Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2010. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 25 638 898 000 Ft-tal hagyja jóvá, melyből a hitelbevétel összege 1 458 060 000 Ft, a kötvény kibocsátás összege 3 000 000 000 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az 1. melléklet, részletesebb teljesítését a 3-5. melléklet rögzíti.

(3) A Közgyűlés az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek teljesített bevételeit a 6. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok bevételi forrásait és azok teljesítését a 8. melléklet részletezése szerint az alábbi összegekkel elfogadja:

a) a SMJV Bolgár Kisebbségi Önkormányzatét 989 000 Ft-tal,

b) a SMJV Cigány Kisebbségi Önkormányzatét 0 Ft-tal,

c) a SMJV Horvát Kisebbségi Önkormányzatét 2 368 000 Ft-tal,

d) a SMJV Német Nemzetiségi Önkormányzatét 2 651 000 Ft-tal.

(5) A Közgyűlés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bevételi forrásait és azok teljesítését a 9. melléklet részletezése szerint 29 204 000 Ft-tal jóváhagyja.

(6) A Közgyűlés a Hegykő Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron bevételi forrásait és azok teljesítését a 10. melléklet részletezése szerint 56 000 Ft-tal jóváhagyja.

2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az 5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot megillető összeg 12 602 000 Ft, az Önkormányzatot nem illeti meg 8 672 000 Ft.

3. § (1) A Közgyűlés a 2010. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 25 120 658 000 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás főbb adatok szerinti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek teljesített kiadása 13 624 993 000 Ft, ebből

aa) személyi jellegű kiadás 6 658 214 000 Ft,

ab) munkaadói járulékok 1 737 481 000 Ft,

ac) dologi kiadás 4 695 634 000 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 099 000 Ft,

ae) támogatásértékű pénzeszköz átadás 14 541 000 Ft,

af) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 262 000 Ft,

ag) beruházási kiadások 172 168 000 Ft,

ah) felújítási kiadások 51 297 000 Ft,

ai) kölcsönök és továbbadási célú kiadások 139 044 000 Ft,

aj) függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások 143 253 000 Ft a 6. és 7. melléklet részletezése szerint;

b) a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadási jogcímeit és összegeit a 8. melléklet részletezése szerint az alábbi összegekkel:

ba) a SMJV Bolgár Kisebbségi Önkormányzatét 985 000 Ft-tal,

bb) a SMJV Cigány Kisebbségi Önkormányzatét 0 Ft-tal,

bc) a SMJV Horvát Kisebbségi Önkormányzatét 2 259 000 Ft-tal,

bd) a SMJV Német Nemzetiségi Önkormányzatét 2 420 000 Ft-tal;

c) a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kiadási jogcímeit és összegeit a 9. melléklet részletezése szerint 26 639 000 Ft-tal;

d) a Hegykő Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron kiadási jogcímeit és összegeit a 10. melléklet részletezése szerint 47 000 Ft-tal;

e) a fejlesztési kiadásokat 2 513 347 000 Ft-tal a 11. melléklet részletezése szerint;

f) a felújítási kiadásokat 564 880 000 Ft-tal a 12. melléklet részletezése szerint;

g) az általános támogatásokat 1 388 489 000 Ft-tal a 13. melléklet részletezése szerint;

h) a pályázati támogatásokat 51 960 000 Ft-tal a 14. melléklet részletezése szerint;

i) a városüzemeltetési kiadásokat 1 039 624 000 Ft-tal a 15. melléklet részletezése szerint;

j) az önkormányzati szociális kiadásokat 467 299 000 Ft-tal a 16. melléklet részletezése szerint;

k) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 458 817 000 Ft-tal a 17. melléklet részletezése szerint;

l) a hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 3 441 851 000 Ft-tal a 18. melléklet részletezése szerint;

m) a lakásalap felhasználását 235 760 000 Ft-tal a 19. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) a) A 20. melléklet a céltartalékok előirányzatának alakulását,

b) a 21. melléklet a költségvetési szervek létszám-előirányzatainak teljesítését,

c) a 25. melléklet az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését,

d) a 26. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését

mutatja.

(2) Tájékoztató jelleggel:

a) a 22. melléklet a mutatószám változást,

b) a 23. melléklet a költségvetési szervek által ellátottak létszám változását,

c) a 27. melléklet az adósságállomány 2010. december 31-én fennálló állományát,

d) az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 28. melléklet,

e) az Önkormányzati feladatok többéves hatását a 29. melléklet,

f) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 30. melléklet,

g) a 2010. évi pénzforgalom nélküli tételeket a 31. melléklet,

h) a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat összevont 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 32. melléklet,

i) az Önkormányzat vagyonkimutatását, a vagyon alakulását a 33. melléklet,

j) a Közgyűlési anyag levezetése a MÁK 80-as űrlapból a 34. melléklet,

k) a Kisebbségi Önkormányzatok határozatait a 38-41. melléklet

mutatja.

5. § (1) A Közgyűlés a 2010. évi pénzmaradványt -428 855 000 Ft-tal, a 2011. évben rendezendő előirányzat összegét 538 415 000 Ft-tal jóváhagyja a 24. melléklet részletezése szerint. Ebből

a) a költségvetési intézmények 215 121 000 Ft,

b) a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2 565 000 Ft,

c) a Hegykő Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron 9000 Ft,

d) a 2010. évről áthúzódó célfeladatok 320 720 000 Ft.

(2) Az 538 415 000 Ft előirányzat összege legközelebbi költségvetési rendelet módosításakor a 2011. évi költségvetésben rendezésre kerül.

6. § A Közgyűlés az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján - a 2010. évi költségvetési gazdálkodásról szóló - elkészített

a) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést (35. melléklet),

b) egyszerűsített mérleget (36. melléklet),

c) egyszerűsített pénzmaradványt (37. melléklet)

jóváhagyja.

7. § Jelen rendelet 2011. május 3. napján lép hatályba.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2010. évi mérlege bevételek

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK
2010. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2010. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Teljesítés

Teljesítés %
9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 3 013 653 3 077 477 3 077 477 100,00
9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 22 947 165 235 165 235 100,00
9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok 0 389 562 389 562 100,00
9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 511 800 542 573 542 573 100,00
0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
2 00 2 00 06 0 Egészségügyi szervezet 3 793 811 4 371 132 4 371 132 100,00
9 00 9 00 06 0 Igazgatási szervezet 141 600 163 641 163 642 100,00
0 00 0 00 06 0 ÖSSZESEN - Támogatásértékű bev. társadalombizt. alapoktól 3 935 411 4 534 773 4 534 774 100,00
0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek
2 00 2 00 07 0 Egészségügyi szervezet 121 000 145 837 145 837 100,00
9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 379 096 414 972 414 972 100,00
9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 219 710 223 477 223 477 100,00
9 00 4 00 07 0 Középfokú oktatási szervezetek 114 580 131 833 131 899 100,05
9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezet 2 500 3 304 3 304 100,00
9 00 7 00 07 0 Védelmi szervezet 20 130 35 261 35 261 100,00
9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 474 339 505 816 477 321 94,37
0 00 0 00 07 0 ÖSSZESEN - Intézményi működési bevételek 1 331 355 1 460 500 1 432 071 98,05
0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei
2 00 2 00 08 0 Egészségügyi szervezet 0 13 691 13 691 100,00
9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 39 100 40 201 40 201 100,00
9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 4 792 44 124 44 124 100,00
9 00 4 00 08 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 46 129 46 129 100,00
9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezet 8 800 19 400 19 400 100,00
9 00 7 00 08 0 Védelmi szervezet 0 1 456 1 456 100,00
9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 30 787 41 608 36 752 88,33
0 00 0 00 08 0 ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű működési bevételei 83 479 206 609 201 753 97,65
0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n. kívülről
2 00 2 00 09 0 Egészségügyi szervezet 0 8 716 8 716 100,00
9 00 1 00 09 0 Szociális szervezetek 0 1 224 1 224 100,00
9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 750 2 332 2 332 100,00
9 00 4 00 09 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 5 360 5 360 100,00
9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezet 0 140 140 100,00
9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 2 850 2 990 682 22,81
0 00 0 00 09 0 ÖSSZESEN - Int. működési célú pénze.-
átv. Áht.-n
. kívülről
3 600 20 762 18 454 88,88
0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2 00 2 00 10 0 Egészségügyi szervezet 0 400 400 100,00
9 00 3 00 10 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 13 12 92,31
9 00 4 00 10 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 2 841 2 300 80,96
9 00 9 00 10 0 Igazgatási szervezetek 0 16 113 706,25
0 00 0 00 10 0 ÖSSZESEN - Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 3 270 2 825 86,39
0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei
2 00 2 00 11 0 Egészségügyi szervezet 0 1 350 1 350 100,00
9 00 3 00 11 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 748 748 100,00
9 00 4 00 11 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 3 517 3 517 100,00
9 00 5 00 11 0 Kulturális szervezet 0 2 500 2 500 100,00
9 00 7 00 11 0 Védelmi szervezet 0 8 041 8 041 100,00
9 00 9 00 11 0 Igazgatási szervezetek 0 11 516 11 516 100,00
0 00 0 00 11 0 ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 27 672 27 672 100,00
0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n. kívülről
2 00 2 00 12 0 Egészségügyi szervezet 0 4 672 4 672 100,00
9 00 3 00 12 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 3 216 3 216 100,00
9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 80 541 80 541 100,00
0 00 0 00 12 0 ÖSSZESEN - Int. felhalmozási célú pénze.-
átv. Áht.-n
. kívülről
0 88 429 88 429 100,00
0 00 0 00 13 0 Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.
2 00 2 00 13 0 Egészségügyi szervezet 0 150 900 150 900 100,00
9 00 1 00 13 0 Szociális szervezetek 0 703 703 100,00
9 00 3 00 13 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 3 113 3 113 100,00
9 00 4 00 13 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 15 491 15 491 100,00
9 00 5 00 13 0 Kulturális szervezet 0 239 239 100,00
9 00 7 00 13 0 Védelmi szervezet 0 391 391 100,00
9 00 9 00 13 0 Igazgatási szervezetek 0 12 458 12 458 100,00
0 00 0 00 13 1 ÖSSZESEN - Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt. 0 183 295 183 295 100,00
0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev.
2 00 2 00 14 0 Egészségügyi szervezet 0 2 430 144 983 5 966,38
9 00 7 00 14 0 Védelmi szervezet 0 0 347 0,00
9 00 9 00 14 0 Igazgatási szervezetek 0 15 123 5 123 33,88
0 00 0 00 14 0 ÖSSZESEN - Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev. 0 17 553 150 453 857,14
9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések 0 38 453 35 385 92,02
9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek 112 466 864 119 401 830 46,50
9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 2 000 10 412 8 412 80,79
9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívül 60 000 79 085 91 511 115,71
9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 384 531 384 531 439 572 114,31
9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség 80 000 80 000 63 117 78,90
9 03 9 00 21 0 Illetékek 420 000 420 000 269 015 64,05
9 03 9 00 22 0 Helyi adók 3 359 000 3 499 000 3 527 252 100,81
9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók 1 632 754 1 622 939 1 704 149 105,00
9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei 1 193 410 1 193 410 1 206 452 101,09
9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 70 000 70 000 14 946 21,35
9 03 9 00 26 0 Lakásalap 1 164 200 1 164 200 338 710 29,09
9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei 30 000 30 000 27 020 90,07
9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel 5 358 497 3 166 609 1 458 060 46,04
9 03 9 00 29 0 Kötvény kibocsátás 0 3 000 000 3 000 000 100,00
9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány 2 101 000 2 101 000 0 0,00
9 03 9 00 32 0 Pénzmaradvány elszámolási korrekció 0 712 712 100,00
9 03 9 00 33 0 Aktív és passzív pénzügyi elszámolások 0 0 -8 391 0,00
9 03 9 00 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -356 725 0,00
Nyitó pénzkészlet 0 0 2 393 612 0,00
Mindösszesen: 24 870 103 28 442 180 25 429 212 89,41
Pénzforgalom nélküli tétel 0 0 209 686 0
Bevételek összesen: 24 870 103 28 442 180 25 638 898 90,14

2. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2010. évi mérlege kiadások

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK
2010. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2010. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Teljesítés

Teljesítés %
0 00 0 00 51 0 Intézmények működtetési kiadása
2 00 2 00 51 0 Egészségügyi szervezetek 3 934 811 4 736 082 4 847 544 102,35
9 00 1 00 51 0 Szociális szervezetek 1 510 582 1 513 997 1 513 671 99,98
9 00 3 00 51 0 Alapfokú oktatási szervezetek 2 308 903 2 491 488 2 485 856 99,77
9 00 4 00 51 0 Középfokú oktatási szervezetek 1 535 844 1 804 756 1 776 353 98,43
9 00 5 00 51 0 Kulturális szervezetek 127 228 143 152 142 914 99,83
9 00 7 00 51 0 Védelmi szervezetek 317 088 355 693 348 549 97,99
9 00 9 00 51 0 Igazgatási szervezetek 2 433 955 2 721 784 2 542 456 93,41
0 00 0 00 51 0 ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása: 12 168 411 13 766 952 13 657 343 99,20
0 00 0 00 52 0 Fejlesztések
9 00 1 00 52 0 Szociális szervezetek 47 600 191 235 84 200 44,03
9 00 2 00 52 0 Egészségügy 100 000 343 125 93 154 27,15
9 00 3 00 52 0 Alapfokú oktatás 78 261 205 855 68 144 33,10
9 00 4 00 52 0 Középfokú oktatás 28 000 83 870 3 950 4,71
9 00 7 00 52 0 Védelem 26 000 31 000 26 418 85,22
9 00 8 00 52 0 Gazdasági 1 439 651 1 835 499 950 993 51,81
9 00 9 00 52 0 Igazgatási 166 128 1 434 917 1 286 488 89,66
0 00 0 00 52 0 ÖSSZESEN - Fejlesztések: 1 885 640 4 125 501 2 513 347 60,92
0 00 0 00 53 0 Felújítások
9 00 1 00 53 0 Szociális szervezetek 36 18 052 0 0,00
9 00 4 00 53 0 Alapfokú oktatás 461 265 0 0,00
9 00 8 00 53 0 Gazdasági 599 594 655 606 564 880 86,16
0 00 0 00 53 0 ÖSSZESEN - Felújítások: 600 091 673 923 564 880 83,82
0 00 0 00 54 0 Általános támogatások
9 00 1 00 54 0 Szociális szervezetek 27 277 79 263 72 760 91,80
9 00 2 00 54 0 Egészségügy 0 20 849 20 849 100,00
9 00 3 00 54 0 Alapfokú oktatás 0 9 644 9 644 100,00
9 00 4 00 54 0 Középfokú oktatás 1 500 11 402 9 902 86,84
9 00 5 00 54 0 Kulturális feladatok 638 900 747 973 590 210 78,91
9 00 6 00 54 0 Sport 186 000 273 065 272 665 99,85
9 00 7 00 54 0 Védelem 3 000 5 300 4 800 90,57
9 00 8 00 54 0 Gazdasági 135 500 360 594 332 349 92,17
9 00 9 00 54 0 Igazgatási 58 768 91 129 75 310 82,64
0 00 0 00 54 0 ÖSSZESEN - Általános támogatások: 1 050 945 1 599 219 1 388 489 86,82
0 00 0 00 55 0 Pályázati támogatások
9 00 1 00 55 0 Szociális szervezetek 4 400 3 850 3 850 100,00
9 00 4 00 55 0 Középfokú oktatás 2 500 700 700 100,00
9 00 5 00 55 0 Kulturális feladatok 15 500 18 080 11 070 61,23
9 00 6 00 55 0 Sport 35 000 41 390 36 340 87,80
0 00 0 00 55 0 ÖSSZESEN - Pályázati támogatások: 57 400 64 020 51 960 81,16
0 00 0 00 57 0 Városüzemeltetési kiadások
8 05 8 00 57 0 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 911 000 1 027 000 865 257 84,25
9 03 9 00 57 0 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 300 700 304 948 174 367 57,18
0 00 0 00 57 0 ÖSSZESEN - Városüzemeltetési kiadások: 1 211 700 1 331 948 1 039 624 78,05
9 00 1 00 58 0 Önkormányzati szociális kiadások 351 500 467 471 467 299 99,96
9 00 9 00 59 0 Önkormányzati dologi kiadások 1 126 241 1 445 372 1 458 817 100,93
9 00 9 00 60 0 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása 4 120 416 3 525 682 3 441 851 97,62
9 00 9 00 61 0 Lakásalap kiadásai 779 900 784 466 235 760 30,05
9 00 9 00 62 0 Céltartalékok 1 117 859 621 770 0 0,00
9 00 9 00 63 0 Általános tartalék 400 000 35 856 0 0,00
9 00 9 00 71 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 99 645 0,00
Mindösszesen: 24 870 103 28 442 180 24 919 015 87,61
Pénzforgalom nélküli tétel 0 0 201 643 0
Kiadások összesen: 24 870 103 28 442 180 25 120 658 88,32

3. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

2010. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK
2010. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2010. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Teljesítés

Teljesítés %
9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása
9 03 9 00 01 1 Működési célú
9 03 9 01 01 1 Lakosságszámhoz kötötten 163 706 163 706 163 706 100,00
9 03 9 02 01 1 Feladatmutatóhoz kötötten 2 749 947 2 813 771 2 813 771 100,00
9 03 9 03 01 1 Üdülőhelyi feladatok 100 000 100 000 100 000 100,00
9 03 9 00 01 1 Működési célú összesen: 3 013 653 3 077 477 3 077 477 100,00
9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása összesen: 3 013 653 3 077 477 3 077 477 100,00
9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások
9 03 9 00 02 1 Működési célú normatív, kötött felhaszn. központi tám.
9 03 9 01 02 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátáshoz 20 700 20 700 20 700 100,00
9 03 9 02 02 1 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának előirányzata 2 247 144 535 144 535 100,00
9 03 9 00 02 1 Működési célú normatív, kötött felhaszn. központi tám. összesen: 22 947 165 235 165 235 100,00
9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások összesen: 22 947 165 235 165 235 100,00
9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok
9 03 9 00 03 1 Működési célú 0 335 503 335 503 100,00
9 03 9 00 03 2 Felhalmozási célú 0 54 059 54 059 100,00
9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok összesen: 0 389 562 389 562 100,00
9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása
9 03 9 00 05 1 Működési célú egyéb költségvetési támogatás
9 03 9 01 05 1 Helyi önkormányzatok színháztámogatása 223 700 223 700 223 700 100,00
9 03 9 02 05 1 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatásnak előirányzata 288 100 288 307 288 307 100,00
9 03 9 00 05 1 Működési célú egyéb költségvetési támogatás összesen: 511 800 512 007 512 007 100,00
9 03 9 00 05 2 Felhalmozási célú egyéb költségvetési támogatás
9 03 9 01 05 2 Egyesített Szoc. Int. közegészségügyi hiányosságainak megsz. - CEDE 0 13 924 13 924 100,00
9 03 9 02 05 2 Deák téri Ált. Isk. ebédlőjének bővítése - CEDE 0 16 642 16 642 100,00
9 03 9 00 05 2 Felhalmozási célú egyéb költségvetési támogatás összesen: 0 30 566 30 566 100,00
9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása összesen: 511 800 542 573 542 573 100,00
0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
0 00 0 00 06 1 Működési célú
2 00 2 00 06 1 Egészségügyi szervezet 3 793 811 4 371 132 4 371 132 100,00
9 00 9 00 06 1 Igazgatási szervezet 141 600 163 641 163 642 100,00
0 00 0 00 06 1 Működési célú összesen: 3 935 411 4 534 773 4 534 774 100,00
0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól összesen: 3 935 411 4 534 773 4 534 774 100,00
0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek
2 00 2 00 07 0 Egészségügyi szervezet 121 000 145 837 145 837 100,00
9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 379 096 414 972 414 972 100,00
9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 219 710 223 477 223 477 100,00
9 00 4 00 07 0 Középfokú oktatási szervezetek 114 580 131 833 131 899 100,05
9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezet 2 500 3 304 3 304 100,00
9 00 7 00 07 0 Védelmi szervezet 20 130 35 261 35 261 100,00
9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 474 339 505 816 477 321 94,37
0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek összesen: 1 331 355 1 460 500 1 432 071 98,05
0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei
2 00 2 00 08 0 Egészségügyi szervezet 0 13 691 13 691 100,00
9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 39 100 40 201 40 201 100,00
9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 4 792 44 124 44 124 100,00
9 00 4 00 08 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 46 129 46 129 100,00
9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezet 8 800 19 400 19 400 100,00
9 00 7 00 08 0 Védelmi szervezet 0 1 456 1 456 100,00
9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 30 787 41 608 36 752 88,33
0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei összesen: 83 479 206 609 201 753 97,65
0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n. kívülről
2 00 2 00 09 0 Egészségügyi szervezet 0 8 716 8 716 100,00
9 00 1 00 09 0 Szociális szervezetek 0 1 224 1 224 100,00
9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 750 2 332 2 332 100,00
9 00 4 00 09 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 5 360 5 360 100,00
9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezet 0 140 140 100,00
9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 2 850 2 990 682 22,81
0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n. kívülről összesen: 3 600 20 762 18 454 88,88
0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2 00 2 00 10 0 Egészségügyi szervezet 0 400 400 100,00
9 00 3 00 10 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 13 12 92,31
9 00 4 00 10 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 2 841 2 300 80,96
9 00 9 00 10 0 Igazgatási szervezetek 0 16 113 706,25
0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 0 3 270 2 825 86,39
0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei
2 00 2 00 11 0 Egészségügyi szervezet 0 1 350 1 350 100,00
9 00 3 00 11 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 748 748 100,00
9 00 4 00 11 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 3 517 3 517 100,00
9 00 5 00 11 0 Kulturális szervezet 0 2 500 2 500 100,00
9 00 7 00 11 0 Védelmi szervezet 0 8 041 8 041 100,00
9 00 9 00 11 0 Igazgatási szervezetek 0 11 516 11 516 100,00
0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei összesen: 0 27 672 27 672 100,00
0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n. kívülről
2 00 2 00 12 0 Egészségügyi szervezet 0 4 672 4 672 100,00
9 00 3 00 12 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 3 216 3 216 100,00
9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 80 541 80 541 100,00
0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n. kívülről összesen: 0 88 429 88 429 100,00
0 00 0 00 13 0 Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.
0 00 0 00 13 1 Működési célú int. pénzmaradv .előző évi tartalékok és befiz. köt.
2 00 2 00 13 1 Egészségügyi szervezet 0 149 768 149 768 100,00
9 00 1 00 13 1 Szociális szervezetek 0 703 703 100,00
9 00 3 00 13 1 Alapfokú oktatási szervezetek 0 3 037 3 037 100,00
9 00 4 00 13 1 Középfokú oktatási szervezetek 0 5 080 5 080 100,00
9 00 5 00 13 1 Kulturális szervezet 0 239 239 100,00
9 00 7 00 13 1 Védelmi szervezet 0 391 391 100,00
9 00 9 00 13 1 Igazgatási szervezetek 0 217 217 100,00
0 00 0 00 13 1 Működési célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt. összesen: 0 159 435 159 435 100,00
0 00 0 00 13 2 Felhalm. célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt.
2 00 2 00 13 2 Egészségügyi szervezet 0 1 132 1 132 100,00
9 00 3 00 13 2 Alapfokú oktatási szervezetek 0 76 76 100,00
9 00 4 00 13 2 Középfokú oktatási szervezetek 0 10 411 10 411 100,00
9 00 9 00 13 2 Igazgatási szervezetek 0 12 241 12 241 100,00
0 00 0 00 13 2 Felhalm. célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt. összesen: 0 23 860 23 860 100,00
0 00 0 00 13 0 Intézményi pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek összesen: 0 183 295 183 295 100,00
0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev.
2 00 2 00 14 0 Egészségügyi szervezet 0 2 430 144 983 5 966,38
9 00 7 00 14 0 Védelmi szervezet 0 0 347 0,00
9 00 9 00 14 0 Igazgatási szervezetek 0 15 123 5 123 33,88
0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev. összesen: 0 17 553 150 453 857,14
9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybevétele, visszatér. és továbbad. célú bevételek
9 03 9 00 15 2 Felhalmozási célú
9 03 9 01 15 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 18 010 14 942 82,97
9 03 9 02 15 2 ISPA - támogatási kölcsön visszatérülés 0 20 443 20 443 100,00
9 03 9 00 15 2 Felhalmozási célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen: 0 38 453 35 385 92,02
9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybevétele, visszatérülések összesen: 0 38 453 35 385 92,02
9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek
9 03 9 00 16 1 Működési célú támogatásértékű bevételek
9 03 9 01 16 1 Kábítószerügyi stratégiák 2 250 2 450 1 173 47,88
9 03 9 03 16 1 Kompetencia alapú oktatás
(TÁMOP-3.1.4.-08/2-2008)
69 176 81 900 20 280 24,76
9 03 9 04 16 1 Szociális foglalkoztatás támogatás 25 000 26 757 26 758 100,00
9 03 9 05 16 1 Tám. szolg. közösségi ellátás tám. (FSZH) 16 040 16 040 16 040 100,00
9 03 9 06 16 1 Közlekedési támogatás 0 1 502 1 502 100,00
9 03 9 07 16 1 Iskolatej program 0 4 380 4 380 100,00
9 03 9 08 16 1 Napszak Integr. Int. - Közösségi ellátás (képzések, továbbképz.) (FSzH) 0 396 396 100,00
9 03 9 09 16 1 Körzetközponti jegyzők feladatainak támog. - írásbeli érettségi vizsgák 0 402 402 100,00
9 03 9 10 16 1 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 0 9 988 9 988 100,00
9 03 9 11 16 1 Jegyzők által működtetett szakértői bizottság 0 1 506 1 506 100,00
9 03 9 12 16 1 Otthonteremtési támogatás 0 2 308 2 308 100,00
9 03 9 13 16 1 Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás 0 92 92 100,00
9 03 9 14 16 1 Virágos Magyarországért Program (ÖM) 0 500 0 0,00
9 03 9 15 16 1 Helyi Védelmi Bizottság támogatása
(Gy.-M.-S. Megyei Önkorm.)
0 530 1 230 232,08
9 03 9 16 16 1 Országgyűlési képviselő választás 0 8 968 8 968 100,00
9 03 9 17 16 1 Kisebbségi Önkormányzati képviselő választás 0 2 326 2 326 100,00
9 03 9 18 16 1 Nyitott Határok - Páneurópai Piknik 2009. (NKA) 0 5 000 5 000 100,00
9 03 9 19 16 1 Sopron Balfi úti illeg. hulladék-lerakó felszám. (KVVM) 0 2 860 2 574 90,00
9 03 9 20 16 1 Idősek tart. bentlak. int. kieg. tám. (SZMM) 0 1 145 1 145 100,00
9 03 9 21 16 1 Barátság határok nélkül (NFÜ) 0 1 353 1 353 100,00
9 03 9 22 16 1 PH szervezetfejlesztés -
ÁROP-1.A.2/B-2008-0002 (NFÜ-ÁROP)
0 31 973 30 299 94,76
9 03 9 23 16 1 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása 0 2 507 2 507 100,00
9 03 9 24 16 1 Tanulói laptop program -
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0013 (OKMT)
0 2 996 1 049 35,01
9 03 9 25 16 1 Helyi önkormányzati képviselő választás 0 8 515 8 515 100,00
9 03 9 26 16 1 Kiemelkedő munkát végző pedagógusok telj. elism. (OKM) 0 3 264 3 264 100,00
9 03 9 27 16 1 GUTS - Zöld városi közl. rendszerek pályázat (NFÜ) 0 15 887 15 887 100,00
9 03 9 00 16 1 Működési célú támogatásértékű bevételek összesen: 112 466 235 545 168 942 71,72
9 03 9 00 16 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
9 03 9 01 16 2 Támogató Szolgálat, Informatikai fejl., eszközbesz. (FSzH) 0 492 492 100,00
9 03 9 02 16 2 Kutyahegy belterületi vízrendezés
(NYDOP-4.1.1)
0 130 412 24 253 18,60
9 03 9 03 16 2 Rák patak belter. szakasz mederrek. (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-011) 0 75 000 27 776 37,03
9 03 9 04 16 2 Bölcsődei helyek bőv. építéssel:
Kőműves köz (NYDOP-5.1.1/B-2009)
0 80 000 0 0,00
9 03 9 05 16 2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) 0 64 336 64 336 100,00
9 03 9 06 16 2 Idősek tart. bentlak. int. kieg. tám. (SZMM) 0 769 769 100,00
9 03 9 07 16 2 Városközp. értékmegőrző megúj.
(NYDOP-3.1.1/B-2009)
0 64 297 64 297 100,00
9 03 9 08 16 2 Kerékpárút Virágvölgyi-Bécsi úti csomópont (GKM) 0 1 500 1 500 100,00
9 03 9 09 16 2 Közvilágítási rendsz. korszerűsítése
(KEOP-5.3.0/A/09-2009-0126)
0 19 574 0 0,00
9 03 9 10 16 2 Tanulói laptop program -
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0013 (OKMT)
0 51 920 0 0,00
9 03 9 11 16 2 Halász u. óvoda férőhely bővítés
(NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0004)
0 2 580 0 0,00
9 03 9 12 16 2 Petőfi S. Ált. Isk. és AMI modernizációja
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)
0 44 629 0 0,00
9 03 9 13 16 2 Trefort Téri Óvoda korszerűsítése
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)
0 29 784 0 0,00
9 03 9 14 16 2 Helyi és helyközi közl. integrációja Sopronban és vonzásk.
(NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)
0 9 250 0 0,00
9 03 9 15 16 2 Zöld Ág Bölcsőde bővítése
(NYDOP-5.1.1/B-2008-0003)
0 49 465 49 465 100,00
9 03 9 16 16 2 Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap) 0 4 566 0 0,00
9 03 9 00 16 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 0 628 574 232 888 37,05
9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek összesen: 112 466 864 119 401 830 46,50
9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől
9 03 9 01 17 2 Határáttörés 2 000 2 000 0 0,00
9 03 9 02 17 2 Nyitott Határok - Páneurópai Piknik 2009 pály. EU 0 7 816 7 816 100,00
9 03 9 03 17 2 Barátság határok nélkül (HUSK) 0 596 596 100,00
9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől összesen: 2 000 10 412 8 412 80,79
9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen: 2 000 10 412 8 412 80,79
9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Áht.-n
kívül
9 03 9 00 18 1 Lakosságtól
9 03 9 01 18 1 Utólagos rácsatlakozás 0 0 200 0,00
9 03 9 03 18 1 Lakossági út-és közműépítés 60 000 60 000 8 900 14,83
9 03 9 04 18 1 Beszedett érdekeltségi hozzájárulás 0 0 59 276 0,00
9 03 9 00 18 1 Lakosságtól összesen: 60 000 60 000 68 376 113,96
9 03 9 00 18 2 Különféle szervektől
9 03 9 02 18 2 Határáttörés emlékére 0 5 508 5 508 100,00
9 03 9 03 18 2 Parkoló megváltás 0 0 4 000 0,00
9 03 9 04 18 2 Középfokú intézmények komplex fejlesztése (TISZK) 0 6 307 6 307 100,00
9 03 9 05 18 2 Tűzoltóság - erdőtüzes gépjármű (TAEG Zrt.) 0 5 000 5 000 100,00
9 03 9 06 18 2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) 0 2 270 2 270 100,00
9 03 9 07 18 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 0 50 0,00
9 03 9 00 18 2 Különféle szervektől összesen: 0 19 085 23 135 121,22
9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Áht.-n
kívül összesen:
60 000 79 085 91 511 115,71
9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
9 03 9 01 19 1 Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 71 600 71 600 17 672 24,68
9 03 9 02 19 1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 202 853 202 853 331 188 163,27
9 03 9 01 19 2 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 110 078 110 078 90 712 82,41
9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések összesen: 384 531 384 531 439 572 114,31
9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség
9 03 9 01 20 0 Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata 10 000 10 000 5 591 55,91
9 03 9 02 20 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamata 70 000 70 000 51 630 73,76
9 03 9 03 20 0 Realizált árfolyamnyereség 0 0 5 896 0,00
9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség összesen: 80 000 80 000 63 117 78,90
9 03 9 00 21 0 Illetékek 420 000 420 000 269 015 64,05
9 03 9 00 22 0 Helyi adók
9 03 9 01 22 0 Építményadó 720 000 720 000 783 709 108,85
9 03 9 02 22 0 Kommunális adó 36 000 36 000 32 214 89,48
9 03 9 03 22 0 Idegenforgalmi adó 103 000 103 000 119 139 115,67
9 03 9 04 22 0 Iparűzési adó 2 500 000 2 640 000 2 592 190 98,19
9 03 9 00 22 0 Helyi adók összesen: 3 359 000 3 499 000 3 527 252 100,81
9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók
9 03 9 01 23 0 SZJA helyben maradó része 751 932 751 932 751 932 100,00
9 03 9 02 23 0 Jövedelemkülönbség mérséklése 400 772 390 957 390 957 100,00
9 03 9 03 23 0 Gépjárműadó 480 000 480 000 561 039 116,88
9 03 9 04 23 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 50 50 34 68,00
9 03 9 05 23 0 Luxusadó 0 0 187 0,00
9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók összesen: 1 632 754 1 622 939 1 704 149 105,00
9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei
9 03 9 00 24 1 Működési célú egyéb saját bevételek
9 03 9 01 24 1 Környezetvédelmi bírság 1 000 1 000 5 131 513,10
9 03 9 06 24 1 Talajterhelési díj 10 000 10 000 13 464 134,64
9 03 9 07 24 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 450 000 450 000 429 282 95,40
9 03 9 08 24 1 Közterület foglalási díj 16 000 16 000 15 362 96,01
9 03 9 09 24 1 Szúnyoggyérítés 2 000 2 000 4 526 226,30
9 03 9 10 24 1 Emelt szintű szociális otthon 1 000 1 000 1 460 146,00
9 03 9 11 24 1 Egyéb (szolg. jog. pályázati díjbev.) 4 000 4 000 13 940 348,50
9 03 9 12 24 1 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 0 0 11 433 0,00
9 03 9 00 24 1 Működési célú egyéb saját bevételek összesen: 484 000 484 000 494 598 102,19
9 03 9 00 24 2 Felhalmozási célú egyéb saját bevételek
9 03 9 01 24 2 Önkorm. egyéb helyiségek értékesítése 100 000 100 000 38 299 38,30
9 03 9 02 24 2 Önkorm. lakótelek értékesítéséből származó bevétel 80 000 80 000 62 795 78,49
9 03 9 03 24 2 VÍZMŰ bérleti díj 360 310 360 310 433 266 120,25
9 03 9 04 24 2 Szeméttelep bérleti díj 80 000 80 000 80 000 100,00
9 03 9 05 24 2 Sinesco bérleti díj 49 800 49 800 52 483 105,39
9 03 9 06 24 2 Parkolók bérleti díja 20 000 20 000 33 419 167,10
9 03 9 07 24 2 Bérleti díjak 9 300 9 300 11 592 124,65
9 03 9 08 24 2 Szakértői díjak 10 000 10 000 0 0,00
9 03 9 00 24 2 Felhalmozási célú egyéb saját bevételek összesen: 709 410 709 410 711 854 100,34
9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei összesen: 1 193 410 1 193 410 1 206 452 101,09
9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
9 03 9 01 25 0 Föld értékesítés 10 000 10 000 13 257 132,57
9 03 9 02 25 0 Ingatlanok értékesítése 50 000 50 000 1 689 3,38
9 03 9 03 25 0 Egyéb értékesítés 10 000 10 000 0 0,00
9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 70 000 70 000 14 946 21,35
9 03 9 00 26 0 Lakásalap
9 03 9 01 26 0 Önkormányzati lakások értékesítése 1 150 000 1 150 000 332 452 28,91
9 03 9 03 26 0 Kamatbevétel 200 200 86 43,00
9 03 9 05 26 0 Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbsz. szolg.) - működési 14 000 14 000 6 172 44,09
9 03 9 00 26 0 Lakásalap összesen: 1 164 200 1 164 200 338 710 29,09
9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei
9 03 9 01 27 0 Osztalékok és hozamok 30 000 30 000 27 020 90,07
9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei összesen: 30 000 30 000 27 020 90,07
9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel
9 03 9 00 28 1 Működési célú hitelbevétel
9 03 9 01 28 1 Működési hitel 2 800 000 2 900 000 1 458 060 50,28
9 03 9 02 28 1 Készfizető kezességvállalás beváltás miatti hitelfelvétel 887 946 247 946 0 0,00
9 03 9 00 28 1 Működési célú hitel összesen: 3 687 946 3 147 946 1 458 060 46,32
9 03 9 00 28 2 Felhalmozási célú hitelbevétel
9 03 9 01 28 2 Lackner K. Ált. Isk. - Grund-iskolai sportpálya „OLLÉ pályprogram” 18 663 18 663 0 0,00
9 03 9 02 28 2 2010. évi hitelfelvétel 1 651 888 0 0
9 03 9 00 28 0 Fejlesztési hitel összesen: 1 670 551 18 663 0 0,00
9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel összesen: 5 358 497 3 166 609 1 458 060 46,04
9 03 9 00 29 0 Kötvény kibocsátás 0 3 000 000 3 000 000 100,00
9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány
9 03 9 00 30 1 Működési célú önkormányzati pénzmaradvány 38 249 38 249 0 0,00
9 03 9 00 30 2 Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány 2 062 751 2 062 751 0 0,00
9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány összesen: 2 101 000 2 101 000 0 0,00
9 03 9 00 32 0 Pénzmaradvány elszámolási korrekció
9 03 9 01 32 0 Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 712 712 100,00
9 03 9 00 32 0 Pénzmaradvány elszámolási korrekció 0 712 712 100,00
9 03 9 00 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív pénzügyi elszámolások -8 391
9 03 9 00 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9 03 9 01 50 0 Intézményi 0 0 1 000 0,00
9 03 9 02 50 0 Önkormányzati 0 0 -357 725 0,00
9 03 9 00 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -356 725 0,00
Nyitó pénzkészlet 2 393 612
Mindösszesen: 24 870 103 28 442 180 25 429 212 89,41
Pénzforgalom nélküli tétel 0 0 209 686 0
Bevételek összesen: 24 870 103 28 442 180 25 638 898 90,14

4. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

2010. évi eredeti bevételi előirányzat főösszegét módosító tételek

adatok E Ft-ban
Állami támogatás Intézményi bevételek

Megnevezés


Önkor-
mányzatok normatív állami hozzá-
járulása (feladat-
mutatókhoz kötötten)

Norma-
tív, kötött fel-
hasz-
nálású köz-
ponti támo-
gatások
Köz-
ponto-
sított elő-
irányzatÖnkor-
mányzatok egyéb költség-
vetési támoga-
tásaÁtengedett központi adók (Jövedelem-
különbség mérséklése)


Támo-
gatás-
értékű bevétel társa-
dalom-
biztosítási alaptól

Működési bevételekTámo-
gatás-
értékű működési bevétel


Működési célú pénzesz-
köz-
átvétel állam-
háztartá-
son kívülrőlFelhal-
mozási és tőke-
jellegű bevé-
telekTámo-
gatás-
értékű felhal-
mozási bevételek


Felhal-
mozási célú pénz-
eszköz-
átvétel állam-
háztar-
táson kívülről

Működési célú pénz-
maradvány, előző évi tartalék és befizetési kötele-
zettség

Felhal-
mozási célú pénz-
maradvány, előző évi tartalék és befizetési kötele-
zettség
Köl-
csönök igény-
bevé-
tele, vissza-
térülése és tovább-
adási célú bevé-
telek
Hitelbevétel
Intézményi kiadások 28 227 152 577 321 71 532 115 042 17 022 3 270 27 172 88 429 159 434 11 619 7 553
Polgármesteri Hivatal 9 000 30 022 22 041 57 613 4 500 500
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 1 698 1 835 140
Hegykő és Fertőszentmiklós Vizibázis Biztonságba Helyezése Önkorm. Társulás 55 1
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 12 241 10 000
Fejlesztések 593 16 642
Felújítások 26 404
Általános támogatás 36 401 57 745 13 560 31 087
Pályázati támogatás
Városüzemeltetési kiadások 3 576 65 817
Önkormányzati szociális kiadások 96 859 90
Önkormányzat dologi kiadásai 5 400 33 281
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése
Lakásalap kiadásai
Céltartalékok 68 049 23 969 207
Általános tartalék -4 225 12 913 364 -140 000 1 698
Összesen: 63 824 142 288 389 562 30 773 -9 815 599 362 129 145 123 130 17 162 3 270 27 672 88 429 159 435 23 860 17 553
adatok E Ft-ban


Megnevezés

Kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Támogatás-
értékű működési bevétel

Támogatás-
értékű felhalmozási bevétel
Működési célú pénzeszköz átvétel állam-
háztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állam-
háztartáson kívülről


Helyi adók


Hitelbevétel


Kötvény-
kibocsátás


Elszámolási korrekció


összesen
Hitelbevétel -1 651 888 1 651 888 0
Intézményi kiadások 6 166 769 1 312 509
Polgármesteri Hivatal 21 717 145 393
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 3 673
Hegykő és Fertőszentmiklós Vizibázis Biztonságba Helyezése Önkorm. Társulás 56
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 22 241
Fejlesztések 520 084 6 470 1 230 733 1 774 522
Felújítások 76 284 5 000 107 688
Általános támogatás 17 510 4 816 6 696 3 052 6 307 17 124 194 298
Pályázati támogatás 0
Városüzemeltetési kiadások 69 393
Önkormányzati szociális kiadások 11 582 108 531
Önkormányzat dologi kiadásai 62 589 125 44 342 145 737
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 20 943 596 21 539
Lakásalap kiadásai 4 566 4 566
Céltartalékok -540 000 5 000 -442 775
Általános tartalék 16 209 20 175 4 639 1 308 140 000 50 913 712 104 706
Összesen: 38 453 123 079 628 574 8 412 19 085 140 000 -2 191 888 3 000 000 712 3 572 077

5. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

2010. évi Normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

adatok Ft-ban
Módosított költségvetési támogatás Önkormányzat által adott célra felhasznált támogatás Eltérés
Mutatószám Állami hozzájárulás Mutatószám Állami hozzájárulás Mutatószám Állami hozzájárulás
Alanyi jogú támogatások
1.Települési önkormányzatok feladatai 57 244 111 454 068 57 244 111 454 068 0 0
2.Körzeti igazgatás
2/aa) Körzetközpontonként egységesen 1 3 000 000 1 3 000 000 0 0
2/ab) Okmányiroda ügyiratonként 71 115 19 627 740 71 115 19 627 740 0 0
2/ac) Gyámügyi igazg. fela. 81 222 18 599 838 81 222 18 599 838 0 0
2/ba) Körzetközp. ép.ügyi igazg. fela. 81 222 4 548 432 81 222 4 548 432 0 0
2/bb) Kieg. hj. ép.ügyi ig. fela.-hoz (döntés) 2 334 18 039 486 2 334 18 039 486 0 0
5.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 255 666 060 255 666 060 0 0
10.Pénzbeli és szociális juttatások 57 244 269 561 996 57 244 269 561 996 0 0
11.aSzociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai 65 299 51 586 210 65 299 51 586 210 0 0
Alanyi jogú támogatás összesen: 497 083 830 497 083 830 0
9. Üdülőhelyi feladatok 100 000 000 100 000 000 0
ÖSSZESEN: 597 083 830 597 083 830 0
Intézményi mutatóhoz kötött
11.b Gyermekjóléti központ 12 2 099 400 12 2 099 400 0 0
11.f. Utcai szociális munka 12 4 543 750 12 4 543 750 0 0
11.c.a otthonközeli ellátá s- szoc. étk. + házi sgny 40 8 858 000 33 7 307 850 -7 -1 550 150
11.c.b otthonközeli ellátás - szoc. étk.+ id. napp. ellátás 45 6 477 413 35 5 037 988 -10 -1 439 425
11.c.c otthonközeli ellátás - szoc. étk. + népkonyha 331 18 324 988 338 18 712 525 7 387 537
11.c.d otthonközeli ellátás - szoc. étk. + házi segítségnyújtás 102 16 940 925 120 19 930 500 18 2 989 575
11.c.e otthonközeli ellátás-időskorúak nappali ellátása 41 3 631 780 33 2 923 140 -8 -708 640
11.g Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása 22 8 923 200 31 12 573 600 9 3 650 400
11.h.(1 ) Pszichiátriai betegek napp. Int. ellátása 40 8 244 000 40 8 244 000 0 0
11.h.(2) Hajléktalanok nappali ellátása 53 10 923 300 58 11 953 800 5 1 030 500
12. ab Pszichiátriai betegek intézményi ellátása 146 103 754 900 146 103 754 900 0 0
12.a.c Demens betegek intézményi ellátása 65 46 192 250 71 50 456 150 6 4 263 900
12.bca Időskorúak intézményi ellátása 122 77 549 300 129 81 998 850 7 4 449 550
12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 38 24 154 700 23 14 619 950 -15 -9 534 750
12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 43 13 302 050 45 13 920 750 2 618 700
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 60 28 101 000 60 28 101 000 0 0
14.a Bölcsődei ellátás 234 115 619 400 238 117 595 800 4 1 976 400
14.c Bölcsődei ingyenes étkezés 24 1 560 000 28 1 820 000 4 260 000
15.a Óvoda 1 425 271 346 667 1 460 277 848 334 35 6 501 667
15.b Általános iskola 1-4. évf 1 576 234 921 666 1 577 235 156 666 1 235 000
Általános iskola 5-8. évf. 1 518 266 020 000 1 516 265 471 667 -2 -548 333
15.c Középiskola (9-13. évfolyam) 2 611 560 161 667 2 592 556 088 333 -19 -4 073 334
15.d Szakmai elméleti képzés 908 154 630 000 881 150 008 333 -27 -4 621 667
15.e Zeneművészeti ág 446 22 246 667 446 22 325 000 0 78 333
Táncművészeti ág 270 5 013 333 271 5 013 333 1 0
15.f Kollégiumi ellátás 188 23 030 000 188 22 951 666 0 -78 334
15.g Napközis, tanulószobai foglalkozás 1 065 23 265 000 1 071 23 421 667 6 156 667
Iskolaotthonos oktatás 227 6 893 333 227 6 893 333 0 0
16.1 Szakmai gyakorlati képzés (9-10. évf.) 758 26 518 333 754 26 390 000 -4 -128 333
Gyakorl. 1 évf., több évf. 2. szké. évf., sp. szki. szké. évf. 182 17 868 666 178 17 411 333 -4 -457 333
Gyakorl. 1. évf., képz. i.>1 év 241 33 019 466 233 32 059 066 -8 -960 400
Gyakorl. záró, képz. i.>1 év 106 6 213 200 98 5 782 000 -8 -431 200
Gyakorl. tan. szerz. 360 7 062 535 355 6 951 467 -5 -111 068
16.2 Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátása 354 69 977 600 358 71 112 533 4 1 134 933
Korai fejlesztés 23 5 520 000 23 5 520 000 0 0
Fejlesztő felkészülés 5 1 525 000 5 1 525 000 0 0
16.3 Közokt. kieg. hjár-k: nem magyar nyelven folyó nev., okt. 601 24 040 000 602 24 093 334 1 53 334
16.4 Nemzetiségi nyelvű oktatás 205 13 120 000 205 13 141 333 0 21 333
Nyelvi előkészítő évfolyamok 128 8 213 333 126 8 042 667 -2 -170 666
16.5 Párhuzamos művészeti képzés 70 14 700 000 70 14 630 000 0 -70 000
Alapfokú művészetoktatás 716 24 771 533 717 24 813 200 1 41 667
16.6 Hozzájárulás önk. feladatellátáshoz 1 456 22 271 700 1 460 22 338 000 4 66 300
17.1 Szociális jutt.-k, egyéb szolg.: kedvezményes étkezés 1 262 83 770 000 1 314 87 170 000 52 3 400 000
17.2 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 746 17 460 000 1 878 18 780 000 132 1 320 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 6 593 6 593 000 6 440 6 440 000 -153 -153 000
17.3 Szociális jutt.-k, egyéb szolg.: koll.-i lakhatási feltételek 188 31 020 000 188 30 965 000 0 -55 000
Intézményi mutatókhoz kötött összesen: 2 480 393 055 2 487 937 218 7 544 163
Költségvetési törv. 3. sz. mell. összesen (önkorm.-t) megillető 3 077 476 885 3 085 021 048 7 544 163
költségvetési törvény 4. számú melléklet
Személyi jövedelemadó mérséklés 390 956 784 393 614 684 2 657 900
költségvetési törvény 4. számú melléklet összesen: 390 956 784 393 614 684 2 657 900
költségvetési törvény 5. számú melléklet
Helyi közösségi közösségi közlekedés támogatása 42 303 000 33 908 700 -8 394 300
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 5 758 955 5 740 955 -18 000
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 8 177 762 8 074 059 -103 703
Gyermekszegénység elleni progr. keretében nyári étkezés 536 870 417 000 -119 870
költségvetési törvény 5. számú melléklet összesen: 56 776 587 48 140 714 -8 635 873
Lakossági közműfejl.2009. évi tám. visszafizetése -36 000 -36 000
Költségvetési törvény 8. számú melléklet
Normatív kötött felhasználású
I/1 Pedagógiai szakszolgálat 23 20 700 000 26 23 100 000 3 2 400 000
II/2 Szociális továbbképzés és szakvizsga 242 2 274 800 242 2 274 800 0 0
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 0 45 401 474 0 45 401 474 0
Időskorúak járadéka 0 1 368 095 0 1 368 095 0
Rendszeres szociális segély 0 9 887 370 0 9 887 370 0
Adósságkezelési szolgáltatás 0 3 601 158 0 3 601 158 0
Lakásfenntartási támogatás 0 13 877 112 0 13 877 112 0
Rendelkezésre állási támogatás 0 23 562 612 0 23 562 612 0
Ápolási díj 0 44 562 122 0 44 562 122 0
Költségvetési törvény 8. számú melléklet 165 234 743 167 634 743 2 400 000
Költségvetési törvény 3., 4., 5., 8. mellékletek összesen (önkormányzatot megilleti) 3 690 444 999 3 694 375 189 3 930 190

6. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési intézmények 2010. évi költségvetési előirányzata és teljesítése

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK - KIADÁSOK
2010. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2010. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Teljesítés

Teljesítés %
2 0 1 2 0 0 SMJV Erzsébet Kórház DE OEC Oktató Kórháza
2 0 1 2 0 0 0 Bevételek összesen 3 934 811 4 736 082 4 872 585 102,88
2 0 1 2 0 0 00 0 Költségvetési támogatás 20 000 36 954 36 954 100,00
2 0 1 2 0 0 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
2 0 1 2 0 0 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 3 793 811 4 371 132 4 371 132 100,00
2 0 1 2 0 0 07 0 Intézményi működési bevételek 121 000 145 837 145 837 100,00
2 0 1 2 0 0 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 13 691 13 691 100,00
2 0 1 2 0 0 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 8 716 8 716 100,00
2 0 1 2 0 0 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 400 400 100,00
2 0 1 2 0 0 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 1 350 1 350 100,00
2 0 1 2 0 0 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 4 672 4 672 100,00
2 0 1 2 0 0 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 150 900 150 900 100,00
2 0 1 2 0 0 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 2 430 144 983 5 966,38
2 0 1 2 0 0 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
2 0 1 2 0 0 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -5 791 0,00
2 0 1 2 0 0 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek -259 0,00
2 0 1 2 0 0 5 Kiadások összesen 3 934 811 4 736 082 4 847 544 102,35
2 0 1 2 0 0 51 1 Személyi juttatások 1 960 000 1 940 901 1 940 901 100,00
2 0 1 2 0 0 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 586 000 527 180 527 180 100,00
2 0 1 2 0 0 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 368 811 2 233 352 2 116 871 94,78
2 0 1 2 0 0 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
2 0 1 2 0 0 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
2 0 1 2 0 0 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 2 150 2 150 100,00
2 0 1 2 0 0 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 5 100,00
2 0 1 2 0 0 51 8 Intézményi beruházási kiadások 20 000 26 820 26 820 100,00
2 0 1 2 0 0 51 9 Intézményi felújítási kiadások 4 074 4 074 100,00
2 0 1 2 0 0 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 1 600 127 788 7 986,75
2 0 1 2 0 0 51 11 Intézményi tartalék 0,00
2 0 1 2 0 0 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 101 755 0,00
9 0 4 1 0 1 Egyesített Bölcsődék
9 0 4 1 0 1 0 Bevételek összesen 272 131 292 213 292 213 100,00
9 0 4 1 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 228 966 239 038 239 038 100,00
9 0 4 1 0 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 1 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 1 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 43 165 53 175 53 175 100,00
9 0 4 1 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0,00
9 0 4 1 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 1 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 1 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0,00
9 0 4 1 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 1 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 1 0 1 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0,00
9 0 4 1 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 1 0 1 5 Kiadások összesen 272 131 292 213 292 213 100,00
9 0 4 1 0 1 51 1 Személyi juttatások 153 282 161 804 159 813 98,77
9 0 4 1 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 484 40 792 40 792 100,00
9 0 4 1 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 76 365 89 100 89 100 100,00
9 0 4 1 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 1 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 1 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 1 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 1 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 274 274 100,00
9 0 4 1 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 243 243 100,00
9 0 4 1 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 1 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 1 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 991 0,00
9 0 4 1 0 2 Flandorffer Ignác Szoc. Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ
9 0 4 1 0 2 0 Bevételek összesen 301 448 294 808 294 694 99,96
9 0 4 1 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 244 128 239 525 239 525 100,00
9 0 4 1 0 2 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 1 0 2 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 1 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 57 320 53 858 53 858 100,00
9 0 4 1 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0,00
9 0 4 1 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 1 169 1 169 100,00
9 0 4 1 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 1 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 1 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 256 256 100,00
9 0 4 1 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 1 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 1 0 2 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -122 0,00
9 0 4 1 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 0,00
9 0 4 1 0 2 5 Kiadások összesen 301 448 294 808 294 694 99,96
9 0 4 1 0 2 51 1 Személyi juttatások 156 283 141 770 139 713 98,55
9 0 4 1 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49 532 35 444 35 444 100,00
9 0 4 1 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 95 633 106 923 106 923 100,00
9 0 4 1 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 1 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 1 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 2 284 2 284 100,00
9 0 4 1 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 1 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 2 475 2 475 100,00
9 0 4 1 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 5 912 5 912 100,00
9 0 4 1 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 1 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 1 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 943 0,00
9 0 4 1 0 3 Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ
9 0 4 1 0 3 0 Bevételek összesen 162 677 157 927 157 927 100,00
9 0 4 1 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 126 505 125 106 125 106 100,00
9 0 4 1 0 3 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 1 0 3 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 1 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 2 172 2 437 2 437 100,00
9 0 4 1 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 34 000 30 329 30 329 100,00
9 0 4 1 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 55 55 100,00
9 0 4 1 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 1 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 1 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0,00
9 0 4 1 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 1 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 1 0 3 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0,00
9 0 4 1 0 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 1 0 3 5 Kiadások összesen 162 677 157 927 157 916 99,99
9 0 4 1 0 3 51 1 Személyi juttatások 103 557 99 743 99 451 99,71
9 0 4 1 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27 183 25 811 25 811 100,00
9 0 4 1 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 31 937 31 265 31 265 100,00
9 0 4 1 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 94 94 100,00
9 0 4 1 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 1 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 1 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 1 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 340 340 100,00
9 0 4 1 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 674 674 100,00
9 0 4 1 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 1 0 3 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 1 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 281 0,00
9 0 4 1 0 4 Egyesített Szociális Intézmény, Sopron
9 0 4 1 0 4 0 Bevételek összesen 471 576 487 387 487 037 99,93
9 0 4 1 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 270 595 251 812 251 812 100,00
9 0 4 1 0 4 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 1 0 4 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 1 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 195 881 226 263 226 263 100,00
9 0 4 1 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 5 100 8 912 8 912 100,00
9 0 4 1 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 1 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 1 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 400 400 100,00
9 0 4 1 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 1 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 1 0 4 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -342 0,00
9 0 4 1 0 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek -8 0,00
9 0 4 1 0 4 5 Kiadások összesen 471 576 487 387 487 037 99,93
9 0 4 1 0 4 51 1 Személyi juttatások 230 796 240 406 240 406 100,00
9 0 4 1 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 74 692 61 514 61 514 100,00
9 0 4 1 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 166 088 183 051 182 309 99,59
9 0 4 1 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 1 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 1 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 1 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 1 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 769 769 100,00
9 0 4 1 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 1 647 1 647 100,00
9 0 4 1 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 1 0 4 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 1 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 392 0,00
9 0 4 1 0 5 NapSzak Integrált Intézmény
9 0 4 1 0 5 0 Bevételek összesen 302 750 281 662 281 811 100,05
9 0 4 1 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 222 192 201 416 201 416 100,00
9 0 4 1 0 5 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 1 0 5 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 1 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 80 558 79 239 79 239 100,00
9 0 4 1 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 960 960 100,00
9 0 4 1 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 1 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 1 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 1 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 47 47 100,00
9 0 4 1 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 1 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 1 0 5 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -47 0,00
9 0 4 1 0 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 196 0,00
9 0 4 1 0 5 5 Kiadások összesen 302 750 281 662 281 811 100,05
9 0 4 1 0 5 51 1 Személyi juttatások 150 644 147 436 145 427 98,64
9 0 4 1 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39 793 35 291 35 291 100,00
9 0 4 1 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 112 313 98 705 98 705 100,00
9 0 4 1 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 1 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 1 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 1 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 1 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 230 230 100,00
9 0 4 1 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 1 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 1 0 5 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 1 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2 158 0,00
9 0 4 3 0 1 Király Jenő Utcai Óvoda
9 0 4 3 0 1 0 Bevételek összesen 48 106 48 907 48 907 100,00
9 0 4 3 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 42 082 44 808 44 808 100,00
9 0 4 3 0 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 6 024 3 999 3 999 100,00
9 0 4 3 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 80 80 100,00
9 0 4 3 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 20 20 100,00
9 0 4 3 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0,00
9 0 4 3 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 1 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0,00
9 0 4 3 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 3 0 1 5 Kiadások összesen 48 106 48 907 48 907 100,00
9 0 4 3 0 1 51 1 Személyi juttatások 27 199 28 639 28 601 99,87
9 0 4 3 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 109 7 476 7 476 100,00
9 0 4 3 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 12 798 12 682 12 682 100,00
9 0 4 3 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 110 110 100,00
9 0 4 3 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 38 0,00
9 0 4 3 0 2 Jereváni Kék Óvoda
9 0 4 3 0 2 0 Bevételek összesen 75 046 74 432 74 432 100,00
9 0 4 3 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 66 167 65 043 65 043 100,00
9 0 4 3 0 2 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 2 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 8 879 8 009 8 009 100,00
9 0 4 3 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 1 265 1 265 100,00
9 0 4 3 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 115 115 100,00
9 0 4 3 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0,00
9 0 4 3 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 2 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0,00
9 0 4 3 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 3 0 2 5 Kiadások összesen 75 046 74 432 74 432 100,00
9 0 4 3 0 2 51 1 Személyi juttatások 36 983 40 389 40 291 99,76
9 0 4 3 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 975 10 177 10 177 100,00
9 0 4 3 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 088 23 086 23 086 100,00
9 0 4 3 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 780 780 100,00
9 0 4 3 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 98 0,00
9 0 4 3 0 3 Halász Utcai Óvoda
9 0 4 3 0 3 0 Bevételek összesen 83 609 80 833 81 427 100,73
9 0 4 3 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 74 989 72 955 72 955 100,00
9 0 4 3 0 3 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 3 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 8 620 7 715 7 715 100,00
9 0 4 3 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 20 20 100,00
9 0 4 3 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 125 125 100,00
9 0 4 3 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 18 18 100,00
9 0 4 3 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 3 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -18 0,00
9 0 4 3 0 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 612 0,00
9 0 4 3 0 3 5 Kiadások összesen 83 609 80 833 81 427 100,73
9 0 4 3 0 3 51 1 Személyi juttatások 43 840 46 427 46 427 100,00
9 0 4 3 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 751 12 298 12 298 100,00
9 0 4 3 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 018 21 804 21 804 100,00
9 0 4 3 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 304 304 100,00
9 0 4 3 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 3 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 594 0,00
9 0 4 3 0 4 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf
9 0 4 3 0 4 0 Bevételek összesen 150 967 161 817 162 088 100,17
9 0 4 3 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 133 041 140 284 140 284 100,00
9 0 4 3 0 4 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 4 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 17 926 16 538 16 538 100,00
9 0 4 3 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 4 945 4 945 100,00
9 0 4 3 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 50 50 100,00
9 0 4 3 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0,00
9 0 4 3 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 4 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0,00
9 0 4 3 0 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 271 0,00
9 0 4 3 0 4 5 Kiadások összesen 150 967 161 817 162 088 100,17
9 0 4 3 0 4 51 1 Személyi juttatások 95 238 93 596 93 596 100,00
9 0 4 3 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26 811 24 169 24 169 100,00
9 0 4 3 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 918 40 882 40 882 100,00
9 0 4 3 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 758 758 100,00
9 0 4 3 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 2 412 2 412 100,00
9 0 4 3 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 4 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 271 0,00
9 0 4 3 0 5 Hermann Alice Óvoda
9 0 4 3 0 5 0 Bevételek összesen 105 595 107 550 107 515 99,97
9 0 4 3 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 92 928 95 919 95 919 100,00
9 0 4 3 0 5 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 5 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 12 667 10 514 10 514 100,00
9 0 4 3 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 1 082 1 082 100,00
9 0 4 3 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 35 35 100,00
9 0 4 3 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 5 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -35 0,00
9 0 4 3 0 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 3 0 5 5 Kiadások összesen 105 595 107 550 107 515 99,97
9 0 4 3 0 5 51 1 Személyi juttatások 57 629 61 286 60 688 99,02
9 0 4 3 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15 664 16 051 16 051 100,00
9 0 4 3 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 32 302 29 572 29 572 100,00
9 0 4 3 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 641 641 100,00
9 0 4 3 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 5 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 563 0,00
9 0 4 3 0 6 Trefort Téri Óvoda
9 0 4 3 0 6 0 Bevételek összesen 89 440 91 140 90 862 99,69
9 0 4 3 0 6 00 0 Költségvetési támogatás 80 101 78 770 78 770 100,00
9 0 4 3 0 6 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 6 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 6 07 0 Intézményi működési bevételek 9 339 9 329 9 329 100,00
9 0 4 3 0 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 2 699 2 699 100,00
9 0 4 3 0 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 64 64 100,00
9 0 4 3 0 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 278 278 100,00
9 0 4 3 0 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 6 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 6 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -278 0,00
9 0 4 3 0 6 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 3 0 6 5 Kiadások összesen 89 440 91 140 90 862 99,69
9 0 4 3 0 6 51 1 Személyi juttatások 50 352 50 773 50 581 99,62
9 0 4 3 0 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 538 12 954 12 954 100,00
9 0 4 3 0 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 550 25 670 25 670 100,00
9 0 4 3 0 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 0 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 1 743 1 743 100,00
9 0 4 3 0 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 6 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -86 0,00
9 0 4 3 0 7 Jegenye Sori Óvoda
9 0 4 3 0 7 0 Bevételek összesen 70 030 73 334 73 334 100,00
9 0 4 3 0 7 00 0 Költségvetési támogatás 59 701 60 741 60 741 100,00
9 0 4 3 0 7 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 7 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 7 07 0 Intézményi működési bevételek 10 329 12 320 12 320 100,00
9 0 4 3 0 7 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 150 150 100,00
9 0 4 3 0 7 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 123 123 100,00
9 0 4 3 0 7 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 7 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 7 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 7 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0,00
9 0 4 3 0 7 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 7 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 7 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0,00
9 0 4 3 0 7 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 3 0 7 5 Kiadások összesen 70 030 73 334 73 334 100,00
9 0 4 3 0 7 51 1 Személyi juttatások 36 699 38 579 38 579 100,00
9 0 4 3 0 7 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 895 10 362 10 362 100,00
9 0 4 3 0 7 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 23 436 22 881 22 842 99,83
9 0 4 3 0 7 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 7 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 0 7 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 1 512 1 512 100,00
9 0 4 3 0 7 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 7 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 7 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 7 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 7 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 7 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 39 0,00
9 0 4 3 0 8 Dózsa György Utcai Óvoda
9 0 4 3 0 8 0 Bevételek összesen 40 597 45 163 44 974 99,58
9 0 4 3 0 8 00 0 Költségvetési támogatás 35 539 38 338 38 338 100,00
9 0 4 3 0 8 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 8 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 8 07 0 Intézményi működési bevételek 5 058 5 078 5 078 100,00
9 0 4 3 0 8 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 1 459 1 459 100,00
9 0 4 3 0 8 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 99 99 100,00
9 0 4 3 0 8 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 8 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 8 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 8 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 189 189 100,00
9 0 4 3 0 8 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 8 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 8 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -189 0,00
9 0 4 3 0 8 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 3 0 8 5 Kiadások összesen 40 597 45 163 44 384 98,28
9 0 4 3 0 8 51 1 Személyi juttatások 23 517 25 903 25 126 97,00
9 0 4 3 0 8 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 332 6 534 6 533 99,98
9 0 4 3 0 8 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 748 12 148 12 148 100,00
9 0 4 3 0 8 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 8 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 0 8 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 8 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 8 51 8 Intézményi beruházási kiadások 502 502 100,00
9 0 4 3 0 8 51 9 Intézményi felújítási kiadások 76 0,00
9 0 4 3 0 8 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 8 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 8 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 75 0,00
9 0 4 3 0 9 Kőszegi Úti Óvoda
9 0 4 3 0 9 0 Bevételek összesen 54 206 57 594 56 889 98,78
9 0 4 3 0 9 00 0 Költségvetési támogatás 48 467 51 138 51 138 100,00
9 0 4 3 0 9 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 0 9 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 0 9 07 0 Intézményi működési bevételek 5 739 4 913 4 913 100,00
9 0 4 3 0 9 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 779 779 100,00
9 0 4 3 0 9 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 59 59 100,00
9 0 4 3 0 9 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 0 9 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 0 9 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 0 9 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 705 705 100,00
9 0 4 3 0 9 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 0 9 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 0 9 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -705 0,00
9 0 4 3 0 9 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 3 0 9 5 Kiadások összesen 54 206 57 594 56 889 98,78
9 0 4 3 0 9 51 1 Személyi juttatások 32 294 35 071 34 998 99,79
9 0 4 3 0 9 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 692 9 426 9 426 100,00
9 0 4 3 0 9 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 13 220 13 097 13 097 100,00
9 0 4 3 0 9 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 0 9 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 0 9 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 0 9 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 0 9 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 9 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 0 9 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 0 9 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 0 9 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -632 0,00
9 0 4 3 1 0 Pedagógiai Szakszolgálati Központ
9 0 4 3 1 0 0 Bevételek összesen 103 115 120 527 120 526 100,00
9 0 4 3 1 0 00 0 Költségvetési támogatás 96 665 100 816 100 816 100,00
9 0 4 3 1 0 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 0 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 0 07 0 Intézményi működési bevételek 1 658 6 617 6 617 100,00
9 0 4 3 1 0 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 4 792 13 081 13 081 100,00
9 0 4 3 1 0 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 0 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 13 12 92,31
9 0 4 3 1 0 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 1 0 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 0 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0,00
9 0 4 3 1 0 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 0 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 0 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0,00
9 0 4 3 1 0 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 3 1 0 5 Kiadások összesen 103 115 120 527 120 526 100,00
9 0 4 3 1 0 51 1 Személyi juttatások 69 774 76 860 76 860 100,00
9 0 4 3 1 0 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18 839 19 228 19 228 100,00
9 0 4 3 1 0 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 502 17 563 17 563 100,00
9 0 4 3 1 0 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 0 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 1 0 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 1 614 1 614 100,00
9 0 4 3 1 0 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 0 51 8 Intézményi beruházási kiadások 1 324 1 323 99,92
9 0 4 3 1 0 51 9 Intézményi felújítási kiadások 3 938 3 938 100,00
9 0 4 3 1 0 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 0 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 0 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0,00
9 0 4 3 1 1 Deák Téri Általános Iskola
9 0 4 3 1 1 0 Bevételek összesen 254 663 262 922 262 885 99,99
9 0 4 3 1 1 00 0 Költségvetési támogatás 227 349 234 953 234 953 100,00
9 0 4 3 1 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 1 07 0 Intézményi működési bevételek 27 314 27 500 27 500 100,00
9 0 4 3 1 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 216 216 100,00
9 0 4 3 1 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 155 155 100,00
9 0 4 3 1 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 1 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 98 98 100,00
9 0 4 3 1 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 1 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -37 0,00
9 0 4 3 1 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 3 1 1 5 Kiadások összesen 254 663 262 922 262 885 99,99
9 0 4 3 1 1 51 1 Személyi juttatások 137 166 142 934 141 793 99,20
9 0 4 3 1 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 40 547 38 242 38 242 100,00
9 0 4 3 1 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 76 950 77 236 77 236 100,00
9 0 4 3 1 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 1 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 1 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 2 314 2 314 100,00
9 0 4 3 1 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 2 196 2 196 100,00
9 0 4 3 1 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 104 0,00
9 0 4 3 1 2 Gárdonyi Géza Általános Iskola
9 0 4 3 1 2 0 Bevételek összesen 238 859 267 218 267 132 99,97
9 0 4 3 1 2 00 0 Költségvetési támogatás 198 217 225 596 225 596 100,00
9 0 4 3 1 2 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 2 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 2 07 0 Intézményi működési bevételek 40 642 36 787 36 787 100,00
9 0 4 3 1 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 4 415 4 415 100,00
9 0 4 3 1 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 36 36 100,00
9 0 4 3 1 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 298 298 100,00
9 0 4 3 1 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 86 86 100,00
9 0 4 3 1 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 2 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -86 0,00
9 0 4 3 1 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 3 1 2 5 Kiadások összesen 238 859 267 218 264 969 99,16
9 0 4 3 1 2 51 1 Személyi juttatások 132 761 147 994 145 865 98,56
9 0 4 3 1 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35 603 38 374 38 076 99,22
9 0 4 3 1 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 70 495 79 512 79 512 100,00
9 0 4 3 1 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 1 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 1 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 1 338 1 338 100,00
9 0 4 3 1 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 1 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 2 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 178 0,00
9 0 4 3 1 3 Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg
9 0 4 3 1 3 0 Bevételek összesen 284 335 317 565 317 565 100,00
9 0 4 3 1 3 00 0 Költségvetési támogatás 264 087 291 592 291 592 100,00
9 0 4 3 1 3 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 3 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 3 07 0 Intézményi működési bevételek 19 748 25 597 25 597 100,00
9 0 4 3 1 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 200 200 100,00
9 0 4 3 1 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 500 176 176 100,00
9 0 4 3 1 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 1 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0,00
9 0 4 3 1 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 3 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0,00
9 0 4 3 1 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 3 1 3 5 Kiadások összesen 284 335 317 565 317 565 100,00
9 0 4 3 1 3 51 1 Személyi juttatások 164 790 180 072 179 805 99,85
9 0 4 3 1 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44 450 47 671 47 671 100,00
9 0 4 3 1 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 75 095 87 060 87 060 100,00
9 0 4 3 1 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 1 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 1 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 1 674 1 674 100,00
9 0 4 3 1 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 1 088 1 088 100,00
9 0 4 3 1 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 3 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 267 0,00
9 0 4 3 1 4 Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
9 0 4 3 1 4 0 Bevételek összesen 183 409 203 012 202 938 99,96
9 0 4 3 1 4 00 0 Költségvetési támogatás 167 824 179 099 179 099 100,00
9 0 4 3 1 4 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 4 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 4 07 0 Intézményi működési bevételek 15 585 18 345 18 345 100,00
9 0 4 3 1 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 5 211 5 211 100,00
9 0 4 3 1 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 283 283 100,00
9 0 4 3 1 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 1 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 74 74 100,00
9 0 4 3 1 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 4 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -74 0,00
9 0 4 3 1 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 3 1 4 5 Kiadások összesen 183 409 203 012 202 938 99,96
9 0 4 3 1 4 51 1 Személyi juttatások 109 132 119 124 118 824 99,75
9 0 4 3 1 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29 410 32 018 31 406 98,09
9 0 4 3 1 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 44 867 51 741 51 567 99,66
9 0 4 3 1 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 1 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 1 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 129 129 100,00
9 0 4 3 1 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 3 1 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 4 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 012 0,00
9 0 4 3 1 5 Lackner Kristóf Általános Iskola
9 0 4 3 1 5 0 Bevételek összesen 218 556 230 642 230 636 100,00
9 0 4 3 1 5 00 0 Költségvetési támogatás 199 282 206 642 206 642 100,00
9 0 4 3 1 5 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 5 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 5 07 0 Intézményi működési bevételek 19 024 18 808 18 808 100,00
9 0 4 3 1 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 3 691 3 691 100,00
9 0 4 3 1 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 250 266 266 100,00
9 0 4 3 1 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 1 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 235 1 235 100,00
9 0 4 3 1 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 5 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -6 0,00
9 0 4 3 1 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 3 1 5 5 Kiadások összesen 218 556 230 642 230 636 100,00
9 0 4 3 1 5 51 1 Személyi juttatások 125 540 132 836 132 417 99,68
9 0 4 3 1 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33 810 34 956 34 956 100,00
9 0 4 3 1 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 59 206 61 268 61 268 100,00
9 0 4 3 1 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 1 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 1 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 644 644 100,00
9 0 4 3 1 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 938 938 100,00
9 0 4 3 1 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 5 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 413 0,00
9 0 4 3 1 6 Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
9 0 4 3 1 6 0 Bevételek összesen 201 220 232 709 232 242 99,80
9 0 4 3 1 6 00 0 Költségvetési támogatás 198 236 220 522 220 522 100,00
9 0 4 3 1 6 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 6 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 6 07 0 Intézményi működési bevételek 2 984 3 229 3 229 100,00
9 0 4 3 1 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 4 181 4 181 100,00
9 0 4 3 1 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 761 761 100,00
9 0 4 3 1 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 450 450 100,00
9 0 4 3 1 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 3 216 3 216 100,00
9 0 4 3 1 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 350 350 100,00
9 0 4 3 1 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 6 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 6 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -350 0,00
9 0 4 3 1 6 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek -117 0,00
9 0 4 3 1 6 5 Kiadások összesen 201 220 232 709 230 421 99,02
9 0 4 3 1 6 51 1 Személyi juttatások 139 897 146 396 145 063 99,09
9 0 4 3 1 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37 765 39 050 38 123 97,63
9 0 4 3 1 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 23 558 34 087 33 106 97,12
9 0 4 3 1 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 767 520 67,80
9 0 4 3 1 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 1 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 1 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 5 436 5 436 100,00
9 0 4 3 1 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások 6 973 6 973 100,00
9 0 4 3 1 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 6 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 200 0,00
9 0 4 3 1 7 Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
9 0 4 3 1 7 0 Bevételek összesen 107 150 116 123 116 078 99,96
9 0 4 3 1 7 00 0 Költségvetési támogatás 98 976 107 249 107 249 100,00
9 0 4 3 1 7 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 3 1 7 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 3 1 7 07 0 Intézményi működési bevételek 8 174 8 179 8 179 100,00
9 0 4 3 1 7 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 650 650 100,00
9 0 4 3 1 7 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 7 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 3 1 7 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 3 1 7 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 3 1 7 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 45 45 100,00
9 0 4 3 1 7 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 3 1 7 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 3 1 7 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -45 0,00
9 0 4 3 1 7 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 3 1 7 5 Kiadások összesen 107 150 116 123 116 078 99,96
9 0 4 3 1 7 51 1 Személyi juttatások 77 878 79 080 79 003 99,90
9 0 4 3 1 7 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20 878 20 531 20 531 100,00
9 0 4 3 1 7 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 394 14 135 14 135 100,00
9 0 4 3 1 7 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 3 1 7 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 3 1 7 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 3 1 7 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 3 1 7 51 8 Intézményi beruházási kiadások 2 193 2 193 100,00
9 0 4 3 1 7 51 9 Intézményi felújítási kiadások 184 184 100,00
9 0 4 3 1 7 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 3 1 7 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 3 1 7 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 32 0,00
9 0 4 4 0 1 Handler Nándor Szakképző Iskola
9 0 4 4 0 1 0 Bevételek összesen 355 313 414 362 414 023 99,92
9 0 4 4 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 342 520 370 103 370 103 100,00
9 0 4 4 0 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 4 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 4 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 12 793 6 623 6 623 100,00
9 0 4 4 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 10 872 10 872 100,00
9 0 4 4 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 1 076 1 076 100,00
9 0 4 4 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 72 72 100,00
9 0 4 4 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 486 486 100,00
9 0 4 4 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 18 926 18 926 100,00
9 0 4 4 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 6 204 6 204 100,00
9 0 4 4 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 4 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 4 0 1 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -339 0,00
9 0 4 4 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 4 0 1 5 Kiadások összesen 355 313 414 362 402 926 97,24
9 0 4 4 0 1 51 1 Személyi juttatások 235 948 244 779 240 909 98,42
9 0 4 4 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 62 815 62 978 62 978 100,00
9 0 4 4 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 56 550 66 633 66 633 100,00
9 0 4 4 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 660 3 660 100,00
9 0 4 4 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 4 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 4 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 4 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 21 248 17 560 82,64
9 0 4 4 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 15 064 3 060 20,31
9 0 4 4 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 4 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 4 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8 126 0,00
9 0 4 4 0 2 Széchenyi István Gimnázium
9 0 4 4 0 2 0 Bevételek összesen 227 203 253 339 252 569 99,70
9 0 4 4 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 201 690 220 011 220 011 100,00
9 0 4 4 0 2 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 4 0 2 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 4 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 25 513 23 093 23 093 100,00
9 0 4 4 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 7 730 7 730 100,00
9 0 4 4 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 482 482 100,00
9 0 4 4 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 4 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 1 246 1 246 100,00
9 0 4 4 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 4 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 777 777 100,00
9 0 4 4 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 4 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 4 0 2 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -777 0,00
9 0 4 4 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 7 0,00
9 0 4 4 0 2 5 Kiadások összesen 227 203 253 339 252 233 99,56
9 0 4 4 0 2 51 1 Személyi juttatások 136 493 147 633 146 180 99,02
9 0 4 4 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 36 562 37 915 37 760 99,59
9 0 4 4 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 148 65 173 65 173 100,00
9 0 4 4 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 4 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 4 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 4 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 4 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 2 618 2 618 100,00
9 0 4 4 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 4 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 4 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 4 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 502 0,00
9 0 4 4 0 3 Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium
9 0 4 4 0 3 0 Bevételek összesen 405 401 454 052 453 474 99,87
9 0 4 4 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 354 705 368 401 368 401 100,00
9 0 4 4 0 3 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 4 0 3 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 4 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 50 696 63 588 63 588 100,00
9 0 4 4 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 10 418 10 418 100,00
9 0 4 4 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 1 641 1 641 100,00
9 0 4 4 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 4 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 330 330 100,00
9 0 4 4 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 8 175 8 175 100,00
9 0 4 4 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 499 1 499 100,00
9 0 4 4 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 4 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 4 0 3 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -569 0,00
9 0 4 4 0 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek -9 0,00
9 0 4 4 0 3 5 Kiadások összesen 405 401 454 052 448 980 98,88
9 0 4 4 0 3 51 1 Személyi juttatások 217 694 227 358 220 058 96,79
9 0 4 4 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 59 509 57 503 57 503 100,00
9 0 4 4 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 128 198 146 991 146 989 100,00
9 0 4 4 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 975 5 105 73,19
9 0 4 4 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 4 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 17 17 100,00
9 0 4 4 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 4 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 10 888 8 650 79,45
9 0 4 4 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 4 320 4 320 100,00
9 0 4 4 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 4 0 3 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 4 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6 338 0,00
9 0 4 4 0 4 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium
9 0 4 4 0 4 0 Bevételek összesen 359 779 464 841 465 457 100,13
9 0 4 4 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 336 259 373 734 373 734 100,00
9 0 4 4 0 4 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 4 0 4 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 4 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 23 520 26 132 26 132 100,00
9 0 4 4 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 11 869 11 869 100,00
9 0 4 4 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 261 261 100,00
9 0 4 4 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 769 2 228 80,46
9 0 4 4 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 1 455 1 455 100,00
9 0 4 4 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 43 049 43 049 100,00
9 0 4 4 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 5 572 5 572 100,00
9 0 4 4 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 4 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 4 0 4 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 1 133 0,00
9 0 4 4 0 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 24 0,00
9 0 4 4 0 4 5 Kiadások összesen 359 779 464 841 458 576 98,65
9 0 4 4 0 4 51 1 Személyi juttatások 236 156 247 773 242 075 97,70
9 0 4 4 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61 681 64 327 62 877 97,75
9 0 4 4 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 61 942 99 281 93 978 94,66
9 0 4 4 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 224 720 58,82
9 0 4 4 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 4 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 4 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 4 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 52 236 48 426 92,71
9 0 4 4 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 4 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 4 0 4 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 4 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 10 500 0,00
9 0 4 4 0 5 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola
9 0 4 4 0 5 0 Bevételek összesen 188 148 218 162 217 546 99,72
9 0 4 4 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 186 090 186 795 186 795 100,00
9 0 4 4 0 5 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 4 0 5 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 4 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 2 058 12 397 12 463 100,53
9 0 4 4 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 5 240 5 240 100,00
9 0 4 4 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 1 900 1 900 100,00
9 0 4 4 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 4 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 4 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 10 391 10 391 100,00
9 0 4 4 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 1 439 1 439 100,00
9 0 4 4 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 4 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 4 0 5 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -682 0,00
9 0 4 4 0 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 4 0 5 5 Kiadások összesen 188 148 218 162 213 638 97,93
9 0 4 4 0 5 51 1 Személyi juttatások 118 604 131 027 130 589 99,67
9 0 4 4 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31 684 33 913 33 913 100,00
9 0 4 4 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 37 860 42 581 41 584 97,66
9 0 4 4 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 4 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 4 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 4 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 4 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 10 641 7 905 74,29
9 0 4 4 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 4 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 4 0 5 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 4 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -353 0,00
9 0 4 4 0 6 Középiskolai Kollégium
9 0 4 4 0 6 0 Bevételek összesen 0 0 0 0,00
9 0 4 4 0 6 00 0 Költségvetési támogatás 0,00
9 0 4 4 0 6 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 4 0 6 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 4 0 6 07 0 Intézményi működési bevételek 0,00
9 0 4 4 0 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0,00
9 0 4 4 0 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 4 0 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 4 0 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 4 0 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 4 0 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0,00
9 0 4 4 0 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 4 0 6 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 4 0 6 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0,00
9 0 4 4 0 6 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 4 0 6 5 Kiadások összesen 0 0 0 0,00
9 0 4 4 0 6 51 1 Személyi juttatások 0,00
9 0 4 4 0 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,00
9 0 4 4 0 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0,00
9 0 4 4 0 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 4 0 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 4 0 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 4 0 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 4 0 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0,00
9 0 4 4 0 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 4 0 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 4 0 6 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 4 0 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0,00
9 0 4 5 0 1 Széchenyi István Városi Könyvtár
9 0 4 5 0 1 0 Bevételek összesen 127 228 143 152 142 914 99,83
9 0 4 5 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 115 928 117 569 117 569 100,00
9 0 4 5 0 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 5 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 5 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 2 500 3 304 3 304 100,00
9 0 4 5 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 8 800 19 400 19 400 100,00
9 0 4 5 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 140 140 100,00
9 0 4 5 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 5 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 2 500 2 500 100,00
9 0 4 5 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 5 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 239 239 100,00
9 0 4 5 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 5 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 5 0 1 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -238 0,00
9 0 4 5 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 5 0 1 5 Kiadások összesen 127 228 143 152 142 914 99,83
9 0 4 5 0 1 51 1 Személyi juttatások 62 612 67 480 67 472 99,99
9 0 4 5 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16 525 17 103 17 100 99,98
9 0 4 5 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 48 091 57 330 56 755 99,00
9 0 4 5 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 5 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 5 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 5 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 5 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 1 239 1 239 100,00
9 0 4 5 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 5 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 5 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 5 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 348 0,00
9 0 4 7 0 1 Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
9 0 4 7 0 1 0 Bevételek összesen 317 088 355 693 355 660 99,99
9 0 4 7 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 296 958 310 544 310 544 100,00
9 0 4 7 0 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 7 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 7 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 20 130 35 261 35 261 100,00
9 0 4 7 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 1 456 1 456 100,00
9 0 4 7 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 7 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 7 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 8 041 8 041 100,00
9 0 4 7 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 7 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 391 391 100,00
9 0 4 7 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 347 0,00
9 0 4 7 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 7 0 1 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -380 0,00
9 0 4 7 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 7 0 1 5 Kiadások összesen 317 088 355 693 348 549 97,99
9 0 4 7 0 1 51 1 Személyi juttatások 214 830 224 172 221 761 98,92
9 0 4 7 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 55 768 54 649 54 178 99,14
9 0 4 7 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 46 490 65 314 65 314 100,00
9 0 4 7 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 7 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 7 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 7 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 7 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 10 879 3 178 29,21
9 0 4 7 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 679 679 100,00
9 0 4 7 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 240 0,00
9 0 4 7 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 7 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 3 199 0,00
9 0 4 9 0 1 Intézmények Gazdasági Szolgálata
9 0 4 9 0 1 0 Bevételek összesen 157 417 176 164 178 153 101,13
9 0 4 9 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 157 417 154 302 154 302 100,00
9 0 4 9 0 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 9 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 9 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 2 902 2 902 100,00
9 0 4 9 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 2 733 2 733 100,00
9 0 4 9 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 9 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,00
9 0 4 9 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 11 016 11 016 100,00
9 0 4 9 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 9 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 88 88 100,00
9 0 4 9 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 5 123 5 123 100,00
9 0 4 9 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 9 0 1 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 1 714 0,00
9 0 4 9 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 275 0,00
9 0 4 9 0 1 5 Kiadások összesen 157 417 176 164 177 129 100,55
9 0 4 9 0 1 51 1 Személyi juttatások 89 288 92 197 92 197 100,00
9 0 4 9 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23 991 21 911 21 911 100,00
9 0 4 9 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 44 138 45 086 45 086 100,00
9 0 4 9 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 9 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 9 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 5 221 5 221 100,00
9 0 4 9 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 9 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 733 733 100,00
9 0 4 9 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 9 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 11 016 11 016 100,00
9 0 4 9 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 9 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 965 0,00
9 0 4 9 0 2 Központi Gyermekkonyha
9 0 4 9 0 2 0 Bevételek összesen 389 047 358 918 358 790 99,96
9 0 4 9 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 2 115 880 880 100,00
9 0 4 9 0 2 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 4 9 0 2 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0,00
9 0 4 9 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 386 932 357 894 357 894 100,00
9 0 4 9 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0,00
9 0 4 9 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 9 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 16 100,00
9 0 4 9 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0,00
9 0 4 9 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 4 9 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 128 128 100,00
9 0 4 9 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 4 9 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 4 9 0 2 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások -128 0,00
9 0 4 9 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 4 9 0 2 5 Kiadások összesen 389 047 358 918 358 790 99,96
9 0 4 9 0 2 51 1 Személyi juttatások 76 258 75 524 75 470 99,93
9 0 4 9 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24 278 19 436 19 436 100,00
9 0 4 9 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 288 511 263 942 263 942 100,00
9 0 4 9 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 4 9 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 4 9 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 4 9 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00
9 0 4 9 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 16 0,00
9 0 4 9 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0,00
9 0 4 9 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 4 9 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 4 9 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások -58 0,00
9 0 1 9 0 1 Polgármesteri Hivatal
9 0 1 9 0 1 0 Bevételek összesen 1 859 004 2 132 245 1 975 303 92,64
9 0 1 9 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 1 624 847 1 813 434 1 682 168 92,76
9 0 1 9 0 1 002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0,00
9 0 1 9 0 1 04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 141 600 163 641 163 642 100,00
9 0 1 9 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 80 057 137 670 116 487 84,61
9 0 1 9 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 10 000 14 500 12 127 83,63
9 0 1 9 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 2 500 2 500 282 11,28
9 0 1 9 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 97 0,00
9 0 1 9 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 500 500 100,00
9 0 1 9 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0,00
9 0 1 9 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0,00
9 0 1 9 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0,00
9 0 1 9 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0,00
9 0 1 9 0 1 33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0,00
9 0 1 9 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0,00
9 0 1 9 0 1 5 Kiadások összesen 1 859 004 2 132 245 1 974 187 92,59
9 0 1 9 0 1 51 1 Személyi juttatások 1 021 078 1 112 947 1 057 275 95,00
9 0 1 9 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 256 843 280 128 266 114 95,00
9 0 1 9 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 496 783 671 114 601 777 89,67
9 0 1 9 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00
9 0 1 9 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0,00
9 0 1 9 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0,00
9 0 1 9 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 300 4 800 3 257 67,85
9 0 1 9 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 80 000 47 678 33 695 70,67
9 0 1 9 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 15 578 12 069 77,47
9 0 1 9 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0,00
9 0 1 9 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0,00
9 0 1 9 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 139 924 13 712 495 13 690 586 99,84
00 0 Költségvetési támogatás 6 814 566 7 224 089 7 092 823 98,18
002 Támogatás önkormányzati kiegészítő része 0 0 0 0,00
04 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 3 935 411 4 534 773 4 534 774 100,00
07 0 Intézményi működési bevételek 1 324 005 1 453 150 1 432 033 98,55
08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 62 692 182 234 179 861 98,70
09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 3 250 20 272 18 054 89,06
10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 3 270 2 825 86,39
11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 27 672 27 672 100,00
12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 88 429 88 429 100,00
13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 171 053 171 053 100,00
14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 7 553 150 453 1 991,96
19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
33 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -8 391 0,00
50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 000 0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 139 924 13 712 495 13 624 993 99,36
51 1 Személyi juttatások 6 524 212 6 748 909 6 658 214 98,66
51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 821 409 1 755 412 1 737 481 98,98
51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 690 003 4 890 265 4 695 634 96,02
51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 12 720 10 099 79,39
51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 14 541 14 541 100,00
51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 300 4 805 3 262 67,89
51 8 Intézményi beruházási kiadások 100 000 206 341 172 168 83,44
51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 66 886 51 297 76,69
51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 12 616 139 044 1 102,12
51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 143 253 0,00

7. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési intézmények Önkormányzat által kijelölt 2010. évi felhalmozási feladatainak teljesítése

adatok E Ft-ban
Megnevezés
2010. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2010. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %
Szociális szervezetek
= Flandorffer Ignác Szoc. Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ kazáncsere 70/2010. (IV. 20.) GB hat. 0 259 259 100,00
= Egyesített Szociális Intézmény tetőablak csere 122/2010. (IX. 09.) GB hat. 0 1 647 1 647 100,00
Szociális szervezetek összesen: 0 1 906 1 906 100,00
Alapfokú oktatási feladatok
= Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf brennbergi tagóvoda felújítás 69/2010. (IV. 20.) GB hat. 0 2 411 2 411 100,00
= D