Szekszárdi Önkormányzat 22/2004. (VI. 24.) rendelete

a talajterhelési díjról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 21/A. §-ának (2) bekezdésében, valamint 26. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja: * 

Általános rendelkezések

1. § *  (1) E rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelvezetést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmazókra (a továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.

(2) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna alatt értendő minden olyan közterületen kiépített műszaki felépítmény (jelen esetben közcsatorna gerincvezetéke), amelyre a díjfizetésre kötelezett ingatlanán kiépített szennyvízvezeték ráköthető. A kötelezettség szempontjából nincs relevanciája a rákötéssel járó többletköltségeknek (pl. egyedi átemelő építése).

2. § (1) A kibocsátó köteles a Törvény 12. §-ában meghatározott talajterhelési díjat fizetni.

Mérési lehetőség hiányában az átalány számítása a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 3/1996. (II. 15.) KGY rendeletben meghatározottak szerint történik. * 

(2) *  A kibocsátó a Törvény 11. §-ának (2) bekezdésében meghatározott esetben mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.

(3) A kibocsátó a Törvény 14. §-ában meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj megfizetésére köteles.

(4) *  A kibocsátó az (1) bekezdés szerinti talajterhelési díjat a 11746005-15416566-03920000 Talajterhelési díj beszedési számla javára fizeti meg.

Díjkedvezmény

3. § *  A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan

a) 90% díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 100 m3-t, továbbá, az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

b) 75% díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 150 m3-t, továbbá, az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének 1,5 szeresét.

c) 90% díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára az adóévben ráköt, illetve egyedi zárt szennyvíztározót épít ki, vagy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (2) bekezdésében meghatározott szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

4. § (1) A kibocsátó - a Törvény 20. § (1) bekezdése alapján - a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást.

(2) Az önkormányzati adóhatóság részére a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. mint közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) a következő adatszolgáltatásra köteles

a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény, valamint a mért locsolási célú vízfelhasználás mennyiségével, továbbá az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

b) a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

(3) A talajterhelési díj fizetésére köteles kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő kibocsátókról az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.

(4) * 

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.

(2) A kibocsátó első ízben 2004. évi fizetési kötelezettségéről 2004. augusztus 31. napjáig tesz bevallást.

(3) A közszolgáltató 2004. július 15. napjáig köteles adatot szolgáltatni a kibocsátók 2003. évi vízfogyasztásáról, korrigálva a mért locsolási célú vízfelhasználás mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

(4) *  E rendeletnek a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 34/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelettel megállapított 3. §-át a 2014. adóévre vonatkozó adóbevallás benyújtásakor kell első esetben alkalmazni.

Jogharmonizációs záradék

6. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Ferincz János s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2004. június 24.

Dr. Ferincz János s. k.
aljegyző