Szekszárdi Önkormányzat 41/2007. (XII. 5.) rendelete

a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A Tolna Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 42.111/1975. VB határozatával védetté nyilvánított Szekszárd, Sötétvölgyi erdő helyi jelentőségű védett természeti terület védettségét a Közgyűlés e rendelettel fenntartja.

2. § *  (1) A Szekszárd, Sötétvölgyi erdő helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 502 ha 8990 m2, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai 0790, 0791, 0795, 0796/a, 0796/b, 0796/c, 0796/d, 0796/f, 0796/g, 0796/h, 0796/j, 0796/k, 0796/l, 0796/m, 0796/n, 0796/p, 0799/4, 0799/10, 0802/1/A, 0802/1a, 0802/1b, 0802/1c, 0802/1d, 0802/1f, 0802/1g, 0802/1h, 0802/1j, 0802/1k, 0802/1l, 0802/1m, 0802/1n, 0802/1p, 0802/1r, 0802/1s, 0802/1t, 0802/1v, 0802/2, 0803, 0804, 0805/1, 0805/2, 0805/3, 0805/4, 0805/5a, 0805/5b, 0805/5c, 0805/5d, 0806, 0807.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti helyrajzi számú ingatlanok területei közül a következők az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek: 0790, 0791, 0795, 0796/a, 0796/b, 0796/d, 0796/f, 0796/g, 0799/4, 0802/1a, 0802/1b, 0802/1d, 0802/1h, 0802/1k, 0802/1m, 0802/1n, 0802/1p, 0803, 0804, 0805/1, 0805/2, 0805/3, 0805/4, 0805/5a, 0805/5b, 0805/5c, 0805/5d, 0806, 0807.

3. § A védettség indoka és célja a területen található növény- és állatfajok, illetve élőhelyük megóvása, a területen fészkelő madarak zavartalan életfeltételeinek biztosítása.

Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint egy példányának a működési területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság részére történő megküldéséről a jegyző gondoskodik.

Horváth István s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2007. december 5.

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző