Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, és hivatalára, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a kisebbségi önkormányzatokra, és a jogi személyiségű társulásokra, továbbá a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, a gazdálkodás szabályairól, a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló határozata tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be, melyet a 24. melléklet tartalmaz.

(3) A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, a gazdálkodása szabályairól, a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló határozata tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be, melyet a 25. melléklet tartalmaz.

(4) A Sió-Völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás költségvetését, a gazdálkodása szabályairól, a Társulási Tanács 2011. évi költségvetéséről szóló határozata tartalmazza. E rendeletbe a társulás költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be, melyet a 3. melléklete tartalmazza 103. cím alatt.

(5) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Közgyűlés az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet jelen rendelet 26. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzati intézmények, a polgármesteri hivatal, önállóan működő és gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek önálló címnek minősülnek.

(3) A működési költségvetésen belül önálló alcímek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok

(4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működési célú, felhalmozási célú, kölcsönök előirányzat-csoportok, egyéb speciális célú csoport.

(5) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az Ámr. rendelkezésein túl kiemelt előirányzat-csoportként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.

(6) A költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek a polgármesteri hivatal címbe épülnek be önálló alcímként.

(7) A felújítások összessége együtt alkot címet. A felújítási cím európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik. Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújításokat foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

(8) A felhalmozási kiadások összessége alkot címet. A felhalmozási kiadások európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

(9) Az egyéb kiadások önálló címet képeznek, amelyek önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatokat magába foglaló alcímekre, az alcímeken belül közvetlen és közvetett támogatások jogcímcsoportokra oszlik.

II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetése

3. § (1) *  A Közgyűlés az önkormányzat 2011.évi költségvetésének

1. Módosított költségvetési bevételi főösszegét 11 028 112 E Ft-ban,

2. Módosított költségvetési kiadási főösszegét 11 028 112 E Ft-ban,

3. Tárgyévi módosított költségvetési bevételi előirányzatát 9 522 845 E Ft-ban,

4. Tárgyévi módosított költségvetési kiadási előirányzatát 10 064 600 E Ft-ban,

5. Költségvetési hiányát 541 755 E Ft-ban,

5.1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek módosított pénzmaradványának igénybevételét 440 572 E Ft-ban,

Ebből:

a) felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét - E Ft-ban,

b) működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét 440 572 E Ft-ban,

5.2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 064 695 E Ft-ban,

ezen belül:

a) működési célú műveletek bevételeit 850 000 E Ft-ban,

b) felhalmozási célú műveletek bevételeit 214 695 E Ft-ban,

6. Finanszírozási célú műveletek kiadásait 963 512 E Ft-ban,

ezen belül:

a) működési célú műveletek kiadásait 950 000 E Ft-ban,

b) felhalmozási célú műveletek kiadásait 13 512 E Ft-ban,

állapítja meg.

(2) *  A Közgyűlés a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli - a kisebbségi önkormányzatok és a társulással együtt számított 2011. évi

1. Módosított működési költségvetési bevételi előirányzatát 8 572 900 E Ft-ban,

2. Módosított működési költségvetési kiadási előirányzatát 7 986 580 E Ft-ban,

2.1. Működési költségvetési kiadási előirányzaton belül kiemelt előirányzatként

a) személyi jellegű kiadásokat 2 864 441 E Ft-ban,

b) munkaadókat terhelő járulékokat 756 378 E Ft-ban,

c) dologi jellegű kiadásokat 3 319 531 E Ft-ban,

d) ellátottak pénzbeli juttatásait 20 083 E Ft-ban,

e) egyéb működési célú előirányzatát 620 627 E Ft-ban,

f) általános tartalék előirányzatát 0 E Ft-ban,

g) működési célú céltartalék előirányzatát 0 E Ft-ban,

h) speciális célú ellátások előirányzatát 405 520 E Ft-ban,

3. Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatát 949 945 E Ft-ban,

4. Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatát 2 078 020 E Ft-ban,

5. Felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:

a) beruházások előirányzatát 736 585 E Ft-ban,

b) felújítások előirányzatát 229 422 E Ft-ban,

c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 119 544 E Ft-ban,

d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát 992 469 E Ft-ban,

állapítja meg.

(3) A Közgyűlés az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét 2. melléklet, kiadásait összesítve a 3. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a I.A. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a I. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a I., I.A., I.B. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 24. melléklet tartalmazza.

(7) A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 25. melléklet tartalmazza.

(8) A Sió-Völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás költségvetését, a 3. melléklet 103. cím tartalmazza.

(9) A Közgyűlés az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési keretét a 6. melléklet, a polgármesteri hivatal költségvetési bevételét a 2. melléklet költségvetési kiadását a 3. melléklet, önállóan működő költségvetési szervek költségvetési előirányzatát a - valamint a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyek költségvetési előirányzatát az - I. B. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Közgyűlés az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Közgyűlés az önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a címrendről szóló 2. § (8) bekezdésben megjelölt bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Közgyűlés a polgármesteri hivatal költségvetését feladatonkénti bontásban a 2-3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

8. § (1) * 

(2) A Közgyűlés az 5.000 E Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi Közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. § A Közgyűlés az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, a 10. §-ban foglaltak kivételével a 18. mellékletben hagyja jóvá.

10. § A Közgyűlés a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 18. melléklet részeként, az abban meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a Közgyűlés a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a I.A. melléklete tartalmazza.

12. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a I.A. melléklet tartalmazza.

14. § A Közgyűlés a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás a 3. melléklet részeként, a közvetett támogatásokat szintén a 3. melléklet részeként, továbbá a 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

16. § A Közgyűlés a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet - a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

17. § A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A Közgyűlés a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 1 000 000 e Ft.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret a bankszámla-szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő - aláírására.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a devizában kibocsátott kötvények más devizára történő átkonvertálására a pénzpiaci változások függvényében. A polgármester a megtett intézkedéséről a féléves, háromnegyedéves beszámoló keretében ad tájékoztatást a Közgyűlésnek a kötvénnyel történő rendelkezésről.

(5) A 18. § (1)-(3) bekezdésében foglalt hiteleken felüli további hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Közgyűlést illetik meg.

(6) A hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertesét a Közgyűlés határozza meg.

19. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Közgyűlés államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10%-ig a Közgyűlés a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Közgyűlés ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Közgyűlés annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Közgyűlés egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - meghatározott feladatai ellátására használhatja fel.

(5) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a Működési Céltartalékát növeli.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. Általános és részletes végrehajtási szabályok

20. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

(2) A Sió-Völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

21. § A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

22. § (1) A kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosítható.

(2) A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozataiban foglaltakra vonatkozóan a települési önkormányzat Közgyűlése nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

(3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet - az Ámr. 37. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti.

(4) A Sió-Völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás költségvetése a Tanács határozata alapján módosítható.

(5) A Társulás költségvetési határozataiban foglaltakra vonatkozóan a települési önkormányzat Közgyűlése nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

23. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja. A Közgyűlés - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

24. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Közgyűlés 303. cím 1-2. alcím, városüzemeltetési előirányzat-csoport kiemelt előirányzatai között a nem kötelező feladatok, közvetlen támogatások 10%-os mértékét meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi Közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A városüzemeltetési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság dönt. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és -fejlesztési Igazgatóságát, hogy a bizottsági döntést követően a városüzemeltetési és a felújítási pénzeszközök felhasználását végrehajtsa. Szükség esetén ezen szakasz (2) bekezdésében meghatározott mértékig a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, ezen felüli mértékben a közgyűlésnek javaslatot tehet esetleges átcsoportosításra. A tárgyév féléves, illetve háromnegyedéves beszámolójával egyidejűleg a Közgyűlést tájékoztatni kell az elvégzett feladatokról.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

25. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Közgyűlés elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

26. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Közgyűlést harminc napon belül tájékoztatja. A Közgyűlés negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(2) Ha az utólagos elszámolás, vagy a revízió eltérést állapít meg a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek a valóságnak és ezt a revízió, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.

(3) Az intézmény vezetője - figyelemmel az Áht. rendelkezéseire- a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat - az intézményvezető felelősségének felvetése mellett - a mulasztó intézményt terheli.

6. Költségvetési szervek pénzmaradványa

27. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Közgyűlés hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

7. Költségvetési szervek beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

28. § (1) A költségvetési szervek saját bevételükből 200.000 Ft értékhatár feletti (ÁFA-val együtt) beruházást csak a polgármester engedélyével tervezhetnek, valósíthatnak meg, melyről a polgármester a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatást ad a Közgyűlésnek.

(2) A költségvetési intézmény saját hatáskörben megvalósított beruházásának működtetéséhez önkormányzati támogatást nem igényelhet, a költségvetési évben és a következő év/ek/ben.

(3) A költségvetési intézmény a 100.000 Ft-ot meghaladó karbantartási, beruházási, felújítási igényét a Városüzemeltetési és -fejlesztési Igazgatósággal egyeztetni köteles.

8. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

29. § (1) A Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében átruházott hatáskörök szerinti bizottsági alapokkal, keretekkel, valamint támogatások elbírálásával kapcsolatos hatásköreit a szakbizottságokra, és a Polgármesterre ruházza. Az átruházott hatáskör gyakorlása során különös figyelemmel kell lenni az Áht 13/A. § (2) bekezdésére, valamint az Ötv 10. §-ára. (A közgyűlés hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása.)

(2) A támogatások lehetnek visszatérítendők és vissza nem térítendők. A keretek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettségeket a bizottságok munkájának koordinálásával megbízott, bizottsági referens köztisztviselő végzi. A Polgármesteri keret felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettség a Polgármesteri Kabinet feladata. Az Áht. 15/A. § előírásainak megfelelő közzétételről az általuk végzett adatszolgáltatás alapján az Informatikai Osztály gondoskodik.

(3) A bizottsági keretek kötelezettség vállalással nem terhelt maradványának a következő évre történő átviteléről a Közgyűlés a zárszámadás keretében dönt.

(4) Az illetékes bizottság támogatási igény esetén az igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

(5) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket.

(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő bizottság felé. A támogatott szervezetet a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 5 évig nem ítélhető meg.

(10) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján előzetesen be kell jelenteni a pénzügyminiszternek.

(11) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a szekszárdi székhelyű civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ nyilvántartásba vesz.

(12) A „támogatás” elnevezéssel megjelölt előirányzatok terhére, illetve pályázati kiírás alapján szétosztásra kerülő támogatásokról legkésőbb a tárgyév november 30-ig kell döntést hozni.

9. Önkormányzati biztos kirendelése

30. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Közgyűlés a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 100/D. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr. 167. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:

a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Közgyűlésnek havonta köteles beszámolni,

b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

IV. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

31. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(5) A közgyűlés minden engedélyezett főállású dolgozó után évi 1.800 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, melynek felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(6) A nem kötelező juttatásként adott étkezési hozzájárulás összegét (bruttó 2.500 Ft, illetve bruttó 5.000 Ft,) az intézményi költségvetések tartalmazzák.

(7) A közgyűlés vonatkozó rendeletének megfelelően, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, vásárlásra illetve lakáskorszerűsítésre maximum 400 ezer Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki.

(8) A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(9) A nem rendszeres személyi juttatások kifizetéséről - még a kifizetés előtt - tájékoztatni kell a polgármestert.

(10) Amennyiben munkaerő felvételre kerül sor, írásos nyilatkozatot kell bekérni az intézmények vezetőitől arra vonatkozóan, hogy nincs-e az intézményrendszerben áthelyezhető dolgozó.

(11) Minden bérbeadásnál önköltségszámítást kell végezni. Nem kötelező feladat veszteséget nem termelhet.

(12) A Közgyűlés az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

32. § A Közgyűlés a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a 301. cím 8. alcím 1. kiemelt előirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül bruttó 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján, 2011. március hó 9. napján lép hatályba.

(2) A Közgyűlés a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) A rendelet kihirdetéséről az - SZMSZ-ben meghatározottak szerint - a jegyző gondoskodik.

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2011. március 9.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző

Mellékletek a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére