Szekszárdi Önkormányzat 14/2004. (V. 5.) rendelete

a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. tv. 82. és a 118. §-a, valamint az 1990. évi LXV. 10. § d) pontja alapján Szekszárd Megyei Jogú Város 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a közgyűlésre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire.

2. § Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Áht. 67. § (2) bekezdés alapján a 2003. évi önkormányzati zárszámadás címrendjét a 4/2003. (III. 5.) Kgy. számú költségvetési rendelettel azonosan állapítja meg.

3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2003. évi bevételeinek halmozott főösszegét 12.671.991 ezer Ft-ban, halmozódástól mentes főösszegét 9.447.912 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2003. évi bevételeinek teljesítését az I. számú melléklet szerint fogadja el 4.144.144 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2003. évi bevételeinek teljesítését az I. számú melléklet szerint 8.527.847 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.

4. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2003. évi kiadásainak halmozott főösszegét 12.474.250 ezer Ft-ban, halmozódástól mentes főösszegét 9.250.171 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2003. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 3.980.822 ezer Ft főösszeggel a II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2003. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 8.493.428 ezer Ft főösszeggel a II. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. § Az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a VIII. számú melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát 10.203 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok és a társulások pénzmaradványát is.

6. § (1) A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését a III. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2003. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget a IV és az V. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2003. évi egyszerűsített (auditált) mérlegét a VI. számú melléklet tartalmazza.

(4) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2003. december 31.-i egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az VII. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a VIII. melléklet tartalmazza.

(6) Az intézmények 2003. évi célfeladat elszámolását a IX. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a X. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a XI. számú melléklet tartalmazza.

(9) A 2003. évi intézményi pénzmaradvány elszámolást a XII. számú melléklet tartalmazza.

(10) A pénzmaradvány felhasználását a XIII. számú melléklet tartalmazza.

(11) A 2003. december 31-én fennálló hitelállományt a XIV. számú melléklet tartalmazza.

(12) A kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a XV-XIX. számú mellékeltek tartalmazzák.

(13) Az áthúzódó fejlesztéseket a XX. számú melléklet tartalmazza

7. § A közgyűlés elrendeli a jelen rendelet VI., VII., VIII. számú mellékletének 2004. június 30-ig történő közzétételét, valamint ezen mellékletek és a könyvvizsgálói jelentés megküldését az Állami Számvevőszék részére.

8. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Ferincz János s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2004. május 5.

Dr. Ferincz János s. k.
aljegyző

Mellékletek a Szekszárdi Önkormányzat 14/2004. (V. 5.) rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére