Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * 

Bevezető rész

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. §-a (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében, 29. §-ának (1) és (2) bekezdésében, valamint 131. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - tekintettel a települési önkormányzat részére szociális gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 6/2005. (VI. 6.) ICSSZEM-BM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-ában foglaltakra - a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a Gyvt. rendelkezéseinek megfelelően megállapított önkormányzati ellátásokkal segítséget nyújtson a gyermekek törvényben deklarált jogainak érvényesítéséhez, gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, segítse a szülőket a gyermekükről való gondoskodásban, megelőzze a gyermek kiemelését a családból.

A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet hatálya kiterjed

a) Szálka község közigazgatási területén tartózkodó - több lakcímmel rendelkező esetén a településen életvitelszerűen lakó - magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

c) a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá kerül - feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.

A gyermekek védelmének rendszere

3. § Az Önkormányzat a gyermekek védelmét a következő személyes gondoskodást nyújtó *  ellátásokkal biztosítja:

a) * 

b) * 

c) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

ca) gyermekek napközbeni ellátása keretében:

1. óvodai, általános iskolai ellátás

cb) *  Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás keretében a Humánszolgáltató Központ szolgáltatásában:

1. gyermekjóléti szolgáltatás,

2. gyermekek átmeneti gondozása.

4. § * 

5. § * 

6. § * 

7. § * 

II. FEJEZET

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

8. § * 

9. § * 

Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás * 

10. § * 

III. FEJEZET

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

Általános szabályok

11. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmeket:

a) *  gyermekjóléti szolgáltatás iránti igényt a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjének;

b) óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai napközbeni ellátás esetén az oktatási- nevelési intézmény vezetőjének;

c) Családok Átmeneti Otthonában történő elhelyezés iránti igényt a Humánszolgáltató Központ *  vezetőjének

kell benyújtani.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett az (1) bekezdésben meghatározott körben az intézményvezető intézkedése alapozza meg.

(3) Ha az intézményvezető a (2) bekezdés alapján nem intézkedik a személyes gondoskodás biztosításáról, a kérelmet - a 4. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel - haladéktalanul megküldi a polgármesternek.

(4) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt a Gyvt. 33. § (2)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tájékoztatni kell.

Gyermekjóléti szolgálat

12. § *  A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ összehangolva a Védőnői Szolgálattal és együttműködve a gyámhatósággal ellátja a Gyvt. 39. és 40. §-ában előírt szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat.

Gyermekek napközbeni ellátása

13. § *  Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Családok Átmeneti Otthona

14. § A Családok Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője számára alaptevékenységként biztosítja a Gyvt. 51. §-ának (3) bekezdése szerinti átmeneti gondozást.

Egyéb rendelkezések

15. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a térítési díj csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait külön rendelet szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt.-ben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. § (1) Jelen rendelet 2006. június 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2001. (XI. 12.) rendelete, valamint annak módosításáról szóló 8/2002. (XII. 6.) rendelete és 8/2005. (VIII. 3.) rendelete hatályát veszti.

Pálfi János s. k. Dr. Ferincz János s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2006. június 15.

Dr. Ferincz János s. k.
aljegyző

A 9/2006. (VI. 14.) szálkai ör. 1. számú melléklete * 

A 9/2006. (VI. 14.) szálkai ör. 2. számú melléklete * 


  Vissza az oldal tetejére