Szekszárdi Önkormányzat 14/2007. (IV. 27.) rendelete

a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 82. §-a és 118. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontja alapján Szekszárd Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a közgyűlésre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire.

2. § Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Áht. 67. §-ának (2) bekezdése alapján a 2006. évi önkormányzati zárszámadás címrendjét a 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (III. 1.) szekszárdi ör-rel azonosan állapítja meg.

3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2006. évi bevételeinek főösszegét 8.348.247 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2006. évi bevételeinek teljesítését az I. számú melléklet szerint fogadja el 4.275.663 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2006. évi bevételeinek teljesítését az I. számú melléklet szerint 7.424.257 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.

4. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2006. évi kiadásainak főösszegét 8.285.128 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2006. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 4.161.108 ezer Ft főösszeggel a II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2006. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 7.475.513 ezer Ft főösszeggel a II. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. § Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a VIII. számú melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát -69.319 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok és a társulások pénzmaradványát is.

6. § (1) A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését a III. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2006. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget a IV és az V. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített (auditált) mérlegét a VI. számú melléklet tartalmazza.

(4) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. december 31.-i egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az VII. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a VIII. melléklet tartalmazza.

(6) Az egyszerűsített eredmény-kimutatást a IX. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az intézmények célfeladat elszámolását a X. számú melléklet tartalmazza.

(8) A 2006. évi intézményi pénzmaradvány elszámolást a XI. számú melléklet tartalmazza.

(9) A pénzmaradvány felhasználását a XII. számú melléklet tartalmazza.

(10) A 2006. december 31-én fennálló hitelállományt a XIII.a. és b. számú mellékletek tartalmazzák.

(11) Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a XIV. számú melléklet tartalmazza.

(12) A kisebségi önkormányzatok mérlegeit a XV-XIX. számú mellékeltek tartalmazzák.

(13) Az áthúzódó fejlesztéseket a XX. számú melléklet tartalmazza

(14) Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a XXI. számú melléklet tartalmazza.

(15) A Közvetett támogatásokat a XXII. számú melléklet tartalmazza.

(16) Az Egyéb szervezetek támogatását a XXIII. számú melléklet tartalmazza.

7. § A közgyűlés elrendeli a jelen rendelet VI., VII., IX. számú mellékletének 2007. június 30-ig történő közzétételét, valamint ezen mellékletek és a könyvvizsgálói jelentés megküldését az Állami Számvevőszék részére.

8. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Horváth István s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2007. április 27.

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző

Mellékletek a Szekszárdi Önkormányzat 14/2007. (IV. 27.) rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére