Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2011. (V. 4.) rendelete

a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 82. §-a és 118. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontja alapján Szekszárd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

Címrend

2. § Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Áht. 67. §-ának (2) bekezdése alapján a 2010. évi önkormányzati zárszámadás címrendjét a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (III. 29.) szekszárdi ör.-rel azonosan állapítja meg.

II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi halmozódástól mentes bevételeinek főösszegét 9.323.053 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2010. évi bevételeinek teljesítését az 2. számú melléklet szerint fogadja el 4 865 399 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2010. évi bevételeinek teljesítését az I.B számú melléklet szerint 7 320 479 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.

4. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi halmozódás mentes kiadásainak főösszegét 8 561 930 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2010. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 4 551 498 ezer Ft főösszeggel a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2010. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 6 918 603 ezer Ft főösszeggel a I.B. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. § (1) A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2010. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget a I.A. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2010. december 31-én fennálló hitelállományt a 5. és 12. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) Az adóelengedést a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(6) A 2010. évi intézményi pénzmaradvány elszámolást a 15. számú melléklet tartalmazza.

(7) A polgármesteri hivatal pénzmaradvány felhasználását a 16. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 17. számú mellékletben szerint 37 385 720 e Ft-ban állapítja meg.

(9) Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített (auditált) mérlegét a 18. számú melléklet tartalmazza.

(10) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. december 31.-i egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 19. számú melléklet tartalmazza.

(11) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. december 31.-i egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását az 20. számú melléklet tartalmazza

(12) Az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 21. számú melléklet tartalmazza.

(13) A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza.

(14) A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 23. számú melléklet tartalmazza.

(15) Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatokat a 24. sz. melléklet tartalmazza.

(16) Elidegeníthető ingatlanok listáját a enelet 25. sz. melléklete tartalmazza.

(17) Az áthúzódó kötelezettségek listáját a 26. sz. melléklet tartalmazza.

(18) A címrendet a 27. sz. melléklet tartalmazza.

Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

6. § Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát 288 412 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok és a társulások pénzmaradványát is.

Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

7. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 26. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. § (1) Jelen rendelet 2011. május 5. napján lép hatályba.

(2) A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

(3) A közgyűlés elrendeli a jelen rendelet 18., 19., 20, 21. számú mellékletének 2011. június 30-ig történő közzétételét, valamint ezen mellékletek és a könyvvizsgálói jelentés megküldését az Állami Számvevőszék részére.

(4) A rendelet kihirdetéséről az - SZMSZ-ben meghatározottak szerint - a jegyző gondoskodik.

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2011. május 4.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző

Kiegészítő melléklet a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet számszaki része

a) Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése.

2009 2010
Sor- Megnevezés Eredeti Előirányzat Módosított Teljesítés Eredeti Előirányzat Módosított Teljesítés
szám előirányzat vált.össz. előirányzat előirányzat vált.össz. előirányzat
1. Személyi juttatások (02/49) 2 785 818 143 158 2 928 976 2 802 559 2 845 133 275 501 3 120 634 2 978 645
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/56) 883 899 -13 613 870 286 821 998 741 786 43 908 785 694 773 385
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-66) 2 349 503 733 429 3 082 932 2 705 980 2 248 270 1 032 136 3 280 406 3 095 043
4. Kamatkiadások (03/66) 100 000 600 100 600 102 960 100 000 -24 931 75 069 60 592
5. Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervnek műk. támog. (04/01) 3 275 364 12 090 3 287 454 3 083 059 2 992 697 277 855 3 270 552 3 118 627
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 105 436 5 264 110 700 125 534 104 546 - 520 104 026 36 365
7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/65) 19 281 102 545 121 826 106 887 35 466 100 696 136 162 116 395
9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/66) 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Előző évi működési célú előir.-,pénzmaradvány átadása(04/47) 0 57 554 57 554 269 046
11. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/94) 136 750 186 369 323 119 315 781 330 770 5 230 336 000 335 983
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) 16 858 4 949 21 807 21 443 16 542 4 431 20 973 20 731
13. Működési költségvetés (01+...+12) 9 672 909 1 174 791 10 847 700 10 086 201 9 415 210 1 771 860 11 187 070 10 804 812
14. Intézményi beruházási kiadások (05/13+27) 392 574 136 244 528 818 348 627 864 452 037 452 901 452 900
15. Felújítás (05/06) 362 933 30 956 393 889 274 353 0 208 711 208 711 208 711
16. Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.támogatás(04/02) 0 0 0 0 0 1 036 1 036 1 036
17. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 47 676 1 111 48 787 72 382 47 676 0 47 676 46 068
18. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/86) 20 840 -14 336 6 504 10 814 0 33 000 33 000 83 266
20. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/87) 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Előző évi felhalm.célú elői.-, pénzmaradvány atadása(04/55) 0 0 0 0
22. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+34) 0 0 0 25 009 0 75 100 75 100 75 100
23. Központi beruházási kiadások (05/21+28) 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Lakásépítés (05/25+29) 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Felhalmozási kiadások (14+...+25) 824 023 153 975 977 998 731 185 48 540 769 884 818 424 867 081
27. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása 0 58 432 58 432 228 524
28. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 5 000 0 5 000 26 505 5 000 0 5 000 9 700
29. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 831 264 -439 699 391 565 0 1 928 619 -13 844 1 914 775 0
30. Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28) 11 333 196 947 499 12 280 695 11 072 415 11 397 369 2 527 900 13 925 269 11 681 593
31. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Finanszírozás kiadásai (06/95+112+123+127) 313 512 0 313 512 47 668 0 0 0 7 464
33. KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) 11 646 708 947 499 12 594 207 11 120 083 11 397 369 2 527 900 13 925 269 11 689 057
34. Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+43+44+53+16/26) 4 216 676 208 445 4 425 121 4 455 505 3 991 319 964 674 4 955 993 4 831 764
35. Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+61+16/36+11/06) 1 455 790 -829 946 625 844 336 170 1 639 911 -462 353 1 177 558 327 895
36. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele 0 0 0 228 524
37. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 5 000 8 236 13 236 52 530 5 000 0 5 000 6 273
38. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/24-11/06) 5 669 242 524 524 6 193 766 5 986 933 5 161 139 836 264 5 997 403 5 845 478
39. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+...+64) 0 836 240 836 240 901 201 0 989 315 989 315 1 174 468
40. Költségvetési bevételek összesen (33+...+37) 11 346 708 747 499 12 094 207 11 960 863 10 797 369 2 327 900 13 125 269 12 185 878
41. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/65) 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Finanszírozás bevételei (10/94+111+122+126) 300 000 200 000 500 000 215 548 600 000 200 000 800 000 256 838
43. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) 11 646 708 947 499 12 594 207 12 176 411 11 397 369 2 527 900 13 925 269 12 442 716

Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft
Megnevezés 2 009 2 010
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege 812 243 969 329
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege 595 569
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege 3 160 1 208
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege - 19
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 815 998 971 125
6. Bevételek (+) 11 275 210 11 268 248
7. Kiadások (-) 11 120 083 11 689 057
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege 969 329 543 876
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege 569 4 750
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege 1 208 1 475
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege 19 215
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+1105+06-07) 971 125 550 316

b) A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása.

Megnevezés 2009 2010 Változás
eFt eFt eFt %
1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 0 0,0%
2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 0 0,0%
3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 29 215 17 527 -11 688 60,0%
4.Szellemi termékek (1114,1124) 1 584 267 -1317 16,9%
5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 0 0 0 0,0%
6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 0 0,0%
I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 30 799 17 794 -13005 57,8%
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 31 780 304 31 364 484 - 415820 98,7%
2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 336 928 327 606 -9322 97,2%
3.Járművek (1321,1322-ből) 134 477 96 777 -37700 72,0%
4.Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0 0 0,0%
5.Beruházások,felújítások 337 205 717 396 380 191 212,7%
6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 0 0,0%
7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 0 0,0%
8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 0 0,0%
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 32 588 914 32 506 263 -82651 99,7%
1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 1 408 440 1 446 140 37700 102,7%
2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 0 0,0%
3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 0 0,0%
4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 0 0,0%
5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb 0 0 0 0,0%
III.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök 1 408 440 1 446 140 37700 102,7%
Befektetett eszközök összesen. (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) 36 286 577 36 434 541 147964 100,4%

c) Létszám és személyi juttatása

Megnevezés 2009 2010 Változás
eFt eFt eFt %
Önkormányzat.
Rendszeres személyi juttatások 2 168 729 2 265 841 97 112 104,5%
Nem rendszeres személyi juttatások 477 797 451 083 -26 714 94,4%
Külső személyi juttatások 156 033 261 721 105 688 167,7%
Személyi juttatások 2 802 559 2 978 645 176 086 106,3%
Létszám 1106 fő 1209 fő 103 fő
Polgármesteri Hivatal 0
Rendszeres személyi juttatások 646 899 712 816 65 917 110,2%
Nem rendszeres személyi juttatások 135 665 138 594 2 929 102,2%
Külső személyi juttatások 75 074 99 495 24 421 132,5%
Személyi juttatások 857 638 950 905 93 267 110,9%
Létszám 144 fő 381 fő 237 fő

d) A feladatmutatók állományának alakulása.

Szakfeladat - tevékenységtípus megnevezése Átlag
Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,szállítása, átrakása
03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) 956
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
03-01 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km) 129
03-02 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (m2) 696155
03-03 Teljesítménymutató - Üzemeltetett hidak, alagutak hos sza (km) 1
Óvodai intézményi étkeztetés
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 583
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 583
Iskolai intézményi étkeztetés
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 2154
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 2154
Tanulók kollégiumi étkeztetése
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 121
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 121
Munkahelyi étkeztetés
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 245
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 245
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (szabadkap.)
03-01 Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma 46
03-02 Teljesítménymutató - megjelentetett átlagos példánysz ám 14800
Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban,filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítésihelyeken
03-01 Teljesítménymutató - vetítési órák száma 1687
03-02 Teljesítménymutató - átlagos nézőszám 17836
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 75
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület h avi átlaga (m2) 75
Egyéb takarítás
03-01 Teljesítménymutató - takarított alapterület (m2) 80298
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolít ásával összefüggő szolgáltatások
02-01 Feladatmutató - közbeszerzések száma, 15
02-02 Feladatmutató - közbeszerzések átlagos értéke 800000
Közterület rendjének fenntartása
02-01 Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértés ek száma (db) 883
03-03 Teljesítménymutató - szabálysértési feljelentések szá ma (db) 200
03-05 Teljesítménymutató - teljesített órák száma (óra) 17520
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
01-01 Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma 1
03-01 Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahel yzet elhárítás ával kapcsolatos beavatkozások száma 650
A polgári védelem ágazati feladatai
03-01 Teljesítménymutató - gyakorlatok száma 9
Óvodai nevelés, ellátás
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 884
01-02 Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma 76
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 561
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 561
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak sz áma 8
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
02-01 Feladatmutató - nemzeti kisebbségi ellátottakszáma 76
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfo lyam)
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1236
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 107
02-01 Feladatmutató - tanulók száma 624
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali r endszerű nevel ése, oktatása (1-4évfolyam)
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 50
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű ált alános iskolai nevelése, okt atása (1-4évfolyam)
02-01 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma 409
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése , oktat ása (5-8. évfo lyam)
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1522
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 145
02-01 Feladatmutató - tanulók száma 880
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali r endszerű nevel ése, oktatása (5-8.évfolyam)
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 96
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű ált alános iskolai nevelése, okt atása (5-8.évfolyam)
02-01 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma 397
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 500
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 24
02-01 Feladatmutató - tanulók száma 477
Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművész eti, szín-és b ábművészeti ág ban
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 590
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 6
02-01 Feladatmutató - tanulók száma 483
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex tám ogatása
03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztés ek száma 3
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1101
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 77
02-01 Feladatmutató - tanulók száma 1022
Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 80
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 1
02-01 Feladatmutató - tanulók száma 14
Felsőfokú szakképzés
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 30
02-01 Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma 11
Szociális ösztöndíjak
03-01 Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgat ók száma 167
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak
03-01 Teljesítménymutató - juttatásban részesített hallgató k száma 1
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1092
03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók szá ma 682
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 51
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevel ése
03-01 Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi ta nulók száma 337
Általános iskolai tanulószobai nevelés
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 50
03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók szá ma 39
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kol légiumi, exter nátusi nevelés e,
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 200
03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók szá ma 194
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenség
03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevő k száma 2581
Fejlesztő felkészítés
03-01 Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők sz áma 2
Háziorvosi alapellátás
02-01 Feladatmutató - lejelentett kártyák száma 1251
Háziorvosi ügyeleti ellátás
01-01 Kapacitásmutató - ellátandó lakosság számas 55151
02-01 Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra 6720
Fogorvosi ügyeleti ellátás
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 34818
02-01 Feladatmutató - ellátandó lakosságszám 48
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 155
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 155
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 154
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én 0
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti o tthonában elhe lyezett új gye rmekek és szülők száma 42
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmen eti otthonában ellátott gyer mekek és szülők száma éves átlagban 42
Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 6
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 22
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 6
Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 20
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 73
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 20
Idősek nappali ellátása
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 150
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 122
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 122
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 22
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 18
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 18
Rendszeres szociális segély
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 407
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támo gatás 28500
Időskorúak járadéka
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 8
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támo gatás 27100
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 363
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támo gatás 4810
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 168
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támo gatás 2500
Ápolási díj alanyi jogon
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 135
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támo gatás 32775
Ápolási díj méltányossági alapon
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 76
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támo gatás 22800
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekv édelmi kedvezm ényre jogosult ság megállapítását kérelmezők száma 1285
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gye rmekvédelmi ke dvezményre jog osult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben 1161
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekv édelmi támogat ást kérelmezők száma 6
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyerm ekvédelmi támo gatásban része sülők száma éves átlagban 8400
Óvodáztatási támogatás
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási tám ogatásban rész esülők száma 17
Átmeneti segély
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 3600
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támo gatás 5000
Temetési segély
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 60
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támo gatás 41666
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvéd elmi támogatás t kérelmezők s záma 652
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívül i gyerm ekvédelmi támo gatásban része sülők száma 602
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 341
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támo gatás 14500
Adósságkezelési szolgáltatás
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 59
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támo gatás 108254
Közgyógyellátás
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 373
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támo gatás 2850
Köztemetés
02-01 Feladatmutató - köztemetési igények száma 58
Bölcsődei ellátás
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 3 1-én 0
02-01 Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév so rán összesen 100
03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma évesátlagban 64
Családi napközi
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 3 1-én 0
02-01 Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév so rán összesen 6
03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagba n 1
Nappali melegedő
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 132
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 65
Szociális étkeztetés
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 318
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 243
Házi segítségnyújtás
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 117
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 117
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
02-01 Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülék ek száma 110
03-01 Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztáso k száma (db) 110
Családsegítés
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 2325
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 2325
Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása)
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 63
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 40
Otthonteremtési támogatás
02-01 Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogat ást kérelmezők száma 10
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban r észesültek szá ma 10
Gyermektartásdíj megelőlegezése
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezés ben részesülők száma 60
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
02-01 Feladatmutató - támogatást igénylők száma 2
Civil szervezetek működési támogatása
02-02 Feladatmutató - igényelt támogatási összeg 53118600
03-01 Teljesítménymutató - a támogatásban részesülőszervez etek száma 100
03-02 Teljesítménymutató - egy szervezetre eső működési tám ogatás átlagos összege 388475
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
02-01 Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma 108
02-02 Feladatmutató - igényelt támogatási összeg 9392650
03-01 Teljesítménymutató - a támogatásban részesülőszervez etek száma 61
03-02 Teljesítménymutató - egy programra eső támogatás átla gos összege 73182
Közcélú foglalkoztatás
03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatás i napok száma 131
Közmunka
03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatás i napok száma 312
Befogadó színházak tevékenysége
01-01 Kapacitásmutató - férőhely (db) 614
02-01 Feladatmutató - a befogadó színház által befogadott t ársulatok/alko tók száma (db) 14
03-01 Teljesítménymutató - a befogadott előadások száma (db) 21
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
01-01 Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők max imális száma 200000
03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő) 151605
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
01-01 Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2) 7722
01-02 Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra) 76
02-01 Feladatmutató - működtetett közművelődési formák szám a (db) 42
03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő) 1285
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
02-01 Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek h avi átlagos lé tszáma 6799
03-01 Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett verse nyek száma 1814
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
02-01 Feladatmutató - résztvevők száma 701

e) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások:

Az Önkormányzat sajátos gazdálkodási tevékenységet nem folytat.

ea) a normatív, a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás és a mutatószámok, feladatmutatók állományának alakulása,

Jogcím megnevezése Tényleges mutatószám Tényleges állami hozzájárulás
1 Telep.önk.felad. -t elep.-üzem,ig. -lakos.szám s z. 34818 67 790 646
2 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk. és gyámügyi ig . -alap-hozzáj árulás 1 3 000 000
3 Körzeti igazgatás- okmányiroda mű ködési kiadása i 57076 15 752 976
4 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazg atási feladato k 55926 12 807 054
5 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térs. normatív hozzá járulás 55926 3 131 856
6 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegé szítő hozzájár ulás 995 7 690 355
7 Körjegyzőség működé se- alaphozzáj árulás 12 3 042 360
8 Lakott külterülette 1 kapcsolatos feladatok 987 2 578 044
9 Lakossági település i folyékony hu lladék ártalma tlanítása 5061 506 100
10 Üdülőhelyi feladato k 1636450 1 636 450
11 Pénzbeli szociális juttatások 34818 200 760 588
12 Szoc.alapszolg.-cs aládsegítés <7 0001 fő,műk.en g 93960 18 557 100
13 Szoc.alapszolg.-gy ermekjóléti <7 0001 fő,műk.en g 93960 18 557 100
14 Szoc.alapszolg.- g yermekjóléti k özpont 12 2 099 400
15 Szoc.alapszolg.-na ppali int.-utc ai szociális m unka 12 4 543 750
16 Szoc.alapszolg.-ot thonközeli ell .-szoc.étkezés és házi segít ségnyújt. 28 6 200 600
17 Szoc.alapszolg.-ot thonközeli ell .-szoc.étkezés és nappali in tézm.ell. 97 13 962 423
18 Szoc.alapszolg.-ot thonközeli ell átás-szociális étkeztetés 245 13 563 813
19 Szoc.alapszolg.-ot thonközeli ell átás-házi segí tségnyújtás 89 14 781 788
20 Szoc.alapszolg.-ot thonközeli ell .- időskorúak nappali intéz. ellátása 25 2 214 500
21 Szoc.alapszolg.-na ppali int.-fog yatékos személ yek ellátása 18 7 300 800
22 Szoc.alapszolg.-na ppali int.-Haj léktalanok 68 14 014 800
23 Szoc., bentlakás-fo kozott -demens betegek bentl akásos intézm. ell 8 5 685 200
24 Szoc., bentlakás-át lagos-időskorú ak ápoló-gondo zó otthoni ell átása 146 92 804 900
25 Szoc., bentlakás-át lagos-átmeneti elh., hajlékt alanok ápoló-g ond.ell. 16 10 170 400
26 Hajléktalanok átmen eti int.- átme neti szállás, éjjeli menedék hely 26 12 177 100
27 Gyermekek napközben - bölcsődei e llátás 70 34 587 000
28 Gyermekek napközben - családi nap közi ellátás>= heti 20óra nyi tvatartás 3 804 600
29 Gyermekek napközben - ingyenes in tézményi étkez tetés 7 455 000
30 Óvoda- 8 hó- > 8 ór a 1029 130 503 333
31 Óvoda- 4 hó- > 8 ór a 1063 67 445 000
32 Ált.iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam 505 45 276 667
33 Ált.iskola- 8 hó- 3. évfolyam 254 23 186 667
34 Ált.iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljle sztő isk. 258 35 093 333
35 Ált.iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam 643 67 836 667
36 Ált.iskola- 8 hó- 7. évfolyam 349 41 830 000
37 Ált.iskola- 8 hó- 8. évfolyam 379 52 326 667
38 Ált.iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 506 22 638 333
39 Ált.iskola- 4 hó- 3. évfolyam 239 10 888 333
40 Ált.iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljle sztő isk. 257 13 316 667
41 Ált.iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 575 30 393 333
42 Ált.iskola- 4 hó- 7. évfolyam 321 19 270 000
43 Ált.iskola- 4 hó- 8. évfolyam 341 20 445 000
Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évf olyam gimnáziu m 494 0
44 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 é vfolyam 8 hó 494 64 390 000
Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. év folyam gimnázi um 237 0
45 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 237 36 660 000
Közép fokú iskola- 8 hó- 11-13. év folyam gimnázi um 290 0
46 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 290 48 253 333
Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évf olyam gimnáziu m 522 0
47 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 é vfolyam 4 hó 522 33 996 667
Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfol yam gimnázium 230 0
48 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11. év folyam 4 hó 230 17 781 667
Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfol yam gimnázium 232 0
49 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12. év folyam 4 hó 232 17 938 333
Középfokú iskola- 4 hó- 13. évfol yam gimnázium 35 0
50 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 13. év folyam 4 hó 35 2 898 333
51 Szakképzés elm-8 hó -felzárk. 9.év f,szak-,szakkö zépisk.1-2. sz akkép évf 14 1 566 667
Szakképzés elm-4 hó -felzárk. 9.év f,szak-,szakkö zépisk.1-2. sz akkép évf 0 0
Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv .- minősített int. 400 0
52 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatá s zene 8 hó 400 13 316 667
Alapf. műv.okt- 8 h ó- képző-,egyé b műv, zeneműv .csop- minősít ett int. 419 0
53 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatá s képző 8 hó 419 5 326 667
Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv . ág- minősíte tt int. 439 0
54 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatá s zene 4 hó 439 7 285 000
Alapf. műv.okt- 4 h ó- képző-,egyé b műv, zeneműv .csop- minősít ett int. 455 0
55 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatá s képző 4 hó 455 2 820 000
Kollégium- 8 hó- ne velés, ellátás - ált. iskola 1 0
Kollégium- 8 hó- ne velés, ellátás - gimnázium 54 0
Kollégium- 8 hó- ne velés, ellátás - szakközépisk ola 83 0
Kollégium- 8 hó- ne velés, ellátás - szakiskola 55 0
56 ÖSSZESEN -Kollégium i, externátusi nevelés 8 hó 193 15 666 667
Kollégium- 4 hó- ne velés, ellátás - ált. iskola 1 0
Kollégium- 4 hó- ne velés, ellátás - gimnázium 62 0
Kollégium- 4 hó- ne velés, ellátás - szakközépisk ola 84 0
Kollégium- 4 hó- ne velés, ellátás - szakiskola 49 0
57 ÖSSZESEN -Kollégium i, externátusi nevelés 4 hó 196 7 990 000
58 Napközis fogl.- 8 h ó- 1-4. évf. n apközis fogl. 582 8 773 333
59 Napközis fogl.- 8 h ó- 5-8. évf. n apközis/tanuló szobai fogl. 200 2 036 667
60 Napközis fogl.- 8 h ó- 1-3. évf. i skolaotthonos okt. 218 4 386 667
61 Napközis fogl.- 8 h ó- 4. évf. isk olaotthonos ok t. 74 1 880 000
62 Napközis fogl.- 4 h ó- 1-4. évf. n apközis fogl. 801 6 031 667
63 Napközis fogl.- 4 h ó- 5-8. évf. n apközis/tanuló szobai fogl. 301 1 488 333
64 Napközis fogl.- 4 h ó- 1-3. évf. i skolaotthonos okt. 218 2 193 333
65 Napközis fogl.- 4 h ó- 4. évf. isk olaotthonos ok t. 52 548 333
Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gy ak.-1.évf.- ké pz.idő>1 0 0
66 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gy ak.- utolsó év folyamos képz. 14 548 800
Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 9 0
Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- középiskola, szakiskola 1 0
67 ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 8 hó- magántan. 10 1 493 333
Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 9 0
Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- középiskola, szakiskola 1 0
68 ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 4 hó- magántan. 10 746 667
69 Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyógyp.vis szahelyezettek 1 89 600
Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógyp.vis szahelyezettek 0 0
Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érz ékszervi- óvod a 1 0
Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érz ékszervi- ált. iskola 17 0
70 ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 8 hó- testi, érzéksz ervi 18 4 300 800
Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érz ékszervi- ált. iskola 12 0
71 ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 4 hó- testi, érzéksz ervi 12 1 433 600
Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,eny he,organikus- óvoda 4 0
Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,eny he,organikus- ált.isk. 143 0
Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,eny he,organikus- közép-,szakisk 7 0
72 ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,o rganikus 154 18 397 867
Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,eny he,organikus- óvoda 6 0
Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,eny he,organikus- ált.isk. 132 0
Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,eny he,organikus- közép-,szakisk 9 0
73 ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,o rganikus 147 8 780 800
Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedés fejl. nem orga nikus ok- ált. isk. 50 0
Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedés fejl. nem orga nikus ok-közép -,szakisk 1 0
74 ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl . nem org 51 4 569 600
Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedés fejl. nem orga nikus ok- ált. isk. 45 0
Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedés fejl. nem orga nikus ok-közép -,szakisk 7 0
75 ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl . nem org 52 2 329 600
76 Sajátos nev.ig.-kor ai fejesztő go ndozás 1 240 000
77 Sajátos nev.ig.-fej lesztő felkész ítés 2 610 000
Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi ne v., oktat.- óv oda 352 0
Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi ne v., oktat.- ál t. iskola 629 0
78 ÖSSZESEN -Nem magya rul- 8 hó- kis ebbségi nev., oktat. 981 26 160 000
Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi ne v., oktat.- óv oda 352 0
Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi ne v., oktat.- ál t. iskola 610 0
79 ÖSSZESEN -Nem magya rul- 4 hó- kis ebbségi nev., oktat. 962 12 826 667
Nem magyarul- 8 hó- kizárólag mag yarul folyó ne v., oktat.- óv oda 11 0
80 ÖSSZESEN -Nem magya rul- 8 hó- kiz árólag magyaru 1 folyó nev., oktat. 11 293 333
Nem magyarul- 4 hó- kizárólag mag yarul folyó ne v., oktat.- óv oda 8 0
81 ÖSSZESEN -Nem magya rul- 4 hó- kiz árólag magyaru 1 folyó nev., oktat. 8 106 667
Nemzetiségi-, két t anítási nyelvű okt.- 8 hó- a lt. iskola 181 0
82 ÖSSZESEN -Nemzetisé gi-, két tanít ási nyelvű okt .- 8 hó 181 7 722 667
Nemzetiségi-, két t anítási nyelvű okt.- 8 hó- a lt. iskola-1.é vf. 40 0
Nemzetiségi-, két t anítási nyelvű okt.- 8 hó- a lt. iskola-2-4 .évf. 65 0
Nemzetiségi-, két t anítási nyelvű okt.- 8 hó- a lt. iskola-5.é vf. 17 0
Nemzetiségi-, két t anítási nyelvű okt.- 8 hó- a lt. iskola-6-8 .évf. 71 0
83 ÖSSZESEN -Nemzetisé gi-, két tanít ási nyelvű okt .- 8 hó 193 4 117 333
Nemzetiségi-, két t an.nyelvű okt. -előkészítő- 8 hó- gimnázium 35 0
84 ÖSSZESEN -Nemzetisé gi-, két tan.n yelvű okt.-elő készítő- 8 hó 35 1 493 333
Nemzetiségi-, két t an.nyelvű okt. -előkészítő- 4 hó- gimnázium 35 0
85 ÖSSZESEN -Nemzetisé gi-, két tan.n yelvű okt.-elő készítő- 4 hó 35 746 667
86 Egyespedagógiai- 8 hó-ped.progra mok- HHT isk.- AJ KP-gimnázi um 25 5 250 000
87 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.progra mok- HHT isk.- AJ KP-gimnázi um 23 2 415 000
88 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.progra mok- HHT koll. - AJ KP-gimnáz ium 26 10 920 000
89 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.progra mok- HHT koll. - AJ KP-szakkö zépisk. 20 8 400 000
90 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.progra mok- HHT koll. - AJ KP-gimnáz ium 26 5 460 000
91 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.progra mok- HHT koll. - AJ KP-szakkö zépisk. 18 3 780 000
92 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módsz erek- műv.okt. zeneműv. ág. 400 11 973 333
93 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módsz erek- műv.okt. egyéb műv.ág,z ene.csop. 419 4 916 267
94 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módsz erek- műv.okt. zeneműv. ág. 439 6 570 367
95 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módsz erek- műv.okt. egyéb műv.ág,z ene.csop. 455 2 669 333
Hozzájár.egyes- 8 h ó- bejáró - gi mnázium 359 0
96 ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 8 hó- b ejáró 359 3 661 800
Hozzájár.egyes- 4 h ó- bejáró - gi mnázium 343 0
97 ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 4 hó- b ejáró 343 1 749 300
Hozzájár.egyes- 8 h ó- társulás- 2 008-10-ben ala kult-óvoda 121 0
Hozzájár.egyes-8 hó - társulás-200 8-10-ben alaku lt-ált. iskola 1-4.évf. 123 0
Hozzájár.egyes-8 hó - társulás-200 8-10-ben alaku lt-ált. iskola 5-8.évf. 103 0
98 ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 8 hó- t ársulás- 2008- 10-ben alakult 347 8 397 400
Hozzájár.egyes- 4 h ó- társulás- 2 004-10-ben ala kult-óvoda 129 0
Hozzájár.egyes-4 hó - társulás-200 4-10-ben alaku lt-ált. iskola 1-4.évf. 116 0
Hozzájár.egyes-4 hó - társulás-200 4-10-ben alaku lt-ált. iskola 5-8.évf. 95 0
99 ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 4 hó- t ársulás- 2008- 10-ben alakult 340 4 114 000
Hozzájár.egyes- 8 h ó- társulás- m ár működő- óvo da 23 0
Hozzájár.egyes- 8 h ó- társulás- m ár működő- ált . iskola 1-4.é vf. 13 0
Hozzájár.egyes- 8 h ó- társulás- m ár működő- ált . iskola 5-6.é vf. 0 0
Hozzájár.egyes- 8 h ó- társulás- m ár működő- ált . iskola 7-8.é vf. 0 0
100 ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 8 hó- t ársulás 36 871 200
Hozzájár.egyes- 4 h ó- társulás- m ár működő- óvo da 26 0
Hozzájár.egyes- 4 h ó- társulás- m ár működő- ált . iskola 1-4.é vf. 21 0
Hozzájár.egyes- 4 h ó- társulás- m ár működő- ált . iskola 5-6.é vf. 0 0
Hozzájár.egyes- 4 h ó- társulás- m ár működő- ált . iskola 7-8.é vf. 0 0
101 ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 4 hó- t ársulás 47 568 700
Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- óvoda-rend szeres gyermek v.kedv 163 0
Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- óvoda - >3 gyermek 78 0
Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- óvoda-tart ósan beteg v.f ogyatékos 42 0
Szoc.jutt.-12 hó-ke dv.étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- 1-4.évf. 256 0
Szoc.jutt.-12 hó-ke dv.étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- 5-6.évf. 134 0
Szoc.jutt.-12 hó-ke dv.étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- 7.évf. 62 0
Szoc.jutt.-12 hó-ke dv.étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- 8.évf. 25 0
Szoc.jutt.-12 hó-ke dv.étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- >3gyermek 246 0
Szoc.jutt.-12 hó-ke dv.étkeztetés- ált.iskola-rsz .gyv.kedv.-bet eg,fogy. 115 0
Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- gimnázium- rendsz. gyerme kv.kedv 33 0
Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- gimnázium - > 3 gyermek 61 0
Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- gimnázium- beteg v.fogya tékos 18 0
Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- kollégium- rendsz. gyerme kv.kedv 84 0
Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- kollégium - > 3 gyermek 11 0
Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- kollégium- rendsz. gyerme kv.kedv 3 0
102 ÖSSZESEN -Szoc.jutt .- 12 hó- kedv . étkeztetés 1331 86 515 000
103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- r.gyv.tám. -kieg. 5-6.évf 134 2 680 000
104 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és-r.gyv.tám.- kieg. 7.évf 62 1 240 000
105 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingy enes tankönyve ll. 1376 13 760 000
106 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- álta lános hozzájár ulás 3256 3 256 000
Szoc.jutt.- 8 hó- 1 akhatási felt. - ált. iskola 1 0
Szoc.jutt.- 8 hó- 1 akhatási felt. - gimnázium 54 0
Szoc.jutt.- 8 hó- 1 akhatási felt. - szakközépisk . 83 0
Szoc.jutt.- 8 hó- 1 akhatási felt. - szakiskola 55 0
107 ÖSSZESEN -Szoc.jutt .- 8 hó- lakha tási felt. 193 21 230 000
Szoc.jutt.- 4 hó- 1 akhatási felt. - ált. iskola 1 0
Szoc.jutt.- 4 hó- 1 akhatási felt. - gimnázium 62 0
Szoc.jutt.- 4 hó- 1 akhatási felt. - szakközépisk . 84 0
Szoc.jutt.- 4 hó- 1 akhatási felt. - szakiskola 49 0
108 ÖSSZESEN -Szoc.jutt .- 4 hó- lakha tási felt. 196 10 780 000
MINDÖSSZESEN: 1 793 040 071

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

MEGNEVEZÉS Kv.feladattal
korrigált mutatószám
Kv.feladattal
korrigált -
állami hozzáj
Tényleges mutatószám Tényleges állami hozzájárulás Önkorm. által
dec.31-ig felh. Összeg
Kieg.tám.- 8 hó- P edagógiai szak szolgálat 17 10 200 000 17 10 200 000 10 200 000
Kieg.tám.- 4 hó- P edagógiai szak szolgálat 17 5 100 000 17 5 100 000 5 100 000
Szociális továbbkép zés és szakviz sga támogatása 137 1 287 800 137 1 287 800 1 287 800
Helyiönkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 73546 320 953 729 73 546 320 953 729 320 953 729
ÖSSZESEN 73717 337 541 529 73 717 337 541 529 337 541 529

eb) a cél- és címzett támogatás elszámolása,

2009 és 2010. évben nem volt cél- és címzett támogatással megvalósuló beruházás

ec) a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása,

2009 2010
Központosított előirányzatok megnevezése Rendel-
kezésre
bocsátott
Ténylegesen
felhasznált
Rendel-
kezésre
bocsátott
Ténylegesen
felhasznált
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása - -
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása - -
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása - -
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása - -
5. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása 889 889
6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 769 759 844 844
7. Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. - -
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat. - -
9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása 31 860 31 860 22 101 22 101
10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. - -
11. A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. - -
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása - -
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 14 592 14 592 15 782 15 782
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása 12 492 12 492
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
16. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 4 365 4 362 2 327 2 327
17. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 1 343 1 343 16 272 15 684
18. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása
19. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 38 929 38 929 15 170 15 170
20. A vizitdíj visszatérítésének támogatása
21. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása - -
22. Alapfokú művészetoktatás támogatása 3 500 3 500 611 611
23. A bölcsödék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz. 18 190 18 190
24. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos. 4 995 4 995 4 555 4 555
25. Belterületi belvízrendezési célok támogatása - -
26. Bérpolitikai intézkedések támogatása 97 884 97 884 128 948 128 948
27. Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám. 9 119 9 119 8 646 8 441
28. Nyári gyermekétkeztetés
29. 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása
30. Komprehenzív iskola-modellek támogatása - -
31. Iskolai gyak.okt.a szakközisk. tizenegy-tizenkettedik évf.-n - -
32. Óvodáztatási támogatás 460 460 460 460
33. Ösztönző tám.kist.közokt.fel.társulásban tört. ellátásához - -
34. A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása - -
35. Sportlétesítmények felújításának támogatása 8 800 8 800
36. Egyéb - - 25 323 25 323
37. Központosított előirányzatok összesen (01+...+31) 248 187 248 174 241 039 240 246
38. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása
39. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 274 342 274 342 316 534 316 534
40. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás - -
41. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (33+...+34) 274 342 274 342 316 534 316 534
42. Kőszínházak működtetési hozzájárulása - -
43. Művészeti tevékenysék kiadásaihoz való hozzájárulás - -
44. Bábszínházak működtetési hozzájárulása - -
45. Bábszínházak művészeti tev. kiadásaihoz való hozzájárulás - -
46. Önkormányzati színházak pályázati támogatása - -
47. Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása - -
48. Az önk.által támogatott magánszínházak pályázati támogatása - -
49. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (36+...+42) - -
50. 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása - -
51. Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása - -
52. Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás - -
53. Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése - -
54. Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám. - -
55. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 28 220 28 220
56. 2010.máj-jún.-ban megsemmisült lakóingatlanok helyreáll.tám. 18 000 18 000
57. Egyéb központi támogatások - -

ed) a jövedelemkülönbség mérsékléssel kapcsolatos elszámolás,

A 2010. éves zárást követően az ONKADO program által számított adóerő képesség az alábbiak szerint módosul.

Településre jutó adóalap az ONKADO program alapján: 78 589 316 846 Ft

Településre jutó adóalap a módosítás szerint 78 593 792 439 Ft

Az önkormányzat 2009. évi iparűzési adóerő képessége 1 100 250 436 Ft

Módosított iparűzési adóerő képesség 1 100 313 094 Ft

Az adóerő teljes listában szereplő további (K1) önrevíziók esetében a felülvizsgálat során megállapítható, hogy a törlések 2010. adóévben visszautalásra kerültek, illetve beszámításra kerültek az adózók 2010. évi kötelezettségeibe.

ee) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása:

Nem érintett az Önkormányzatunk

ef) az előző évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások, illetve központosított előirányzatok előirányzat-maradványának elszámolása,

A normatív, kötött felhasználású támogatások, illetve központosított előirányzatok teljes körűen felhasználásra kerültek, nem keletkezett 2010. évben kötelezettséggel terhelt maradvány.

eg) a többcélú kistérségi társulások támogatásának jogcím szerinti elszámolása, valamint a mutatószámok, feladatmutatók alakulása.

Nem az Önkormányzat végzi.

f) Az irányító szerv év végi maradványelszámolási számlájának forgalma.

Megnevezés 2009. évi 2010.évi
01. Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei - -
02. Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe 969 898 548 626
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 1 227 1 690
A. Záró pénzkészlet (01+02+03) 971 125 550 316
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya - -
05. Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll. (-) - 335 351
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - - 335 351
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 255 487
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 178 812 132 532
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege - -
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 179 067 133 019
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 186 030 1 767
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-) 1 184 6 933
Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-) - -
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 187 214 8 700
C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-) - 8 147 124 319
08. Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-) - 57 554
09. Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-) - -
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-) - 57 554
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m. (-) - -
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 962 978 281 730
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - -
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 20 516 - 793
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt - -
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt - 7 481
G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-) - 20 516 6 688
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) - 545 - 6
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) 941 917 288 412
14. Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. - -
15. Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) - -
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 941 917 288 412
A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány - -
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 500 182 263 520
Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 388 965 263 267
Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 111 217 253
18. Szabad pénzmaradvány 441 735 24 892
Ebből - Működödési célú szabad pénzmaradvány 293 625 15 548
Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 148 110 9 344

g) A letéti számla pénzforgalma.

ezer Ft
Megnevezés 2010
1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején -
2. Bírói letétek bevétele -
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele -
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele -
5. Egyéb letéti bevételek 2 000
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05) 2 000
7. Bírói letétek kiadásai -
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai -
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára -
10. Egyéb letétek kiadásai -
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10) -
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11) 2 000

h) A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése.

Sor- Megnevezés 2 009 2 010
szám Teljesítés
1. Rendszeres szociális segély 42 024 15 962
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére 6 414 2 342
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére 7646
4. Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett 8 216 445
5. Rendelkezésre állási támogatás 98 748 121 380
6. Közcélú munka - -
7. Időskorúak járadéka 4 245 4 135
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 19 408 21 098
9. Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása - -
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 6 473 8 583
11. Adósságcsökkentési támogatás 6 609 8 283
12. Ápolási díj (normatív) 30 596 41 980
13. Ápolási díj (helyi megállapítás) 12 520 16 743
14. Átmeneti segély 3 648 3 603
15. Temetési segély 2 364 2 713
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása 11 844 13 143
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 451 483
18. Óvodáztatási támogatás 491 500
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 11 483 12 035
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 13 873 21 482
21. Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát. (01+..+19) 279 407 302 556
21. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás - -
22. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 925 -
23. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása - -
24. Átmeneti segély 14 006 13 726
25. Temetési segély - -
26. Köztemetés 4 919 4 871
27. Közgyógyellátás 10 385 9 375
28. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények - -
29. Étkeztetés - -
30. Házi segítségnyújtás - -
31. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6 139 5 455
32. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás - -
33. Természetben nyújtott szociális ellátások össz. (21+...+32) 36 374 33 427
34. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz. (20+33) 315 781 335 983
35. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás - -
36. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás - -
37. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (34+35+36) 315 781 335 983
38. Táj.a.02 űr.49,57 sorból az önk.ált.közv.megv.közcélú munka - -

i) A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása.

Követelések:

Megnevezés 2009 2010 Változás
eFt eFt eFt %
1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 67 442 86 572 19 130 128,4%
2.Adósok (281,2881) 134 837 155 431 20 594 115,3%
3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 1 500 1 600 100 106,7%
4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 7 289 4 443 - 2 846 61,0%
- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 7 289 4 443 - 2 846 61,0%
- egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) -
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) -
- támogatási program előlegek (2871) -
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) -
garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) -
Követelések összesen 211 068 248 046 36 978 117,5%

Kötelezettségek:

Megnevezés 2009 2010 Változás
eFt eFt eFt %
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) - 0 -
2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 2 150 000 2 150 000 - 100,0%
3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 850 000 850 000 - 100,0%
4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 195 952 182 440 - 13 512 93,1%
5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 160 000 200 000 40 000 125,0%
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 6 827 4 724 - 2 103 69,2%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 3 362 779 3 387 164 24 385 100,7%
1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) - -
2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 335 351 335 351
likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykib. 335 351 335 351
3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók) 537 616 409 243 - 128 373 76,1%
tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 234 128 329 056 94 928 140,5%
tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 303 488 80 187 - 223 301 26,4%
4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 395 195 282 635 - 112 560 71,5%
- váltótartozások (444.) - -
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - -
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 271 264 - 7 97,4%
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 212 872 33 564 - 179 308 15,8%
- helyi adó túlfizetés (4472.) 40 188 - - 40 188
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 87 810 87 810
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 66 100 - - 66 100
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - -
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - -
- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) - -
- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl. (434111.) - -
- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) - -
- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 13 512 13 512 - 100,0%
- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 40 000 60 000 20 000 150,0%
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 2 521 1 076 - 1 445 42,7%
tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 19 731 4 847 - 14 884 24,6%
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) - -
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 81 562 81 562
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 932 811 1 027 229 94 418 110,1%
1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 186 030 1 767 - 184 263 0,9%
2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 1 184 6 933 5 749 585,6%
3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) - -
4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 1 769 4 747 2 978 268,3%
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 2 000 2 000
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) - -
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 188 983 13 447 - 175 536 7,1%
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 4 484 573 4 427 840 - 56 733 98,7%

j) Az eszközök értékvesztésének alakulása.

Pénzügyi eszközök:

Megnevezés Névérték 2010. évi értékvesztés Értékvesztés visszaírása
2010-ben
2010. év végéig összesen elsz. értékvesztés Nyilvá-
ntartási érték 2009.12.31.
Alisca Terra Regionális Hulladékgazd. Kft 590000000,00 0,00 0,00 590000000,00
Caminus Tüzeléstechnikai Kft 56440000,00 0,00 0,00 56440000,00
Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Kht 340000,00 0,00 0,00 340000,00
Paksi Atomerőmű Zrt. részvény 2098093,00 0,00 0,00 2098093,00
Regionális Kommunális Szolgáltató Kht 6753000,00 435258,00 3388459,00 3364541,00
Szekszárd Borvidék Kht 700000,00 0,00 0,00 700000,00
Szekszárdi Ipari Park Kft 251400000,00 137851000,00 0,00 251400000,00
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft 621558915,00 0,00 0,00 621558915,00
Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft 379477484,00 0,00 0,00 379477484,00
Tolna Megyei Turisztikai Kht 1500000,00 0,00 0,00 1500000,00
Szekszárdi Meliorácios Kft 100000,00 38400,00 38400,00 61600,00
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft 88603000,00 0,00 0,00 88603000,00
KT-DINAMIC Szolg.és 6190000,00 0,00 0,00 6190000,00
Szekszárdi Városfejlesztési Kft 20000000,00 5113000,00 5113000,00 14887000,00
Szekszárdi Turisztikai Kft 10000000,00 0,00 0,00 10000000,00
MINDÖSSZESEN: 2463660493,00 5586658,00 137851000,00 8539859,00 2455120634,00

k) Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása.

Az Önkormányzat piaci értékelést nem alkalmaz, tehát nem indokolt.

m) Az adósságállomány évenkénti alakulása:

adatok: eFt- ban
2009. év 2010. év
Adósságállomány 3 349 267 3 665 241

n) A kötelezettségvállalások állományának alakulása, ezen belül elkülönítetten az Európai Uniós támogatási programok kötelezettségvállalásának és finanszírozásának alakulása.

Az Önkormányzat esetében 2010. évben nem volt

Kiegészítő melléklet szöveges része

(4) Nem voltak olyan tényezők, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alap-, kiegészítő, illetve kisegítő tevékenységet az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását.

(5) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál sem külső, sem pedig a belső ellenőrzés az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában (éves költségvetési beszámolóban, egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t nem állapított meg.

(6) Az Önkormányzat vállalkozási tevékenység nem folytat.

(7) Európai Uniós támogatási programok:

a) működési jellegű támogatások MINDÖSSZESEN: 144 930 905 Ft

- Városi Mentálhigién és Műhely 1 442 730 Ft

- ÁROP-1.A.2/B Szd.PH. működés átvilágítása 35 454 150 Ft

- DDOP-5.1.2/A Közösségi közlekedés projektgenerálás 36 114 375 Ft

- TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Építő közösségek 44 791 548 Ft

- TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0027//8411275 2 630 000 Ft

- TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0117//8510005 13 467 066 Ft

- TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0119//8530005 6 985 148 Ft

- TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0150//8520005 4 045 888 Ft

b) fejlesztési célú támogatások MINDÖSSZESEN: 57 830 910 Ft

- Szd. csat. h. bőv. szvíz. iszap h. komposzt ép. 31 359 900 Ft

- Wunderland Kinderg. energetikai rekonstr. 25 761 413 Ft

- TIOP-1.1.1.-09/I.Béla inform. eszk. besz. 709 597 Ft

-

(8) A közalapítványok, az alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra - az Áht. 100/F. §-a (2)-(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - teljesített kifizetések:

1. sz. melléklet szerint:

Térítésmentesen juttatott eszköz átadás nem volt.

(9) A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedéseket a szöveges értékelésben tovább kell bontani. Be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét - a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett -, amelyben az államháztartás szervezete

a) 100%-os

Társaság neve Törzstőke Ft Tulajdon összege: Ft Tulajdon %-a
Alisca Terra Reg. Hulladékgazd. Kft. 299.000.000 299.000.000 100
Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 679.020.000 679.020.000 100
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 609 170 000 609 170 000 100
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 58.600.000 58.600.000 100
Szekszárdi Turisztikai Kft. 10.000.000 10.000.000 100

b) 75%-on felüli,

Társaság neve Törzstőke Ft Tulajdon összege: Ft Tulajdon %-a
Szekszárdi Ipari Park Kft. 255.000.000 251.557.500 98.65

c) 50%-on felüli:

Társaság neve Törzstőke Ft Tulajdon összege. Ft Tulajdon %-a
KT- DINAMIC. 9 190 000 6 190 000 67,4
Caminus Tüzeléstechnikai Kft 35 000 000 21 524 000 61,48

d) 25%-on felüli

Társaság neve Törzstőke Ft Tulajdon összege. Ft Tulajdon %-a
Reg. Kommun. Szolgáltató Kht. 22.869.000 6.753.000 29.53

(10) A számviteli politika 2010. évben nem került módosításra, a jogszabályi a változások kerültek aktualizálásra.

(11) Az Ötv. 92/A. § (1) alapján az Önkormányzat hivatalánál és intézményeinél kötelező a könyvvizsgálat.

(12) A könyvvizsgálatot Dr. Cseke László 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. költségvetési minősítésű bejegyzett kamarai tag (ig. szám: 001430) látja el.

(13) Az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának rendeletében meghatározott körére az Ötv. 80/A-80/B. §-a alapján vagyonkezelői jog létesítése nem volt.

Melléklet a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2011. (V. 4.) rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére