Szekszárdi önkormányzat 25/2000. (XII. 18.) rendelete

az idegenforgalmi adóról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: * 

Adókötelezettség, az adó alanya

1. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adómentesség

2. § *  Mentes az adó alól a Htv. 31. §-ában meghatározottakon túl a 70. életévét betöltött magánszemély.

Az adó alapja és mértéke

3. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) *  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként négyszáz forint.

Az adó beszedésére kötelezett

4. § (1) *  A fizetendő adót

a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,

b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

(3) * 

Az adó bevallása és megfizetése

5. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az adóköteles bevételszerző tevékenységet annak keletkezésétől számított 15 napon belül a település önkormányzat jegyzőjének (önkormányzat adóhatóságának) köteles írásban bejelenteni.

(2) Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15 napjáig kell az adóhatósághoz bevallani és befizetni.

5/A. § *  (1)-(6) * 

(7) *  Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást igazolnia kell, ennek hiányában az adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie. Az idegenforgalmi adómentességet igazoló dokumentumok elévülési időn belül megőrzendő bizonylatok.

(8) * 

Záró rendelkezések

6. § (1) A rendelet 2001. január 1-én lép hatályba.

(2) *  A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2000. december 18.

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző

1. melléklet a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 

2-5. melléklet a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez *