Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

- az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

- a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

- a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. §-a alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi költségvetését 17 035 334 000 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 3-6. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 17 035 334 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszeg jogcímek szerinti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az 5. és 34. mellékletekben foglaltak szerint összesen 2 906 278 000 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 473 457 000 Ft összeggel,

c) a fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 8. melléklet részletezése alapján 3 290 367 000 Ft összeggel,

d) a felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 9. melléklet részletezése alapján 960 667 000 Ft összeggel,

e) az általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 10. melléklet alapján 1 348 494 000 Ft összeggel,

f) a pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét ágazati bontásban a 11. melléklet alapján 33 300 000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét a 12. melléklet alapján 154 907 000 Ft összeggel,

h) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét a 13. melléklet alapján 1 026 913 000 Ft összeggel,

i) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 14. melléklet alapján 147 723 000 Ft összeggel,

j) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 15. melléklet alapján 2 754 904 000 Ft összeggel,

k) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 16. melléklet alapján 1 525 742 000 Ft összeggel,

l) a lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 17. melléklet alapján 401 115 000 Ft összeggel,

m) a céltartalékot a 18. mellékletben felsorolt célokra 964 590 000 Ft-tal,

n) az általános tartalékot 46 877 000 Ft-tal,

o) az Önkormányzat 2013. évi költségvetését kiemelt előirányzatonként a 19. mellékletben foglaltak alapján,

p) az Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetését kiemelt előirányzatonként a 20. mellékletben foglaltak alapján.

5. § A Közgyűlés az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, az Önkormányzat 2013. évi létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 21. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatását a 22. melléklet szerint;

c) az Önkormányzat hitel- és kötvénytartozás állomány kimutatását a 23. melléklet szerint;

d) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatása a 24. melléklet szerint;

e) az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási költségvetését kiemelt előirányzatonként a 25. melléklet szerint;

f) az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 26. melléklet szerint;

g) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a 27. melléklet szerint, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

h) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 28. melléklet szerint.

7. § Az Önkormányzat által működtetett költségvetési intézmények működési kiadásai előirányzatának, intézményenkénti bontását a 29. melléklet mutatja be.

8. § Az állami fenntartású költségvetési intézmények Önkormányzatra eső működési kiadásai előirányzatának, intézményenkénti bontását a 30. melléklet mutatja be.

9. § A Közgyűlés a „Pályázati támogatások” 37 420 000 Ft előirányzatának körét és felhasználásának szabályait a 31. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

10. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait a 32. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

11. § A Közgyűlés a költségvetés Címrendjét a 33. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

12. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2013. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. § alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést 30 napon belül tájékoztatja.

b) a személyi juttatás kiadási főcsoport foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e jogcímek előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra tervezhető összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások 5%-a.

g) a feladatmutatók alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

h) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségéért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

i) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni.

(3) Polgármesteri Hivatal

a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. § alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést 30 napon belül tájékoztatja,

b) a személyi juttatás kiadási főcsoport foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e jogcímek előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra tervezhető összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások 5%-a.

13. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományában tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) *  Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor tájékoztatja a Közgyűlést.

(7) *  Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor tájékoztatja a Közgyűlést. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére a 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

14. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy a - feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

15. § (1) Az intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30.000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(2) A Polgármesteri Hivatal kivételével az intézmények dologi kiadásokat esetenként 100.000 Ft-ig teljesíthetnek készpénzben. Az intézmények - likviditásuk ütemezése érdekében - 50.000 Ft-ot meghaladó készpénzes dologi kiadásaikat előzetesen írásban kötelesek a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya részére bejelenteni, az ellenjegyzésre megküldött kötelezettségvállalással együtt.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

16. § (1) Az oktatási intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A nevelési-oktatási intézményekben - a Balfi Tagiskola, a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot, iskolai osztályt, csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermek- és tanuló létszám figyelembe vételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) az osztályok, csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - figyelemmel a 12. § (1) bekezdésére-, az eredeti rendszeres személyi juttatás 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben - az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Az évközben kifizetett jutalom összegéről az intézmény a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályát a kifizetés kezdeményezése előtt tájékoztatni köteles.

(5) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

18. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján a Pénzügyi Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § (1) Ha az önkormányzat által felvállalt és a 24. mellékletben a 2013. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 1 055 698 000 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

(2) Amennyiben a 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (2) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan a Soproni Erzsébet Oktató Kórház 2012. május 1-jei átadása során a SMJV Közgyűlése által elfogadott követelés állomány 1 074 894 000 Ft összegét a Magyar Állam átvállalja, jóváírása esetén a jelen rendelet (1) bekezdésében megjelölt és esedékessé váló összeg forrásaként bevonható.

20. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés, írásban rendelkezésre áll.

A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.

Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

21. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 12. § (2) bekezdés a) pontja illetve a 12. § (3) bekezdés a) pontja szerinti gyakorisággal, indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

22. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

aa) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 1%-án belül - esetenként - 15,2 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; döntésről a polgármester Közgyűlést, a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ab) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;

ac) a céltartalékban szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ad) a céltartalékban szereplő „Iskolakezdési támogatás” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

ae) a céltartalékokban szereplő „Egyéb évközi feladatok” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

af) a céltartalékban szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján az illetékes szakmai bizottság előzetes állásfoglalásával;

ag) a céltartalékban szereplő „Kötvény 2012. évi felhalmozási feladatok fel nem használt része” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

ah) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ai) *  a céltartalékban szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím felhasználásáról. A döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.

b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítás és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni.

c) A Városfejlesztési Bizottság dönt, a benyújtott pályázatok alapján, az általános támogatások közt szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítása” előirányzat felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

d) A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt az általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

23. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről gondoskodjon.

24. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a kézfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 1 289 963 000 Ft tervezett összeg használható fel a 2013. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2014. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a „Lakásalap” számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a „Lakásalap” számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

25. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. * 

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi terve
bevételek

adatok E Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F
1. 9 03 9 00 01 0 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 904 671 2 029 406 2 000 975
2. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok 181 542 217 639 225 794
3. 9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 0 98 872 792 863
4. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
5. 9 00 9 00 06 0 Igazgatási szervezet 187 147 191 631 191 631
6. 0 00 0 00 06 0 ÖSSZESEN - Támogatásértékű bev. társadalombizt. alapoktól 187 147 191 631 191 631
7. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek
8. 9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 336 376 349 299 349 915
9. 9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 69 866 79 422 77 501
10. 9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezet 38 500 47 500 49 823
11. 9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 347 845 389 713 398 048
12. 0 00 0 00 07 0 ÖSSZESEN - Intézményi működési bevételek 792 587 865 934 875 287
13. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei
14. 9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 0 13 937 21 107
15. 9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 1 922 3 744
16. 9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezet 1 657 7 277 7 277
17. 9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 30 000 49 323 49 323
18. 0 00 0 00 08 0 ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű működési bevételei 31 657 72 459 81 451
19. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről
20. 9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 0 110
21. 9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezet 0 185 201
22. 9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 1 500 31 500 31 500
23. 0 00 0 00 09 0 ÖSSZESEN - Int. működési célú pénze.átv. áht-n. kívülről 1 500 31 685 31 811
24. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
25. 9 00 1 00 10 0 Szociális szervezetek 0 0 236
26. 9 00 9 00 10 0 Igazgatási szervezetek 0 770 794
27. 0 00 0 00 10 0 ÖSSZESEN - Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 770 1 030
28. 0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei
29. 9 00 5 00 11 0 Kulturális szervezet 6 342 6 342 6 342
30. 0 00 0 00 11 0 ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei 6 342 6 342 6 342
31. 0 00 0 00 13 0 Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.
32. 9 00 1 00 13 0 Szociális szervezetek 0 378 378
33. 9 00 3 00 13 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 2 336 2 336
34. 9 00 5 00 13 0 Kulturális szervezet 0 1 870 1 870
35. 9 00 9 00 13 0 Igazgatási szervezetek 0 36 424 36 424
36. 0 00 0 00 13 1 ÖSSZESEN - Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt. 0 41 008 41 008
37. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések 48 000 51 529 51 529
38. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek 1 992 687 2 428 471 2 447 186
39. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 65 327 69 327 69 327
40. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül 28 000 31 500 31 500
41. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 705 482 705 482 705 482
42. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség 17 000 35 200 35 200
43. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók 4 465 000 4 479 135 4 479 135
44. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók 220 000 220 000 220 000
45. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei 1 535 108 267 898 267 898
46. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 76 000 76 000 76 000
47. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap 400 945 400 945 400 945
48. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei 120 000 128 997 128 997
49. 9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány 2 387 094 2 395 459 2 395 459
50. 9 03 9 00 32 0 Előző évi támogatások, visszatérülések 0 16 067 16 067
51. 0 00 0 00 34 0 Önkormányzat működési bevételei 79 111 1 462 417 1 462 417
52. Bevételek összesen: 15 245 200 16 324 173 17 035 334

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi terve
kiadások

adatok E Ft-banSor-
szám
KIADÁSOK
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 00 0 00 51 0 Intézmények működtetési kiadása
2. 9 00 1 00 51 0 Szociális szervezetek 1 220 928 1 301 615 1 308 666
3. 9 00 3 00 51 0 Alapfokú oktatási szervezetek 711 197 841 614 841 302
4. 9 00 5 00 51 0 Kulturális szervezetek 203 937 231 838 223 991
5. 9 00 9 00 51 0 Igazgatási szervezetek 1 724 665 1 976 210 2 005 776
6. 0 00 0 00 51 0 ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása: 3 860 727 4 351 277 4 379 735
7. 0 00 0 00 52 0 Önkormányzati fejlesztések
8. 9 00 1 00 52 0 Szociális szervezetek 74 625 118 676 122 893
9. 9 00 2 00 52 0 Egészségügy 0 145 145
10. 9 00 3 00 52 0 Alapfokú oktatás 90 906 171 918 171 918
11. 9 00 8 00 52 0 Gazdasági 2 904 269 2 966 797 2 964 469
12. 9 00 9 00 52 0 Igazgatási 20 000 30 942 30 942
13. 0 00 0 00 52 0 ÖSSZESEN - Önkormányzati fejlesztések: 3 089 800 3 288 478 3 290 367
14. 0 00 0 00 53 0 Önkormányzati felújítások
15. 9 00 1 00 53 0 Szociális szervezetek 15 000 0 0
16. 9 00 2 00 53 0 Egészségügy 0 293 293
17. 9 00 3 00 53 0 Alapfokú oktatás 0 18 873 21 589
18. 9 00 4 00 53 0 Középfokú oktatás 0 344 344
19. 9 00 5 00 53 0 Kulturális feladatok 0 1 102 1 102
20. 9 00 6 00 53 0 Sport 10 000 10 000 10 000
21. 9 00 8 00 53 0 Gazdasági 775 906 911 505 927 339
22. 0 00 0 00 53 0 ÖSSZESEN - Önkormányzati felújítások: 800 906 942 117 960 667
23. 0 00 0 00 54 0 Önkormányzati általános támogatások
24. 9 00 1 00 54 0 Szociális feladatok 68 412 127 037 127 506
25. 9 00 2 00 54 0 Egészségügy 3 800 10 600 10 600
26. 9 00 3 00 54 0 Alapfokú oktatás 1 100 3 600 3 600
27. 9 00 4 00 54 0 Középfokú oktatás 48 319 11 557 11 557
28. 9 00 5 00 54 0 Kulturális feladatok 554 250 572 480 581 180
29. 9 00 6 00 54 0 Sport 212 500 307 500 330 750
30. 9 00 7 00 54 0 Védelem 2 700 2 700 3 200
31. 9 00 8 00 54 0 Gazdasági 78 000 148 985 148 985
32. 9 00 9 00 54 0 Igazgatási 67 993 132 757 131 116
33. 0 00 0 00 54 0 ÖSSZESEN - Önkormányzati általános támogatások: 1 037 074 1 317 216 1 348 494
34. 0 00 0 00 55 0 Önkormányzati pályázati támogatások
35. 9 00 1 00 55 0 Szociális szervezetek 1 800 1 800 1 800
36. 9 00 5 00 55 0 Kulturális feladatok 4 900 4 900 4 900
37. 9 00 6 00 55 0 Sport 30 720 26 600 26 600
38. 0 00 0 00 55 0 ÖSSZESEN - Önkormányzati pályázati támogatások: 37 420 33 300 33 300
39. 9 00 9 00 56 0 Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terh. jár. 71 488 118 773 154 907
40. 0 00 0 00 57 0 Önkormányzati városüzemeltetési kiadások
41. 8 05 8 00 57 0 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 680 000 743 260 760 661
42. 9 03 9 00 57 0 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 215 564 272 646 266 252
43. 0 00 0 00 57 0 ÖSSZESEN - Önkormányzati városüzemeltetési kiadások: 895 564 1 015 906 1 026 913
44. 9 00 1 00 58 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 144 200 147 723 147 723
45. 9 00 9 00 59 0 Önkormányzati dologi kiadások 2 342 510 2 751 852 2 754 904
46. 9 00 9 00 60 0 Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása 1 619 366 1 540 742 1 525 742
47. 9 00 9 00 61 0 Önkormányzati lakásalap kiadásai 398 115 401 115 401 115
48. 9 00 9 00 62 0 Önkormányzati céltartalékok 551 340 373 175 964 590
49. 9 00 9 00 63 0 Önkormányzati általános tartalék 396 690 42 499 46 877
50. Kiadások összesen: 15 245 200 16 324 173 17 035 334

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

2013. évi Önkormányzati bevételek

adatok E Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK


kötelező vagy önként vállalt
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F G
1. 9 03 9 00 01 0 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2. 9 03 9 00 01 1 Működési célú
3. 9 03 9 01 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása k 281 429 281 429 281 429
4. 9 03 9 02 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása k 760 778 831 326 819 207
5. 9 03 9 03 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása k 546 284 600 471 584 159
6. 9 03 9 04 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ö 316 180 316 180 316 180
7. 9 03 9 00 01 1 Működési célú összesen: 1 904 671 2 029 406 2 000 975
8. 9 03 9 00 01 0 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: 1 904 671 2 029 406 2 000 975
9. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok
10. 9 03 9 00 03 1 Működési célú
11. 9 03 9 01 03 1 Üdülőhelyi feladatok támogatása k 180 709 180 709 180 709
12. 9 03 9 02 03 1 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása k 833 834 834
13. 9 03 9 03 03 1 Határátkelőhely fenntartás k 0 3 576 3 576
14. 9 03 9 05 03 1 Helyi közösségi közlekedés támogatása k 0 27 485 27 485
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja k 0 0 8 155
15. 9 03 9 00 03 1 Működési célú összesen: 181 542 212 604 220 759
16. 9 03 9 00 03 2 Felhalmozási célú
17. 9 03 9 01 03 2 Lakossági közműfejlesztési támogatás k 0 309 309
18. 9 03 9 02 03 2 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás k 0 3 326 3 326
19. 9 03 9 04 03 2 Muzeális intézmények szakmai támogatása ö 0 1 400 1 400
20. 9 03 9 00 03 2 Felhalmozási célú összesen 0 5 035 5 035
21. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok összesen: 181 542 217 639 225 794
22. 9 03 9 00 05 0 Egyéb központi támogatás
23. 9 03 9 00 05 1 Működési célú egyéb központi támogatás
24. 9 03 9 02 05 1 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja k 0 90 638 84 629
25. 9 03 9 03 05 1 Itthon vagy - Magyarország szeretlek ö 0 1 500 1 500
26. 9 03 9 04 05 1 Természetbeni támogatásként kapott Erzsébet utalvány ellenértéke k 0 6 734 6 734
27. 9 03 9 05 05 1 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ö 0 0 700 000
28. 9 03 9 00 05 1 Működési célú egyéb központi támogatás összesen: 0 98 872 792 863
29. 9 03 9 00 05 0 Egyéb központi támogatás összesen: 0 98 872 792 863
30. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
31. 0 00 0 00 06 1 Működési célú
32. 9 00 9 02 06 1 Igazgatási szervezet (Önkormányzat) k 187 147 191 631 191 631
33. 0 00 0 00 06 1 Működési célú összesen: 187 147 191 631 191 631
34. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól összesen: 187 147 191 631 191 631
35. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek
36. 9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek k 336 376 349 299 349 915
37. 9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek k 69 866 79 422 77 501
38. 9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezet k 38 500 47 500 49 823
39. 9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek k 347 845 389 713 398 048
40. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek összesen: 792 587 865 934 875 287
41. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei
42. 9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek k 0 13 937 21 107
43. 9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek k 0 1 922 3 744
44. 9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezet k 1 657 7 277 7 277
45. 9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek k 30 000 49 323 49 323
46. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei összesen: 31 657 72 459 81 451
47. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről
48. 9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek k 0 0 110
49. 9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezet k 0 185 201
50. 9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek k 1 500 31 500 31 500
51. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről összesen: 1 500 31 685 31 811
52. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
53. 9 00 1 00 10 0 Szociális szervezetek k 0 0 236
54. 9 00 9 00 10 0 Igazgatási szervezetek k 0 770 794
0
55. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 0 770 1 030
56. 0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei
57. 9 00 5 00 11 0 Kulturális szervezet k 6 342 6 342 6 342
58. 0 00 0 00 11 0 Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei összesen: 6 342 6 342 6 342
59. 0 00 0 00 13 0 Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.
60. 0 00 0 00 13 1 Működési célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt.
61. 9 00 1 00 13 1 Szociális szervezetek k 0 378 378
62. 9 00 3 00 13 1 Alapfokú oktatási szervezetek k 0 2 336 2 336
63. 9 00 5 00 13 1 Kulturális szervezet k 0 1 870 1 870
64. 9 00 9 00 13 1 Igazgatási szervezetek k 0 36 424 36 424
65. 0 00 0 00 13 1 Működési célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt. összesen: 0 41 008 41 008
66. 0 00 0 00 13 0 Intézményi pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek összesen: 0 41 008 41 008
67. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatér. és továbbad. célú bevételek
68. 9 03 9 00 15 2 Felhalmozási célú
69. 9 03 9 01 15 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése ö 0 3 529 3 529
70. 9 03 9 02 15 2 Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskuti út folytatása) ö 48 000 48 000 48 000
71. 9 03 9 00 15 2 Felhalmozási célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen: 48 000 51 529 51 529
72. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések összesen: 48 000 51 529 51 529
73. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek
74. 9 03 9 00 16 1 Működési célú támogatásértékű bevételek
75. 9 03 9 01 16 1 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
(KAB-KEF-12-7973)
ö 500 500 500
76. 9 03 9 02 16 1 Utcai szociális munka k 6 720 6 720 6 720
77. 9 03 9 04 16 1 Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak) ö 25 132 4 010 4 010
78. 9 03 9 05 16 1 Közösségi ellátás k 8 000 8 000 8 000
79. 9 03 9 08 16 1 Támogató szolgáltatás k 8 550 8 550 8 550
80. 9 03 9 09 16 1 Intézmények záró állománya k 0 17 813 17 813
81. 9 03 9 12 16 1 Otthonteremtési támogatás k 0 2 684 2 684
82. 9 03 9 13 16 1 Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás k 0 92 92
83. 9 03 9 15 16 1 Nyári diákmunka bér megtérítése (Munkaügyi Közp.) ö 0 1 215 1 215
84. 9 03 9 16 16 1 Közfoglalkoztatás (Munkaerőpiaci Alap) k 0 6 157 16 403
85. 9 03 9 17 16 1 Intézmények záró pénzkészlete k 0 42 044 42 044
86. 9 03 9 18 16 1 Piknik ö 44 465 44 465 44 465
87. 9 03 9 19 16 1 CENTROPE Capacity ö 58 700 58 700 58 700
88. 9 03 9 20 16 1 Településfejlesztési Stratégia
(NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)
ö 0 10 241 10 241
89. 9 03 9 21 16 1 Fertő ETT fenntartása, működtetése
(ETT-12-A-0013)
ö 4 000 4 000 4 000
90. 9 03 9 22 16 1 Barátság Játékok Nemzetközi Sportrendezvény ö 0 1 500 1 500
91. 9 03 9 23 16 1 A szoc. alapszolg. „kliensprofil” alapú összekapcs. (TÁMOP-5.4.9-11) ö 0 3 787 3 787
92. 9 03 9 24 16 1 Kórház fejlesztése (TIOP-2.2.4-09) - Kórház általi megtérítés ö 0 2 464 2 464
93. 9 03 9 28 16 1 Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése - előleg
(KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)
ö 0 157 391 157 391
94. 9 03 9 31 16 1 Tudásdepó Expressz - Vasvilla
(TIOP1.2.3-11/1/2012-0046)
ö 0 0 491
95. 9 03 9 00 16 1 Működési célú támogatásértékű bevételek összesen: 156 067 380 333 391 070
96. 9 03 9 00 16 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
97. 9 03 9 03 16 2 Rák patak meder felújítás
(NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)
ö 9 882 10 062 10 062
98. 9 03 9 04 16 2 Kőműves közi Bölcsőde
(NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)
ö 34 980 46 980 46 980
99. 9 03 9 05 16 2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) ö 328 707 328 707 328 707
100. 9 03 9 06 16 2 Fejlesztési hitel törlesztésre átvett pénzeszköz (GESZTOR) ö 0 60 000 60 000
101. 9 03 9 07 16 2 Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem
(NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)
ö 108 608 108 608 108 608
102. 9 03 9 08 16 2 Önerő támogatás - Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002) ö 63 393 63 393 63 393
103. 9 03 9 09 16 2 Bánfalvi Óvoda férőhelybővítés
(NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)
ö 0 26 745 26 745
104. 9 03 9 10 16 2 Várkerület rehab IVS II. ütem
(NYDOP-3.1.1/B1-13-k)
ö 0 36 127 36 127
105. 9 03 9 11 16 2 Sopron-Balf városrész szennyvízelvezetés fejlesztése (GESZTOR) ö 0 9 652 9 652
106. 9 03 9 12 16 2 Petőfi iskola modernizációja
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)
ö 54 000 54 000 54 000
107. 9 03 9 13 16 2 Trefort Téri Óvoda korszerűsítése
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)
ö 15 088 15 088 15 088
108. 9 03 9 14 16 2 VOLÁN II.
(NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)
ö 102 333 102 333 102 333
109. 9 03 9 15 16 2 Önerő támogatás- Trefort Téri Óvoda korszerűsítése
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)
ö 5 691 5 691 5 691
110. 9 03 9 16 16 2 Szoc. városrehabilitáció a Kurucdombon
(NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)
ö 0 28 991 28 991
111. 9 03 9 18 16 2 Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., Mikovényi u. építés Lackner K. u. felújítás
(NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0013)
ö 1 353 1 353 1 353
112. 9 03 9 19 16 2 Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) II. ütem ö 6 000 6 000 6 000
113. 9 03 9 20 16 2 Fáy A. SZKI rekonstrukciója
(KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122)
ö 1 500 1 500 1 500
114. 9 03 9 21 16 2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés
(NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)
ö 576 547 576 547 576 547
115. 9 03 9 22 16 2 Önerő támogatás - Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés
(NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001)
ö 0 39 323 39 323
116. 9 03 9 23 16 2 Külterületi kerékpárút
(KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)
ö 159 000 159 000 159 000
117. 9 03 9 24 16 2 Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) ö 5 000 5 000 5 000
118. 9 03 9 27 16 2 Erzsébet kert helyreállítási feladatai
(KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005)
ö 9 934 9 934 9 934
119. 9 03 9 28 16 2 Tómalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt. vizsg.
(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)
ö 71 104 71 104 71 104
120. 9 03 9 29 16 2 Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap) ö 5 000 5 000 5 000
121. 9 03 9 30 16 2 Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása ö 3 500 2 000 2 000
122. 9 03 9 31 16 2 Erzsébet kert fejlesztése
(KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés
ö 250 000 250 000 250 000
123. 9 03 9 32 16 2 Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor (KIM) ö 25 000 25 000 25 000
124. 9 03 9 35 16 2 Önerő támogatás - Volán II.
(NYDOP-3.2.1/B-09-2010-003)
ö 0 0 7 978
125. 9 03 9 00 16 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 1 836 620 2 048 138 2 056 116
126. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek összesen: 1 992 687 2 428 471 2 447 186
127. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
128. 9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől
129. 9 03 9 04 17 2 „GUTS” - Zöld városi közlekedési rendszerek ö 61 327 61 327 61 327
130. 9 03 9 05 17 2 Európa a polgárokért „Együtt határok nélkül” -Testvérvárosi Találkozók ö 4 000 4 000 4 000
131. 9 03 9 06 17 2 Szúnyoggyérítés (Magyar Turizmus Zrt.) ö 0 4 000 4 000
132. 9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől összesen: 65 327 69 327 69 327
133. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről összesen: 65 327 69 327 69 327
134. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
áht-n kívül
135. 9 03 9 00 18 1 Lakosságtól
136. 9 03 9 04 18 1 Tómalom u. 6. Útépítő közösség ö 25 000 22 000 22 000
137. 9 03 9 07 18 1 Pihenőkereszt útépítés ö 1 000 1 000 1 000
138. 9 03 9 08 18 1 Zerge utcai Útépítő közösség ö 0 5 000 5 000
139. 9 03 9 00 18 1 Lakosságtól összesen: 26 000 28 000 28 000
140. 9 03 9 00 18 2 Különféle szervektől
141. 9 03 9 01 18 2 Parkoló megváltás ö 2 000 2 000 2 000
142. 9 03 9 07 18 2 Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása ö 0 1 500 1 500
143. 9 03 9 00 18 2 Különféle szervektől összesen: 2 000 3 500 3 500
144. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
áht-n kívül összesen:
28 000 31 500 31 500
145. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
146. 9 03 9 01 19 1 Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés k 118 206 118 206 118 206
147. 9 03 9 02 19 1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája k 328 374 328 374 328 374
148. 9 03 9 01 19 2 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés k 258 632 258 632 258 632
149. 9 03 9 02 19 2 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája k 270 270 270
150. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések összesen: 705 482 705 482 705 482
151. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség
152. 9 03 9 01 20 0 Betétek után kapott kamat (Sopron ’A’ kötvény) ö 17 000 17 000 17 000
153. 9 03 9 02 20 0 Betétek után kapott kamat (működési) ö 0 18 200 18 200
154. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség összesen: 17 000 35 200 35 200
155. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók
156. 9 03 9 01 22 1 Építményadó ö 950 000 950 000 950 000
157. 9 03 9 03 22 1 Idegenforgalmi adó ö 170 000 170 000 170 000
158. 9 03 9 04 22 1 Iparűzési adó ö 3 000 000 3 000 000 3 000 000
159. 9 03 9 05 22 1 Magánszemélyek, vállalkozások kommunális adója ö 325 000 325 000 325 000
160. 9 03 9 00 22 1 Helyi adók összesen 4 445 000 4 445 000 4 445 000
161. 9 03 9 06 22 2 Pótlékok, bírságok, egyéb adóbevételek ö 20 000 34 135 34 135
162. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen: 4 465 000 4 479 135 4 479 135
163. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók
164. 9 03 9 03 23 0 Gépjárműadó k 220 000 220 000 220 000
165. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók összesen: 220 000 220 000 220 000
166. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei
167. 9 03 9 00 24 1 Működési célú egyéb saját bevételek
168. 9 03 9 01 24 1 Környezetvédelmi bírság k 500 500 500
169. 9 03 9 05 24 1 Helyszíni és szabálysértési bírságok k 2 500 2 500 2 500
170. 9 03 9 06 24 1 Talajterhelési díj k 5 000 5 000 5 000
171. 9 03 9 07 24 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja k 400 000 0 0
172. 9 03 9 00 24 1 Működési célú egyéb saját bevételek összesen: 408 000 8 000 8 000
173. 9 03 9 00 24 2 Felhalmozási célú egyéb saját bevételek
174. 9 03 9 01 24 2 Önkorm. egyéb helyiségek értékesítése ö 150 000 150 000 150 000
175. 9 03 9 02 24 2 Önkorm. lakótelek értékesítéséből származó bevétel ö 100 000 100 000 100 000
176. 9 03 9 03 24 2 Viziközmű bérleti díj k 368 210 0 0
177. 9 03 9 04 24 2 Szeméttelep bérleti díj ö 90 000 0 0
178. 9 03 9 05 24 2 Dalkia (Sinesco) bérleti díj ö 54 000 0 0
179. 9 03 9 06 24 2 Parkolók bérleti díja ö 340 000 0 0
180. 9 03 9 07 24 2 Bérleti díjak ö 15 000 0 0
181. 9 03 9 09 24 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) ö 7 362 7 362 7 362
182. 9 03 9 10 24 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) ö 2 516 2 516 2 516
183. 9 03 9 11 24 2 Mezőgazdasági árkok, utak kialakítása során kitermelt faanyag értékesítéséből származó bevétel ö 20 20 20
184. 9 03 9 00 24 2 Felhalmozási célú egyéb saját bevételek összesen: 1 127 108 259 898 259 898
185. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei összesen: 1 535 108 267 898 267 898
186. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
187. 9 03 9 01 25 0 Földértékesítés ö 5 000 5 000 5 000
188. 9 03 9 02 25 0 Ingatlanok értékesítése ö 70 000 70 000 70 000
189. 9 03 9 03 25 0 Egyéb értékesítés ö 1 000 1 000 1 000
190. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 76 000 76 000 76 000
191. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap
192. 9 03 9 01 26 0 Önkormányzati lakások értékesítése ö 400 000 400 000 400 000
193. 9 03 9 05 26 0 Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbsz. szolg.) - működési ö 945 945 945
194. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap összesen: 400 945 400 945 400 945
195. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei
196. 9 03 9 01 27 0 Osztalékok és hozamok ö 20 000 28 997 28 997
197. 9 03 9 02 27 0 Részvények, részesedések értékesítése ö 100 000 100 000 100 000
198. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei összesen: 120 000 128 997 128 997
199. 9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány
200. 9 03 9 00 30 1 Működési célú önkormányzati pénzmaradvány 1 477 416 1 296 275 1 296 275
201. 9 03 9 00 30 2 Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány 909 678 1 099 184 1 099 184
202. 9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány 2 387 094 2 395 459 2 395 459
203. 9 03 9 00 32 0 Előző évi támogatások, visszatérülések
204. 9 03 9 01 32 0 Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések k 0 16 067 16 067
205. 9 03 9 00 32 0 Előző évi támogatások, visszatérülések összesen: 0 16 067 16 067
206. 0 00 0 00 34 0 Önkormányzat működési bevételei
207. 9 03 9 01 34 0 Egészségügyi alapellátás k 13 000 13 000 13 000
208. 9 03 9 02 34 0 Intézményi üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek k 35 111 35 111 35 111
209. 9 03 9 03 34 0 Szúnyoggyérítés ö 2 000 2 000 2 000
210. 9 03 9 04 34 0 Behajtási engedély ö 2 000 2 000 2 000
211. 9 03 9 05 34 0 Közterület foglalási díj ö 20 000 20 000 20 000
212. 9 03 9 06 34 0 Egyéb ö 7 000 17 000 17 000
213. 9 03 9 15 34 0 Szakértői díj térítés (falvak) ö 0 6 096 6 096
214. 9 03 9 17 34 0 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja k 0 500 000 500 000
215. 9 03 9 18 34 0 Viziközmű bérleti díj k 0 368 210 368 210
216. 9 03 9 19 34 0 Szeméttelep bérleti díj ö 0 90 000 90 000
217. 9 03 9 20 34 0 Dalkia (Sinesco) bérleti díj ö 0 54 000 54 000
218. 9 03 9 21 34 0 Parkolók bérleti díja ö 0 340 000 340 000
219. 9 03 9 22 34 0 Bérleti díjak ö 0 15 000 15 000
220. 0 00 0 00 34 0 Önkormányzat működési bevételei 79 111 1 462 417 1 462 417
221. Bevételek összesen 15 245 200 16 324 173 17 035 334
Kötelező feladatok összesen: 5 468 891 6 101 148 6 103 840
Önként vállalt feladatok összesen: 9 776 309 10 223 025 10 931 494
Összesen: 15 245 200 16 324 173 17 035 334

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az Önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó 2013. évi bevételei

2013. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
Módosított előirányzat
Sor-
szám
Megnevezés
mutató
fajlagos összeg
Ft
normatíva összege
Ft
normatíva összege
E Ft

mutató
fajlagos összeg
Ft
normatíva összege
Ft
normatíva összege
E Ft
Módosítás Ft
A B C D E F G H I J K
1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 132,87 4 580 000 608 544 600 608 545 132,87 4 580 000 608 544 600 608 545 0
3. I.1..ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2 299,70 22 261 51 193 622 51 194 2 299,70 22 261 51 193 622 51 194 0
4. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása szakfeladat 2011 80 166 727 88 183 400 88 183 szakfeladat 2011 80 166 727 88 183 400 88 183 0
5. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása szakfeladat 2011 2 269 773 2 270 szakfeladat 2011 2 269 773 2 270 0
6. I.1.bd) közutak fenntartásának támogatása szakfeladat 2011 122 945 909 122 946 szakfeladat 2011 122 945 909 122 946 0
7. I.1.c) Beszámítás összege -748 886 440 -748 887 -748 886 440 -748 887 0
8. I.1.a)-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen 124 250 864 124 251 124 250 864 124 251 0
9. I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 58 214 2 700 157 177 800 157 178 58 214 2 700 157 177 800 157 178 0
10. I. Helyi önkorm.-k működésének ált. támogatása összesen 281 428 663 281 429 281 428 663 281 429 0
11. II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 146 2 832 000 451 203 700 451 204 146 2 832 000 451 203 700 451 204 0
12. II.1. óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 80 1 632 000 130 288 000 130 288 74 1 632 000 120 659 200 120 659 -9 628 800
13. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1 678 54 000 90 612 000 90 612 1 670 54 000 90 162 000 90 162 -450 000
14. II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 1 544 102 000 157 488 000 157 488 1 530 102 000 156 060 000 156 060 -1 428 000
15. II.3.a. bölcsődében vagy fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése 17 102 000 1 734 000 1 734 11 102 000 1 122 000 1 122 -612 000
16. II. Települési önkorm.-k egyes köznev.-i és gyermekétkezt.-i fa.-inak tám. összesen 831 325 700 831 326 819 206 900 819 207 -12 118 800
17. III.1.aa. Rendszeres szociális segély 7 695 272 7 695 7 695 272 7 695 0
18. III.1.ab. Lakásfenntartási támogatás 21 152 340 21 152 21 152 340 21 153 0
19. III.1.ac. Adósságcsökkentési támogatás 4 295 456 4 295 4 295 456 4 296 0
20. III.1.b. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 17 948 998 17 949 17 948 998 17 949 0
21. III.1.c. Időskorúak járadéka 13 280 13 13 280 13 0
22. III.1.d. Ápolási díj 4 280 172 4 280 4 280 172 4 280 0
23. III.1.f. Óvodáztatási támogatás 70 000 70 70 000 70 0
24. III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 67 941 178 67 941 67 941 178 67 941 0
25. III.3.ab. családsegítés 1 26 259 995 26 259 995 26 260 1 26 259 995 26 259 995 26 260 0
26. III.3. ae (1) társulási kiegészítés-családsegítés 66 481 300 19 944 300 19 944 66 481 300 19 944 300 19 944 0
27. III.3.ab. gyermekjóléti szolgáltatás 1 26 259 995 26 259 995 26 260 1 26 259 995 26 259 995 26 260 0
28. III.3. ae (1) társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolg. 66 481 300 19 944 300 19 945 66 481 300 19 944 300 19 944 0
29. III.3.b. gyermekjóléti központ 1 2 099 400 2 099 400 2 099 1 2 099 400 2 099 400 2 099 0
30. III.c. szociális étkeztetés 340 55 360 18 822 400 18 823 335 55 360 18 545 600 18 546 -276 800
31. III.3.d. házi segítségnyújtás 140 145 000 20 300 000 20 300 128 145 000 18 560 000 18 560 -1 740 000
32. III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása 25 109 000 2 725 000 2 725 22 109 000 2 398 000 2 398 -327 000
33. III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 25 500 000 12 500 000 12 500 25 500 000 12 500 000 12 500 0
34. III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 17 310 000 5 270 000 5 270 17 310 000 5 270 000 5 270 0
35. III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben 13 124 000 1 612 000 1 612 12 124 000 1 488 000 1 488 -124 000
36. III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása 45 206 100 9 274 500 9 275 45 206 100 9 274 500 9 275 0
37. III.3.ja. bölcsődei ellátás 215 494 100 106 231 500 106 232 208 494 100 102 772 800 102 773 -3 458 700
38. III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 38 468 350 17 797 300 17 797 37 468 350 17 328 950 17 329 -468 350
39. III.3.l. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő 25 635 650 25 807 390 25 807 25 635 650 15 891 250 15 891 -9 916 140
40. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 62 2 606 040 161 574 480 161 574 62 2 606 040 161 574 480 161 574 0
41. III.4.b. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye intézmény-üzemeltetési támogatás 651 000 651 651 000 651 0
42. III. Települési ökorm.-k szociális és gyermekjóléti fa.-inak tám. összesen 600 470 256 600 469 584 159 266 584 159 -16 310 990
43. IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 58 214 1 140 66 363 960 66 364 58 214 1 140 66 363 960 66 364 0
44. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 48 616 000 48 616 48 616 000 48 616 0
45. IV. 2.a) Települési önkor.-k által fenntart., illetve támogatott előadó-művészi szervezetek tám. (színház művészet) 201 200 000 201 200 201 200 000 201 200 0
46. IV. Települési önkorm.-k kulturális feladatainak támogatása összesen 316 179 960 316 180 316 179 960 316 180 0
47. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen 2 029 404 579 2 029 404 2 000 974 789 2 000 975 -28 429 790
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások
48. Lakossági közműfejlesztési támogatás 309 465 309 309 465 309 0
49. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 430 000 2 430 2 430 000 2 430 0
50. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 896 000 896 896 000 896 0
51. Muzeális intézmények szakmai támogatása 1 400 000 1 400 1 400 000 1 400 0
52. A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 0 8 154 543 8 155 8 154 543
53. Helyi közösségi közlekedés 27 485 000 27 485 27 485 000 27 485 0
54. Határátkelőkhelyek fenntartásának támogatása 3 576 110 3 576 3 576 110 3 576 0
55. Üdülőhelyi feladatok támogatása 120 472 896 1,50 180 709 344 180 709 120 472 896 1,50 180 709 344 180 709 0
56. Lakott külterületi kapcsolatok támogatása 322 2 588,49 833 494 834 322 2 588,49 833 494 834 0
57. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosítotti támogatások 217 639 413 217 639 225 793 956 225 794 8 154 543
58. Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei mindösszesen 2 247 043 992 2 247 043 2 226 768 745 2 226 769 -20 275 247

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

Intézmények 2013. évi költségvetése

adatok E Ft-ban


Sor-
számBEVÉTELEK - KIADÁSOK
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

Módosított előirányzat
A B C D E F
Kötelező feladatok
1. 9 0 1 1 0 1 Egyesített Bölcsődék
2. 9 0 1 1 0 1 0 Bevételek összesen 285 323 332 235 323 275
3. 9 0 1 1 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 237 040 283 574 280 431
4. 9 0 1 1 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 119 040 129 331 130 248
5. 9 0 1 1 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 118 000 154 243 150 183
6. 9 0 1 1 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
7. 9 0 1 1 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 48 283 48 283 42 421
8. 9 0 1 1 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 0 45
9. 9 0 1 1 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
10. 9 0 1 1 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
11. 9 0 1 1 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
12. 9 0 1 1 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
13. 9 0 1 1 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 378 378
14. 9 0 1 1 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
15. 9 0 1 1 0 1 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0
16. 9 0 1 1 0 1 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
17. 9 0 1 1 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
18. 9 0 1 1 0 1 5 Kiadások összesen 285 323 332 235 323 275
19. 9 0 1 1 0 1 51 1 Személyi juttatások 166 765 174 654 172 491
20. 9 0 1 1 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44 246 39 874 40 148
21. 9 0 1 1 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 61 545 104 770 97 370
22. 9 0 1 1 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0
23. 9 0 1 1 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0
24. 9 0 1 1 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0
25. 9 0 1 1 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26. 9 0 1 1 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 1 217 1 387 1 716
27. 9 0 1 1 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 11 550 11 550 11 550
28. 9 0 1 1 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
29. 9 0 1 1 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
30. 9 0 1 1 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
31. 9 0 1 1 0 3 Soproni Szociális Intézmény
32. 9 0 1 1 0 3 0 Bevételek összesen 935 605 969 380 985 391
33. 9 0 1 1 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 647 512 654 427 656 599
34. 9 0 1 1 0 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 384 512 358 054 359 769
35. 9 0 1 1 0 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 263 000 296 373 296 830
36. 9 0 1 1 0 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
37. 9 0 1 1 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 288 093 301 016 307 494
38. 9 0 1 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 13 937 21 062
39. 9 0 1 0 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
40. 9 0 1 0 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 236
41. 9 0 1 0 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
42. 9 0 1 0 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
43. 9 0 1 0 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
44. 9 0 1 0 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
45. 9 0 1 0 0 3 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0
46. 9 0 1 0 0 3 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
47. 9 0 1 0 0 3 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
48. 9 0 1 1 0 3 5 Kiadások összesen 935 605 969 380 985 391
49. 9 0 1 1 0 3 51 1 Személyi juttatások 598 126 542 787 539 233
50. 9 0 1 1 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 166 311 134 142 133 644
51. 9 0 1 1 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 171 168 290 007 309 711
52. 9 0 1 1 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 123
53. 9 0 1 1 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
54. 9 0 1 0 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
55. 9 0 1 0 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
56. 9 0 1 0 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 2 131 2 024
57. 9 0 1 0 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 313 656
58. 9 0 1 0 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
59. 9 0 1 0 0 3 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
60. 9 0 1 0 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
61. 9 0 1 3 0 4 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf
62. 9 0 1 3 0 4 0 Bevételek összesen 233 918 288 703 291 756
63. 9 0 1 3 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 208 830 257 843 263 810
64. 9 0 1 3 0 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 205 310 237 001 237 228
65. 9 0 1 3 0 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 3 520 20 842 26 582
66. 9 0 1 3 0 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
67. 9 0 1 3 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 25 088 30 004 27 090
68. 9 0 1 3 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 0 0
69. 9 0 1 3 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
70. 9 0 1 3 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
71. 9 0 1 3 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
72. 9 0 1 3 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
73. 9 0 1 3 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 856 856
74. 9 0 1 3 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
75. 9 0 1 3 0 4 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0
76. 9 0 1 3 0 4 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
77. 9 0 1 3 0 4 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
78. 9 0 1 3 0 4 5 Kiadások összesen 233 918 288 703 291 756
79. 9 0 1 3 0 4 51 1 Személyi juttatások 151 777 163 464 164 235
80. 9 0 1 3 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 40 800 42 455 41 582
81. 9 0 1 3 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 41 341 78 315 81 090
82. 9 0 1 3 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
83. 9 0 1 3 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
84. 9 0 1 3 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
85. 9 0 1 3 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
86. 9 0 1 3 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 4 262 4 642
87. 9 0 1 3 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 207 207
88. 9 0 1 3 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
89. 9 0 1 3 0 4 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
90. 9 0 1 3 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
91. 9 0 1 3 0 5 Hermann Alice Óvoda
92. 9 0 1 3 0 5 0 Bevételek összesen 273 552 314 784 309 115
93. 9 0 1 3 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 250 912 286 537 279 239
94. 9 0 1 3 0 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 250 407 277 578 277 830
95. 9 0 1 3 0 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 505 8 959 1 409
96. 9 0 1 3 0 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
97. 9 0 1 3 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 22 640 27 280 28 799
98. 9 0 1 3 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 735 735
99. 9 0 1 3 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 110
100. 9 0 1 3 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
101. 9 0 1 3 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
102. 9 0 1 3 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
103. 9 0 1 3 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 232 232
104. 9 0 1 3 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
105. 9 0 1 3 0 5 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0
106. 9 0 1 3 0 5 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
107. 9 0 1 3 0 5 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
108. 9 0 1 3 0 5 5 Kiadások összesen 273 552 314 784 309 115
109. 9 0 1 3 0 5 51 1 Személyi juttatások 143 107 166 736 165 510
110. 9 0 1 3 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38 445 40 664 41 936
111. 9 0 1 3 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 92 000 105 572 98 383
112. 9 0 1 3 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
113. 9 0 1 3 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
114. 9 0 1 3 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
115. 9 0 1 3 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
116. 9 0 1 3 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 1 274 2 752
117. 9 0 1 3 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 538 534
118. 9 0 1 3 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
119. 9 0 1 3 0 5 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
120. 9 0 1 3 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
121. 9 0 1 3 0 6 Trefort Téri Óvoda
122. 9 0 1 3 0 6 0 Bevételek összesen 203 727 238 127 240 431
123. 9 0 1 3 0 6 00 0 Költségvetési támogatás 181 589 213 554 214 562
124. 9 0 1 3 0 6 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 180 315 203 703 203 854
125. 9 0 1 3 0 6 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 1 274 9 851 10 708
126. 9 0 1 3 0 6 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
127. 9 0 1 3 0 6 07 0 Intézményi működési bevételek 22 138 22 138 21 612
128. 9 0 1 3 0 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 1 187 3 009
129. 9 0 1 3 0 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
130. 9 0 1 3 0 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
131. 9 0 1 3 0 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
132. 9 0 1 3 0 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
133. 9 0 1 3 0 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 1 248 1 248
134. 9 0 1 3 0 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
135. 9 0 1 3 0 6 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0
136. 9 0 1 3 0 6 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
137. 9 0 1 3 0 6 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
138. 9 0 1 3 0 6 5 Kiadások összesen 203 727 238 127 240 431
139. 9 0 1 3 0 6 51 1 Személyi juttatások 122 471 133 934 130 748
140. 9 0 1 3 0 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32 945 33 802 32 657
141. 9 0 1 3 0 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 48 311 69 845 77 026
142. 9 0 1 3 0 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
143. 9 0 1 3 0 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
144. 9 0 1 3 0 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
145. 9 0 1 3 0 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
146. 9 0 1 3 0 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 546 0
147. 9 0 1 3 0 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
148. 9 0 1 3 0 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
149. 9 0 1 3 0 6 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
150. 9 0 1 3 0 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
151. 9 0 1 5 0 1 Széchenyi István Városi Könyvtár
152. 9 0 1 5 0 1 0 Bevételek összesen 98 077 106 922 103 918
153. 9 0 1 5 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 86 578 92 368 89 787
154. 9 0 1 5 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 36 178 39 761 39 982
155. 9 0 1 5 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 50 400 52 607 49 805
156. 9 0 1 5 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
157. 9 0 1 5 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 3 500 4 500 4 061
158. 9 0 1 5 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 1 657 1 657 1 657
159. 9 0 1 5 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 185 201
160. 9 0 1 5 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
161. 9 0 1 5 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 6 342 6 342 6 342
162. 9 0 1 5 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
163. 9 0 1 5 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 1 870 1 870
164. 9 0 1 5 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
165. 9 0 1 5 0 1 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0
166. 9 0 1 5 0 1 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
167. 9 0 1 5 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
168. 9 0 1 5 0 1 5 Kiadások összesen 98 077 106 922 103 918
169. 9 0 1 5 0 1 51 1 Személyi juttatások 47 802 51 089 49 499
170. 9 0 1 5 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 651 12 890 11 972
171. 9 0 1 5 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 31 282 35 101 35 109
172. 9 0 1 5 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
173. 9 0 1 5 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
174. 9 0 1 5 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
175. 9 0 1 5 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
176. 9 0 1 5 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 6 342 7 842 7 338
177. 9 0 1 5 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
178. 9 0 1 5 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
179. 9 0 1 5 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
180. 9 0 1 5 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
181. 9 0 1 5 0 2 Soproni Múzeum
182. 9 0 1 5 0 2 0 Bevételek összesen 105 860 124 916 120 073
183. 9 0 1 5 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 70 860 76 296 68 691
184. 9 0 1 5 0 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 48 616 53 340 53 575
185. 9 0 1 5 0 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 22 244 22 956 15 116
186. 9 0 1 5 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
187. 9 0 1 5 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 35 000 43 000 45 762
188. 9 0 1 5 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 5 620 5 620
189. 9 0 1 5 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
190. 9 0 1 5 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
191. 9 0 1 5 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
192. 9 0 1 5 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
193. 9 0 1 5 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0
194. 9 0 1 5 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
195. 9 0 1 5 0 2 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0
196. 9 0 1 5 0 2 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
197. 9 0 1 5 0 2 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
198. 9 0 1 5 0 2 5 Kiadások összesen 105 860 124 916 120 073
199. 9 0 1 5 0 2 51 1 Személyi juttatások 68 000 77 986 72 017
200. 9 0 1 5 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18 360 17 891 16 888
201. 9 0 1 5 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 19 500 26 583 29 388
202. 9 0 1 5 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
203. 9 0 1 5 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
204. 9 0 1 5 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
205. 9 0 1 5 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
206. 9 0 1 5 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 900 1 780
207. 9 0 1 5 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 1 556 0
208. 9 0 1 5 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
209. 9 0 1 5 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
210. 9 0 1 5 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
211. 9 0 1 9 0 2 Központi Gyermekkonyha
212. 9 0 1 9 0 2 0 Bevételek összesen 389 947 503 674 532 319
213. 9 0 1 9 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 78 797 130 035 150 321
214. 9 0 1 9 0 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 78 540 112 734 113 787
215. 9 0 1 9 0 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 257 17 301 36 534
216. 9 0 1 9 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
217. 9 0 1 9 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 311 150 331 237 339 572
218. 9 0 1 9 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 42 044 42 044
219. 9 0 1 9 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
220. 9 0 1 9 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 24
221. 9 0 1 9 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
222. 9 0 1 9 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
223. 9 0 1 9 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 358 358
224. 9 0 1 9 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
225. 9 0 1 9 0 2 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0
226. 9 0 1 9 0 2 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
227. 9 0 1 9 0 2 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
228. 9 0 1 9 0 2 5 Kiadások összesen 389 947 503 674 532 319
229. 9 0 1 9 0 2 51 1 Személyi juttatások 102 481 128 601 145 663
230. 9 0 1 9 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27 238 21 739 26 763
231. 9 0 1 9 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 260 228 346 554 353 113
232. 9 0 1 9 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
233. 9 0 1 9 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
234. 9 0 1 9 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
235. 9 0 1 9 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
236. 9 0 1 9 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 6 780 6 780
237. 9 0 1 9 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0
238. 9 0 1 9 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
239. 9 0 1 9 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
240. 9 0 1 9 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
241. BEVÉTELEK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN 2 526 009 2 878 741 2 906 278
242. 00 0 Költségvetési támogatás 1 762 118 1 994 634 2 003 440
243. 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 1 302 918 1 411 502 1 416 273
244. 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 459 200 583 132 587 167
245. 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
246. 07 0 Intézményi működési bevételek 755 892 807 458 816 811
247. 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 1 657 65 180 74 172
248. 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 185 311
249. 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 260
250. 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 6 342 6 342 6 342
251. 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
252. 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 4 942 4 942
253. 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
254. 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0
255. 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
256. 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
257. 5 KIADÁSOK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN 2 526 009 2 878 741 2 906 278
258. 51 1 Személyi juttatások 1 400 529 1 439 251 1 439 396
259. 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 380 996 343 457 345 590
260. 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 725 375 1 056 747 1 081 190
261. 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 123
262. 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
263. 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
264. 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
265. 51 8 Intézményi beruházási kiadások 7 559 25 122 27 032
266. 51 9 Intézményi felújítási kiadások 11 550 14 164 12 947
267. 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
268. 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
269. 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

adatok E Ft-banSor-
számBEVÉTELEK - KIADÁSOK
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F
1. 9 0 1 9 0 1 Polgármesteri Hivatal
2. 9 0 1 9 0 1 0 Bevételek összesen 1 334 718 1 472 536 1 473 457
3. 9 0 1 9 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 1 266 523 1 338 445 1 339 366
4. 9 0 1 9 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 87 431 156 983 157 814
5. 9 0 1 9 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 1 179 092 1 181 462 1 181 552
6. 9 0 1 9 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0
7. 9 0 1 9 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 36 695 58 476 58 476
8. 9 0 1 9 0 1 07 1 Ebből: - közhatalmi bevétel 200 200 200
9. 9 0 1 9 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 30 000 7 279 7 279
10. 9 0 1 9 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei
áht-n kívülről
1 500 31 500 31 500
11. 9 0 1 9 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 770 770
12. 9 0 1 9 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0
13. 9 0 1 9 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről 0 0 0
14. 9 0 1 9 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 36 066 36 066
15. 9 0 1 9 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0
16. 9 0 1 9 0 1 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0
17. 9 0 1 9 0 1 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0
18. 9 0 1 9 0 1 50 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0
19. 9 0 1 9 0 1 5 Kiadások összesen 1 334 718 1 472 536 1 473 457
20. 9 0 1 9 0 1 51 1 Személyi juttatások 701 029 729 757 730 311
21. 9 0 1 9 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 185 618 187 562 186 491
22. 9 0 1 9 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 400 000 437 863 439 301
23. 9 0 1 9 0 1 51 4 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 18 100 82 396 82 396
24. 9 0 1 9 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0
25. 9 0 1 9 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0
26. 9 0 1 9 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 100 100
27. 9 0 1 9 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 25 000 31 521 31 521
28. 9 0 1 9 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 4 971 3 337 3 337
29. 9 0 1 9 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0
30. 9 0 1 9 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0
31. 9 0 1 9 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0
Ebből önként vállalt feladat: 0 0 0
Dologi és egyéb folyó kiadások 41 971 41 971 41 971

7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

I. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
Sor-
szám
MEGNEVEZÉS 2013. évi eredeti (fő) 2013. évi módosított (fő) 2013. évi módosított (fő)
A B C D E
1. Szociális szervek
2. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 104,50 104,50 117,00
3. Soproni Szociális Intézmény 356,00 313,50 313,50
4. Szociális szervek összesen: 460,50 418,00 430,50
5. Alapfokú oktatási szervek
6. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 73,75 97,25 91,75
7. Hermann Alice Óvoda 76,55 99,00 93,50
8. Trefort Téri Óvoda 57,50 73,00 68,50
9. Alapfokú oktatási szervek összesen: 207,80 269,25 253,75
10. Kulturális szervek
11. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 25,00
12. Soproni Múzeum 65,00 65,00 65,00
13. Kulturális szervek összesen: 90,00 90,00 90,00
14. Igazgatási szervek
15. Központi Gyermekkonyha 81,00 96,00 97,00
16. Polgármesteri Hivatal 200,00 198,00 198,00
17. Igazgatási szervek összesen: 281,00 294,00 295,00
18. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 1 039,30 1 071,25 1 069,25
19. II. Önkormányzat
20. Egészségügyi Alapellátás 10,00 10,00 10,00
21. Japán tanárnő 1,00 1,00 1,00
22. Közfoglalkoztatottak 15,00 15,00 15,00
23. Mezőőrök 0,00 2,00 2,00
24. Önkormányzat összesen: 26,00 28,00 28,00
25. I-II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
26. Foglalkoztatottak 1 050,30 1 084,25 1 082,25
27. Közfoglalkoztatottak 15,00 15,00 15,00
28. Mindösszesen: 1 065,30 1 099,25 1 097,25

8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

2013. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok E Ft-banSor-
szám
KIADÁSOK


kötelező vagy önként vállalt
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F G
1. 0 00 0 00 52 0 Fejlesztések
2. 9 03 0 00 52 1 Kötelezettségvállalások
3. 9 03 1 00 52 1 Szociális feladatok
4. 9 03 1 02 52 1 Kőműves közi Bölcsőde
(NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)
k 44 625 79 116 79 116
5. 9 03 1 00 52 1 Szociális feladatok összesen: 44 625 79 116 79 116
6. 9 03 3 00 52 1 Alapfokú oktatás
7. 9 03 3 02 52 1 Trefort Téri Óvoda korszerűsítése
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)
k 10 606 10 606 10 606
8. 9 03 3 03 52 1 Petőfi iskola modernizációja
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)
k 60 000 80 095 80 095
9. 9 03 3 00 52 1 Alapfokú oktatás összesen: 70 606 90 701 90 701
10. 9 03 8 00 52 1 Gazdasági feladatok
11. 9 03 8 01 52 1 Szabályozási tervek k 381 381 381
12. 9 03 8 02 52 1 Sopron-Kópháza közötti vízvezeték rekonstrukció (KFH) k 16 664 16 664 16 664
13. 9 03 8 03 52 1 Győri út-Pihenőkereszt lakópark közötti vízvezeték kivitelezése (KFH) k 30 411 30 411 30 411
14. 9 03 8 04 52 1 Szappanfőző krt. 14. tervezési díj (KFH) k 445 445 445
15. 9 03 8 05 52 1 Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem
(NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)
ö 208 103 206 736 206 736
16. 9 03 8 06 52 1 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) ö 424 702 397 242 391 892
17. 9 03 8 07 52 1 Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0013) ö 2 353 2 353 2 353
18. 9 03 8 08 52 1 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése ö 5 540 5 540 5 540
19. 9 03 8 09 52 1 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) ö 116 212 116 212 116 212
20. 9 03 8 10 52 1 Vízmű saját beruházásban végzett közművek térítésmentes átadás áfa vonzata k 32 442 32 442 32 442
21. 9 03 8 11 52 1 Tómalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt. vizsg. (KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008) ö 71 104 70 854 70 854
22. 9 03 8 12 52 1 Hunyadi utca - Székeles utca kereszteződésében gyalogátkelőhely ö 1 300 1 300 1 300
23. 9 03 8 13 52 1 ISPA átemelők összekötése telken belül ö 8 250 8 250 8 250
24. 9 03 8 14 52 1 Fő tér rekonstrukció, kiegészítő munkák (romkert) ö 21 000 21 000 20 198
25. 9 03 8 15 52 1 Bécsi úti gyalogátkelőhely és közvilágítás bővítése ö 3 756 3 756 3 756
26. 9 03 8 16 52 1 Lehár lakótelepen leszerelt lámpák áthelyezése Tómalomra ö 4 180 4 180 4 180
27. 9 03 8 17 52 1 Varsa utca közvilágítási hálózat kiépítése ö 7 200 7 200 7 200
28. 9 03 8 18 52 1 Fűzfa sori játszótér építése ö 15 000 15 000 15 000
29. 9 03 8 20 52 1 Lakossági út- és közmű építés Tómalom 6. Útép ö 73 000 73 000 73 000
30. 9 03 8 21 52 1 Lakossági út- és közmű építés Boldizsár u. útépítés ö 29 013 27 958 27 958
31. 9 03 8 22 52 1 Erzsébet kert fejlesztése ö 11 688 11 688 11 688
32. 9 03 8 23 52 1 Temetők nyilvános WC. k 814 814 814
33. 9 03 8 24 52 1 Tóth A. utcai csapadékcsatorna ö 9 027 9 696 9 696
34. 9 03 8 25 52 1 Bánfalvi út járdaépítés tervezés és gyalogátkelőhelyek közvilágítása ö 2 074 2 074 2 074
35. 9 03 8 26 52 1 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése ö 681 758 711 758 711 758
36. 9 03 8 27 52 1 Raabersport Kft. törzstőke emelés ö 12 000 152 152
37. 9 03 8 28 52 1 Barátság Park ö 6 542 6 542 6 542
38. 9 03 8 29 52 1 Földhasználati jog alapítása ö 25 400 52 248 52 248
39. 9 03 8 30 52 1 Külterületi kerékpárút
(KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)
ö 170 000 169 308 168 988
40. 9 03 8 31 52 1 Viziközmű fejlesztési hozzájárulás k 6 555 6 555 6 555
41. 9 03 8 32 52 1 Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor ö 27 000 33 148 33 148
42. 9 03 8 33 52 1 Tűztorony, Várfal sétány, MIF kiegészítő munkák ö 63 422 57 515 57 515
43. 9 03 8 00 52 1 Gazdasági feladatok összesen: 2 087 336 2 102 422 2 095 950
44. 9 03 0 00 52 1 Kötelezettségvállalások összesen: 2 202 567 2 272 239 2 265 767
45. 9 03 0 00 52 2 Új induló fejlesztések
46. 9 03 1 00 52 2 Szociális feladatok
47. 9 03 1 01 52 2 Kőműves közi Bölcsőde eszközbeszerzés k 30 000 24 560 24 560
48. 9 03 1 02 52 2 SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. öltöző kialakítása k 0 15 000 19 217
49. 9 03 1 00 52 2 Szociális feladatok összesen: 30 000 39 560 43 777
50. 9 03 2 00 52 2 Egészségügyi feladatok
51. 9 03 2 01 52 2 Informatikai eszközbeszerzés (eü. alapell) k 0 145 145
52. 9 03 2 00 52 2 Egészségügyi feladatok összesen: 0 145 145
53. 9 03 3 00 52 2 Alapfokú oktatás
54. 9 03 3 01 52 2 Kurucdombi tagóvoda bővítés k 800 13 398 13 398
55. 9 03 3 02 52 2 Brennbergi óvoda bővítés k 3 000 0 0
56. 9 03 3 03 52 2 Halász u. 46. Óvoda udvar kialakítása k 3 000 3 000 3 000
57. 9 03 3 04 52 2 Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12 k 13 500 40 245 40 245
58. 9 03 3 05 52 2 Lackner K. Ált. Isk. energetikai kor.
KEOP-2012-5.5.0/A
k 0 3 645 3 645
59. 9 03 3 06 52 2 Hermann A. Óvoda energetikai korsz.
KEOP-2012-5.5.0/A
k 0 1 524 1 524
60. 9 03 3 07 52 2 Bánfalvi Óvoda energetikai korsz.
KEOP-2012-5.5.0/A
k 0 1 270 1 270
61. 9 03 3 08 52 2 Bánfalvi Óvoda Gesztenyés krt.-i Tagóvodája kialak. k 0 18 135 18 135
62. 9 03 3 00 52 2 Alapfokú oktatás összesen: 20 300 81 217 81 217
63. 9 03 8 00 52 2 Gazdasági feladatok
64. 9 03 8 01 52 2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata k 15 000 15 000 15 000
65. 9 03 8 02 52 2 Belvárosi fejlesztések - Városrehabilitáció II. ütem előkészítése ö 26 924 29 464 29 464
66. 9 03 8 03 52 2 Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció ö 100 000 97 460 97 460
67. 9 03 8 04 52 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése ö 10 000 20 928 20 928
68. 9 03 8 05 52 2 Lakossági út- és közműépítés ö 30 000 16 210 16 210
69. 9 03 8 06 52 2 Csapadék elvezetés koncepció tervezés V. ütem ö 8 000 8 000 0
70. 9 03 8 07 52 2 Ágfalvi u. csapadékvíz elvezetés tanulmányterv ö 3 500 3 500 3 500
71. 9 03 8 08 52 2 Belvárosi kerékpárút (Vasútállomás-Várkerület összekapcsolása) ö 10 000 10 000 10 000
72. 9 03 8 09 52 2 Ravazd u. és környéke csapadékvíz elvezetés ö 5 000 5 000 5 000
73. 9 03 8 10 52 2 Virág u. 1224. hrsz. Csapadékvíz elvezető csatorna építése ö 5 000 5 000 5 000
74. 9 03 8 11 52 2 Híd utca megnyitása ö 5 000 65 000 65 000
75. 9 03 8 12 52 2 Gyalogátkelőhelyek létesítése ö 10 000 10 000 10 000
76. 9 03 8 13 52 2 Táncsics M. utcai csomópont ö 10 000 6 143 6 143
77. 9 03 8 14 52 2 Járdaépítés ö 50 000 20 000 20 000
78. 9 03 8 15 52 2 Játszóterek építése (új) ö 10 000 20 318 20 318
79. 9 03 8 16 52 2 Rák patak tervezés II. ütem ö 5 500 5 500 5 500
80. 9 03 8 17 52 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Pozsonyi út, Tómalom u. stb.) ö 25 000 25 000 25 000
81. 9 03 8 18 52 2 Tűztorony Várfal sétány MIF kiegészítő munkák ö 55 500 47 214 46 858
82. 9 03 8 19 52 2 Lővér krt. 83-85 csap. víz elvezetés tervezés és kivitelezés ö 3 800 3 800 3 800
83. 9 03 8 20 52 2 Belvárosi forgalomszabályozó rendszer biztonságossá tétele ö 300 300 300
84. 9 03 8 21 52 2 Kőszegi u.-Csengery u. kerékpárút fejlesztés ö 20 000 20 000 20 000
85. 9 03 8 22 52 2 Kisajátítással összefüggő útépítések (Óhermes, Várhely u.) ö 2 000 2 000 2 000
86. 9 03 8 23 52 2 Manninger u. útépítés ö 45 000 45 000 53 500
87. 9 03 8 24 52 2 Csengery u. csomópontjának forgalmi rendjének felülvizsgálata ö 5 000 5 000 5 000
88. 9 03 8 25 52 2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése ö 3 000 3 000 3 000
89. 9 03 8 26 52 2 Forgalomtechnikai fejlesztések ö 10 000 10 000 10 000
90. 9 03 8 27 52 2 Erzsébet kert közvilágításának kiépítése ö 10 000 10 000 14 000
91. 9 03 8 28 52 2 Erzsébet kert játszótér átépítés ö 5 000 5 000 5 000
92. 9 03 8 29 52 2 A zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával ö 1 800 1 800 1 800
93. 9 03 8 30 52 2 A város zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervének elkészítése ö 5 000 5 000 5 000
94. 9 03 8 31 52 2 Városi parkerdők túraútvonalainak fejlesztése és információs pontjainak kialakítása ö 2 000 2 000 2 000
95. 9 03 8 32 52 2 Erzsébet kert fejlesztése
(KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés
ö 250 000 250 000 250 000
96. 9 03 8 33 52 2 Karácsonyi díszvilágítás ö 4 115 4 115 4 115
97. 9 03 8 34 52 2 Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon
(NYDOP-3.1.1/B-12)
ö 15 494 0 0
98. 9 03 8 35 52 2 Újteleki utca kinyitás ö 5 000 5 000 5 000
99. 9 03 8 36 52 2 Járda építések Virágvölgy ö 45 000 45 000 45 000
100. 9 03 8 37 52 2 Zerge u. lakossági útépítés és az út víztelenítése ö 0 18 790 18 790
101. 9 03 8 38 52 2 Sopron-Balf városrész szennyvízelvezetés fejlesztése ö 0 9 652 9 652
102. 9 03 8 39 52 2 Klebelsberg Kuno szobor ö 0 6 000 6 000
103. 9 03 8 40 52 2 Emléktábla Szakál Ernő tiszteletére ö 0 381 381
104. 9 03 8 41 52 2 Intézményi átalakítások ö 0 2 800 2 800
105. 9 03 8 00 52 2 Gazdasági feladatok összesen: 816 933 864 375 868 519
106. 9 03 9 00 52 2 Igazgatási feladatok
107. 9 03 9 01 52 2 Ingatlan vásárlás ö 20 000 30 000 30 000
108. 9 03 9 02 52 2 Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások ö 0 942 942
109. 9 03 9 00 52 2 Igazgatási feladatok összesen: 20 000 30 942 30 942
110. 9 03 0 00 52 2 Új induló fejlesztések összesen: 887 233 1 016 239 1 024 600
111. 0 00 0 00 52 0 Fejlesztések összesen: 3 089 800 3 288 478 3 290 367
Kiemelt előirányzatonkénti bontásSor-
számKIADÁSOK
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
112. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 3 077 800 3 288 326 3 290 215
113. Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 12 000 152 152
114. Összesen: 3 089 800 3 288 478 3 290 367
Kötelező feladatok összesen: 268 243 393 451 397 668
Önként vállalt feladatok összesen: 2 821 557 2 895 027 2 892 699
Összesen: 3 089 800 3 288 478 3 290 367

9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

2013. évi Önkormányzati felújítások

adatok E Ft-banSor-
szám
KIADÁSOK


kötelező vagy önként vállalt
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F G
1. 9 03 0 00 53 0 Felújítások
2. 9 03 0 00 53 1 Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
3. 9 03 3 00 53 1 Alapfokú oktatás
4. 9 03 3 01 53 1 Német Nemzetiségi Ált. Isk. tornaterem tetőszigetelés k 0 1 801 1 801
5. 9 03 3 00 53 1 Alapfokú oktatás összesen: 0 1 801 1 801
6. 9 03 8 00 53 1 Gazdasági feladatok
7. 9 03 8 01 53 1 Víziközmű elszámolások k 467 627 467 627 467 627
8. 9 03 8 04 53 1 Rák patak meder felújítás
(NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)
ö 14 765 17 172 17 172
9. 9 03 8 06 53 1 Ipar krt.-Győri út csomóp., áttervezés enged. és kivit. terv ö 5 817 5 817 5 817
10. 9 03 8 08 53 1 Fő tér 1. homlokzat felújítás ö 10 282 10 282 10 282
11. 9 03 8 09 53 1 Fő tér 1. homlokzat felújítás II. ütem ö 19 723 21 310 21 310
12. 9 03 8 10 53 1 Lénárd kereszt felújítása ö 1 200 1 700 1 700
13. 9 03 8 11 53 1 Ravatalozó felújítása ö 5 585 5 585 5 585
14. 9 03 8 12 53 1 Bánfalvi temető kerítés felújítása - Hősi temető ö 5 607 4 504 4 504
15. 9 03 8 13 53 1 Bánfalvi Köztemető kerítés felújítása és egyéb feladatok ö 5 179 4 967 4 967
16. 9 03 8 14 53 1 Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján k 2 140 2 140 2 140
17. 9 03 8 15 53 1 Rét utca 4257/4 hrsz. közműkiváltások ö 5 485 6 886 6 886
18. 9 03 8 16 53 1 Orgona utca járdafelújítása ö 1 500 1 500 1 500
19. 9 03 8 17 53 1 Lépcsőjavítások Sopron több helyszínén ö 2 129 2 129 2 129
20. 9 03 8 18 53 1 Közlekedési tanulmánytervek ö 254 254 254
21. 9 03 8 19 53 1 Papréti Zsinagóga k 5 000 5 000 5 000
22. 9 03 8 20 53 1 Patak u. 32. támfal és kerítés megerősítése k 9 663 9 663 9 663
23. 9 03 8 00 53 1 Gazdasági feladatok összesen: 561 956 566 536 566 536
24. 9 03 0 00 53 1 Kötelezettségvállalások összesen: 561 956 568 337 568 337
25. 9 03 0 00 53 2 Új induló felújítási feladatok
26. 9 03 1 00 53 2 Szociális feladatok
27. 9 03 1 01 53 2 ESZI Balfi utca öltöző felújítása k 15000 0 0
28. 9 03 1 00 53 2 Szociális feladatok összesen 15 000 0 0
29. 9 03 2 00 53 2 Egészségügy
30. 9 03 2 01 53 2 Várkerület 43. fogorvosi rendelő felújítása k 0 293 293
31. 9 03 2 00 53 2 Egészségügyi feladatok összesen: 0 293 293
32. 9 03 3 00 53 2 Alapfokú oktatás
33. 9 03 3 01 53 2 Bánfalvi Óvoda - Jegenye sori Tagóvoda gázvezeték csere k 0 3 571 3 571
34. 9 03 3 02 53 2 Deák téri Ált. Isk., Széchenyi I. Gimn. kémény helyreállítása k 0 364 364
35. 9 03 3 04 53 2 Petőfi Ált. Isk. legsürgősebb felújítási munkái k 0 3 426 6 601
36. 9 03 3 05 53 2 Német Nemzetiségi Ált. Isk. tornaterem tetőszigetelés k 0 1 995 1 995
37. 9 03 3 06 53 2 Óvodák balesetelhárítási munkái k 0 459 0
38. 9 03 3 07 53 2 Kozmutza Flóra Ált. Isk. vizesblokkjainak felújítása k 0 7 257 7 257
39. 9 03 3 00 53 2 Alapfokú oktatás összesen: 0 17 072 19 788
40. 9 03 4 00 53 2 Középfokú oktatás
41. 9 03 3 01 53 2 Széchenyi István Gimnázium világítási rendszer cseréje k 0 344 344
42. 9 03 4 00 53 2 Középfokú oktatás összesen: 0 344 344
43. 9 03 5 00 53 2 Kulturális feladatok
44. 9 03 5 03 53 2 Széchenyi I. Városi Könyvtár vasbeton lépcső újraépítés k 0 1 102 1 102
45. 9 03 5 00 53 2 Kulturális feladatok összesen: 0 1 102 1 102
46. 9 03 6 00 53 2 Sportfeladatok
47. 9 03 6 01 53 2 MKB Aréna Sportcsarnok fennmaradási eng. tervdokumentáció ö 10 000 10 000 10 000
48. 9 03 6 00 53 2 Sportfeladatok összesen: 10 000 10 000 10 000
49. 9 03 8 00 53 2 Gazdasági feladatok
50. 9 03 8 01 53 2 Bécsi út határkilépő rendezése ö 5 000 5 000 1 000
51. 9 03 8 02 53 2 Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján k 40 000 29 682 29 682
52. 9 03 8 03 53 2 Szobrok felújítása ö 5 000 4 119 4 119
53. 9 03 8 04 53 2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások ö 40 000 121 446 121 446
54. 9 03 8 06 53 2 Ipar krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felú. ö 5 000 5 000 5 000
55. 9 03 8 08 53 2 Buszvárók felújítása ö 1 000 5 867 5 867
56. 9 03 8 09 53 2 Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások ö 2 000 2 000 2 000
57. 9 03 8 10 53 2 Sport utca felújítása ö 3 950 5 005 5 005
58. 9 03 8 11 53 2 Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően ö 20 000 20 000 20 000
59. 9 03 8 12 53 2 Rák patak statikai felülvizsgálata Ady E. úti alagutas szakasz ö 10 000 10 000 10 000
60. 9 03 8 13 53 2 I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra) ö 2 000 2 000 2 000
61. 9 03 8 14 53 2 Öntöde u. felújítása ö 10 000 25 000 25 000
62. 9 03 8 15 53 2 Kresz park rendbetétele ö 10 000 10 000 10 000
63. 9 03 8 17 53 2 Műemlék épület felújítása ö 10 000 10 000 10 000
64. 9 03 8 18 53 2 KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrész ö 50 000 50 000 50 000
65. 9 03 8 19 53 2 Intézményi felújítások ö 0 58 19 536
66. 9 03 8 20 53 2 Szoc. városrehabilitáció a Kurucdombon
(NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)
ö 0 28 991 28 991
67. 9 03 8 21 53 2 Kazán csere (Csík Ferenc uszoda) ö 0 4 115 4 115
68. 9 03 8 22 53 2 Bástya téri nagy rondella kő- és téglaburkolatának helyreállítása ö 0 5 352 5 352
69. 9 03 8 23 53 2 Fórum átjáró fa tipegő és híd felújítás, pallócsere ö 0 1 334 1 334
70. 9 03 8 24 53 2 Tűztorony, Várfal stny kieg. munkák (inform. tábla, burkolat felúj.) ö 0 0 356
71. 9 03 8 00 53 2 Gazdasági feladatok összesen: 213 950 344 969 360 803
72. 9 03 0 00 53 2 Új induló felújítási feladatok összesen: 238 950 373 780 392 330
73. 9 03 0 00 53 0 Felújítások összesen: 800 906 942 117 960 667
Kötelező feladatok összesen: 539 430 534 724 537 440
Önként vállalt feladatok összesen: 261 476 407 393 423 227
Összesen: 800 906 942 117 960 667

10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

2013. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok E Ft-banSor-
szám
KIADÁSOK


kötelező vagy önként vállalt
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F G
1. 0 00 0 00 54 0 Általános támogatások
2. 0 00 0 00 54 1 Működési célú
3. 9 03 1 00 54 1 Szociális ellátás
4. 9 03 1 01 54 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. fennt. ö 0 75 989 76 458
5. 9 03 1 02 54 1 Magyar Máltai Szeretetszolgálat ö 0 600 600
6. 9 03 1 03 54 1 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása ö 480 480 480
7. 9 03 1 04 54 1 Átszervezés miatti pénzeszköz átadás (Soproni Szociális Intézmény) k 0 4 506 4 506
8. 8 10 1 05 54 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása k 20 000 20 000 20 000
9. 9 03 1 06 54 1 Gyermekvédelmi szakellátás (GYMS Megyei Önkorm.) k 9 000 9 000 9 000
10. 9 03 1 10 54 1 Nem önkormányzati ir. intézm. gyermekétkezt. tám. k 23 052 582 582
11. 9 03 1 00 54 1 Szociális ellátás összesen: 52 532 111 157 111 626
12. 9 03 2 00 54 1 Egészségügyi ellátás
13. 9 03 2 01 54 1 Orvosi rendelők működésének támogatása ö 3800 3 800 3 800
14. 9 03 2 02 54 1 Közszolgálati dolgozók jutalmazása (Kórház és Rehab. Int.) ö 0 6 800 6 800
15. 9 03 2 00 54 1 Egészségügyi ellátás összesen: 3 800 10 600 10 600
16. 9 03 3 00 54 1 Alapfokú oktatás
17. 9 03 3 01 54 1 Pénzeszközátadás alapf. okt. intézmények (Klebelsberg Intézet) k 1 100 1 100 1 100
18. 9 03 3 02 54 1 Király J. u. tagóvoda 40. éves jubileum k 0 100 100
19. 9 03 3 04 54 1 Közszolgálati dolgozók jutalmazása (Klebelsberg Soproni Tankerület) ö 0 2400 2 400
20. 9 03 3 00 54 1 Alapfokú oktatás összesen: 1 100 3 600 3 600
21. 9 03 4 00 54 1 Középfokú oktatás
22. 9 03 4 01 54 1 Pénzeszközátadás középf. okt. intézmények (Klebelsberg Intézet) k 48 319 10 757 10 757
23. 9 03 4 03 54 1 Közszolgálati dolgozók jutalmazása (Klebelsberg Győri Tankerület) ö 0 800 800
24. 9 03 4 00 54 1 Középfokú oktatás összesen: 48 319 11 557 11 557
25. 0 00 5 00 54 1 Kulturális feladatok
26. 8 02 5 01 54 1 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás ö 321 200 321 200 321 200
27. 8 02 5 02 54 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok k 50 000 65 000 65 000
28. 8 02 5 03 54 1 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek ö 20 000 20 000 20 000
29. 8 02 5 04 54 1 PRO KULTÚRA Kft. - Turisztika Kp. Üzemelt ö 10 000 10 000 5 000
30. 8 02 5 05 54 1 PRO KULTÚRA Kft. - Várospropaganda kiadványok ö 15 000 15 000 20 000
31. 8 02 5 06 54 1 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtókiadványok ö 36 000 36 000 36 000
32. 8 02 5 07 54 1 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikusok támogatása ö 0 1 500 1 500
33. 8 02 5 08 54 1 PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekelts.növ. tám k 0 0 0
34. 9 03 5 01 54 1 Borünnep rendezvény ö 4 000 4 000 4 000
35. 9 03 5 02 54 1 Közérdekű tájékoztatás ö 82 000 2 000 2 000
36. 9 03 5 03 54 1 Érembiennálé ö 4 000 4 000 4 000
37. 9 03 5 04 54 1 Egyéb kulturális feladatok ö 3 000 1 500 1 200
38. 9 03 5 05 54 1 Soproni Szemle ö 1 000 1 300 1 300
39. 9 03 5 06 54 1 Várhely folyóirat ö 1 000 1 000 1 000
40. 9 03 5 07 54 1 Sopron város bora ( borverseny ) ö 50 50 50
41. 9 03 5 08 54 1 Soproni Levéltár támogatása ö 500 500 500
42. 9 03 5 09 54 1 Sopron Szimfónikusok támogatása ö 1 500 1 500 1 500
43. 9 03 5 11 54 1 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám. ö 500 500 500
44. 9 03 5 13 54 1 VOLT Fesztivált támogatása ö 4 000 4 000 4 000
45. 9 03 5 14 54 1 Soproni Füzetek ö 500 500 500
46. 9 03 5 15 54 1 Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft. ö 0 10 000 11 000
47. 9 03 5 16 54 1 Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt. ö 0 30 000 30 000
48. 9 03 5 17 54 1 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft. ö 0 40 000 48 000
49. 9 03 5 18 54 1 Sopron Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány tám. ö 0 500 500
50. 0 00 5 00 54 1 Kulturális feladatok összesen: 554 250 570 050 578 750
51. 9 03 6 00 54 1 Sportfeladatok
52. 9 03 6 01 54 1 Labdarúgó csapat támogatás - Soproni Vasutas Sport Egylet ö 25 000 25 000 25 000
53. 9 03 6 02 54 1 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron ö 4 000 4 000 4 000
54. 9 03 6 03 54 1 Egyesületek támogatása ö 13 000 13 000 13 000
55. 9 03 6 04 54 1 Raabersport Kft. csapat támogatás ö 60 000 68 000 68 000
56. 9 03 6 05 54 1 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak) ö 4 000 4 000 4 000
57. 9 03 6 06 54 1 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. ö 33 500 47 500 70 500
58. 9 03 6 07 54 1 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatása ö 4 000 0 0
59. 9 03 6 08 54 1 Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Tigrisek Sport Egyesület ö 0 2 000 2 000
60. 9 03 6 09 54 1 Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Sportiskola Egyesület ö 0 2 000 2 000
61. 9 03 6 10 54 1 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. TAO pályázat önrész ö 0 8 000 8 000
62. 9 03 6 11 54 1 Balfi Sportegyesület ö 0 0 250
63. 9 03 6 00 54 1 Sportfeladatok összesen: 143 500 173 500 196 750
64. 9 03 7 00 54 1 Védelmi feladatok
65. 9 03 7 01 54 1 Városi Rendőrkapitányság ö 600 600 600
66. 9 03 7 02 54 1 Soproni Polgárőr Egyesület ö 500 500 1 000
67. 9 03 7 03 54 1 Közbiztonságért Alapítvány támogatás ö 100 100 100
68. 9 03 7 04 54 1 Győr-Moson-Sopron M. Rendőrfőkapitányság ö 1 500 1 500 1 500
69. 9 03 7 00 54 1 Védelmi feladatok összesen: 2 700 2 700 3 200
70. 0 00 8 00 54 1 Gazdasági feladatok
71. 8 08 8 01 54 1 Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása ö 1 000 13 500 13 500
72. 8 09 8 01 54 1 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ö 20 000 20 000 20 000
73. 9 03 8 03 54 1 MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása - Raabersport Kft. k 55 000 55 000 55 000
74. 9 03 8 04 54 1 Kisalföld Volán helyi közl. támogatás (állami) k 0 27 485 27 485
75. 8 05 8 01 54 1 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt. ö 0 1 000 1 000
76. 8 05 8 02 54 1 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. ö 0 30 000 30 000
77. 0 00 8 00 54 1 Gazdasági feladatok összesen: 76 000 146 985 146 985
78. 9 03 9 00 54 1 Igazgatási feladatok
79. 9 03 9 01 54 1 Felekezetek köztemetési tám. - Soproni Evangélikus Egyházközség k 7 000 7 000 7 000
80. 9 03 9 02 54 1 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám. ö 1 000 1 000 1 000
81. 9 03 9 03 54 1 Soproni Tudós Társaság támogatása ö 450 450 450
82. 9 03 9 04 54 1 Cséri Önkormányzat támogatása ö 2 000 2 000 2 000
83. 9 03 9 05 54 1 Soproni Városszépítő Egy. támogatása ö 400 400 400
84. 9 03 9 06 54 1 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag. tám. ö 200 200 200
85. 9 03 9 07 54 1 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás ö 200 200 200
86. 9 03 9 08 54 1 Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás ö 5 825 5 825 5 825
87. 9 03 9 09 54 1 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj ö 2 210 2 210 2 210
88. 9 03 9 10 54 1 Európai Területi Tanácsok (támogatási előleg visszafizetés) ö 0 1 500 1 500
89. 9 03 9 11 54 1 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása k 1 000 1 000 1 000
90. 9 03 9 12 54 1 Intézményi záró pénzkészlet átadás (Központi Gyermekkonyha) k 0 42 044 42 044
91. 9 03 9 13 54 1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás ö 10 000 10 000 10 000
92. 9 03 9 14 54 1 Polgármesteri keret ö 0 680 780
93. 9 03 9 15 54 1 M9 Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás ö 250 250 250
94. 9 03 9 17 54 1 Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás ö 1 500 1 500 2 059
95. 9 03 9 18 54 1 Önkormányzat hozzájárulása árvíz védekezési feladatokhoz ö 0 6 000 6 000
96. 9 03 9 20 54 1 Soproni TIT támogatása ö 0 4 000 4 000
97. 9 03 9 00 54 1 Igazgatási feladatok 32 035 86 259 86 918
98. 0 00 0 00 54 1 Működési célú összesen: 914 236 1 116 408 1 149 986
99. 0 00 0 00 54 2 Felhalmozási célú
100. 9 03 1 00 54 2 Szociális ellátás
101. 9 03 1 01 54 2 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a k 9 080 9 080 9 080
102. 8 10 1 01 54 2 FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbergi épület felúj. ö 2 000 2 000 2 000
103. 8 10 1 02 54 2 FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbergi új orvosi rendelő kialakítás ö 4 800 4 800 4 800
104. 9 03 1 00 54 2 Szociális ellátás összesen: 15 880 15 880 15 880
105. 9 03 5 00 54 2 Kulturális feladatok
106. 9 03 5 01 54 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekelts.növ. tám k 0 2 430 2 430
107. 9 03 5 00 54 2 Kulturális feladatok összesen: 0 2 430 2 430
108. 9 03 6 00 54 2 Sportfeladatok
109. 9 03 6 01 54 2 MKB Aréna felújítás támogatás ö 69 000 29 000 29 000
110. 9 03 6 02 54 2 MKB Aréna felújítás előkészítése támogatás (Raabersport Kft.) ö 0 40 000 40 000
111. 9 03 6 03 54 2 MKB Aréna fejlesztés támogatás (Raabersport Kft.) ö 0 65 000 65 000
112. 9 03 6 00 54 2 Sportfeladatok összesen: 69 000 134 000 134 000
113. 9 03 8 00 54 2 Gazdasági feladatok
114. 9 03 8 01 54 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám. ö 2 000 2 000 2 000
115. 9 03 8 00 54 2 Gazdasági feladatok összesen: 2 000 2 000 2 000
116. 9 03 9 00 54 2 Igazgatási feladatok
117. 9 03 9 02 54 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása ö 10 000 10 000 10 000
118. 9 03 9 04 54 2 Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás k 0 309 309
119. 9 03 9 05 54 2 Közalkalmazottak lakástámogatása ö 0 5 231 5 231
120. 9 03 9 06 54 2 Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskuti út folytatása) ö 7 500 7 500 7 500
121. 9 03 9 07 54 2 Árpádházi Szent Margit plébánia ö 13 458 13 458 13 458
122. 9 03 9 08 54 2 Egyházi épületek felújítás támogatása ö 5 000 10 000 7 700
123. 9 03 9 00 54 2 Igazgatási feladatok összesen: 35 958 46 498 44 198
124. 0 00 0 00 54 2 Felhalmozási célú összesen: 122 838 200 808 198 508
125. 0 00 0 00 54 0 Általános támogatások 1 037 074 1 317 216 1 348 494
Kiemelt előirányzatonkénti bontásSor-
szám
KIADÁSOK
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
126. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 811 090 929 155 962 264
127. Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre: 103 146 187 253 187 722
128. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 122 838 195 577 193 277
129. Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre: 0 5 231 5 231
130. Összesen: 1 037 074 1 317 216 1 348 494
Kötelező feladatok összesen: 223 551 255 393 255 393
Önként vállalt feladatok összesen: 813 523 1 061 823 1 093 101
Összesen: 1 037 074 1 317 216 1 348 494

11. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

2013. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok E Ft-banSor-
szám
KIADÁSOKkötelező vagy önként vállalt
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 00 0 00 55 0 Pályázati támogatások
2. 9 03 1 00 55 0 Szociálpolitika
3. 9 03 1 01 55 0 Szociálpolitika ö 1 800 1 800
4. 9 03 1 00 55 0 Szociális ellátás összesen: 1 800 1 800
5. 9 03 5 00 55 0 Kulturális feladatok
6. 9 03 5 01 55 0 Kulturális feladatok támogatása ö 1 800 1 800
7. 9 03 5 05 55 0 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása ö 2 300 2 300
8. 9 03 5 06 55 0 Civil Szervezetek (Civil Alap) ö 800 800
9. 9 03 5 00 55 0 Kulturális feladatok összesen: 4 900 4 900
10. 9 03 6 00 55 0 Sportfeladatok
11. 9 03 6 01 55 0 Sport ö 30 720 26 600
12. 9 03 6 00 55 0 Sportfeladatok összesen: 30 720 26 600
13. 0 00 0 00 55 0 Pályázati támogatások összesen: 37 420 33 300
Kiemelt előirányzatonkénti bontásSor-
szám
KIADÁSOK
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
14. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 37 420 33 300
15. Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre: 0 0
16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 0 0
17. Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre: 0 0
18. Összesen: 37 420 33 300
Kötelező feladatok összesen: 0 0
Önként vállalt feladatok összesen: 37 420 33 300
Összesen: 37 420 33 300

12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

2013. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok E Ft-banSor-
szám
KIADÁSOK


kötelező vagy önként vállalt
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F G
1. 9 03 9 00 56 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. 9 03 9 01 56 1 Közfoglalkoztatottak k 10 253 15 678 24 677
3. 9 03 9 02 56 1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények k 0 17 631 24 423
4. 9 03 9 03 56 1 Mezőőrök k 0 5 144 5 144
5. 9 03 9 04 56 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) k 39 080 40 430 46 759
6. 9 03 9 06 56 1 Nyári diákmunka ö 0 1 215 1 215
7. 9 03 9 10 56 1 Első munkahely garancia program ö 2 450 450 450
8. 9 03 9 11 56 1 Munkaviszonyt létesítők juttatásai (GUTS, japán tanárnő) ö 4 668 4 668 11 274
9. 9 03 9 14 56 1 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) ö 0 437 1 337
10. 9 03 9 15 56 1 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) ö 0 4 800 4 800
11. 9 03 9 16 56 1 Nyári gyermekétkeztetés és napközi ö 0 4 290 4 290
12. 9 03 9 17 56 1 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj ö 0 1 260 1 288
13. 9 03 9 18 56 1 Tudásdepó Expressz - Vasvilla'
(TIOP1.2.3-11/1/2012-0046)
ö 0 0 52
ö
14. 9 03 9 00 56 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 56 451 96 003 125 709
15. 9 03 9 00 56 2 Munkaadót terhelő járulékok
16. 9 03 9 01 56 2 Közfoglalkoztatottak k 2 285 3 017 4 229
17. 9 03 9 02 56 2 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények k 0 3 799 5 566
18. 9 03 9 03 56 2 Mezőőrök k 0 1 312 1 312
19. 9 03 9 04 56 2 Egészségügyi alapellátás (szakmai) k 10 785 10 362 11 425
20. 9 03 9 10 56 2 Első munkahely garancia program ö 721 122 122
21. 9 03 9 11 56 2 Munkaviszonyt létesítők juttatásai (GUTS, japán tanárnő) ö 1 246 1 246 3 369
22. 9 03 9 14 56 2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) ö 0 118 361
23. 9 03 9 15 56 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) ö 0 1 296 1 296
24. 9 03 9 16 56 2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi ö 0 1 158 1 158
25. 9 03 9 17 56 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj ö 0 340 347
26. 9 03 9 18 56 2 Tudásdepó Expressz - Vasvilla' (TIOP1.2.3-11/1/2012-0046) ö 0 0 13
27. 9 03 9 00 56 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 15 037 22 770 29 198
28. 9 03 9 00 56 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 71 488 118 773 154 907
Kötelező feladatok összesen: 62 403 97 373 123 535
Önként vállalt feladatok összesen: 9 085 21 400 31 372
Összesen: 71 488 118 773 154 907

13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

2013. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok E Ft-banSor-
szám
KIADÁSOK


kötelező vagy önként vállalt
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F G
1. 8 05 8 01 57 1 SH Zrt. által ell. építési, települési feladatok ö 0 0 0
2. 9 03 9 01 57 1 Önkorm. által ell. építési, települési feladatok k 5 064 5 064 5 064
3. 8 05 8 02 57 1 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. ö 40 000 40 000 40 000
4. 9 03 9 02 57 1 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. ö 30 000 33 658 33 658
5. 8 05 8 03 57 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. k 220 000 220 000 220 000
6. 9 03 9 03 57 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. k 10 000 10 000 10 000
7. 8 05 8 04 57 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása k 130 000 160 730 160 730
8. 9 03 9 04 57 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása k 10 000 76 480 76 480
9. 8 05 8 05 57 1 SH Zrt. által ell. települési vízellátás k 0 0 0
10. 9 03 9 05 57 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás k 1 000 1 000 1 000
11. 8 05 8 06 57 1 SH Zrt. által ell. köztemető fenntartás k 0 0 0
12. 9 03 9 06 57 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás k 8 000 8 000 8 000
13. 8 05 8 07 57 1 SH Zrt. által ell. közvilágítás 0 0 0
14. 9 03 9 07 57 1 Önkorm. által ell. közvilágítás k 120 000 103 368 103 368
15. 8 05 8 08 57 1 SH Zrt. által ell. szennyvízelvezetés 0 0 0
16. 9 03 9 08 57 1 Önkorm. által ell. szennyvízelvezetés ö 10 000 10 000 9 441
17. 8 05 8 09 57 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék k 190 000 200 000 217 401
18. 9 03 9 09 57 1 Önkorm. által ell. települési hulladék k 20 000 20 000 14 165
19. 8 05 8 10 57 1 SH Zrt. által ell. vízkár elhárítás 0 0 0
20. 9 03 9 10 57 1 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás ö 1 500 1 500 1 500
21. 9 03 9 11 57 1 Önkorm. által ell. határátkelők fenntartása k 0 3 576 3 576
22. 8 05 8 12 57 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása ö 100 000 122 530 122 530
23. 9 03 9 12 57 2 Önkorm. által ell. közutak, hidak felújítása 0 0 0
24. 8 05 8 00 57 0 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 680 000 743 260 760 661
25. 9 03 9 00 57 0 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 215 564 272 646 266 252
26. 0 00 0 00 57 0 Városüzemeltetési kiadások összesen: 895 564 1 015 906 1 026 913
Kiemelt előirányzatonkénti bontásSor-
szám
KIADÁSOK
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzatMódosított előirányzat
27. Dologi kiadások 795 564 893 376 904 383
28. Felújítás (áfával) 100 000 122 530 122 530
29. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 0
30. Összesen: 895 564 1 015 906 1 026 913
Kötelező feladatok összesen: 714 064 808 218 819 784
Önként vállalt feladatok összesen: 181 500 207 688 207 129
Összesen: 895 564 1 015 906 1 026 913

14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

2013. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok E Ft-banSor-
számKIADÁSOK


kötelező vagy önként vállalt
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E G G
1. 9 03 1 00 58 1 Társadalom-, szociálpolitikai kiadások
2. 9 03 1 01 58 1 Rendszeres pénzbeni ellátások ö 2 200 5 272 5 723
3. 9 03 1 02 58 1 Eseti pénzbeni ellátások ö 120 000 120 000 120 000
4. 9 03 1 03 58 1 Bursa Hungarica ö 8 000 8 000 8 000
5. 9 03 1 00 58 1 Társadalom-, szociálpolitikai kiadások összesen: 130 200 133 272 133 723
6. 9 03 1 00 58 2 Egyéb juttatás, támogatás
7. 9 03 1 01 58 2 Babakötvény ö 13 000 13 000 13 000
8. 9 03 1 02 58 2 Harmadik személynek okozott kár ö 1 000 1 000 1 000
9. 9 03 1 00 58 2 Egyéb pénzbeli juttatás összesen 14 000 14 000 14 000
10. 9 03 1 00 58 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 144 200 147 272 147 723
Kötelező feladatok összesen: 0 0 0
Önként vállalt feladatok összesen: 144 200 147 272 147 723
Összesen: 144 200 147 272 147 723

15. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletéhez * 

2013. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok E Ft-banSor-
szám
KIADÁSOK


kötelező vagy önként vállalt
2013. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete


Módosított előirányzat
A B C D E F G
1. 9 03 9 00 59 0 Önkormányzati dologi kiadások
2. 9 03 9 00 59 1 Működési célú dologi kiadások:
3. 9 03 9 01 59 1 SH Zrt. üzemeltetési díj ö 50 000 50 000 55 503
4. 9 03 9 02 59 1 Kábítószer megelőzési stratégia ö 2 000 1 650 1 650
5. 9 03 9 03 59 1 Környezetvédelemi alap k 10 000 10 000 10 000
6. 9 03 9 04 59 1 Kisalföld Volán üzemeltetési díj k 37 063 37 063 37 063
7. 9 03 9 05 59 1 Kisalföld Volán veszteség megtér. k 66 145 66 145 66 145
8. 9 03 9 06 59 1 Gépjármű felelősség biztosítás k 3 500 3 050 3 050
9. 9 03 9 07 59 1 Gépjármű CASCO biztosítás ö 1 500 1 500 1 500
10. 9 03 9 08 59 1 Légszennyezettség mérők karbantartása ö 1 750 1 750 1 750
11. 9 03 9 09 59 1 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása ö 850 850 850
12. 9 03 9 10 59 1 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj ö 35 000 40 000 40 000
13. 9 03 9 11 59 1 Vagyonbiztosítás költségei ö 6 000 6 000 6 000
14. 9 03 9 12 59 1 Foglalkozás egészségügy ö 6 200 6 200 6 200
15. 9 03 9 13 59 1 Tagsági díjak ö 8 400 8 400 8 400
16. 9 03 9 14 59 1 Könyvvizsgálói díj ö 4 500 4 564 4 564
17. 9 03 9 15 59 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése k 279 247 349 059 349 059
18. 9 03 9 16 59 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak k 120 753 150 941 150 941
19. 9 03 9 17 59 1 Ügyvédi megbízási díj ö 6 096 6 858 6 858
20. 9 03 9 18 59 1 Szakértői díjak ö 2 000 1 555 1 202
21. 9 03 9 19 59 1 Hídvizsgálat k 2 286 2 286 2 286
22. 9 03 9 20 59 1 Jereván településrészi önkormányzat ö 2 000 2 000 2 000
23. 9 03 9 21 59 1 Első, második osztályosok füzetcsomagja ö 2 800 2 800 2 800
24. 9 03 9 22 59 1 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj ö 5 000 8 867 8 867
25. 9 03 9 23 59 1 Szociális rendezvények ö 500 1 171 1 371
26. 9 03 9 24 59 1 Műjégpálya üzemeltetés ö 1 000 1 000 1 000
27. 9 03 9 25 59 1 SH Zrt.- Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés k 1 000 0 0
28. 9 03 9 26 59 1 SH Zrt.- Káposztás úti stadion üzemeltetés k 30 000 0 0
29. 9 03 9 27 59 1 Balf településrészi önkormányzat ö 2 021 2 021 1 771
30. 9 03 9 28 59 1 Brennbergbánya településrészi önkormányzat ö 2 000 2 000 2 000
31. 9 03 9 29 59 1 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat ö 2 000 2 000 2 000
32. 9 03 9 30 59 1 Közbeszerzési tanácsadó díj ö 15 875 15 875 15 875
33. 9 03 9 31 59 1 Európa a polgárokért ö 4 000 4 000 4 000
34. 9 03 9 32 59 1 MNV Zrt.-nek fizetendő bérleti díj (határkilépő) ö 640 640 640
35. 9 03 9 33 59 1 Tűztorony vagyon kezelési díj ö 49 334 49 334 49 334
36. 9 03 9 34 59 1 Helyi tömegközl. közszolg. szerződés pályázati dokumentáció ö 5 000 5 000 5 000
37. 9 03 9 35 59 1 Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások ö 0 1 600 1 600
38. 9 03 9 36 59 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés k 160 000 171 181 175 461
39. 9 03 9 37 59 1 Parkolás - üzemeltetési d