Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009. (XII. 22.) rendelete

a helyi iparűzési adóról * 

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területén a Htv.-ben meghatározott vállalkozási tevékenység gyakorlására terjed ki.

1/A. § * 

Az adókötelezettség, az adó alanya

2. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) *  Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(4) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(5) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a) * 

b) építőipari, tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.

c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Az adó alapja

3. § *  Állandó jelleggel, illetve ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja megállapítása során a Htv. 39. §, 39/A. §, 39/B. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az adó mértéke

4. § (1) Az adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a 3. § (1) bekezdésben meghatározott adóalap 2%-a.

(2) *  Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a 2. § (5) bekezdés b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 2.500 Ft.

(3) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően - a (4) bekezdésben meghatározott módon - levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes [székhely, illetve telephely(ek) szerinti] önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.

Az adómentesség, adókedvezmény

5. § (1) Mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a 3. § (1) bekezdés alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

(2) *  Az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparűzési adójából 75%-os önkormányzati adókedvezményre jogosult. Az ilyen címen igénybe vett adókedvezmény mellett a (1) bekezdésben foglalt általános adómentesség nem érvényesíthető.

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

6. § *  A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség megállapítása során a Htv. 39/D. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

7. § (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

(2) *  Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység-végzés esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.

Adóbevallás * 

7/A. § *  (1) Az önkormányzati adóhatósághoz az adóbevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. §-ában meghatározott időpontban az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon vagy az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet szerinti nyomtatványon kell teljesíteni.

(2) Az adózó a formanyomtatványokat a www.szekszard.hu weblapon a Közügyek/Adózás, e-ügyintézés/bevallások menüpont megnyitását követően töltheti le.

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

8. § Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a Htv. 41. § és a 42. §-aiban foglaltak az irányadóak.

Befizetésre vonatkozó rendelkezések

9. § * 

Átmeneti rendelkezések

10. § A 2009. adóévre vonatkozó adókötelezettség eljárási rendjére a 2009. évi LXXVII. Törvény XXXII. Fejezet 214. §-ában foglaltak az irányadók.

10/A. § *  E rendeletnek a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 47/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel megállapított 2. §-ának hatályon kívül helyezett rendelkezését a 2016. évben kezdődő adóév helyi iparűzési adójának megállapítása során nem kell alkalmazni.

Hatályba léptető, záró rendelkezések

11. § (1) A helyi iparűzési adóra vonatkozó egységes szerkezetű rendelettel nem szabályozott minden kérdésben a helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló -2003 évi XCII törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 2009. december 31. nappal hatályát veszti Szekszárd Város Képviselő-testülete többször módosított a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 29/1991. (XII. 23.) számú rendelete, valamint az azt módosító 11/1992. (IV. 30.) KT. számú rendelet, a 34/1992. (XII. 31.) KT. számú rendelet, a 10/1993. (IV. 1.) KT. számú rendelet, a 81/1994. (XII. 30.) Kgy. számú rendelet, a 21/1995. (VI. 1.) Kgy. számú rendelet, a 24/1995. (VII. 3.) Kgy. számú rendelet, a 33/1995. (XII. 18.) Kgy. számú rendelet, a 7/1996. (II. 28.) Kgy. számú rendelet, a 14/1996. (III. 29.) Kgy. számú rendelet, az 1/1997. (I. 30.) Kgy. számú rendelet, a 23/1997. (VII. 8.) Kgy. számú rendelet, a 30/1997. (XI. 6.) Kgy. számú rendelet, a 43/1997. (XII. 17.) Kgy. számú rendelet, a 7/1998. (III. 2.) Kgy. számú rendelet, a 9/1998. (III. 27.) Kgy. számú rendelet, a 15/1998. (V. 4.) Kgy. számú rendelet, a 33/1998. (XII. 19.) Kgy. számú rendelet, a 2/1999. (II. 1.) Kgy. számú rendelet, a 8/1999. (III. 1.) Kgy. számú rendelet, a 13/1999. (V. 4.) Kgy. számú rendelet, a 17/1999. (VI. 29.) Kgy. számú rendelet, a 22/1999. (X. 29.) Kgy. számú rendelet, a 26/1999. (XII. 22.) Kgy. számú rendelet, az 5/2000. (III. 1.) Kgy. számú rendelet, a 15/2000. (V. 23.) szekszárdi ör., a 10/2001. (IV. 5.) szekszárdi ör., a 15/2001. (V. 10.) szekszárdi ör., a 31/2001. (XI. 30.) szekszárdi ör., a 4/2002. (IV. 4.) szekszárdi ör., a 9/2002. (V. 31.) szekszárdi ör., a 24/2002. (XII. 23.) szekszárdi ör., a 6/2003. (III. 31.) szekszárdi ör., a 32/2003. (XII. 19.) szekszárdi ör., a 13/2004. (III. 31.) szekszárdi ör., a 21/2004. (VI. 24.) szekszárdi ör., a 39/2004. (XII. 21.) szekszárdi ör., a 7/2005. (II. 28.) szekszárdi ör., a 10/2005. (III. 31.) szekszárdi ör., a 34/2005. (XII. 14.) szekszárdi ör., a 11/2006. (V. 25.) szekszárdi ör., a 6/2007. (III. 1.) szekszárdi ör. 28. § (3) bekezdése, a 16/2007. (IV. 27.) szekszárdi ör. 8. § (7) bekezdése, a 33/2007. (X. 1.) szekszárdi ör., és a 33/2008. (X. 1.) szekszárdi ör.

(4) Jelen rendelet 9. §-a 2010. június 1. napján hatályát veszti.

(5) A rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben meghatározottak szerint - az aljegyző gondoskodik.

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2009. december 22.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
aljegyző

1. melléklet a 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére