Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2009. (V. 11.) rendelete

a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 82. §-a és 118. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontja alapján Szekszárd Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a közgyűlésre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire.

2. § Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Áht. 67. §-ának (2) bekezdése alapján a 2008. évi önkormányzati zárszámadás címrendjét a 2008. évi költségvetésről szóló 12/2008. (II. 29.) szekszárdi ör.-rel azonosan állapítja meg.

3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2008. évi bevételeinek főösszegét 10 319 510 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2008. évi bevételeinek teljesítését az III. számú melléklet szerint fogadja el 4 782 763 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2008. évi bevételeinek teljesítését az I.B számú melléklet szerint 7 970 612 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.

4. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2008. évi kiadásainak főösszegét 9 055 722 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2008. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 4 445 200 ezer Ft főösszeggel a IV. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2008. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 8 011 925 ezer Ft főösszeggel a I.B. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. § Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a XV. számú melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát 777 996 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok és a társulások pénzmaradványát is.

6. § (1) A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését a II.C. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2008. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget a I.A. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2008. december 31-én fennálló hitelállományt a VI. a. és b. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) Az áthúzódó fejlesztéseket a VII. számú melléklet tartalmazza

(5) Az adóelengedést a VIII. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a IX. számú melléklet tartalmazza.

(7) A 2008. évi intézményi pénzmaradvány elszámolást a X. számú melléklet tartalmazza.

(8) A pénzmaradvány felhasználását a XI. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a XII. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített (auditált) mérlegét a XIII. számú melléklet tartalmazza.

(11) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. december 31.-i egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az XIV. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az egyszerűsített eredmény-kimutatást a XVI. számú melléklet tartalmazza.

(13) A Német kissebségi önkormányzat mérlegét a XVII. számú melléklet tartalmazza.

7. § A közgyűlés elrendeli a jelen rendelet XIII., XIV., XV, XVI. számú mellékletének 2009. június 30-ig történő közzétételét, valamint ezen mellékletek és a könyvvizsgálói jelentés megküldését az Állami Számvevőszék részére.

8. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2009. május 11.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
aljegyző

Mellékletek a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2009. (V. 11.) rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére