Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában kapott felhatalmazás és 91. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 24 300 441 000 Ft-tal hagyja jóvá, melyből a hitelbevétel összege 1 788 881 000 Ft, a kötvény kibocsátás összege 2 000 000 000 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az 1. melléklet, részletesebb teljesítését a 3-5. melléklet rögzíti.

(3) A Közgyűlés az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek teljesített bevételeit a 6. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok bevételi forrásait és azok teljesítését a 7. melléklet részletezése szerint az alábbi összegekkel elfogadja:

a) a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatét 954 000 Ft-tal,

b) a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzatét 664 000 Ft-tal,

c) a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzatét 1 859 000 Ft-tal, és

d) a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzatét 603 000 Ft-tal.

(5) A Közgyűlés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bevételi forrásait és azok teljesítését a 8. melléklet részletezése szerint 2 068 127 000 Ft-tal jóváhagyja, melyből a kötvénykibocsátás összege 2 000 000 000 Ft.

(6) A Közgyűlés a Hegykő Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron bevételi forrásait és azok teljesítését a 9. melléklet részletezése szerint 75 208 000 Ft-tal jóváhagyja.

2. § (1) A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az 5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot megillető összeg 31 396 452 Ft, az Önkormányzatot nem illeti meg 14 201 530 Ft.

3. § (1) A Közgyűlés a 2011. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 21 873 642 000 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás főbb adatok szerinti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek teljesített kiadása 12 825 894 000 Ft, ebből

aa) személyi jellegű kiadás 6 369 729 000 Ft,

ab) munkaadói járulékok 1 672 439 000 Ft,

ac) dologi kiadás 4 310 250 000 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 21 428 000 Ft,

ae) támogatásértékű pénzeszköz átadás 50 421 000 Ft,

af) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 814 000 Ft,

ag) beruházási kiadások 176 720 000 Ft,

ah) felújítási kiadások 50 340 000 Ft,

ai) kölcsönök és továbbadási célú kiadások 152 117 000 Ft,

aj) függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások 19 636 000 Ft a 6. melléklet

részletezése szerint;

b) a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok kiadási jogcímeit és összegeit a 7. melléklet részletezése szerint az alábbi összegekkel:

ba) a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatét 470 000 Ft-tal,

bb) a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzatét 663 000 Ft-tal,

bc) a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzatét 1 658 000 Ft-tal,

bd) a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzatét 471 000 Ft-tal;

c) a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kiadási jogcímeit és összegeit a 8. melléklet részletezése szerint 85 852 000 Ft-tal;

d) a Hegykő Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron kiadási jogcímeit és összegeit a 10. melléklet részletezése szerint 73 083 000 Ft-tal;

e) a fejlesztési kiadásokat 1 416 505 000 Ft-tal a 10. melléklet részletezése szerint;

f) a felújítási kiadásokat 294 492 000 Ft-tal a 11. melléklet részletezése szerint;

g) az általános támogatásokat 1 356 017 000 Ft-tal a 12. melléklet részletezése szerint;

h) a pályázati támogatásokat 21 766 000 Ft-tal a 13. melléklet részletezése szerint;

i) a városüzemeltetési kiadásokat 774 287 000 Ft-tal a 14. melléklet részletezése szerint;

j) az önkormányzati szociális kiadásokat 345 623 000 Ft-tal a 15. melléklet részletezése szerint;

k) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 424 171 000 Ft-tal a 16. melléklet részletezése szerint;

l) a hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 3 017 329 000 Ft-tal a 17. melléklet részletezése szerint, és

m) a lakásalap felhasználását 148 147 000 Ft-tal a 18. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A 19. melléklet a céltartalékok előirányzatának alakulását tartalmazza.

(2) a 20. melléklet a költségvetési szervek és a közfoglalkoztatottak létszámát tartalmazza.

(3) a 25. melléklet az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(4) a 26. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadási előirányzatainak a teljesítését tartalmazza.

(5) Tájékoztató jelleggel:

a) a mutatószám változást a 21. melléklet,

b) a költségvetési szervek által ellátottak létszám változását a 22. melléklet,

c) az adósságállomány 2011. december 31-én fennálló állományát a 27. melléklet,

d) az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 28. melléklet,

e) az Önkormányzati feladatok többéves hatását a 29. melléklet,

f) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 30. melléklet,

g) a 2010. évi pénzforgalom nélküli tételeket a 31. melléklet,

h) a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat összevont 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 32. melléklet,

i) az Önkormányzat vagyonkimutatását, a vagyon alakulását a 33. melléklet,

j) a Közgyűlési anyag levezetése a MÁK 80-as űrlapból a 34. melléklet,

k) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a 38. melléklet,

l) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 39. melléklet,

m) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a 40. melléklet,

n) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a 41. melléklet,

o) a 2011. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a 42. melléklet,

p) az eszközök elhasználódottsági fokát a 43. melléklet, és

q) a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok határozatait a 44-47. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2011. évi pénzmaradványt 2 640 293 000 Ft-tal jóváhagyja a 23. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) az intézményi 147 471 000 Ft,

b) a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 1 982 275 000 Ft,

c) a Hegykő Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron 0 Ft,

d) a Polgármesteri Hivatal 1 204 000 Ft,

e) a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatét 484 000 Ft,

f) a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzatét 1000 Ft,

g) a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzatét 201 000 Ft,

h) a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzatét 132 000 Ft, és

i) az önkormányzat 508 297 000 Ft.

(2) Az önkormányzati szintű pénzmaradvány felosztási tervét - a 24. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 23. és 24. melléklet szerinti részletezett pénzmaradvány a 2012. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre, kivéve a Társulások és a Nemzetiségi Önkormányzatok pénzmaradványa, melyek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján 2012. január 1-jétől nem részei az önkormányzati költségvetésnek.

6. § A Közgyűlés az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdés alapján - a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló - elkészített

a) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 35. melléklet szerint,

b) egyszerűsített mérleget a 36. melléklet szerint, és

c) egyszerűsített pénzmaradványt a 37. melléklet szerint

jóváhagyja.

7. § Jelen rendelet 2012. április 28. napján lép hatályba.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2011. évi teljesítése
bevételek

ezer Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK
2011. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (II. 27.) önkormányzati rendeletTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. 9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 3 290 679 3 178 900 3 178 900 100,00
2. 9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 353 062 463 763 463 763 100,00
3. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok 0 63 333 63 333 100,00
4. 9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 247 200 642 676 642 676 100,00
5. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
6. 2 00 2 00 06 0 Egészségügyi szervezet 3 947 653 4 114 214 4 114 214 100,00
7. 9 00 9 00 06 0 Igazgatási szervezet 158 941 158 941 160 013 100,67
8. 0 00 0 00 06 0 ÖSSZESEN - Támogatásértékű bev. társadalombizt. alapoktól 4 106 594 4 273 155 4 274 227 100,03
9. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek
10. 2 00 2 00 07 0 Egészségügyi szervezet 144 000 142 002 142 002 100,00
11. 9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 411 798 451 818 451 814 100,00
12. 9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 229 204 224 542 224 020 99,77
13. 9 00 4 00 07 0 Középfokú oktatási szervezetek 120 240 135 729 135 739 100,01
14. 9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezet 3 300 2 414 2 413 99,96
15. 9 00 7 00 07 0 Védelmi szervezet 35 000 41 327 41 365 100,09
16. 9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 413 989 481 180 492 209 102,29
17. 0 00 0 00 07 0 ÖSSZESEN - Intézményi működési bevételek 1 357 531 1 479 012 1 489 562 100,71
18. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei
19. 2 00 2 00 08 0 Egészségügyi szervezet 0 24 057 24 057 100,00
20. 9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 34 000 30 394 30 395 100,00
21. 9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 10 653 45 324 45 324 100,00
22. 9 00 4 00 08 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 46 901 46 901 100,00
23. 9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezet 21 900 22 300 22 300 100,00
24. 9 00 7 00 08 0 Védelmi szervezet 0 57 713 57 713 100,00
25. 9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 14 969 74 574 73 231 98,20
26. 0 00 0 00 08 0 ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű működési bevételei 81 522 301 263 299 921 99,55
27. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
28. 2 00 2 00 09 0 Egészségügyi szervezet 0 2 234 2 234 100,00
29. 9 00 1 00 09 0 Szociális szervezetek 0 2 843 2 844 100,04
30. 9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 2 158 2 158 100,00
31. 9 00 4 00 09 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 6 146 6 146 100,00
32. 9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezet 0 68 68 0,00
33. 9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 22 088 5 350 710 13,27
34. 0 00 0 00 09 0 ÖSSZESEN - Int. működési célú pénze.-átv. Áht.-n kívülről 22 088 18 799 14 160 75,32
35. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
36. 2 00 2 00 10 0 Egészségügyi szervezet 0 18 18 0,00
37. 9 00 1 00 10 0 Szociális szervezetek 0 230 204 88,70
38. 9 00 3 00 10 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 19 20 0,00
39. 9 00 4 00 10 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 1 418 1 418 100,00
40. 9 00 7 00 10 0 Védelmi szervezet 0 500 500 100,00
41. 9 00 9 00 10 0 Igazgatási szervezetek 0 103 103 0,00
42. 0 00 0 00 10 0 ÖSSZESEN - Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 2 288 2 263 98,91
43. 0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei
44. 2 00 2 00 11 0 Egészségügyi szervezet 0 300 300 0,00
45. 9 00 3 00 11 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 2 814 2 814 100,00
46. 9 00 7 00 11 0 Védelmi szervezet 0 5 015 5 015 0,00
47. 9 00 9 00 11 0 Igazgatási szervezetek 0 87 014 87 014 100,00
48. 0 00 0 00 11 0 ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 95 143 95 143 100,00
49. 0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
50. 2 00 2 00 12 0 Egészségügyi szervezet 0 6 204 6 204 100,00
51. 9 00 3 00 12 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 2 882 2 882 100,00
52. 9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 84 489 84 490 100,00
53. 0 00 0 00 12 0 ÖSSZESEN - Int. felhalmozási célú pénze.-átv. Áht.-n kívülről 0 93 575 93 576 100,00
54. 0 00 0 00 13 0 Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.
55. 2 00 2 00 13 0 Egészségügyi szervezet 0 132 846 132 846 100,00
56. 9 00 1 00 13 0 Szociális szervezetek 0 7 091 7 091 100,00
57. 9 00 3 00 13 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 11 448 10 796 94,30
58. 9 00 4 00 13 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 53 040 53 040 100,00
59. 9 00 5 00 13 0 Kulturális szervezet 0 586 586 100,00
60. 9 00 7 00 13 0 Védelmi szervezet 0 10 690 10 690 100,00
61. 9 00 9 00 13 0 Igazgatási szervezetek 0 2 645 2 645 100,00
62. 0 00 0 00 13 1 ÖSSZESEN - Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt. 0 218 346 217 694 99,70
63. 0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev.
64. 2 00 2 00 14 0 Egészségügyi szervezet 0 1 479 129 046 8 725,22
65. 9 00 7 00 14 0 Védelmi szervezet 0 526 526 0,00
66. 9 00 9 00 14 0 Igazgatási szervezetek 10 000 16 527 16 527 100,00
67. 0 00 0 00 14 0 ÖSSZESEN - Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev. 10 000 18 532 146 099 788,36
68. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések 50 000 60 155 31 155 51,79
69. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek 1 894 630 2 035 771 1 208 527 59,36
70. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 6 132 61 974 88 902 143,45
71. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 45 000 45 000 22 606 50,24
72. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 397 946 469 305 537 456 114,52
73. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség 10 000 10 000 3 212 32,12
74. 9 03 9 00 21 0 Illetékek 370 000 370 000 259 847 70,23
75. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók 3 541 100 3 541 100 3 656 577 103,26
76. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók 1 513 937 1 513 936 1 570 053 103,71
77. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei 1 238 177 1 437 955 1 360 842 94,64
78. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 98 000 98 000 25 167 25,68
79. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap 899 551 566 912 352 175 62,12
80. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei 28 000 28 000 30 031 107,25
81. 9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel 3 711 946 3 711 946 1 788 881 48,19
82. 9 03 9 00 29 0 Kötvény kibocsátás 0 2 000 000 2 000 000 0,00
83. 9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány 320 720 320 720 0 0,00
84. 9 03 9 00 32 0 Előző évi támogatások, visszatérülések 0 12 602 12 602 100,00
85. 9 03 9 00 33 0 Aktív és passzív elszámolások 0 0 -150 643 0,00
86. 9 03 9 00 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -24 417 0,00
87. Pénzforgalom nélküli tételek 0 0 94 962 0,00
88. Nyitó pénzkészlet 0 0 451 189 0,00
89. Összesen: 23 593 815 27 132 161 24 300 441 89,56

2. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2011. évi teljesítése
kiadások

ezer Ft-banSor-
szám
KIADÁSOK
2011. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (II. 27.) önkormányzati rendeletTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. 0 00 0 00 51 0 Intézmények működtetési kiadása
2. 2 00 2 00 51 0 Egészségügyi szervezetek 4 111 653 4 480 225 4 484 986 100,11
3. 9 00 1 00 51 0 Szociális szervezetek 1 408 326 1 415 283 1 407 985 99,48
4. 9 00 3 00 51 0 Alapfokú oktatási szervezetek 2 286 909 2 391 798 2 384 151 99,68
5. 9 00 4 00 51 0 Középfokú oktatási szervezetek 1 439 088 1 714 121 1 687 886 98,47
6. 9 00 5 00 51 0 Kulturális szervezetek 123 323 132 535 131 948 99,56
7. 9 00 7 00 51 0 Védelmi szervezetek 325 384 418 492 414 951 99,15
8. 9 00 9 00 51 0 Igazgatási szervezetek 2 198 184 4 565 939 2 476 184 54,23
9. 0 00 0 00 51 0 ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása: 11 892 867 15 118 393 12 988 091 85,91
10. 0 00 0 00 52 0 Fejlesztések
11. 9 00 1 00 52 0 Szociális szervezetek 117 197 114 675 11 030 9,62
12. 9 00 2 00 52 0 Egészségügy 63 300 61 432 5 318 8,66
13. 9 00 3 00 52 0 Alapfokú oktatás 233 924 221 283 29 733 13,44
14. 9 00 4 00 52 0 Középfokú oktatás 136 908 135 208 57 769 42,73
15. 9 00 7 00 52 0 Védelem 26 000 0 0 0,00
16. 9 00 8 00 52 0 Gazdasági 2 295 870 2 121 382 1 203 295 56,72
17. 9 00 9 00 52 0 Igazgatási 10 000 117 060 109 360 93,42
18. 0 00 0 00 52 0 ÖSSZESEN - Fejlesztések: 2 883 199 2 771 040 1 416 505 51,12
19. 0 00 0 00 53 0 Felújítások
20. 9 00 1 00 53 0 Szociális szervezetek 18 016 20 989 20 356 96,98
21. 9 00 3 00 53 0 Alapfokú oktatás 92 92 0 0,00
22. 9 00 6 00 53 0 Sport 0 10 000 10 000 100,00
23. 9 00 8 00 53 0 Gazdasági 278 307 321 044 264 136 82,27
24. 0 00 0 00 53 0 ÖSSZESEN - Felújítások: 296 415 352 125 294 492 83,63
25. 0 00 0 00 54 0 Általános támogatások
26. 9 00 1 00 54 0 Szociális szervezetek 90 795 136 044 119 443 87,80
27. 9 00 3 00 54 0 Alapfokú oktatás 150 2 755 2 755 100,00
28. 9 00 4 00 54 0 Középfokú oktatás 0 870 870 0,00
29. 9 00 5 00 54 0 Kulturális feladatok 730 670 741 824 738 918 99,61
30. 9 00 6 00 54 0 Sport 169 000 257 000 251 800 97,98
31. 9 00 7 00 54 0 Védelem 3 500 2 500 2 000 80,00
32. 9 00 8 00 54 0 Gazdasági 63 158 157 537 157 503 99,98
33. 9 00 9 00 54 0 Igazgatási 52 038 48 400 82 728 170,93
34. 0 00 0 00 54 0 ÖSSZESEN - Általános támogatások: 1 109 311 1 346 930 1 356 017 100,67
35. 0 00 0 00 55 0 Pályázati támogatások
36. 9 00 1 00 55 0 Szociális szervezetek 2 000 1 492 1 492 100,00
37. 9 00 5 00 55 0 Kulturális feladatok 5 300 4 800 3 674 76,54
38. 9 00 6 00 55 0 Sport 20 000 16 600 16 600 100,00
39. 0 00 0 00 55 0 ÖSSZESEN - Pályázati támogatások: 27 300 22 892 21 766 95,08
40. 0 00 0 00 57 0 Városüzemeltetési kiadások
41. 8 05 8 00 57 0 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 574 868 689 546 641 864 93,09
42. 9 03 9 00 57 0 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 222 632 220 601 132 423 60,03
43. 0 00 0 00 57 0 ÖSSZESEN - Városüzemeltetési kiadások: 797 500 910 147 774 287 85,07
44. 9 00 1 00 58 0 Önkormányzati szociális kiadások 208 000 345 659 345 623 99,99
45. 9 00 9 00 59 0 Önkormányzati dologi kiadások 1 204 239 1 529 108 1 424 171 93,14
46. 9 00 9 00 60 0 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása 3 080 167 3 090 322 3 017 329 97,64
47. 9 00 9 00 61 0 Lakásalap kiadásai 292 972 286 122 148 147 51,78
48. 9 00 9 00 62 0 Céltartalékok 1 401 845 1 359 423 0 0,00
49. 9 00 9 00 63 0 Általános tartalék 400 000 0 0 0,00
50. 9 00 9 00 72 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 6 005 0,00
51. Pénzforgalom nélküli tétel 0 0 81 209 0,00
52. Mindösszesen: 23 593 815 27 132 161 21 873 642 80,62

3. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletéhez

2011. évi önkormányzati bevételek teljesítése

ezer Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK
2011. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (II. 27.) önkormányzati rendeletTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. 9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása
2. 9 03 9 00 01 1 Működési célú
3. 9 03 9 01 01 1 Lakosságszámhoz kötötten 212 085 212 085 212 085 100,00
4. 9 03 9 02 01 1 Feladatmutatóhoz kötötten 2 913 594 2 801 815 2 801 815 100,00
5. 9 03 9 03 01 1 Üdülőhelyi feladatok 165 000 165 000 165 000 100,00
6. 9 03 9 00 01 1 Működési célú összesen: 3 290 679 3 178 900 3 178 900 100,00
7. 9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása összesen: 3 290 679 3 178 900 3 178 900 100,00
8. 9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások
9. 9 03 9 00 02 1 Működési célú normatív, kötött felhaszn. központi tám.
10. 9 03 9 01 02 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátáshoz 61 778 55 274 55 274 100,00
11. 9 03 9 02 02 1 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának előirányzata 1 758 118 963 118 963 100,00
12. 9 03 9 03 02 1 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatásnak előirányzata 289 526 289 526 289 526 100,00
13. 9 03 9 00 02 1 Működési célú normatív, kötött felhaszn. központi tám. összesen: 353 062 463 763 463 763 100,00
14. 9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások összesen: 353 062 463 763 463 763 100,00
15. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok
16. 9 03 9 00 03 1 Működési célú 0 62 197 62 197 100,00
17. 9 03 9 00 03 2 Felhalmozási célú 0 1 136 1 136 100,00
18. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok összesen: 0 63 333 63 333 100,00
19. 9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása
20. 9 03 9 00 05 1 Működési célú egyéb költségvetési támogatás
21. 9 03 9 01 05 1 Helyi önkormányzatok színháztámogatása 247 200 247 200 247 200 100,00
22. 9 03 9 02 05 1 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 0 95 476 95 476 100,00
23. 9 03 9 03 05 1 Egyéb központi támogatások 0 300 000 300 000 100,00
24. 9 03 9 00 05 1 Működési célú egyéb költségvetési támogatás összesen: 247 200 642 676 642 676 100,00
25. 9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása összesen: 247 200 642 676 642 676 100,00
26. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
27. 0 00 0 00 06 1 Működési célú
28. 2 00 2 00 06 1 Egészségügyi szervezet 3 947 653 4 114 214 4 114 214 100,00
29. 9 00 9 00 06 1 Igazgatási szervezet 158 941 158 941 160 013 100,67
30. 0 00 0 00 06 1 Működési célú összesen: 4 106 594 4 273 155 4 274 227 100,03
31. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól összesen: 4 106 594 4 273 155 4 274 227 100,03
32. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek
33. 2 00 2 00 07 0 Egészségügyi szervezet 144 000 142 002 142 002 100,00
34. 9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 411 798 451 818 451 814 100,00
35. 9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 229 204 224 542 224 020 99,77
36. 9 00 4 00 07 0 Középfokú oktatási szervezetek 120 240 135 729 135 739 100,01
37. 9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezet 3 300 2 414 2 413 99,96
38. 9 00 7 00 07 0 Védelmi szervezet 35 000 41 327 41 365 100,09
39. 9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 413 989 481 180 492 209 102,29
40. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek összesen: 1 357 531 1 479 012 1 489 562 100,71
41. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei
42. 2 00 2 00 08 0 Egészségügyi szervezet 0 24 057 24 057 100,00
43. 9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 34 000 30 394 30 395 100,00
44. 9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 10 653 45 324 45 324 100,00
45. 9 00 4 00 08 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 46 901 46 901 100,00
46. 9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezet 21 900 22 300 22 300 100,00
47. 9 00 7 00 08 0 Védelmi szervezet 0 57 713 57 713 100,00
48. 9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 14 969 74 574 73 231 98,20
49. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei összesen: 81 522 301 263 299 921 99,55
50. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
51. 2 00 2 00 09 0 Egészségügyi szervezet 0 2 234 2 234 100,00
52. 9 00 1 00 09 0 Szociális szervezetek 0 2 843 2 844 100,04
53. 9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 2 158 2 158 100,00
54. 9 00 4 00 09 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 6 146 6 146 100,00
55. 9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezet 0 68 68 0,00
56. 9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 22 088 5 350 710 13,27
57. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről összesen: 22 088 18 799 14 160 75,32
58. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
59. 2 00 2 00 10 0 Egészségügyi szervezet 0 18 18 0,00
60. 9 00 1 00 10 0 Szociális szervezetek 0 230 204 88,70
61. 9 00 3 00 10 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 19 20 0,00
62. 9 00 4 00 10 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 1 418 1 418 100,00
63. 9 00 7 00 10 0 Védelmi szervezet 0 500 500 100,00
64. 9 00 9 00 10 0 Igazgatási szervezetek 0 103 103 0,00
65. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 0 2 288 2 263 98,91
66. 0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei
67. 2 00 2 00 11 0 Egészségügyi szervezet 0 300 300 0,00
68. 9 00 3 00 11 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 2 814 2 814 100,00
69. 9 00 7 00 11 0 Védelmi szervezet 0 5 015 5 015 0,00
70. 9 00 9 00 11 0 Igazgatási szervezetek 0 87 014 87 014 100,00
71. 0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei összesen: 0 95 143 95 143 100,00
72. 0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
73. 2 00 2 00 12 0 Egészségügyi szervezet 0 6 204 6 204 100,00
74. 9 00 3 00 12 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 2 882 2 882 100,00
75. 9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 84 489 84 490 100,00
76. 0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
Áht.-n
kívülről összesen:
0 93 575 93 576 100,00
77. 0 00 0 00 13 0 Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.
78. 0 00 0 00 13 1 Működési célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt.
79. 2 00 2 00 13 1 Egészségügyi szervezet 0 132 846 132 846 100,00
80. 9 00 1 00 13 1 Szociális szervezetek 0 7 091 7 091 100,00
81. 9 00 3 00 13 1 Alapfokú oktatási szervezetek 0 11 372 10 720 94,27
82. 9 00 4 00 13 1 Középfokú oktatási szervezetek 0 28 564 28 564 100,00
83. 9 00 5 00 13 1 Kulturális szervezet 0 586 586 100,00
84. 9 00 7 00 13 1 Védelmi szervezet 0 2 989 2 989 100,00
85. 9 00 9 00 13 1 Igazgatási szervezetek 0 80 80 100,00
86. 0 00 0 00 13 1 Működési célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt .összesen: 0 183 528 182 876 99,64
87. 0 00 0 00 13 2 Felhalm .célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt.
88. 9 00 3 00 13 2 Alapfokú oktatási szervezetek 0 76 76 100,00
89. 9 00 4 00 13 2 Középfokú oktatási szervezetek 0 24 476 24 476 100,00
90. 9 00 7 00 13 2 Védelmi szervezet 0 7 701 7 701 100,00
91. 9 00 9 00 13 2 Igazgatási szervezetek 0 2 565 2 565 100,00
92. 0 00 0 00 13 2 Felhalm. célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt. összesen: 0 34 818 34 818 100,00
93. 0 00 0 00 13 0 Intézményi pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek összesen: 0 218 346 217 694 99,70
94. 0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev.
95. 2 00 2 00 14 0 Egészségügyi szervezet 0 1 479 129 046 8 725,22
96. 9 00 7 00 14 0 Védelmi szervezet 0 526 526 0,00
97. 9 00 9 00 14 0 Igazgatási szervezetek 10 000 16 527 16 527 100,00
98. 0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev. összesen: 10 000 18 532 146 099 788,36
99. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatér. és továbbad. célú bevételek
100. 9 03 9 00 15 1 Működési célú
101. 9 03 9 01 15 1 Önkormányzati érd. gazd.-i társaságok, társulások tagi kölcsöne 40 000 40 000 8 000 20,00
102. 9 03 9 00 15 1 Működési célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen: 40 000 40 000 8 000 48 000
103. 9 03 9 00 15 2 Felhalmozási célú
104. 9 03 9 01 15 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 9 437 12 437 131,79
105. 9 03 9 02 15 2 ISPA - támogatási kölcsön visszatérülés 0 718 718 100,00
106. 9 03 9 03 15 2 Önkormányzati érd. gazd.-i társaságok, társulások tagi kölcsöne 10 000 10 000 10 000 100,00
107. 9 03 9 00 15 2 Felhalmozási célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen: 10 000 20 155 23 155 114,88
108. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések összesen: 50 000 60 155 31 155 51,79
109. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek
110. 9 03 9 00 16 1 Működési célú támogatásértékű bevételek
111. 9 03 9 03 16 1 Kompetencia alapú oktatás -
TÁMOP-3.1.4.-08/2-2008
36 725 36 725 36 425 99,18
112. 9 03 9 04 16 1 Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. 26 891 26 891 26 891 100,00
113. 9 03 9 05 16 1 Szociális támogató szolgálat I-II. támogató szolgált., közösségi ellátás 15 770 16 040 16 040 100,00
114. 9 03 9 06 16 1 Közlekedési támogatás 0 1 323 1 323 100,00
115. 9 03 9 07 16 1 Iskolatej program 0 2 132 2 132 100,00
116. 9 03 9 08 16 1 Napszak Integr. Int. - Közösségi ellátás (informatikai eszközök.) 150 150 150 100,00
117. 9 03 9 10 16 1 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 0 9 454 9 454 100,00
118. 9 03 9 12 16 1 Otthonteremtési támogatás 0 12 344 12 344 100,00
119. 9 03 9 13 16 1 Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás 0 92 92 100,00
120. 9 03 9 14 16 1 Virágos Magyarországért Program - ÖM 500 500 500 100,00
121. 9 03 9 16 16 1 Közfoglalkoztatás (Munkaerőpiaci Alap) 0 7 080 7 080 100,00
122. 9 03 9 17 16 1 Kisebbségi Önkormányzati képviselő választás 0 0 23 0,00
123. 9 03 9 18 16 1 Piknik 54 789 54 789 42 990 78,46
124. 9 03 9 19 16 1 CENTROPE Capacity 37 787 37 787 17 356 45,93
125. 9 03 9 20 16 1 PH. szervezetfejlesztés - ÁROP 0 387 387 100,00
126. 9 03 9 21 16 1 Intézményi átszervezés miatti pénzeszköz átvétel 0 0 80 405 0,00
127. 9 03 9 23 16 1 Helyi kisebbségi önkormányzatok működési támogatása 838 2 803 2 803 100,00
128. 9 03 9 24 16 1 Tanulói laptop program
(TIOP-1.1.1-09/1-2010-0013)
2 176 2 176 1 892 86,95
129. 9 03 9 25 16 1 Népszámlálás (KSH) 0 36 518 36 518 100,00
130. 9 03 9 27 16 1 „GUTS” - Zöld városi közlekedési rendszerek 45 659 0 0 0,00
131. 9 03 9 28 16 1 Gyermekjóléti központ (eszközbeszerzés) 205 205 205 100,00
132. 9 03 9 29 16 1 Gyermekjóléti központ (képzések, továbbképzések) 105 105 0 0,00
133. 9 03 9 30 16 1 DT-DT digitális tanítás, digitális tanulás TIOP 0 2 827 2 827 100,00
134. 9 03 9 31 16 1 Önkormányzati képviselő választás 2011. 0 1 040 1 040 0,00
135. 9 03 9 00 16 1 Működési célú támogatásértékű bevételek összesen: 221 595 251 368 298 877 118,90
136. 9 03 9 00 16 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
137. 9 03 9 01 16 2 Erzsébet Kórház fejlesztés
(TIOP-2.2.4-09/1-2010-0012)
0 112 161 135 444 120,76
138. 9 03 9 02 16 2 Kutyahegy belterületi vízrendezés
(NYDOP-4.1.1/B/09-2009-0009)
106 159 106 159 64 935 61,17
139. 9 03 9 03 16 2 Rák patak meder felújítás
(NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)
63 634 63 634 13 129 20,63
140. 9 03 9 04 16 2 Kőműves közi Bölcsőde
(NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)
80 000 80 000 6 959 8,70
141. 9 03 9 05 16 2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés
(Aqua BGLD)
464 358 464 358 165 428 35,63
142. 9 03 9 07 16 2 Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem
(NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)
238 153 238 153 188 865 79,30
143. 9 03 9 08 16 2 Komposztáló 0 5 834 5 834 100,00
144. 9 03 9 09 16 2 Közvilágítás fejlesztése
(KEOP-5.3.0/A/09-2009-0126)
19 574 19 574 0 0,00
145. 9 03 9 10 16 2 Tanulói laptop program
(TIOP-1.1.1-09/1-2010-0013)
50 871 50 871 48 445 95,23
146. 9 03 9 11 16 2 Halász u. óvoda férőhelybővítés
(NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0004)
30 610 30 610 0 0,00
147. 9 03 9 12 16 2 Petőfi iskola modernizációja
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)
132 748 132 748 19 906 15,00
148. 9 03 9 13 16 2 Trefort Téri Óvoda korszerűsítése
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)
39 823 39 823 4 866 12,22
149. 9 03 9 14 16 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 12 475 12 475 0 0,00
150. 9 03 9 16 16 2 Lakóépületek felújítása
(Nemzeti Kulturális Alap)
13 729 13 729 13 729 100,00
151. 9 03 9 17 16 2 Hubertus-Majorköz köz. kerékpárút ép. (NYDOP-4.3.1/B-09-2009-0008) 34 771 34 771 33 497 96,34
152. 9 03 9 18 16 2 Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., Mikovényi u. építés Lackner K. u. felújítás (NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0013) 165 000 158 373 98 707 62,33
153. 9 03 9 19 16 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009) 112 884 112 884 109 906 97,36
154. 9 03 9 20 16 2 Fáy A. SZKI rekonstrukciója
(KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122)
65 746 65 746 0 0,00
155. 9 03 9 21 16 2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005) 42 500 42 500 0 0,00
156. 9 03 9 00 16 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 1 673 035 1 784 403 909 650 50,98
157. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek összesen: 1 894 630 2 035 771 1 208 527 59,36
158. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
159. 9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől
160. 9 03 9 01 17 2 Határáttörés kártérítés 6 132 6 132 2 132 34,77
161. 9 03 9 03 17 2 Barátság határok nélkül (HUSK) 0 10 183 10 183 100,00
162. 9 03 9 05 17 2 Hunyadi J. Ev. Ált. Iskola 2010. évi sporttám. visszafizetés 0 0 52 0,00
163. 9 03 9 04 17 2 „GUTS” - Zöld városi közlekedési rendszerek 0 45 659 76 535 167,62
164. 9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől összesen: 6 132 61 974 88 902 143,45
165. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen: 6 132 61 974 88 902 143,45
166. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
167. 9 03 9 00 18 1 Lakosságtól
168. 9 03 9 02 18 1 Beszedett érdekeltségi hozzájárulás 0 0 13 106 0,00
169. 9 03 9 03 18 1 Lakossági út-, közműépítés 45 000 45 000 0 0,00
170. 9 03 9 00 18 1 Lakosságtól összesen: 45 000 45 000 13 106 29,12
171. 9 03 9 00 18 2 Különféle szervektől
172. 9 03 9 02 18 2 Parkoló megváltás 0 0 9 500 0,00
173. 9 03 9 00 18 2 Különféle szervektől összesen: 0 0 9 500 0,00
174. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen: 45 000 45 000 22 606 50,24
175. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
176. 9 03 9 01 19 1 Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 30 850 67 248 69 617 103,52
177. 9 03 9 02 19 1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 214 545 249 506 385 848 154,64
178. 9 03 9 01 19 2 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 152 551 152 551 81 991 53,75
179. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések összesen: 397 946 469 305 537 456 114,52
180. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség
181. 9 03 9 01 20 0 Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata 10 000 10 000 353 3,53
182. 9 03 9 02 20 0 Realizált árfolyamnyereség 0 0 2 859 0,00
183. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség összesen: 10 000 10 000 3 212 32,12
184. 9 03 9 00 21 0 Illetékek 370 000 370 000 259 847 70,23
185. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók
186. 9 03 9 01 22 0 Építményadó 780 000 780 000 767 464 98,39
187. 9 03 9 02 22 0 Kommunális adó 1 100 1 100 2 198 199,82
188. 9 03 9 03 22 0 Idegenforgalmi adó 110 000 110 000 120 473 109,52
189. 9 03 9 04 22 0 Iparűzési adó 2 650 000 2 650 000 2 766 442 104,39
190. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók összesen: 3 541 100 3 541 100 3 656 577 103,26
191. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók
192. 9 03 9 01 23 0 SZJA helyben maradó része 709 781 709 780 709 780 100,00
193. 9 03 9 02 23 0 Jövedelemkülönbség mérséklése 304 156 304 156 304 156 100,00
194. 9 03 9 03 23 0 Gépjárműadó 500 000 500 000 556 086 111,22
195. 9 03 9 04 23 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 31 0,00
196. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók összesen: 1 513 937 1 513 936 1 570 053 103,71
197. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei
198. 9 03 9 00 24 1 Működési célú egyéb saját bevételek
199. 9 03 9 06 24 1 Talajterhelési díj 12 000 12 000 11 913 99,28
200. 9 03 9 07 24 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 450 000 450 000 356 225 79,16
201. 9 03 9 08 24 1 Közterület foglalási díj 16 000 16 000 20 566 128,54
202. 9 03 9 09 24 1 Szúnyoggyérítés 2 000 2 000 5 479 273,95
203. 9 03 9 10 24 1 Emelt szintű szociális otthon 0 2 116 2 116 100,00
204. 9 03 9 11 24 1 Egyéb (szolg. jog. pályázati díjbev.) 4 000 4 000 9 043 226,08
205. 9 03 9 12 24 1 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 0 0 14 479 0,00
206. 9 03 9 13 241 Behajtási engedély 0 0 1 694 0,00
207. 9 03 9 00 24 1 Működési célú egyéb saját bevételek összesen: 485 000 487 116 421 809 86,59
208. 9 03 9 00 24 2 Felhalmozási célú egyéb saját bevételek
209. 9 03 9 01 24 2 Önkorm. egyéb helyiségek értékesítése 100 000 100 000 53 710 53,71
210. 9 03 9 02 24 2 Önkorm. lakótelek értékesítéséből származó bevétel 30 000 30 000 42 738 142,46
211. 9 03 9 03 24 2 VÍZMŰ bérleti díj 451 697 451 697 451 697 100,00
212. 9 03 9 04 24 2 Szeméttelep bérleti díj 80 000 80 000 80 000 100,00
213. 9 03 9 05 24 2 Dalkia (Sinesco) bérleti díj 52 000 52 000 43 410 83,48
214. 9 03 9 06 24 2 Parkolók bérleti díja 20 000 214 467 243 015 113,31
215. 9 03 9 07 24 2 Bérleti díjak 12 000 12 000 14 427 120,23
216. 9 03 9 09 24 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 480 7 480 7 480 100,00
217. 9 03 9 10 24 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (STKH Kft.) 0 3 195 2 556 80,00
218. 9 03 9 00 24 2 Felhalmozási célú egyéb saját bevételek összesen: 753 177 950 839 939 033 98,76
219. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei összesen: 1 238 177 1 437 955 1 360 842 94,64
220. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
221. 9 03 9 01 25 0 Föld értékesítés 5 000 5 000 11 770 235,40
222. 9 03 9 02 25 0 Ingatlanok értékesítése 90 000 90 000 7 263 8,07
223. 9 03 9 03 25 0 Egyéb értékesítés 3 000 3 000 6 134 204,47
224. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 98 000 98 000 25 167 25,68
225. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap
226. 9 03 9 01 26 0 Önkormányzati lakások értékesítése 884 163 551 524 339 750 61,60
227. 9 03 9 03 26 0 Kamatbevétel 188 188 6 087 3 237,77
228. 9 03 9 05 26 0 Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbsz. szolg.) - működési 15 200 15 200 6 338 41,70
229. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap összesen: 899 551 566 912 352 175 62,12
230. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei
231. 9 03 9 01 27 0 Osztalékok és hozamok 28 000 28 000 30 031 107,25
232. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei összesen: 28 000 28 000 30 031 107,25
233. 9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel
234. 9 03 9 00 28 1 Működési célú hitelbevétel
235. 9 03 9 01 28 1 Működési hitel 2 800 000 2 800 000 1 788 881 63,89
236. 9 03 9 02 28 1 Készfizető kezességvállalás beváltás miatti hitelfelvétel 911 946 911 946 0 0,00
237. 9 03 9 00 28 1 Működési célú hitel összesen: 3 711 946 3 711 946 1 788 881 48,19
0
238. 9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel összesen: 3 711 946 3 711 946 1 788 881 48,19
239. 9 03 9 00 29 0 Kötvény kibocsátás 0 2 000 000 2 000 000 0,00
240. 9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány 320 720 320 720 0 0,00
241. 9 03 9 00 32 0 Előző évi támogatások, visszatérülések
242. 9 03 9 01 32 0 Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 12 602 12 602 100,00
243. 9 03 9 00 32 0 Előző évi támogatások, visszatérülések összesen: 0 12 602 12 602 100,00
244. 9 03 9 00 33 0 Aktív és passzív elszámolások 0 0 -150 643 0,00
245. 9 03 9 00 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
246. 9 03 9 01 50 0 Intézményi 0 0 -2 243 0,00
247. 9 03 9 02 50 0 Önkormányzati 0 0 -22 174 0,00
248. 9 03 9 00 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -24 417 0,00
249. Pénzforgalom nélküli tétel 0 0 94 962 0,00
250. Nyitó pénzkészlet 0 0 451 189 0,00
251. Összesen: 23 593 815 27 132 161 24 300 441 89,56

4. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletéhez

2011. évi eredeti bevételi előirányzat főösszegét módosító tételek

ezer Ft-ban
Állami támogatás Intézményi bevételekS.sz.Megnevezés
Önkor-
mányzatok normatív állami hozzá-
járulása (feladatmu-
tatókhoz kötötten)

Normatív, kötött felhaszná-
lású központi támoga-
tásokKözpon-
tosított előirányzat

Önkor-
mányzatok egyéb költség-
vetési támogatása

Támoga-
tásértékű bevétel társada-
lombiztosí-
tási alaptólMűködési bevételek


Támoga
tásértékű működési bevétel
Működési célú pénzesz-
özátvétel állam
háztar
táson kívülről


Felhal
mozási és tőkejellegű bevételek


Támoga
tásértékű felhal
mozási bevételek
Felhal
mozási célú pénzesz
köz-átvétel állam-
háztar-
táson kívülről
Működési célú pénz-
marad-
vány, előző évi tartalék és befizetési kötele-
zettség
Felhal-
mozási célú pénz-
marad-
vány, előző évi tartalék és befizetési kötele-
zettség
Kölcsönök igény-
bevétele, vissza-
térülése és tovább-
adási célú bevételek
A B C D E F G H I J K L J M N O
1. Intézményi kiadások -62 402 -5 911 21 139 83 224 166 561 51 840 166 660 13 449 2 185 17 855 93 575 183 519 32 253 8 532
2. Polgármesteri Hivatal 1 165 12 252 69 613 103
3. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2 892 350
4. Hegykő és Fertőszentmiklós Vizibázis Biztonságba Helyezése Önkorm. Társulás 3 12 300 60 771 9
5. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 25 28 301 9 017 2 565
6. Fejlesztések 150
7. Felújítások
8. Általános támogatás 3 272 41 012
11. Önkormányzati szociális kiadások 112 155 30
12. Önkormányzat dologi kiadásai 701
13. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése
15. Céltartalékok -10 233 -11 331 300 000
16. Általános tartalék -6 544
17. Összesen: -79 179 110 670 63 363 395 476 166 561 121 481 210 153 13 799 2 288 87 643 93 575 183 528 34 818 8 532
ezer Ft-banS.sz.Megnevezés

Kölcsön igénybe-
vétele, vissz-
atérülése


Támoga-
tásértékű működési bevétel

Támoga-
tásértékű felhal-
mozási bevétel
Működési célú pénzesz-
köz-átvétel állam-
háztartá-
son kívülről

Általános forgalmi adó bevételek,
-vissza-
térülések


Működési célú egyéb saját bevételek


Felhal-
mozási célú egyéb saját bevételekLakásalapKötvény-
kibocsátás


Elszámo-
lási korrekcióÖsszesen
A B P Q R S T U V W X Y Z
1. Intézményi kiadások 270 772 749
2. Polgármesteri Hivatal 44 638 127 771
3. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 3 242
4. Hegykő és Fertőszentmiklós Vizibázis Biztonságba Helyezése Önkorm. Társulás 73 083
5. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2 000 000 2 039 908
6. Fejlesztések -4 685 -221 019 -225 554
7. Felújítások 113 113
8. Általános támogatás 14 309 2 116 -19 414 3 173 44 468
11. Önkormányzati szociális kiadások 10 869 3 779 126 833
12. Önkormányzat dologi kiadásai 4 959 10 183 71 359 165 062 -44 480 9 429 217 213
13. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 10 155 10 155
15. Céltartalékok -25 957 264 130
16. Általános tartalék 112 548 -21 769 84 235
17. Összesen: 10 155 187 593 -793 10 183 71 359 2 116 165 062 -332 639 2 000 000 12 602 3 538 346

5. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások alakulása

adatok Ft-ban

S.sz.

Költségvetési támogatás jogcímei
Módosított költségvetési támogatás Önkormányzat által adott célra felhasznált támogatás Eltérés
Mutatószám Állami hozzájárulás Mutatószám Állami hozzájárulás Mutatószám Állami hozzájárulás
A B C D E F G H
1. Alanyi jogú támogatások
2. 1. Települési önkormányzatok feladatai 57 578 159 433 482 57 578 159 433 482 0 0
3. 2. Körzeti igazgatás 66 435 209 66 435 209 0 0
4. 2/aa.) Körzetközpontonként egységesen 1 3 000 000 1 3 000 000 0 0
5. 2/ab.) Okmányiroda ügyiratonként 62 936 17 370 336 62 936 17 370 336 0 0
6. 2/ac.) Gyámügyi igazg. fela. 642 18 361 200 642 18 361 200 0 0
7. 2/ba.) Körzetközp. ép.ügyi igazg. fela. 81 621 4 570 776 81 621 4 570 776 0 0
8. 2/bb.) Kieg. hj. ép.ügyi ig. fela.hoz (döntés) 2 993 23 132 897 2 993 23 132 897 0 0
9. 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 290 757 480 290 757 480 0 0
10. 10. Pénzbeli és szociális juttatások 57 578 259 504 046 57 578 259 504 046 0 0
11. 11. a Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai 13 51 894 310 13 51 894 310 0 0
12. Alanyi jogú támogatás összesen 604 459 736 604 459 736 0 0
13. 9. Üdülőhelyi feladatok 110 000 000 165 000 000 120 472 896 180 709 344 15 709 344
14. ÖSSZESEN 769 459 736 785 169 080 15 709 344
15. Intézményi mutatóhoz kötött
16. Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai
17. 11.b Gyermekjóléti központ 12 2 099 400 12 2 099 400 0 0
18. 11.i. Utcai szociális munka 12 4 543 750 12 4 543 750 0 0
19. 11.c. szociális étkezés 378 20 926 080 408 22 586 880 30 1 660 800
20. 11.d. Házi segítségnyújtás 155 25 742 400 157 26 074 560 2 332 160
21. 11.f. otthonközeli ellátás-időskorúak nappali ellátása 53 4 694 740 53 4 694 740 0 0
22. 11.g Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása 30 12 168 000 31 12 573 600 1 405 600
23. 11.h.(1 ) Pszichiátriai betegek napp. Int. ellátása 40 8 244 000 25 5 152 500 -15 -3 091 500
24. 11.h.(2) Fogl. tám.-bam részesülő, nappali int. pszich. bet. 15 1 236 600 15 1 236 600
25. 11.h.(5) Hajléktalanok nappali ellátása 61 12 572 100 63 12 984 300 2 412 200
26. 12. ab Pszichiátriai betegek intézményi ellátása 140 99 491 000 140 99 491 000 0 0
27. 12.a.c Demens betegek intézményi ellátása 71 50 456 150 70 49 745 500 -1 -710 650
28. 12.bca Időskorúak intézményi ellátása 127 80 727 550 115 73 099 750 -12 -7 627 800
29. 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 29 18 433 850 43 27 332 950 14 8 899 100
30. 12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 42 12 992 700 43 13 302 050 1 309 350
31. 13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 60 28 101 000 60 28 101 000 0 0
32. 14.a Bölcsődei ellátás 236 116 607 600 234 115 619 400 -2 -988 200
33. 14.c Bölcsődei ingyenes étkezés 21 1 428 000 20 1 360 000 -1 -68 000
34. 15.a Óvoda 1 586 301 818 333 1 610 306 440 000 24 4 621 667
35. 15.b Általános iskola 1-4. évf. 1 551 217 375 001 1 567 219 881 663 16 2 506 662
36. Általános iskola 5-8. évf. 1 511 255 993 333 1 514 256 541 667 3 548 334
37. 15.c Középiskola (9-13. évfolyam) 2 488 526 791 667 2 490 527 026 666 2 234 999
38. 15.d Szakmai elméleti képzés 913 157 450 000 929 158 233 334 16 783 334
39. 15.e Zeneművészeti ág 458 32 038 334 491 33 918 334 33 1 880 000
40. Táncművészeti ág 295 7 755 000 263 6 971 667 -32 -783 333
41. 15.f Kollégiumi ellátás 177 29 923 334 177 29 923 334 0 0
42. 15.g Napközis, tanulószobai foglalkozás 1 117 24 126 666 1 125 24 518 333 8 391 667
43. Iskolaotthonos oktatás 220 6 658 334 221 6 658 334 1 0
44. 16.1 Szakmai gyakorlati képzés (9-10. évf) 749 26 179 999 740 25 911 666 -9 -268 333
45. Gyakorl. 1 évf, több évf.. 2. szké. évf., sp. szki. szké. évf. 149 14 667 334 154 15 124 666 5 457 332
46. Gyakorl. 1. évf, képz. i. >1 év 177 24 330 134 183 25 107 600 6 777 466
47. Gyakorl. záró, képz. i. >1 év 104 6 115 200 101 5 958 400 -3 -156 800
48. Gyakorl. tan. szerz. 469 9 185 867 465 9 107 466 -4 -78 401
49. 16.2 Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátása 392 78 631 467 402 79 034 666 10 403 199
50. Korai fejlesztés 24 5 760 000 23 5 520 000 -1 -240 000
51. Fejlesztő felkészülés 0 0
52. 16.3 Közokt. kieg. hjár-k: nem magyar nyelven folyó nev., okt 617 24 653 333 610 24 400 000 -7 -253 333
53. 16.4 Nemzetiségi nyelvű oktatás 215 13 738 667 214 13 696 000 -1 -42 667
54. Nyelvi előkészítő évfolyamok 129 8 256 000 158 10 112 000 29 1 856 000
55. 16.5 Párhuzamos művészeti képzés 95 19 810 000 94 19 810 000 -1 0
56. Alapfokú művészetoktatás 752 17 031 666 753 17 614 071 1 582 409
57. 16.6 Hozzájárulás önk. feladatellátáshoz 1 472 22 511 400 1 450 22 179 900 -22 -331 500
58. 16.eb Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása 885 5 310 000 915 5 490 000 30 180 000
59. 16.ec Szakmai informatikai feladatok 5 526 9 670 500 5 531 9 679 250 5 8 750
60. 17.1 Szociális jutt.-k, egyéb szolg.: kedvezményes étkezés 1 301 88 468 000 1 318 89 624 000 17 1 156 000
61. 17.2 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 819 21 828 000 1 876 22 512 000 57 684 000
62. 17.3 Szociális jutt.-k, egyéb szolg.: koll.-i lakhatási feltételek 187 20 570 000 187 20 570 000 0 0
63. Intézményi mutatókhoz kötött összesen: 2 475 875 889 2 491 562 997 15 687 108
64. Költségvetési törv. 3. sz. mell. összesen (önkorm.-t) megillető 3 245 335 625 3 276 732 077 31 396 452
65. Költségvetési törvény 4. számú melléklet
66. Személyi jövedelemadó mérséklés 304 155 794 290 308 276 -13 847 518
67. Költségvetési törvény 4. számú melléklet összesen 304 155 794 290 308 276 -13 847 518
68. Költségvetési törvény 5. számú melléklet
69. Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 136 000 1 136 000 0
70. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 3 576 000 3 576 000 0
71. Kieg. Tám. nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 7 196 000 7 196 000 0
72. Helyi közösségi közlekedés támogatása 39 876 000 39 876 000 0
73. Könyvtári és közműv. érd. növelő támogatás 2 848 000 2 848 000 0
74. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 1 815 000 1 815 000 0
75. Gyermekszegénység elleni progr, keretében nyári étk. 518 000 518 000 0
76. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiad. tám 6 368 000 6 290 000 -78 000
77. Költségvetési törvény 5. számú melléklet összesen 63 333 000 63 255 000 -78 000
78. Költségvetési törvény 8. számú melléklet
79. Normatív kötött felhasználású
80. I/1 Pedagógiai szakszolgálat 31 37 200 000 31 37 200 000 0 0
81. I/2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 709 7 444 500 701 6 790 022 -8 -654 478
82. I/3/a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 273 7 098 000 288 7 479 333 15 381 333
83. I/3/b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 55 3 531 667 55 3 510 000 -21 667
84. II/2 Szociális továbbképzés és szakvizsga 249 2 340 600 251 2 359 400 2 18 800
85. Tűzoltóság normatíva 0 289 526 370 0 289 526 370 0
86. Költségvetési törvény 8. számú melléklet összesen 347 141 137 346 865 125 -276 012
87. Költségvetési törvény 3.4.5.8 mellékletek összesen (önkormányzatot megilleti) 3 959 965 556 3 977 160 478 17 194 922

6. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmények 2011. évi költségvetési előirányzata és teljesítése

ezer Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK - KIADÁSOK
2011. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (II. 27.) önkormányzati rendeletTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. 2 0 1 2 0 0 SMJV Erzsébet Kórház DE OEC Oktató Kórháza
2. 2 0 1 2 0 0 0 Bevételek összesen 4 111 653 4 480 225 4 500 226 100,45
3. 2 0 1 2 0 0 00 0 Költségvetési támogatás 20 000 56 871 57 099 100,40
4. 2 0 1 2 0 0 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 3 947 653 4 114 214 4 114 214 100,00
5. 2 0 1 2 0 0 07 0 Intézményi működési bevételek 144 000 142 002 142 002 100,00
6. 2 0 1 2 0 0 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 24 057 24 057 100,00
7. 2 0 1 2 0 0 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 2 234 2 234 100,00
8. 2 0 1 2 0 0 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 18 18 0,00
9. 2 0 1 2 0 0 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 300 300 0,00
10. 2 0 1 2 0 0 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 6 204 6 204 100,00
11. 2 0 1 2 0 0 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 132 846 132 846 100,00
12. 2 0 1 2 0 0 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 1 479 129 046 8 725,22
13. 2 0 1 2 0 0 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
14. 2 0 1 2 0 0 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -107 805 0,00
15. 2 0 1 2 0 0 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 11 0,00
16. 2 0 1 2 0 0 5 Kiadások összesen 4 111 653 4 480 225 4 484 986 100,11
17. 2 0 1 2 0 0 51 1 Személyi juttatások 1 858 881 1 891 700 1 891 521 99,99
18. 2 0 1 2 0 0 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 501 899 508 888 508 839 99,99
19. 2 0 1 2 0 0 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 730 873 2 050 857 1 888 628 92,09
20. 2 0 1 2 0 0 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
21. 2 0 1 2 0 0 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
22. 2 0 1 2 0 0 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 1 330 1 330 100,00
23. 2 0 1 2 0 0 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 2 2 100,00
24. 2 0 1 2 0 0 51 8 Intézményi beruházási kiadások 20 000 25 542 25 542 100,00
25. 2 0 1 2 0 0 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 1 481 1 481 0,00
26. 2 0 1 2 0 0 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 425 142 978 33 641,88
27. 2 0 1 2 0 0 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
28. 2 0 1 2 0 0 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 24 665 0,00
29. 9 0 4 1 0 1 Egyesített Bölcsődék
30. 9 0 4 1 0 1 0 Bevételek összesen 282 762 282 797 280 804 99,30
31. 9 0 4 1 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 222 124 225 563 225 563 124,49
32. 9 0 4 1 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
33. 9 0 4 1 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 60 638 55 243 55 241 100,00
34. 9 0 4 1 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 0 0 0,00
35. 9 0 4 1 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
36. 9 0 4 1 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
37. 9 0 4 1 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
38. 9 0 4 1 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
39. 9 0 4 1 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 1 991 1 991 100,00
40. 9 0 4 1 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
41. 9 0 4 1 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
42. 9 0 4 1 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -1 991 0,00
43. 9 0 4 1 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
44. 9 0 4 1 0 1 5 Kiadások összesen 282 762 282 797 280 804 99,30
45. 9 0 4 1 0 1 51 1 Személyi juttatások 172 734 147 243 147 243 100,00
46. 9 0 4 1 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43 968 37 677 37 677 100,00
47. 9 0 4 1 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 66 060 97 199 95 314 98,06
48. 9 0 4 1 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
49. 9 0 4 1 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
50. 9 0 4 1 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 5 5 0,00
51. 9 0 4 1 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
52. 9 0 4 1 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 673 673 100,00
53. 9 0 4 1 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
54. 9 0 4 1 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
55. 9 0 4 1 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
56. 9 0 4 1 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -108 0,00
57. 9 0 4 1 0 2 Flandorffer Ignác Szoc. Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ
58. 9 0 4 1 0 2 0 Bevételek összesen 254 863 254 143 252 100 99,20
59. 9 0 4 1 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 201 005 192 736 192 736 100,00
60. 9 0 4 1 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
61. 9 0 4 1 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 53 858 56 507 56 508 100,00
62. 9 0 4 1 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 0 0 0,00
63. 9 0 4 1 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 2 843 2 844 100,04
64. 9 0 4 1 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
65. 9 0 4 1 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
66. 9 0 4 1 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
67. 9 0 4 1 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 2 057 2 057 100,00
68. 9 0 4 1 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
69. 9 0 4 1 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
70. 9 0 4 1 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -2 058 0,00
71. 9 0 4 1 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 13 0,00
72. 9 0 4 1 0 2 5 Kiadások összesen 254 863 254 143 252 100 99,20
73. 9 0 4 1 0 2 51 1 Személyi juttatások 145 856 121 110 120 492 99,49
74. 9 0 4 1 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33 386 31 203 30 930 99,13
75. 9 0 4 1 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 75 621 95 786 95 785 100,00
76. 9 0 4 1 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
77. 9 0 4 1 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
78. 9 0 4 1 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 3 0,00
79. 9 0 4 1 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
80. 9 0 4 1 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
81. 9 0 4 1 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 6 044 6 044 100,00
82. 9 0 4 1 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
83. 9 0 4 1 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
84. 9 0 4 1 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 154 0,00
85. 9 0 4 1 0 3 Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ
86. 9 0 4 1 0 3 0 Bevételek összesen 148 476 143 628 143 347 99,80
87. 9 0 4 1 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 112 304 112 390 112 390 100,00
88. 9 0 4 1 0 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
89. 9 0 4 1 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 2 172 2 685 2 685 100,00
90. 9 0 4 1 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 34 000 28 261 28 261 100,00
91. 9 0 4 1 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
92. 9 0 4 1 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
93. 9 0 4 1 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
94. 9 0 4 1 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
95. 9 0 4 1 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 292 292 100,00
96. 9 0 4 1 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
97. 9 0 4 1 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
98. 9 0 4 1 0 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -281 0,00
99. 9 0 4 1 0 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
100. 9 0 4 1 0 3 5 Kiadások összesen 148 476 143 628 143 347 99,80
101. 9 0 4 1 0 3 51 1 Személyi juttatások 103 557 92 455 92 455 100,00
102. 9 0 4 1 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27 183 24 461 24 461 100,00
103. 9 0 4 1 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 17 736 24 949 24 598 98,59
104. 9 0 4 1 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 150 150 0,00
105. 9 0 4 1 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
106. 9 0 4 1 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
107. 9 0 4 1 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
108. 9 0 4 1 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 585 585 0,00
109. 9 0 4 1 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 1 028 1 028 100,00
110. 9 0 4 1 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
111. 9 0 4 1 0 3 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
112. 9 0 4 1 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 70 0,00
113. 9 0 4 1 0 4 Egyesített Szociális Intézmény, Sopron
114. 9 0 4 1 0 4 0 Bevételek összesen 448 876 456 644 455 875 99,83
115. 9 0 4 1 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 232 984 202 208 202 208 100,00
116. 9 0 4 1 0 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
117. 9 0 4 1 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 215 892 252 271 252 270 100,00
118. 9 0 4 1 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 1 293 1 293 100,00
119. 9 0 4 1 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
120. 9 0 4 1 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 130 104 80,00
121. 9 0 4 1 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
122. 9 0 4 1 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
123. 9 0 4 1 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 742 742 100,00
124. 9 0 4 1 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
125. 9 0 4 1 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
126. 9 0 4 1 0 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -742 0,00
127. 9 0 4 1 0 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
128. 9 0 4 1 0 4 5 Kiadások összesen 448 876 456 644 455 875 99,83
129. 9 0 4 1 0 4 51 1 Személyi juttatások 231 397 221 091 221 091 100,00
130. 9 0 4 1 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 59 764 58 481 58 481 100,00
131. 9 0 4 1 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 157 715 169 002 166 533 98,54
132. 9 0 4 1 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
133. 9 0 4 1 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
134. 9 0 4 1 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 39 39 0,00
135. 9 0 4 1 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
136. 9 0 4 1 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 8 031 8 031 100,00
137. 9 0 4 1 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
138. 9 0 4 1 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
139. 9 0 4 1 0 4 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
140. 9 0 4 1 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 700 0,00
141. 9 0 4 1 0 5 NapSzak Integrált Intézmény
142. 9 0 4 1 0 5 0 Bevételek összesen 273 349 278 071 275 859 99,20
143. 9 0 4 1 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 194 111 190 010 190 010 100,00
144. 9 0 4 1 0 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
145. 9 0 4 1 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 79 238 85 112 85 110 100,00
146. 9 0 4 1 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 840 841 100,12
147. 9 0 4 1 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
148. 9 0 4 1 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 100 100 100,00
149. 9 0 4 1 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
150. 9 0 4 1 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
151. 9 0 4 1 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 2 009 2 009 100,00
152. 9 0 4 1 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
153. 9 0 4 1 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
154. 9 0 4 1 0 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -2 009 0,00
155. 9 0 4 1 0 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -202 0,00
156. 9 0 4 1 0 5 5 Kiadások összesen 273 349 278 071 275 859 99,20
157. 9 0 4 1 0 5 51 1 Személyi juttatások 142 094 143 165 142 732 99,70
158. 9 0 4 1 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33 024 33 853 33 702 99,55
159. 9 0 4 1 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 98 231 97 153 96 056 98,87
160. 9 0 4 1 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
161. 9 0 4 1 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
162. 9 0 4 1 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
163. 9 0 4 1 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
164. 9 0 4 1 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 3 900 3 899 99,97
165. 9 0 4 1 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
166. 9 0 4 1 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
167. 9 0 4 1 0 5 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
168. 9 0 4 1 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -530 0,00
169. 9 0 4 3 0 1 Király Jenő Utcai Óvoda
170. 9 0 4 3 0 1 0 Bevételek összesen 45 220 28 018 27 980 99,86
171. 9 0 4 3 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 40 350 24 446 24 446 100,00
172. 9 0 4 3 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
173. 9 0 4 3 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 4 870 3 306 3 306 100,00
174. 9 0 4 3 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 225 225 100,00
175. 9 0 4 3 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 3 3 100,00
176. 9 0 4 3 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
177. 9 0 4 3 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
178. 9 0 4 3 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
179. 9 0 4 3 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 38 38 100,00
180. 9 0 4 3 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
181. 9 0 4 3 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
182. 9 0 4 3 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -38 0,00
183. 9 0 4 3 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
184. 9 0 4 3 0 1 5 Kiadások összesen 45 220 28 018 27 980 99,86
185. 9 0 4 3 0 1 51 1 Személyi juttatások 26 747 14 473 14 473 100,00
186. 9 0 4 3 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 933 3 942 3 942 100,00
187. 9 0 4 3 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 540 9 567 9 567 100,00
188. 9 0 4 3 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
189. 9 0 4 3 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
190. 9 0 4 3 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
191. 9 0 4 3 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
192. 9 0 4 3 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
193. 9 0 4 3 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
194. 9 0 4 3 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
195. 9 0 4 3 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 36 0 0,00
196. 9 0 4 3 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -2 0,00
197. 9 0 4 3 0 2 Jereváni Kék Óvoda
198. 9 0 4 3 0 2 0 Bevételek összesen 73 347 42 892 42 794 99,77
199. 9 0 4 3 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 64 877 37 657 37 657 100,00
200. 9 0 4 3 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
201. 9 0 4 3 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 8 470 4 788 4 788 100,00
202. 9 0 4 3 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 320 320 100,00
203. 9 0 4 3 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 29 29 100,00
204. 9 0 4 3 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
205. 9 0 4 3 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
206. 9 0 4 3 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
207. 9 0 4 3 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 98 98 100,00
208. 9 0 4 3 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
209. 9 0 4 3 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
210. 9 0 4 3 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -98 0,00
211. 9 0 4 3 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
212. 9 0 4 3 0 2 5 Kiadások összesen 73 347 42 892 42 794 99,77
213. 9 0 4 3 0 2 51 1 Személyi juttatások 38 373 21 575 21 575 100,00
214. 9 0 4 3 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 920 5 704 5 704 100,00
215. 9 0 4 3 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 054 15 593 15 593 100,00
216. 9 0 4 3 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
217. 9 0 4 3 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
218. 9 0 4 3 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
219. 9 0 4 3 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
220. 9 0 4 3 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
221. 9 0 4 3 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
222. 9 0 4 3 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
223. 9 0 4 3 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0 20 0 0,00
224. 9 0 4 3 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -78 0,00
225. 9 0 4 3 0 3 Halász Utcai Óvoda
226. 9 0 4 3 0 3 0 Bevételek összesen 86 941 53 547 52 935 98,86
227. 9 0 4 3 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 77 680 47 792 47 792 100,00
228. 9 0 4 3 0 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
229. 9 0 4 3 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 9 261 5 755 5 755 100,00
230. 9 0 4 3 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 0 0 0,00
231. 9 0 4 3 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
232. 9 0 4 3 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
233. 9 0 4 3 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
234. 9 0 4 3 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
235. 9 0 4 3 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
236. 9 0 4 3 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
237. 9 0 4 3 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
238. 9 0 4 3 0 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
239. 9 0 4 3 0 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -612 0,00
240. 9 0 4 3 0 3 5 Kiadások összesen 86 941 53 547 52 935 98,86
241. 9 0 4 3 0 3 51 1 Személyi juttatások 47 064 27 160 27 160 100,00
242. 9 0 4 3 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 092 7 196 7 196 100,00
243. 9 0 4 3 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 27 785 18 688 18 688 100,00
244. 9 0 4 3 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
245. 9 0 4 3 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
246. 9 0 4 3 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
247. 9 0 4 3 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
248. 9 0 4 3 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
249. 9 0 4 3 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
250. 9 0 4 3 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
251. 9 0 4 3 0 3 51 11 Intézményi tartalék 0 503 0 0,00
252. 9 0 4 3 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -109 0,00
253. 9 0 4 3 0 4 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf
254. 9 0 4 3 0 4 0 Bevételek összesen 150 562 187 050 186 817 99,88
255. 9 0 4 3 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 134 069 164 296 164 296 100,00
256. 9 0 4 3 0 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
257. 9 0 4 3 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 16 493 21 418 20 898 97,57
258. 9 0 4 3 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 1 254 1 254 0,00
259. 9 0 4 3 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 10 10 100,00
260. 9 0 4 3 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
261. 9 0 4 3 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
262. 9 0 4 3 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
263. 9 0 4 3 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 72 0 0,00
264. 9 0 4 3 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
265. 9 0 4 3 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
266. 9 0 4 3 0 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
267. 9 0 4 3 0 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 359 0,00
268. 9 0 4 3 0 4 5 Kiadások összesen 150 562 187 050 186 817 99,88
269. 9 0 4 3 0 4 51 1 Személyi juttatások 97 029 110 173 110 173 100,00
270. 9 0 4 3 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25 089 29 161 29 161 100,00
271. 9 0 4 3 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 444 47 634 47 634 100,00
272. 9 0 4 3 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
273. 9 0 4 3 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
274. 9 0 4 3 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 82 82 0,00
275. 9 0 4 3 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
276. 9 0 4 3 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
277. 9 0 4 3 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
278. 9 0 4 3 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
279. 9 0 4 3 0 4 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
280. 9 0 4 3 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -233 0,00
281. 9 0 4 3 0 5 Hermann Alice Óvoda
282. 9 0 4 3 0 5 0 Bevételek összesen 102 988 159 022 157 880 99,28
283. 9 0 4 3 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 90 828 140 693 140 693 100,00
284. 9 0 4 3 0 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
285. 9 0 4 3 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 12 160 16 555 16 554 99,99
286. 9 0 4 3 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 622 622 100,00
287. 9 0 4 3 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 10 10 0,00
288. 9 0 4 3 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
289. 9 0 4 3 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
290. 9 0 4 3 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
291. 9 0 4 3 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 1 142 598 52,36
292. 9 0 4 3 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
293. 9 0 4 3 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
294. 9 0 4 3 0 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -597 0,00
295. 9 0 4 3 0 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0,00
296. 9 0 4 3 0 5 5 Kiadások összesen 102 988 159 022 157 880 99,28
297. 9 0 4 3 0 5 51 1 Személyi juttatások 58 706 92 226 90 706 98,35
298. 9 0 4 3 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15 180 24 435 24 320 99,53
299. 9 0 4 3 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 29 102 42 302 42 300 100,00
300. 9 0 4 3 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
301. 9 0 4 3 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
302. 9 0 4 3 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 59 59 0,00
303. 9 0 4 3 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
304. 9 0 4 3 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
305. 9 0 4 3 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
306. 9 0 4 3 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
307. 9 0 4 3 0 5 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
308. 9 0 4 3 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 495 0,00
309. 9 0 4 3 0 6 Trefort Téri Óvoda
310. 9 0 4 3 0 6 0 Bevételek összesen 86 933 131 333 131 106 99,83
311. 9 0 4 3 0 6 00 0 Költségvetési támogatás 77 087 115 721 115 721 100,00
312. 9 0 4 3 0 6 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
313. 9 0 4 3 0 6 07 0 Intézményi működési bevételek 9 846 13 719 13 719 100,00
314. 9 0 4 3 0 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 1 664 1 664 100,00
315. 9 0 4 3 0 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 2 2 0,00
316. 9 0 4 3 0 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
317. 9 0 4 3 0 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
318. 9 0 4 3 0 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
319. 9 0 4 3 0 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 227 191 84,14
320. 9 0 4 3 0 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
321. 9 0 4 3 0 6 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
322. 9 0 4 3 0 6 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -191 0,00
323. 9 0 4 3 0 6 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
324. 9 0 4 3 0 6 5 Kiadások összesen 86 933 131 333 131 106 99,83
325. 9 0 4 3 0 6 51 1 Személyi juttatások 49 961 72 269 72 268 100,00
326. 9 0 4 3 0 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 931 19 332 19 333 100,01
327. 9 0 4 3 0 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 041 39 687 37 507 94,51
328. 9 0 4 3 0 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
329. 9 0 4 3 0 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
330. 9 0 4 3 0 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 45 929 0,00
331. 9 0 4 3 0 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
332. 9 0 4 3 0 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
333. 9 0 4 3 0 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
334. 9 0 4 3 0 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
335. 9 0 4 3 0 6 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
336. 9 0 4 3 0 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 069 0,00
337. 9 0 4 3 0 7 Jegenye Sori Óvoda
338. 9 0 4 3 0 7 0 Bevételek összesen 69 292 42 555 42 516 99,91
339. 9 0 4 3 0 7 00 0 Költségvetési támogatás 57 044 33 594 33 594 100,00
340. 9 0 4 3 0 7 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
341. 9 0 4 3 0 7 07 0 Intézményi működési bevételek 12 248 8 914 8 914 100,00
342. 9 0 4 3 0 7 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 0 0 0,00
343. 9 0 4 3 0 7 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 8 8 100,00
344. 9 0 4 3 0 7 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
345. 9 0 4 3 0 7 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
346. 9 0 4 3 0 7 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
347. 9 0 4 3 0 7 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 39 39 100,00
348. 9 0 4 3 0 7 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
349. 9 0 4 3 0 7 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
350. 9 0 4 3 0 7 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -39 0,00
351. 9 0 4 3 0 7 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
352. 9 0 4 3 0 7 5 Kiadások összesen 69 292 42 555 42 516 99,91
353. 9 0 4 3 0 7 51 1 Személyi juttatások 39 385 21 509 21 509 100,00
354. 9 0 4 3 0 7 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 185 5 667 5 667 100,00
355. 9 0 4 3 0 7 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 19 722 15 052 15 052 100,00
356. 9 0 4 3 0 7 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
357. 9 0 4 3 0 7 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
358. 9 0 4 3 0 7 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
359. 9 0 4 3 0 7 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
360. 9 0 4 3 0 7 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
361. 9 0 4 3 0 7 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 310 310 100,00
362. 9 0 4 3 0 7 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
363. 9 0 4 3 0 7 51 11 Intézményi tartalék 0 17 0 0,00
364. 9 0 4 3 0 7 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -22 0,00
365. 9 0 4 3 0 8 Dózsa György Utcai Óvoda
366. 9 0 4 3 0 8 0 Bevételek összesen 42 106 25 790 25 526 98,98
367. 9 0 4 3 0 8 00 0 Költségvetési támogatás 36 899 21 657 21 657 100,00
368. 9 0 4 3 0 8 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
369. 9 0 4 3 0 8 07 0 Intézményi működési bevételek 5 207 2 708 2 708 100,00
370. 9 0 4 3 0 8 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 571 571 100,00
371. 9 0 4 3 0 8 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
372. 9 0 4 3 0 8 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
373. 9 0 4 3 0 8 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
374. 9 0 4 3 0 8 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
375. 9 0 4 3 0 8 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 854 854 100,00
376. 9 0 4 3 0 8 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
377. 9 0 4 3 0 8 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
378. 9 0 4 3 0 8 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -264 0,00
379. 9 0 4 3 0 8 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
380. 9 0 4 3 0 8 5 Kiadások összesen 42 106 25 790 25 526 98,98
381. 9 0 4 3 0 8 51 1 Személyi juttatások 24 278 13 886 13 886 100,00
382. 9 0 4 3 0 8 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 268 3 744 3 744 100,00
383. 9 0 4 3 0 8 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 560 7 892 7 892 100,00
384. 9 0 4 3 0 8 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
385. 9 0 4 3 0 8 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
386. 9 0 4 3 0 8 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 177 177 100,00
387. 9 0 4 3 0 8 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
388. 9 0 4 3 0 8 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
389. 9 0 4 3 0 8 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 76 76 100,00
390. 9 0 4 3 0 8 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
391. 9 0 4 3 0 8 51 11 Intézményi tartalék 0 15 0 0,00
392. 9 0 4 3 0 8 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -249 0,00
393. 9 0 4 3 0 9 Kőszegi Úti Óvoda
394. 9 0 4 3 0 9 0 Bevételek összesen 55 844 32 718 32 645 99,78
395. 9 0 4 3 0 9 00 0 Költségvetési támogatás 50 636 29 252 29 252 100,00
396. 9 0 4 3 0 9 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
397. 9 0 4 3 0 9 07 0 Intézményi működési bevételek 5 208 2 945 2 945 100,00
398. 9 0 4 3 0 9 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 448 448 100,00
399. 9 0 4 3 0 9 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
400. 9 0 4 3 0 9 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
401. 9 0 4 3 0 9 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
402. 9 0 4 3 0 9 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
403. 9 0 4 3 0 9 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 73 73 100,00
404. 9 0 4 3 0 9 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
405. 9 0 4 3 0 9 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
406. 9 0 4 3 0 9 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -73 0,00
407. 9 0 4 3 0 9 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
408. 9 0 4 3 0 9 5 Kiadások összesen 55 844 32 718 32 645 99,78
409. 9 0 4 3 0 9 51 1 Személyi juttatások 33 776 18 856 18 856 100,00
410. 9 0 4 3 0 9 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 810 4 922 4 922 100,00
411. 9 0 4 3 0 9 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 13 258 8 880 8 880 100,00
412. 9 0 4 3 0 9 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
413. 9 0 4 3 0 9 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
414. 9 0 4 3 0 9 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
415. 9 0 4 3 0 9 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
416. 9 0 4 3 0 9 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
417. 9 0 4 3 0 9 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
418. 9 0 4 3 0 9 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
419. 9 0 4 3 0 9 51 11 Intézményi tartalék 0 60 0 0,00
420. 9 0 4 3 0 9 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -13 0,00
421. 9 0 4 3 1 0 Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ
422. 9 0 4 3 1 0 0 Bevételek összesen 113 907 128 621 128 621 100,00
423. 9 0 4 3 1 0 00 0 Költségvetési támogatás 96 637 106 469 106 469 100,00
424. 9 0 4 3 1 0 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
425. 9 0 4 3 1 0 07 0 Intézményi működési bevételek 6 617 9 622 9 621 99,99
426. 9 0 4 3 1 0 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 10 653 12 518 12 518 100,00
427. 9 0 4 3 1 0 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
428. 9 0 4 3 1 0 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 12 13 0,00
429. 9 0 4 3 1 0 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
430. 9 0 4 3 1 0 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
431. 9 0 4 3 1 0 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
432. 9 0 4 3 1 0 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
433. 9 0 4 3 1 0 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
434. 9 0 4 3 1 0 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
435. 9 0 4 3 1 0 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
436. 9 0 4 3 1 0 5 Kiadások összesen 113 907 128 621 128 621 100,00
437. 9 0 4 3 1 0 51 1 Személyi juttatások 82 373 85 955 85 954 100,00
438. 9 0 4 3 1 0 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21 281 22 784 22 784 100,00
439. 9 0 4 3 1 0 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 253 17 210 17 211 100,01
440. 9 0 4 3 1 0 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
441. 9 0 4 3 1 0 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
442. 9 0 4 3 1 0 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 1 684 1 384 0,00
443. 9 0 4 3 1 0 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
444. 9 0 4 3 1 0 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 120 120 100,00
445. 9 0 4 3 1 0 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 868 868 100,00
446. 9 0 4 3 1 0 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
447. 9 0 4 3 1 0 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
448. 9 0 4 3 1 0 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 300 0,00
449. 9 0 4 3 1 1 Deák Téri Általános Iskola
450. 9 0 4 3 1 1 0 Bevételek összesen 252 693 265 716 264 575 99,57
451. 9 0 4 3 1 1 00 0 Költségvetési támogatás 225 871 238 271 238 271 100,00
452. 9 0 4 3 1 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
453. 9 0 4 3 1 1 07 0 Intézményi működési bevételek 26 822 25 719 25 719 100,00
454. 9 0 4 3 1 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 199 199 100,00
455. 9 0 4 3 1 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 141 141 0,00
456. 9 0 4 3 1 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
457. 9 0 4 3 1 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 245 245 100,00
458. 9 0 4 3 1 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
459. 9 0 4 3 1 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 1 141 1 141 100,00
460. 9 0 4 3 1 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
461. 9 0 4 3 1 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
462. 9 0 4 3 1 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -1 141 0,00
463. 9 0 4 3 1 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
464. 9 0 4 3 1 1 5 Kiadások összesen 252 693 265 716 264 575 99,57
465. 9 0 4 3 1 1 51 1 Személyi juttatások 143 302 138 887 138 887 100,00
466. 9 0 4 3 1 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 36 980 36 896 36 896 100,00
467. 9 0 4 3 1 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 72 411 76 024 75 973 99,93
468. 9 0 4 3 1 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
469. 9 0 4 3 1 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
470. 9 0 4 3 1 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 8 8 0,00
471. 9 0 4 3 1 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
472. 9 0 4 3 1 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 245 245 100,00
473. 9 0 4 3 1 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 13 656 13 656 100,00
474. 9 0 4 3 1 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
475. 9 0 4 3 1 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
476. 9 0 4 3 1 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 090 0,00
477. 9 0 4 3 1 2 Gárdonyi Géza Általános Iskola
478. 9 0 4 3 1 2 0 Bevételek összesen 232 521 242 430 242 166 99,89
479. 9 0 4 3 1 2 00 0 Költségvetési támogatás 193 607 200 287 200 287 100,00
480. 9 0 4 3 1 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
481. 9 0 4 3 1 2 07 0 Intézményi működési bevételek 38 914 36 756 36 756 100,00
482. 9 0 4 3 1 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 2 810 2 810 100,00
483. 9 0 4 3 1 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 150 150 100,00
484. 9 0 4 3 1 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
485. 9 0 4 3 1 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
486. 9 0 4 3 1 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
487. 9 0 4 3 1 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 2 427 2 427 100,00
488. 9 0 4 3 1 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
489. 9 0 4 3 1 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
490. 9 0 4 3 1 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -264 0,00
491. 9 0 4 3 1 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
492. 9 0 4 3 1 2 5 Kiadások összesen 232 521 242 430 242 166 99,89
493. 9 0 4 3 1 2 51 1 Személyi juttatások 129 881 132 633 132 080 99,58
494. 9 0 4 3 1 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33 528 35 116 34 971 99,59
495. 9 0 4 3 1 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 69 112 74 681 74 679 100,00
496. 9 0 4 3 1 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
497. 9 0 4 3 1 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
498. 9 0 4 3 1 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 511 0,00
499. 9 0 4 3 1 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
500. 9 0 4 3 1 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
501. 9 0 4 3 1 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
502. 9 0 4 3 1 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
503. 9 0 4 3 1 2 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
504. 9 0 4 3 1 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -75 0,00
505. 9 0 4 3 1 3 Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg
506. 9 0 4 3 1 3 0 Bevételek összesen 288 808 303 504 303 237 99,91
507. 9 0 4 3 1 3 00 0 Költségvetési támogatás 263 065 278 026 278 026 100,00
508. 9 0 4 3 1 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
509. 9 0 4 3 1 3 07 0 Intézményi működési bevételek 25 743 24 991 24 991 100,00
510. 9 0 4 3 1 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 100 100 0,00
511. 9 0 4 3 1 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 120 120 0,00
512. 9 0 4 3 1 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
513. 9 0 4 3 1 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
514. 9 0 4 3 1 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
515. 9 0 4 3 1 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 267 267 100,00
516. 9 0 4 3 1 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
517. 9 0 4 3 1 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
518. 9 0 4 3 1 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -267 0,00
519. 9 0 4 3 1 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
520. 9 0 4 3 1 3 5 Kiadások összesen 288 808 303 504 303 237 99,91
521. 9 0 4 3 1 3 51 1 Személyi juttatások 167 833 168 987 167 815 99,31
522. 9 0 4 3 1 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44 717 44 658 44 658 100,00
523. 9 0 4 3 1 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 76 258 89 849 89 849 100,00
524. 9 0 4 3 1 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
525. 9 0 4 3 1 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
526. 9 0 4 3 1 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 10 218 0,00
527. 9 0 4 3 1 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
528. 9 0 4 3 1 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
529. 9 0 4 3 1 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
530. 9 0 4 3 1 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
531. 9 0 4 3 1 3 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
532. 9 0 4 3 1 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 697 0,00
533. 9 0 4 3 1 4 Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
534. 9 0 4 3 1 4 0 Bevételek összesen 177 540 208 233 207 147 99,48
535. 9 0 4 3 1 4 00 0 Költségvetési támogatás 159 954 174 043 174 043 100,00
536. 9 0 4 3 1 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
537. 9 0 4 3 1 4 07 0 Intézményi működési bevételek 17 586 18 594 18 594 100,00
538. 9 0 4 3 1 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 11 696 11 696 100,00
539. 9 0 4 3 1 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 245 245 0,00
540. 9 0 4 3 1 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
541. 9 0 4 3 1 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 2 569 2 569 0,00
542. 9 0 4 3 1 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
543. 9 0 4 3 1 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 1 086 1 086 100,00
544. 9 0 4 3 1 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
545. 9 0 4 3 1 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
546. 9 0 4 3 1 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -1 086 0,00
547. 9 0 4 3 1 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
548. 9 0 4 3 1 4 5 Kiadások összesen 177 540 208 233 207 147 99,48
549. 9 0 4 3 1 4 51 1 Személyi juttatások 108 189 111 712 107 612 96,33
550. 9 0 4 3 1 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27 800 29 702 28 429 95,71
551. 9 0 4 3 1 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 41 551 64 267 63 165 98,29
552. 9 0 4 3 1 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
553. 9 0 4 3 1 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
554. 9 0 4 3 1 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 2 529 0,00
555. 9 0 4 3 1 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
556. 9 0 4 3 1 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 2 552 2 537 0,00
557. 9 0 4 3 1 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
558. 9 0 4 3 1 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
559. 9 0 4 3 1 4 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
560. 9 0 4 3 1 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 2 875 0,00
561. 9 0 4 3 1 5 Lackner Kristóf Általános Iskola
562. 9 0 4 3 1 5 0 Bevételek összesen 208 229 224 270 223 851 99,81
563. 9 0 4 3 1 5 00 0 Költségvetési támogatás 189 925 199 678 199 678 100,00
564. 9 0 4 3 1 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
565. 9 0 4 3 1 5 07 0 Intézményi működési bevételek 18 304 16 361 16 361 100,00
566. 9 0 4 3 1 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 7 307 7 307 100,00
567. 9 0 4 3 1 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 505 505 100,00
568. 9 0 4 3 1 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
569. 9 0 4 3 1 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
570. 9 0 4 3 1 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
571. 9 0 4 3 1 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 419 419 100,00
572. 9 0 4 3 1 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
573. 9 0 4 3 1 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
574. 9 0 4 3 1 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -419 0,00
575. 9 0 4 3 1 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
576. 9 0 4 3 1 5 5 Kiadások összesen 208 229 224 270 223 851 99,81
577. 9 0 4 3 1 5 51 1 Személyi juttatások 129 283 124 962 124 420 99,57
578. 9 0 4 3 1 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33 588 33 401 32 895 98,49
579. 9 0 4 3 1 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 45 358 65 757 65 712 99,93
580. 9 0 4 3 1 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
581. 9 0 4 3 1 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
582. 9 0 4 3 1 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 551 0,00
583. 9 0 4 3 1 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
584. 9 0 4 3 1 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 150 150 100,00
585. 9 0 4 3 1 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
586. 9 0 4 3 1 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
587. 9 0 4 3 1 5 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
588. 9 0 4 3 1 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 123 0,00
589. 9 0 4 3 1 6 Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és
Speciális Szakiskola
590. 9 0 4 3 1 6 0 Bevételek összesen 194 828 208 430 206 763 99,20
591. 9 0 4 3 1 6 00 0 Költségvetési támogatás 191 547 192 500 192 500 100,00
592. 9 0 4 3 1 6 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
593. 9 0 4 3 1 6 07 0 Intézményi működési bevételek 3 281 3 028 3 028 100,00
594. 9 0 4 3 1 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 5 590 5 590 100,00
595. 9 0 4 3 1 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 935 935 100,00
596. 9 0 4 3 1 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 7 7 0,00
597. 9 0 4 3 1 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
598. 9 0 4 3 1 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 2 882 2 882 100,00
599. 9 0 4 3 1 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 3 488 3 488 100,00
600. 9 0 4 3 1 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
601. 9 0 4 3 1 6 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
602. 9 0 4 3 1 6 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -1 667 0,00
603. 9 0 4 3 1 6 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
604. 9 0 4 3 1 6 5 Kiadások összesen 194 828 208 430 206 763 99,20
605. 9 0 4 3 1 6 51 1 Személyi juttatások 135 728 134 446 131 722 97,97
606. 9 0 4 3 1 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35 511 36 787 35 900 97,59
607. 9 0 4 3 1 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 23 589 34 801 34 168 98,18
608. 9 0 4 3 1 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 570 490 85,96
609. 9 0 4 3 1 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
610. 9 0 4 3 1 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 2 973 0,00
611. 9 0 4 3 1 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
612. 9 0 4 3 1 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 1 826 1 826 100,00
613. 9 0 4 3 1 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
614. 9 0 4 3 1 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
615. 9 0 4 3 1 6 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
616. 9 0 4 3 1 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -316 0,00
617. 9 0 4 3 1 7 Horváth József Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
618. 9 0 4 3 1 7 0 Bevételek összesen 105 150 107 669 107 592 99,93
619. 9 0 4 3 1 7 00 0 Költségvetési támogatás 96 976 98 229 98 229 100,00
620. 9 0 4 3 1 7 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
621. 9 0 4 3 1 7 07 0 Intézményi működési bevételek 8 174 9 363 9 363 100,00
622. 9 0 4 3 1 7 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 0 0 0,00
623. 9 0 4 3 1 7 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
624. 9 0 4 3 1 7 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
625. 9 0 4 3 1 7 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
626. 9 0 4 3 1 7 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
627. 9 0 4 3 1 7 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 77 77 100,00
628. 9 0 4 3 1 7 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
629. 9 0 4 3 1 7 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
630. 9 0 4 3 1 7 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -77 0,00
631. 9 0 4 3 1 7 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0,00
632. 9 0 4 3 1 7 5 Kiadások összesen 105 150 107 669 107 592 99,93
633. 9 0 4 3 1 7 51 1 Személyi juttatások 75 835 74 791 74 755 99,95
634. 9 0 4 3 1 7 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19 539 19 860 19 860 100,00
635. 9 0 4 3 1 7 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 776 13 018 12 860 98,79
636. 9 0 4 3 1 7 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
637. 9 0 4 3 1 7 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
638. 9 0 4 3 1 7 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
639. 9 0 4 3 1 7 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
640. 9 0 4 3 1 7 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
641. 9 0 4 3 1 7 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
642. 9 0 4 3 1 7 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
643. 9 0 4 3 1 7 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
644. 9 0 4 3 1 7 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 117 0,00
645. 9 0 4 4 0 1 Handler Nándor Szakképző Iskola
646. 9 0 4 4 0 1 0 Bevételek összesen 335 867 427 567 419 104 98,02
647. 9 0 4 4 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 327 867 361 850 361 850 100,00
648. 9 0 4 4 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
649. 9 0 4 4 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 8 000 8 186 8 188 100,02
650. 9 0 4 4 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 13 968 13 968 100,00
651. 9 0 4 4 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 8 8 100,00
652. 9 0 4 4 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 905 905 0,00
653. 9 0 4 4 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
654. 9 0 4 4 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 23 088 23 088 100,00
655. 9 0 4 4 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 19 562 19 562 100,00
656. 9 0 4 4 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
657. 9 0 4 4 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
658. 9 0 4 4 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -8 465 0,00
659. 9 0 4 4 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
660. 9 0 4 4 0 1 5 Kiadások összesen 335 867 427 567 419 104 98,02
661. 9 0 4 4 0 1 51 1 Személyi juttatások 227 070 235 802 234 065 99,26
662. 9 0 4 4 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 58 452 62 347 62 346 100,00
663. 9 0 4 4 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 50 345 80 431 71 273 88,61
664. 9 0 4 4 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 8 654 7 015 81,06
665. 9 0 4 4 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
666. 9 0 4 4 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 12 121 0,00
667. 9 0 4 4 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
668. 9 0 4 4 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 28 329 27 922 98,56
669. 9 0 4 4 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 12 004 11 229 93,54
670. 9 0 4 4 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
671. 9 0 4 4 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
672. 9 0 4 4 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -6 867 0,00
673. 9 0 4 4 0 2 Széchenyi István Gimnázium
674. 9 0 4 4 0 2 0 Bevételek összesen 209 480 247 669 246 394 99,49
675. 9 0 4 4 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 187 592 213 074 213 074 100,00
676. 9 0 4 4 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
677. 9 0 4 4 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 21 888 29 082 29 082 100,00
678. 9 0 4 4 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 3 568 3 568 100,00
679. 9 0 4 4 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 337 337 100,00
680. 9 0 4 4 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
681. 9 0 4 4 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
682. 9 0 4 4 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
683. 9 0 4 4 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 1 608 1 608 100,00
684. 9 0 4 4 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
685. 9 0 4 4 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
686. 9 0 4 4 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -1 272 0,00
687. 9 0 4 4 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -3 0,00
688. 9 0 4 4 0 2 5 Kiadások összesen 209 480 247 669 246 394 99,49
689. 9 0 4 4 0 2 51 1 Személyi juttatások 137 563 141 351 141 011 99,76
690. 9 0 4 4 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35 783 37 523 37 267 99,32
691. 9 0 4 4 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 36 134 68 236 66 943 98,11
692. 9 0 4 4 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 559 559 0,00
693. 9 0 4 4 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
694. 9 0 4 4 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 948 0,00
695. 9 0 4 4 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
696. 9 0 4 4 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
697. 9 0 4 4 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
698. 9 0 4 4 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
699. 9 0 4 4 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
700. 9 0 4 4 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -334 0,00
701. 9 0 4 4 0 3 Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi,
Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium
702. 9 0 4 4 0 3 0 Bevételek összesen 386 599 421 033 414 135 98,36
703. 9 0 4 4 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 323 012 319 162 319 162 100,00
704. 9 0 4 4 0 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
705. 9 0 4 4 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 63 587 65 588 65 597 100,01
706. 9 0 4 4 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 13 013 13 013 100,00
707. 9 0 4 4 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 210 210 0,00
708. 9 0 4 4 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
709. 9 0 4 4 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
710. 9 0 4 4 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 11 650 11 650 100,00
711. 9 0 4 4 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 11 410 11 410 100,00
712. 9 0 4 4 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
713. 9 0 4 4 0 3 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
714. 9 0 4 4 0 3 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -6 916 0,00
715. 9 0 4 4 0 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 9 0,00
716. 9 0 4 4 0 3 5 Kiadások összesen 386 599 421 033 414 135 98,36
717. 9 0 4 4 0 3 51 1 Személyi juttatások 217 770 205 893 203 519 98,85
718. 9 0 4 4 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 57 305 54 650 53 995 98,80
719. 9 0 4 4 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 111 524 135 641 135 641 100,00
720. 9 0 4 4 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 10 286 9 303 90,44
721. 9 0 4 4 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
722. 9 0 4 4 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 975 4 437 455,08
723. 9 0 4 4 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
724. 9 0 4 4 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 13 588 12 748 93,82
725. 9 0 4 4 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
726. 9 0 4 4 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
727. 9 0 4 4 0 3 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
728. 9 0 4 4 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -5 508 0,00
729. 9 0 4 4 0 4 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és
Gimnázium
730. 9 0 4 4 0 4 0 Bevételek összesen 336 166 425 730 416 453 97,82
731. 9 0 4 4 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 315 632 326 656 326 656 100,00
732. 9 0 4 4 0 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
733. 9 0 4 4 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 20 534 18 768 18 767 99,99
734. 9 0 4 4 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 16 102 16 102 100,00
735. 9 0 4 4 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 3 578 3 578 100,00
736. 9 0 4 4 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 223 223 100,00
737. 9 0 4 4 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
738. 9 0 4 4 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 44 179 44 180 100,00
739. 9 0 4 4 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 16 224 16 224 100,00
740. 9 0 4 4 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
741. 9 0 4 4 0 4 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
742. 9 0 4 4 0 4 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -9 343 0,00
743. 9 0 4 4 0 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 66 0,00
744. 9 0 4 4 0 4 5 Kiadások összesen 336 166 425 730 416 453 97,82
745. 9 0 4 4 0 4 51 1 Személyi juttatások 236 184 230 308 229 438 99,62
746. 9 0 4 4 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61 982 60 947 60 555 99,36
747. 9 0 4 4 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 38 000 81 460 81 460 100,00
748. 9 0 4 4 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 4 095 3 911 95,51
749. 9 0 4 4 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
750. 9 0 4 4 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 4 587 6 702 0,00
751. 9 0 4 4 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
752. 9 0 4 4 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 44 333 44 333 100,00
753. 9 0 4 4 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
754. 9 0 4 4 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
755. 9 0 4 4 0 4 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
756. 9 0 4 4 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -9 946 0,00
757. 9 0 4 4 0 5 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai
Szakközépiskola
758. 9 0 4 4 0 5 0 Bevételek összesen 170 976 192 122 191 800 99,83
759. 9 0 4 4 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 164 745 165 656 165 656 100,00
760. 9 0 4 4 0 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
761. 9 0 4 4 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 6 231 14 105 14 105 100,00
762. 9 0 4 4 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 250 250 100,00
763. 9 0 4 4 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 2 013 2 013 100,00
764. 9 0 4 4 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 290 290 0,00
765. 9 0 4 4 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
766. 9 0 4 4 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 5 572 5 572 100,00
767. 9 0 4 4 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 4 236 4 236 100,00
768. 9 0 4 4 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
769. 9 0 4 4 0 5 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
770. 9 0 4 4 0 5 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -328 0,00
771. 9 0 4 4 0 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 6 0,00
772. 9 0 4 4 0 5 5 Kiadások összesen 170 976 192 122 191 800 99,83
773. 9 0 4 4 0 5 51 1 Személyi juttatások 112 484 113 582 113 048 99,53
774. 9 0 4 4 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30 289 30 445 30 025 98,62
775. 9 0 4 4 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 203 38 441 38 441 100,00
776. 9 0 4 4 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
777. 9 0 4 4 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
778. 9 0 4 4 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 10 0,00
779. 9 0 4 4 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
780. 9 0 4 4 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 9 654 9 644 99,90
781. 9 0 4 4 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
782. 9 0 4 4 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
783. 9 0 4 4 0 5 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
784. 9 0 4 4 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 632 0,00
785. 9 0 4 5 0 1 Széchenyi István Városi Könyvtár
786. 9 0 4 5 0 1 0 Bevételek összesen 123 323 132 535 131 948 99,56
787. 9 0 4 5 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 98 123 107 167 107 167 100,00
788. 9 0 4 5 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
789. 9 0 4 5 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 3 300 2 414 2 413 99,96
790. 9 0 4 5 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 21 900 22 300 22 300 100,00
791. 9 0 4 5 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 68 68 0,00
792. 9 0 4 5 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
793. 9 0 4 5 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
794. 9 0 4 5 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
795. 9 0 4 5 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 586 586 100,00
796. 9 0 4 5 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
797. 9 0 4 5 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
798. 9 0 4 5 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -586 0,00
799. 9 0 4 5 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
800. 9 0 4 5 0 1 5 Kiadások összesen 123 323 132 535 131 948 99,56
801. 9 0 4 5 0 1 51 1 Személyi juttatások 58 078 58 820 58 417 99,31
802. 9 0 4 5 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15 161 15 920 15 797 99,23
803. 9 0 4 5 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 50 084 56 030 55 247 98,60
804. 9 0 4 5 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
805. 9 0 4 5 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
806. 9 0 4 5 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
807. 9 0 4 5 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
808. 9 0 4 5 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 1 765 1 765 0,00
809. 9 0 4 5 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
810. 9 0 4 5 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
811. 9 0 4 5 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
812. 9 0 4 5 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 722 0,00
813. 9 0 4 7 0 1 Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltósága
814. 9 0 4 7 0 1 0 Bevételek összesen 325 384 418 492 414 951 99,15
815. 9 0 4 7 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 290 384 302 721 302 721 100,00
816. 9 0 4 7 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
817. 9 0 4 7 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 35 000 41 327 41 365 100,09
818. 9 0 4 7 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 57 713 57 713 100,00
819. 9 0 4 7 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
820. 9 0 4 7 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 500 500 100,00
821. 9 0 4 7 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 5 015 5 015 0,00
822. 9 0 4 7 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
823. 9 0 4 7 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 10 690 10 690 100,00
824. 9 0 4 7 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 526 526 0,00
825. 9 0 4 7 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
826. 9 0 4 7 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -3 579 0,00
827. 9 0 4 7 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
828. 9 0 4 7 0 1 5 Kiadások összesen 325 384 418 492 414 951 99,15
829. 9 0 4 7 0 1 51 1 Személyi juttatások 215 825 263 149 261 453 99,36
830. 9 0 4 7 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 55 068 65 733 65 467 99,60
831. 9 0 4 7 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 491 72 447 70 555 97,39
832. 9 0 4 7 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
833. 9 0 4 7 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
834. 9 0 4 7 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 30 2 015 0,00
835. 9 0 4 7 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
836. 9 0 4 7 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 8 754 8 754 100,00
837. 9 0 4 7 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 7 965 7 966 100,01
838. 9 0 4 7 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 414 414 0,00
839. 9 0 4 7 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
840. 9 0 4 7 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 673 0,00
841. 9 0 4 9 0 1 Intézmények Gazdasági Szolgálata
842. 9 0 4 9 0 1 0 Bevételek összesen 143 017 168 283 165 291 98,22
843. 9 0 4 9 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 142 417 144 647 144 647 100,00
844. 9 0 4 9 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
845. 9 0 4 9 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 600 858 858 100,00
846. 9 0 4 9 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 6 524 6 524 100,00
847. 9 0 4 9 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
848. 9 0 4 9 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
849. 9 0 4 9 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 9 726 9 726 0,00
850. 9 0 4 9 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
851. 9 0 4 9 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 1 1 100,00
852. 9 0 4 9 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 6 527 6 527 0,00
853. 9 0 4 9 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
854. 9 0 4 9 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 1 023 0,00
855. 9 0 4 9 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -4 015 0,00
856. 9 0 4 9 0 1 5 Kiadások összesen 143 017 168 283 165 291 98,22
857. 9 0 4 9 0 1 51 1 Személyi juttatások 91 306 96 639 80 782 83,59
858. 9 0 4 9 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23 673 22 244 20 522 92,26
859. 9 0 4 9 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 038 32 893 32 814 99,76
860. 9 0 4 9 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
861. 9 0 4 9 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
862. 9 0 4 9 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 6 527 8 987 0,00
863. 9 0 4 9 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
864. 9 0 4 9 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 254 254 100,00
865. 9 0 4 9 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
866. 9 0 4 9 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 9 726 8 725 0,00
867. 9 0 4 9 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
868. 9 0 4 9 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 13 207 0,00
869. 9 0 4 9 0 2 Központi Gyermekkonyha
870. 9 0 4 9 0 2 0 Bevételek összesen 358 009 358 663 358 593 99,98
871. 9 0 4 9 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 115 3 407 3 407 100,00
872. 9 0 4 9 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
873. 9 0 4 9 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 357 894 355 186 355 186 100,00
874. 9 0 4 9 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 0 0 0,00
875. 9 0 4 9 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
876. 9 0 4 9 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
877. 9 0 4 9 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
878. 9 0 4 9 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
879. 9 0 4 9 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 70 70 100,00
880. 9 0 4 9 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
881. 9 0 4 9 0 2 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
882. 9 0 4 9 0 2 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -70 0,00
883. 9 0 4 9 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
884. 9 0 4 9 0 2 5 Kiadások összesen 358 009 358 663 358 593 99,98
885. 9 0 4 9 0 2 51 1 Személyi juttatások 78 057 71 953 69 932 97,19
886. 9 0 4 9 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21 230 19 646 18 113 92,20
887. 9 0 4 9 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 258 722 265 021 263 332 99,36
888. 9 0 4 9 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
889. 9 0 4 9 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
890. 9 0 4 9 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 500 4 403 0,00
891. 9 0 4 9 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
892. 9 0 4 9 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
893. 9 0 4 9 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 1 543 1 542 99,94
894. 9 0 4 9 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
895. 9 0 4 9 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
896. 9 0 4 9 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 271 0,00
897. 9 0 1 9 0 1 Polgármesteri Hivatal
898. 9 0 1 9 0 1 0 Bevételek összesen 1 668 101 1 893 703 1 791 307 94,59
899. 9 0 1 9 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 1 435 665 1 591 551 1 482 694 93,16
900. 9 0 1 9 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 158 941 158 941 160 013 100,67
901. 9 0 1 9 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 55 495 125 108 136 137 108,82
902. 9 0 1 9 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 13 000 13 000 12 000 92,31
903. 9 0 1 9 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 5 000 5 000 360 7,20
904. 9 0 1 9 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 103 103 0,00
905. 9 0 1 9 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
906. 9 0 1 9 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
907. 9 0 1 9 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
908. 9 0 1 9 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
909. 9 0 1 9 0 1 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
910. 9 0 1 9 0 1 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
911. 9 0 1 9 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
912. 9 0 1 9 0 1 5 Kiadások összesen 1 668 101 1 893 703 1 790 103 94,53
913. 9 0 1 9 0 1 51 1 Személyi juttatások 959 867 1 058 574 1 008 679 95,29
914. 9 0 1 9 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 245 025 268 667 253 880 94,50
915. 9 0 1 9 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 391 503 522 337 490 900 93,98
916. 9 0 1 9 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
917. 9 0 1 9 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
918. 9 0 1 9 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
919. 9 0 1 9 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 757 2 757 2 812 101,99
920. 9 0 1 9 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 48 949 30 751 27 692 90,05
921. 9 0 1 9 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 8 000 9 362 6 140 65,58
922. 9 0 1 9 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
923. 9 0 1 9 0 1 51 11 Intézményi tartalék 12 000 1 255 0 0,00
924. 9 0 1 9 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0,00
925. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 801 930 12 973 103 12 842 338 98,99
926. 00 0 Költségvetési támogatás 6 315 132 6 618 280 6 509 651 98,36
927. 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 4 106 594 4 273 155 4 274 227 100,03
928. 07 0 Intézményi működési bevételek 1 357 531 1 478 984 1 489 534 100,71
929. 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 79 553 246 213 245 214 99,59
930. 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 5 000 18 449 13 810 74,86
931. 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 2 288 2 263 98,91
932. 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 17 855 17 855 100,00
933. 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 93 575 93 576 100,00
934. 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 215 772 215 120 99,70
935. 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 8 532 136 099 1 595,16
936. 19 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
937. 32 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -150 643 0,00
938. 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -4 368 0,00
939. 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 11 863 810 12 973 103 12 825 894 98,87
940. 51 1 Személyi juttatások 6 376 466 6 457 335 6 369 729 98,64
941. 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 663 544 1 695 992 1 672 439 98,61
942. 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 732 094 4 528 785 4 310 250 95,17
943.