Szekszárdi önkormányzat 25/2000. (XII. 18.) rendelete

az idegenforgalmi adóról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: * 

Adókötelezettség, az adó alanya

1. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adómentesség

2. § *  Mentes az adó alól a Htv. 31. §-ában meghatározottakon túl a 70. életévét betöltött magánszemély.

Az adó alapja és mértéke

3. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) *  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként négyszáz forint.

Az adó beszedésére kötelezett

4. § (1) *  A fizetendő adót

a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,

b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

(3) * 

Az adó bevallása és megfizetése

5. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az adóköteles bevételszerző tevékenységet annak keletkezésétől számított 15 napon belül a település önkormányzat jegyzőjének (önkormányzat adóhatóságának) köteles írásban bejelenteni.

(2) Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15 napjáig kell az adóhatósághoz bevallani és befizetni.

5/A. § *  (1) A szálláshely - az önkormányzat által az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett számára térítésmentesen rendelkezésre bocsátott elektronikus vendégnyilvántartó rendszerből kinyomtatott szigorú számadású - bejelentőlapot kitölteti és aláíratja a vendéggel, aki a szállást ezt követően foglalhatja el. Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett a vendég megérkezését követő 12 órán belül köteles rögzíteni az elektronikus rendszerben a bejelentőlapot, amennyiben előre kinyomtatott üres bejelentőlapon jelentkezett be a vendég, és nem azonnal az elektronikus rendszerben. Az elektronikus vendégbejelentkeztetés igazolható technikai akadálya esetén - amennyiben az akadály 12 órán belül nem hárítható el - köteles a szállásadó azt bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz és az akadály megszűnésétől kezdődően haladéktalanul köteles rögzíteni az elektronikus rendszerben a vendég bejelentkezéseket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentő lapot az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés szerinti bejelentő lap adattartalma megegyezik az 1. számú mellékletben előírtakkal. Az (1)-(2) bekezdés szerinti bejelentőlap elévülési időn belül megőrzendő bizonylat.

(3) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett köteles a szálláshelyen megszálló vendégről az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást, vendégnyilvántartó könyvet (vendégkönyvet) vezetni a 2-3. számú melléklet szerinti adattartalommal. A bejelentőlap alapján az adó beszedésére kötelezett köteles az elektronikus vendégnyilvántartó könyv vezetésére.

(4) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az (1) bekezdésben rögzített nyilvántartást elektronikusan vezeti. A szállásadó a bejelentőlapot és a vendégkönyvet az önkormányzat által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott elektronikus vendégnyilvántartó rendszerben tartja nyilván.

(5) Az önkormányzat által üzemeltetett elektronikus online nyilvántartási rendszer használatát és az ahhoz szükséges felhasználói azonosítót és jelszót Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a szálláshelyek üzemeltetői számára.

(6) A szállásadó az (1) bekezdésben foglalt nyilvántartást - illetve az abból kinyert adatokat - öt évig köteles megőrizni, és esetleges ellenőrzés során rendelkezésre bocsátani.

(7) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást a 4-5. számú mellékletnek megfelelően igazolnia kell, ennek hiányában az adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie. Az életkor miatti mentesség (Htv. 31. § a) pontja) igénybevétele esetén a mentességi nyilatkozat kitöltése nem kötelező, amennyiben a nyilvántartás, és a bejelentőlap az életkor adatát egyértelműen tartalmazza és az a vendég (vagy képviselője) által aláírt. Az idegenforgalmi adómentességet igazoló dokumentumok elévülési időn belül megőrzendő bizonylatok. .

(8) Az önkormányzati adóhatóság a bejelentett, regisztrált illetve nyilvántartásból hiányzó tények, adatok, körülmények valódiságát, vagy annak hiányát a bevallási időszak lezárását megelőzően is vizsgálhatja. Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani.

Záró rendelkezések

6. § (1) A rendelet 2001. január 1-én lép hatályba.

(2) *  A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2000. december 18.

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző

1. melléklet a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 

Bejelentőlap az idegenforgalmi adó elszámolásához
Application form to the accounts of the tourist tax / Anmeldeformular zur Verrechnung von Tourismus- Steuer

Szálláshely neve:
Name of the hotel:
Name der Unterkunft:
Szoba száma:
Room number:
Zimmernummer:
*Érkezés időpontja/ Date of arrive /Ankunft
*Távozás időpontja /Date of depart/ Abreise/
*Vezeték- és keresztnév
*First and last name / Nach- und Vorname/
*Születési idő /Birth date /Geburtsdatum
*Lakóhely irányítószáma /ZIP residence
PLZ Wohnort /
*Állampolgárság /Nation
Staatsangehörigkeit /
Telefonszám:
Phone number:
E-mail cím:
E-mail address
* Útlevél vagy személyi igazolvány szám:
Number of identity card or passport
Personalausweisnummer oder Reisepassnummer
Honnan értesült a szálláshelyről?
How did you hear about this hotel?
Wie haben Sie von diesem Hotel gehört?
Szállásadótól emailben
Email the hotel /E-Mail an das Hotel/ |_|
Szekszárd várostól emailben
Email the Town/ E -Mail Ihre Stadt/ |_|
Egyéb
Other/Andere/ |_|
*A mezők kitöltése kötelező. These fields are optional. Alle Felder sind Pflichtfelder.
Adómentesség jogcíme:
Kérem, hogy a megfelelő jogcímet x-szel szíveskedjenek jelölni.
18. év alatti életévét be nem töltött magánszemély
Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben történő ellátás miatt
Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszony alapján
Szakképzés miatt
Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt
Hatósági, bírósági intézkedés folytán
Szekszárdon székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, vagy alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt:
Vállalkozás adószáma:
Szekszárdon ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt:
Vállalkozás adószáma:
Üdülő tulajdonosa, bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pontja).
Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.
70. életévét betöltött magánszemély
A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély
a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományában tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

*Vendég aláírása/ Signature of guest /Unterschrift von Gast / ..........................................

*Szállásadó aláírása / Signature of Owner /Unterschrift des Besitzer / ...........................

Dátum* \ Date* \ Datum* \

Az előzetes adatkezelési tájékoztatás alapján a jövőben szívesen fogadok a vendéglátóm, vagy Szekszárd MJ Város nevében küldött elektronikus leveleket (e-mail), amelyek rendszeresen tájékoztatnak Szekszárd MJ Város turisztikai szolgáltatásairól és eseményeiről. Ennek érdekében hozzájárulok ahhoz, hogy a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Garay tér 17. szekszard@tourinform.hu) adatfeldolgozóként nevemet, irányítószámomat, e-mail címemet kezelje és arra turisztikai rendezvényeket és szolgáltatásokat ajánló elektronikus levelet küldjön.

Nyilatkozat*

Hozzájárulok: |_|

Nem járulok hozzá: |_|

(A megfelelő négyzetben kérjük x-szel jelölje.)

Tájékoztatás: Ön a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ennek módja a szekszard@tourinform.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben megfogalmazott lemondás, vagy az Ön e-mail címére kiküldött e-mail végén található nyilatkozattal történő elektronikus lemondás.

2. melléklet a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 

Vendég- és idegenforgalmi adó nyilvántartás” a beszedett idegenforgalmi adóról

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Sor-szám Vendég neve Vendég születési ideje Lakóhely
irányítószáma
Állam-
polgársága
A vendég útlevelének, személy-
azonosító igazolványának száma
Érkezés napja és időpontja Távozás napja és időpontja Eltöltött vendégéjszakák száma Ebből: mentes vendégéjszakák száma és jogcíme Adóköteles vendégéjszakák száma Vendég aláírása Beszedett IFA Kibocsátott számla, készpénz-
fizetési számla, nyugta sorszáma
Beszedett IFA önkormányzat felé történő megfizetésének ideje IFA havi bevallás időpontja Bejelentő lap
sorszáma

3. melléklet a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 

Vendég- és idegenforgalmi adó nyilvántartás” a beszedett idegenforgalmi adóról harmadik országbeli állampolgárok számára

A B C D E F G H I J K L
Vendég családi és utónév (nevek) Születési név (család és utónév/nevek) Vendég születési helye, ideje Neme Állampolgárság vagy hontalan státusz A vendég úti okmányának azonosító adatai Szálláshelyre érkezés időpontja Szálláshelyről távozás időpontja Vízum vagy tartózkodási engedély száma Anyja születési családi és utóneve(i) Előző családi és utónév/nevek Beutazás időpontja, helye

4. melléklet a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 

BEJELENTÉS
.... évi tartózkodás utáni idegenforgalmi adó alóli mentesség megszerzéséhez

1. Vállalkozó (cég) neve: ...........................................................................................

Címe (lakóhelye, székhelye): .....................................................................................

Adószáma: ..................................... Statisztikai számjele: .........................................

A bevallás kitöltőjének telefonszáma: .......................................................................

2. Az önkormányzat illetékességi területén folytatott iparűzési tevékenység jellege:

|_| állandó, |_| ideiglenes.

2.1. Ideiglenes iparűzési tevékenység esetén:

a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot |_|

b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel telephellyel |_|

3. A tevékenység folytatásának helye: ........................................................................

4. A tevékenység tényleges

megkezdésének időpontja: .......... év ...................hó ... nap.

befejezésének időpontja: .......... év ...................hó....nap.

5. Az iparűzési tevékenység során nem állandó lakosként foglalkoztatni kívántak száma: (részletezés a túloldalon) ................ fő

6. A szálláshely címe: ...................................................................................................

7. A szállásadó neve: ....................................................................................................

Tudomásul veszem, hogy a kiadott igazolás, csak abban az esetben mentesít az idegenforgalmi adó megfizetése alól, ha az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén valósul meg.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

............................., 20.......év.......................hó.....nap.

..........................................................
aláírás

5. melléklet a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 

Bejelentés/2

A tevékenységet végző(k) A tevékenység végzésének időtartama
A B C D
Neve Lakcíme Születési ideje
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ...................ig
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ..................ig
...................-tól - ..................ig

  Vissza az oldal tetejére