helyben maradó része 709 781 709 780 709 780
184. 9 03 9 02 23 0 Jövedelemkülönbség mérséklése 304 156 304 156 304 156
185. 9 03 9 03 23 0 Gépjárműadó 500 000 500 000 500 000
186. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók összesen: 1 513 937 1 513 936 1 513 936
187. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei
188. 9 03 9 00 24 1 Működési célú egyéb saját bevételek
189. 9 03 9 01 24 1 Környezetvédelmi bírság 1 000 1 000 1 000
190. 9 03 9 06 24 1 Talajterhelési díj 12 000 12 000 12 000
191. 9 03 9 07 24 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 450 000 450 000 450 000
192. 9 03 9 08 24 1 Közterület foglalási díj 16 000 16 000 16 000
193. 9 03 9 09 24 1 Szúnyoggyérítés 2 000 2 000 2 000
194. 9 03 9 10 24 1 Emelt szintű szociális otthon 0 2 116 2 116
195. 9 03 9 11 24 1 Egyéb (szolg. jog. pályázati díjbev.) 4 000 4 000 4 000
196. 9 03 9 00 24 1 Működési célú egyéb saját bevételek összesen: 485 000 487 116 487 116
197. 9 03 9 00 24 2 Felhalmozási célú egyéb saját bevételek
198. 9 03 9 01 24 2 Önkorm. egyéb helyiségek értékesítése 100 000 100 000 100 000
199. 9 03 9 02 24 2 Önkorm. lakótelek értékesítéséből származó bevétel 30 000 30 000 30 000
200. 9 03 9 03 24 2 VÍZMŰ bérleti díj 451 697 451 697 451 697
201. 9 03 9 04 24 2 Szeméttelep bérleti díj 80 000 80 000 80 000
202. 9 03 9 05 24 2 Dalkia (Sinesco) bérleti díj 52 000 52 000 52 000
203. 9 03 9 06 24 2 Parkolók bérleti díja 20 000 214 467 214 467
204. 9 03 9 07 24 2 Bérleti díjak 12 000 12 000 12 000
205. 9 03 9 09 24 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 480 7 480 7 480
206. 9 03 9 10 24 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (STKH Kft.) 0 3 195 3 195
207. 9 03 9 00 24 2 Felhalmozási célú egyéb saját bevételek összesen: 753 177 950 839 950 839
208. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei összesen: 1 238 177 1 437 955 1 437 955
209. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
210. 9 03 9 01 25 0 Föld értékesítés 5 000 5 000 5 000
211. 9 03 9 02 25 0 Ingatlanok értékesítése 90 000 90 000 90 000
212. 9 03 9 03 25 0 Egyéb értékesítés 3 000 3 000 3 000
213. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 98 000 98 000 98 000
214. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap
215. 9 03 9 01 26 0 Önkormányzati lakások értékesítése 884 163 551 524 551 524
216. 9 03 9 03 26 0 Kamatbevétel 188 188 188
217. 9 03 9 05 26 0 Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbsz. szolg.) - működési 15 200 15 200 15 200
218. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap összesen: 899 551 566 912 566 912
219. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei
220. 9 03 9 01 27 0 Osztalékok és hozamok 28 000 28 000 28 000
221. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei összesen: 28 000 28 000 28 000
222. 9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel
223. 9 03 9 00 28 1 Működési célú hitelbevétel
224. 9 03 9 01 28 1 Működési hitel 2 800 000 2 800 000 2 800 000
225. 9 03 9 02 28 1 Készfizető kezességvállalás beváltás miatti hitelfelvétel 911 946 911 946 911 946
226. 9 03 9 00 28 1 Működési célú hitel összesen: 3 711 946 3 711 946 3 711 946
227. 9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel összesen: 3 711 946 3 711 946 3 711 946
228. 9 03 9 00 29 0 Kötvény kibocsátás 0 2 000 000 2 000 000
229. 9 03 9 01 29 2 Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás kötvénykibocsátás 0 2 000 000 2 000 000
230. 9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány
231. 9 03 9 00 30 1 Működési célú önkormányzati pénzmaradvány 20 353 20 353 20 353
232. 9 03 9 00 30 2 Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány 300 367 300 367 300 367
233. 9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány összesen: 320 720 320 720 320 720
234. 9 03 9 00 33 0 Pénzmaradvány elszámolási korrekció
235. 9 03 9 01 33 0 Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 12 602 12 602
236. 9 03 9 00 33 0 Pénzmaradvány elszámolási korrekció 0 12 602 12 602
237. Mindösszesen: 23 593 815 26 442 235 27 132 160

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Állami normatív hozzájárulások
2011. év

2011. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 35/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelete
Módosított előirányzat
Normatív állami hozzájárulás jogcímei Feladat-
mutatók száma
Normatív áll. hj. fajl. összege
(Ft-ban)
Számított hozzájár. összege
(E Ft-ban)

Ft-ban
Feladat-
mutatók száma
Normatív áll. hj. fajl. összege
(Ft-ban)
Számított hozzájár. összege
(E Ft-ban)

Ft-ban
Feladat-
mutatók száma
Normatív áll. hj. fajl. összege
(Ft-ban)
Számított hozzájár. összege
(E Ft-ban)

Ft-ban
Lakosságszámhoz kötötten
3/1 Települési önkormányzatok feladatai 57 578 2 769 159 433 159 433 482 57 578 2 769 159 433 159 433 482 57 578 2 769 159 433 159 433 482
3/5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 290 2 612 757 757 480 290 2 612 757 757 480 290 2 612 757 757 480
3/11.ab Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai 51 894 51 894 310 51 894 51 894 310 51 894 51 894 310
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 13 3 950 000 51 894 51 894 310 13 3 950 000 51 894 51 894 310 13 3 950 000 51 894 51 894 310
Lakosságszámhoz kötötten összesen: 212 085 212 085 272 212 085 212 085 272 212 085 212 085 272
Feladatmutatókhoz kötötten
3/2 Körzeti igazgatás 66 435 66 435 209 66 435 66 435 209 66 435 66 435 209
Körzetközpontonként egységesen 1 3 000 000 3 000 3 000 000 1 3 000 000 3 000 3 000 000 1 3 000 000 3 000 3 000 000
Okmányiroda ügyiratonként 62 936 276 17 370 17 370 336 62 936 276 17 370 17 370 336 62 936 276 17 370 17 370 336
Gyámügyi igazg. fela. 642 28 600 18 361 18 361 200 642 28 600 18 361 18 361 200 642 28 600 18 361 18 361 200
Körzetközp. ép.ügyi igazg. fela. 81 621 56 4 571 4 570 776 81 621 56 4 571 4 570 776 81 621 56 4 571 4 570 776
Kieg. hj. ép.ügyi ig. fela.hoz (döntés) 2 993 7 729 23 133 23 132 897 2 993 7 729 23 133 23 132 897 2 993 7 729 23 133 23 132 897
3/10 Pénzbeli és szociális juttatások 57 578 4 682 259 504 259 504 046 57 578 4 682 259 504 259 504 046 57 578 4 682 259 504 259 504 046
3/11 Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai 76 564 76 563 820 76 564 76 563 820 90 990 90 990 470
11.b. Gyermekjóléti központ 12 2 099 400 2 099 2 099 400 12 2 099 400 2 099 2 099 400 12 2 099 400 2 099 2 099 400
11.c. Szociális étkeztetés 338 55 360 18 712 18 711 680 338 55 360 18 712 18 711 680 378 55 360 20 926 20 926 080
11.d. Házi segítségnyújtás 119 166 080 19 764 19 763 520 119 166 080 19 764 19 763 520 155 166 080 25 742 25 742 400
11.i. Utcai szociális munka 12 4 543 750 4 544 4 543 750
11.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása 34 88 580 3 012 3 011 720 34 88 580 3 012 3 011 720 53 88 580 4 695 4 694 740
11.h. Pszich. és szenv.bet., hajléktalanok nappali int ellátása 99 206 100 20 404 20 403 900 99 206 100 20 404 20 403 900 101 206 100 20 816 20 816 100
11.g. Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása 31 405 600 12 574 12 573 600 31 405 600 12 574 12 573 600 30 405 600 12 168 12 168 000
3/12 Szociális és gyermekvédelmi bentlak. és átmeneti elh. 265 103 265 103 200 260 839 260 839 300 262 101 262 101 250
12.ab Pszichiátriai betegek intézményi ellátása 146 710 650 103 755 103 754 900 140 710 650 99 491 99 491 000 140 710 650 99 491 99 491 000
12.ac Demens betegek intézményi ellátása 67 710 650 47 614 47 613 550 67 710 650 47 614 47 613 550 71 710 650 50 456 50 456 150
12bca Időskorúak intézményi ellátása 132 635 650 83 906 83 905 800 132 635 650 83 906 83 905 800 127 635 650 80 728 80 727 550
12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 26 635 650 16 527 16 526 900 26 635 650 16 527 16 526 900 29 635 650 18 434 18 433 850
12c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 43 309 350 13 302 13 302 050 43 309 350 13 302 13 302 050 42 309 350 12 993 12 992 700
3/13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 60 468 350 28 101 28 101 000 60 468 350 28 101 28 101 000 60 468 350 28 101 28 101 000
3/14 Gyermekek napközbeni ellátása 118 376 118 375 600 118 376 118 375 600 118 036 118 035 600
14.a Bölcsődei ellátás 236 494 100 116 608 116 607 600 236 494 100 116 608 116 607 600 236 494 100 116 608 116 607 600
14.c Bölcsődei ingyenes étkezés 26 68 000 1 768 1 768 000 26 68 000 1 768 1 768 000 21 68 000 1 428 1 428 000
3/15 Közoktatási alaphozzájárulások 2 350 000 1 608 888 1 608 888 332 2 350 000 1 578 103 1 578 103 335 2 350 000 1 559 930 1 559 930 002
15.a Óvoda 1 535 2 350 000 292 183 292 183 333 1 535 2 350 000 292 183 292 183 333 1 586 2 350 000 301 818 301 818 333
15.b Általános iskola 3 165 2 350 000 490 523 490 523 332 3 058 2 350 000 473 368 473 368 334 3 062 2 350 000 473 368 473 368 334
15.c Középiskola 2 596 2 350 000 548 803 548 803 333 2 564 2 350 000 542 693 542 693 333 2 488 2 350 000 526 792 526 791 667
15.d Szakmai elméleti képzés 975 2 350 000 166 067 166 066 667 947 2 350 000 161 288 161 288 334 928 2 350 000 158 077 158 076 667
15.e Alapfokú művészetoktatás 768 2 350 000 41 282 41 281 667 768 2 350 000 41 282 41 281 667 753 2 350 000 39 167 39 166 667
15.f Kollégiumi ellátás 202 2 350 000 35 720 35 720 000 187 2 350 000 32 978 32 978 334 176 2 350 000 29 923 29 923 334
15.g Napközis, tanulószobai foglalkozás 1 296 2 350 000 27 730 27 730 000 1 296 2 350 000 27 730 27 730 000 1 117 2 350 000 24 127 24 126 666
15.g Iskolaotthonos oktatás 218 2 350 000 6 580 6 580 000 218 2 350 000 6 580 6 580 000 220 2 350 000 6 658 6 658 334
3/16.1 Közokt. kieg. hjár.-k: szakmai gyakorlati képzés 1 649 98 000 89 745 89 745 133 1 625 98 000 87 948 87 948 466 1 648 98 000 80 479 80 478 534
3/16.2 Közokt. kieg. hjár-k: gyógypedagógia 123 472 123 471 999 87 259 87 258 666 84 391 84 391 467
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátása 587 224 000 117 712 117 711 999 425 224 000 81 499 81 498 666 392 224 000 78 631 78 631 467
Korai fejlesztés 23 240 000 5 760 5 760 000 23 240 000 5 760 5 760 000 24 240 000 5 760 5 760 000
Fejlesztő felkészülés
3/16.3 Közokt. kieg. hjár.-k: nem magyar nyelven folyó nev., okt. 688 64 000 44 075 44 074 667 688 64 000 44 075 44 074 667 617 40 000 24 653 24 653 333
3/16.4 Közokt. kieg. hjár.-k: nemz., kétnyelvű, nyelvi előkészítő 14 563 14 562 666 14 563 14 562 666 21 995 21 994 667
Nemzetiségi nyelvű oktatás 144 40 000 5 773 5 773 333 144 40 000 5 773 5 773 333 215 64 000 13 739 13 738 667
Nyelvi előkészítő évfolyamok 138 64 000 8 789 8 789 333 138 64 000 8 789 8 789 333 129 64 000 8 256 8 256 000
3/16.5 Közokt. kieg. hjár.-k: egyes ped. programok 38 554 38 553 734 38 554 38 553 734 36 842 36 841 666
Párhuzamos művészeti képzés 99 210 000 20 790 20 790 000 99 210 000 20 790 20 790 000 94 210 000 19 810 19 810 000
Alapfokú művészetoktatás 757 17 764 17 763 734 757 17 764 17 763 734 752 17 032 17 031 666
16.eb Érettségi és szakmai vizsga lebonyolítása 1 080 6 000 6 480 6 480 000 1 080 6 000 6 480 6 480 000 885 6 000 5 310 5 310 000
16.ec Szakmai informatikai feladatok 3 728 1 750 6 524 6 524 000 3 591 1 750 6 284 6 284 250 5 526 1 750 9 671 9 670 500
3/16.6 Hozzájárulás önk. feladatellátáshoz (bejáró tanulók) 1 519 15 300 23 241 23 240 700 1 519 15 300 23 241 23 240 700 1 472 15 300 22 511 22 511 400
3/17.1 Szociális jutt.-k, egyéb szolg.: kedvezményes étkezés 1 472 68 000 100 096 100 096 000 1 472 68 000 100 096 100 096 000 1 301 68 000 88 468 88 468 000
3/17.2 Szociális jutt.-k, egyéb szolg.: tankönyvtámogatás 23 304 23 304 000 23 304 23 304 000 21 828 21 828 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 942 12 000 23 304 23 304 000 1 942 12 000 23 304 23 304 000 1 819 12 000 21 828 21 828 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/17.3 Szociális jutt.-k, egyéb szolg.: koll.-i lakhatási feltételek 187 165 000 20 570 20 570 000 187 165 000 20 570 20 570 000 187 165 000 20 570 20 570 000
Feladatmutatókhoz kötötten összesen: 2 913 594 2 913 594 106 2 840 295 2 840 295 459 2 801 815 2 801 815 144
3/8 Üdülőhelyi feladatok 110 000 000 1 165 000 165 000 000 110 000 000 1 165 000 165 000 000 110 000 000 1 165 000 165 000 000
Normatív, kötött felhasználású
8/I/1 Pedagógiai szakszolgálat 34 1 200 000 40 800 40 800 000 34 1 200 000 40 800 40 800 000 31 1 200 000 37 200 37 200 000
8/I/2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás 624 10 500 6 549 6 548 500 624 10 500 6 549 6 548 500 709 10 500 7 445 7 444 500
8/II/1/a Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 4 437 4 436 774 0 0 4 437 4 436 774
8/II/1/b Időskorúak járadéka 0 0 0 0 0 0 912 912 000 0 0 1 094 1 094 400
8/II/1/b Rendszeres szociális segély 0 0 0 0 0 0 10 140 10 139 579 0 0 12 601 12 600 728
8/II/1/b Adósságkezelési szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 2 670 2 669 722 0 0 3 265 3 265 325
8/II/1/b Lakásfenntartási támogatás 0 0 0 0 0 0 12 153 12 153 456 0 0 17 243 17 242 570
8/II/1/d Bérpótló juttatás 0 0 0 0 0 0 11 286 11 286 183 0 0 11 286 11 286 183
8/II/1/d Rendelkezésre állási támogatás 0 0 0 0 0 0 4 193 4 193 016 0 0 4 193 4 193 016
8/II/1/d Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 0 0 0 0 0 767 767 084 0 0 2 996 2 996 100
8/II/1/c Ápolási díj 0 0 0 0 0 0 48 203 48 202 758 0 0 59 467 59 466 902
8/II/1/f Óvodáztatási támogatás 0 0 0 0 0 0 30 30 000 0 0 40 40 000
8/II/2 Szociális továbbképzés és szakvizsga 187 9 400 1 758 1 757 800 187 9 400 1 758 1 757 800 249 9 400 2 341 2 340 600
8/I/3/a osztályfőnöki pótlék kiegészítése 280 7 280 7 280 000 280 7 280 7 280 000 273 7 098 7 098 000
8/I/3/b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 110 7 150 7 150 000 110 7 150 7 150 000 55 3 532 3 531 667
Tűzoltóság normatíva 289 526 289 526 370 289 526 289 526 370 289 526 289 526 370
Normatív, kötött felhasználású összesen: 353 063 353 062 670 447 853 447 853 242 463 763 463 763 135
MINDÖSSZESEN: 3 643 742 3 643 742 048 3 665 234 3 665 233 973 3 642 663 3 642 663 551

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Intézmények 2011. évi költségvetési előirányzatai

ezer Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK - KIADÁSOK
2011. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 35/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 0 1 2 0 0 SMJV Erzsébet Kórház DE OEC Oktató Kórháza
2. 2 0 1 2 0 0 0 Bevételek összesen 4 111 653 4 295 574 4 480 225
3. 2 0 1 2 0 0 00 0 Költségvetési támogatás 20 000 52 858 56 871
4. 2 0 1 2 0 0 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 20 073 24 086
5. 2 0 1 2 0 0 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 20 000 32 785 32 785
6. 2 0 1 2 0 0 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 3 947 653 3 947 653 4 114 214
7. 2 0 1 2 0 0 07 0 Intézményi működési bevételek 144 000 144 000 142 002
8. 2 0 1 2 0 0 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 13 373 24 057
9. 2 0 1 2 0 0 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 319 2 234
10. 2 0 1 2 0 0 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 18
11. 2 0 1 2 0 0 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 300 300
12. 2 0 1 2 0 0 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 2 754 6 204
13. 2 0 1 2 0 0 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 132 846 132 846
14. 2 0 1 2 0 0 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 1 471 1 479
15. 2 0 1 2 0 0 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
16. 2 0 1 2 0 0 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
17. 2 0 1 2 0 0 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
18. 2 0 1 2 0 0 5 Kiadások összesen 4 111 653 4 295 574 4 480 225
19. 2 0 1 2 0 0 51 1 Személyi juttatások 1 858 881 1 885 753 1 891 700
20. 2 0 1 2 0 0 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 501 899 507 688 508 888
21. 2 0 1 2 0 0 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 730 873 1 876 789 2 050 857
22. 2 0 1 2 0 0 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
23. 2 0 1 2 0 0 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
24. 2 0 1 2 0 0 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 1 344 1 330
25. 2 0 1 2 0 0 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 302 2
26. 2 0 1 2 0 0 51 8 Intézményi beruházási kiadások 20 000 22 092 25 542
27. 2 0 1 2 0 0 51 9 Intézményi felújítási kiadások 1 481 1 481
28. 2 0 1 2 0 0 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 125 425
29. 2 0 1 2 0 0 51 11 Intézményi tartalék
30. 2 0 1 2 0 0 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
31. 9 0 4 1 0 1 Egyesített Bölcsődék
32. 9 0 4 1 0 1 0 Bevételek összesen 282 762 290 841 282 797
33. 9 0 4 1 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 222 124 226 577 225 563
34. 9 0 4 1 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 118 376 120 397 121 144
35. 9 0 4 1 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 103 748 106 180 104 419
36. 9 0 4 1 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
37. 9 0 4 1 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 60 638 62 273 55 243
38. 9 0 4 1 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei
39. 9 0 4 1 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
40. 9 0 4 1 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
41. 9 0 4 1 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
42. 9 0 4 1 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
43. 9 0 4 1 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 991 1 991
44. 9 0 4 1 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
45. 9 0 4 1 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
46. 9 0 4 1 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
47. 9 0 4 1 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
48. 9 0 4 1 0 1 5 Kiadások összesen 282 762 290 841 282 797
49. 9 0 4 1 0 1 51 1 Személyi juttatások 172 734 153 299 147 243
50. 9 0 4 1 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43 968 39 999 37 677
51. 9 0 4 1 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 66 060 97 018 97 199
52. 9 0 4 1 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
53. 9 0 4 1 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
54. 9 0 4 1 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 5
55. 9 0 4 1 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
56. 9 0 4 1 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 525 673
57. 9 0 4 1 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások
58. 9 0 4 1 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
59. 9 0 4 1 0 1 51 11 Intézményi tartalék
60. 9 0 4 1 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
61. 9 0 4 1 0 2 Flandorffer Ignác Szoc. Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ
62. 9 0 4 1 0 2 0 Bevételek összesen 254 863 250 663 254 143
63. 9 0 4 1 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 201 005 191 905 192 736
64. 9 0 4 1 0 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 103 700 120 162 120 788
65. 9 0 4 1 0 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 97 305 71 743 71 948
66. 9 0 4 1 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
67. 9 0 4 1 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 53 858 53 858 56 507
68. 9 0 4 1 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei
69. 9 0 4 1 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 2 843 2 843
70. 9 0 4 1 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
71. 9 0 4 1 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
72. 9 0 4 1 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
73. 9 0 4 1 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 2 057 2 057
74. 9 0 4 1 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
75. 9 0 4 1 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
76. 9 0 4 1 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
77. 9 0 4 1 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
78. 9 0 4 1 0 2 5 Kiadások összesen 254 863 250 663 254 143
79. 9 0 4 1 0 2 51 1 Személyi juttatások 145 856 128 187 121 110
80. 9 0 4 1 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33 386 30 564 31 203
81. 9 0 4 1 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 75 621 85 868 95 786
82. 9 0 4 1 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
83. 9 0 4 1 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
84. 9 0 4 1 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
85. 9 0 4 1 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
86. 9 0 4 1 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások
87. 9 0 4 1 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 6 044 6 044
88. 9 0 4 1 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
89. 9 0 4 1 0 2 51 11 Intézményi tartalék
90. 9 0 4 1 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
91. 9 0 4 1 0 3 Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ
92. 9 0 4 1 0 3 0 Bevételek összesen 148 476 149 276 143 628
93. 9 0 4 1 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 112 304 112 332 112 390
94. 9 0 4 1 0 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 81 951 86 059 86 485
95. 9 0 4 1 0 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 30 353 26 273 25 905
96. 9 0 4 1 0 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
97. 9 0 4 1 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 2 172 2 652 2 685
98. 9 0 4 1 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 34 000 34 000 28 261
99. 9 0 4 1 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
100. 9 0 4 1 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
101. 9 0 4 1 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
102. 9 0 4 1 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
103. 9 0 4 1 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 292 292
104. 9 0 4 1 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
105. 9 0 4 1 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
106. 9 0 4 1 0 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
107. 9 0 4 1 0 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
108. 9 0 4 1 0 3 5 Kiadások összesen 148 476 149 276 143 628
109. 9 0 4 1 0 3 51 1 Személyi juttatások 103 557 96 119 92 455
110. 9 0 4 1 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27 183 25 684 24 461
111. 9 0 4 1 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 17 736 26 301 24 949
112. 9 0 4 1 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150
113. 9 0 4 1 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
114. 9 0 4 1 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
115. 9 0 4 1 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
116. 9 0 4 1 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 585
117. 9 0 4 1 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 1 172 1 028
118. 9 0 4 1 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
119. 9 0 4 1 0 3 51 11 Intézményi tartalék
120. 9 0 4 1 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
121. 9 0 4 1 0 4 Egyesített Szociális Intézmény, Sopron
122. 9 0 4 1 0 4 0 Bevételek összesen 448 876 449 249 456 644
123. 9 0 4 1 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 232 984 215 724 202 208
124. 9 0 4 1 0 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 145 395 137 809 138 713
125. 9 0 4 1 0 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 87 589 77 915 63 495
126. 9 0 4 1 0 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
127. 9 0 4 1 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 215 892 231 360 252 271
128. 9 0 4 1 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 1 293 1 293
129. 9 0 4 1 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
130. 9 0 4 1 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 130 130
131. 9 0 4 1 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
132. 9 0 4 1 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
133. 9 0 4 1 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 742 742
134. 9 0 4 1 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
135. 9 0 4 1 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
136. 9 0 4 1 0 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
137. 9 0 4 1 0 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
138. 9 0 4 1 0 4 5 Kiadások összesen 448 876 449 249 456 644
139. 9 0 4 1 0 4 51 1 Személyi juttatások 231 397 223 021 221 091
140. 9 0 4 1 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 59 764 59 479 58 481
141. 9 0 4 1 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 157 715 158 855 169 002
142. 9 0 4 1 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
143. 9 0 4 1 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
144. 9 0 4 1 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 39
145. 9 0 4 1 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
146. 9 0 4 1 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 7 894 8 031
147. 9 0 4 1 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások
148. 9 0 4 1 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
149. 9 0 4 1 0 4 51 11 Intézményi tartalék
150. 9 0 4 1 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
151. 9 0 4 1 0 5 NapSzak Integrált Intézmény
152. 9 0 4 1 0 5 0 Bevételek összesen 273 349 275 782 278 071
153. 9 0 4 1 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 194 111 192 951 190 010
154. 9 0 4 1 0 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 147 181 148 428 148 829
155. 9 0 4 1 0 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 46 930 44 523 41 181
156. 9 0 4 1 0 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
157. 9 0 4 1 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 79 238 79 882 85 112
158. 9 0 4 1 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 840 840
159. 9 0 4 1 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
160. 9 0 4 1 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 100
161. 9 0 4 1 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
162. 9 0 4 1 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
163. 9 0 4 1 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 2 009 2 009
164. 9 0 4 1 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
165. 9 0 4 1 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
166. 9 0 4 1 0 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
167. 9 0 4 1 0 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
168. 9 0 4 1 0 5 5 Kiadások összesen 273 349 275 782 278 071
169. 9 0 4 1 0 5 51 1 Személyi juttatások 142 094 144 583 143 165
170. 9 0 4 1 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33 024 33 376 33 853
171. 9 0 4 1 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 98 231 93 923 97 153
172. 9 0 4 1 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
173. 9 0 4 1 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
174. 9 0 4 1 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
175. 9 0 4 1 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
176. 9 0 4 1 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 3 900 3 900
177. 9 0 4 1 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások
178. 9 0 4 1 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
179. 9 0 4 1 0 5 51 11 Intézményi tartalék
180. 9 0 4 1 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
181. 9 0 4 3 0 1 Király Jenő Utcai Óvoda
182. 9 0 4 3 0 1 0 Bevételek összesen 45 220 28 018 28 018
183. 9 0 4 3 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 40 350 24 446 24 446
184. 9 0 4 3 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 20 439 11 937 11 937
185. 9 0 4 3 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 19 911 12 509 12 509
186. 9 0 4 3 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
187. 9 0 4 3 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 4 870 3 306 3 306
188. 9 0 4 3 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 225 225
189. 9 0 4 3 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 3 3
190. 9 0 4 3 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
191. 9 0 4 3 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
192. 9 0 4 3 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
193. 9 0 4 3 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 38 38
194. 9 0 4 3 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
195. 9 0 4 3 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
196. 9 0 4 3 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
197. 9 0 4 3 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
198. 9 0 4 3 0 1 5 Kiadások összesen 45 220 28 018 28 018
199. 9 0 4 3 0 1 51 1 Személyi juttatások 26 747 14 473 14 473
200. 9 0 4 3 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 933 3 942 3 942
201. 9 0 4 3 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 540 9 567 9 567
202. 9 0 4 3 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
203. 9 0 4 3 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
204. 9 0 4 3 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
205. 9 0 4 3 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
206. 9 0 4 3 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások
207. 9 0 4 3 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások
208. 9 0 4 3 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
209. 9 0 4 3 0 1 51 11 Intézményi tartalék 36 36
210. 9 0 4 3 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
211. 9 0 4 3 0 2 Jereváni Kék Óvoda
212. 9 0 4 3 0 2 0 Bevételek összesen 73 347 42 892 42 892
213. 9 0 4 3 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 64 877 37 657 37 657
214. 9 0 4 3 0 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 35 152 20 506 20 506
215. 9 0 4 3 0 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 29 725 17 151 17 151
216. 9 0 4 3 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
217. 9 0 4 3 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 8 470 4 788 4 788
218. 9 0 4 3 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 320 320
219. 9 0 4 3 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 29 29
220. 9 0 4 3 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
221. 9 0 4 3 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
222. 9 0 4 3 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
223. 9 0 4 3 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 98 98
224. 9 0 4 3 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
225. 9 0 4 3 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
226. 9 0 4 3 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
227. 9 0 4 3 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
228. 9 0 4 3 0 2 5 Kiadások összesen 73 347 42 892 42 892
229. 9 0 4 3 0 2 51 1 Személyi juttatások 38 373 21 575 21 575
230. 9 0 4 3 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 920 5 704 5 704
231. 9 0 4 3 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 054 15 593 15 593
232. 9 0 4 3 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
233. 9 0 4 3 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
234. 9 0 4 3 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
235. 9 0 4 3 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
236. 9 0 4 3 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások
237. 9 0 4 3 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások
238. 9 0 4 3 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
239. 9 0 4 3 0 2 51 11 Intézményi tartalék 20 20
240. 9 0 4 3 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
241. 9 0 4 3 0 3 Halász Utcai Óvoda
242. 9 0 4 3 0 3 0 Bevételek összesen 86 941 53 547 53 547
243. 9 0 4 3 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 77 680 47 792 47 792
244. 9 0 4 3 0 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 41 432 24 323 24 323
245. 9 0 4 3 0 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 36 248 23 469 23 469
246. 9 0 4 3 0 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
247. 9 0 4 3 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 9 261 5 755 5 755
248. 9 0 4 3 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei
249. 9 0 4 3 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
250. 9 0 4 3 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
251. 9 0 4 3 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
252. 9 0 4 3 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
253. 9 0 4 3 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei
254. 9 0 4 3 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
255. 9 0 4 3 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
256. 9 0 4 3 0 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
257. 9 0 4 3 0 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
258. 9 0 4 3 0 3 5 Kiadások összesen 86 941 53 547 53 547
259. 9 0 4 3 0 3 51 1 Személyi juttatások 47 064 27 160 27 160
260. 9 0 4 3 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 092 7 196 7 196
261. 9 0 4 3 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 27 785 18 688 18 688
262. 9 0 4 3 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
263. 9 0 4 3 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
264. 9 0 4 3 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
265. 9 0 4 3 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
266. 9 0 4 3 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások
267. 9 0 4 3 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások
268. 9 0 4 3 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
269. 9 0 4 3 0 3 51 11 Intézményi tartalék 503 503
270. 9 0 4 3 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
271. 9 0 4 3 0 4 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf
272. 9 0 4 3 0 4 0 Bevételek összesen 150 562 198 433 187 050
273. 9 0 4 3 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 134 069 177 058 164 296
274. 9 0 4 3 0 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 76 016 99 603 100 222
275. 9 0 4 3 0 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 58 053 77 455 64 074
276. 9 0 4 3 0 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
277. 9 0 4 3 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 16 493 20 111 21 418
278. 9 0 4 3 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 902 1 254
279. 9 0 4 3 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 290 10
280. 9 0 4 3 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
281. 9 0 4 3 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
282. 9 0 4 3 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
283. 9 0 4 3 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 72 72
284. 9 0 4 3 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
285. 9 0 4 3 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
286. 9 0 4 3 0 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
287. 9 0 4 3 0 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
288. 9 0 4 3 0 4 5 Kiadások összesen 150 562 198 433 187 050
289. 9 0 4 3 0 4 51 1 Személyi juttatások 97 029 117 309 110 173
290. 9 0 4 3 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25 089 30 909 29 161
291. 9 0 4 3 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 444 50 215 47 634
292. 9 0 4 3 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
293. 9 0 4 3 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
294. 9 0 4 3 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 82
295. 9 0 4 3 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
296. 9 0 4 3 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások
297. 9 0 4 3 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások
298. 9 0 4 3 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
299. 9 0 4 3 0 4 51 11 Intézményi tartalék
300. 9 0 4 3 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
301. 9 0 4 3 0 5 Hermann Alice Óvoda
302. 9 0 4 3 0 5 0 Bevételek összesen 102 988 153 643 159 022
303. 9 0 4 3 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 90 828 133 205 140 693
304. 9 0 4 3 0 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 49 097 84 806 86 316
305. 9 0 4 3 0 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 41 731 48 399 54 377
306. 9 0 4 3 0 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
307. 9 0 4 3 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 12 160 19 209 16 555
308. 9 0 4 3 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 77 622
309. 9 0 4 3 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 10 10
310. 9 0 4 3 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
311. 9 0 4 3 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
312. 9 0 4 3 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
313. 9 0 4 3 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 142 1 142
314. 9 0 4 3 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
315. 9 0 4 3 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
316. 9 0 4 3 0 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
317. 9 0 4 3 0 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
318. 9 0 4 3 0 5 5 Kiadások összesen 102 988 153 643 159 022
319. 9 0 4 3 0 5 51 1 Személyi juttatások 58 706 91 709 92 226
320. 9 0 4 3 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15 180 25 267 24 435
321. 9 0 4 3 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 29 102 36 667 42 302
322. 9 0 4 3 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
323. 9 0 4 3 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
324. 9 0 4 3 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 59
325. 9 0 4 3 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
326. 9 0 4 3 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások
327. 9 0 4 3 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások
328. 9 0 4 3 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
329. 9 0 4 3 0 5 51 11 Intézményi tartalék
330. 9 0 4 3 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
331. 9 0 4 3 0 6 Trefort Téri Óvoda
332. 9 0 4 3 0 6 0 Bevételek összesen 86 933 135 702 131 333
333. 9 0 4 3 0 6 00 0 Költségvetési támogatás 77 087 119 076 115 721
334. 9 0 4 3 0 6 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 40 770 65 728 66 251
335. 9 0 4 3 0 6 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 36 317 53 348 49 470
336. 9 0 4 3 0 6 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
337. 9 0 4 3 0 6 07 0 Intézményi működési bevételek 9 846 16 027 13 719
338. 9 0 4 3 0 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 370 1 664
339. 9 0 4 3 0 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 2 2
340. 9 0 4 3 0 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
341. 9 0 4 3 0 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
342. 9 0 4 3 0 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
343. 9 0 4 3 0 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 227 227
344. 9 0 4 3 0 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
345. 9 0 4 3 0 6 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
346. 9 0 4 3 0 6 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
347. 9 0 4 3 0 6 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
348. 9 0 4 3 0 6 5 Kiadások összesen 86 933 135 702 131 333
349. 9 0 4 3 0 6 51 1 Személyi juttatások 49 961 75 211 72 269
350. 9 0 4 3 0 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 931 21 581 19 332
351. 9 0 4 3 0 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 041 38 515 39 687
352. 9 0 4 3 0 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
353. 9 0 4 3 0 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
354. 9 0 4 3 0 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 45
355. 9 0 4 3 0 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
356. 9 0 4 3 0 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 395
357. 9 0 4 3 0 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások
358. 9 0 4 3 0 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
359. 9 0 4 3 0 6 51 11 Intézményi tartalék
360. 9 0 4 3 0 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
361. 9 0 4 3 0 7 Jegenye Sori Óvoda
362. 9 0 4 3 0 7 0 Bevételek összesen 69 292 42 555 42 555
363. 9 0 4 3 0 7 00 0 Költségvetési támogatás 57 044 33 594 33 594
364. 9 0 4 3 0 7 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 25 396 14 940 14 940
365. 9 0 4 3 0 7 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 31 648 18 654 18 654
366. 9 0 4 3 0 7 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
367. 9 0 4 3 0 7 07 0 Intézményi működési bevételek 12 248 8 914 8 914
368. 9 0 4 3 0 7 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei
369. 9 0 4 3 0 7 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 8 8
370. 9 0 4 3 0 7 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
371. 9 0 4 3 0 7 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
372. 9 0 4 3 0 7 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
373. 9 0 4 3 0 7 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 39 39
374. 9 0 4 3 0 7 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
375. 9 0 4 3 0 7 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
376. 9 0 4 3 0 7 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
377. 9 0 4 3 0 7 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
378. 9 0 4 3 0 7 5 Kiadások összesen 69 292 42 555 42 555
379. 9 0 4 3 0 7 51 1 Személyi juttatások 39 385 21 509 21 509
380. 9 0 4 3 0 7 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 185 5 667 5 667
381. 9 0 4 3 0 7 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 19 722 15 052 15 052
382. 9 0 4 3 0 7 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
383. 9 0 4 3 0 7 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
384. 9 0 4 3 0 7 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
385. 9 0 4 3 0 7 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
386. 9 0 4 3 0 7 51 8 Intézményi beruházási kiadások
387. 9 0 4 3 0 7 51 9 Intézményi felújítási kiadások 310 310
388. 9 0 4 3 0 7 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
389. 9 0 4 3 0 7 51 11 Intézményi tartalék 17 17
390. 9 0 4 3 0 7 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
391. 9 0 4 3 0 8 Dózsa György Utcai Óvoda
392. 9 0 4 3 0 8 0 Bevételek összesen 42 106 25 790 25 790
393. 9 0 4 3 0 8 00 0 Költségvetési támogatás 36 899 21 657 21 657
394. 9 0 4 3 0 8 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 19 911 11 622 11 622
395. 9 0 4 3 0 8 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 16 988 10 035 10 035
396. 9 0 4 3 0 8 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
397. 9 0 4 3 0 8 07 0 Intézményi működési bevételek 5 207 2 708 2 708
398. 9 0 4 3 0 8 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 571 571
399. 9 0 4 3 0 8 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
400. 9 0 4 3 0 8 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
401. 9 0 4 3 0 8 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
402. 9 0 4 3 0 8 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
403. 9 0 4 3 0 8 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 854 854
404. 9 0 4 3 0 8 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
405. 9 0 4 3 0 8 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
406. 9 0 4 3 0 8 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
407. 9 0 4 3 0 8 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
408. 9 0 4 3 0 8 5 Kiadások összesen 42 106 25 790 25 790
409. 9 0 4 3 0 8 51 1 Személyi juttatások 24 278 13 886 13 886
410. 9 0 4 3 0 8 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 268 3 744 3 744
411. 9 0 4 3 0 8 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 560 7 892 7 892
412. 9 0 4 3 0 8 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
413. 9 0 4 3 0 8 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
414. 9 0 4 3 0 8 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 177 177
415. 9 0 4 3 0 8 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
416. 9 0 4 3 0 8 51 8 Intézményi beruházási kiadások
417. 9 0 4 3 0 8 51 9 Intézményi felújítási kiadások 76 76
418. 9 0 4 3 0 8 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
419. 9 0 4 3 0 8 51 11 Intézményi tartalék 15 15
420. 9 0 4 3 0 8 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
421. 9 0 4 3 0 9 Kőszegi Úti Óvoda
422. 9 0 4 3 0 9 0 Bevételek összesen 55 844 32 718 32 718
423. 9 0 4 3 0 9 00 0 Költségvetési támogatás 50 636 29 252 29 252
424. 9 0 4 3 0 9 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 25 313 14 894 14 894
425. 9 0 4 3 0 9 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 25 323 14 358 14 358
426. 9 0 4 3 0 9 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
427. 9 0 4 3 0 9 07 0 Intézményi működési bevételek 5 208 2 945 2 945
428. 9 0 4 3 0 9 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 448 448
429. 9 0 4 3 0 9 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
430. 9 0 4 3 0 9 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
431. 9 0 4 3 0 9 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
432. 9 0 4 3 0 9 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
433. 9 0 4 3 0 9 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 73 73
434. 9 0 4 3 0 9 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
435. 9 0 4 3 0 9 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
436. 9 0 4 3 0 9 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
437. 9 0 4 3 0 9 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
438. 9 0 4 3 0 9 5 Kiadások összesen 55 844 32 718 32 718
439. 9 0 4 3 0 9 51 1 Személyi juttatások 33 776 18 856 18 856
440. 9 0 4 3 0 9 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 810 4 922 4 922
441. 9 0 4 3 0 9 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 13 258 8 880 8 880
442. 9 0 4 3 0 9 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
443. 9 0 4 3 0 9 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
444. 9 0 4 3 0 9 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
445. 9 0 4 3 0 9 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
446. 9 0 4 3 0 9 51 8 Intézményi beruházási kiadások
447. 9 0 4 3 0 9 51 9 Intézményi felújítási kiadások
448. 9 0 4 3 0 9 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
449. 9 0 4 3 0 9 51 11 Intézményi tartalék 60 60
450. 9 0 4 3 0 9 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
451. 9 0 4 3 1 0 Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ
452. 9 0 4 3 1 0 0 Bevételek összesen 113 907 126 268 128 621
453. 9 0 4 3 1 0 00 0 Költségvetési támogatás 96 637 108 064 106 469
454. 9 0 4 3 1 0 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 43 262 40 662 41 086
455. 9 0 4 3 1 0 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 53 375 67 402 65 383
456. 9 0 4 3 1 0 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
457. 9 0 4 3 1 0 07 0 Intézményi működési bevételek 6 617 6 617 9 622
458. 9 0 4 3 1 0 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 10 653 11 587 12 518
459. 9 0 4 3 1 0 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
460. 9 0 4 3 1 0 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 12
461. 9 0 4 3 1 0 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
462. 9 0 4 3 1 0 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
463. 9 0 4 3 1 0 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei
464. 9 0 4 3 1 0 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
465. 9 0 4 3 1 0 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
466. 9 0 4 3 1 0 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
467. 9 0 4 3 1 0 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
468. 9 0 4 3 1 0 5 Kiadások összesen 113 907 126 268 128 621
469. 9 0 4 3 1 0 51 1 Személyi juttatások 82 373 85 297 85 955
470. 9 0 4 3 1 0 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21 281 22 031 22 784
471. 9 0 4 3 1 0 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 253 17 181 17 210
472. 9 0 4 3 1 0 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
473. 9 0 4 3 1 0 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
474. 9 0 4 3 1 0 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 771 1 684
475. 9 0 4 3 1 0 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
476. 9 0 4 3 1 0 51 8 Intézményi beruházási kiadások 120 120
477. 9 0 4 3 1 0 51 9 Intézményi felújítási kiadások 868 868
478. 9 0 4 3 1 0 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
479. 9 0 4 3 1 0 51 11 Intézményi tartalék
480. 9 0 4 3 1 0 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
481. 9 0 4 3 1 1 Deák Téri Általános Iskola
482. 9 0 4 3 1 1 0 Bevételek összesen 252 693 270 207 265 716
483. 9 0 4 3 1 1 00 0 Költségvetési támogatás 225 871 241 740 238 271
484. 9 0 4 3 1 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 130 946 148 838 149 458
485. 9 0 4 3 1 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 94 925 92 902 88 813
486. 9 0 4 3 1 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
487. 9 0 4 3 1 1 07 0 Intézményi működési bevételek 26 822 26 882 25 719
488. 9 0 4 3 1 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 199 199
489. 9 0 4 3 1 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 141
490. 9 0 4 3 1 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
491. 9 0 4 3 1 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 245 245
492. 9 0 4 3 1 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
493. 9 0 4 3 1 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 141 1 141
494. 9 0 4 3 1 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
495. 9 0 4 3 1 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
496. 9 0 4 3 1 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
497. 9 0 4 3 1 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
498. 9 0 4 3 1 1 5 Kiadások összesen 252 693 270 207 265 716
499. 9 0 4 3 1 1 51 1 Személyi juttatások 143 302 142 045 138 887
500. 9 0 4 3 1 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 36 980 37 035 36 896
501. 9 0 4 3 1 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 72 411 77 226 76 024
502. 9 0 4 3 1 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
503. 9 0 4 3 1 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
504. 9 0 4 3 1 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 8
505. 9 0 4 3 1 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
506. 9 0 4 3 1 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 245 245
507. 9 0 4 3 1 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 13 656 13 656
508. 9 0 4 3 1 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
509. 9 0 4 3 1 1 51 11 Intézményi tartalék
510. 9 0 4 3 1 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
511. 9 0 4 3 1 2 Gárdonyi Géza Általános Iskola
512. 9 0 4 3 1 2 0 Bevételek összesen 232 521 244 126 242 430
513. 9 0 4 3 1 2 00 0 Költségvetési támogatás 193 607 199 811 200 287
514. 9 0 4 3 1 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 123 571 115 166 115 897
515. 9 0 4 3 1 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 70 036 84 645 84 390
516. 9 0 4 3 1 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
517. 9 0 4 3 1 2 07 0 Intézményi működési bevételek 38 914 38 928 36 756
518. 9 0 4 3 1 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 2 810 2 810
519. 9 0 4 3 1 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 150 150
520. 9 0 4 3 1 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
521. 9 0 4 3 1 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
522. 9 0 4 3 1 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
523. 9 0 4 3 1 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 2 427 2 427
524. 9 0 4 3 1 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
525. 9 0 4 3 1 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
526. 9 0 4 3 1 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
527. 9 0 4 3 1 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
528. 9 0 4 3 1 2 5 Kiadások összesen 232 521 244 126 242 430
529. 9 0 4 3 1 2 51 1 Személyi juttatások 129 881 134 695 132 633
530. 9 0 4 3 1 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33 528 35 034 35 116
531. 9 0 4 3 1 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 69 112 74 397 74 681
532. 9 0 4 3 1 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
533. 9 0 4 3 1 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
534. 9 0 4 3 1 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
535. 9 0 4 3 1 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
536. 9 0 4 3 1 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások
537. 9 0 4 3 1 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások
538. 9 0 4 3 1 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
539. 9 0 4 3 1 2 51 11 Intézményi tartalék
540. 9 0 4 3 1 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
541. 9 0 4 3 1 3 Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg
542. 9 0 4 3 1 3 0 Bevételek összesen 288 808 316 206 303 504
543. 9 0 4 3 1 3 00 0 Költségvetési támogatás 263 065 288 930 278 026
544. 9 0 4 3 1 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 180 923 172 836 174 443
545. 9 0 4 3 1 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 82 142 116 094 103 583
546. 9 0 4 3 1 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
547. 9 0 4 3 1 3 07 0 Intézményi működési bevételek 25 743 26 889 24 991
548. 9 0 4 3 1 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 100
549. 9 0 4 3 1 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 120 120
550. 9 0 4 3 1 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
551. 9 0 4 3 1 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
552. 9 0 4 3 1 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
553. 9 0 4 3 1 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 267 267
554. 9 0 4 3 1 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
555. 9 0 4 3 1 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
556. 9 0 4 3 1 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
557. 9 0 4 3 1 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
558. 9 0 4 3 1 3 5 Kiadások összesen 288 808 316 206 303 504
559. 9 0 4 3 1 3 51 1 Személyi juttatások 167 833 172 431 168 987
560. 9 0 4 3 1 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44 717 46 299 44 658
561. 9 0 4 3 1 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 76 258 97 476 89 849
562. 9 0 4 3 1 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
563. 9 0 4 3 1 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
564. 9 0 4 3 1 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 10
565. 9 0 4 3 1 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
566. 9 0 4 3 1 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások
567. 9 0 4 3 1 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások
568. 9 0 4 3 1 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
569. 9 0 4 3 1 3 51 11 Intézményi tartalék
570. 9 0 4 3 1 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
571. 9 0 4 3 1 4 Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
572. 9 0 4 3 1 4 0 Bevételek összesen 177 540 185 376 208 233
573. 9 0 4 3 1 4 00 0 Költségvetési támogatás 159 954 150 271 174 043
574. 9 0 4 3 1 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 96 147 92 489 92 888
575. 9 0 4 3 1 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 63 807 57 782 81 155
576. 9 0 4 3 1 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
577. 9 0 4 3 1 4 07 0 Intézményi működési bevételek 17 586 18 535 18 594
578. 9 0 4 3 1 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 12 915 11 696
579. 9 0 4 3 1 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 245
580. 9 0 4 3 1 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
581. 9 0 4 3 1 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 2 569 2 569
582. 9 0 4 3 1 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
583. 9 0 4 3 1 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 086 1 086
584. 9 0 4 3 1 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
585. 9 0 4 3 1 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
586. 9 0 4 3 1 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
587. 9 0 4 3 1 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
588. 9 0 4 3 1 4 5 Kiadások összesen 177 540 185 376 208 233
589. 9 0 4 3 1 4 51 1 Személyi juttatások 108 189 104 941 111 712
590. 9 0 4 3 1 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27 800 27 275 29 702
591. 9 0 4 3 1 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 41 551 50 046 64 267
592. 9 0 4 3 1 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
593. 9 0 4 3 1 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
594. 9 0 4 3 1 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
595. 9 0 4 3 1 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
596. 9 0 4 3 1 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 3 114 2 552
597. 9 0 4 3 1 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások
598. 9 0 4 3 1 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
599. 9 0 4 3 1 4 51 11 Intézményi tartalék
600. 9 0 4 3 1 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
601. 9 0 4 3 1 5 Lackner Kristóf Általános Iskola
602. 9 0 4 3 1 5 0 Bevételek összesen 208 229 228 415 224 270
603. 9 0 4 3 1 5 00 0 Költségvetési támogatás 189 925 201 922 199 678
604. 9 0 4 3 1 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 93 955 88 972 89 711
605. 9 0 4 3 1 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 95 970 112 950 109 967
606. 9 0 4 3 1 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
607. 9 0 4 3 1 5 07 0 Intézményi működési bevételek 18 304 18 314 16 361
608. 9 0 4 3 1 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 7 255 7 307
609. 9 0 4 3 1 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 505 505
610. 9 0 4 3 1 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
611. 9 0 4 3 1 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
612. 9 0 4 3 1 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
613. 9 0 4 3 1 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 419 419
614. 9 0 4 3 1 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
615. 9 0 4 3 1 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
616. 9 0 4 3 1 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
617. 9 0 4 3 1 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
618. 9 0 4 3 1 5 5 Kiadások összesen 208 229 228 415 224 270
619. 9 0 4 3 1 5 51 1 Személyi juttatások 129 283 129 035 124 962
620. 9 0 4 3 1 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33 588 33 694 33 401
621. 9 0 4 3 1 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 45 358 65 536 65 757
622. 9 0 4 3 1 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
623. 9 0 4 3 1 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
624. 9 0 4 3 1 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
625. 9 0 4 3 1 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
626. 9 0 4 3 1 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 150 150
627. 9 0 4 3 1 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások
628. 9 0 4 3 1 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
629. 9 0 4 3 1 5 51 11 Intézményi tartalék
630. 9 0 4 3 1 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
631. 9 0 4 3 1 6 Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
632. 9 0 4 3 1 6 0 Bevételek összesen 194 828 207 554 208 430
633. 9 0 4 3 1 6 00 0 Költségvetési támogatás 191 547 190 047 192 500
634. 9 0 4 3 1 6 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 88 335 81 035 82 856
635. 9 0 4 3 1 6 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 103 212 109 012 109 644
636. 9 0 4 3 1 6 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
637. 9 0 4 3 1 6 07 0 Intézményi működési bevételek 3 281 3 569 3 028
638. 9 0 4 3 1 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 6 806 5 590
639. 9 0 4 3 1 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 762 935
640. 9 0 4 3 1 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7
641. 9 0 4 3 1 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
642. 9 0 4 3 1 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 2 882 2 882
643. 9 0 4 3 1 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 3 488 3 488
644. 9 0 4 3 1 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
645. 9 0 4 3 1 6 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
646. 9 0 4 3 1 6 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
647. 9 0 4 3 1 6 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
648. 9 0 4 3 1 6 5 Kiadások összesen 194 828 207 554 208 430
649. 9 0 4 3 1 6 51 1 Személyi juttatások 135 728 134 755 134 446
650. 9 0 4 3 1 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35 511 36 013 36 787
651. 9 0 4 3 1 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 23 589 33 316 34 801
652. 9 0 4 3 1 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 588 570
653. 9 0 4 3 1 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
654. 9 0 4 3 1 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
655. 9 0 4 3 1 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
656. 9 0 4 3 1 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 2 882 1 826
657. 9 0 4 3 1 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások
658. 9 0 4 3 1 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
659. 9 0 4 3 1 6 51 11 Intézményi tartalék
660. 9 0 4 3 1 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
661. 9 0 4 3 1 7 Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
662. 9 0 4 3 1 7 0 Bevételek összesen 105 150 109 045 107 669
663. 9 0 4 3 1 7 00 0 Költségvetési támogatás 96 976 100 629 98 229
664. 9 0 4 3 1 7 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 41 977 47 310 47 770
665. 9 0 4 3 1 7 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 54 999 53 319 50 459
666. 9 0 4 3 1 7 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
667. 9 0 4 3 1 7 07 0 Intézményi működési bevételek 8 174 8 339 9 363
668. 9 0 4 3 1 7 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei
669. 9 0 4 3 1 7 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
670. 9 0 4 3 1 7 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
671. 9 0 4 3 1 7 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
672. 9 0 4 3 1 7 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
673. 9 0 4 3 1 7 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 77 77
674. 9 0 4 3 1 7 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
675. 9 0 4 3 1 7 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
676. 9 0 4 3 1 7 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
677. 9 0 4 3 1 7 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
678. 9 0 4 3 1 7 5 Kiadások összesen 105 150 109 045 107 669
679. 9 0 4 3 1 7 51 1 Személyi juttatások 75 835 75 753 74 791
680. 9 0 4 3 1 7 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19 539 19 784 19 860
681. 9 0 4 3 1 7 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 776 13 508 13 018
682. 9 0 4 3 1 7 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
683. 9 0 4 3 1 7 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
684. 9 0 4 3 1 7 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
685. 9 0 4 3 1 7 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
686. 9 0 4 3 1 7 51 8 Intézményi beruházási kiadások
687. 9 0 4 3 1 7 51 9 Intézményi felújítási kiadások
688. 9 0 4 3 1 7 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
689. 9 0 4 3 1 7 51 11 Intézményi tartalék
690. 9 0 4 3 1 7 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
691. 9 0 4 4 0 1 Handler Nándor Szakképző Iskola
692. 9 0 4 4 0 1 0 Bevételek összesen 335 867 410 538 427 567
693. 9 0 4 4 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 327 867 354 389 361 850
694. 9 0 4 4 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 249 882 247 699 248 934
695. 9 0 4 4 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 77 985 106 690 112 916
696. 9 0 4 4 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
697. 9 0 4 4 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 8 000 6 981 8 186
698. 9 0 4 4 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 12 294 13 968
699. 9 0 4 4 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 8 8
700. 9 0 4 4 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 833 905
701. 9 0 4 4 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
702. 9 0 4 4 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 16 471 23 088
703. 9 0 4 4 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 19 562 19 562
704. 9 0 4 4 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
705. 9 0 4 4 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
706. 9 0 4 4 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
707. 9 0 4 4 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
708. 9 0 4 4 0 1 5 Kiadások összesen 335 867 410 538 427 567
709. 9 0 4 4 0 1 51 1 Személyi juttatások 227 070 231 522 235 802
710. 9 0 4 4 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 58 452 60 262 62 347
711. 9 0 4 4 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 50 345 78 182 80 431
712. 9 0 4 4 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 928 8 654
713. 9 0 4 4 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
714. 9 0 4 4 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
715. 9 0 4 4 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
716. 9 0 4 4 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 21 640 28 329
717. 9 0 4 4 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 12 004 12 004
718. 9 0 4 4 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
719. 9 0 4 4 0 1 51 11 Intézményi tartalék
720. 9 0 4 4 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
721. 9 0 4 4 0 2 Széchenyi István Gimnázium
722. 9 0 4 4 0 2 0 Bevételek összesen 209 480 246 049 247 669
723. 9 0 4 4 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 187 592 216 628 213 074
724. 9 0 4 4 0 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 139 392 143 490 144 289
725. 9 0 4 4 0 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 48 200 73 138 68 785
726. 9 0 4 4 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
727. 9 0 4 4 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 21 888 23 908 29 082
728. 9 0 4 4 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 3 568 3 568
729. 9 0 4 4 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 337 337
730. 9 0 4 4 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
731. 9 0 4 4 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
732. 9 0 4 4 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
733. 9 0 4 4 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 608 1 608
734. 9 0 4 4 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
735. 9 0 4 4 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
736. 9 0 4 4 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
737. 9 0 4 4 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
738. 9 0 4 4 0 2 5 Kiadások összesen 209 480 246 049 247 669
739. 9 0 4 4 0 2 51 1 Személyi juttatások 137 563 140 519 141 351
740. 9 0 4 4 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35 783 36 905 37 523
741. 9 0 4 4 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 36 134 68 625 68 236
742. 9 0 4 4 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 559
743. 9 0 4 4 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
744. 9 0 4 4 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
745. 9 0 4 4 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
746. 9 0 4 4 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások
747. 9 0 4 4 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások
748. 9 0 4 4 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
749. 9 0 4 4 0 2 51 11 Intézményi tartalék
750. 9 0 4 4 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
751. 9 0 4 4 0 3 Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium
752. 9 0 4 4 0 3 0 Bevételek összesen 386 599 427 927 421 033
753. 9 0 4 4 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 323 012 326 819 319 162
754. 9 0 4 4 0 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 248 543 244 383 247 977
755. 9 0 4 4 0 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 74 469 82 436 71 185
756. 9 0 4 4 0 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
757. 9 0 4 4 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 63 587 67 896 65 588
758. 9 0 4 4 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 10 993 13 013
759. 9 0 4 4 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 210
760. 9 0 4 4 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
761. 9 0 4 4 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
762. 9 0 4 4 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 10 809 11 650
763. 9 0 4 4 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 11 410 11 410
764. 9 0 4 4 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
765. 9 0 4 4 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
766. 9 0 4 4 0 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
767. 9 0 4 4 0 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
768. 9 0 4 4 0 3 5 Kiadások összesen 386 599 427 927 421 033
769. 9 0 4 4 0 3 51 1 Személyi juttatások 217 770 210 545 205 893
770. 9 0 4 4 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 57 305 56 247 54 650
771. 9 0 4 4 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 111 524 138 108 135 641
772. 9 0 4 4 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 305 10 286
773. 9 0 4 4 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
774. 9 0 4 4 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 975 975
775. 9 0 4 4 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
776. 9 0 4 4 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 12 747 13 588
777. 9 0 4 4 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások
778. 9 0 4 4 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
779. 9 0 4 4 0 3 51 11 Intézményi tartalék
780. 9 0 4 4 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
781. 9 0 4 4 0 4 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium
782. 9 0 4 4 0 4 0 Bevételek összesen 336 166 423 338 425 730
783. 9 0 4 4 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 315 632 340 237 326 656
784. 9 0 4 4 0 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 203 575 188 338 189 862
785. 9 0 4 4 0 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 112 057 151 899 136 794
786. 9 0 4 4 0 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
787. 9 0 4 4 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 20 534 21 447 18 768
788. 9 0 4 4 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 11 132 16 102
789. 9 0 4 4 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 39 3 578
790. 9 0 4 4 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 80 223
791. 9 0 4 4 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
792. 9 0 4 4 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 34 179 44 179
793. 9 0 4 4 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 16 224 16 224
794. 9 0 4 4 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
795. 9 0 4 4 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
796. 9 0 4 4 0 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
797. 9 0 4 4 0 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
798. 9 0 4 4 0 4 5 Kiadások összesen 336 166 423 338 425 730
799. 9 0 4 4 0 4 51 1 Személyi juttatások 236 184 234 938 230 308
800. 9 0 4 4 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61 982 62 385 60 947
801. 9 0 4 4 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 38 000 84 980 81 460
802. 9 0 4 4 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 420 4 095
803. 9 0 4 4 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
804. 9 0 4 4 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 4 587
805. 9 0 4 4 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
806. 9 0 4 4 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 36 615 44 333
807. 9 0 4 4 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások
808. 9 0 4 4 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
809. 9 0 4 4 0 4 51 11 Intézményi tartalék
810. 9 0 4 4 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
811. 9 0 4 4 0 5 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola
812. 9 0 4 4 0 5 0 Bevételek összesen 170 976 187 457 192 122
813. 9 0 4 4 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 164 745 164 223 165 656
814. 9 0 4 4 0 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 115 282 115 236 115 256
815. 9 0 4 4 0 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 49 463 48 987 50 400
816. 9 0 4 4 0 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
817. 9 0 4 4 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 6 231 13 113 14 105
818. 9 0 4 4 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 250 250
819. 9 0 4 4 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 1 100 2 013
820. 9 0 4 4 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 290
821. 9 0 4 4 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
822. 9 0 4 4 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 4 535 5 572
823. 9 0 4 4 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 4 236 4 236
824. 9 0 4 4 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
825. 9 0 4 4 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
826. 9 0 4 4 0 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
827. 9 0 4 4 0 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
828. 9 0 4 4 0 5 5 Kiadások összesen 170 976 187 457 192 122
829. 9 0 4 4 0 5 51 1 Személyi juttatások 112 484 113 620 113 582
830. 9 0 4 4 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30 289 30 588 30 445
831. 9 0 4 4 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 203 34 858 38 441
832. 9 0 4 4 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
833. 9 0 4 4 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
834. 9 0 4 4 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
835. 9 0 4 4 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
836. 9 0 4 4 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 8 391 9 654
837. 9 0 4 4 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások
838. 9 0 4 4 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
839. 9 0 4 4 0 5 51 11 Intézményi tartalék
840. 9 0 4 4 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
841. 9 0 4 5 0 1 Széchenyi István Városi Könyvtár
842. 9 0 4 5 0 1 0 Bevételek összesen 123 323 121 396 132 535
843. 9 0 4 5 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 98 123 95 992 107 167
844. 9 0 4 5 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 30 059 33 982 34 344
845. 9 0 4 5 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 68 064 62 010 72 823
846. 9 0 4 5 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
847. 9 0 4 5 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 3 300 2 500 2 414
848. 9 0 4 5 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 21 900 22 250 22 300
849. 9 0 4 5 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 68 68
850. 9 0 4 5 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
851. 9 0 4 5 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
852. 9 0 4 5 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
853. 9 0 4 5 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 586 586
854. 9 0 4 5 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
855. 9 0 4 5 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
856. 9 0 4 5 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
857. 9 0 4 5 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
858. 9 0 4 5 0 1 5 Kiadások összesen 123 323 121 396 132 535
859. 9 0 4 5 0 1 51 1 Személyi juttatások 58 078 58 991 58 820
860. 9 0 4 5 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15 161 15 394 15 920
861. 9 0 4 5 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 50 084 46 800 56 030
862. 9 0 4 5 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
863. 9 0 4 5 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
864. 9 0 4 5 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás
865. 9 0 4 5 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
866. 9 0 4 5 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 211 1 765
867. 9 0 4 5 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások
868. 9 0 4 5 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
869. 9 0 4 5 0 1 51 11 Intézményi tartalék
870. 9 0 4 5 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
871. 9 0 4 7 0 1 Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
872. 9 0 4 7 0 1 0 Bevételek összesen 325 384 410 678 418 492
873. 9 0 4 7 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 290 384 300 657 302 721
874. 9 0 4 7 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 289 526 290 571 290 899
875. 9 0 4 7 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 858 10 086 11 822
876. 9 0 4 7 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
877. 9 0 4 7 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 35 000 36 000 41 327
878. 9 0 4 7 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 57 713 57 713
879. 9 0 4 7 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
880. 9 0 4 7 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 625 500
881. 9 0 4 7 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 4 993 5 015
882. 9 0 4 7 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
883. 9 0 4 7 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 10 690 10 690
884. 9 0 4 7 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 526
885. 9 0 4 7 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
886. 9 0 4 7 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
887. 9 0 4 7 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
888. 9 0 4 7 0 1 5 Kiadások összesen 325 384 410 678 418 492
889. 9 0 4 7 0 1 51 1 Személyi juttatások 215 825 264 425 263 149
890. 9 0 4 7 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 55 068 68 008 65 733
891. 9 0 4 7 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 491 62 688 72 447
892. 9 0 4 7 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
893. 9 0 4 7 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
894. 9 0 4 7 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 30
895. 9 0 4 7 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
896. 9 0 4 7 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 13 194 8 754
897. 9 0 4 7 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 2 363 7 965
898. 9 0 4 7 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 414
899. 9 0 4 7 0 1 51 11 Intézményi tartalék
900. 9 0 4 7 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
901. 9 0 4 9 0 1 Intézmények Gazdasági Szolgálata
902. 9 0 4 9 0 1 0 Bevételek összesen 143 017 147 266 168 283
903. 9 0 4 9 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 142 417 142 651 144 647
904. 9 0 4 9 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 673 908
905. 9 0 4 9 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 142 417 141 978 143 739
906. 9 0 4 9 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból
907. 9 0 4 9 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 600 1 200 858
908. 9 0 4 9 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 3 414 6 524
909. 9 0 4 9 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
910. 9 0 4 9 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
911. 9 0 4 9 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 9 726
912. 9 0 4 9 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
913. 9 0 4 9 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 1
914. 9 0 4 9 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 6 527
915. 9 0 4 9 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
916. 9 0 4 9 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
917. 9 0 4 9 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
918. 9 0 4 9 0 1 5 Kiadások összesen 143 017 147 266 168 283
919. 9 0 4 9 0 1 51 1 Személyi juttatások 91 306 91 704 96 639
920. 9 0 4 9 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23 673 22 073 22 244
921. 9 0 4 9 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 038 33 235 32 893
922. 9 0 4 9 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
923. 9 0 4 9 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
924. 9 0 4 9 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 6 527
925. 9 0 4 9 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
926. 9 0 4 9 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 254 254
927. 9 0 4 9 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások
928. 9 0 4 9 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 9 726
929. 9 0 4 9 0 1 51 11 Intézményi tartalék
930. 9 0 4 9 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások
931. 9 0 4 9 0 2 Központi Gyermekkonyha
932. 9 0 4 9 0 2 0 Bevételek összesen 358 009 361 371 358 663
933. 9 0 4 9 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 115 3 407 3 407
934. 9 0 4 9 0 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 1 120 1 497
935. 9 0 4 9 0 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 115 2 287 1 910
936. 9 0 4 9 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0
937. 9 0 4 9 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 357 894 357 894 355 186
938. 9 0 4 9 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei
939. 9 0 4 9 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
940. 9 0 4 9 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
941. 9 0 4 9 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei
942. 9 0 4 9 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
943. 9 0 4 9 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 70 70
944. 9 0 4 9 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek
945. 9 0 4 9 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele
946. 9 0 4 9 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
947. 9 0 4 9 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
948. 9 0 4 9 0 2 5 Kiadások összesen 358 009 361 371 358 663
949. 9 0 4 9 0 2 51 1 Személyi juttatások 78 057 79 512 71 953
950. 9 0 4 9 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21 230 21 565 19 646