Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2011. évi halmozódástól mentes bevételeinek főösszegét 9 595 813 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2011. évi bevételeinek teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el 4 091 682 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2011. évi bevételeinek teljesítését az I. B. mérleg szerint 7 086 405 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.

3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2011. évi halmozódás mentes kiadásainak főösszegét 8 890 296 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2011. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 4 056 815 ezer Ft főösszeggel a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2011. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 7 409 176 ezer Ft főösszeggel az I.B. mérleg szerint jóváhagyja.

4. § (1) A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2011. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget az I. A. mérleg tartalmazza.

(3) A 2011. december 31-én fennálló hitelállományt a 13. és 15. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az adóelengedést a 20. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a 18. melléklet tartalmazza.

(6) A 2011. évi intézményi pénzmaradvány elszámolást a 28. melléklet tartalmazza.

(7) A Polgármesteri Hivatala pénzmaradvány felhasználását a 29. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 27. mellékletben szerint 38 426 695 e Ft-ban állapítja meg.

(9) Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített (auditált) mérlegét a 30. melléklet tartalmazza.

(10) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. december 31.-i egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 31. melléklet tartalmazza.

(11) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. december 31.-i egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás a 32. melléklet tartalmazza.

(12) Az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 33. melléklet tartalmazza.

(13) A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 24. melléklet tartalmazza

(14) A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 25. melléklet tartalmazza.

(15) Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatokat a 21. melléklet tartalmazza.

(16) Az áthúzódó kötelezettségek listáját a 22. melléklet tartalmazz.

(17) A Címrendet a 26. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

5. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 32. melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát 883 793 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok és a társulások pénzmaradványát is.

4. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

6. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2012. május 4.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző

Mellékletek a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2012. (V. 4.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére