Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az építmény- és telekadóról * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Építményadó

1. Értelmező rendelkezések

1. § E fejezet alkalmazásában:

1. Lakás céljára szolgáló építmény: a Htv. 52. § 8. pontja alapján lakásnak minősülő ingatlan, ha azt a tulajdonos, vagy tulajdonostársak egyike kifejezetten lakás céljára használja. Nem minősül lakásnak a lakóépülethez tartozó földrészleten létesített, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség, még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült. Így különösen a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület, stb. Nem minősül lakás célú használatnak, ha az építmény egészének vagy egy részének hasznosítása meghatározott bevétel megszerzésére irányul, továbbá ha a magánszemély/vállalkozó az adott épülettel, épületrésszel kapcsolatban a vállalkozási tevékenysége során költséget számol el.

2. Nem lakás céljára szolgáló építmény: belterületen, külterületen, zártkertben elhelyezkedő, szerszám, vegyszer, kisgép, terménytároló céljára épült, illetőleg az egyéb jogszabályi rendelkezések alapján az ingatlan-nyilvántartásban gazdasági épület megjelöléssel szereplő - ide értve az egy telekhatáron belül lakóépület mellett található gazdasági épületet is - továbbá a gépjármű tárolására szolgáló épület, épületrész.

3. Üzleti célt szolgáló építmény: olyan épület, épületrész, amit a magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzés érdekében használja, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el.

2. Adókötelezettség

2. § Adóköteles - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szabályai szerint - az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény)

3. Az adó alanya

3. § Az adó alanya a Htv. 12. §-ban meghatározott adóalannyal azonos.

4. Az adó alapja

4. § Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

5. Az adó mértéke

5. § Az adó éves mértéke

a) lakás céljára szolgáló építmény esetében 250 Ft/ m2,

b) nem lakás céljára szolgáló építmény esetében 0 Ft/m2

6. Adókedvezmény, adómentesség

6. § (1) A Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl mentes az építményadó megfizetése alól:

a) a magánszemély adóalany tulajdonában álló - üzleti célt nem szolgáló - a lakóingatlannal azonos helyrajzi számon lévő gazdasági épület (tüzelő, termény és szerszámtároló, állattartást szolgáló épület), valamint garázs.

b) a magánszemély adóalany tulajdonában álló - üzleti célt nem szolgáló - lakóingatlan, amelyben állandó lakosként laknak.

(2) Az adómentességre, adókedvezményre jogosult adóalany a mentességgel, kedvezménnyel kapcsolatos változásokat a változást követő év január 15. napjáig jelenti be az adóhatóságnál.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés szerinti adómentesség, adókedvezmény a jogosultság megszerzését követő adóév első napjától érvényesíthető.

(4) Több tulajdonos esetén amennyiben a tulajdonostársak a Htv. 12. § (2) bekezdés szerint megállapodást kötnek, úgy az adókedvezmény számítása az egész ingatlan (1/1 tulajdoni hányad) hasznos adóköteles alapterülete után történik.

II. Fejezet

Telekadó

7. Adókötelezettség

7. § Adóköteles - a Htv. szabályai szerint - az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

8. Az adó alanya

8. § Az adó alanya a Htv. 18. §-ban meghatározott adóalannyal azonos.

9. Az adó alapja

9. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

10. Az adó mértéke

10. § Az adó éves mértéke

a) beépítetlen telek esetén

aa) 1-1000 m2 adóalapig 20 Ft/ m2,

ab) 1001 m2 adóalaptól, az 1000 m2 feletti rész után 0 Ft/ m2.

b) üzleti célt szolgáló beépített telek esetén 0 Ft/ m2.

11. Adókedvezmény, adómentesség

11. § A Htv. 19. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:

a) Az építési tilalom alatt álló - üzleti célt nem szolgáló - telek a tilalom ideje alatt.

b) Az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - védő (biztonsági) terület.

c) A telekalakítását követően a tulajdonjog első átruházásáról szóló szerződés keltétől számított 1 évig. A mentesség időtartama további 2 évvel meghosszabbodik, ha a fenti időtartamon belül - nem üzleti célú építmény építésére - építési engedély alapján megkezdi az építkezést.

d) Üzleti célt nem szolgáló telek, amely az OÉSZ szabályai szerint nem minősül legalább részben közművesített teleknek.

e) Magánszemély tulajdonában álló - üzleti célt nem szolgáló - beépített telek.

III. Fejezet

Az adó bevallása, megfizetése

12. Az adókötelezettség bevallása

12. § Az adózó a változást követő adóév január 15. napjáig az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti az építményadó és a telekadó kötelezettség keletkezését, változását, megszűnését.

13. Az adófizetésre vonatkozó rendelkezések

13. § Szálka Község illetékességi területén lévő adótárgyak után - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben - az építményadót Szálka Község Önkormányzata11746005-15414227-02440000 számú építményadó számlájára, a telekadót Szálka Község Önkormányzata 11746005-15414227-02510000 számú telekadó számlájára kell teljesíteni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.

(2) * 

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző távollétében:
Pálfi János s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2013. szeptember 30.

Dr. Göttlinger István s. k.
aljegyző

  Vissza az oldal tetejére