Szekszárdi önkormányzat 25/2000. (XII. 18.) rendelete

az idegenforgalmi adóról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: * 

Adókötelezettség, az adó alanya

1. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adómentesség

2. § *  Mentes az adó alól a Htv. 31. §-ában meghatározottakon túl a 70. életévét betöltött magánszemély.

Az adó alapja és mértéke

3. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) *  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként négyszáz forint.

Az adó beszedésére kötelezett

4. § (1) *  A fizetendő adót

a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,

b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

(3) * 

Az adó bevallása és megfizetése

5. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az adóköteles bevételszerző tevékenységet annak keletkezésétől számított 15 napon belül a település önkormányzat jegyzőjének (önkormányzat adóhatóságának) köteles írásban bejelenteni.

(2) Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15 napjáig kell az adóhatósághoz bevallani és befizetni.

5/A. § *  (1) *  A szálláshely a bejelentő lapot kitölteti és aláíratja a vendéggel, aki a szállást ezt követően foglalhatja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentő lapot az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés szerinti bejelentő lap adattartalma megegyezik az 1. számú mellékletben előírtakkal. Az (1)-(2) bekezdés szerinti bejelentőlap elévülési időn belül megőrzendő bizonylat.

(3) *  Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett köteles a szálláshelyen megszálló vendégről az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást, vendégnyilvántartó könyvet (vendégkönyvet) vezetni az 1. melléklet szerinti adattartalommal.

(4)-(5) * 

(6) A szállásadó az (1) bekezdésben foglalt nyilvántartást - illetve az abból kinyert adatokat - öt évig köteles megőrizni, és esetleges ellenőrzés során rendelkezésre bocsátani.

(7) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást a 4-5. számú mellékletnek megfelelően igazolnia kell, ennek hiányában az adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie. Az életkor miatti mentesség (Htv. 31. § a) pontja) igénybevétele esetén a mentességi nyilatkozat kitöltése nem kötelező, amennyiben a nyilvántartás, és a bejelentőlap az életkor adatát egyértelműen tartalmazza és az a vendég (vagy képviselője) által aláírt. Az idegenforgalmi adómentességet igazoló dokumentumok elévülési időn belül megőrzendő bizonylatok. .

(8) Az önkormányzati adóhatóság a bejelentett, regisztrált illetve nyilvántartásból hiányzó tények, adatok, körülmények valódiságát, vagy annak hiányát a bevallási időszak lezárását megelőzően is vizsgálhatja. Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani.

Záró rendelkezések

6. § (1) A rendelet 2001. január 1-én lép hatályba.

(2) *  A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2000. december 18.

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző

1. melléklet a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 

Bejelentőlap az idegenforgalmi adó elszámolásához

Application form to the accounts of the tourist tax / Anmeldeformular zur Verrechnung von Tourismus- Steuer
Szálláshely neve:
Name of the hotel:
Name der Unterkunft:
Szoba száma:
Room number:
Zimmernummer:
Érkezés időpontja/ Date of arrive /Ankunft
 * Távozás időpontja /Date of depart/ Abreise/
 * Vezeték- és keresztnév  * 
First and last name / Nach- und Vorname/
 * Születési idő /Birth date /Geburtsdatum
 * Lakóhely irányítószáma /ZIP residence
PLZ Wohnort /
 * Állampolgárság /Nation
Staatsangehörigkeit /
Telefonszám:
Phone number:
E-mail cím:
E-mail address
 * Útlevél vagy személyi igazolvány szám:
Number of identity card or passport
Personalausweisnummer oder
Reisepassnummer
Adómentesség jogcíme:
Kérem, hogy a megfelelő jogcímet x-szel szíveskedjenek jelölni.
18. életévét be nem töltött magánszemély
Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély
Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése miatt az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély
Szekszárdon székhellyel vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozás, vagy alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély
Vállalkozás neve: ______________________________

Vállalkozás adószáma: __________________________
Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pontja).
Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.
70. életévét betöltött magánszemély
A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély
a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományában tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.
 * Vendég aláírása/ Signature of guest /Unterschrift von Gast / .....................................................................
 * Szállásadó aláírása / Signature of Owner /Unterschrift des Besitzer / ...................................................
Dátum *  \ Date *  \ Datum *  \

2-5. melléklet a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére