Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 9/2013. (III. 6.) önkormányzati rendelete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4. bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, és hivatalára, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, és a jogi személyiségű társulásokra, továbbá a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) A Sió-Völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás költségvetését, a gazdálkodása szabályairól, a Társulási Tanács 2013. évi költségvetéséről szóló határozata tartalmazza. E rendeletbe a társulás költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése

2. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét

14 619 453 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) *  A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét

14 619 453 E Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételeinek és kiadásoknak egyenlegének összegét

0.E Ft-ban

a) működési célú összegét 5 521 119 E Ft-ban,

b) felhalmozási célú összegét 8 841 998 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I., I.A., I.B. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 19-20. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A Közgyűlés a költségvetési szervek valamint a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyek költségvetési bevételét és költségvetési kiadását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1, 19, 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés a 2013. évi

a) általános tartalék előirányzatát 139 313 E Ft-ban,

b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 257 413 E Ft-ban

állapítja meg.

3. § A Közgyűlés az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2.A, a 4. és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2.A, a 4. és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Közgyűlés a polgármesteri hivatal költségvetését feladatonkénti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) * 

(2) A Közgyűlés az 5.000 E Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi Közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. § A Közgyűlés az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, - a 8. §-ban foglaltak kivételével - a 14. mellékletben hagyja jóvá.

8. § A Közgyűlés a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 14. melléklet részeként, az abban meghatározottak szerint hagyja jóvá.

9. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a Közgyűlés a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 18. melléklete tartalmazza.

10. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a I.A mérleg tartalmazza.

12. § A Közgyűlés a 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás a 16. melléklet részeként, a közvetett támogatásokat szintén a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

14. § A Közgyűlés a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

15. § A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. és a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Közgyűlés 2013. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé - az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt - az 1. és a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A Közgyűlés a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében - a likviditási problémák kezelésére - legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 850 000 eFt.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő - aláírására.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a devizában kibocsátott kötvények más devizára történő átkonvertálására a pénzpiaci változások függvényében. A polgármester a megtett intézkedéséről a féléves, háromnegyed éves beszámoló keretében ad tájékoztatást a Közgyűlésnek a kötvénnyel történő rendelkezésről.

(5) A 18. § (1)-(3) bekezdésében foglalt hiteleken felüli további hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Közgyűlést illetik meg.

(6) A hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertesét a Közgyűlés határozza meg.

19. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Közgyűlés államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10%-ig a Közgyűlés a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Közgyűlés ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Közgyűlés annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Közgyűlés egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - meghatározott feladatai ellátására használhatja fel.

(5) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a Működési Céltartalékát növeli.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

4. Általános és részletes végrehajtási szabályok

20. § A Sió-Völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

21. § A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

22. § (1) A Sió-Völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás költségvetése a Tanács határozata alapján módosítható.

(2) A Társulás költségvetési határozataiban foglaltakra vonatkozóan a települési önkormányzat Közgyűlése nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

23. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja. A Közgyűlés - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

24. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Közgyűlés a 804. cím 1. és 2. alcím, városüzemeltetési előirányzat-csoport kiemelt előirányzatai között a nem kötelező feladatok, közvetlen támogatások 10%-os mértékét meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi Közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A városüzemeltetési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság dönt. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóságát, hogy a bizottsági döntést követően a városüzemeltetési és a felújítási pénzeszközök felhasználását végrehajtsa. Szükség esetén a (2) bekezdésben meghatározott mértékig a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, ezen felüli mértékben a közgyűlésnek javaslatot tehet esetleges átcsoportosításra. A tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Közgyűlést tájékoztatni kell az elvégzett feladatokról.

(4) Az élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető előre nem látható esemény, elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

25. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Közgyűlést harminc napon belül tájékoztatja. A Közgyűlés negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(2) Ha az utólagos elszámolás, vagy a revízió eltérést állapít meg a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek a valóságnak és ezt a revízió, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.

(3) Az intézmény vezetője - figyelemmel az Áht. rendelkezéseire- a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat - az intézményvezető felelősségének felvetése mellett - a mulasztó intézményt terheli.

5. Költségvetési szervek pénzmaradványa

26. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Közgyűlés hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

(3) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,

c) a költségvetési támogatás - feladatelmaradás miatt - fel nem használt része,

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány összege,

e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete

f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul igénybevett összege, ha az meghaladja a 3%-ot,

g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

h) a munkáltatói segélykeret 2012. évben fel nem használt része.

6. Költségvetési szervek beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

27. § (1) A költségvetési szervek saját bevételükből 200.000 Ft értékhatár feletti (ÁFA-val együtt) beruházást csak a polgármester engedélyével tervezhetnek, valósíthatnak meg, melyről a polgármester a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatást ad a Közgyűlésnek.

(2) A költségvetési intézmény saját hatáskörben megvalósított beruházásának működtetéséhez önkormányzati támogatást nem igényelhet, a költségvetési évben és a következő év/ek/ben.

(3) A költségvetési intézmény a 100.000 Ft-ot meghaladó karbantartási, beruházási, felújítási igényét a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatósággal egyeztetni köteles.

7. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

28. § (1) A Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében átruházott hatáskörök szerinti bizottsági alapokkal, keretekkel, valamint támogatások elbírálásával kapcsolatos hatásköreit a szakbizottságokra, és a polgármesterre ruházza. Az átruházott hatáskör gyakorlása során különös figyelemmel kell lenni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjára. (A közgyűlés hatásköréből nem ruházható át alapítványi forrás *  átvétele, átadása)

(2) A támogatások lehetnek visszatérítendők és vissza nem térítendők. A keretek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettségeket a bizottságok munkájának koordinálásával megbízott, bizottsági referens köztisztviselő végzi. A Polgármesteri keret felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettség a Polgármesteri Kabinet feladata. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 173. § (3) bekezdése előírásainak megfelelő közzétételről az általuk végzett adatszolgáltatás alapján az Informatikai Osztály gondoskodik.

(3) A bizottsági keretek kötelezettség vállalással nem terhelt maradványának a következő évre történő átviteléről a Közgyűlés a zárszámadás keretében dönt.

(4) Az illetékes bizottság támogatási igény esetén az igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

(5) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket.

(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő bizottság felé. A támogatott szervezetet a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 5 évig nem ítélhető meg.

(10) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján előzetesen be kell jelenteni a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek.

(11) E rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a szekszárdi székhelyű civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ nyilvántartásba vesz.

(12) A „támogatás” elnevezéssel megjelölt előirányzatok terhére, illetve pályázati kiírás alapján szétosztásra kerülő támogatásokról legkésőbb a tárgyév november 30-ig kell döntést hozni.

8. Önkormányzati biztos kirendelése

29. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Közgyűlés a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ávr. 119. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:

a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Közgyűlésnek havonta köteles beszámolni,

b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

IV. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

30. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(5) A közgyűlés minden engedélyezett főállású dolgozó után évi 1 800 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, melynek felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(6) A nem kötelező juttatásként közalkalmazottak részére adott étkezési hozzájárulás összegét a (nettó 5 000 Ft) az intézményi költségvetések tartalmazzák.

(7) *  A Közgyűlés a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítés, lakótelek-, lakásvásárlás, lakáscsere esetén maximum 600 ezer Ft/fő, lakásbővítés, lakáskorszerűsítés esetén maximum 400 ezer Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki.

(8) A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(9) A nem rendszeres személyi juttatások kifizetéséről - még a kifizetés előtt - tájékoztatni kell a polgármestert.

(10) Amennyiben munkaerő felvételre kerül sor, írásos nyilatkozatot kell bekérni az intézmények vezetőitől arra vonatkozóan, hogy nincs-e az intézményrendszerben áthelyezhető dolgozó.

(11) Minden bérbeadásnál önköltségszámítást kell végezni. Nem kötelező feladat veszteséget nem termelhet.

(12) A Közgyűlés az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

31. § A Közgyűlés a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, azon belül bruttó 200 000 Ft-ban határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Közgyűlés a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2013. március 6.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző

Mellékletek a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 9/2013. (III. 6.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére