Szekszárdi Önkormányzat 8/2006. (III. 1.) rendelete

a 2006. évi költségvetésről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §-ban foglalt hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján, valamint figyelemmel a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény törvényre és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaira Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire.

2. § A Közgyűlés az Áht. 67. § (2) bekezdés alapján a 2006. évi önkormányzati költségvetés címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Az I. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételi előirányzatait, a II. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat kiadási előirányzatait. A mellékleteken belül az I. fejezet az intézményekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, a II. fejezet a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza.

- Az I. és II. számú mellékletben szereplő önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy címet, ezen belül alcím, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint tagolva tartalmazzák az előirányzatokat.

- Az I.és II. számú mellékletben szereplő polgármesteri hivatalnál a működéssel, felhalmozással, kisebbségekkel, tűzoltósággal, finanszírozással kapcsolatos feladatok alkotnak címeket, a főbb bevételi illetve kiadási csoportok alkotnak egy-egy önálló alcímet, ezen belül előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint tagolva tartalmazzák az előirányzatokat.

I. fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei, költségvetési létszámkeret

3. § (1) *  A Közgyűlés a 2006. évi önkormányzati költségvetés

a) halmozott bevételi főösszegét 12 876 651 e Ft-ban állapítja meg. A költségvetés halmozódástól mentes bevételi főösszege 9 467 673 e Ft.

b) halmozott kiadási főösszegét 12 876 651 e Ft-ban állapítja meg. A költségvetés halmozódástól mentes kiadási főösszege 9 467 673 e Ft.

c) a hitel felvétel összege: 1.026.643 e Ft.

d) a hitel visszafizetés összege: 552.403 e Ft.

e) működési célú tartalék összege: 30.076 e Ft.

f) fejlesztési célú tartalék összege: 0 e Ft.

(2) A 2006. évet terhelő hitelek visszafizetését a költségvetési bevételek terhére kell teljesíteni.

4. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a IX. számú melléklet szerinti bontásban állapítja meg 2006. január 1-jén. A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

5. § A 3. § (1) bek. a) pontjában megállapított bevételi és kiadási főösszegek költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I. és a II. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését a III. számú melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetés 2006-2008. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó mérlegét a IV. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2006. évi költségvetés összevont mérlegét a V. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 2006. január 1-jén fennálló hitelállományát, valamint a tervezett hitelfelvételek visszafizetési ütemezését és annak kamatterheit az VI.A,B számú melléklet tartalmazza.

(5) A 2006. évi költségvetés előirányzat-felhasználási tervét havi bontásban a VII. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2006. évi eladási jegyzéket a VIII. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési létszámkeret intézményi megoszlását a IX. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az intézmények normatív kötött felhasználású támogatási jegyzékét a X. számú melléklet tartalmazza

(9) Az áthúzódó fejlesztések jegyzékét a XI. számú melléklet tartalmazza

(10) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a XII. számú melléklet tartalmazza

(11) Az Európai Uniós támogatásokról készített kimutatást a XIII. számú melléklet tartalmazza.

(12) A Kisebbségi önkormányzatok költségvetését a XIV-XVIII. számú mellékletek tartalmazzák.

II. fejezet

A tartalékok és a működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei

7. § (1) Az Általános tartalék felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(2) A Polgármesteri tartalék felhasználásáról a polgármester dönt.

(3) Az Intézményi tartalék felhasználásáról a Költségvetési Elszámoló Szervezet javaslata alapján a Közgyűlés dönt.

(4) A Helyi adóból képzett tartalék felhasználásáról a Pénzügyi Bizottság dönt.

(5) A Városüzemeltetés tartalékának felhasználásáról a Műszaki Iroda javaslata alalpján a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt.

(6) A Kötelező céltartalék képzése megfelel a 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény 52. § (1)-(2) bekezdésének, melynek felszabadításáról a Magyar Köztársaság Kormánya jogosult dönteni.

(7) A Bizottsági tartalékok felhasználásáról szakbizottságok döntenek.

(8) A Pályázati tartalék a Polgármesteri Hivatal és az intézményei által benyújtott pályázatok saját erejének fedezetére szolgál. A pályázaton való részvételről a bizottságok javaslata alapján a Közgyűlés dönt.

(9) A Műemlékvédelmi tartalék felhasználásáról a Közgyűlés dönt, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság valamint a Művelődési bizottság egybehangzó javaslatának figyelembevételével.

(10) A Felújítási tartalék felhasználásáról a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt.

8. § (1) A közgyűlés által az egyes bizottságok részére biztosított keretek felhasználásáról az illetékes szakbizottságok döntenek, a saját maguk által megalkotott és elfogadott szabályzat alapján, különös figyelemmel az Áht. 13/A. § (2) pontjára, valamint az Ötv 10. §-ára.

(2) A támogatások lehetnek visszatérítendők és vissza nem térítendők. A keretek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettségeket a bizottságok munkájának koordinálásával megbízott köztisztviselő végzi. A Polgármesteri keret felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettség a Polgármesteri Titkár feladata.

(3) A bizottsági keretek kötelezettség vállalással nem terhelt maradványának a következő évre történő átviteléről a Közgyűlés a zárszámadás keretében dönt.

(4) Önkormányzati, bizottsági támogatásban csak az részesülhet, akinek nincs az önkormányzat (intézményei és gazdasági társaságai) felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.

(5) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt csak aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettség vállalása mellett.

(6) Ezen rendelet alapján csekély összegű (ún. de minimis) támogatás nyújtható, mely támogatásra az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet rendelkezései az irányadók.

(7) Ezen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a szekszárdi székhelyű civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ nyilvántartásba vesz.

9. § A Közgyűlés a 2006. évi költségvetés következő előirányzatai feletti rendelkezést a bizottságok hatáskörébe utalja az alábbiak szerint:

(1) A Tárgy évben induló beruházások előirányzaton, valamint a Beruházás előkészítések előirányzaton szereplő egyes kiadások meghiúsulása esetén a felszabaduló pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásáról a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt.

(2) A Közgyűlés az Ingatlan értékesítés I. előirányzat teljesítésével kapcsolatos intézkedések meghozatalára felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft ügyvezetőjét.. Az Ingatlan értékesítés II. előirányzat teljesítésével kapcsolatos intézkedések meghozatalára felhatalmazza a Gazdasági és Városfejlesztés Bizottságot. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

(3) A Tömblakások hőszigetelése előirányzat szerződéskötéseinek ütemezésre felhatalmazza a Közgyűlés a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot.

10. § A Működési célú pénzeszközök átutalásáról a megállapodásoknak, szerződéseknek, bizottsági határozatoknak megfelelően a Közgazdasági Iroda gondoskodik.

11. § A Közgyűlés felhatalmazza a Műszaki Irodát, a városüzemeltetési és a felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. Ennek keretében az előirányzott felújításokat önállóan tervezheti és számolja el annak felhasználását. Szükség esetén a közgyűlésnek javaslatot tehet esetleges átcsoportosításra. A tárgy negyedévet követő hónapban a közgyűlést tájékoztatni kell az elvégzett feladatokról. A városüzemeltetési előirányzatok részletes tervezetét a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hagyja jóvá.

12. § A pedagógusok szakvizsga továbbképzését, a tanulók tankönyvtámogatását, az ingyenes tankönyvellátás támogatását és a pedagógiai szakszolgálatot az intézmények költségvetése tartalmazza.

A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

13. § (1) A közgyűlés, a köztisztviselői illetmény alapot a 35.000 Ft/hóban, április 1-től 36.800 Ft/hóban állapítja meg.

(2) A közalkalmazotti pótlékalap a Kjt. 69. §-ában foglaltaknak megfelelően 18.900 Ft, 2006. április 1-jétől 19.600 Ft.

(3) A személyi juttatások előirányzata tartalmazza az ágazati jogszabályok által biztosított kötelező pótlékok kifizetéséhez, és az 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) előírásainak megfelelő illetményemelés végrehajtásához, valamint a 2006. január hónapban kifizetett egy havi külön juttatáshoz szükséges fedezetet.

(4) Az Áht. 93/A. §-ában foglalt keresetbe tartozó juttatásokat az intézmények költségvetése tartalmazza.

(5) A közgyűlés havi 1850 Ft hozzájárulást ad az önkormányzat által foglalkoztatott minden főállású dolgozójának, aki valamelyik önkéntes nyugdíjpénztár biztosítóval szerződést köt, és minimum 1000 Ft-os önrésszel rendelkezik. A támogatás folyósítása a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságán (továbbiakban: MÁK) keresztül történik.

(6) A közgyűlés minden engedélyezett főállású dolgozó után évi 1800 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, melynek felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(7) A közgyűlés a SZJA törvényben szereplő feltételek mellett biztosítja az adómentesen kifizethető a bankszámla-vezetési költségekhez való hozzájárulást - a szolgáltatást igénybevevő - minden önkormányzati munkavállaló számára. Az étkezési hozzájárulás tavalyi évi szinten tervezett összegét (3.500 Ft, illetve 6.000 Ft) az intézményi költségvetések tartalmazzák.

(8) A közgyűlés vonatkozó rendeletének megfelelően, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, vásárlásra illetve lakáskorszerűsítésre maximum 400 ezer Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki.

(9) A közgyűlés, a jogszabályokban foglalt bérjellegű kifizetéseken, valamint az előző bekezdésben foglaltakon felül, bért érintő kötelezettség-vállalást nem engedélyez. Az ezen rendelkezéstől eltérő kollektív szerződéseket módosítani szükséges.

(10) A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(11) A költségvetés egyszeri hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe nem tartozó - feladataik racionálisabb ellátása érdekében hozott, a szükségtelenné vált foglalkoztatás megszüntetéséhez kapcsolódó - önkormányzati szintű álláshely megszüntetéssel együtt járó - létszámcsökkentést eredményező döntéseik miatti pénzügyi kötelezettségeik teljesítéséhez. A meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók foglalkoztatására nincs lehetőség.

Forrásbiztosítással kapcsolatos jogkörök és döntések

14. § (1) A közgyűlés, jelen rendeletben elfogadott kiadási előirányzatok finanszírozásához szükséges hitelfelvételek időpontjának véleményezésére a Pénzügyi Bizottságot hatalmazza fel.

(2) A hitelfelvétel időpontjáról és mértékéről a következő havi közgyűlési ülésen a polgármester tájékoztatást ad.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy munkabér-hitel felvételéről rendelkezzen, amennyiben az illetmények kifizetéséhez szükséges fedezet más módon nem biztosítható.

(4) A forrásbevonással kapcsolatos szerződéseket a polgármester írja alá.

(5) Amennyiben az év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett, - teljes önkormányzati körben - a kötelezettségvállalási jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.

(6) Azon kiadási előirányzatoknál, amelyekkel kapcsolatban Államháztartáson kívüli forrás is bevonásra kerül, a kötelezettségvállalás csak a bevétel teljesítése után történhet.

(7) Az alábbi előirányzatok megvalósításának indítására (kötelezettségvállalás) csak az Ingatlanértékesítés II. bevételi előirányzat realizálásával arányosan kerülhet sor, a következő sorrendben:

1. Alsóvárosi temető bővítése (3.1.1.3. kiadási előirányzat)

2. Tervek (3.1.4.1. kiadási előirányzat)

3. Felújítási tartalék (3.4.0.2. kiadási előirányzat)

4. Ipari Parkhoz pályázat (3.1.1.5. kiadási előirányzat)

5. Tömblakások hőszigetelése (3.3.0.1. kiadási előirányzat)

(8) A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a hitelfelvétellel az önkormányzat nem esik törvényi korlátozás alá (1990. évi LXV. tv. 88. §-a.)

(9) A forrásbevonással kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertesét a Közgyűlés határozza meg.

Ideiglenesen szabad pénzeszközök évközi hasznosítása

15. § Az ideiglenesen szabad pénzeszközök éven belüli hasznosítását a Polgármesteri Hivatal végzi a Pénzügyi Bizottság utólagos tájékoztatása mellett.

Az intézmények finanszírozására, előirányzataik módosítására és pénzmaradványuk megállapítására vonatkozó szabályok

16. § (1) Az intézmények havi önkormányzati támogatása, az éves eredeti költségvetésben megállapított intézményi támogatás 13. havi bérrel csökkentett összegének 1/12 része. Az adott havi intézményi támogatás része - a közvetlenül kiutalt összegek mellett - a nettó finanszírozás keretében MÁK által elszámolt különbözet is.

(2) Az intézmények működése során felmerülő kiadások finanszírozása elsősorban az intézmény saját bevételéből történik. Amennyiben az intézmény számláján lévő napi egyenleg nem nyújt fedezetet az intézmény átutalási megbízására, készpénz-felvételre, akkor az OTP - az Önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján - a Polgármesteri Hivatal számlájáról átvezeti az intézmény számlájára az igényelt támogatási összeget az (1) pontban meghatározott összegig.

(3) Az intézménynek az éves költségvetésében szereplő előirányzatok felhasználását az esedékes kifizetés előtt 15-30 nappal a Polgármesteri Hivatalnak írásban jelezni kell. Ezt követően a hivatal intézkedik a fedezet biztosításáról.

(4) Évközi intézmény megszűnés, illetve más intézménytől történő feladat átvállalás esetében, a feladatokat átvett intézmények havi járandóságát időarányosan korrigálni kell.

(5) A házipénztárban lévő készpénz napi záró állománya az intézmény pénzkezelési szabályzatában kerül meghatározásra a vagyonvédelmi előírások figyelembevételével. Ez az összeg nem haladhatja meg a 100.000 forintot.

A részben önálló intézmények pénzkezelési szabályzatában külön kell rendelkezni a térítési díj fizetési napokra engedélyezett záró készpénz állományáról, amennyiben az meghaladja az említett összeget.

(6) Beruházások, felújítások valamint a pályázatok, egyéb támogatások finanszírozására, a tényleges felmerülésük alapján, külön történik intézkedés.

(7) Az intézmények, a jóváhagyott költségvetésben biztosított előirányzatokon felül - a jogszabályok keretein belül - saját hatáskörben dönthetnek a többlet saját bevételeik, pályázatok útján és egyéb címen kapott támogatások felhasználásáról és annak ütemezéséről.

(8) A törvények, más jogszabályok, szerződések által meghatározott célra átvett pénzek az év során bármikor felhasználhatók, de a fenntartónak a felhasználás előtt legalább 15 nappal azt jelezni kell. Ha az átvett pénzek nem kerülnek évközben felhasználásra, azt legkésőbb a pénzmaradvány elszámoláskor elkülönítetten kell kimutatni.

(9) Az intézmények kötelesek valamennyi bevételüket az elszámolási számlán tartani. Céljellegű, elsősorban nem költségvetési források elkülönítésére- amennyiben azt a támogató a pályázati felhívásban, vagy a megkötött támogatási szerződésben kiköt - külön engedély nélkül is lehetőség van. Az elkülönített források kezelésére irányuló előírásokat a Polgármesteri Hivatal felhívása alapján igazolni kell. Az elkülönített pénzösszeg felhasználása csak az elszámolási számláról történhet.

(10) Az intézmények a II. számú mellékletben meghatározott kiadási előirányzataikat saját hatáskörben megemelhetik, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól, vagy gazdálkodó szervektől az alaptevékenységük bővítésére illetve színvonalának javítása céljából pénzeszközöket vesznek át, illetve a saját tevékenységükből származó nem tervezett bevételt érnek el.

(11) A KESZ vezetője köteles gondoskodni az intézményeket érintő kötelezettségvállalások naprakész, folyamatos nyilvántartásáról, a tényleges teljesítés és az előirányzatok alakulásának rendszeres figyelemmel kíséréséről, ellenőrzéséről, a finanszírozási szabályok betartásáról, és erről havi rendszerességgel tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

17. § Az intézmények, az előirányzataikat az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint saját hatáskörben módosíthatják, melyről a hivatkozott rendelet 53. § (6) bekezdése alapján a jegyző útján időközönként, de legkésöbb december 31-ig tájékoztatják a közgyűlést. A közgyűlés a költségvetési rendeletének módosítása során biztosítja az előirányzatok megváltoztatását.

18. § (1) Az intézményvezetőknek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményi támogatás összegéből biztosítania kell az intézmények által kidolgozott adatok alapján az önkormányzat által 2005. október hóban leigényelt normatív támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív támogatások hátrány nélküli lemondására illetve pótigény benyújtására 2006. április 5-ig van lehetőség.

(2) Ha az utólagos elszámolás, vagy a revízió eltérést állapít meg a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek a valóságnak és ezt a revízió, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.

(3) Az intézmény vezetője - figyelemmel a Áht. rendelkezéseire- a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat - az intézményvezető felelősségének felvetése mellett - a mulasztó intézményt terheli.

19. § (1) A költségvetési szervek saját bevételükből 500.000 Ft értékhatár feletti (ÁFA-val együtt) beruházást csak a polgármester engedélyével tervezhetnek, valósíthatnak meg, melyről a polgármester a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatást ad a Közgyűlésnek.

(2) A költségvetési intézmény saját hatáskörben megvalósított beruházásának működtetéséhez önkormányzati támogatást nem igényelhet, a költségvetési évben és a következő év/ek/ben.

(3) A költségvetési intézmény a 200.000 Ft-ot meghaladó karbantartási, beruházási, felújítási igényét a Műszaki Irodával egyeztetni köteles.

(4) A december 31-i fordulónappal készített könnyviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat kétévenként leltározni kell, a leltározást és a mérleg tételeit leltárral kell alátámasztani.

20. § Az intézmények pénzmaradványának megállapítására és elszámolására az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 149. §-a szerint a tárgyévet követő év április 30-ig kerül sor.

21. § A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek a behajthatatlan követeléseinek törléséről a Vagyonrendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.

A bevételi többletekre vonatkozó rendelkezések

22. § Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a Pályázati tartalékalapot növeli.

Adósságrendezés

23. § (1) A Közgyűlés - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél kezdeményezi:

a) Pénzügyi Bizottság,

b) a polgármester,

c) a jegyző, a polgármesteren keresztül

d) a könyvvizsgáló,

e) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a Közgyűlés döntése alapján a jogszabályok figyelembevételével a polgármester bízza meg.

III. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

24. § Amennyiben a költségvetési szerv (intézmény) a költségvetésről és annak végrehajtásáról az Áht. 72. és 80. §-ában előírt információt határidőre nem szolgáltatja, a jegyző a támogatás folyósítását felfüggeszti. Az így elmaradó támogatás az adatszolgáltatást követően az év hátralévő részében havi egyenlő részben illeti meg az intézményt.

25. § A Közgyűlés megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.

26. § (1) Az önkormányzat költségvetését érintő valamennyi közgyűlési előterjesztésnek tartalmaznia kell a feladat-, a cél megvalósításának forrását, az esetleges következő évi kötelezettségeket, valamint azt, hogy a módosítás, átcsoportosítás egyszeri vagy tartós kötelezettséget jelent az önkormányzatnak.

(2) Az önkormányzat költségvetését érintő előterjesztések az érintett bizottságok véleményével kerülhetnek a közgyűlés elé. Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmaznia kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többlet kiadást ellentételező bevételi forrást is.

(3) A felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtására a források teljesítéséhez igazodóan vállalható kötelezettség.

(4) A Közgyűlés a 2006. évben tervezett feladatainak megvalósítása érdekében pályázatok benyújtását rendeli el. Pályázatot kell benyújtani, a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, céljellegű decentralizált állami támogatás, valamint területi kiegyenlítő célú állami támogatás elnyerése céljából, illetve minisztériumokhoz, nemzetközi szervezetekhez források elnyerése érdekében.

27. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

28. § A polgármester, az önkormányzat a 2006. évi költségvetésének I. félévi, valamint az I-III. negyedévi helyzetéről köteles tájékoztatni a közgyűlést.

29. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Ferincz János s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2006. március 1.

Dr. Ferincz János s. k.
aljegyző

Mellékletek a Szekszárdi Önkormányzat 8/2006. (III. 1.) rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére