Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában és a 91. § (1) bekezdésében foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 21 716 533 000 Ft-tal hagyja jóvá, melyből a kötvény kibocsátás összege 2 000 000 000 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az 1. melléklet, részletesebb teljesítését a 3-5. melléklet rögzíti.

(3) A Közgyűlés az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek teljesített bevételeit a 6. és 8. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az 5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot megillető összeg 33 931 593 Ft, az Önkormányzatot nem illeti meg 31 265 512 Ft.

3. § (1) A Közgyűlés a 2012. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 19 132 573 000 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás főbb adatok szerinti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek teljesített kiadása 7 507 312 000 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 3 743 391 000 Ft,

ab) munkaadói járulékok 1 003 581 000 Ft,

ac) dologi kiadás 2 563 049 000 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 21 114 000 Ft,

ae) pénzmaradvány átadás, egyéb juttatások 228 000 Ft,

af) támogatásértékű pénzeszköz átadás 56 058 000 Ft,

ag) beruházási kiadások 80 221 000 Ft,

ah) felújítási kiadások 13 431 000 Ft,

ai) kölcsönök és továbbadási célú kiadások 127 589 000 Ft,

aj) függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások -101 350 000 Ft

a 6. és 7. mellékletek részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített kiadása 1 710 906 000 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 864 374 000 Ft,

bb) munkaadói járulékok 225 183 000 Ft,

bc) dologi kiadás 423 369 000 Ft,

bd) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások 155 135 000 Ft,

be) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 464 000 Ft,

bf) beruházási kiadások 7 622 000 Ft,

bg) felújítási kiadások 1 734 000 Ft,

bh) függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások 32 025 000 Ft

a 8. melléklet részletezése szerint;

c) a fejlesztési kiadásokat 1 344 367 000 Ft-tal a 11. melléklet részletezése szerint;

d) a felújítási kiadásokat 604 956 000 Ft-tal a 12. melléklet részletezése szerint;

e) az általános támogatásokat 1 028 837 000 Ft-tal a 13. melléklet részletezése szerint;

f) a pályázati támogatásokat 21 730 000 Ft-tal a 14. melléklet részletezése szerint;

g) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 75 795 000 Ft-tal a 15. melléklet részletezése szerint;

h) a városüzemeltetési kiadásokat 627 885 000 Ft-tal a 16. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat, támogatásokat 113 948 000 Ft-tal a 17. melléklet részletezése szerint;

j) az önkormányzati dologi kiadásokat 2 046 806 000 Ft-tal a 18. melléklet részletezése szerint;

k) a hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 3 892 634 000 Ft-tal a 19. melléklet részletezése szerint,

l) a lakásalap felhasználását 172 803 000 Ft-tal a 20. melléklet részletezése szerint,

m) a pénzmaradvány átadás összegét 34 811 000 Ft-tal a 2. melléklet szerint és

n) az önkormányzati függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összegét -50 217 000 Ft-tal a 2. melléklet szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek létszámát a 9. melléklet,

(2) az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet,

(3) a céltartalékok előirányzat alakulását a 21. melléklet,

(4) az önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22. melléklet,

(5) az önkormányzat összevont 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 23. melléklet,

(6) a mutatószám kimutatást a 2012. évi változásról és a záró állományalakulásról a 24. melléklet,

(7) az önkormányzati költségvetési szervek által ellátottak létszámának változását a 25. melléklet,

(8) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 28. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2012. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 29. melléklet,

(10) az Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 30. melléklet,

(11) az önkormányzati feladatok többéves hatását a 31. melléklet,

(12) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 32. melléklet,

(13) az adósságállomány 2011. december 31-én fennálló állományát a 33. melléklet,

(14) az Önkormányzat vagyonkimutatását a 34. melléklet,

(15) a közgyűlési anyag levezetését a MÁK 80-as űrlapból a 35. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a 39. melléklet,

(17) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 40. melléklet,

(18) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a 41. melléklet,

(19) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a 42. melléklet,

(20) a 2012. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a 43. melléklet,

(21) az eszközök elhasználódottsági fokát a 44. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2012. évi pénzmaradványt 2 436 467 000 Ft-tal jóváhagyja a 26. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 4 942 000 Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 36 066 000 Ft,

c) Önkormányzat 2 395 459 000 Ft.

(2) Az önkormányzati szintű pénzmaradvány felosztási tervét - a 27. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 26. és 27. melléklet szerinti részletezett pénzmaradvány a 2013. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.

6. § A Közgyűlés az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdés alapján - a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról szóló - elkészített

a) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 36. melléklet szerint,

b) egyszerűsített mérleget a 37. melléklet szerint, és

c) egyszerűsített pénzmaradványt a 38. melléklet szerint

jóváhagyja.

7. § Jelen rendelet 2013. május 3. napján lép hatályba.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2012. évi teljesítése - bevételek

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
BEVÉTELEK
2012. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2012. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. 9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 3 032 697 2 988 748 2 988 748 100,00
2. 9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 174 938 294 442 294 442 100,00
3. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok 0 70 374 70 374 100,00
4. 9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 187 000 1 490 813 1 490 813 100,00
5. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
6. 2 00 2 00 06 0 Egészségügyi szervezet 3 914 000 1 478 750 1 478 750 100,00
7. 9 00 9 00 06 0 Igazgatási szervezet 159 991 160 831 166 393 103,46
8. 0 00 0 00 06 0 ÖSSZESEN - Támogatásértékű bev. társadalombizt. alapoktól 4 073 991 1 639 581 1 645 143 100,34
9. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek
10. 2 00 2 00 07 0 Egészségügyi szervezet 132 000 50 679 50 679 100,00
11. 9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 428 564 425 718 425 718 100,00
12. 9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 239 030 240 660 240 660 100,00
13. 9 00 4 00 07 0 Középfokú oktatási szervezetek 141 016 148 983 148 983 100,00
14. 9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezet 2 285 2 855 2 855 100,00
15. 9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 416 157 486 054 493 229 101,48
16. 0 00 0 00 07 0 ÖSSZESEN - Intézményi működési bevételek 1 359 052 1 354 949 1 362 124 100,53
17. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei
18. 2 00 2 00 08 0 Egészségügyi szervezet 0 1 844 1 844 100,00
19. 9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 25 804 40 244 40 244 100,00
20. 9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 67 403 74 496 74 496 100,00
21. 9 00 4 00 08 0 Középfokú oktatási szervezetek 2 792 48 501 48 501 100,00
22. 9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezet 22 915 22 723 22 723 100,00
23. 9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 12 000 43 980 40 560 92,22
24. 0 00 0 00 08 0 ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű működési bevételei 130 914 231 788 228 368 98,52
25. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz-átvételei Áht.-n kívülről
26. 9 00 1 00 09 0 Szociális szervezetek 0 1 350 1 350 100,00
27. 9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 75 2 059 2 059 100,00
28. 9 00 4 00 09 0 Középfokú oktatási szervezetek 4 749 5 049 5 049 100,00
29. 9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezet 0 289 289 0,00
30. 9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 7 000 7 000 1 923 27,47
31. 0 00 0 00 09 0 ÖSSZESEN - Int. működési célú pénze.átv. Áht.-n kívülről 11 824 15 747 10 670 67,76
32. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
33. 9 00 1 00 10 0 Szociális szervezetek 0 2 441 2 441 100,00
34. 9 00 4 00 10 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 1 530 1 530 100,00
35. 9 00 9 00 10 0 Igazgatási szervezetek 0 0 24 0,00
36. 0 00 0 00 10 0 ÖSSZESEN - Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 3 971 3 995 100,60
37. 0 00 0 00 11 0 ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
38. 0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei Áht.-n kívülről
39. 2 00 2 00 12 0 Egészségügyi szervezet 0 5 000 5 000 100,00
40. 9 00 3 00 12 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 3 079 3 079 100,00
41. 9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 23 640 42 341 42 341 100,00
42. 0 00 0 00 12 0 ÖSSZESEN - Int. felhalmozási célú pénze.átv. Áht.-n kívülről 23 640 50 420 50 420 100,00
43. 0 00 0 00 13 0 Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.
44. 2 00 2 00 13 0 Egészségügyi szervezet 0 147 699 147 699 100,00
45. 0 00 0 00 13 1 ÖSSZESEN - Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt. 0 147 699 147 699 100,00
46. 0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev.
47. 2 00 2 00 14 0 Egészségügyi szervezet 0 1 117 1 117 100,00
48. 0 00 0 00 14 0 ÖSSZESEN - Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev. 0 1 117 1 117 100,00
49. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések 5 000 17 989 17 989 100,00
50. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek 2 357 629 2 481 792 1 258 465 50,71
51. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 32 426 39 410 37 739 95,76
52. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívül 41 730 93 192 89 642 96,19
53. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 775 540 785 643 737 969 93,93
54. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség 0 19 000 19 660 0,00
55. 9 03 9 00 21 0 Illetékek 306 000 306 000 257 759 84,23
56. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók 4 319 000 4 362 831 4 508 063 103,33
57. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók 1 522 771 1 522 771 1 468 817 96,46
58. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei 2 110 324 2 089 065 2 191 751 104,92
59. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 80 000 80 000 60 336 75,42
60. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap 595 272 498 389 333 974 67,01
61. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei 20 000 40 852 40 852 100,00
62. 9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel 2 796 164 1 426 355 0 0,00
63. 9 03 9 00 29 0 Kötvény kibocsátás 0 2 000 000 2 000 000 100,00
64. 9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány 358 202 510 319 510 319 100,00
65. 9 03 9 00 32 0 Előző évi támogatások, visszatérülések 0 15 961 15 961 100,00
66. 0 00 0 00 33 0 Int. előző évi pénzmaradvány átvétel, alulfinanszírozás 0 34 119 34 221 100,30
67. 0 00 0 00 34 0 Önkormányzat működési bevételei 0 50 400 73 998 0,00
68. 0 00 0 00 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -184 223 0,00
69. 9 03 9 00 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -50 672 0,00
70. Bevételek összesen: 24 314 114 24 663 737 21 716 533 88,05

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2012. évi teljesítése - kiadások

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
KIADÁSOK
2012. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2012. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. 0 00 0 00 51 0 Intézmények működtetési kiadása
2. 2 00 2 00 51 0 Egészségügyi szervezetek 4 066 000 1 741 286 1 608 820 92,39
3. 9 00 1 00 51 0 Szociális szervezetek 1 205 962 1 401 975 1 401 975 100,00
4. 9 00 3 00 51 0 Alapfokú oktatási szervezetek 2 057 728 2 429 946 2 429 285 99,97
5. 9 00 4 00 51 0 Középfokú oktatási szervezetek 1 233 699 1 512 930 1 514 277 100,09
6. 9 00 5 00 51 0 Kulturális szervezetek 104 825 116 215 116 215 100,00
7. 9 00 9 00 51 0 Igazgatási szervezetek 1 766 103 2 152 856 2 147 646 99,76
8. 0 00 0 00 51 0 ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása: 10 434 317 9 355 208 9 218 218 98,54
9. 0 00 0 00 52 0 Önkormányzati fejlesztések
10. 9 00 1 00 52 0 Szociális szervezetek 114 782 113 507 67 324 59,31
11. 9 00 2 00 52 0 Egészségügy 654 713 630 207 115 932 18,40
12. 9 00 3 00 52 0 Alapfokú oktatás 322 691 334 120 242 196 72,49
13. 9 00 4 00 52 0 Középfokú oktatás 130 875 129 871 126 626 97,50
14. 9 00 8 00 52 0 Gazdasági 2 083 849 2 210 287 784 089 35,47
15. 9 00 9 00 52 0 Igazgatási 10 000 10 000 8 200 82,00
16. 0 00 0 00 52 0 ÖSSZESEN - Önkormányzati fejlesztések: 3 316 910 3 427 992 1 344 367 39,22
17. 0 00 0 00 53 0 Önkormányzati felújítások
18. 9 00 6 00 53 0 Sport 10 000 10 000 0 0,00
19. 9 00 8 00 53 0 Gazdasági 864 083 824 356 604 956 73,39
20. 0 00 0 00 53 0 ÖSSZESEN - Önkormányzati felújítások: 874 083 834 356 604 956 72,51
21. 0 00 0 00 54 0 Önkormányzati általános támogatások
22. 9 00 1 00 54 0 Szociális szervezetek 95 113 94 532 81 035 85,72
23. 9 00 2 00 54 0 Egészségügy 0 13 196 13 192 99,97
24. 9 00 3 00 54 0 Alapfokú oktatás 0 9 906 9 314 94,02
25. 9 00 4 00 54 0 Középfokú oktatás 0 4 922 4 221 85,76
26. 9 00 5 00 54 0 Kulturális feladatok 483 850 508 653 496 803 97,67
27. 9 00 6 00 54 0 Sport 147 500 215 900 211 400 97,92
28. 9 00 7 00 54 0 Védelem 2 700 7 118 7 118 100,00
29. 9 00 8 00 54 0 Gazdasági 66 000 125 914 124 870 99,17
30. 9 00 9 00 54 0 Igazgatási 41 369 96 089 80 884 84,18
31. 0 00 0 00 54 0 ÖSSZESEN - Önkormányzati általános támogatások: 836 532 1 076 230 1 028 837 95,60
32. 0 00 0 00 55 0 Önkormányzati pályázati támogatások
33. 9 00 1 00 55 0 Szociális szervezetek 1 800 1 650 1 650 100,00
34. 9 00 5 00 55 0 Kulturális feladatok 4 900 4 280 2 920 68,22
35. 9 00 6 00 55 0 Sport 26 000 21 880 17 160 78,43
36. 0 00 0 00 55 0 ÖSSZESEN - Önkormányzati pályázati támogatások: 32 700 27 810 21 730 78,14
37. 9 00 9 00 56 0 Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terh. jár. 0 70 312 75 795 107,80
38. 0 00 0 00 57 0 Önkormányzati városüzemeltetési kiadások
39. 8 05 8 00 57 0 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 570 928 570 928 491 703 86,12
40. 9 03 9 00 57 0 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 176 572 156 321 136 182 87,12
41. 0 00 0 00 57 0 ÖSSZESEN - Önkormányzati városüzemeltetési kiadások: 747 500 727 249 627 885 86,34
42. 9 00 1 00 58 0 Önkormányzati szociális kiadások 210 000 161 339 113 948 70,63
43. 9 00 9 00 59 0 Önkormányzati dologi kiadások 1 983 657 2 209 110 2 046 806 92,65
44. 9 00 9 00 60 0 Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújt. és törl., értékpapírok bevált. 3 819 535 4 100 920 3 892 634 94,92
45. 9 00 9 00 61 0 Önkormányzati lakásalap kiadásai 458 132 361 249 172 803 47,83
46. 9 00 9 00 62 0 Önkormányzati céltartalékok 1 300 748 2 272 520 0 0,00
47. 9 00 9 00 63 0 Önkormányzati általános tartalék 300 000 4 505 0 0,00
48. 9 00 9 00 64 0 Pénzmaradvány átadás 0 34 937 34 811 99,64
49. 9 00 9 00 72 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -50 217 0,00
50. Kiadások összesen: 24 314 114 24 663 737 19 132 573 77,57

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

2012. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
BEVÉTELEK
2012. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2012. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. 9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása
2. 9 03 9 00 01 1 Működési célú
3. 9 03 9 01 01 1 Lakosságszámhoz kötötten 236 644 241 234 241 234 100,00
4. 9 03 9 02 01 1 Feladatmutatóhoz kötötten 2 608 553 2 560 014 2 560 014 100,00
5. 9 03 9 03 01 1 Üdülőhelyi feladatok 187 500 187 500 187 500 100,00
6. 9 03 9 00 01 1 Működési célú összesen: 3 032 697 2 988 748 2 988 748 100,00
7. 9 03 9 00 01 0 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása összesen: 3 032 697 2 988 748 2 988 748 100,00
8. 9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások
9. 9 03 9 00 02 1 Működési célú normatív, kötött felhaszn. központi tám.
10. 9 03 9 01 02 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátáshoz 173 027 174 175 174 175 100,00
11. 9 03 9 02 02 1 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának előirányzata 1 911 120 267 120 267 100,00
12. 9 03 9 00 02 1 Működési célú normatív, kötött felhaszn. központi tám. összesen: 174 938 294 442 294 442 100,00
13. 9 03 9 00 02 0 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások összesen: 174 938 294 442 294 442 100,00
14. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok
15. 9 03 9 00 03 1 Működési célú 0 68 852 68 852 100,00
16. 9 03 9 00 03 2 Felhalmozási célú 0 1 522 1 522 100,00
17. 9 03 9 00 03 0 Központosított előirányzatok összesen: 0 70 374 70 374 100,00
18. 9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása
19. 9 03 9 00 05 1 Működési célú egyéb költségvetési támogatás
20. 9 03 9 01 05 1 Helyi önkormányzatok színháztámogatása 187 000 187 000 187 000 100,00
21. 9 03 9 02 05 1 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 0 199 852 199 852 100,00
22. 9 03 9 03 05 1 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 0 1 100 000 1 100 000 100,00
23. 9 03 9 04 05 1 Természetbeni támogatásra kapott Erzsébet-utalvány értéke 0 3 961 3 961 100,00
24. 9 03 9 00 05 1 Működési célú egyéb költségvetési támogatás összesen: 187 000 1 490 813 1 490 813 100,00
25. 9 03 9 00 05 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása összesen: 187 000 1 490 813 1 490 813 100,00
26. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
27. 0 00 0 00 06 1 Működési célú
28. 2 00 2 00 06 1 Egészségügyi szervezet 3 914 000 1 478 750 1 478 750 100,00
29. 9 00 9 01 06 1 Igazgatási szervezet (Polgármesteri Hivatal) 159 991 67 390 67 390 100,00
30. 9 00 9 02 06 1 Igazgatási szervezet (Önkormányzat) 0 93 441 99 003 105,95
31. 0 00 0 00 06 1 Működési célú összesen: 4 073 991 1 639 581 1 645 143 100,34
32. 0 00 0 00 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól összesen: 4 073 991 1 639 581 1 645 143 100,34
33. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek
34. 2 00 2 00 07 0 Egészségügyi szervezet 132 000 50 679 50 679 100,00
35. 9 00 1 00 07 0 Szociális szervezetek 428 564 425 718 425 718 100,00
36. 9 00 3 00 07 0 Alapfokú oktatási szervezetek 239 030 240 660 240 660 100,00
37. 9 00 4 00 07 0 Középfokú oktatási szervezetek 141 016 148 983 148 983 100,00
38. 9 00 5 00 07 0 Kulturális szervezet 2 285 2 855 2 855 100,00
39. 9 00 9 00 07 0 Igazgatási szervezetek 416 157 486 054 493 229 101,48
40. 0 00 0 00 07 0 Intézményi működési bevételek összesen: 1 359 052 1 354 949 1 362 124 100,53
41. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei
42. 2 00 2 00 08 0 Egészségügyi szervezet 0 1 844 1 844 100,00
43. 9 00 1 00 08 0 Szociális szervezetek 25 804 40 244 40 244 100,00
44. 9 00 3 00 08 0 Alapfokú oktatási szervezetek 67 403 74 496 74 496 100,00
45. 9 00 4 00 08 0 Középfokú oktatási szervezetek 2 792 48 501 48 501 100,00
46. 9 00 5 00 08 0 Kulturális szervezet 22 915 22 723 22 723 100,00
47. 9 00 9 00 08 0 Igazgatási szervezetek 12 000 43 980 40 560 92,22
48. 0 00 0 00 08 0 Int. támogatásértékű működési bevételei összesen: 130 914 231 788 228 368 98,52
49. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
50. 9 00 1 00 09 0 Szociális szervezetek 0 1 350 1 350 100,00
51. 9 00 3 00 09 0 Alapfokú oktatási szervezetek 75 2 059 2 059 100,00
52. 9 00 4 00 09 0 Középfokú oktatási szervezetek 4 749 5 049 5 049 100,00
53. 9 00 5 00 09 0 Kulturális szervezet 0 289 289 100,00
54. 9 00 9 00 09 0 Igazgatási szervezetek 7 000 7 000 1 923 27,47
55. 0 00 0 00 09 0 Int. működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről összesen: 11 824 15 747 10 670 67,76
56. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
57. 9 00 1 00 10 0 Szociális szervezetek 0 2 441 2 441 100,00
58. 9 00 4 00 10 0 Középfokú oktatási szervezetek 0 1 530 1 530 100,00
59. 9 00 9 00 10 0 Igazgatási szervezetek 0 0 24 0,00
60. 0 00 0 00 10 0 Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 0 3 971 3 995 100,60
61. 0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről
62. 2 00 2 00 12 0 Egészségügyi szervezet 0 5 000 5 000 100,00
63. 9 00 3 00 12 0 Alapfokú oktatási szervezetek 0 3 079 3 079 100,00
64. 9 00 4 00 12 0 Középfokú oktatási szervezetek 23 640 42 341 42 341 100,00
65. 0 00 0 00 12 0 Int. felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről összesen: 23 640 50 420 50 420 100,00
66. 0 00 0 00 13 0 Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.
67. 0 00 0 00 13 1 Működési célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt.
68. 2 00 2 00 13 1 Egészségügyi szervezet 0 147 699 147 699 100,00
69. 0 00 0 00 13 1 Működési célú int. pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt. összesen: 0 147 699 147 699 100,00
70. 0 00 0 00 13 0 Intézményi pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek összesen: 0 147 699 147 699 100,00
71. 0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev.
72. 2 00 2 00 14 0 Egészségügyi szervezet 0 1 117 1 117 100,00
73. 0 00 0 00 14 0 Int. kölcs. igénybevét., visszatér. és továbbad. célú bev. összesen: 0 1 117 1 117 100,00
74. 0 00 0 00 33 0 Int. előző évi pénzmaradvány átvétel
75. 0 00 0 00 33 1 Működési célú előző évi pénzmaradvány átvétel
76. 9 00 3 00 33 1 Alapfokú oktatási szervezetek 0 7 657 7 657 100,00
77. 9 00 4 00 33 1 Középfokú oktatási szervezetek 0 17 261 17 262 100,01
78. 9 00 9 00 33 1 Igazgatási szervezetek 0 5 606 5 479 97,73
79. 0 00 0 00 33 1 Működési célú előző évi pénzmaradvány átvétel 0 30 524 30 398 99,59
80. 0 00 0 00 33 2 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány átvétel
81. 9 00 4 00 33 2 Középfokú oktatási szervezetek 0 3 595 3 595 100,00
82. 0 00 0 00 33 2 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány átvétel, alulfinanszírozás összesen: 0 3 595 3 595 100,00
83. 0 00 0 00 33 0 Int. előző évi pénzmaradvány átvétel, alulfinanszírozás összesen: 0 34 119 33 993 99,63
84. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatér. és továbbad. célú bevételek
85. 9 03 9 00 15 1 Működési célú
86. 9 03 9 01 15 1 Önkormányzati érd. gazd.-i társaságok, társulások tagi kölcsöne 5 000 5 000 5 000 100,00
87. 9 03 9 00 15 1 Működési célú kölcsönök igénybevét., visszatér. összesen: 5 000 5 000 5 000 100,00
88. 9 03 9 00 15 2 Felhalmozási célú
89. 9 03 9 01 15 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 12 989 12 989 100,00
90. 9 03 9 00 15 2 Felhalmozási célú kölcsönök igénybevét., visszatér. összesen: 0 12 989 12 989 100,00
91. 9 03 9 00 15 0 Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések összesen: 5 000 17 989 17 989 100,00
92. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek
93. 9 03 9 00 16 1 Működési célú támogatásértékű bevételek
94. 9 03 9 01 16 1 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
(KAB-KEF-11-B-1530, 1531)
800 800 800 100,00
95. 9 03 9 02 16 1 Utcai szociális munka 6 720 6 720 6 720 100,00
96. 9 03 9 03 16 1 Európa a polgárokért-testvérvárosi programok 1 000 0 0 0,00
97. 9 03 9 04 16 1 Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. 26 487 26 487 26 487 100,00
98. 9 03 9 05 16 1 Szociális támogató szolgálat I-II. támogató szolgált., közösségi ellátás 16 550 8 000 8 000 100,00
99. 9 03 9 06 16 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 711 711 100,00
100. 9 03 9 08 16 1 Közösségi ellátás 0 8 550 8 550 100,00
101. 9 03 9 10 16 1 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 0 4 048 4 048 100,00
102. 9 03 9 11 16 1 Első munkahely garancia bértámogatás 0 2 236 2 236 100,00
103. 9 03 9 12 16 1 Otthonteremtési támogatás 0 1 176 1 176 100,00
104. 9 03 9 13 16 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 268 258 96,27
105. 9 03 9 14 16 1 Balfi úti illegális hulladéklerakó felszám. tám. 0 0 286 0,00
106. 9 03 9 16 16 1 Közfoglalkoztatás 0 15 698 17 511 111,55
107. 9 03 9 17 16 1 Intézményi záró pénzkészlet 2012.12.31 0 0 2 526 0,00
108. 9 03 9 18 16 1 Piknik 2 593 2 593 0 0,00
109. 9 03 9 19 16 1 CENTROPE Capacity 5 780 5 780 0 0,00
110. 9 03 9 20 16 1 Fertő Európai Területi Társulás létrehozása
(ETT-12-A-0013)
0 1 500 1 500 100,00
111. 9 03 9 21 16 1 Fertő ETT fenntartása, működtetése (ETT-12-A-0013) 0 4 000 0 0,00
112. 9 03 9 22 16 1 Barátság Játékok Nemzetközi Sportrendezvény 0 1 500 0 0,00
113. 9 03 9 23 16 1 Helyi kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása 859 0 0 0,00
114. 9 03 9 30 16 1 DT-DT digitális tanítás, digitális tanulás TIOP 0 8 178 8 178 100,00
115. 9 03 9 00 16 1 Működési célú támogatásértékű bevételek összesen: 60 789 98 245 88 987 90,58
116. 9 03 9 00 16 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
117. 9 03 9 01 16 2 Erzsébet Kórház fejlesztés (TIOP-2.2.4-06/1-2010-0012) 464 437 464 437 123 908 26,68
118. 9 03 9 02 16 2 Kutyahegy belterületi vízrendezés
(NYDOP-4.1.1/B/09-2009-0009)
42 225 42 225 34 264 81,15
119. 9 03 9 03 16 2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011) 108 906 108 906 95 694 87,87
120. 9 03 9 04 16 2 Kőműves közi Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003) 73 041 73 041 45 138 61,80
121. 9 03 9 05 16 2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) 269 563 269 563 5 156 1,91
122. 9 03 9 06 16 2 Fejlesztési hitel törlesztésre átvett pénzeszköz 0 30 000 30 000 100,00
123. 9 03 9 07 16 2 Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem
(NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)
233 636 233 636 150 995 64,63
124. 9 03 9 09 16 2 Közvilágítás fejlesztése (KEOP-5.3.0/A/09-2009-0126) 19 574 19 574 13 770 70,35
125. 9 03 9 11 16 2 Halász u. óvoda férőhelybővítés
(NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0004)
30 610 30 610 29 815 97,40
126. 9 03 9 12 16 2 Petőfi iskola modernizációja
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)
37 097 37 097 0 0,00
127. 9 03 9 13 16 2 Trefort Téri Óvoda korszerűsítése
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)
129 323 129 323 107 567 83,18
128. 9 03 9 14 16 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 50 722 50 722 0 0,00
129. 9 03 9 15 16 2 Önerő alap - Trefort Téri Óvoda korszerűsítése 0 0 3 675 0,00
130. 9 03 9 18 16 2 Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., Mikovényi u. építés Lackner K. u. felújítás
(NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0013)
123 121 123 121 129 110 104,86
131. 9 03 9 19 16 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009) 8 076 8 076 8 176 101,24
132. 9 03 9 20 16 2 Fáy A. Szki. rekonstrukciója
(KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122)
65 746 65 746 63 097 95,97
133. 9 03 9 21 16 2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés
(NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)
266 484 266 484 167 286 62,78
134. 9 03 9 22 16 2 Erzsébet Kórház műszaki fejlesztése PIC
(TIOP 2.2.2./C/10/1)
117 031 117 031 0 0,00
135. 9 03 9 23 16 2 Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003) 90 000 90 000 1 361 1,51
136. 9 03 9 24 16 2 Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) 5 000 5 000 0 0,00
137. 9 03 9 25 16 2 DT-DT digitális tanítás, digitális tanulás TIOP 162 248 154 070 150 945 97,97
138. 9 03 9 26 16 2 Közalkalmazottak lakástám. visszafizetése 0 9 521 9 521 100,00
139. 9 03 9 27 16 2 Erzsébet kert helyreállítási feladatai
(KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005)
0 9 934 0 0,00
140. 9 03 9 28 16 2 Tómalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt. vizsg. (KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008) 45 430 0 0,00
141. 9 03 9 00 16 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 2 296 840 2 383 547 1 169 478 49,06
142. 9 03 9 00 16 0 Támogatásértékű bevételek összesen: 2 357 629 2 481 792 1 258 465 50,71
143. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
144. 9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől
145. 9 03 9 04 17 2 „GUTS” - Zöld városi közlekedési rendszerek 32 426 32 426 30 974 95,52
146. 9 03 9 05 17 2 Európa a polgárokért „Együtt határok nélkül” -Testvérvárosi Találkozók 0 4 484 4 265 95,12
147. 9 03 9 06 17 2 Szúnyoggyérítés 0 2 500 2 500 100,00
148. 9 03 9 00 17 2 Különféle szervektől összesen: 32 426 39 410 37 739 95,76
149. 9 03 9 00 17 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen: 32 426 39 410 37 739 95,76
150. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívül
151. 9 03 9 00 18 1 Lakosságtól
152. 9 03 9 04 18 1 Tómalom 6. Útépítő közösség 33 328 33 328 0 0,00
153. 9 03 9 05 18 1 Boldizsár utcai Útépítő közösség 8 402 8 402 8 277 98,51
154. 9 03 9 06 18 1 Beszedett érdekeltségi hozzájárulás 0 0 5 436 0,00
155. 9 03 9 07 18 1 Pihenőkereszt Útépítő közösség 0 0 743 0,00
156. 9 03 9 00 18 1 Lakosságtól összesen: 41 730 41 730 14 456 34,64
157. 9 03 9 00 18 2 Különféle szervektől
158. 9 03 9 01 18 2 Parkoló megváltás 5 200 5 200 100,00
159. 9 03 9 02 18 2 Virág u. 1224. hrsz. csapadékvíz elvezető csatorna építése 0 1 940 1 764 90,93
160. 9 03 9 03 18 2 GYSEV Zrt. útfelújítás 0 0 23 900 0,00
161. 9 03 9 04 18 2 GYSEV Játszótér építés Jereván lakótelepen 0 350 350 100,00
162. 9 03 9 06 18 2 Viziközmű fejlesztési hozzájárulás (KFH) 0 43 972 43 972 100,00
163. 9 03 9 00 18 2 Különféle szervektől összesen: 0 51 462 75 186 146,10
164. 9 03 9 00 18 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívül összesen: 41 730 93 192 89 642 96,19
165. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
166. 9 03 9 01 19 1 Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 162 872 162 872 76 191 46,78
167. 9 03 9 02 19 1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 415 671 415 671 549 732 132,25
168. 9 03 9 01 19 2 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 196 997 207 100 112 046 54,10
169. 9 03 9 00 19 0 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések összesen: 775 540 785 643 737 969 93,93
170. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség
171. 9 03 9 01 20 0 Betétek után kapott kamat 0 19 000 19 004 100,02
172. 9 03 9 02 20 0 Egyéb kamatbevételek 0 0 128 0,00
173. 9 03 9 03 20 0 Realizált árfolyamnyereség 0 0 528 0,00
174. 9 03 9 00 20 0 Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség összesen: 0 19 000 19 660 103,47
175. 9 03 9 00 21 0 Illetékek 306 000 306 000 257 759 84,23
176. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók
177. 9 03 9 01 22 1 Építményadó 900 000 900 000 1 010 411 112,27
178. 9 03 9 03 22 1 Idegenforgalmi adó 173 000 173 000 147 621 85,33
179. 9 03 9 04 22 1 Iparűzési adó 2 850 000 2 870 184 3 011 876 104,94
180. 9 03 9 05 22 1 Magánszemélyek, vállalkozások kommunális adója 396 000 396 000 308 031 77,79
181. 9 03 9 00 22 1 Helyi adók összesen 4 319 000 4 339 184 4 477 939 103,20
182. 9 03 9 06 22 2 Pótlékok, bírságok, egyéb adóbevételek 0 23 647 30 124 127,39
183. 9 03 9 00 22 0 Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen: 4 319 000 4 362 831 4 508 063 103,33
184. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók
185. 9 03 9 01 23 0 Szja helyben maradó része 620 489 620 489 620 489 100,00
186. 9 03 9 02 23 0 Jövedelemkülönbség mérséklése 292 252 292 252 292 252 100,00
187. 9 03 9 03 23 0 Gépjárműadó 610 000 610 000 556 076 91,16
188. 9 03 9 04 23 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 30 30 0 0,00
189. 9 03 9 00 23 0 Átengedett központi adók összesen: 1 522 771 1 522 771 1 468 817 96,46
190. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei
191. 9 03 9 00 24 1 Működési célú egyéb saját bevételek
192. 9 03 9 01 24 1 Környezetvédelmi bírság 500 500 1 474 294,80
193. 9 03 9 05 24 1 Helyszíni és szabálysértési bírságok 2 500 2 500 2 537 101,48
194. 9 03 9 06 24 1 Talajterhelési díj 12 000 12 000 8 148 67,90
195. 9 03 9 07 24 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 798 000 798 000 697 859 87,45
196. 9 03 9 08 24 1 Közterület foglalási díj 25 000 0 0 0,00
197. 9 03 9 09 24 1 Szúnyoggyérítés 2 000 0 0 0,00
198. 9 03 9 10 24 1 Emelt szintű szociális otthon 0 1 447 1 446 99,93
199. 9 03 9 11 24 1 Egyéb (szolg. jog. pályázati díjbev.) 7 000 0 5 0,00
200. 9 03 9 12 24 1 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 0 0 21 316 0,00
201. 9 03 9 13 24 1 Behajtási engedély 2 000 0 0 0,00
202. 9 03 9 14 24 1 Beléptető rendszer károk befizetése 2 000 2 000 388 19,40
203. 9 03 9 15 24 1 Adóérdekeltség 0 10 616 10 616 100,00
204. 9 03 9 00 24 1 Működési célú egyéb saját bevételek összesen: 851 000 827 063 743 789 89,93
205. 9 03 9 00 24 2 Felhalmozási célú egyéb saját bevételek
206. 9 03 9 01 24 2 Önkorm. egyéb helyiségek értékesítése 80 000 82 678 382 970 463,21
207. 9 03 9 02 24 2 Önkorm. lakótelek értékesítéséből származó bevétel 200 000 200 000 86 967 43,48
208. 9 03 9 03 24 2 VÍZMŰ bérleti díj 470 446 470 446 470 446 100,00
209. 9 03 9 04 24 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 90 000 90 000 100,00
210. 9 03 9 05 24 2 Dalkia (Sinesco) bérleti díj 54 000 54 000 50 707 93,90
211. 9 03 9 06 24 2 Parkolók bérleti díja 340 000 340 000 343 747 101,10
212. 9 03 9 07 24 2 Bérleti díjak 15 000 15 000 13 247 88,31
213. 9 03 9 09 24 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 7 362 7 362 100,00
214. 9 03 9 10 24 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) 2 516 2 516 2 516 100,00
215. 9 03 9 00 24 2 Felhalmozási célú egyéb saját bevételek összesen: 1 259 324 1 262 002 1 447 962 114,74
216. 9 03 9 00 24 0 Önkormányzat egyéb saját bevételei összesen: 2 110 324 2 089 065 2 191 751 104,92
217. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
218. 9 03 9 01 25 0 Föld értékesítés 10 000 10 000 11 071 110,71
219. 9 03 9 02 25 0 Ingatlanok értékesítése 65 000 65 000 45 800 70,46
220. 9 03 9 03 25 0 Egyéb értékesítés 5 000 5 000 3 465 69,30
221. 9 03 9 00 25 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 80 000 80 000 60 336 75,42
222. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap
223. 9 03 9 01 26 0 Önkormányzati lakások értékesítése 590 000 493 117 319 584 64,81
224. 9 03 9 03 26 0 Kamatbevétel 0 0 9 037 0,00
225. 9 03 9 05 26 0 Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbsz. szolg.) - működési 5 272 5 272 5 353 101,54
226. 9 03 9 00 26 0 Lakásalap összesen: 595 272 498 389 333 974 67,01
227. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei
228. 9 03 9 01 27 0 Osztalékok és hozamok 20 000 37 852 37 852 100,00
229. 9 03 9 02 27 0 Részvények, részesedések értékesítése 0 3 000 3 000 100,00
230. 9 03 9 00 27 0 Pénzügyi befektetések bevételei összesen: 20 000 40 852 40 852 100,00
231. 9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel
232. 9 03 9 01 28 1 Rövid lejáratú hitel 1 788 881 469 072 0 0,00
233. 9 03 9 02 28 1 Készfizető kezességvállalás beváltás miatti hitelfelvétel 1 007 283 957 283 0 0,00
234. 9 03 9 00 28 1 Működési célú hitel összesen: 2 796 164 1 426 355 0 0,00
235. 9 03 9 00 28 0 Hitelbevétel összesen: 2 796 164 1 426 355 0 0,00
236. 9 03 9 00 29 0 Kötvény kibocsátás 0 2 000 000 2 000 000 100,00
237. 9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány
238. 9 03 9 00 30 1 Működési célú önkormányzati pénzmaradvány 27 805 158 260 158 260 100,00
239. 9 03 9 00 30 2 Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány 330 397 352 059 352 059 100,00
240. 9 03 9 00 30 0 Önkormányzati pénzmaradvány 358 202 510 319 510 319 100,00
241. 9 03 9 00 32 0 Előző évi támogatások, visszatérülések
242. 9 03 9 01 32 0 Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 15 961 15 961 100,00
243. 9 03 9 00 32 0 Előző évi támogatások, visszatérülések összesen: 0 15 961 15 961 100,00
244. 0 00 0 00 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétel
245. 9 03 9 01 33 0 Önkormányzat (Kórház) 0 0 228 0,00
246. 0 00 0 00 33 1 Működési célú előző évi pénzmaradvány átvétel 0 0 228 0,00
247. 0 00 0 00 33 0 Int. előző évi pénzmaradvány átvétel, alulfinanszírozás összesen: 0 0 228 0,00
248. 0 00 0 00 34 0 Önkormányzat működési bevételei
249. 9 03 9 01 34 0 Egészségügyi alapellátás 0 4 400 4 546 103,32
250. 9 03 9 02 34 0 Egyéb 0 7 000 8 865 126,64
251. 9 03 9 03 34 0 Szúnyoggyérítés (továbbszámlázott) 0 0 2 367 0,00
252. 9 03 9 06 34 0 Kötbér, egyéb kártérítés (gesztor) 0 0 20 945 0,00
253. 9 03 9 09 34 0 E.ON áramdíj visszafizetés 0 12 000 11 896 99,13
254. 9 03 9 10 34 0 Közterület foglalási díj 0 25 000 23 554 94,22
255. 9 03 9 11 34 0 Behajtási engedély 0 2 000 1 825 91,25
256. 0 00 0 00 34 0 Önkormányzat működési bevételei 0 50 400 73 998 146,82
257. 0 00 0 00 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások
258. 2 00 2 00 35 0 Egészségügyi szervezet 0 0 -132 459 0,00
259. 9 00 9 00 35 0 Önkormányzat 0 0 -51 764 0,00
260. 0 00 0 00 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások összesen: 0 0 -184 223 0,00
261. 9 03 9 00 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek
262. 9 03 9 01 50 0 Intézményi 0 0 4 293 0,00
263. 9 03 9 02 50 0 Önkormányzati 0 0 -54 965 0,00
264. 9 03 9 00 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -50 672 0,00
251. Bevételek összesen 24 314 114 24 663 737 21 716 533 88,05

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

2012. évi eredeti bevételi előirányzat főösszegét módosító tételek

Állami támogatás Intézményi bevételek
Sor-
szám
Megnevezés Önkor-
mányza-
tok normatív
állami hozzá-
járulása
(feladat-
mutatók-
hoz
kötötten)
Norma-
tív, kötött felhasz-
nálású központi támoga-
tások
Közpon-
tosított előirány-
zat
Önkor-
mányza-
tok egyéb költség-
vetési támoga-
tása
Támoga-
tásértékű bevétel társada-
lombiz-
tosítási alaptól
Műkö-
dési bevételek
Támoga-
tás-
értékű műkö-
dési bevétel
Műkö-
dési célú pénzesz-
köz-
átvétel állam-
háztar-
táson kívülről
Felhal-
mozási és tőke-
jellegű bevételek
Támoga-
tás-
értékű felhal-
mozási bevételek
Felhal-
mozási célú pénzesz-
köz-
átvétel állam-
háztar-
táson kívülről
Pénz-
marad-
vány, előző évi tartalék és befizetési kötele-
zettség
Kölcsö-
nök igény-
bevétele, vissza-
térülése és tovább-
adási célú bevételek
Előző évi pénz-
marad-
vány, alul-
finan-
szírozás
Kölcsön igény-
bevétele, vissza-
térülése
Támoga-
tás-
értékű műkö-
dési bevétel
Támo-
gatás-
értékű felhal-
mozási bevétel
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1. Intézményi kiadások -95 12 445 295 644 -2 341 809 -12 324 46 083 -351 3 971 0 30 480 147 699 1 117 32 915
2. Polgármesteri Hivatal 114 628 83 037 -92 601 9 562 1 031 1 204 8 183
3. Fejlesztések 1 088 55 364
4. Felújítások 30 000
5. Általános támogatás 43 357 52 993 317 9 521
6. Pályázati támogatás
7. Városüzemeltetési kiadások 3 576
8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 3 728 805
9. Önkormányzat dologi kiadásai 94 7 000
10. Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 400 17 934
11. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása 12 989
12. Lakásalap kiadásai
13. Céltartalékok -16 940 -101 1 794 908 386
14. Általános tartalék -17 216 11 956
15. Pénzmaradvány átadás
16. Összesen: -34 156 118 160 62 260 1 299 517 -2 434 410 -2 762 100 107 -351 3 971 0 30 480 147 699 1 117 34 119 12 989 34 239 94 885
Sor-
szám
Megnevezés Működési célú pénzesz-
köz-
átvétel állam-
háztar-
táson kívülről
Felhal-
mozási célú pénz-
eszköz-
átvétel állam-
háztar-
táson kívülről
Általános forgalmi adó bevé-
telek, -vissza-
térülések
Kamat-
bevétel és realizált árfolyamnyereség
Helyi adók, pótlékok, bírságok Működési célú egyéb saját bevételek Felhal-
mozási célú egyéb saját bevételek
Önkor-
mányzat műkö-
dési bevétel
Lakás
alap
Pénzügyi befekte
tések bevételei
Hitel
bevétel
Kötvény
kibo
csátás
Elszá
molási korrekció
Működési célú önkor
mányzati pénz
marad
vány
Felhal
mozási célú önkor
mányzati pénz
marad
vány
összesen
A B T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI
1. Intézményi kiadások 19 000 20 184 1 000 -1 744 041
2. Polgármesteri Hivatal 23 647 10 616 14 606 844 174 757
3. Fejlesztések 40 933 8 877 106 262
4. Felújítások 30 000
5. Általános támogatás 1 447 4 936 112 571
6. Pályázati támogatás 0
7. Városüzemeltetési kiadások 500 4 076
8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4 533
9. Önkormányzat dologi kiadásai 1 484 2 678 16 400 15 961 14 201 57 818
10. Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 18 334
11. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása 161 524 2 933 177 446
12. Lakásalap kiadásai -96 883 -96 883
13. Céltartalékok 10 529 1 226 17 852 -118 949 589 616 68 321 9 354 1 471 088
14. Általános tartalék 2 000 -3 260
15. Pénzmaradvány átadás 33 327 3 595 36 922
16. Összesen: 3 984 51 462 10 103 19 000 43 831 12 063 2 678 16 400 -96 883 18 852 -118 949 751 140 15 961 130 455 21 662 349 623

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

2012. évi Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások alakulása

adatok E Ft-ban

Sor-

Költségvetési támogatás jogcímei
Módosított költségvetési
támogatás
Önkormányzat által adott célra felhasznált támogatás Eltérés
szám Mutatószám Állami hozzájárulás Mutatószám Állami hozzájárulás Mutatószám Állami hozzájárulás
A B C D E F G H
1. Alanyi jogú támogatások
2. 1. Települési önkormányzatok feladatai 57 889 235 839 786 57 889 235 839 786 0 0
3. 2. Építésügyi igazg. Feladatok- térségi normatív hozzájárulás 81 962 4 589 872 81 962 4 589 872 0 0
4. 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 308 804 496 308 804 496 0 0
5. Alanyi jogú támogatás összesen 241 234 154 241 234 154 0
6. 8. Üdülőhelyi feladatok 125 000 000 187 500 000 147 621 062 221 431 593 22 621 062 33 931 593
7. ÖSSZESEN 428 734 154 462 665 747 33 931 593
8. Intézményi mutatóhoz kötött
9. 10.Pénzbeli és szociális juttatások 57 889 130 805 786 57 889 130 805 786 0 0
10. 11.a Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai 13 52 180 290 13 52 180 290 0 0
11. 11.b Gyermekjóléti központ 12 2 099 400 12 2 099 400 0 0
12. 11.c. szociális étkezés 313 17 327 680 301 16 663 360 -12 -664 320
13. 11.d. Házi segítségnyújtás 142 23 583 360 138 22 919 040 -4 -664 320
14. 11.f. otthonközeli ellátás-időskorúak nappali ellátása 38 3 366 040 32 2 834 560 -6 -531 480
15. 11.g Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása 27 10 951 200 26 10 545 600 -1 -405 600
16. 11.h.(1 ) Pszichiátriai betegek napp. int. ellátása 23 4 740 300 16 3 297 600 -7 -1 442 700
17. 11.h.(2) Fogl. tám.-bam részesülő, nappali int. pszich. bet. 15 1 236 600 15 1 236 600 0 0
18. 11.h.(5) Hajléktalanok nappali ellátása 45 9 274 500 45 9 274 500 0 0
19. 12. ab Pszichiátriai betegek intézményi ellátása 140 99 491 000 139 98 780 350 -1 -710 650
20. 12.a.c Demens betegek intézményi ellátása 68 48 324 200 67 47 613 550 -1 -710 650
21. 12.bca Időskorúak intézményi ellátása 114 72 464 100 116 73 735 400 2 1 271 300
22. 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 45 28 604 250 45 28 604 250 0 0
23. 12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 45 5 720 850 45 5 720 850 0 0
24. 13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 39 18 265 650 39 18 265 650 0 0
25. 14.a Bölcsődei ellátás 248 122 536 800 207 102 278 700 -41 -20 258 100
26. 15.a Óvoda 1 627 309 730 000 1 635 311 296 666 8 1 566 666
27. 15.b Általános iskola 1-4. évf. 1 611 225 834 999 1 620 227 088 332 9 1 253 333
28. Általános iskola 5-8. évf. 1 525 258 030 000 1 526 258 186 667 1 156 667
29. 15.c Középiskola (9-13. évfolyam) 2 347 482 220 000 2 280 482 220 000 -67 0
30. 15.d Szakmai elméleti képzés 956 162 933 333 956 162 933 333 0 0
31. 15.e Zeneművészeti ág 457 48 410 000 463 49 115 000 6 705 000
32. Táncművészeti ág 295 12 455 000 293 12 376 666 -2 -78 334
33. 15.f Kollégiumi ellátás 152 43 396 666 152 43 396 666 0 0
34. 15.g Napközis, tanulószobai foglalkozás 1 166 25 380 000 1 203 26 163 334 37 783 334
35. Iskolaotthonos oktatás 231 6 893 333 231 6 893 333 0 0
36. 16.1 Szakmai gyakorlati képzés (9-10. évf.) 621 21 746 667 621 21 746 667 0 0
37. Gyakorl. 1 évf., többévf. 2. szké. évf., sp. szki. szké. évf. 115 11 270 000 115 11 270 000 0 0
38. Gyakorl. 1.évf, képz.i.>1 év 249 34 117 067 251 34 528 667 2 411 600
39. Gyakorl. záró, képz.i.>1 év 74 4 331 600 74 4 331 600 0 0
40. Gyakorl. tan. szerz. 508 9 963 334 508 9 963 334 0 0
41. 16.2 Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátása 425 81 416 533 426 82 603 733 1 1 187 200
42. Korai fejlesztés 23 5 520 000 23 5 520 000 0 0
43. 16.3 Közokt. kieg. hjár.-k: nem magyar nyelven folyó nev., okt. 610 24 413 334 610 24 413 334 0 0
44. 16.4 Nemzetiségi nyelvű oktatás 227 14 506 667 237 14 890 667 10 384 000
45. Nyelvi előkészítő évfolyamok 137 8 810 666 138 8 832 000 1 21 334
46. 16.5 Párhuzamos művészeti képzés 109 22 960 000 109 22 960 000 0 0
47. 16.6 Hozzájárulás önk. Feladatellátáshoz (bejáró tanulók) 1 388 21 236 400 1 337 21 073 200 -51 -163 200
48. 16.eb Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása 976 5 856 000 980 5 880 000 4 24 000
49. Intézményi mutatókhoz kötött összesen: 2 492 403 605 2 474 538 685 -17 864 920
50. Költségvetési törv. 3. sz. mell. összesen (önkorm.-t) megillető 2 921 137 759 2 937 204 432 16 066 673
51. költségvetési törvény 4. számú melléklet
52. Személyi jövedelemadó mérséklés 292 251 700 283 837 860 -8 413 840
53. költségvetési törvény 4. számú melléklet összesen 292 251 700 283 837 860 -8 413 840
54. költségvetési törvény 5. számú melléklet
55. Lakossági közműfejlesztés támogatása 434 000 434 000 0
56. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 3 576 000 3 576 000 0
57. Kieg. Tám. nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 2 880 000 2 880 000 0
58. Helyi közösségi közlekedés támogatása 41 227 000 41 227 000 0
59. Könyvtári és közműv. érd. növelő támogatás 3 716 000 3 716 000 0
60. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 1 490 000 1 490 000 0
61. Gyermekszegénység elleni progr., keretében nyári étk. 1 794 000 1 794 000 0
62. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiad. tám 6 055 000 6 055 000 0
63. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 1 088 000 1 088 000 0
64. 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 8 114 000 8 114 000 0
65. költségvetési törvény 5. számú melléklet összesen 70 374 000 70 374 000 0
66. Költségvetési törvény 8. számú melléklet
67. Normatív kötött felhasználású
68. 8/I/1 Pedagógiai szakszolgálat 31 37 200 000 31 36 600 000 0 -600 000
69. 8/I/2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 680 4 284 000 677 3 904 580 -8 -379 420
70. 8/I/3/a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 278 7 219 334 278 7 219 334 0 0
71. 8/I/3/b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 50 3 228 334 50 3 228 334 0 0
72. 8/I/4/a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés 1 334 90 712 000 1 310 89 080 000 -24 -1 632 000
73. 8/I/4/b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 847 22 164 000 1 831 20 792 920 -16 -1 371 080
74. 8/I/5 Szakmai, tanügy-igazgatási, informatikai feladatok 5 353 9 367 167 5 360 8 702 915 7* -664 252
75. 8/II/1Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 118 356 000 118 356 000 0 0
76. 8/II/2 Szociális továbbképzés és szakvizsga 253 414 920 253 414 920 0 0
77. 8/II/3 Bölcsődei ingyenes és kedvezményes étkeztetés 22 1 496 000 17 1 156 000 -5 -340 000
78. Költségvetési törvény 8. számú melléklet 294 441 755 289 455 003 -4 986 752
79. Költségvetési törvény 3., 4., 5., 8. mellékletek összesen (önkormányzatot megilleti) 3 578 205 214 3 580 871 295 2 666 081
* a mutatószám nőtt, de fel nem használt normatíva miatt a hozzájárulás csökkent.

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési intézmények 2012. évi költségvetési előirányzata és teljesítése

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
BEVÉTELEK - KIADÁSOK
2012. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2012. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. 2 0 1 2 0 0 SMJV Erzsébet Kórház DE OEC Oktató Kórháza
2. 2 0 1 2 0 0 0 Bevételek összesen 4 066 000 1 741 286 1 608 820 92,39
3. 2 0 1 2 0 0 00 0 Költségvetési támogatás 20 000 56 197 56 197 100,00
4. 2 0 1 2 0 0 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 0 36 197 36 197 100,00
5. 2 0 1 2 0 0 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 20 000 20 000 20 000 100,00
6. 2 0 1 2 0 0 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 3 914 000 1 478 750 1 478 750 100,00
7. 2 0 1 2 0 0 07 0 Intézményi működési bevételek 132 000 50 679 50 679 100,00
8. 2 0 1 2 0 0 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 1 844 1 844 100,00
9. 2 0 1 2 0 0 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
10. 2 0 1 2 0 0 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
11. 2 0 1 2 0 0 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
12. 2 0 1 2 0 0 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 5 000 5 000 100,00
13. 2 0 1 2 0 0 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 147 699 147 699 100,00
14. 2 0 1 2 0 0 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 1 117 1 117 100,00
15. 2 0 1 2 0 0 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
16. 2 0 1 2 0 0 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 -132 459 0,00
17. 2 0 1 2 0 0 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -7 0,00
18. 2 0 1 2 0 0 5 Kiadások összesen 4 066 000 1 741 286 1 608 820 92,39
19. 2 0 1 2 0 0 51 1 Személyi juttatások 2 082 634 699 917 699 917 100,00
20. 2 0 1 2 0 0 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 562 311 189 734 189 734 100,00
21. 2 0 1 2 0 0 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 421 055 687 358 687 358 100,00
22. 2 0 1 2 0 0 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
23. 2 0 1 2 0 0 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 228 228 100,00
24. 2 0 1 2 0 0 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 2 221 2 221 100,00
25. 2 0 1 2 0 0 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
26. 2 0 1 2 0 0 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 27 851 27 851 100,00
27. 2 0 1 2 0 0 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
28. 2 0 1 2 0 0 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 127 589 127 589 100,00
29. 2 0 1 2 0 0 51 11 Intézményi tartalék 0 6 388 0 0,00
30. 2 0 1 2 0 0 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -126 078 0,00
31. 9 0 1 1 0 1 Egyesített Bölcsődék
32. 9 0 1 1 0 1 0 Bevételek összesen 283 000 289 168 289 168 100,00
33. 9 0 1 1 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 221 745 242 656 242 656 100,00
34. 9 0 1 1 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 124 135 135 029 135 029 100,00
35. 9 0 1 1 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 97 610 107 627 107 627 100,00
36. 9 0 1 1 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
37. 9 0 1 1 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 61 255 44 592 44 592 100,00
38. 9 0 1 1 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 1 885 1 885 0,00
39. 9 0 1 1 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 35 35 0,00
40. 9 0 1 1 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
41. 9 0 1 1 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
42. 9 0 1 1 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
43. 9 0 1 1 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
44. 9 0 1 1 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
45. 9 0 1 1 0 1 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
46. 9 0 1 1 0 1 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
47. 9 0 1 1 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
48. 9 0 1 1 0 1 5 Kiadások összesen 283 000 289 168 289 168 100,00
49. 9 0 1 1 0 1 51 1 Személyi juttatások 163 874 160 422 160 295 99,92
50. 9 0 1 1 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44 444 42 029 42 004 99,94
51. 9 0 1 1 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 74 682 86 578 86 352 99,74
52. 9 0 1 1 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
53. 9 0 1 1 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
54. 9 0 1 1 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
55. 9 0 1 1 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
56. 9 0 1 1 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 139 139 0,00
57. 9 0 1 1 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
58. 9 0 1 1 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
59. 9 0 1 1 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
60. 9 0 1 1 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 378 0,00
61. 9 0 1 1 0 3 Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron
62. 9 0 1 1 0 3 0 Bevételek összesen 922 962 1 112 807 1 112 807 100,00
63. 9 0 1 1 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 529 849 689 566 689 566 100,00
64. 9 0 1 1 0 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 470 274 499 131 499 131 100,00
65. 9 0 1 1 0 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 59 575 190 435 190 435 100,00
66. 9 0 1 1 0 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
67. 9 0 1 1 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 367 309 381 126 381 126 100,00
68. 9 0 1 1 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 25 804 38 359 38 359 100,00
69. 9 0 1 1 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 1 315 1 315 100,00
70. 9 0 1 1 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 2 441 2 441 100,00
71. 9 0 1 1 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
72. 9 0 1 1 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
73. 9 0 1 1 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
74. 9 0 1 1 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
75. 9 0 1 1 0 3 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
76. 9 0 1 1 0 3 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
77. 9 0 1 1 0 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
78. 9 0 1 1 0 3 5 Kiadások összesen 922 962 1 112 807 1 112 807 100,00
79. 9 0 1 1 0 3 51 1 Személyi juttatások 541 480 582 678 578 353 99,26
80. 9 0 1 1 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 131 083 153 745 153 564 99,88
81. 9 0 1 1 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 250 399 370 091 370 091 100,00
82. 9 0 1 1 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 153 153 0,00
83. 9 0 1 1 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
84. 9 0 1 1 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 638 638 0,00
85. 9 0 1 1 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
86. 9 0 1 1 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
87. 9 0 1 1 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 5 502 5 502 100,00
88. 9 0 1 1 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
89. 9 0 1 1 0 3 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
90. 9 0 1 1 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 4 506 0,00
91. 9 0 1 3 0 4 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf
92. 9 0 1 3 0 4 0 Bevételek összesen 224 943 266 920 266 920 100,00
93. 9 0 1 3 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 200 652 237 285 237 285 100,00
94. 9 0 1 3 0 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 120 403 129 422 129 422 100,00
95. 9 0 1 3 0 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 80 249 107 863 107 863 100,00
96. 9 0 1 3 0 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
97. 9 0 1 3 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 24 291 27 895 27 895 100,00
98. 9 0 1 3 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 0 0 0,00
99. 9 0 1 3 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 521 521 100,00
100. 9 0 1 3 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
101. 9 0 1 3 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
102. 9 0 1 3 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 1 219 1 219 100,00
103. 9 0 1 3 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
104. 9 0 1 3 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
105. 9 0 1 3 0 4 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
106. 9 0 1 3 0 4 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
107. 9 0 1 3 0 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
108. 9 0 1 3 0 4 5 Kiadások összesen 224 943 266 920 266 920 100,00
109. 9 0 1 3 0 4 51 1 Személyi juttatások 134 912 144 128 143 638 99,66
110. 9 0 1 3 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35 886 39 080 38 921 99,59
111. 9 0 1 3 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 145 73 738 73 738 100,00
112. 9 0 1 3 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
113. 9 0 1 3 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
114. 9 0 1 3 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 592 592 0,00
115. 9 0 1 3 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
116. 9 0 1 3 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 1 246 1 246 100,00
117. 9 0 1 3 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 8 136 7 929 0,00
118. 9 0 1 3 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
119. 9 0 1 3 0 4 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
120. 9 0 1 3 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 856 0,00
121. 9 0 1 3 0 5 Hermann Alice Óvoda
122. 9 0 1 3 0 5 0 Bevételek összesen 250 000 266 743 266 743 100,00
123. 9 0 1 3 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 225 225 236 433 236 433 100,00
124. 9 0 1 3 0 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 128 503 137 654 137 654 100,00
125. 9 0 1 3 0 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 96 722 98 779 98 779 100,00
126. 9 0 1 3 0 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
127. 9 0 1 3 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 24 775 29 196 29 196 100,00
128. 9 0 1 3 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 1 092 1 092 0,00
129. 9 0 1 3 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 22 22 0,00
130. 9 0 1 3 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
131. 9 0 1 3 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
132. 9 0 1 3 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
133. 9 0 1 3 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
134. 9 0 1 3 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
135. 9 0 1 3 0 5 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
136. 9 0 1 3 0 5 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
137. 9 0 1 3 0 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
138. 9 0 1 3 0 5 5 Kiadások összesen 250 000 266 743 266 743 100,00
139. 9 0 1 3 0 5 51 1 Személyi juttatások 133 831 141 715 141 483 99,84
140. 9 0 1 3 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35 476 38 778 38 778 100,00
141. 9 0 1 3 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 80 693 86 072 86 072 100,00
142. 9 0 1 3 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
143. 9 0 1 3 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
144. 9 0 1 3 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
145. 9 0 1 3 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
146. 9 0 1 3 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 178 178 100,00
147. 9 0 1 3 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
148. 9 0 1 3 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
149. 9 0 1 3 0 5 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
150. 9 0 1 3 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 232 0,00
151. 9 0 1 3 0 6 Trefort Téri Óvoda
152. 9 0 1 3 0 6 0 Bevételek összesen 182 147 205 156 205 206 100,02
153. 9 0 1 3 0 6 00 0 Költségvetési támogatás 157 043 181 327 181 327 100,00
154. 9 0 1 3 0 6 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 94 252 101 305 101 305 100,00
155. 9 0 1 3 0 6 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 62 791 80 022 80 022 100,00
156. 9 0 1 3 0 6 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
157. 9 0 1 3 0 6 07 0 Intézményi működési bevételek 22 551 20 994 20 994 100,00
158. 9 0 1 3 0 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 2 553 1 951 1 951 100,00
159. 9 0 1 3 0 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
160. 9 0 1 3 0 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
161. 9 0 1 3 0 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
162. 9 0 1 3 0 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
163. 9 0 1 3 0 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
164. 9 0 1 3 0 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
165. 9 0 1 3 0 6 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 884 884 100,00
166. 9 0 1 3 0 6 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
167. 9 0 1 3 0 6 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 50 0,00
168. 9 0 1 3 0 6 5 Kiadások összesen 182 147 205 156 204 966 99,91
169. 9 0 1 3 0 6 51 1 Személyi juttatások 99 334 108 937 107 814 98,97
170. 9 0 1 3 0 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26 291 28 960 28 835 99,57
171. 9 0 1 3 0 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 56 522 67 259 67 259 100,00
172. 9 0 1 3 0 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
173. 9 0 1 3 0 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
174. 9 0 1 3 0 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
175. 9 0 1 3 0 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
176. 9 0 1 3 0 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
177. 9 0 1 3 0 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
178. 9 0 1 3 0 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
179. 9 0 1 3 0 6 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
180. 9 0 1 3 0 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 058 0,00
181. 9 0 1 3 1 0 Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ
182. 9 0 1 3 1 0 0 Bevételek összesen 96 821 119 548 119 548 100,00
183. 9 0 1 3 1 0 00 0 Költségvetési támogatás 74 389 96 800 96 800 100,00
184. 9 0 1 3 1 0 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 38 100 41 796 41 796 100,00
185. 9 0 1 3 1 0 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 36 289 55 004 55 004 100,00
186. 9 0 1 3 1 0 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
187. 9 0 1 3 1 0 07 0 Intézményi működési bevételek 7 635 6 988 6 988 100,00
188. 9 0 1 3 1 0 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 14 797 15 760 15 760 100,00
189. 9 0 1 3 1 0 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
190. 9 0 1 3 1 0 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
191. 9 0 1 3 1 0 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
192. 9 0 1 3 1 0 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
193. 9 0 1 3 1 0 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
194. 9 0 1 3 1 0 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
195. 9 0 1 3 1 0 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
196. 9 0 1 3 1 0 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
197. 9 0 1 3 1 0 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
198. 9 0 1 3 1 0 5 Kiadások összesen 96 821 119 548 119 548 100,00
199. 9 0 1 3 1 0 51 1 Személyi juttatások 67 042 82 611 82 379 99,72
200. 9 0 1 3 1 0 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 786 21 954 21 889 99,70
201. 9 0 1 3 1 0 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 193 11 928 11 928 100,00
202. 9 0 1 3 1 0 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
203. 9 0 1 3 1 0 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
204. 9 0 1 3 1 0 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 800 2 882 2 882 100,00
205. 9 0 1 3 1 0 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
206. 9 0 1 3 1 0 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 173 173 0,00
207. 9 0 1 3 1 0 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
208. 9 0 1 3 1 0 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
209. 9 0 1 3 1 0 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
210. 9 0 1 3 1 0 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 297 0,00
211. 9 0 1 3 1 1 Deák Téri Általános Iskola
212. 9 0 1 3 1 1 0 Bevételek összesen 214 789 263 669 263 677 100,00
213. 9 0 1 3 1 1 00 0 Költségvetési támogatás 191 630 232 866 232 866 100,00
214. 9 0 1 3 1 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 156 842 162 857 162 857 100,00
215. 9 0 1 3 1 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 34 788 70 009 70 009 100,00
216. 9 0 1 3 1 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
217. 9 0 1 3 1 1 07 0 Intézményi működési bevételek 23 159 30 652 30 652 100,00
218. 9 0 1 3 1 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 151 151 0,00
219. 9 0 1 3 1 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
220. 9 0 1 3 1 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
221. 9 0 1 3 1 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
222. 9 0 1 3 1 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
223. 9 0 1 3 1 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
224. 9 0 1 3 1 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
225. 9 0 1 3 1 1 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
226. 9 0 1 3 1 1 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
227. 9 0 1 3 1 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 8 0,00
228. 9 0 1 3 1 1 5 Kiadások összesen 214 789 263 669 263 677 100,00
229. 9 0 1 3 1 1 51 1 Személyi juttatások 122 718 131 575 131 512 99,95
230. 9 0 1 3 1 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32 870 35 537 35 537 100,00
231. 9 0 1 3 1 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 58 846 96 158 96 158 100,00
232. 9 0 1 3 1 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
233. 9 0 1 3 1 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
234. 9 0 1 3 1 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
235. 9 0 1 3 1 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
236. 9 0 1 3 1 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 355 399 399 100,00
237. 9 0 1 3 1 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
238. 9 0 1 3 1 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
239. 9 0 1 3 1 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
240. 9 0 1 3 1 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 71 0,00
241. 9 0 1 3 1 2 Gárdonyi Géza Általános Iskola
242. 9 0 1 3 1 2 0 Bevételek összesen 197 643 246 411 246 411 100,00
243. 9 0 1 3 1 2 00 0 Költségvetési támogatás 161 996 201 230 201 230 100,00
244. 9 0 1 3 1 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 115 314 123 319 123 319 100,00
245. 9 0 1 3 1 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 46 682 77 911 77 911 100,00
246. 9 0 1 3 1 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
247. 9 0 1 3 1 2 07 0 Intézményi működési bevételek 35 102 44 241 44 241 100,00
248. 9 0 1 3 1 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 545 429 429 100,00
249. 9 0 1 3 1 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
250. 9 0 1 3 1 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
251. 9 0 1 3 1 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
252. 9 0 1 3 1 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
253. 9 0 1 3 1 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
254. 9 0 1 3 1 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
255. 9 0 1 3 1 2 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 511 511 100,00
256. 9 0 1 3 1 2 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
257. 9 0 1 3 1 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
258. 9 0 1 3 1 2 5 Kiadások összesen 197 643 246 411 246 411 100,00
259. 9 0 1 3 1 2 51 1 Személyi juttatások 111 823 127 593 127 496 99,92
260. 9 0 1 3 1 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29 520 34 375 34 375 100,00
261. 9 0 1 3 1 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 56 300 84 443 84 443 100,00
262. 9 0 1 3 1 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
263. 9 0 1 3 1 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
264. 9 0 1 3 1 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
265. 9 0 1 3 1 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
266. 9 0 1 3 1 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
267. 9 0 1 3 1 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
268. 9 0 1 3 1 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
269. 9 0 1 3 1 2 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
270. 9 0 1 3 1 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 97 0,00
271. 9 0 1 3 1 3 Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg
272. 9 0 1 3 1 3 0 Bevételek összesen 254 151 304 491 305 036 100,18
273. 9 0 1 3 1 3 00 0 Költségvetési támogatás 213 880 267 553 267 553 100,00
274. 9 0 1 3 1 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 166 395 180 823 180 823 100,00
275. 9 0 1 3 1 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 47 485 86 730 86 730 100,00
276. 9 0 1 3 1 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
277. 9 0 1 3 1 3 07 0 Intézményi működési bevételek 40 271 26 458 26 458 100,00
278. 9 0 1 3 1 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 8 525 8 525 100,00
279. 9 0 1 3 1 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 146 146 0,00
280. 9 0 1 3 1 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
281. 9 0 1 3 1 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
282. 9 0 1 3 1 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 1 600 1 600 100,00
283. 9 0 1 3 1 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
284. 9 0 1 3 1 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
285. 9 0 1 3 1 3 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 209 209 100,00
286. 9 0 1 3 1 3 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
287. 9 0 1 3 1 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 545 0,00
288. 9 0 1 3 1 3 5 Kiadások összesen 254 151 304 491 304 008 99,84
289. 9 0 1 3 1 3 51 1 Személyi juttatások 145 106 156 620 155 994 99,60
290. 9 0 1 3 1 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38 733 41 897 41 897 100,00
291. 9 0 1 3 1 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 70 312 104 374 104 374 100,00
292. 9 0 1 3 1 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
293. 9 0 1 3 1 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
294. 9 0 1 3 1 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
295. 9 0 1 3 1 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
296. 9 0 1 3 1 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 1 600 1 600 100,00
297. 9 0 1 3 1 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
298. 9 0 1 3 1 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
299. 9 0 1 3 1 3 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
300. 9 0 1 3 1 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 143 0,00
301. 9 0 1 3 1 4 Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
302. 9 0 1 3 1 4 0 Bevételek összesen 200 000 243 012 243 013 100,00
303. 9 0 1 3 1 4 00 0 Költségvetési támogatás 137 340 183 064 183 064 100,00
304. 9 0 1 3 1 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 94 838 100 510 100 510 100,00
305. 9 0 1 3 1 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 42 502 82 554 82 554 100,00
306. 9 0 1 3 1 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
307. 9 0 1 3 1 4 07 0 Intézményi működési bevételek 21 452 20 670 20 670 100,00
308. 9 0 1 3 1 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 41 208 36 684 36 684 100,00
309. 9 0 1 3 1 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 65 65 0,00
310. 9 0 1 3 1 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
311. 9 0 1 3 1 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
312. 9 0 1 3 1 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
313. 9 0 1 3 1 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
314. 9 0 1 3 1 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
315. 9 0 1 3 1 4 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 2 529 2 529 100,00
316. 9 0 1 3 1 4 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
317. 9 0 1 3 1 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 0,00
318. 9 0 1 3 1 4 5 Kiadások összesen 200 000 243 012 243 013 100,00
319. 9 0 1 3 1 4 51 1 Személyi juttatások 113 242 135 599 133 497 98,45
320. 9 0 1 3 1 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30 547 35 158 35 158 100,00
321. 9 0 1 3 1 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 56 211 71 876 70 074 97,49
322. 9 0 1 3 1 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
323. 9 0 1 3 1 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
324. 9 0 1 3 1 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
325. 9 0 1 3 1 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
326. 9 0 1 3 1 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 379 379 100,00
327. 9 0 1 3 1 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
328. 9 0 1 3 1 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
329. 9 0 1 3 1 4 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
330. 9 0 1 3 1 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 3 905 0,00
331. 9 0 1 3 1 5 Lackner Kristóf Általános Iskola
332. 9 0 1 3 1 5 0 Bevételek összesen 176 995 210 182 210 182 100,00
333. 9 0 1 3 1 5 00 0 Költségvetési támogatás 153 692 184 209 184 209 100,00
334. 9 0 1 3 1 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 88 956 94 224 94 224 100,00
335. 9 0 1 3 1 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 64 736 89 985 89 985 100,00
336. 9 0 1 3 1 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
337. 9 0 1 3 1 5 07 0 Intézményi működési bevételek 20 003 18 230 18 230 100,00
338. 9 0 1 3 1 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 3 300 6 313 6 313 100,00
339. 9 0 1 3 1 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 619 619 100,00
340. 9 0 1 3 1 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
341. 9 0 1 3 1 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
342. 9 0 1 3 1 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 260 260 100,00
343. 9 0 1 3 1 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
344. 9 0 1 3 1 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
345. 9 0 1 3 1 5 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 551 551 100,00
346. 9 0 1 3 1 5 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
347. 9 0 1 3 1 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
348. 9 0 1 3 1 5 5 Kiadások összesen 176 995 210 182 210 182 100,00
349. 9 0 1 3 1 5 51 1 Személyi juttatások 105 830 113 129 112 807 99,72
350. 9 0 1 3 1 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27 407 30 282 30 282 100,00
351. 9 0 1 3 1 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 43 758 66 511 66 511 100,00
352. 9 0 1 3 1 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
353. 9 0 1 3 1 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
354. 9 0 1 3 1 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
355. 9 0 1 3 1 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
356. 9 0 1 3 1 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 260 260 100,00
357. 9 0 1 3 1 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
358. 9 0 1 3 1 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
359. 9 0 1 3 1 5 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
360. 9 0 1 3 1 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 322 0,00
361. 9 0 1 3 1 6 Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
362. 9 0 1 3 1 6 0 Bevételek összesen 165 604 196 963 196 966 100,00
363. 9 0 1 3 1 6 00 0 Költségvetési támogatás 150 778 186 397 186 397 100,00
364. 9 0 1 3 1 6 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 76 790 83 299 83 299 100,00
365. 9 0 1 3 1 6 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 73 988 103 098 103 098 100,00
366. 9 0 1 3 1 6 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
367. 9 0 1 3 1 6 07 0 Intézményi működési bevételek 9 751 3 511 3 511 100,00
368. 9 0 1 3 1 6 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 5 000 3 396 3 396 100,00
369. 9 0 1 3 1 6 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 75 686 686 100,00
370. 9 0 1 3 1 6 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
371. 9 0 1 3 1 6 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
372. 9 0 1 3 1 6 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
373. 9 0 1 3 1 6 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
374. 9 0 1 3 1 6 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
375. 9 0 1 3 1 6 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 2 973 2 973 100,00
376. 9 0 1 3 1 6 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
377. 9 0 1 3 1 6 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 3 0,00
378. 9 0 1 3 1 6 5 Kiadások összesen 165 604 196 963 196 966 100,00
379. 9 0 1 3 1 6 51 1 Személyi juttatások 111 126 130 038 127 973 98,41
380. 9 0 1 3 1 6 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29 129 34 618 33 974 98,14
381. 9 0 1 3 1 6 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 349 31 306 31 306 100,00
382. 9 0 1 3 1 6 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 001 1 001 0,00
383. 9 0 1 3 1 6 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
384. 9 0 1 3 1 6 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
385. 9 0 1 3 1 6 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
386. 9 0 1 3 1 6 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
387. 9 0 1 3 1 6 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
388. 9 0 1 3 1 6 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
389. 9 0 1 3 1 6 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
390. 9 0 1 3 1 6 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 2 712 0,00
391. 9 0 1 3 1 7 Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
392. 9 0 1 3 1 7 0 Bevételek összesen 94 635 106 851 106 851 100,00
393. 9 0 1 3 1 7 00 0 Költségvetési támogatás 84 595 94 831 94 831 100,00
394. 9 0 1 3 1 7 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 50 332 55 100 55 100 100,00
395. 9 0 1 3 1 7 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 34 263 39 731 39 731 100,00
396. 9 0 1 3 1 7 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
397. 9 0 1 3 1 7 07 0 Intézményi működési bevételek 10 040 11 825 11 825 100,00
398. 9 0 1 3 1 7 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 195 195 0,00
399. 9 0 1 3 1 7 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
400. 9 0 1 3 1 7 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
401. 9 0 1 3 1 7 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
402. 9 0 1 3 1 7 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
403. 9 0 1 3 1 7 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
404. 9 0 1 3 1 7 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
405. 9 0 1 3 1 7 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
406. 9 0 1 3 1 7 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
407. 9 0 1 3 1 7 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
408. 9 0 1 3 1 7 5 Kiadások összesen 94 635 106 851 106 851 100,00
409. 9 0 1 3 1 7 51 1 Személyi juttatások 67 135 71 522 71 522 100,00
410. 9 0 1 3 1 7 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 773 19 209 19 209 100,00
411. 9 0 1 3 1 7 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 727 16 120 16 078 99,74
412. 9 0 1 3 1 7 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
413. 9 0 1 3 1 7 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
414. 9 0 1 3 1 7 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
415. 9 0 1 3 1 7 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
416. 9 0 1 3 1 7 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
417. 9 0 1 3 1 7 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
418. 9 0 1 3 1 7 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
419. 9 0 1 3 1 7 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
420. 9 0 1 3 1 7 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 42 0,00
421. 9 0 1 4 0 1 Handler Nándor Szakképző Iskola
422. 9 0 1 4 0 1 0 Bevételek összesen 285 487 364 569 364 626 100,02
423. 9 0 1 4 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 282 816 303 363 303 363 100,00
424. 9 0 1 4 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 255 211 265 501 265 501 100,00
425. 9 0 1 4 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 27 605 37 862 37 862 100,00
426. 9 0 1 4 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
427. 9 0 1 4 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 2 671 12 446 12 446 100,00
428. 9 0 1 4 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 24 907 24 907 100,00
429. 9 0 1 4 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 78 78 100,00
430. 9 0 1 4 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 341 1 341 100,00
431. 9 0 1 4 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
432. 9 0 1 4 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 10 313 10 313 100,00
433. 9 0 1 4 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
434. 9 0 1 4 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
435. 9 0 1 4 0 1 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 12 121 12 121 100,00
436. 9 0 1 4 0 1 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
437. 9 0 1 4 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 57 0,00
438. 9 0 1 4 0 1 5 Kiadások összesen 285 487 364 569 364 626 100,02
439. 9 0 1 4 0 1 51 1 Személyi juttatások 187 164 218 808 215 886 98,66
440. 9 0 1 4 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49 791 58 117 58 117 100,00
441. 9 0 1 4 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 48 532 65 334 65 333 100,00
442. 9 0 1 4 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 9 807 7 880 80,35
443. 9 0 1 4 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
444. 9 0 1 4 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 2 375 0,00
445. 9 0 1 4 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
446. 9 0 1 4 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 12 503 12 503 100,00
447. 9 0 1 4 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
448. 9 0 1 4 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
449. 9 0 1 4 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
450. 9 0 1 4 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 2 532 0,00
451. 9 0 1 4 0 2 Széchenyi István Gimnázium
452. 9 0 1 4 0 2 0 Bevételek összesen 188 532 240 549 240 690 100,06
453. 9 0 1 4 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 166 425 196 030 196 030 100,00
454. 9 0 1 4 0 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 139 173 144 654 144 654 100,00
455. 9 0 1 4 0 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 27 252 51 376 51 376 100,00
456. 9 0 1 4 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
457. 9 0 1 4 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 22 107 40 244 40 244 100,00
458. 9 0 1 4 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 3 318 3 318 100,00
459. 9 0 1 4 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 9 9 100,00
460. 9 0 1 4 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
461. 9 0 1 4 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
462. 9 0 1 4 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
463. 9 0 1 4 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
464. 9 0 1 4 0 2 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
465. 9 0 1 4 0 2 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 948 948 100,00
466. 9 0 1 4 0 2 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
467. 9 0 1 4 0 2 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 141 0,00
468. 9 0 1 4 0 2 5 Kiadások összesen 188 532 240 549 240 690 100,06
469. 9 0 1 4 0 2 51 1 Személyi juttatások 120 817 131 066 130 376 99,47
470. 9 0 1 4 0 2 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31 581 35 029 35 029 100,00
471. 9 0 1 4 0 2 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 36 134 73 907 73 907 100,00
472. 9 0 1 4 0 2 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
473. 9 0 1 4 0 2 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
474. 9 0 1 4 0 2 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 547 547 0,00
475. 9 0 1 4 0 2 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
476. 9 0 1 4 0 2 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00
477. 9 0 1 4 0 2 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
478. 9 0 1 4 0 2 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
479. 9 0 1 4 0 2 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
480. 9 0 1 4 0 2 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 831 0,00
481. 9 0 1 4 0 3 Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium
482. 9 0 1 4 0 3 0 Bevételek összesen 328 609 374 748 374 918 100,05
483. 9 0 1 4 0 3 00 0 Költségvetési támogatás 240 802 286 041 286 041 100,00
484. 9 0 1 4 0 3 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 224 323 232 487 232 487 100,00
485. 9 0 1 4 0 3 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 16 479 53 554 53 554 100,00
486. 9 0 1 4 0 3 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
487. 9 0 1 4 0 3 07 0 Intézményi működési bevételek 85 466 65 331 65 331 100,00
488. 9 0 1 4 0 3 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 13 093 13 093 100,00
489. 9 0 1 4 0 3 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 2 341 1 052 1 052 100,00
490. 9 0 1 4 0 3 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
491. 9 0 1 4 0 3 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
492. 9 0 1 4 0 3 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 5 769 5 769 100,00
493. 9 0 1 4 0 3 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
494. 9 0 1 4 0 3 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
495. 9 0 1 4 0 3 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 3 462 3 462 100,00
496. 9 0 1 4 0 3 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
497. 9 0 1 4 0 3 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 170 0,00
498. 9 0 1 4 0 3 5 Kiadások összesen 328 609 374 748 374 918 100,05
499. 9 0 1 4 0 3 51 1 Személyi juttatások 170 814 180 998 180 998 100,00
500. 9 0 1 4 0 3 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 46 397 48 293 48 293 100,00
501. 9 0 1 4 0 3 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 110 632 130 134 130 134 100,00
502. 9 0 1 4 0 3 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 8 327 7 190 86,35
503. 9 0 1 4 0 3 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
504. 9 0 1 4 0 3 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
505. 9 0 1 4 0 3 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
506. 9 0 1 4 0 3 51 8 Intézményi beruházási kiadások 766 6 996 6 996 100,00
507. 9 0 1 4 0 3 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
508. 9 0 1 4 0 3 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
509. 9 0 1 4 0 3 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
510. 9 0 1 4 0 3 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 307 0,00
511. 9 0 1 4 0 4 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium
512. 9 0 1 4 0 4 0 Bevételek összesen 285 741 351 973 352 912 100,27
513. 9 0 1 4 0 4 00 0 Költségvetési támogatás 237 341 301 619 301 619 100,00
514. 9 0 1 4 0 4 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 175 709 184 666 184 666 100,00
515. 9 0 1 4 0 4 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 61 632 116 953 116 953 100,00
516. 9 0 1 4 0 4 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
517. 9 0 1 4 0 4 07 0 Intézményi működési bevételek 25 608 20 846 20 846 100,00
518. 9 0 1 4 0 4 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 2 792 6 187 6 187 100,00
519. 9 0 1 4 0 4 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 153 153 100,00
520. 9 0 1 4 0 4 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 189 189 0,00
521. 9 0 1 4 0 4 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
522. 9 0 1 4 0 4 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 20 000 18 664 18 664 100,00
523. 9 0 1 4 0 4 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
524. 9 0 1 4 0 4 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
525. 9 0 1 4 0 4 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 4 315 4 315 100,00
526. 9 0 1 4 0 4 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
527. 9 0 1 4 0 4 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 939 0,00
528. 9 0 1 4 0 4 5 Kiadások összesen 285 741 351 973 352 912 100,27
529. 9 0 1 4 0 4 51 1 Személyi juttatások 179 276 204 074 203 524 99,73
530. 9 0 1 4 0 4 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 46 838 54 385 54 385 100,00
531. 9 0 1 4 0 4 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 36 091 65 639 65 639 100,00
532. 9 0 1 4 0 4 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 792 6 186 4 890 79,05
533. 9 0 1 4 0 4 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
534. 9 0 1 4 0 4 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 4 297 4 297 100,00
535. 9 0 1 4 0 4 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
536. 9 0 1 4 0 4 51 8 Intézményi beruházási kiadások 20 744 17 392 17 392 100,00
537. 9 0 1 4 0 4 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
538. 9 0 1 4 0 4 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
539. 9 0 1 4 0 4 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
540. 9 0 1 4 0 4 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 2 785 0,00
541. 9 0 1 4 0 5 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola
542. 9 0 1 4 0 5 0 Bevételek összesen 145 330 181 091 181 131 100,02
543. 9 0 1 4 0 5 00 0 Költségvetési támogatás 134 118 158 617 158 617 100,00
544. 9 0 1 4 0 5 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 110 301 115 086 115 086 100,00
545. 9 0 1 4 0 5 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 23 817 43 531 43 531 100,00
546. 9 0 1 4 0 5 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
547. 9 0 1 4 0 5 07 0 Intézményi működési bevételek 5 164 10 116 10 116 100,00
548. 9 0 1 4 0 5 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 996 996 0,00
549. 9 0 1 4 0 5 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 2 408 3 757 3 757 100,00
550. 9 0 1 4 0 5 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
551. 9 0 1 4 0 5 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
552. 9 0 1 4 0 5 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 3 640 7 595 7 595 100,00
553. 9 0 1 4 0 5 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
554. 9 0 1 4 0 5 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
555. 9 0 1 4 0 5 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 10 10 100,00
556. 9 0 1 4 0 5 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
557. 9 0 1 4 0 5 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 40 0,00
558. 9 0 1 4 0 5 5 Kiadások összesen 145 330 181 091 181 131 100,02
559. 9 0 1 4 0 5 51 1 Személyi juttatások 91 213 109 977 109 847 99,88
560. 9 0 1 4 0 5 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25 161 29 151 29 151 100,00
561. 9 0 1 4 0 5 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 316 34 035 34 035 100,00
562. 9 0 1 4 0 5 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
563. 9 0 1 4 0 5 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
564. 9 0 1 4 0 5 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
565. 9 0 1 4 0 5 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
566. 9 0 1 4 0 5 51 8 Intézményi beruházási kiadások 3 640 7 928 7 928 100,00
567. 9 0 1 4 0 5 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
568. 9 0 1 4 0 5 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
569. 9 0 1 4 0 5 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
570. 9 0 1 4 0 5 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 170 0,00
571. 9 0 1 5 0 1 Széchenyi István Városi Könyvtár
572. 9 0 1 5 0 1 0 Bevételek összesen 104 825 116 215 116 215 100,00
573. 9 0 1 5 0 1 00 0 Költségvetési támogatás 79 625 90 348 90 348 100,00
574. 9 0 1 5 0 1 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 30 059 36 451 36 451 100,00
575. 9 0 1 5 0 1 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 49 566 53 897 53 897 100,00
576. 9 0 1 5 0 1 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
577. 9 0 1 5 0 1 07 0 Intézményi működési bevételek 2 285 2 855 2 855 100,00
578. 9 0 1 5 0 1 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 22 915 22 723 22 723 100,00
579. 9 0 1 5 0 1 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 289 289 0,00
580. 9 0 1 5 0 1 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
581. 9 0 1 5 0 1 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
582. 9 0 1 5 0 1 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
583. 9 0 1 5 0 1 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0 0,00
584. 9 0 1 5 0 1 14 0 Kölcsönök és továbbadási célú bevételek 0 0 0 0,00
585. 9 0 1 5 0 1 33 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0,00
586. 9 0 1 5 0 1 35 0 Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások 0 0 0 0,00
587. 9 0 1 5 0 1 50 0 Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00
588. 9 0 1 5 0 1 5 Kiadások összesen 104 825 116 215 116 215 100,00
589. 9 0 1 5 0 1 51 1 Személyi juttatások 49 529 53 804 51 934 96,52
590. 9 0 1 5 0 1 51 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 993 14 135 14 135 100,00
591. 9 0 1 5 0 1 51 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 43 303 47 284 47 284 100,00
592. 9 0 1 5 0 1 51 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00
593. 9 0 1 5 0 1 51 5 Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások 0 0 0 0,00
594. 9 0 1 5 0 1 51 6 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00
595. 9 0 1 5 0 1 51 7 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00
596. 9 0 1 5 0 1 51 8 Intézményi beruházási kiadások 0 992 992 0,00
597. 9 0 1 5 0 1 51 9 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00
598. 9 0 1 5 0 1 51 10 Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 0 0 0 0,00
599. 9 0 1 5 0 1 51 11 Intézményi tartalék 0 0 0 0,00
600. 9 0 1 5 0 1 51 72 Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 870 0,00
601. 9 0 1 9 0 2 Központi Gyermekkonyha
602. 9 0 1 9 0 2 0 Bevételek összesen 366 103 436 484 436 740 100,06
603. 9 0 1 9 0 2 00 0 Költségvetési támogatás 0 4 303 4 303 100,00
604. 9 0 1 9 0 2 00 1 Ebből: - normatív és központi támogatás 0 4 159 4 159 100,00
605. 9 0 1 9 0 2 00 2 - támogatás önkormányzati kiegészítő része 0 144 144 0,00
606. 9 0 1 9 0 2 06 0 Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00
607. 9 0 1 9 0 2 07 0 Intézményi működési bevételek 366 103 426 438 426 438 100,00
608. 9 0 1 9 0 2 08 0 Intézmények támogatásértékű működési bevételei 0 1 341 1 341 0,00
609. 9 0 1 9 0 2 09 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
610. 9 0 1 9 0 2 10 0 Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0,00
611. 9 0 1 9 0 2 11 0 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei 0 0 0 0,00
612. 9 0 1 9 0 2 12 0 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht.-n kívülről 0 0 0 0,00
613. 9 0 1 9 0 2 13 0 Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei 0 0 0