Szekszárdi Önkormányzat 2/2002. (III. 6.) rendelete

a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja.

1-13. § * 

A támogatás visszafizetésének rendje * 

14. § *  (1) A kölcsönt legfeljebb 10 év alatt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. Indokolt esetben, kérelemre a polgármester a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezése alapján a részletfizetést legfeljebb összesen 12 havi időtartamra felfüggesztheti, melynek időtartamával a törlesztés ideje kitolódik. A kölcsön visszafizetésének megkezdése a szerződés megkötésének hónapját követő 6. hónap első napjától esedékes.

(2) A támogatási szerződést a polgármester azonnali hatállyal felmondja, ha a támogatott:

a) a pályázatban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely tényt, körülményt elhallgatott, s ennek eredményeként jogtalan előnyre tett szert;

b) vállalt beépítési kötelezettségének a megállapított határidőben nem tett eleget, illetőleg az épített lakás nem éri el, vagy meghaladja a méltányolható lakásigénye mértékét;

c) helyi lakáscélú támogatás esetén a havi törlesztés fizetési kötelezettségének az írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül nem tett eleget, és a vele egy sorban kötelezett személyek sem teljesítettek;

d) az önkormányzati támogatást nem a hitelcélnak megfelelően használja, illetőleg használta fel;

e) szerződésben vállalt egyéb kötelezettségét nem teljesíti, illetve más súlyos szerződésszegést követ el.

(3) A támogatási szerződést fel kell mondani és az önkormányzati támogatást azonnal és egy összegben a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 301. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a támogatás kifizetésétől számított, a visszafizetés napján esedékessé váló kamattal kell visszafizetni a (4) bekezdésben írtakon túl akkor is, ha a támogatott az önkormányzati támogatás igénybevételével épített vagy vásárolt lakást:

a) építés esetén a használatbavételi engedély megadását, vásárlás esetén a vételt követő 5 éven belül lebontja;

b) lakásigényének kielégítésétől eltérő célra hasznosítja;

c) adás-vételi, csere, ajándékozási vagy életjáradéki szerződéssel idegeníti el.

(4) Ha a támogatott a lakásigényét az önkormányzati támogatással megszerzett ingatlantulajdon cseréjével, illetőleg értékesítésével lakásépítés vagy vásárlás útján elégíti ki, az önkormányzati támogatást azonnali és egyösszegű visszafizetésével kapcsolatos kötelezettsége:

a) csere esetén 60 napig;

b) vásárlási szándék esetében egy évig;

c) építési szándék esetében három évig felfüggesztésre kerülhet.

(5) Ha a támogatott a határidőben az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlően igazolja, az önkormányzati támogatás azonnali és egyösszegű visszafizetésének kötelezettsége alól mentesíteni kell, feltéve, hogy az elidegenítésből származó teljes bevételt az újabb lakás megszerzésére fordította. Az önkormányzati támogatás átvitelét az újonnan megszerzett ingatlanra a polgármester engedélyezi.

(6) Az önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrzésére - szakértő bevonásával - a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult.

(7) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a támogatott az önkormányzati támogatást nem vagy nem a pályázatban megjelölt célra használta fel, úgy az önkormányzati támogatást egy összegben, azonnal - Ptk. 301. §-ának (1) bekezdése szerinti kamataival együtt - vissza kell fizetni.

15. §-21. § * 

22. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) * 

(3) * 

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2002. március 6.

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző

A 2/2002. (III. 6.) szekszárdi ör. 1. sz. melléklete * 

A 2/2002. (III. 6.) szekszárdi ör. 2. sz. melléklete * 


  Vissza az oldal tetejére