Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2012. évi halmozódástól mentes bevételeinek főösszegét 10 588 390 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2012. évi bevételeinek teljesítését az I.B.melléklet szerint fogadja el 3 991 939 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2012. évi bevételeinek teljesítését az I.B.melléklet szerint 904 889 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.

3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2012. évi halmozódás mentes kiadásainak főösszegét 9 109 175 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2012. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 3 790 382 ezer Ft főösszeggel a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2012. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 897 117 ezer Ft főösszeggel 3. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § (1) A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget az I. A. mérleg tartalmazza.

(3) A 2012. december 31-én fennálló hitelállományt a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az adóelengedést a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A 2012. évi Önkormányzati pénzmaradvány elszámolást a 12. melléklet tartalmazza.

(7) A Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.

(8) A 2012. évi intézményi pénzmaradvány elszámolást a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. melléklet szerint 39 433 030 ezer Ft-ban állapítja meg.

(10) Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített (auditált) mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

(11) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. december 31.-i egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 15. melléklet tartalmazza.

(12) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. december 31.-i egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás a 16. melléklet tartalmazza.

(13) Az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

(14) Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatokat a 18. melléklet tartalmazza.

(15) Az áthúzódó kötelezettségek listáját a 19. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

5. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 17. melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát 1 185 561 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a társulások pénzmaradványát is.

4. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

6. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében:
Horváth István s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2013. április 30.

Dr. Göttlinger István s. k.
aljegyző

Mellékletek a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére