Szekszárdi Önkormányzat 9/2004. (III. 4.) rendelete

a 2004. évi költségvetésről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §-ban foglalt hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján, valamint figyelemmel a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvényre és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaira Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire.

2. § A Közgyűlés az Áht. 67. § (2) bekezdés alapján a 2004. évi önkormányzati költségvetés címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Az I. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételi előirányzatait, a II. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat kiadási előirányzatait. A mellékleteken belül az I. fejezet az intézményekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, a II. fejezet a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza.

- Az I-II. számú mellékletben szereplő önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy címet, ezen belül alcím, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint tagolva tartalmazzák az előirányzatokat.

- Az I-II. számú mellékletben szereplő polgármesteri hivatal előirányzatai között szereplő szakfeladatok illetve főbb bevételi illetve kiadási csoportok alkotnak egy-egy önálló címet, ezen belül alcím, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint tagolva tartalmazzák az előirányzatokat.

I. fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei, költségvetési létszámkeret

3. § *  (1) A Közgyűlés a 2004. évi önkormányzati költségvetés

(a) halmozott bevételi főösszegét 12.632.831 e Ft-ban állapítja meg. A költségvetés halmozódástól mentes bevételi főösszege 9.315.833 e Ft.

(b) halmozott kiadási főösszegét 12.632.831 e Ft-ban állapítja meg. A költségvetés halmozódástól mentes kiadási főösszege 9.315.833 e Ft.

(c) a hitel felvétel összege: 608.000 e Ft.

(d) a hitel visszafizetés összege: 947.207 e Ft.

(e) működési célú tartalék összege: 64.532 e Ft.

(f) fejlesztési célú tartalék összege: 0 e Ft.

4. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a IX. számú melléklet szerinti bontásban állapítja meg 2004. január 1-jén. A Polgármesteri Hivatal létszámát 2004. március 31-ig 16 fővel kell csökkenteni. A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait és járulékait a szeptemberi közgyűlésen felül kell vizsgálni a létszámracionalizálás eredményének függvényében.

Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

5. § (1) A 3. § (1) bek. a) pontjában megállapított bevételi főösszegek költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 3. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegek költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a II. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését a III. számú melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetés 2004-2006. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó mérlegét a IV. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2004. évi költségvetés összevont mérlegét a V. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 2004. január 1-én fennálló hitelállományát, valamint a tervezett hitelfelvételek visszafizetési ütemezését és annak kamatterheit az VI. számú melléklet tartalmazza.

(5) A 2004. évi költségvetés előirányzat-felhasználási tervét havi bontásban a VII. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2004. évi eladási jegyzéket a VIII. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési létszámkeret intézményi megoszlását a IX. számú melléklet tartalmazza.

(8) A kötött felhasználású támogatások jegyzékét a X. számú melléklet tartalmazza

(9) Az áthúzódó fejlesztések jegyzékét a XI. számú melléklet tartalmazza

(10) A Kisebbségi önkormányzatok költségvetését a XII-XVI. számú mellékletek tartalmazzák.

II. fejezet

A tartalékok, alapok és a működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei

7. § (1) Az Általános tartalék felhasználásáról a közgyűlés dönt.

(2) A Polgármesteri tartalék felhasználásáról a polgármester dönt.

(3) Az Intézményi tartalék felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(4) Az Oktatási célú tartalék, felhasználásáról a Művelődési Bizottság dönt.

(5) A Helyi adóból képzett tartalék felhasználásáról a Művelődési, és a Sport és Ifjúsági Bizottság együttes ülésen dönt.

(6) A Szekszárdi gyerekek nyári táboroztatásának tartaléka felhasználásáról a közgyűlés dönt.

(7) A Bizottsági tartalékok felhasználásáról szakbizottságok döntenek. Az egyes bizottságok által felhasználható tartalék nagyságáról a Közgyűlés dönt.

(8) A Pályázati tartalékalap a Polgármesteri Hivatal és az intézményei által benyújtott pályázatok saját erejének fedezetére szolgál. A pályázaton való részvételről a bizottságok javaslata alapján a Közgyűlés dönt.

(9) A Műemlékvédelmi tartalékalap felhasználásáról a Közgyűlés dönt, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság valamint a Művelődési bizottság egybehangzó javaslatának figyelembevételével.

(10) A Felújítási tartalékalap felhasználásáról a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt.

7/A. § *  (1) A költségvetésben szereplő intézményi tartalék nyújt fedezetet az intézményekben dolgozó nem szakmai tevékenységet ellátók rendszeres havi illetményeire, pótlékaira, azok járulékaira.

(2) A költségvetés egyszeri hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe nem tartozó - feladataik racionálisabb ellátása érdekében hozott, a szükségtelenné vált foglalkoztatás megszüntetéséhez kapcsolódó - önkormányzati szintű álláshely megszüntetéssel együtt járó - létszámcsökkentést eredményező döntéseik miatti pénzügyi kötelezettségeik teljesítéséhez. A meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók foglalkoztatására nincs lehetőség.

(3) Az intézmények vezetői a Költségvetési Elszámoló Szervezet bevonásával gondoskodnak az (1) bekezdésben meghatározott kifizetésekről és ehhez szükséges előirányzat-módosításokról, melyről 2004. szeptember 30-ig tájékoztatják a Közgyűlést.

8. § A Közgyűlés az egyéni választókerületi képviselők részére az egyéni választókörzetben jelentkező nem tervezett feladatok végrehajtásához 500.000 Ft/fő kiadási előirányzatot biztosít. A Képviselői keret a közvetlen lakókörnyezetet érintő fejlesztésekre, fenntartási munkálatok szervezésére, valamint a városüzemeltetési jellegű kisösszegű munkák finanszírozására fordítható. E munkák szervezése, megrendelése, elvégeztetése a Műszaki Iroda feladatkörébe tartozik. A képviselői keret alapítványi támogatásra és más közérdekű kötelezettség-vállalásra nem használható fel.

9. § (1) A közgyűlés által az egyes bizottságok részére biztosított alapok felhasználásáról az illetékes szakbizottságok döntenek, a saját maguk által megalkotott és elfogadott szabályzat alapján.

(2) A támogatások lehetnek visszatérítendők és vissza nem térítendők. Az alapok felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettségeket a bizottságok munkájának koordinálásával megbízott köztisztviselő végzi. A Polgármesteri keret felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettség a Polgármesteri Titkár feladata.

(3) A bizottsági alapok kötelezettség vállalással nem terhelt maradványának a következő évre történő átviteléről a Közgyűlés a zárszámadás keretében dönt.

(4) Önkormányzati, bizottsági támogatásban csak az részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásról.

(5) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, alapítványok, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt csak aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettség vállalása mellett.

10. § A Közgyűlés a 2004. évi költségvetés következő előirányzatainak felhasználását a bizottságok hatáskörébe utalja az alábbiak szerint:

(1) A Tárgy évben induló beruházások előirányzaton, valamint a Beruházás előkészítések előirányzaton szereplő egyes kiadások meghiúsulása esetén a felszabaduló pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásáról a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt.

(2) Azon kiadási előirányzatoknál, amelyekkel kapcsolatban Államháztartáson kívüli forrás is bevonásra kerül, a kötelezettségvállalás csak a bevétel teljesítése után történhet.

11. § A Működési célú pénzeszközök átutalásáról a megállapodásoknak, szerződéseknek, bizottsági határozatoknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

12. § A Közgyűlés felhatalmazza a Műszaki Irodát, a városüzemeltetési és a felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. Ennek keretében az előirányzott felújításokat önállóan tervezheti és számolja el annak felhasználását. Szükség esetén a közgyűlésnek javaslatot tehet esetleges átcsoportosításra. A tárgy negyedévet követő hónapban a közgyűlést tájékoztatni kell az elvégzett feladatokról. A városüzemeltetési előirányzatok részletes tervezetét a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hagyja jóvá.

A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

13. § (1) A közgyűlés, a köztisztviselői illetmény alapot a 34.000 Ft/hóban állapítja meg.

(2) *  A közalkalmazotti pótlékalap a Kjt. 69. §-ában foglaltaknak megfelelően 2004. június 30-ig 17.100 Ft, 2004. július 1-től 18.200 Ft.

(3) A személyi juttatások előirányzata tartalmazza az ágazati jogszabályok által biztosított kötelező pótlékok kifizetéséhez szükséges fedezetet.

(4) A közgyűlés havi 1850 Ft hozzájárulást ad az önkormányzat által foglalkoztatott minden főállású dolgozójának, aki valamelyik önkéntes nyugdíjpénztár biztosítóval szerződést köt, és minimum 1000 Ft-os önrésszel rendelkezik. A támogatás folyósítása a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságán (továbbiakban: MÁK) keresztül történik.

(5) A közgyűlés minden engedélyezett főállású dolgozó után évi 1800 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, melynek felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(6) A közgyűlés a SZJA törvényben szereplő feltételek mellett biztosítja az adómentesen kifizethető étkezési-hozzájárulást, valamint a bankszámla-vezetési költségekhez való hozzájárulást - a szolgáltatást igénybevevő - minden önkormányzati munkavállaló számára.

(7) A közgyűlés vonatkozó rendeletének megfelelően, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, vásárlásra illetve lakáskorszerűsítésre maximum 400 ezer Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési alapon lévő összeg erejéig fizethető ki.

(8) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő az alapilletménye 30%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult 2004. december 31-ig.

(9) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő az alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult 2004. december 31-ig.

(10) A polgármesteri hivatalnál az irodavezető alapilletménye 15%-ának, az osztályvezető alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult 2004. december 31-ig.

(11) A közgyűlés, a jogszabályokban foglalt bérjellegű kifizetéseken valamint az előző bekezdésben foglaltakon felül, bért érintő tartós kötelezettség-vállalást nem engedélyez.

(12) A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

Forrásbiztosítással kapcsolatos jogkörök és döntések

14. § (1) A közgyűlés, jelen rendeletben elfogadott kiadási előirányzatok finanszírozásához szükséges hitelfelvételek időpontjának véleményezésére a Pénzügyi Bizottságot hatalmazza fel.

(2) A hitelfelvétel időpontjáról és mértékéről a következő havi közgyűlési ülésen a polgármester tájékoztatást ad.

(3) A Közgyűlés a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében, maximum 200 millió forint összeghatárig finanszírozási (likviditási) hitel felvételéről rendelkezik, amennyiben a források képződése ezt szükségessé teszi. A hitelszerződést a polgármester írja alá.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy munkabér-hitel felvételéről rendelkezzen, amennyiben az illetmények kifizetéséhez szükséges fedezet más módon nem biztosítható.

(5) A forrásbevonással kapcsolatos szerződéseket a polgármester írja alá.

(6) Amennyiben az év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett, - teljes önkormányzati körben - a kötelezettségvállalási jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.

Ideiglenesen szabad pénzeszközök évközi hasznosítása

15. § Az ideiglenesen szabad pénzeszközök éven belüli hasznosítását a Polgármesteri Hivatal végzi a Pénzügyi Bizottság utólagos tájékoztatása mellett.

Az intézmények finanszírozására, előirányzataik módosítására és pénzmaradványuk megállapítására vonatkozó szabályok

16. § (1) Az intézmények havi önkormányzati támogatása, az éves eredeti költségvetésben megállapított intézményi támogatás 13. havi bérrel csökkentett összegének 1/12 része. Az adott havi intézményi támogatás része - a közvetlenül kiutalt összegek mellett - a nettó finanszírozás keretében MÁK által elszámolt különbözet is.

(2) Az intézmények működése során felmerülő kiadások finanszírozása elsősorban az intézmény saját bevételéből történik. Amennyiben az intézmény számláján lévő napi egyenleg nem nyújt fedezetet az intézmény átutalási megbízására, készpénz-felvételre, akkor az OTP - az Önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján - a Polgármesteri Hivatal számlájáról átvezeti az intézmény számlájára az igényelt támogatási összeget az (1) pontban meghatározott összegig.

(3) Az intézménynek az éves költségvetésében szereplő előirányzatok felhasználását az esedékes kifizetés előtt 15-30 nappal a Polgármesteri Hivatalnak írásban jelezni kell. Ezt követően a hivatal intézkedik a fedezet biztosításáról.

(4) Évközi intézmény megszűnés, illetve más intézménytől történő feladat átvállalás esetében, a feladatokat átvett intézmények havi járandóságát időarányosan korrigálni kell.

(5) A házipénztárban lévő készpénz napi záró állománya az intézmény pénzkezelési szabályzatában kerül meghatározásra a vagyonvédelmi előírások figyelembevételével. Ez az összeg nem haladhatja meg a 100.000 forintot. A pénzkezelési szabályzatban külön kell rendelkezni a térítési díj fizetési napokra engedélyezett záró készpénz állományáról, amennyiben az meghaladja az említett összeget.

(6) Beruházások, felújítások valamint a pályázatok, egyéb támogatások finanszírozására, a tényleges felmerülésük alapján, külön történik intézkedés.

(7) Az intézmények, a jóváhagyott költségvetésben biztosított előirányzatokon felül - a jogszabályok keretein belül - saját hatáskörben dönthetnek a többlet saját bevételeik, pályázatok útján és egyéb címen kapott támogatások felhasználásáról és annak ütemezéséről.

(8) A törvények, más jogszabályok, szerződések által meghatározott célra átvett pénzek az év során bármikor felhasználhatók, de a fenntartónak a felhasználás előtt legalább 15 nappal azt jelezni kell. Ha az átvett pénzek nem kerülnek évközben felhasználásra, azt legkésőbb a pénzmaradvány elszámoláskor elkülönítetten kell kimutatni.

(9) Az intézmények kötelesek valamennyi bevételüket az elszámolási számlán tartani. Céljellegű, elsősorban nem költségvetési források elkülönítésére- amennyiben azt a támogató a pályázati felhívásban, vagy a megkötött támogatási szerződésben kiköt - külön engedély nélkül is lehetőség van. Az elkülönített források kezelésére irányuló előírásokat a Polgármesteri Hivatal felhívása alapján igazolni kell. Az elkülönített pénzösszeg felhasználása csak az elszámolási számláról történhet.

(10) Az intézmények a II. számú mellékletben meghatározott kiadási előirányzataikat saját hatáskörben megemelhetik, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól, vagy gazdálkodó szervektől az alaptevékenységük bővítésére illetve színvonalának javítása céljából pénzeszközöket vesznek át, illetve a saját tevékenységükből származó nem tervezett bevételt érnek el.

(11) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a kötelezettségvállalások naprakész, folyamatos nyilvántartásáról, a tényleges teljesítés és az előirányzatok alakulásának rendszeres figyelemmel kíséréséről, ellenőrzéséről, a finanszírozási szabályok betartásáról, és erről heti rendszerességgel tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

17. § (1) Az intézmények, az előirányzataikat az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint saját hatáskörben módosíthatják, melyről a hivatkozott rendelet 53. § (6) bekezdése alapján a jegyző útján 2004. június 30., szeptember 30. illetve december 31-ig tájékoztatják a közgyűlést. A közgyűlés a költségvetési rendeletének módosítása során biztosítja az előirányzatok megváltoztatását.

18. § (1) Az intézményvezetőknek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményi támogatás összegéből biztosítania kell az intézmények által kidolgozott adatok alapján az önkormányzat által 2003. október hóban leigényelt normatív támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív támogatások hátrány nélküli lemondására illetve pótigény benyújtására 2004. április 5-ig van lehetőség.

(2) Ha az utólagos elszámolás, vagy a revízió eltérést állapít meg a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek a valóságnak és ezt a revízió, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.

(3) Az intézmény vezetője - figyelemmel az Áht. rendelkezéseire - a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat - az intézményvezető felelősségének felvetése mellett - a mulasztó intézményt terheli.

19. § (1) A költségvetési szervek saját bevételükből 500 eFt értékhatár feletti (ÁFA-val együtt) beruházást csak a polgármester engedélyével tervezhetnek, valósíthatnak meg, melyről a polgármester a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatást ad a Közgyűlésnek.

(2) A költségvetési intézmény saját hatáskörben megvalósított beruházásának működtetéséhez önkormányzati támogatást nem igényelhet, a költségvetési évben és a következő év(ek)ben.

20. § Az intézmények pénzmaradványának megállapítására és elszámolására az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 149. §-a szerint a tárgyévet követő év április 30-ig kerül sor.

21. § A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek a behajthatatlan követeléseinek törléséről a Vagyonrendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.

A bevételi többletekre vonatkozó rendelkezések

22. § (1) Az év folyamán realizált helyi adó többletbevétel a Városüzemeltetéssel kapcsolatos kiadási előirányzatokat növeli.

(2) Az önkormányzat által az év folyamán realizált, nem kötött felhasználású, valamint nem az (1) pontban megjelölt bevételi többlet az Ingatlanértékesítés előirányzatot csökkenti.

Adósságrendezés

23. § (1) A Közgyűlés - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél kezdeményezi:

a) Pénzügyi Bizottság,

b) a polgármester,

c) a jegyző, a polgármesteren keresztül

d) a könyvvizsgáló,

e) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a Közgyűlés döntése alapján a jogszabályok figyelembevételével a polgármester bízza meg.

III. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

24. § Amennyiben a költségvetési szerv (intézmény) a költségvetésről és annak végrehajtásáról az Áht. 72. és 80. §-ában előírt információt határidőre nem szolgáltatja, a jegyző a támogatás folyósítását felfüggeszti. Az így elmaradó támogatás az adatszolgáltatást követően az év hátralévő részében havi egyenlő részben illeti meg az intézményt.

25. § A Közgyűlés megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.

26. § (1) Az önkormányzat költségvetését érintő valamennyi közgyűlési előterjesztésnek tartalmaznia kell a feladat-, a cél megvalósításának forrását, az esetleges következő évi kötelezettségeket, valamint azt, hogy a módosítás, átcsoportosítás egyszeri vagy tartós kötelezettséget jelent az önkormányzatnak.

(2) Az önkormányzat költségvetését érintő előterjesztések az érintett bizottságok véleményével kerülhetnek a közgyűlés elé. Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmaznia kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többlet kiadást ellentételező bevételi forrást is.

(3) A felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtására a források teljesítéséhez igazodóan vállalható kötelezettség.

(4) A Közgyűlés a 2004. évben tervezett feladatainak megvalósítása érdekében pályázatok benyújtását rendeli el. Pályázatot kell benyújtani, a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, céljellegű decentralizált állami támogatás, valamint területi kiegyenlítő célú állami támogatás elnyerése céljából, illetve minisztériumokhoz, nemzetközi szervezetekhez források elnyerése érdekében.

27. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

28. § A polgármester, az önkormányzat a 2004. évi költségvetésének I. félévi, valamint az I-III. negyedévi helyzetéről köteles tájékoztatni a közgyűlést.

29. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Ferincz János s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2004. március 4.

Dr. Ferincz János s. k.
aljegyző

Mellékletek a Szekszárdi Önkormányzat 9/2004. (III. 4.) rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére