Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2009. (III. 4.) rendelete

a 2009. évi költségvetésről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. §-ában foglalt hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján, valamint figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényre és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaira Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya, címrendje

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat intézményeire, valamint a települési kisebbségi önkormányzatra.

2. § (1) A Közgyűlés az Áht. 67. § (2) bekezdés alapján a 2009. évi önkormányzati költségvetés címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) Az I. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat mérlegeit.

A II.-III sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételeit.

A IV.-V sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat kiadásait.

(3) A (2) bekezdésekben hivatkozott mellékletek római számozással jelölik a címeket, arab sorszámozással az alcímeket. A bevételek és kiadások esetében az alcímeken belül kerültek rögzítésre az egyes jogcímek.

II. fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei, költségvetési létszámkeret

3. § (1) *  A Közgyűlés a 2009. évi önkormányzati költségvetési

a) bevételi előirányzatát 9 332 086 eFt-ban (I.B mérleg), a költségvetési kiadási főösszegét 9 332 086 eFt-ban, (I.B mérleg).

b) a finanszírozási bevétel összegét: 500.000 e Ft-ban,

c) a hitel visszafizetés összegét: 313.512 e Ft-ban,

d) működési célú tartalék összegét: 0 e Ft-ban,

e) fejlesztési célú tartalék összegét: 416 887 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2009. évet terhelő hitelek visszafizetését a költségvetési bevételek terhére kell teljesíteni.

4. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a IX. számú melléklet szerinti bontásban 1.093,5 főben állapítja meg 2009. január 1-jén. A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

5. § A 3. § (1) bek. a) pontjában megállapított bevételi és kiadási főösszegek költségvetési fejezetek, címek, alcímek, szerinti megoszlását az I. -V. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A költségvetés 2009-2011. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó mérlegét a I.A számú melléklet tartalmazza.

(2) A Működési bevételek részletezését a II.A számú melléklet rögzíti.

(3) A Sajátos bevételeinek részletezése II.B számú melléklet rögzíti.

(4) A Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését a II.C. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Támogatásokat és a támogatásértékű bevételeket II.D. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a II.E számú melléklet rögzíti.

(7) A Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülését és igénybevételét a II.F számú melléklet rögzíti.

(8) Az intézmények bevételeit a III. számú melléklet rögzíti.

(9) Az intézmények kiadásait a IV. számú melléklet rögzíti.

(10) A Polgármesteri hivatal személyi juttatásait, járulékait és dologi kiadásait az V.A számú melléklet tartalmazza.

(11) A Kölcsönök törlesztését az V.B számú melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzatok által folyósított ellátásokat az V.C számú melléklet részletezi.

(13) A Támogatásokat és a támogatásértékű kiadásokat az V.D. számú melléklet tartalmazza.

(14) A Felhalmozási kiadásokat az V.E számú melléklet tartalmazza.

(15) Az Általános és céltartalékokat az V.F számú melléklet részletezi.

(16) A Hitelállomány alakulását a VI.A és a VI.B számú mellékletek tartalmazzák.

(17) Az Előirányzat felhasználási tervet a VII. számú melléklet tartalmazza.

(18) Az Adókedvezményekről, és adóelengedésekről a VIII. számú melléklet számol be.

(19) A IX. számú melléklet tartalmazza a létszámadatokat.

(20) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatokat a X. melléklet tartalmazza.

(21) Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatait a XI. számú melléklet rögzíti.

(22) A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását a XII. számú melléklet mutatja.

(23) Az Elidegeníthető ingatlanokat a XIII. számú melléklet tartalmazza.

(24) Az intézményi felújítások részletezését a XIV. számú melléklet tartalmazza.

III. fejezet

A tartalékok és a működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei

7. § (1) Az Általános tartalék felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(2) A Polgármesteri tartalék felhasználásáról a polgármester dönt.

(3) Az Intézményi tartalék felhasználásáról a Költségvetési Elszámoló Szervezet javaslata alapján a Közgyűlés dönt.

(4) A Városüzemeltetés tartalékának felhasználásáról a Városüzemeltetési és -fejlesztési Igazgatóság javaslatára a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság dönt.

(5) A Bizottsági tartalékok felhasználásáról szakbizottságok döntenek.

(6) A Műemlékvédelmi tartalék felhasználásáról a Közgyűlés dönt, a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság javaslatának figyelembevételével.

(7) A Felújítási tartalék felhasználásáról a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság dönt.

(8) A Szakmai intézményi ellenőrzés tartalékáról a Művelődési és Oktatási Bizottság dönt.

(9) A Wunderland Óvoda tartalékáról a Német Kisebbségi Önkormányzat dönt.

(10) A „Támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszközátadás” V.D. számú melléklet 22. során szereplő „Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre” - a Német Kisebbségi Önkormányzat kivételével - előirányzata a Közgyűlés döntéséig zárolásra kerül.

8. § (1) A közgyűlés által az egyes bizottságok részére biztosított keretek felhasználásáról az illetékes szakbizottságok döntenek, a saját maguk által megalkotott és elfogadott szabályzat alapján, különös figyelemmel az Áht. 13/A. § (2) bekezdésére, valamint az Ötv 10. §-ára. (A közgyűlés hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása!)

(2) A támogatások lehetnek visszatérítendők és vissza nem térítendők. A keretek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettségeket a bizottságok munkájának koordinálásával megbízott köztisztviselő végzi. A Polgármesteri keret felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettség a Polgármesteri Titkárság feladata.

(3) A bizottsági keretek kötelezettség vállalással nem terhelt maradványának a következő évre történő átviteléről a Közgyűlés a zárszámadás keretében dönt.

(4) Önkormányzati, bizottsági támogatásban csak az részesülhet, akinek nincs az önkormányzat (intézményei és gazdasági társaságai) felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.

(5) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt csak aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettség vállalása mellett.

(6) Ezen rendelet alapján csekély összegű (ún. de minimis) támogatás nyújtható, mely támogatásra az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet rendelkezései az irányadók.

(7) Ezen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a szekszárdi székhelyű civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ nyilvántartásba vesz.

(8) A „támogatás” elnevezéssel megjelölt előirányzatok terhére, illetve pályázati kiírás alapján szétosztásra kerülő támogatásokról legkésőbb a tárgyév november 30-ig kell döntést hozni.

9. § A Működési célú pénzeszközök átutalásáról a megállapodásoknak, szerződéseknek, bizottsági határozatoknak megfelelően a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóság gondoskodik.

A megállapodások, szerződések elkészítéséért a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság a felelős.

10. § A városüzemeltetési előirányzatok részletes tervezetét a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság hagyja jóvá. A Közgyűlés felhatalmazza a Városüzemeltetési és -fejlesztési Igazgatóságát, hogy a bizottsági döntést követően a városüzemeltetési és a felújítási pénzeszközök felhasználását végrehajtsa. Ennek keretében az előirányzott felújításokat önállóan tervezheti és számolja el annak felhasználását. Szükség esetén a közgyűlésnek javaslatot tehet esetleges átcsoportosításra. A tárgy negyedévet követő hónapban a közgyűlést tájékoztatni kell az elvégzett feladatokról.

11. § A tanulók tankönyvtámogatását, és az ingyenes tankönyvellátás támogatását az intézmények költségvetése tartalmazza.

A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

12. § (1) A közalkalmazotti pótlékalap a Kjt. 69. §-ában foglaltaknak megfelelően 20.000 Ft.

(2) A személyi juttatások előirányzata tartalmazza az ágazati jogszabályok által biztosított kötelező pótlékok kifizetéséhez, és az 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) előírásainak megfelelő illetményemelés végrehajtásához, valamint a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet szerint, 2009. évben kifizetendő havi kereset-kiegészítéshez szükséges fedezetet.

(3) Az Áht. 93/A. §-ában foglalt keresetbe tartozó juttatásokat az intézmények költségvetése tartalmazza. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 2009. évben 5.250 forint/fő/hónap (Közokt. tv. 118. §-ának (11) bekezdés), mely tartalmazza a járulékokat is.

(4) A közgyűlés minden engedélyezett főállású dolgozó után évi 1.800 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, melynek felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(5) A nem kötelező juttatásként adott étkezési hozzájárulás összegét (2.500 Ft, illetve 5.000 Ft,) az intézményi költségvetések tartalmazzák.

(6) A közgyűlés vonatkozó rendeletének megfelelően, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, vásárlásra illetve lakáskorszerűsítésre maximum 400 ezer Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki.

(7) A közgyűlés, a jogszabályokban foglalt bérjellegű kifizetéseken, valamint az előző bekezdésben foglaltakon felül, bért érintő kötelezettség-vállalást nem engedélyez. Az ezen rendelkezéstől eltérő kollektív szerződéseket módosítani szükséges.

(8) A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(9) A nem rendszeres személyi juttatások kifizetéséről - még a kifizetés előtt - tájékoztatni kell a polgármestert. Az adómentes juttatási formákat - minden egyes kifizetésnél - előnyben kell részesíteni.

(10) Amennyiben munkaerő felvételre kerül sor, írásos nyilatkozatot kell bekérni az intézmények vezetőitől arra vonatkozóan, hogy nincs-e az intézményrendszerben áthelyezhető dolgozó.

(11) Az intézményben dolgozó vezető és magasabb vezető beosztásban lévő dolgozók rendszeres túlóráit a polgármesterrel egyeztetni kell 2009. március 31-ig.

(12) Minden bérbeadásnál önköltségszámítást kell végezni. Nem kötelező feladat veszteséget nem termelhet.

(13) A költségvetés egyszeri hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe nem tartozó - feladataik racionálisabb ellátása érdekében hozott, a szükségtelenné vált foglalkoztatás megszüntetéséhez kapcsolódó - önkormányzati szintű álláshely megszüntetéssel együtt járó - létszámcsökkentést eredményező döntéseik miatti pénzügyi kötelezettségeik teljesítéséhez. Ennek feltétele, hogy a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók foglalkoztatására nincs lehetőség.

Forrásbiztosítással kapcsolatos jogkörök és döntések

13. § (1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét figyelembe véve a pénzintézetekkel folytatott egyeztetést követően - az önkormányzat hitelképességét az egyes hitelfajták igénybevételi lehetőségeit mérlegelve - döntsön a pénzintézeti hitelkonstrukció/kötvénykibocsátás igénybevételéről, futamidő alatti konvertálásáról, időszakos lekötésekről és írja alá a hitel/finanszírozási szerződést.

(2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az év folyamán, a bérkifizetésekhez - a likviditás fenntartása érdekében szükségessé váló, - maximum 250 millió Ft/alkalom - munkabérhitelek felvételére.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a devizában kibocsátott kötvények más devizára történő átkonvertálására a pénzpiaci változások függvényében.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.

(5) Az ideiglenesen szabad pénzeszközök éven belüli hasznosítását a polgármester végzi a Pénzügyi Bizottság utólagos tájékoztatása mellett.

(6) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak szerinti döntéséről a polgármester a következő havi közgyűlési ülésen ad.

(7) Amennyiben az év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett, - teljes önkormányzati körben - a kötelezettségvállalási jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.

(8) Azon kiadási előirányzatoknál, amelyekkel kapcsolatban Államháztartáson kívüli forrás is bevonásra kerül, a kötelezettségvállalás csak a bevétel teljesítése után történhet.

(9) A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a hitelfelvétellel az önkormányzat nem esik törvényi korlátozás alá (1990. évi LXV. tv. 88 §-a.).

(10) A hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás, valamint a kötvénykibocsátás nyertesét a Közgyűlés határozza meg.

Az intézmények finanszírozására, előirányzataik módosítására és pénzmaradványuk megállapítására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátására nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez igazítva kerülhet sor.

(2) Az intézmények működése során felmerülő kiadások finanszírozása elsősorban az intézmény saját bevételéből történik. Amennyiben az intézmény számláján lévő napi egyenleg nem nyújt fedezetet az intézmény átutalási megbízására, készpénz-felvételre, akkor az OTP - az Önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján - a Polgármesteri Hivatal számlájáról átvezeti az intézmény számlájára az igényelt támogatási összeget. A kiadások finanszírozásánál a rendszeres bérkifizetések teljesítése, az adósságszolgálat terhei, valamint a rezsiköltségek megelőznek minden más kiadást.

(3) Az intézménynek az éves költségvetésében szereplő előirányzatok felhasználását az esedékes kifizetés előtt 15-30 nappal -a KESZ útján - a Polgármesteri Hivatalnak írásban jelezni kell. Ezt követően a hivatal intézkedik a fedezet biztosításáról.

(4) Évközi intézmény megszűnés, illetve más intézménytől történő feladat átvállalás esetében, a feladatokat átvett intézmények előirányzatait időarányosan korrigálni kell.

(5) A házipénztárban lévő készpénz napi záró állománya az intézmény pénzkezelési szabályzatában kerül meghatározásra a vagyonvédelmi előírások figyelembevételével. Ez az összeg nem haladhatja meg a 100.000 forintot.

A részben önálló intézmények pénzkezelési szabályzatában külön kell rendelkezni a térítési díj fizetési napokra engedélyezett záró készpénz állományáról, amennyiben az meghaladja az említett összeget.

(6) Beruházások, felújítások valamint a pályázatok, egyéb támogatások finanszírozására, a tényleges felmerülésük alapján, külön történik intézkedés.

(7) Az intézmények, a jóváhagyott költségvetésben biztosított előirányzatokon felül - a jogszabályok keretein belül - saját hatáskörben dönthetnek a többlet saját bevételeik, pályázatok útján és egyéb címen kapott támogatások felhasználásáról és annak ütemezéséről.

(8) A törvények, más jogszabályok, szerződések által meghatározott célra átvett pénzek az év során bármikor felhasználhatók, de a fenntartónak a felhasználás előtt legalább 15 nappal azt jelezni kell. Ha az átvett pénzek nem kerülnek évközben felhasználásra, azt legkésőbb a pénzmaradvány elszámoláskor elkülönítetten kell kimutatni.

(9) Az intézmények kötelesek valamennyi bevételüket az elszámolási számlán tartani. Céljellegű, elsősorban nem költségvetési források elkülönítésére- amennyiben azt a támogató a pályázati felhívásban, vagy a megkötött támogatási szerződésben kiköti - külön engedély nélkül is lehetőség van. Az elkülönített források kezelésére irányuló előírásokat a Polgármesteri Hivatal felhívása alapján igazolni kell. Az elkülönített pénzösszeg felhasználása csak az elszámolási számláról történhet.

(10) Az intézmények a kiadási előirányzataikat saját hatáskörben megemelhetik, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól, vagy gazdálkodó szervektől az alaptevékenységük bővítésére illetve színvonalának javítása céljából pénzeszközöket vesznek át, illetve a saját tevékenységükből származó nem tervezett bevételt érnek el.

(11) A KESZ vezetője köteles gondoskodni az intézményeket érintő kötelezettségvállalások naprakész, folyamatos nyilvántartásáról, a tényleges teljesítés és az előirányzatok alakulásának rendszeres figyelemmel kíséréséről, ellenőrzéséről, a finanszírozási szabályok betartásáról, és erről havi rendszerességgel tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

15. § Az intézmények, az előirányzataikat az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint saját hatáskörben módosíthatják, melyről a hivatkozott rendelet 53. § (6) bekezdése alapján a jegyző útján időközönként, de legkésőbb december 31-ig tájékoztatják a közgyűlést. A közgyűlés a költségvetési rendeletének módosítása során biztosítja az előirányzatok megváltoztatását.

16. § (1) Az intézményvezetőknek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményi támogatás összegéből biztosítania kell az intézmények által kidolgozott adatok alapján az önkormányzat által 2008. október hóban leigényelt normatív támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív támogatások hátrány nélküli lemondására illetve pótigény benyújtására 2009. április 5-ig van lehetőség.

(2) Ha az utólagos elszámolás, vagy a revízió eltérést állapít meg a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek a valóságnak és ezt a revízió, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.

(3) Az intézmény vezetője - figyelemmel az Áht. rendelkezéseire- a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat - az intézményvezető felelősségének felvetése mellett - a mulasztó intézményt terheli.

17. § (1) A költségvetési szervek saját bevételükből 500.000 Ft értékhatár feletti (ÁFA-val együtt) beruházást csak a polgármester engedélyével tervezhetnek, valósíthatnak meg, melyről a polgármester a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatást ad a Közgyűlésnek.

(2) A költségvetési intézmény saját hatáskörben megvalósított beruházásának működtetéséhez önkormányzati támogatást nem igényelhet, a költségvetési évben és a következő év/ek/ben.

(3) A költségvetési intézmény a 200.000 Ft-ot meghaladó karbantartási, beruházási, felújítási igényét a Városüzemeltetési és -fejlesztési Igazgatósággal egyeztetni köteles.

(4) A december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat kétévenként leltározni kell, a leltározást és a mérleg tételeit leltárral kell alátámasztani.

(5) Ha az ÁHT. 15/A. §-ában részletezett, egy költségvetési éven belül folyósított támogatások együttes összege, egy támogatott vonatkozásában eléri, vagy meghaladja a 100.000 Ft-ot, akkor az önkormányzat nyilvánosságra hozza a kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat.

(6) Az ÁHT. 15/B. §-ában foglaltak szerint a pénzeszközök felhasználásával összegfüggő szerző-dések közzétételi szabályait akkor kell alkalmazni, ha a közzétételre kerülő szerződések értékhatára eléri, vagy meghaladja a nettó 5 millió forintot.

18. § Az intézmények pénzmaradványának megállapítására és elszámolására az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 149. §-a szerint a tárgyévet követő év április 30-ig kerül sor.

19. § A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek a behajthatatlan követeléseinek törléséről a Vagyonrendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.

A bevételi többletekre vonatkozó rendelkezések

20. § Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a Pályázati tartalékalapot növeli.

Adósságrendezés

21. § (1) A Közgyűlés - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél kezdeményezi:

a) Pénzügyi Bizottság,

b) a polgármester,

c) a jegyző, a polgármesteren keresztül

d) a könyvvizsgáló,

e) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a Közgyűlés döntése alapján a jogszabályok figyelembevételével a polgármester bízza meg.

IV. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

22. § Amennyiben a költségvetési szerv (intézmény) a költségvetésről és annak végrehajtásáról az Áht. 72. és 80. §-ában előírt információt határidőre nem szolgáltatja, a jegyző a támogatás folyósítását felfüggeszti. Az így elmaradó támogatás az adatszolgáltatást követően az év hátralévő részében havi egyenlő részben illeti meg az intézményt.

23. § A Közgyűlés megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.

24. § (1) Az önkormányzat költségvetését érintő valamennyi közgyűlési előterjesztésnek tartalmaznia kell a feladat-, a cél megvalósításának forrását, az esetleges következő évi kötelezettségeket, valamint azt, hogy a módosítás, átcsoportosítás egyszeri vagy tartós kötelezettséget jelent az önkormányzatnak.

(2) Az önkormányzat költségvetését érintő előterjesztések az érintett bizottságok véleményével kerülhetnek a közgyűlés elé. Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmaznia kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többlet kiadást ellentételező bevételi forrást is.

(3) A felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtására a források teljesítéséhez igazodóan vállalható kötelezettség.

(4) A Közgyűlés a 2009. évben tervezett feladatainak megvalósítása érdekében pályázatok benyújtását rendeli el. Pályázatot kell benyújtani, a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, céljellegű decentralizált állami támogatás, valamint területi kiegyenlítő célú állami támogatás elnyerése céljából, illetve minisztériumokhoz, nemzetközi szervezetekhez források elnyerése érdekében.

25. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

26. § A polgármester, az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi, valamint az I-III. negyedévi helyzetéről köteles tájékoztatni a közgyűlést.

27. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

28. § (1) A rendelet megalkotásáig teljesített bevételeket és kiadásokat figyelemmel a 1992. évi XXXVIII. törvény 77. § (1)-(2) bekezdéseire a rendelet tartalmazza.

(2) A rendelet kihirdetéséről az - SZMSZ-ben meghatározottak szerint - az aljegyző gondoskodik.

Horváth István s. k. Amreinné Dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2009. március 4.

Amreinné Dr. Gál Klaudia s. k.
aljegyző

Mellékletek a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2009. (III. 4.) rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére