Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet személyi hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül e rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti útépítési együttműködés keretében megépülő helyi közút használatában érdekelt természetes és jogi személyekre terjed ki.

(2) A rendelet területi hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. Egyaránt alkalmazni lehet a város belterületi és külterületi részén megvalósuló fejlesztésekre.

Fogalom meghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) beruházási összköltség: a helyi közút létesítésével kapcsolatban felmerült összes költségnek a vissza nem térítendő és egyéb állami támogatásokkal csökkentett értéke;

b) helyi közút: a járművek és gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a gyalogosok közlekedésére, illetve vízelvezető funkciót is szolgáló, e célra létesített, vagy kijelölt közterület;

c) helyi közút építése: a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, járda, valamint a hozzátartozó felszín alatti, vagy felszíni közterületi csapadékvíz elvezetés (árok, áteresz, kapubejáró) és egyéb műtárgyak építése;

d) ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkezik és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szerint földrészletnek, vagy egyéb önálló ingatlannak minősül;

e) közút használatában érdekeltek: a helyi közút mentén ingatlantulajdonnal, földhasználati joggal, ipari, közlekedési, kereskedelmi vagy mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló telephellyel rendelkező magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok;

f) önkormányzati beruházás: minden olyan, a helyi közút fejlesztését célzó beruházás, amelyben az önkormányzat - a költségviselés mértékétől függetlenül - részt vesz;

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás

3. § (1) *  A helyi közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint a helyi önkormányzat az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló helyi közút építésére (földút szilárd burkolattal való ellátására) együttműködhetnek.

(1a) *  Az együttműködés megvalósulhat az Önkormányzat és az érdekelt felek közötti együttműködési megállapodás alapján, valamint útépítési közösség létrehozásával az Önkormányzat és az útépítési közösség közötti együttműködési megállapodás alapján. Az együttműködés formáját a résztvevők maguk határozzák meg. Az útépítési közösség létrehozására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény polgári jogi társasági szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az útépítési együttműködési megállapodást a Közgyűlés hagyja jóvá.

(2) Ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz, az abban részt nem vevő, de a helyi közút használatában érdekelt természetes és jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot legfeljebb a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig az önkormányzat útépítési érdekeltségi hozzájárulás (továbbiakban: hozzájárulás) fizetésére kötelezi.

(3) A Közgyűlés a hozzájárulás megfizetésére kötelezéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) *  A polgármester a hozzájárulás fizetési kötelezettséget az (1a) bekezdés szerinti útépítési együttműködési megállapodás megkötését követő 60 napon belül írja elő.

(5) A hozzájárulást az érintett ingatlannak a kötelezettséget előíró határozat meghozatala időpontjában ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosának, illetőleg a földhasználati jog jogosultjának kell megfizetnie. Közös tulajdon esetén az ingatlan tulajdonosait tulajdoni hányaduk arányában terheli a fizetési kötelezettség.

(6) Ha az érintett ingatlan sarokteleknek minősül, akkor az ingatlantulajdonost, illetve földhasználót a hozzájárulás megfizetése csak a megközelítést ténylegesen szolgáló helyi közút építése kapcsán terheli.

(7) *  Jelen rendelet alapján az önkormányzati beruházás csak azt követően kezdhető meg, ha az útépítési együttműködési megállapodást a felek megkötötték és az érdekeltek a hozzájárulás teljes összegét az önkormányzat számlájára befizették.

(8) *  Jelen rendelet alapján megépített helyi közút esetében az önkormányzat a beruházási összköltség 50%-ának erejéig vállal kötelezettséget az útépítési együttműködésben. A Közgyűlés az önkormányzati hozzájárulás mértékét ettől eltérően is meghatározhatja.

(9) A beruházási összköltség számításánál az alábbi ráfordítások vehetők figyelembe:

a) Engedélyezési és kiviteli tervek díja, valamint hatósági, szakhatósági díjak;

b) Kivitelezési munkák teljes költsége;

c) A lebonyolító, illetve műszaki ellenőr díja;

d) A kivitelezés során felmerülő tervezői művezetés és közmű-szakfelügyelet költsége;

e) Üzembe helyezés költségei;

f) A létesítéshez szükséges kisajátítás, szolgalmi jog szerzés költsége;

g) Vissza nem téríthető ÁFA összege.

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezés szabályai

4. § (1) *  A hozzájárulást a 3. § (4) bekezdése szerinti kötelezést tartalmazó határozat véglegessé válását követő 30 napon belül, egy összegben kell az önkormányzat felé megfizetni.

(2) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, de a polgármester méltányosságból legfeljebb 12 havi kamatmentes részletfizetést, vagy legfeljebb 6 hónapra halasztást engedélyezhet a kötelezett írásbeli kérelmére, melyet a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül lehet benyújtani.

(3) Ha az útépítésben érdekelt kötelezett az érintett ingatlan tulajdonjogát a hozzájárulás teljes megfizetése előtt másra ruházza, úgy a még fennálló hátralék az átruházással egyidejűleg egy összegben válik esedékessé.

(4) *  A hozzájárulás késedelmes megfizetése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § szerinti késedelmi kamatot kell fizetni.

(5) *  A hozzájárulás előírásával kapcsolatos eljárásra, valamint a teljesítés elmulasztása esetén a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló, önkormányzati beruházásban megvalósuló helyi közutak építése tekintetében kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben meghatározottak szerint - a jegyző gondoskodik.

(3) * 

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2011. február 9.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző