Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve, önállóan működő költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra,

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

- az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

- a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

- a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. §-a alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2012. évi költségvetését 21 237 379 000 Ft bevétellel, 24 663 734 000 Ft kiadással és 3 426 355 000 Ft forráshiánnyal állapítja meg. A forráshiány fedezetét 1 426 355 000 Ft hitelbevétel és 2 000 000 000 Ft kötvénykibocsátással biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 3-6. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 24 663 734 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszeg jogcímek szerinti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és előirányzat csoportonkénti alakulását a Közgyűlés

a) az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az 5. és 33. mellékletekben foglaltak szerint összesen 7 638 836 000 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 716 372 000 Ft összeggel,

c) a fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 8. melléklet részletezése alapján 3 427 992 000 Ft összeggel,

d) a felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 9. melléklet részletezése alapján 834 356 000 Ft összeggel,

e) az általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 10. melléklet alapján 1 068 130 000 Ft összeggel,

f) a pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 11. melléklet alapján 27 810 000 Ft összeggel,

g) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét a 12. melléklet alapján 727 249 000 Ft összeggel,

h) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 13. melléklet alapján 161 339 000 Ft összeggel,

i) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 14. melléklet alapján 2 209 110 000 Ft összeggel,

j) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 15. melléklet alapján 4 100 920 000 Ft összeggel,

k) a lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 16. melléklet alapján 361 249 000 Ft összeggel,

l) a céltartalékot a 17. mellékletben felsorolt célokra 2 280 617 000 Ft-tal,

m) az általános tartalékot 4 505 000 Ft-tal,

n) az Önkormányzat 2012. évi költségvetését kiemelt előirányzatonként a 18. mellékletben foglaltak alapján,

o) a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat összevont költségvetését kiemelt előirányzatonként a 19. mellékletben foglaltak alapján,

p) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét a 30. melléklet alapján 70 312 000 Ft összeggel,

q) az önkormányzati pénzmaradvány átadást 34 937 000 Ft-tal hagyja jóvá.

5. § *  A Közgyűlés az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a költségvetési szervenként bemutatott közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet, az önkormányzat engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát 31. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 20. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatását a 21. melléklet szerint;

c) az Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 22. melléklet szerint;

d) az Önkormányzat 2012. év előirányzat-felhasználási ütemtervét 23. a melléklet szerint;

e) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a 24. melléklet szerint, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

f) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 25. melléklet szerint;

g) az Önkormányzat hitel- és kötvénytartozás állomány kimutatását a 26. melléklet szerint;

h) *  az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatását a 32. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés a „Pályázati támogatások” 32 700 000 Ft előirányzatának körét és felhasználásának szabályait a 27. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait a 28. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés a költségvetés Címrendjét a 29. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati költségvetési szervek a 2012. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az intézmények

a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést 30 napon belül tájékoztatja.

b) a személyi juttatás kiadási főcsoport foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e jogcímek előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (tandíj, térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra tervezhető összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások 5%-a,

g) A feladatmutatók alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

h) a nekik felróható okból bekövetkező, az önkormányzat normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségéért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

i) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni.

(3) Polgármesteri Hivatal

a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést 30 napon belül tájékoztatja,

b) a személyi juttatás kiadási főcsoport foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e jogcímek előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra tervezhető összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások 5%-a.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományában tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzatain belül az intézményi ellátási díjak (tandíj, térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy a - feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(2) A Polgármesteri Hivatal kivételével költségvetési intézmények dologi kiadásokat esetenként 100 000 Ft-ig teljesíthetnek készpénzben. A költségvetési intézmények - likviditásuk ütemezése érdekében - 50 000 Ft-ot meghaladó készpénzes dologi kiadásaikat előzetesen írásban kötelesek a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya részére bejelenteni, az ellenjegyzésre megküldött kötelezettségvállalással együtt.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) Az oktatási intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A nevelési-oktatási intézményekben - a Balfi Tagiskola, a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot, iskolai osztályt, csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermek- és tanuló létszám figyelembe vételével) megfeleljen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. melléklete I. fejezetében foglalt létszámhatároknak,

b) az osztályok, csoportok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. melléklete II. fejezetében foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője

a) a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarítások felhasználásáról a Jegyző javaslata alapján a Közgyűlés dönt,

b) az intézmény üres, illetve megüresedő álláshelyeit a Jegyző javaslata alapján - a kapcsolódó előirányzatok kezelésére vonatkozó iránymutatást is tartalmazó - írásbeli polgármesteri engedély birtokában töltheti csak be,

c) az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - figyelemmel a 12. § (1) bekezdésére -, az eredeti rendszeres személyi juttatás 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben - az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Az évközben kifizetett jutalom összegéről az intézmény a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályát a kifizetés kezdeményezése előtt tájékoztatni köteles.

(5) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Pénzügyi Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén az erről szóló megállapodások aláírásra kerültek, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés, írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

18. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 20. § (2) bekezdés szerinti gyakorisággal, indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

19. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról, a döntésről a Közgyűlést a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatja. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet.

ab) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról; a polgármesteri keret felhasználásáról illetve átcsoportosításáról a Közgyűlést, a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatni kell;

ac) a céltartalékban szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ad) a céltartalékban szereplő „Iskolakezdési támogatás” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

ae) a céltartalékokban szereplő „Egyéb évközi feladatok” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

af) a céltartalékban szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján az illetékes szakmai bizottság előzetes állásfoglalásával;

ag) *  a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 0,5%-án belül - esetenként - 24,3 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; döntésről a polgármester Közgyűlést, a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ah) *  a céltartalékban szereplő „Kötvény 2012. évi felhalmozási feladatok fel nem használt része” jogcím előirányzatának felhasználásáról a jegyző írásos előterjesztése alapján;

b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítás és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni.

c) A Városfejlesztési Bizottság dönt, a benyújtott pályázatok alapján, az általános támogatások közt szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítása” előirányzat felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

d) A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt az általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználás esetében június 30-ig, illetve legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

20. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága által beszedett illetéket terhelő, és a NAV Regionális Adó Főigazgatósága működésével kapcsolatos költség-hozzájárulási arányról szóló megállapodás tárgyában az önkormányzat érdekeit képviselve járjon el, és a megállapodást írja alá.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről gondoskodjon.

21. § (1) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző vagy az általa megbízott vezető előzetes ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 1 683 255 000 Ft tervezett összeg használható fel a 2012. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2013. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

22. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni. * 

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2012. évi mérlege
bevételek

adatok E Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK
2012. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 44/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F
1. 9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 3 032 697 2 988 747 2 988 747
2. 9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 174 938 293 598 294 442
3. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok 0 70 059 70 374
4. 9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 187 000 586 835 1 486 850
5. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
6. 2 00 2 00 06 0 Egészségügyi szervezet 3 914 000 1 478 750 1 478 750
7. 9 00 9 00 06 0 Igazgatási szervezet 159 991 160 831 160 831
8. 0 00 0 00 06 0 ÖSSZESEN - Támogatásértékű bev. társadalombizt. alapoktól 4 073 991 1 639 581 1 639 581
9. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek
10. 2 00 2 00 07 0 Egészségügyi szervezet 132 000 50 679 50 679
11. 9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 428 564 425 055 425 718
12. 9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 239 030 247 707 240 660
13. 9 00 4 00 07 0 Középfokú oktatási szervezetek 141 016 164 095 148 983
14. 9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezet 2 285 2 785 2 855
15. 9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 416 157 424 378 486 054
16. 0 00 0 00 07 0 ÖSSZESEN - Intézményi működési bevételek 1 359 052 1 314 699 1 354 949
17. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei
18. 2 00 2 00 08 0 Egészségügyi szervezet 0 1 844 1 844
19. 9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 25 804 39 554 40 244
20. 9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 67 403 86 513 74 496
21. 9 00 4 00 08 0 Középfokú oktatási szervezetek 2 792 38 603 48 501
22. 9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezet 22 915 29 186 22 723
23. 9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 12 000 43 980 43 980
24. 0 00 0 00 08 0 ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű működési bevételei 130 914 239 680 231 788
25. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
26. 9 00 1 00 09 0 Szociális szervezetek 0 1 317 1 350
27. 9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 75 1 493 2 059
28. 9 00 4 00 09 0 Középfokú oktatási szervezetek 4 749 4 851 5 049
29. 9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezet 0 0 289
30. 9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 7 000 7 000 7 000
31. 0 00 0 00 09 0 ÖSSZESEN - Int. működési célú pénze.-átv. Áht.-n kívülről 11 824 14 661 15 747
32. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
33. 9 00 1 00 10 0 Szociális szervezetek 0 3 100 2 441
34. 9 00 4 00 10 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 1 395 1 530
35. 0 00 0 00 10 0 ÖSSZESEN - Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 4 495 3 971
36. 0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei
37. 9 00 3 00 11 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 4 190 0
38. 9 00 5 00 11 0 Kulturális szervezet 0 1 536 0
39. 0 00 0 00 11 0 ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 5 726 0
40. 0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
41. 2 00 2 00 12 0 Egészségügyi szervezet 0 5 000 5 000
42. 9 00 3 00 12 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 3 079 3 079
43. 9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 23 640 42 342 42 341
44. 0 00 0 00 12 0 ÖSSZESEN - Int. felhalmozási célú pénze.-átv. Áht.-n kívülről 23 640 50 421 50 420
45. 0 00 0 00 13 0 Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.
46. 2 00 2 00 13 0 Egészségügyi szervezet 0 147 699 147 699
47. 0 00 0 00 13 1 ÖSSZESEN - Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt. 0 147 699 147 699
48. 0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev.
49. 2 00 2 00 14 0 Egészségügyi szervezet 0 1 117 1 117
50. 0 00 0 00 14 0 ÖSSZESEN - Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev. 0 1 117 1 117
51. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések 5 000 13 298 17 989
52. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek 2 357 629 2 446 309 2 485 753
53. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 32 426 36 910 39 410
54. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívül 41 730 49 220 93 192
55. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 775 540 775 540 785 643
56. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség 0 0 19 000
57. 9 03 9 00 21 0 Illetékek 306 000 306 000 306 000
58. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók, pótlékok bírságok 4 319 000 4 342 647 4 362 831
59. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók 1 522 771 1 522 771 1 522 771
60. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei 2 110 324 2 117 848 2 089 065
61. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 80 000 80 000 80 000
62. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap 595 272 498 389 498 389
63. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei 20 000 39 852 40 852
64. 9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel 2 796 164 1 426 355 1 426 355
65. 9 03 9 00 29 0 Kötvény kibocsátás 0 2 000 000 2 000 000
66. 9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány 358 202 510 319 510 319
67. 9 03 9 00 32 0 Előző évi központi támogatások, visszatérülések 0 15 961 15 961
68. 0 00 0 00 33 0 Intézményi előző évi pénzmaradvány átvétel, alulfinanszírozás
69. 9 00 3 00 33 0 Alapfokú oktatási szervezetek 7 657 7 657 7 657
70. 9 00 4 00 33 0 Középfokú oktatási szervezetek 20 856 20 856 20 856
71. 9 00 9 00 33 0 Igazgatási szervezetek 20 856 5 606 5 606
72. 0 00 0 00 33 1 ÖSSZESEN - Intézményi előző évi pénzmaradvány átvétel, alulfinanszírozás 34 119 34 119 34 119
73. 0 00 0 00 34 0 Önkormányzat működési bevétel 0 11 400 50 400
74. Bevételek mindösszesen: 24 314 114 23 584 256 24 663 734

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2012. évi mérlege
kiadások

adatok E Ft-banSor-
szám
KIADÁSOK
2012. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 44/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 00 0 00 51 0 Intézmények működtetési kiadása
2. 2 00 2 00 51 0 Egészségügyi szervezetek 4 066 000 1 741 286 1 741 286
3. 9 00 1 00 51 0 Szociális szervezetek 1 205 962 1 378 792 1 401 975
4. 9 00 3 00 51 0 Alapfokú oktatási szervezetek 2 057 728 2 369 837 2 429 946
5. 9 00 4 00 51 0 Középfokú oktatási szervezetek 1 233 699 1 427 219 1 512 930
6. 9 00 5 00 51 0 Kulturális szervezetek 104 825 121 621 116 215
7. 9 00 9 00 51 0 Igazgatási szervezetek 1 766 103 2 108 839 2 152 856
8. 0 00 0 00 51 0 ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása: 10 434 317 9 147 594 9 355 208
9. 0 00 0 00 52 0 Fejlesztések
10. 9 00 1 00 52 0 Szociális szervezetek 114 782 115 229 113 507
11. 9 00 2 00 52 0 Egészségügy 654 713 633 916 630 207
12. 9 00 3 00 52 0 Alapfokú oktatás 322 691 330 029 334 120
13. 9 00 4 00 52 0 Középfokú oktatás 130 875 130 875 129 871
14. 9 00 8 00 52 0 Gazdasági 2 083 849 2 220 096 2 210 287
15. 9 00 9 00 52 0 Igazgatási 10 000 10 000 10 000
16. 0 00 0 00 52 0 ÖSSZESEN - Fejlesztések: 3 316 910 3 440 145 3 427 992
17. 0 00 0 00 53 0 Felújítások
18. 9 00 6 00 53 0 Sport 10 000 10 000 10 000
19. 9 00 8 00 53 0 Gazdasági 864 083 801 709 824 356
20. 0 00 0 00 53 0 ÖSSZESEN - Felújítások: 874 083 811 709 834 356
21. 0 00 0 00 54 0 Általános támogatások
22. 9 00 1 00 54 0 Szociális ellátás 95 113 89 315 94 532
23. 9 00 2 00 54 0 Egészségügy 0 13 196 13 196
24. 9 00 3 00 54 0 Alapfokú oktatás 0 9 906 9 906
25. 9 00 4 00 54 0 Középfokú oktatás 0 4 922 4 922
26. 9 00 5 00 54 0 Kulturális feladatok 483 850 508 353 508 653
27. 9 00 6 00 54 0 Sport 147 500 177 800 207 800
28. 9 00 7 00 54 0 Védelem 2 700 2 700 7 118
29. 9 00 8 00 54 0 Gazdasági 66 000 110 914 125 914
30. 9 00 9 00 54 0 Igazgatási 41 369 90 210 96 089
31. 0 00 0 00 54 0 ÖSSZESEN - Általános támogatások: 836 532 1 007 316 1 068 130
32. 0 00 0 00 55 0 Pályázati támogatások
33. 9 00 1 00 55 0 Szociális szervezetek 1 800 1 650 1 650
34. 9 00 5 00 55 0 Kulturális feladatok 4 900 4 280 4 280
35. 9 00 6 00 55 0 Sport 26 000 21 880 21 880
36. 0 00 0 00 55 0 ÖSSZESEN - Pályázati támogatások: 32 700 27 810 27 810
37. 9 00 9 00 56 0 Önkormányzati személyi jutt. és munkaadókat terhelő járulékok 0 64 807 70 312
38. 0 00 0 00 57 0 Városüzemeltetési kiadások
39. 8 05 8 00 57 0 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 570 928 570 928 570 928
40. 9 03 9 00 57 0 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 176 572 158 171 156 321
41. 0 00 0 00 57 0 ÖSSZESEN - Városüzemeltetési kiadások: 747 500 729 099 727 249
42. 9 00 1 00 58 0 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 210 000 161 321 161 339
43. 9 00 9 00 59 0 Önkormányzati dologi kiadások 1 983 657 2 155 280 2 209 110
44. 9 00 9 00 60 0 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása 3 819 535 4 097 105 4 100 920
45. 9 00 9 00 61 0 Lakásalap kiadásai 458 132 361 249 361 249
46. 9 00 9 00 62 0 Céltartalékok 1 300 748 1 539 394 2 280 617
47. 9 00 9 00 63 0 Általános tartalék 300 000 4 505 4 505
48. 9 00 9 00 64 0 Pénzmaradvány átadás 0 36 922 34 937
49. Kiadások mindösszesen: 24 314 114 23 584 256 24 663 734

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2012. évi Önkormányzati bevételek

adatok E Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK
2012. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 44/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F
1. 9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása
2. 9 03 9 00 01 1 Működési célú
3. 9 03 9 01 01 1 Lakosságszámhoz kötötten 236 644 241 234 241 234
4. 9 03 9 02 01 1 Feladatmutatóhoz kötötten 2 608 553 2 560 013 2 560 013
5. 9 03 9 03 01 1 Üdülőhelyi feladatok 187 500 187 500 187 500
6. 9 03 9 00 01 1 Működési célú összesen: 3 032 697 2 988 747 2 988 747
7. 9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása összesen: 3 032 697 2 988 747 2 988 747
8. 9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások
9. 9 03 9 00 02 1 Működési célú normatív, kötött felhaszn. központi tám.
10. 9 03 9 01 02 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátáshoz 173 027 174 175 174 175
11. 9 03 9 02 02 1 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának előirányzata 1 911 119 423 120 267
12. 9 03 9 00 02 1 Működési célú normatív, kötött felhaszn. központi tám. összesen: 174 938 293 598 294 442
13. 9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások összesen: 174 938 293 598 294 442
14. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok
15. 9 03 9 00 03 1 Működési célú 0 68 537 68 852
16. 9 03 9 00 03 2 Felhalmozási célú 0 1 522 1 522
17. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok összesen: 0 70 059 70 374
18. 9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása
19. 9 03 9 00 05 1 Működési célú egyéb költségvetési támogatás
20. 9 03 9 01 05 1 Helyi önkormányzatok színháztámogatása 187 000 187 000 187 000
21. 9 03 9 02 05 1 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 0 199 835 199 850
22. 9 03 9 03 05 1 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 0 200 000 1 100 000
23. 9 03 9 00 05 1 Működési célú egyéb költségvetési támogatás összesen: 187 000 586 835 1 486 850
24. 9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása összesen: 187 000 586 835 1 486 850
25. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
26. 0 00 0 00 06 1 Működési célú
27. 2 00 2 00 06 1 Egészségügyi szervezet 3 914 000 1 478 750 1 478 750
28. 9 00 9 01 06 1 Igazgatási szervezet (Polgármesteri Hivatal) 159 991 67 390 67 390
29. 9 00 9 02 06 1 Igazgatási szervezet (Önkormányzat) 0 93 441 93 441
30. 0 00 0 00 06 1 Működési célú összesen: 4 073 991 1 639 581 1 639 581
31. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól összesen: 4 073 991 1 639 581 1 639 581
32. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek
33. 2 00 2 00 07 0 Egészségügyi szervezet 132 000 50 679 50 679
34. 9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 428 564 425 055 425 718
35. 9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 239 030 247 707 240 660
36. 9 00 4 00 07 0 Középfokú oktatási szervezetek 141 016 164 095 148 983
37. 9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezet 2 285 2 785 2 855
38. 9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 416 157 424 378 486 054
39. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek összesen: 1 359 052 1 314 699 1 354 949
40. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei
41. 2 00 2 00 08 0 Egészségügyi szervezet 0 1 844 1 844
42. 9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 25 804 39 554 40 244
43. 9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 67 403 86 513 74 496
44. 9 00 4 00 08 0 Középfokú oktatási szervezetek 2 792 38 603 48 501
45. 9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezet 22 915 29 186 22 723
46. 9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 12 000 43 980 43 980
47. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei összesen: 130 914 239 680 231 788
48. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
49. 9 00 1 00 09 0 Szociális szervezetek 0 1 317 1 350
50. 9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 75 1 493 2 059
51. 9 00 4 00 09 0 Középfokú oktatási szervezetek 4 749 4 851 5 049
52. 9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezet 0 0 289
53. 9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 7 000 7 000 7 000
54. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről összesen: 11 824 14 661 15 747
55. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
56. 9 00 1 00 10 0 Szociális szervezetek 0 3 100 2 441
57. 9 00 4 00 10 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 1 395 1 530
58. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 0 4 495 3 971
59. 0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei
60. 9 00 3 00 11 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 4 190 0
61. 9 00 5 00 11 0 Kulturális szervezet 0 1 536 0
62. 0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei összesen: 0 5 726 0
63. 0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
64. 2 00 2 00 12 0 Egészségügyi szervezet 0 5 000 5 000
65. 9 00 3 00 12 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 3 079 3 079
66. 9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 23 640 42 342 42 341
67. 0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről összesen: 23 640 50 421 50 420
68. 0 00 0 00 13 0 Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.
69. 0 00 0 00 13 1 Működési célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt.
70. 2 00 2 00 13 1 Egészségügyi szervezet 0 147 699 147 699
71. 0 00 0 00 13 1 Műk. célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt. összesen: 0 147 699 147 699
72. 0 00 0 00 13 0 Intézményi pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek összesen: 0 147 699 147 699
73. 0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev.
74. 2 00 2 00 14 0 Egészségügyi szervezet 0 1 117 1 117
75. 0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev. összesen: 0 1 117 1 117
76. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybevétele, visszatér. és továbbad. célú bevételek
77. 9 03 9 00 15 1 Működési célú
78. 9 03 9 01 15 1 Önkormányzati érd. gazd.-i társaságok, társulások tagi kölcsöne 5 000 5 000 5 000
79. 9 03 9 00 15 1 Működési célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen: 5 000 5 000 5 000
80. 9 03 9 00 15 2 Felhalmozási célú
81. 9 03 9 01 15 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 8 298 12 989
82. 9 03 9 00 15 2 Felhalmozási célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen: 0 8 298 12 989
83. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések összesen: 5 000 13 298 17 989
84. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek
85. 9 03 9 00 16 1 Működési célú támogatásértékű bevételek
86. 9 03 9 01 16 1 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
(KAB-KEF-11-B-1530, 1531)
800 800 800
87. 9 03 9 02 16 1 Utcai szociális munka 6 720 6 720 6 720
88. 9 03 9 03 16 1 Európa a polgárokért „Együtt határok nélkül” - Testvérvárosi Találkozók 1 000 0 0
89. 9 03 9 04 16 1 Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. 26 487 26 487 26 487
90. 9 03 9 05 16 1 Szociális támogató szolgálat I-II. támogató szolgált., közösségi ellátás 16 550 8 000 8 000
91. 9 03 9 06 16 1 Közlekedési támogatás 0 711 711
92. 9 03 9 08 16 1 Közösségi ellátás 0 8 550 8 550
93. 9 03 9 10 16 1 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 0 4 048 4 048
94. 9 03 9 11 16 1 Első munkahely garancia bértámogatás 0 1 143 2 236
95. 9 03 9 12 16 1 Otthonteremtési támogatás 0 1 176 1 176
96. 9 03 9 13 16 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 268 268
97. 9 03 9 15 16 1 Természetbeni támogatás 0 3 747 3 961
98. 9 03 9 16 16 1 Közfoglalkoztatás 0 11 376 15 698
99. 9 03 9 18 16 1 Piknik 2 593 2 593 2 593
100. 9 03 9 19 16 1 CENTROPE Capacity 5 780 5 780 5 780
101. 9 03 9 20 16 1 Fertő Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-12-A-0013) 0 1 500 1 500
102. 9 03 9 21 16 1 Fertő ETT fenntartása, működtetése
(ETT-12-B-0023)
0 4 000 4 000
103. 9 03 9 22 16 1 Barátság Játékok Nemzetközi Sportrendezvény 0 1 500 1 500
104. 9 03 9 23 16 1 Helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatása 859 0 0
105. 9 03 9 30 16 1 DT-DT digitális tanítás, digitális tanulás TIOP 0 8 178 8 178
106. 9 03 9 00 16 1 Működési célú támogatásértékű bevételek összesen: 60 789 96 577 102 206
107. 9 03 9 00 16 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
108. 9 03 9 01 16 2 Erzsébet Kórház fejlesztés
(TIOP-2.2.4-06/1-2010-0012)
464 437 464 437 464 437
109. 9 03 9 02 16 2 Kutyahegy belterületi vízrendezés
(NYDOP-4.1.1/B/09-2009-0009)
42 225 42 225 42 225
110. 9 03 9 03 16 2 Rák patak meder felújítás
(NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)
108 906 108 906 108 906
111. 9 03 9 04 16 2 Kőműves közi Bölcsőde
(NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)
73 041 73 041 73 041
112. 9 03 9 05 16 2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) 269 563 269 563 269 563
113. 9 03 9 06 16 2 Fejlesztési hitel törlesztésre átvett pénzeszköz (GESZTOR) 0 0 30 000
114. 9 03 9 07 16 2 Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem
(NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)
233 636 233 636 233 636
115. 9 03 9 09 16 2 Közvilágítás fejlesztése
(KEOP-5.3.0/A/09-2009-0126)
19 574 19 574 19 574
116. 9 03 9 11 16 2 Halász u. óvoda férőhely bővítés
(NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0004)
30 610 30 610 30 610
117. 9 03 9 12 16 2 Petőfi iskola modernizációja
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)
37 097 37 097 37 097
118. 9 03 9 13 16 2 Trefort Téri Óvoda korszerűsítése
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)
129 323 129 323 129 323
119. 9 03 9 14 16 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 50 722 50 722 50 722
120. 9 03 9 18 16 2 Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., Mikovényi u. építés Lackner K. u. felújítás (NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0013) 123 121 123 121 123 121
121. 9 03 9 19 16 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009) 8 076 8 076 8 076
122. 9 03 9 20 16 2 Fáy A. Szki. rekonstrukciója
(KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122)
65 746 65 746 65 746
123. 9 03 9 21 16 2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005) 266 484 266 484 266 484
124. 9 03 9 22 16 2 Erzsébet Kórház műszaki fejlesztése PIC (TIOP 2.2.2./C/10/1) 117 031 117 031 117 031
125. 9 03 9 23 16 2 Külterületi kerékpárút
(KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)
90 000 90 000 90 000
126. 9 03 9 24 16 2 Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) 5 000 5 000 5 000
127. 9 03 9 25 16 2 DT-DT digitális tanítás, digitális tanulás TIOP 162 248 154 070 154 070
128. 9 03 9 26 16 2 Közalkalmazottak lakástám. visszafizetése 0 5 706 9 521
129. 9 03 9 27 16 2 Erzsébet kert helyreállítási feladatai
(KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005)
0 9 934 9 934
130. 9 03 9 27 16 2 Tómalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt. vizsg. (KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008) 0 45 430 45 430
131. 9 03 9 00 16 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 2 296 840 2 349 732 2 383 547
132. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek összesen: 2 357 629 2 446 309 2 485 753
133. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
134. 9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől
135. 9 03 9 04 17 2 „GUTS” - Zöld városi közlekedési rendszerek 32 426 32 426 32 426
136. 9 03 9 05 17 2 Európa a polgárokért „Együtt határok nélkül” - Testvérvárosi Találkozók 0 4 484 4 484
137. Magyar Turizmus Zrt. - szúnyoggyérítés 0 0 2 500
138. 9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől összesen: 32 426 36 910 39 410
139. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen: 32 426 36 910 39 410
140. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívül
141. 9 03 9 00 18 1 Lakosságtól
142. 9 03 9 04 18 1 Tómalom u. 6. Útépítő közösség 33 328 33 328 33 328
143. 9 03 9 05 18 1 Boldizsár utcai Útépítő közösség 8 402 8 402 8 402
144. 9 03 9 00 18 1 Lakosságtól összesen: 41 730 41 730 41 730
145. 9 03 9 00 18 2 Különféle szervektől
146. 9 03 9 01 18 2 Parkoló megváltás 0 5 200 5 200
147. 9 03 9 02 18 2 Virág u. 1224. hrsz. csapadékvíz elvezető csatorna építése 0 1 940 1 940
148. 9 03 9 04 18 2 GYSEV Játszótér építés Jereván lakótelepen 0 350 350
149. 9 03 9 06 18 2 Viziközmű fejlesztési hozzájárulás (VÍZMŰ) 0 0 43 972
150. 9 03 9 00 18 2 Különféle szervektől összesen: 0 7 490 51 462
151. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívül összesen: 41 730 49 220 93 192
152. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
153. 9 03 9 01 19 1 Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 162 872 162 872 162 872
154. 9 03 9 02 19 1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 415 671 415 671 415 671
155. 9 03 9 01 19 2 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 196 997 196 997 207 100
156. 9 03 9 02 19 2 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája
157. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések összesen: 775 540 775 540 785 643
158. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség
159. 9 03 9 02 20 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamata 0 0 19 000
160. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség összesen: 0 0 19 000
161. 9 03 9 00 21 0 Illetékek 306 000 306 000 306 000
162. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók, pótlékok bírságok
163. 9 03 9 00 22 1 Helyi adók
164. 9 03 9 01 22 1 Építményadó 900 000 900 000 900 000
165. 9 03 9 02 22 1 Kommunális adó 0 0 0
166. 9 03 9 03 22 1 Idegenforgalmi adó 173 000 173 000 173 000
167. 9 03 9 04 22 1 Iparűzési adó 2 850 000 2 850 000 2 870 184
168. 9 03 9 05 22 1 Magánszemélyek kommunális adója 396 000 396 000 396 000
169. 9 03 9 00 22 1 Helyi adók összesen: 4 319 000 4 319 000 4 339 184
170. 9 03 9 06 22 2 Pótlékok, bírságok, egyéb adóbevételek 0 23 647 23 647
171. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók, pótlékok bírságok összesen: 4 319 000 4 342 647 4 362 831
172. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók
173. 9 03 9 01 23 0 Szja helyben maradó része 620 489 620 489 620 489
174. 9 03 9 02 23 0 Jövedelemkülönbség mérséklése 292 252 292 252 292 252
175. 9 03 9 03 23 0 Gépjárműadó 610 000 610 000 610 000
176. 9 03 9 04 23 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 30 30 30
177. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók összesen: 1 522 771 1 522 771 1 522 771
178. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei
179. 9 03 9 00 24 1 Működési célú egyéb saját bevételek
180. 9 03 9 01 24 1 Környezetvédelmi bírság 500 500 500
181. 9 03 9 05 24 1 Helyszíni és szabálysértési bírságok 2 500 2 500 2 500
182. 9 03 9 06 24 1 Talajterhelési díj 12 000 12 000 12 000
183. 9 03 9 07 24 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 798 000 798 000 798 000
184. 9 03 9 08 24 1 Közterület foglalási díj 25 000 25 000 0
185. 9 03 9 09 24 1 Szúnyoggyérítés 2 000 2 000 0
186. 9 03 9 10 24 1 Emelt szintű szociális otthon 0 1 230 1 447
187. 9 03 9 11 24 1 Egyéb (szolg. jog. pályázati díjbev.) 7 000 0 0
188. 9 03 9 13 24 1 Behajtási engedély 2 000 2 000 0
189. 9 03 9 14 24 1 Beléptető rendszer károk befizetése 2 000 2 000 2 000
190. 9 03 9 15 24 1 Adóérdekeltség 0 10 616 10 616
191. 9 03 9 00 24 1 Működési célú egyéb saját bevételek összesen: 851 000 855 846 827 063
192. 9 03 9 00 24 2 Felhalmozási célú egyéb saját bevételek
193. 9 03 9 01 24 2 Önkorm. egyéb helyiségek értékesítése 80 000 82 678 82 678
194. 9 03 9 02 24 2 Önkorm. lakótelek értékesítéséből származó bevétel 200 000 200 000 200 000
195. 9 03 9 03 24 2 VÍZMŰ bérleti díj (Fürdő is) 470 446 470 446 470 446
196. 9 03 9 04 24 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 90 000 90 000
197. 9 03 9 05 24 2 Dalkia (Sinesco) bérleti díj 54 000 54 000 54 000
198. 9 03 9 06 24 2 Parkolók bérleti díja 340 000 340 000 340 000
199. 9 03 9 07 24 2 Bérleti díjak 15 000 15 000 15 000
200. 9 03 9 09 24 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 7 362 7 362
201. 9 03 9 10 24 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) 2 516 2 516 2 516
202. 9 03 9 00 24 2 Felhalmozási célú egyéb saját bevételek összesen: 1 259 324 1 262 002 1 262 002
203. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei összesen: 2 110 324 2 117 848 2 089 065
204. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
205. 9 03 9 01 25 0 Föld értékesítés 10 000 10 000 10 000
206. 9 03 9 02 25 0 Ingatlanok értékesítése 65 000 65 000 65 000
207. 9 03 9 03 25 0 Egyéb értékesítés 5 000 5 000 5 000
208. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 80 000 80 000 80 000
209. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap
210. 9 03 9 01 26 2 Önkormányzati lakások értékesítése 590 000 493 117 493 117
211. 9 03 9 03 26 1 Kamatbevétel 0 0 0
212. 9 03 9 05 26 1 Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbsz. szolg.) - működési 5 272 5 272 5 272
213. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap összesen: 595 272 498 389 498 389
214. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei
215. 9 03 9 01 27 0 Osztalékok és hozamok 20 000 37 852 37 852
216. 9 03 9 02 27 0 Részvények, részesedések értékesítése 0 2 000 3 000
217. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei összesen: 20 000 39 852 40 852
218. 9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel
219. 9 03 9 00 28 1 Működési célú hitelbevétel
220. 9 03 9 01 28 1 Működési hitel 1 788 881 469 072 469 072
221. 9 03 9 02 28 1 Készfizető kezességvállalás beváltás miatti hitelfelvétel 1 007 283 957 283 957 283
222. 9 03 9 00 28 1 Működési célú hitel összesen: 2 796 164 1 426 355 1 426 355
223. 9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel összesen: 2 796 164 1 426 355 1 426 355
224. 9 03 9 00 29 0 Kötvény kibocsátás 0 2 000 000 2 000 000
225. 9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány
226. 9 03 9 00 30 1 Működési célú önkormányzati pénzmaradvány 27 805 158 260 158 260
227. 9 03 9 00 30 2 Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány 330 397 352 059 352 059
.
228. 9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány 358 202 510 319 510 319
229. 9 03 9 00 32 0 Előző évi támogatások, visszatérülések
230. 9 03 9 01 32 0 Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 15 961 15 961
231. 9 03 9 00 32 0 Előző évi támogatások, visszatérülések összesen: 0 15 961 15 961
232. 0 00 0 00 33 0 Int. előző évi pénzmaradvány átvétel, alulfinanszírozás
233. 0 00 0 00 33 1 Működési célú előző évi pénzmaradvány átvétel, alulfinanszírozás
234. 9 00 3 00 33 1 Alapfokú oktatási szervezetek 0 7 657 7 657
235. 9 00 4 00 33 1 Középfokú oktatási szervezetek 0 17 261 17 261
236. 9 00 9 00 33 1 Igazgatási szervezetek 0 5 606 5 606
237. 0 00 0 00 33 1 Műk. célú előző évi pénzmaradvány átvétel, alulfinanszírozás 0 30 524 30 524
238. 0 00 0 00 33 2 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány átvétel, alulfinanszírozás
239. 9 00 4 00 33 2 Középfokú oktatási szervezetek 0 3 595 3 595
240. 0 00 0 00 33 2 Felh. célú előző évi pénzmaradvány átvétel, alulfinanszírozás összesen: 0 3 595 3 595
241. 0 00 0 00 33 0 Int. előző évi pénzmaradvány átvétel, alulfinanszírozás összesen: 0 34 119 34 119
242. 0 00 0 00 34 0 Önkormányzat működési bevétel
243. 9 03 9 01 34 0 Egészségügyi Alapellátás 0 4 400 4 400
244. 9 03 9 02 34 0 Egyéb 0 7 000 7 000
245. 9 03 9 09 34 0 Áramdíj visszautalás (E.ON) 0 0 12 000
246. 9 03 9 10 34 0 Közterület foglalási díj 0 0 25 000
247. 9 03 9 11 34 0 Behajtási engedély 0 0 2 000
248. 0 00 0 00 34 0 Önkormányzat működési bevétel összesen: 0 11 400 50 400
249. Bevételek mindösszesen: 24 314 114 23 584 256 24 663 734

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Állami normatív hozzájárulások 2012. év

adatok E Ft-ban
Módosított előirányzat Módosított előirányzat

Sor-
szám

Normatív állami hozzájárulás jogcímei

Feladat mutatók száma
Normatív állami hozzájár. fajl. összege Ft-ban Számított hozzájár. összege
E Ft-ban
Számított hozzájár. összege
Ft-ban

Feladat mutatók száma
Normatív állami hozzájár. fajl. összege Ft-ban Számított hozzájár. összege
E Ft-ban
Számított hozzájár. összege
Ft-ban
A B C D E F G H I J K
1. Lakosságszámhoz kötötten
2. 3/1 Települési önkormányzatok feladatai 57 889 4 074 235 840 235 839 786 57 889 4 074 235 840 235 839 786
3. 3/2 Építésügyi igazg. feladatok - térségi normatív hozzájárulás 81 962 56 4 590 4 589 872 81 962 56 4 590 4 589 872
4. 3/5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 308 2 612 804 804 496 308 2 612 804 804 496
5. Lakosságszámhoz kötötten összesen: 241 234 241 234 154 241 234 241 234 154
6.
7. Feladatmutatókhoz kötötten
8. 3/11.ab Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai 52 180 52 180 290 52 180 52 180 290
9. Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 13 3 950 000 52 180 52 180 290 13 3 950 000 52 180 52 180 290
10. 3/2 Körzeti igazgatás 67 610 67 609 823 67 610 67 609 823
11. Körzetközpontonként egységesen 1 3 000 000 3 000 3 000 000 1 3 000 000 3 000 3 000 000
12. Okmányiroda ügyiratonként 60 784 276 16 776 16 776 384 60 784 276 16 776 16 776 384
13. Gyámügyi igazg. fela. 648 28 600 18 533 18 532 800 648 28 600 18 533 18 532 800
14. Építésügyi igaz. feladatok - kiegészítő hozzájárulás 3 791 7 729 29 301 29 300 639 3 791 7 729 29 301 29 300 639
15. 3/10 Pénzbeli és szociális juttatások 57 889 2 260 130 806 130 805 786 57 889 2 260 130 806 130 805 786
16. 3/11 Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai 72 579 72 579 080 72 579 72 579 080
17. 11.b. Gyermekjóléti központ 12 2 099 400 2 099 2 099 400 12 2 099 400 2 099 2 099 400
18. 11.c. Szociális étkeztetés 313 55 360 17 328 17 327 680 313 55 360 17 328 17 327 680
19. 11.d. Házi segítségnyújtás 142 166 080 23 583 23 583 360 142 166 080 23 583 23 583 360
20. 11.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása 38 88 580 3 366 3 366 040 38 88 580 3 366 3 366 040
21. 11.h. Pszich. és szenv.bet., hajléktalanok nappali int ellátása 68 206 100 14 015 14 014 800 68 206 100 14 015 14 014 800
22. 11.h(2) Fogl. tám.-ban rész., napp. int.-ben ellátott pszich. betegek 15 82 440 1 237 1 236 600 15 82 440 1 237 1 236 600
23. 11.g. Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása 27 405 600 10 951 10 951 200 27 405 600 10 951 10 951 200
24. 3/12 Szociális és gyermekvédelmi bentlak. és átmeneti elh. 254 604 254 604 400 254 604 254 604 400
25. 12.ab Pszichiátriai betegek intézményi ellátása 140 710 650 99 491 99 491 000 140 710 650 99 491 99 491 000
26. 12.ac Demens betegek intézményi ellátása 68 710 650 48 324 48 324 200 68 710 650 48 324 48 324 200
27. 12bca Időskorúak intézményi ellátása 114 635 650 72 464 72 464 100 114 635 650 72 464 72 464 100
28. 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 45 635 650 28 604 28 604 250 45 635 650 28 604 28 604 250
29. 12c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 45 127 130 5 721 5 720 850 45 127 130 5 721 5 720 850
30. 3/13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 39 468 350 18 266 18 265 650 39 468 350 18 266 18 265 650
31. 3/14 Gyermekek napközbeni ellátása 122 537 122 536 800 122 537 122 536 800
32. 14.a Bölcsődei ellátás 248 494 100 122 537 122 536 800 248 494 100 122 537 122 536 800
33. 3/15 Közoktatási alaphozzájárulások 2 350 000 1 575 283 1 575 283 331 2 350 000 1 575 283 1 575 283 331
34. 15.a Óvoda 1 627 2 350 000 309 730 309 730 000 1 627 2 350 000 309 730 309 730 000
35. 15.b Általános iskola 3 136 2 350 000 483 865 483 864 999 3 136 2 350 000 483 865 483 864 999
36. 15.c Középiskola 2 347 2 350 000 482 220 482 220 000 2 347 2 350 000 482 220 482 220 000
37. 15.d Szakmai elméleti képzés 956 2 350 000 162 933 162 933 333 956 2 350 000 162 933 162 933 333
38. 15.e Alapfokú művészetoktatás 752 2 350 000 60 865 60 865 000 752 2 350 000 60 865 60 865 000
39. 15.f Kollégiumi ellátás 152 2 350 000 43 397 43 396 666 152 2 350 000 43 397 43 396 666
40. 15.g Napközis, tanulószobai foglalkozás 1 166 2 350 000 25 380 25 380 000 1 166 2 350 000 25 380 25 380 000
41. 15.g Iskolaotthonos oktatás 231 2 350 000 6 893 6 893 333 231 2 350 000 6 893 6 893 333
42. 3/16.1 Közokt. kieg. hjár.-k: szakmai gyakorlati képzés 1 567 98 000 81 429 81 428 668 1 567 98 000 81 429 81 428 668
43. 3/16.2 Közokt. kieg. hjár.-k: gyógypedagógia 86 937 86 936 533 86 937 86 936 533
44. Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátása (magántanulók) 8 224 000 1 792 1 792 000 8 224 000 1 792 1 792 000
45. SNI középsúlyos 57 358 400 20 548 20 548 266 57 358 400 20 548 20 548 266
46. SNI enyhe 115 179 200 20 608 20 608 000 115 179 200 20 608 20 608 000
47. SNI megismerő funkció 245 156 800 38 468 38 468 267 245 156 800 38 468 38 468 267
48. Korai fejlesztés 23 240 000 5 520 5 520 000 23 240 000 5 520 5 520 000
49. 3/16.3 Közokt. kieg. hjár.-k: nem magyar nyelven folyó nev., okt. 610 40 000 24 413 24 413 334 610 40 000 24 413 24 413 334
50. 3/16.4 Közokt. kieg. hjár.-k: nemz., kétnyelvű, nyelvi előkészítő 23 317 23 317 333 23 317 23 317 333
51. Nemzetiségi nyelvű oktatás 227 64 000 14 507 14 506 667 227 64 000 14 507 14 506 667
52. Nyelvi előkészítő évfolyamok 137 64 000 8 811 8 810 666 137 64 000 8 811 8 810 666
53. 3/16.5 Közokt. kieg. hjár.-k: egyes ped. programok 22 960 22 960 000 22 960 22 960 000
54. Párhuzamos művészeti képzés 109 210 000 22 960 22 960 000 109 210 000 22 960 22 960 000
55. 16.eb érettségi és szakmai vizsga lebonyolítása 976 6 000 5 856 5 856 000 976 6 000 5 856 5 856 000
56. 3/16.6 Hozzájárulás önk. feladatellátáshoz (bejáró tanulók) 1 388 15 300 21 236 21 236 400 1 388 15 300 21 236 21 236 400
57. Feladatmutatókhoz kötötten összesen: 2 560 013 2 560 013 428 2 560 013 2 560 013 428
58. 3/8 Üdülőhelyi feladatok 125 000 000 1,5 187 500 187 500 000 125 000 000 1,5 187 500 187 500 000
59. Normatív, kötött felhasználású
60. 8/I. Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 174 175 174 174 835 174 175 174 174 835
61. 8/I/1. Pedagógiai szakszolgálat 31 1 200 000 37 200 37 200 000 31 1 200 000 37 200 37 200 000
62. 8/I/2. Pedagógus-továbbképzés 680 6 300 4 284 4 284 000 680 6 300 4 284 4 284 000
63. 8/I/3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 10 448 10 447 668 10 448 10 447 668
64. 8/I3.a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 278 26 000 7 219 7 219 334 278 26 000 7 219 7 219 334
65. 8/I3/b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 50 65 000 3 228 3 228 334 50 65 000 3 228 3 228 334
66. 8/I/4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 0 0 112 876 112 876 000 0 0 112 876 112 876 000
67. 8/I/4.a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés 1 334 0 90 712 90 712 000 1 334 0 90 712 90 712 000
68. 8/I/4.b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 0 0 22 164 22 164 000 0 0 22 164 22 164 000
69. 8/I/5. Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok 5 353 1 750 9 367 9 367 167 5 353 1 750 9 367 9 367 167
70.
71. 8/II. Egyes szociálisfeladatok támogatása 119 423 119 422 933 120 267 120 266 961
72. 8/II/1/b Időskorúak járadéka 495 495 325 495 495 325
73. 8/II/1/b Rendszeres szociális segély 8 275 8 274 931 8 277 8 276 897
74. 8/II/1/b Adósságkezelési szolgáltatással összefüggő támogatás 4 224 4 223 526 4 191 4 190 481
75. 8/II/1/b Lakásfenntartási támogatás 32 669 32 668 689 32 734 32 734 194
76. 8/II/1/d Foglalkoztatást segítő támogatás 17 712 17 712 246 18 220 18 219 907
77. 8/II/1/c Ápolási díj 54 097 54 097 296 54 339 54 339 237
78. 8/II/1/f Óvodáztatási támogatás 40 40 000 100 100 000
79. 8/II/2 Szociális továbbképzés és szakvizsga 253 1 640 415 414 920 253 1 640 415 414 920
80. 8/II/3 Ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés 22 68 000 1 496 1 496 000 22 68 000 1 496 1 496 000
81. Normatív, kötött felhasználású összesen: 293 598 293 597 768 294 442 294 441 796
82. MINDÖSSZESEN: 3 282 345 3 282 345 350 3 283 189 3 283 189 378

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési intézmények 2012. évi költségvetése

adatok E Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK - KIADÁSOK
2012. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 44/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 0 1 2 0 0 SMJV Erzsébet Kórház DE OEC Oktató Kórháza
2. 2 0 1 2 0 0 0 Bevételek összesen 4 066 000 1 741 286 1 741 286
3. 2 0 1 2 0 0 00 0 Költségvetési támogatás 20 000 56 197 56 197
4. 2 0 1 2 0 0 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 0 36 197 36 197
5. 2 0 1 2 0 0 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 20 000 20 000 20 000
6. 2 0 1 2 0 0 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 3 914 000 1 478 750 1 478 750
7. 2 0 1 2 0 0 07 0 Intézményi működési bevételek 132 000 50 679 50 679
8. 2 0 1 2 0 0 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 1 844 1 844
9. 2 0 1 2 0 0 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
10. 2 0 1 2 0 0 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
11. 2 0 1 2 0 0 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
12. 2 0 1 2 0 0 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 5 000 5 000
13. 2 0 1 2 0 0 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 147 699 147 699
14. 2 0 1 2 0 0 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 1 117 1 117
15. 2 0 1 2 0 0 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
16. 2 0 1 2 0 0 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
17. 2 0 1 2 0 0 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
18. 2 0 1 2 0 0 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
19. 2 0 1 2 0 0 5 Kiadások összesen 4 066 000 1 741 286 1 741 286
20. 2 0 1 2 0 0 51 1 Személyi juttatások 2 082 634 699 917 699 917
21. 2 0 1 2 0 0 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 562 311 189 734 189 734
22. 2 0 1 2 0 0 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 421 055 687 358 687 358
23. 2 0 1 2 0 0 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
24. 2 0 1 2 0 0 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 228 228
25. 2 0 1 2 0 0 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 2 221 2 221
26. 2 0 1 2 0 0 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
27. 2 0 1 2 0 0 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 27 851 27 851
28. 2 0 1 2 0 0 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
29. 2 0 1 2 0 0 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 127 589 127 589
30. 2 0 1 2 0 0 51 11 Intézményi tartalék 0 6 388 6 388
31. 2 0 1 2 0 0 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
32. 9 0 4 1 0 1 Egyesített Bölcsődék
33. 9 0 4 1 0 1 0 Bevételek összesen 283 000 293 602 289 168
34. 9 0 4 1 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 221 745 241 321 242 656
35. 9 0 4 1 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 124 135 134 064 135 029
36. 9 0 4 1 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 97 610 107 257 107 627
37. 9 0 4 1 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
38. 9 0 4 1 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 61 255 50 396 44 592
39. 9 0 4 1 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 1 885 1 885
40. 9 0 4 1 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 35
41. 9 0 4 1 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
42. 9 0 4 1 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
43. 9 0 4 1 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
44. 9 0 4 1 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
45. 9 0 4 1 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
46. 9 0 4 1 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
47. 9 0 4 1 0 1 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
48. 9 0 4 1 0 1 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
49. 9 0 4 1 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
50. 9 0 4 1 0 1 5 Kiadások összesen 283 000 293 602 289 168
51. 9 0 4 1 0 1 51 1 Személyi juttatások 163 874 162 088 160 422
52. 9 0 4 1 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44 444 43 877 42 029
53. 9 0 4 1 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 74 682 87 637 86 578
54. 9 0 4 1 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
55. 9 0 4 1 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
56. 9 0 4 1 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
57. 9 0 4 1 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
58. 9 0 4 1 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 139
59. 9 0 4 1 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
60. 9 0 4 1 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
61. 9 0 4 1 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
62. 9 0 4 1 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
63. 9 0 4 1 0 3 Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron
64. 9 0 4 1 0 3 0 Bevételek összesen 922 962 1 085 190 1 112 807
65. 9 0 4 1 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 529 849 668 445 689 566
66. 9 0 4 1 0 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 470 274 496 700 499 131
67. 9 0 4 1 0 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 59 575 171 745 190 435
68. 9 0 4 1 0 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
69. 9 0 4 1 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 367 309 374 659 381 126
70. 9 0 4 1 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 25 804 37 669 38 359
71. 9 0 4 1 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 1 317 1 315
72. 9 0 4 1 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 3 100 2 441
73. 9 0 4 1 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
74. 9 0 4 1 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
75. 9 0 4 1 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
76. 9 0 4 1 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
77. 9 0 4 1 0 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
78. 9 0 4 1 0 3 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
79. 9 0 4 1 0 3 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
80. 9 0 4 1 0 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
81. 9 0 4 1 0 3 5 Kiadások összesen 922 962 1 085 190 1 112 807
82. 9 0 4 1 0 3 51 1 Személyi juttatások 541 480 574 843 582 678
83. 9 0 4 1 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 131 083 153 228 153 745
84. 9 0 4 1 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 250 399 352 119 370 091
85. 9 0 4 1 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 153
86. 9 0 4 1 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
87. 9 0 4 1 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 638
88. 9 0 4 1 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
89. 9 0 4 1 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0
90. 9 0 4 1 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 5 000 5 502
91. 9 0 4 1 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
92. 9 0 4 1 0 3 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
93. 9 0 4 1 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
94. 9 0 4 3 0 4 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf
95. 9 0 4 3 0 4 0 Bevételek összesen 224 943 257 210 266 920
96. 9 0 4 3 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 200 652 231 179 237 285
97. 9 0 4 3 0 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 120 403 128 674 129 422
98. 9 0 4 3 0 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 80 249 102 505 107 863
99. 9 0 4 3 0 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
100. 9 0 4 3 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 24 291 24 291 27 895
101. 9 0 4 3 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 0 0
102. 9 0 4 3 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 521 521
103. 9 0 4 3 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
104. 9 0 4 3 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
105. 9 0 4 3 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 1 219 1 219
106. 9 0 4 3 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
107. 9 0 4 3 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
108. 9 0 4 3 0 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
109. 9 0 4 3 0 4 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
110. 9 0 4 3 0 4 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
111. 9 0 4 3 0 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
112. 9 0 4 3 0 4 5 Kiadások összesen 224 943 257 210 266 920
113. 9 0 4 3 0 4 51 1 Személyi juttatások 134 912 144 735 144 128
114. 9 0 4 3 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35 886 38 534 39 080
115. 9 0 4 3 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 145 64 413 73 738
116. 9 0 4 3 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
117. 9 0 4 3 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
118. 9 0 4 3 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 592
119. 9 0 4 3 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
120. 9 0 4 3 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 1 392 1 246
121. 9 0 4 3 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 8 136 8 136
122. 9 0 4 3 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
123. 9 0 4 3 0 4 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
124. 9 0 4 3 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
125. 9 0 4 3 0 5 Hermann Alice Óvoda
126. 9 0 4 3 0 5 0 Bevételek összesen 250 000 267 959 266 743
127. 9 0 4 3 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 225 225 240 409 236 433
128. 9 0 4 3 0 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 128 503 136 889 137 654
129. 9 0 4 3 0 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 96 722 103 520 98 779
130. 9 0 4 3 0 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
131. 9 0 4 3 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 24 775 26 458 29 196
132. 9 0 4 3 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 1 092 1 092
133. 9 0 4 3 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 22
134. 9 0 4 3 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
135. 9 0 4 3 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
136. 9 0 4 3 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
137. 9 0 4 3 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
138. 9 0 4 3 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
139. 9 0 4 3 0 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
140. 9 0 4 3 0 5 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
141. 9 0 4 3 0 5 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
142. 9 0 4 3 0 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
143. 9 0 4 3 0 5 5 Kiadások összesen 250 000 267 959 266 743
144. 9 0 4 3 0 5 51 1 Személyi juttatások 133 831 141 354 141 715
145. 9 0 4 3 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35 476 37 448 38 778
146. 9 0 4 3 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 80 693 88 872 86 072
147. 9 0 4 3 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
148. 9 0 4 3 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
149. 9 0 4 3 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
150. 9 0 4 3 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151. 9 0 4 3 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 285 178
152. 9 0 4 3 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
153. 9 0 4 3 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
154. 9 0 4 3 0 5 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
155. 9 0 4 3 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
156. 9 0 4 3 0 6 Trefort Téri Óvoda
157. 9 0 4 3 0 6 0 Bevételek összesen 182 147 197 181 205 156
158. 9 0 4 3 0 6 00 0 Költségvetési támogatás 157 043 169 933 181 327
159. 9 0 4 3 0 6 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 94 252 100 709 101 305
160. 9 0 4 3 0 6 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 62 791 69 224 80 022
161. 9 0 4 3 0 6 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
162. 9 0 4 3 0 6 07 0 Intézményi működési bevételek 22 551 22 551 20 994
163. 9 0 4 3 0 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 2 553 3 813 1 951
164. 9 0 4 3 0 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
165. 9 0 4 3 0 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
166. 9 0 4 3 0 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
167. 9 0 4 3 0 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
168. 9 0 4 3 0 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
169. 9 0 4 3 0 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
170. 9 0 4 3 0 6 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
171. 9 0 4 3 0 6 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 884 884
172. 9 0 4 3 0 6 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
173. 9 0 4 3 0 6 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
174. 9 0 4 3 0 6 5 Kiadások összesen 182 147 197 181 205 156
175. 9 0 4 3 0 6 51 1 Személyi juttatások 99 334 105 876 108 937
176. 9 0 4 3 0 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26 291 28 034 28 960
177. 9 0 4 3 0 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 56 522 63 271 67 259
178. 9 0 4 3 0 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
179. 9 0 4 3 0 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
180. 9 0 4 3 0 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
181. 9 0 4 3 0 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
182. 9 0 4 3 0 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0
183. 9 0 4 3 0 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
184. 9 0 4 3 0 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
185. 9 0 4 3 0 6 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
186. 9 0 4 3 0 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
187. 9 0 4 3 1 0 Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ
188. 9 0 4 3 1 0 0 Bevételek összesen 96 821 116 360 119 548
189. 9 0 4 3 1 0 00 0 Költségvetési támogatás 74 389 93 628 96 800
190. 9 0 4 3 1 0 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 38 100 41 488 41 796
191. 9 0 4 3 1 0 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 36 289 52 140 55 004
192. 9 0 4 3 1 0 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
193. 9 0 4 3 1 0 07 0 Intézményi működési bevételek 7 635 7 635 6 988
194. 9 0 4 3 1 0 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 14 797 15 097 15 760
195. 9 0 4 3 1 0 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
196. 9 0 4 3 1 0 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
197. 9 0 4 3 1 0 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
198. 9 0 4 3 1 0 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
199. 9 0 4 3 1 0 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
200. 9 0 4 3 1 0 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
201. 9 0 4 3 1 0 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
202. 9 0 4 3 1 0 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
203. 9 0 4 3 1 0 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
204. 9 0 4 3 1 0 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
205. 9 0 4 3 1 0 5 Kiadások összesen 96 821 116 360 119 548
206. 9 0 4 3 1 0 51 1 Személyi juttatások 67 042 80 376 82 611
207. 9 0 4 3 1 0 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 786 21 633 21 954
208. 9 0 4 3 1 0 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 193 12 765 11 928
209. 9 0 4 3 1 0 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
210. 9 0 4 3 1 0 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
211. 9 0 4 3 1 0 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 800 1 450 2 882
212. 9 0 4 3 1 0 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
213. 9 0 4 3 1 0 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 136 173
214. 9 0 4 3 1 0 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
215. 9 0 4 3 1 0 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
216. 9 0 4 3 1 0 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
217. 9 0 4 3 1 0 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
218. 9 0 4 3 1 1 Deák Téri Általános Iskola
219. 9 0 4 3 1 1 0 Bevételek összesen 214 789 247 080 263 669
220. 9 0 4 3 1 1 00 0 Költségvetési támogatás 191 630 218 722 232 866
221. 9 0 4 3 1 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 156 842 162 322 162 857
222. 9 0 4 3 1 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 34 788 56 400 70 009
223. 9 0 4 3 1 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
224. 9 0 4 3 1 1 07 0 Intézményi működési bevételek 23 159 28 307 30 652
225. 9 0 4 3 1 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 51 151
226. 9 0 4 3 1 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
227. 9 0 4 3 1 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
228. 9 0 4 3 1 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
229. 9 0 4 3 1 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
230. 9 0 4 3 1 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
231. 9 0 4 3 1 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
232. 9 0 4 3 1 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
233. 9 0 4 3 1 1 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
234. 9 0 4 3 1 1 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
235. 9 0 4 3 1 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
236. 9 0 4 3 1 1 5 Kiadások összesen 214 789 247 080 263 669
237. 9 0 4 3 1 1 51 1 Személyi juttatások 122 718 127 392 131 575
238. 9 0 4 3 1 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32 870 34 122 35 537
239. 9 0 4 3 1 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 58 846 85 167 96 158
240. 9 0 4 3 1 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
241. 9 0 4 3 1 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
242. 9 0 4 3 1 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
243. 9 0 4 3 1 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
244. 9 0 4 3 1 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 355 399 399
245. 9 0 4 3 1 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
246. 9 0 4 3 1 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
247. 9 0 4 3 1 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
248. 9 0 4 3 1 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
249. 9 0 4 3 1 2 Gárdonyi Géza Általános Iskola
250. 9 0 4 3 1 2 0 Bevételek összesen 197 643 225 763 246 411
251. 9 0 4 3 1 2 00 0 Költségvetési támogatás 161 996 183 000 201 230
252. 9 0 4 3 1 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 115 314 122 653 123 319
253. 9 0 4 3 1 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 46 682 60 347 77 911
254. 9 0 4 3 1 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
255. 9 0 4 3 1 2 07 0 Intézményi működési bevételek 35 102 41 518 44 241
256. 9 0 4 3 1 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 545 734 429
257. 9 0 4 3 1 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
258. 9 0 4 3 1 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
259. 9 0 4 3 1 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
260. 9 0 4 3 1 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
261. 9 0 4 3 1 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
262. 9 0 4 3 1 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
263. 9 0 4 3 1 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
264. 9 0 4 3 1 2 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 511 511
265. 9 0 4 3 1 2 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
266. 9 0 4 3 1 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
267. 9 0 4 3 1 2 5 Kiadások összesen 197 643 225 763 246 411
268. 9 0 4 3 1 2 51 1 Személyi juttatások 111 823 118 510 127 593
269. 9 0 4 3 1 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29 520 31 291 34 375
270. 9 0 4 3 1 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 56 300 75 962 84 443
271. 9 0 4 3 1 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
272. 9 0 4 3 1 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
273. 9 0 4 3 1 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
274. 9 0 4 3 1 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
275. 9 0 4 3 1 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0
276. 9 0 4 3 1 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
277. 9 0 4 3 1 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
278. 9 0 4 3 1 2 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
279. 9 0 4 3 1 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
280. 9 0 4 3 1 3 Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg
281. 9 0 4 3 1 3 0 Bevételek összesen 254 151 310 735 304 491
282. 9 0 4 3 1 3 00 0 Költségvetési támogatás 213 880 261 486 267 553
283. 9 0 4 3 1 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 166 395 180 119 180 823
284. 9 0 4 3 1 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 47 485 81 367 86 730
285. 9 0 4 3 1 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
286. 9 0 4 3 1 3 07 0 Intézményi működési bevételek 40 271 42 610 26 458
287. 9 0 4 3 1 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 4 684 8 525
288. 9 0 4 3 1 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 146 146
289. 9 0 4 3 1 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
290. 9 0 4 3 1 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
291. 9 0 4 3 1 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 1 600 1 600
292. 9 0 4 3 1 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
293. 9 0 4 3 1 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
294. 9 0 4 3 1 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
295. 9 0 4 3 1 3 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 209 209
296. 9 0 4 3 1 3 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
297. 9 0 4 3 1 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
298. 9 0 4 3 1 3 5 Kiadások összesen 254 151 310 735 304 491
299. 9 0 4 3 1 3 51 1 Személyi juttatások 145 106 155 765 156 620
300. 9 0 4 3 1 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38 733 42 341 41 897
301. 9 0 4 3 1 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 70 312 111 029 104 374
302. 9 0 4 3 1 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
303. 9 0 4 3 1 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
304. 9 0 4 3 1 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
305. 9 0 4 3 1 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
306. 9 0 4 3 1 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 1 600 1 600
307. 9 0 4 3 1 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
308. 9 0 4 3 1 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
309. 9 0 4 3 1 3 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
310. 9 0 4 3 1 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
311. 9 0 4 3 1 4 Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
312. 9 0 4 3 1 4 0 Bevételek összesen 200 000 239 495 243 012
313. 9 0 4 3 1 4 00 0 Költségvetési támogatás 137 340 163 559 183 064
314. 9 0 4 3 1 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 94 838 100 092 100 510
315. 9 0 4 3 1 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 42 502 63 467 82 554
316. 9 0 4 3 1 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
317. 9 0 4 3 1 4 07 0 Intézményi működési bevételek 21 452 21 517 20 670
318. 9 0 4 3 1 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 41 208 47 700 36 684
319. 9 0 4 3 1 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 65
320. 9 0 4 3 1 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
321. 9 0 4 3 1 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 4 190 0
322. 9 0 4 3 1 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
323. 9 0 4 3 1 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
324. 9 0 4 3 1 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
325. 9 0 4 3 1 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
326. 9 0 4 3 1 4 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 2 529 2 529
327. 9 0 4 3 1 4 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
328. 9 0 4 3 1 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
329. 9 0 4 3 1 4 5 Kiadások összesen 200 000 239 495 243 012
330. 9 0 4 3 1 4 51 1 Személyi juttatások 113 242 123 905 135 599
331. 9 0 4 3 1 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30 547 33 148 35 158
332. 9 0 4 3 1 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 56 211 77 978 71 876
333. 9 0 4 3 1 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
334. 9 0 4 3 1 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
335. 9 0 4 3 1 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
336. 9 0 4 3 1 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
337. 9 0 4 3 1 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 4 464 379
338. 9 0 4 3 1 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
339. 9 0 4 3 1 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
340. 9 0 4 3 1 4 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
341. 9 0 4 3 1 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
342. 9 0 4 3 1 5 Lackner Kristóf Általános Iskola
343. 9 0 4 3 1 5 0 Bevételek összesen 176 995 201 532 210 182
344. 9 0 4 3 1 5 00 0 Költségvetési támogatás 153 692 174 377 184 209
345. 9 0 4 3 1 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 88 956 93 781 94 224
346. 9 0 4 3 1 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 64 736 80 596 89 985
347. 9 0 4 3 1 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
348. 9 0 4 3 1 5 07 0 Intézményi működési bevételek 20 003 20 003 18 230
349. 9 0 4 3 1 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 3 300 6 153 6 313
350. 9 0 4 3 1 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 188 619
351. 9 0 4 3 1 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
352. 9 0 4 3 1 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
353. 9 0 4 3 1 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 260 260
354. 9 0 4 3 1 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
355. 9 0 4 3 1 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
356. 9 0 4 3 1 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
357. 9 0 4 3 1 5 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 551 551
358. 9 0 4 3 1 5 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
359. 9 0 4 3 1 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
360. 9 0 4 3 1 5 5 Kiadások összesen 176 995 201 532 210 182
361. 9 0 4 3 1 5 51 1 Személyi juttatások 105 830 112 431 113 129
362. 9 0 4 3 1 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27 407 29 151 30 282
363. 9 0 4 3 1 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 43 758 59 690 66 511
364. 9 0 4 3 1 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
365. 9 0 4 3 1 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
366. 9 0 4 3 1 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
367. 9 0 4 3 1 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
368. 9 0 4 3 1 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 260 260
369. 9 0 4 3 1 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
370. 9 0 4 3 1 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
371. 9 0 4 3 1 5 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
372. 9 0 4 3 1 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
373. 9 0 4 3 1 6 Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
374. 9 0 4 3 1 6 0 Bevételek összesen 165 604 197 806 196 963
375. 9 0 4 3 1 6 00 0 Költségvetési támogatás 150 778 184 424 186 397
376. 9 0 4 3 1 6 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 76 790 82 904 83 299
377. 9 0 4 3 1 6 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 73 988 101 520 103 098
378. 9 0 4 3 1 6 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
379. 9 0 4 3 1 6 07 0 Intézményi működési bevételek 9 751 2 777 3 511
380. 9 0 4 3 1 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 5 000 6 994 3 396
381. 9 0 4 3 1 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 75 638 686
382. 9 0 4 3 1 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
383. 9 0 4 3 1 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
384. 9 0 4 3 1 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
385. 9 0 4 3 1 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
386. 9 0 4 3 1 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
387. 9 0 4 3 1 6 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
388. 9 0 4 3 1 6 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 2 973 2 973
389. 9 0 4 3 1 6 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
390. 9 0 4 3 1 6 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
391. 9 0 4 3 1 6 5 Kiadások összesen 165 604 197 806 196 963
392. 9 0 4 3 1 6 51 1 Személyi juttatások 111 126 128 725 130 038
393. 9 0 4 3 1 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29 129 34 571 34 618
394. 9 0 4 3 1 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 349 33 880 31 306
395. 9 0 4 3 1 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 630 1 001
396. 9 0 4 3 1 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
397. 9 0 4 3 1 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
398. 9 0 4 3 1 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
399. 9 0 4 3 1 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0
400. 9 0 4 3 1 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
401. 9 0 4 3 1 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
402. 9 0 4 3 1 6 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
403. 9 0 4 3 1 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
404. 9 0 4 3 1 7 Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
405. 9 0 4 3 1 7 0 Bevételek összesen 94 635 108 716 106 851
406. 9 0 4 3 1 7 00 0 Költségvetési támogatás 84 595 98 481 94 831
407. 9 0 4 3 1 7 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 50 332 54 717 55 100
408. 9 0 4 3 1 7 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 34 263 43 764 39 731
409. 9 0 4 3 1 7 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
410. 9 0 4 3 1 7 07 0 Intézményi működési bevételek 10 040 10 040 11 825
411. 9 0 4 3 1 7 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 195 195
412. 9 0 4 3 1 7 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
413. 9 0 4 3 1 7 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
414. 9 0 4 3 1 7 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
415. 9 0 4 3 1 7 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
416. 9 0 4 3 1 7 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
417. 9 0 4 3 1 7 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
418. 9 0 4 3 1 7 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
419. 9 0 4 3 1 7 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
420. 9 0 4 3 1 7 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
421. 9 0 4 3 1 7 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
422. 9 0 4 3 1 7 5 Kiadások összesen 94 635 108 716 106 851
423. 9 0 4 3 1 7 51 1 Személyi juttatások 67 135 71 524 71 522
424. 9 0 4 3 1 7 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 773 18 966 19 209
425. 9 0 4 3 1 7 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 727 18 226 16 120
426. 9 0 4 3 1 7 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
427. 9 0 4 3 1 7 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
428. 9 0 4 3 1 7 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
429. 9 0 4 3 1 7 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
430. 9 0 4 3 1 7 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0
431. 9 0 4 3 1 7 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
432. 9 0 4 3 1 7 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
433. 9 0 4 3 1 7 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
434. 9 0 4 3 1 7 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
435. 9 0 4 4 0 1 Handler Nándor Szakképző Iskola
436. 9 0 4 4 0 1 0 Bevételek összesen 285 487 338 914 364 569
437. 9 0 4 4 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 282 816 286 109 303 363
438. 9 0 4 4 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 255 211 264 481 265 501
439. 9 0 4 4 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 27 605 21 628 37 862
440. 9 0 4 4 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
441. 9 0 4 4 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 2 671 8 801 12 446
442. 9 0 4 4 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 20 140 24 907
443. 9 0 4 4 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 35 78
444. 9 0 4 4 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 395 1 341
445. 9 0 4 4 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
446. 9 0 4 4 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 10 313 10 313
447. 9 0 4 4 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
448. 9 0 4 4 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
449. 9 0 4 4 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
450. 9 0 4 4 0 1 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 12 121 12 121
451. 9 0 4 4 0 1 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
452. 9 0 4 4 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
453. 9 0 4 4 0 1 5 Kiadások összesen 285 487 338 914 364 569
454. 9 0 4 4 0 1 51 1 Személyi juttatások 187 164 203 576 218 808
455. 9 0 4 4 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49 791 54 938 58 117
456. 9 0 4 4 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 48 532 59 240 65 334
457. 9 0 4 4 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 9 133 9 807
458. 9 0 4 4 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
459. 9 0 4 4 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
460. 9 0 4 4 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
461. 9 0 4 4 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 12 027 12 503
462. 9 0 4 4 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
463. 9 0 4 4 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
464. 9 0 4 4 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
465. 9 0 4 4 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
466. 9 0 4 4 0 2 Széchenyi István Gimnázium
467. 9 0 4 4 0 2 0 Bevételek összesen 188 532 226 613 240 549
468. 9 0 4 4 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 166 425 182 628 196 030
469. 9 0 4 4 0 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 139 173 144 224 144 654
470. 9 0 4 4 0 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 27 252 38 404 51 376
471. 9 0 4 4 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
472. 9 0 4 4 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 22 107 40 134 40 244
473. 9 0 4 4 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 2 898 3 318
474. 9 0 4 4 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 5 9
475. 9 0 4 4 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
476. 9 0 4 4 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
477. 9 0 4 4 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
478. 9 0 4 4 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
479. 9 0 4 4 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
480. 9 0 4 4 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
481. 9 0 4 4 0 2 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 948 948
482. 9 0 4 4 0 2 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
483. 9 0 4 4 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
484. 9 0 4 4 0 2 5 Kiadások összesen 188 532 226 613 240 549
485. 9 0 4 4 0 2 51 1 Személyi juttatások 120 817 126 941 131 066
486. 9 0 4 4 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31 581 33 762 35 029
487. 9 0 4 4 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 36 134 65 910 73 907
488. 9 0 4 4 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
489. 9 0 4 4 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
490. 9 0 4 4 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 547
491. 9 0 4 4 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
492. 9 0 4 4 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0
493. 9 0 4 4 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
494. 9 0 4 4 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
495. 9 0 4 4 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
496. 9 0 4 4 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
497. 9 0 4 4 0 3 Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium
498. 9 0 4 4 0 3 0 Bevételek összesen 328 609 380 309 374 748
499. 9 0 4 4 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 240 802 273 281 286 041
500. 9 0 4 4 0 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 224 323 231 592 232 487
501. 9 0 4 4 0 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 16 479 41 689 53 554
502. 9 0 4 4 0 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
503. 9 0 4 4 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 85 466 85 466 65 331
504. 9 0 4 4 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 11 279 13 093
505. 9 0 4 4 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 2 341 1 052 1 052
506. 9 0 4 4 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
507. 9 0 4 4 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
508. 9 0 4 4 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 5 769 5 769
509. 9 0 4 4 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
510. 9 0 4 4 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
511. 9 0 4 4 0 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
512. 9 0 4 4 0 3 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 3 462 3 462
513. 9 0 4 4 0 3 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
514. 9 0 4 4 0 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
515. 9 0 4 4 0 3 5 Kiadások összesen 328 609 380 309 374 748
516. 9 0 4 4 0 3 51 1 Személyi juttatások 170 814 181 612 180 998
517. 9 0 4 4 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 46 397 49 467 48 293
518. 9 0 4 4 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 110 632 135 133 130 134
519. 9 0 4 4 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 7 100 8 327
520. 9 0 4 4 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
521. 9 0 4 4 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
522. 9 0 4 4 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
523. 9 0 4 4 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 766 6 997 6 996
524. 9 0 4 4 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
525. 9 0 4 4 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
526. 9 0 4 4 0 3 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
527. 9 0 4 4 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
528. 9 0 4 4 0 4 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium
529. 9 0 4 4 0 4 0 Bevételek összesen 285 741 318 188 351 973
530. 9 0 4 4 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 237 341 271 292 301 619
531. 9 0 4 4 0 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 175 709 184 011 184 666
532. 9 0 4 4 0 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 61 632 87 281 116 953
533. 9 0 4 4 0 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
534. 9 0 4 4 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 25 608 20 444 20 846
535. 9 0 4 4 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 2 792 3 320 6 187
536. 9 0 4 4 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 152 153
537. 9 0 4 4 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 189
538. 9 0 4 4 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
539. 9 0 4 4 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 20 000 18 665 18 664
540. 9 0 4 4 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
541. 9 0 4 4 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
542. 9 0 4 4 0 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
543. 9 0 4 4 0 4 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 4 315 4 315
544. 9 0 4 4 0 4 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
545. 9 0 4 4 0 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
546. 9 0 4 4 0 4 5 Kiadások összesen 285 741 318 188 351 973
547. 9 0 4 4 0 4 51 1 Személyi juttatások 179 276 189 072 204 074
548. 9 0 4 4 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 46 838 49 816 54 385
549. 9 0 4 4 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 36 091 52 813 65 639
550. 9 0 4 4 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 792 3 749 6 186
551. 9 0 4 4 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
552. 9 0 4 4 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 3 529 4 297
553. 9 0 4 4 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
554. 9 0 4 4 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 20 744 19 209 17 392
555. 9 0 4 4 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
556. 9 0 4 4 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
557. 9 0 4 4 0 4 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
558. 9 0 4 4 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
559. 9 0 4 4 0 5 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola
560. 9 0 4 4 0 5 0 Bevételek összesen 145 330 163 195 181 091
561. 9 0 4 4 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 134 118 141 767 158 617
562. 9 0 4 4 0 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 110 301 114 662 115 086
563. 9 0 4 4 0 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 23 817 27 105 43 531
564. 9 0 4 4 0 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
565. 9 0 4 4 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 5 164 9 250 10 116
566. 9 0 4 4 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 966 996
567. 9 0 4 4 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 2 408 3 607 3 757
568. 9 0 4 4 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
569. 9 0 4 4 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
570. 9 0 4 4 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 3 640 7 595 7 595
571. 9 0 4 4 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
572. 9 0 4 4 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
573. 9 0 4 4 0 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
574. 9 0 4 4 0 5 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 10 10
575. 9 0 4 4 0 5 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
576. 9 0 4 4 0 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
577. 9 0 4 4 0 5 5 Kiadások összesen 145 330 163 195 181 091
578. 9 0 4 4 0 5 51 1 Személyi juttatások 91 213 97 422 109 977
579. 9 0 4 4 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25 161 26 760 29 151
580. 9 0 4 4 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 316 31 084 34 035
581. 9 0 4 4 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
582. 9 0 4 4 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
583. 9 0 4 4 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
584. 9 0 4 4 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
585. 9 0 4 4 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 3 640 7 929 7 928
586. 9 0 4 4 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
587. 9 0 4 4 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
588. 9 0 4 4 0 5 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
589. 9 0 4 4 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
590. 9 0 4 5 0 1 Széchenyi István Városi Könyvtár
591. 9 0 4 5 0 1 0 Bevételek összesen 104 825 121 621 116 215
592. 9 0 4 5 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 79 625 88 114 90 348
593. 9 0 4 5 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 30 059 36 178 36 451
594. 9 0 4 5 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 49 566 51 936 53 897
595. 9 0 4 5 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
596. 9 0 4 5 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 2 285 2 785 2 855
597. 9 0 4 5 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 22 915 29 186 22 723
598. 9 0 4 5 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 289
599. 9 0 4 5 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
600. 9 0 4 5 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 1 536 0
601. 9 0 4 5 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
602. 9 0 4 5 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
603. 9 0 4 5 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
604. 9 0 4 5 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
605. 9 0 4 5 0 1 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
606. 9 0 4 5 0 1 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
607. 9 0 4 5 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
608. 9 0 4 5 0 1 5 Kiadások összesen 104 825 121 621 116 215
609. 9 0 4 5 0 1 51 1 Személyi juttatások 49 529 56 517 53 804
610. 9 0 4 5 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 993 14 302 14 135
611. 9 0 4 5 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 43 303 48 266 47 284
612. 9 0 4 5 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
613. 9 0 4 5 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
614. 9 0 4 5 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
615. 9 0 4 5 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
616. 9 0 4 5 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 2 536 992
617. 9 0 4 5 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
618. 9 0 4 5 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
619. 9 0 4 5 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
620. 9 0 4 5 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
621. 9 0 4 9 0 2 Központi Gyermekkonyha
622. 9 0 4 9 0 2 0 Bevételek összesen 366 103 374 808 436 484
623. 9 0 4 9 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 0 4 303 4 303
624. 9 0 4 9 0 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 0 4 159 4 159
625. 9 0 4 9 0 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 0 144 144
626. 9 0 4 9 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
627. 9 0 4 9 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 366 103 364 762 426 438
628. 9 0 4 9 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 1 341 1 341
629. 9 0 4 9 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
630. 9 0 4 9 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
631. 9 0 4 9 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
632. 9 0 4 9 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0
633. 9 0 4 9 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
634. 9 0 4 9 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
635. 9 0 4 9 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
636. 9 0 4 9 0 2 33 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 4 402 4 402
637. 9 0 4 9 0 2 33 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 0 0 0
638. 9 0 4 9 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
639. 9 0 4 9 0 2 5 Kiadások összesen 366 103 374 808 436 484
640. 9 0 4 9 0 2 51 1 Személyi juttatások 72 947 77 352 76 504
641. 9 0 4 9 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20 430 21 615 20 314
642. 9 0 4 9 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 272 726 273 031 294 975
643. 9 0 4 9 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
644. 9 0 4 9 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
645. 9 0 4 9 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 462 42 506
646. 9 0 4 9 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0