Szekszárdi Önkormányzat 7/2003. (IV. 30.) számú rendelete

a 2002. évi zárszámadásról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 82. és a 118. §-a valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § d) pontja alapján Szekszárd Megyei Jogú Város 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a közgyűlésre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire.

2. § A közgyűlés az Áht. 67. § (2) bekezdés alapján a 2002. évi önkormányzati zárszámadás címrendjét a 3/2002. (III. 6.) szekszárdi ör.-rel azonosan állapítja meg.

3. § (1) A közgyűlés az Önkormányzat 2002. évi bevételeinek halmozott főösszegét 10.828.625 ezer Ft-ban, halmozódástól mentes főösszegét 8.251.812 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A közgyűlés az intézmények 2002. évi bevételeinek teljesítését az I. számú melléklet szerint fogadja el 3.384.309 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.

(3) A közgyűlés a polgármesteri hivatal 2002. évi bevételeinek teljesítését az I. számú melléklet szerint 7.444.316 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.

4. § (1) A közgyűlés az Önkormányzat 2002. évi kiadásainak halmozott főösszegét 10.721.804 ezer Ft-ban, halmozódástól mentes főösszegét 8.144.991 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A közgyűlés az intézmények 2002. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 3.273.099 ezer Ft főösszeggel a II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A közgyűlés a polgármesteri hivatal 2002. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 7.448.705 ezer Ft főösszeggel a II. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. § Az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a VII. számú melléklet tartalmazza. A közgyűlés az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát - 1.974 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok és a területfejlesztési társulás pénzmaradványát is.

6. § (1) Az I. számú melléklet II. fejezet Polgármesteri Hivatal bevételei 3. cím 1. kiemelt előirányzat Normatív állami hozzájárulás elszámolásának részletezését a III. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2002. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget a IV. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2002. évi egyszerűsített (auditált) mérlegét a V. számú melléklet tartalmazza.

(4) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2002. december 31-i egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az VI. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a VII. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az intézmények 2002. évi célfeladat elszámolását a VIII. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a IX. számú melléklet tartalmazza.

7. § A közgyűlés elrendeli a jelen rendelet V., VI., VII. számú mellékletének 2003. június 30-ig történő közzétételét, valamint ezen mellékletek és a könyvvizsgálói jelentés megküldését az Állami Számvevőszék részére.

8. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Ferincz János s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2003. április 30.

Dr. Ferincz János s. k.
aljegyző

I-XI. számú melléklet a 2002. évi zárszámadási rendelethez


  Vissza az oldal tetejére