Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/1996. (VI. 5.) számú rendelete

az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó dolgozók érdekeltségi rendszeréről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 45. §-a felhatalmazása alapján szabályozza az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatok végrehajtásában közreműködők érdekeltségét.

A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya kiterjed:

a) a jegyzőre;

b) *  az illetékes igazgatóság vezetőre;

c) *  az Adó Osztály vezetőjére és köztisztviselőire.

Az érdekeltségi kifizetések forrása

2. § *  (1) A Közgyűlés az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítése céljából az 1. §-ban meghatározott köztisztviselők ösztönzésére Érdekeltségi Alapot képez.

(2) Az Érdekeltségi Alapot elkülönítetten kell kezelni.

(3) Az Érdekeltségi Alap forrását képezi naptári évenként az adóévben feltárt és beszedett adóhiányból, valamint az adóévben beszedett adótartozásból Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető bevétel.

(4) Az (3) bekezdésben meghatározott tételekről ellenőrizhető nyilvántartást kell vezetni.

(5) *  Ha az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) másként nem rendelkezik

a) az adóelőleg, továbbá a bírság, a pótlék és a költség tekintetében az adóra,

b) az adó-visszaigénylés és az adó-visszatérítés tekintetében a költségvetési támogatásra

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az érdekeltségi kifizetések feltétele

3. § *  (1) Az érdekeltségi kifizetések feltétele, hogy

a) *  a rendelet 1. §-ában meghatározott köztisztviselők ellenőrzési, felderítői, adatszerzői munkája eredményeként az Art. szerinti adóhiány megállapításra kerüljön, és a felderített, előírt adóhiánynak legalább 90%-a, valamint

b) a rendelet 1. §-ában meghatározott köztisztviselők végrehajtási cselekménye (azonnali beszedési megbízás, munkabér letiltás, ingó- és ingatlanárverés, jelzálogjog bejegyzés) eredményeként az esedékesség időpontjáig be nem fizetett, kimutatott adótartozásnak legalább 60%-a

beszedésre kerüljön.

(2) Amennyiben az adóévre vonatkozóan kimutatásra kerülő adótartozás megfizetése során az önkéntes teljesítés aránya 30%-nál magasabb, úgy a végrehajtási cselekménnyel beszedésre kerülő adótartozás arányát a kimutatott adótartozás 90%-ának megfelelő mértékre történő kiegészítéssel az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottnál alacsonyabb %-ban kell meghatározni.

(3) A teljesítés százalékának kiszámításánál az adóév folyamán beszedett adóhiányt, adótartozást kell összevetni az adóév folyamán jogerősen megállapított és előírt adóhiány, illetve az adóévre vonatkozóan kimutatott adótartozás összegével.

Az érdekeltségi kifizetések jogcíme

4. § (1) *  Az érdekeltségi jutalékra történő kifizetéseket - a rendelet 3. §-ában meghatározott feltételek teljesülésének függvényében a rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartás alapulvételével - az illetékes igazgatóság vezetőnek munkateljesítmények alapján differenciált, szöveges értékelése alapján a jegyző állapítja meg.

(2) *  Az (1) és a (4) bekezdés szerint megállapított jutalék mértéke a rendelet 1. §-ában meghatározott köztisztviselők részére a teljesítés éve utolsó havi munkabérének egyszeresét nem haladhatja meg.

(3) * 

(4) *  a) Az igazgatóság vezető jutalékát a jegyző állapítja meg.

b) * 

(5) A beszedési jutalékot elvonni csak hatályos fegyelmi büntetés alapján lehet.

(6) *  Az Érdekeltségi Alap képzésének és az Érdekeltségi Alapról történő kifizetéseknek a jogszerűségéért az illetékes igazgatóság vezető felelős. A felhasználás jogszerűségének ellenőrzése a jegyző feladata.

Az érdekeltségi jutalék kifizetése

5. § (1) *  A jutalékot a rendelet 3. §-ában meghatározott feltételek teljesítése esetén évente egyszer, az éves zárlati munkák elvégzését követően, legkésőbb az adóévet követő év március 31-éig kell kifizetni, az értékelésben meghatározott mértékben.

(2) * 

(3) * 

(4) *  Az érdekeltségi jutalékot a rendelet 2. §-ának (3) bekezdése szerint képzett Érdekeltségi Alap terhére, annak erejéig kell kifizetni, illetve elszámolni.

(5) *  A tárgyévben képződött Érdekeltségi Alap maradványa a következő évre nem vihető át.

Értelmező rendelkezések

5/A. § *  E rendelet alkalmazásában

a) *  illetékes igazgatóság vezetőn a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában (Ügyrend) megnevezett, a helyi adóztatás szakmai irányítását ellátó Igazgatóság vezetőjét,

b) adóhiányon, adókülönbözeten, adótartozáson az Art.-ben meghatározott fogalmakat

kell érteni.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Rendelkezéseit az 1996. évi teljesítés értékelésénél kell első ízben alkalmazni. Az első kifizetést 1996-ra vonatkozóan augusztus 15-ig kell teljesíteni.

Kihirdetés napja: 1996. június hó 5.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Palkó László s. k.
polgármester jegyző